Goudsche Courant, dinsdag 17 maart 1896

Niemand bad bemerkt wie de kant had weggenomen De eigenaar der inrichting beloofde het meisje al het mogelyke in haar belang te zullen aanweadao en jammerend vertrok de ongelukkige D 8 avonds te 8 uur keerde de eigenaar van het beleenbuis na voor zaken e zyn uitgeweest naar zyn woning terug Tot zyn verbazing ond hy voer zijn buiadeur een rrnaachtig pakket dat bij mede naar biQuen nam De vondst zag er zoo eigenaardig oit dat hy het niet vaagde bet pak open te maken Ztjn zoon echter wikkelde het los en na bemerkte men dat bet da ontvreemde kant bevatte benetena een briefje waarop te lezen stond Ik ben geen gewetenlooze dief zoodat ik het uiet over myn hart kon krygen een arm meisje ongelukkig te maken Daarom zend ik n de kaut terug met bet verzoek za aan de eigenares ter hand te stellen De geadresseerde stelde het pak in handen der politie dia het meisje het gelukkige r ieuwa mededeelde De in ditjaar te Berlyn te bonden Gewerbe AuBstelIung belooft bplangwekkeud te worden Berlyn krygt in navolging van Antwerpen en Amsterdam ook haar Alt Berlio € dat wel een van de voornaamste attracties zal wezen pe firma Blookers alhier beett op het marktplein van A i BorIin een der grootste gebonwen gehuurd om aldaar haar fabrikaat Blooker s Cacao per kap verkrijgbaar te stellen Het gebouwtje zelfs ïs in Oud Duitscbostyl opgeiroifken doch de inwendige inrichting zal eeo streng Hollaud ieh karakter dragen d1 0udFrie8chf fjPhsel in den geest van de bekende Knesche Kamer op Oad Holland De bediening zal plaats hebbeo door Hollandsche meisjes gekleed in onze terschiliende nalionale costauuis Voor het geval dat andere Hollaodsche firma saan genoemde tentoonstel Üog weusehten deelte uemen wyst men er op dat uitsluitend taBerlyn gevestigde firma s aan deze tentoou telliug mogen deelnemen Ue firma Btookerbezit te Berlyn een eig u kantoor eoodat aanhaar de deelname is toegestaan Bovendienheeft de commissie voor AIt Berlin zich percontract verhouden om aan geen andere cacaofirma recht tot debiteeren van cacöo te verteeuen Io het marioa bospitaal ta Nieuwedit p zyn opgenomen de machinist van Velaen en de stoker de Bruin van den Heldergcheo stoomtrawler Betsy die aan boord van dat vairtnig op de eene of andere nog onverklaarde wyze ernstige brandwonden hebben gekregen Terwyl de mannen zich op de voorplaat bevouden moet er iets Dutploft zjjn vermoodelyk een in de steenkolen verbolgen patroon waardoor ry werden getrofl en maar de juiste toadrscbt van het gebeurde is een raadsel gebleven ook voor de gekwetsti o zelveu dia zich geen voorstelling daar an kunnen maken Da toestand der mannen moet niet leven gevBsrlijk zijn Ettn goedliartigo spitsboef In een particuliere bank van Inening te Weeuen heerschte dezer dageu een groote verwarring De wachtkamer zat vol menichen die verachdiende voorwerpen van waarde trachtten Ie heleenpn Een eenvoudig ekleed jong mei jt zat iu een hoek en wachtte baar beurt af Het jonge bleeke naaistertje bad een gouden ring meegebracht en de opbrengst ervan was bestemd oin voor haar zieke moeder ren versterkend glai wyn te koopeo Zy had ook nog een pakket by zich waarin zich 600 meter kaul ter waarde van ruim f 100 bevond Toen het oaaiittertje de kamer van den bank van lesninghoudor binnentrad Jiet zy onvoorzichtigerwys het pakket iu de wachtkamer liggen en by baar terugkonnt uaa het verdwenen Het ongelukkige meisje was radeloos Men had haar b t pak toevertrouwd dut ry in een winkel moest nfle ereu Hoe z u zy de schade kunnen vergof den f Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Winterdieost 1895 1S96 AanKevaogeo 1 October OOBDi ROTTÏKDiM 18 86 1 94 3 89 19 46 19 68 1 44 9 60 UOTTlflIDA M e O U D A 9 96 7 96 10 19 10 99 10 86 10 48 10 49 7 46 eOUDA DEN BIAG Oouda 7 30 8 86 9 0 9 87 10 80 10 60 18 19 18 98 1 97 8 88 8 47 4 46 6 97 7 14 7 49 f 99 9 84 9 6411 Z I M 7 49 8 47 11 09 19 40 4 67 8 01 10 06 Z Zegw 7 63 8 68 11 13 18 49 8 08 8 19 10 16 Toorb 8 07 9 08 11 97 1 01 6 80 8 98 10 97 Htge 8 19 9 13 9 87 10 07 10 48 11 89 18 49 1 061 67 4 0 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 9 9910 88 11 46 g O l B 1 U TUCHT 9 06 10 19 10 67 19 48 9 90 11 14 9 37 11 99 I 9 46 9 87 10 61 11 48 11 90 3 08 GOUD 1 A U S T I K A U 10 67 1 Stipt Ie Nooldoip Laidulieiidam en Bl iiwi k Xniliwig Hekiadarp glueo ilaak iu dit opxioht geiyk msfc 1 KO moDtmee Men le Bt ia Semper vireDsc De Jericïio rooa AoksUtico hieroehimttca ia een woeitgnplaat ea groeit op de oorrochU bare vlakten tau Palestina Arable Ë fpte en hei SiDaï schJersüaQÜ Waoneer de zomer met zuideiykeu gloed iatrepdt werpt de Jericho rooi baar bltidereo D bloamen af waaraa e takjes zich in den vorm van een kogel dicht in elkaar rollen chroeiende Opstewinden maken da planl ait den grond loa ea Toeren baar mglea ter weg naar de zee Op dezen zwerftocht worden de Juricbo roten door de daar wonende Bedouïnen op bekende touganketyke plaatsen opgezsmeld en te Uethlehem aan de markt gebraebt Komt da plant wanneer zy het zeestrand bereikt met bet water in aanraking dan ontplooit zy zich weer de zaadbuisjea springen open en de taadkorrels worden door de in het Oosten regeluatig terugkeerende Westenwinden weder □ aar de woeatenyen gedreven alwaar zy in de dorre kale wildernis een aangename afwieseliog en veniering vormen Men kan de boTenbescbreven outplooiiog van het fitwaï herhalen wanneer men het in een kom oi glai koud water legt Reeds na vsrloop van een balf uur beijint het merkwaardige schouwspel De roos ontplooit zich ook al beeft zy mtsschien Jaren lang droog gelegen tot op haur dubbele groott bet geraamte der plant begi it liob oit tezettao het trekt vol vocht en neemt een blauw of bianwachtige kleor aan en dan vormen er zich kleine bloembladeren die kleine geelroode bloemen ontwikketen Wordt de plant droog dan rolt zg zioh weer evenals vroeger inenn Sinit Schiedam laat een borrel een ryksdialder kosten straf een dronkaard desnoods met éé jaar dronkaards zullen er wel altyd blijven I Hoe dikwgis bad de Gljarigb gr snard die in den I aag nn weor op bet bankje der beklaagden zat al plechtig beloofd t zal nou htusoh deo laatAten keer ziin hoerene en kyk daar was hij er alweer liefst met znlk een stuk in zyn kraag dut hij tegen een yzeren fuurscberm optornt ¥ len akelig geniobt zoo n dronken man op leeHyd De gryzenda lokken dwarrelfin hem oai de slapen en zyn rood heloopen oogen kannen bet felle Hebt lo de rrcbtzaa niet verdragen Deze dronkeman heeft de eigenaardige gewoonte om als hy een slokje teveel op beeft te stelen soms de meest onbeduidende dinaen Zoo had hy nn weer zwaaiende langs een spekslagers win kei eeu stukje vet zien ligg n een stukje van éen kilo maar en dit mee gepakt om zyn vellaarzen te smeren Hè wat is dat nu klinkt het oiigeloovig vsn den president HeuBeh om m n vetiaarzen te suiareo Gedurende de wandeling is de man evenwel van plan veranderd en heeft hy de vette massa die hy tussohen zyn boezerom en zyne borst bad verborgan maar verkocht voor 15 oenten aan eens eerzame juËTer die den president van onder haar kornet heel verontwaardigd aankykt by de vraag en geen familie van beklaagde € l e hemel beware me c teekent bitar gelaat familie vau zoo n dronken Hujet Was de man dronken toen by je het stuk vet tfl koop aanbood kOunst meneertje ik kan je t henaoh uit t zeggen Ik heb niets geen verstand van jenever Nooit over m n lippen gehad De officier acht zich verplicht eens eventjes een schetsje te geven van het verleden van beklaagde en daarnit blykt dat dit atlesije balva schitterend is 7 96 7 89 7 39 7 48 7 66 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 67 8 08 18 8 94 8 80 jloudtt Moordrocht Nieuwerkqrk OnpeUe Botterdutt 7 UoUürdain 6 aapello 6 10 Iïieuwerk rk 6 19 Uoordroelit 6 98 Qoudn 6 89 Uosil 6 86 8 87 7 66 8 0 8 91 Üudew 6 60 8 64 h t Woerdea 5 6 7 03 8 18 tretkl 18 t 8 88 8 41 f t Kur Amittrdan 10 01 11 06 ftouda iBtlarduii e St 8 91 9 96 6 87 8 14 Zes malen werd hy reeds veroordeeld wegen diefdtallen in dronkenschap gepleci d en hoGwel de officier zieh niet vleit dat hut beklaagde voor goed z il genezen van zyn zucbt tot drinken en stelen acht hiJ zieh toch verpHobf ditmnal do vor inrdeoling vnn tot 4 maanden gevAuge den man te aisrl nisstraf t Is of de eisch zwaarder werkt dan de alcubol Smeekend staat beklaagde zya ban den omhoog drookemnnstranèo biggelen hem over de wangen pn hortend en stootend klinkt het Ocb lievp gotuin meneertjes hebt medelijden Ik beu tweemalen gehuwd geweest ik heb vier kmdertjei raeneeren ocb God ik zal een voetvHl voor u doen En werküiyk laat de grygnard zich op zyu knieën neer en hef de gevouwen handen biddend omboog Het is evenwol een tweede of derde voorstelling van dien aard en streng voegt de president den mnn toe Sta maar op be klaagde we hooden bier wel van oprecht berouw maar niet van zoo n comedie vertooniog c Een koopman te Tilburg die eene partymeelbloem ïn door vocht beschadigden toestand ontving stelde deswege eene vorderingtot schadevergoeding in tegen de stoomtrammnatschapp die zich met hol vervoer hadbelast De vordering werd door de rechtbaLkte Arnhem toegewe en maar in hooger beroepdoor het hof ontzogd op grond dat hoezeerdn maatschappy volgens de wet moest instaanvoor alte schaden deze woorden niet zóó moeten worden opgevat dat daaronder zou vallenelke schade zelfs de nietigste doch alteen zulkeene welke weigering tot inontTHngst nemingrechtvaardigd en de waarde van het goedeeni szins merkbaar doet verminderen Nuwas io deze door deskundigen eene schade van 32 centen geconstateerd en het bof oordeelde dat deze schade weigering vai betgoed niet rechtvaardigde en dos de kosten vanhet deskundig onderzoL k orereenkomalig art 94 W V K bevolen ten lai te van den geadresseerde moestsn komen Deze kwam vnn die bealisiog in cassatie en namins hem werd Vrydag voor den HoogBu Raad het arrest door mr E N de Brauw bestreden als zynde daardoor in stryd met de bepaling van art 91 W v K eene willekeurige onderscheiding aangenomen tusschen groote en kleine schade Mr W Th C van Doorn pleitte voos de trammaatacbappy Het O M vereenigde zich met de zienswyze van den eïscher en concludeerde tot vernietiging Tan bet arrest en bevestiging van bot vonnis der rechtbank Uitspraak 24 April In Japan wordt een doode nog langen tyd na zyu overlyden gerangschikt onder de teveo den boe booger de p aata is dia do overledene onder de levenden innam des te langer wordt hg na zyn overlyden nog als levend aangemerkt en de tijd tusscben het feitelyke n het officieele overlydon gebruiken de uagelaten betrekkingen om nog zooveel mogelyk te spreken over de afgestorvene hem eerbewyzen te geven die bem bij ryn leven zeker zouden onthouden zyn geworden en hem als hjj by zijne vaderen wordt verzameld een goeden dunk te geren van de genegenfai id die men op aarde voor bem koesterde Zoo ging t ook met prins Kilasbirawaka den oom van den Mikado kommandant der keizerlijke garde die op Formosa stierf en wieu in de wieken tasscheo zyn overljiden en de officieele kennisgeving davvsn nog de grootkruizen vftu drie ot vier ridderorden en de titel van veldmaarsebslk gtaehonken werden Eerst toen hem niets meer wachten kou aan eerbewyzen werd by officieel dood verklaard en zyn atoËfelyk oversahot overgebracht naar dep tempel nn de beschermgoden des vaderlands IDoor de oaowe straten langs de lage buizen di gevuld waren met een dichte menigte trok de sioet unar den tempel Een lange voorhoede vaü infanterie opende den stoet Dan volgden de caralerie en een aantal officieren in schitterende uniformen De meeste openbare plechtigheden in Japan lyken op die in Europa Maar dn local III liiaMiiisiiiiiisia i ui 10 17 10 86 8 10 7 47 19 98 9 48 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 9 61 8 07 3 17 4 18 4 47 6 67 0 68 8 31 10 18 7 10 10 89 3 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 17 8 60 4 48 6 99 8 86 t 9 04 f 19 10 1 18 3 31 4 36 10 18 11 30 4 47 8 8 48 8 86 kleor krygt zulk eene plechtigheid door da bevolking Allen zyn op straat voor of in da buizen Niemand denkt er aan uit de bovanverdif pingen van daken of boomen de plechtigheid te zien Het U in strijd met de Japausche gewoonte vkd boven neer te zien opeen stoet waarin zich prinsen van den blo tde bevinden De tempel vun Hokokuji ligt buiten de btad aan het einde van eene vlakte Het is eeo Boedbistische tempel die door de geloovigen zerr wordt tereerd Midden op het terras is een klein altaar opgesteld en ctjn eenige stoelen geplaatst voor de leden der keizerlyke familie en de hotigwaardigbaidsbekleeders Alles is hoogst eenvoudig ingericht Voor elk burger wordt hetzelfde gedsan zonder meer omslag en zonder meer kosten Voorop in den stoet gaan de d rttgers van rioletkleurige banieren de kleur des keizere waarin dn witte heraldieke chrysantemum geborduurd is Dan komen mannen met lange stokken waaraan groote bonquetteu van roode en gele bloemen zyn bevestigd boogtvaardigheidsbekleed ra in geborduurde galakleeding een depatatio vsn officieren en soldaten der keizerlyke garde en dan de dragers der lichte zyden kussens waarop de ridderorden en ouderscbeidiogsteekenen de degen en de rijlaarzeu van den oferledene gelegd zyo Dan volgt do lykkisL eenvoudig van wit bout zonder verguldsel of verxisring als die van leo arme Daaromheen lyn gegroepeerd de priester met zonderlinge mutsen en in doorschijnende witte overgewuden wuar de violette soutane doorheen scbcmfirt De leden d r familie zyn ïn het trad tioneele Japansche rouwgewaad witte tunica en wyde witte broek aanda en van gevlochten stroo ds mannen met de priestermutu op de vrouweu de lange baren loshangend over de schouders By het altaar hebben een tiental priost rs post gevat met de muzikanten en de Eanger die voor den tijkdienst noodig zyn Terwyt doodsche stilte heeracht klinken plotseling zonderlinge harmonische geluiden uit fluit of doedelzak een klagende eentonige melodie na en dan zelfs snerpend Dan volgt langzaam een diep ernstig koraal eensklaps afgebroken door een harden ruwen trommelstag De zungers heffen den lykzang aan eerst zaobt begeleid door de instramenleu geleidi lyk nemen deze iu kracht toe tot zyeindelyk bat gezang overstemmen Ën zoo gaat bet voort ala een lang eentonig klaaulted iets Dsderigs en smeekend dat zich nooit weet te verheffen uit de diepte der menschelyke ellende Van het altaar naar een tafel die met eetwaren bedekt ia wordt door zes ptiesters een keten gevormd en met tal van buigtogen geven zy elkaar de schotels over viscb e nd rystekoek gesloofde zeeplanteo lekkernyen en gebak Tegen het eiude der plechtigheid gaan in langen optocht allen esn voor een een takje gewijde palm leggen op het altaar Zoo gann het leger de diplomatie de geleerde wereld voorby en langzaam begeven de troepen zich dan weer stadwnarta Do bografenis ïs geëindigd en de prins is vergaderd by zjjue fsderen Als bewys vau de tachte weersgeateidhaid kan dienen dat dezer dagen ïn een gesloten tuiu reeds een paar vogelnestjes worden aangetrofieu met oen en twee eitjes Maar nog meer trekt de aanducht bet ge al dat men in een naburig dorp reeds eettiga stuks boornree in ds weide ziet loopen Eu wat meer zegt bet zyn heesten die den gebeelen winter op stal hebben gestaan en nu gretig in bet mnleche gras happen dua gseu jong vee dat op veel plaatsen by goed weder ook in den winter nu en dan wordt buiten gelaten De boeren vragen zich af wie gelyk heeft Hun collega die bet voorbeeld geeft tot een ongekend vroege inicharing of zy dia hec katje uit den boom willen z en Er komt nog by te kort dat de koekoek zyn eentonig iraar toch vroolyk spottend geluid laat hüoreu dan wanen wy ons ia de Meimaand want waarlgk alles begint in de Ininen akkers n weilanden al mooi groen te 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 1 49 1 69 1 69 9 08 9 19 7 69 7 6 8 08 8 13 8 98 3 48 4 09 19 90 7 30 3 10 8 63 4 90 6 49 9 68 11 60 Tijd van GreenHich 8 S1 S J7 U lS H 10 04 II It 10 11 1 10 18 9 10 10 27 11 30 9 17 8 05 9 43 6 97 9 8 8 34 8 6 41 n 8 47 8 9i 10 08 19 08 3 89 OEN HAAS 4 40 8 O ü D A iHige 6 61 7 901 43 8 30 9 98 9 4810 1111 8619 161 88 9 44 9 68 8 43 4 16 6 17 6 06 7 64 9 98f Voorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z Z gw6 1i 10 89 1 66 6 28 9 8Ï Ï8T M 10 43 9 06 1 n 6 8 iO OÏ Oniida 87 60 8 18 IJJMtJS 10 64 19 06 19 46 9 17 3 14 8 98 4 18 4 43 6 47 6 50 S 2S 10 18 Stopt t BUi HHHhireg en Noot orp LeidHh QduB M Htkndorp T X O H T 0 O H D A 9 10 11 trtnckt f Woerdea Oadttwettr Oeuda 7 60 8 11 8 19 8 88 7 60 10 11 84 19 60 10 88 11 61 10 81 10 44 19 07 1 88 8 09 9 07 10 34 9 28 10 64 9 36 8 419 49 11 10 3 10 8 69 4 48 6 88 4 16 6 68 4 94 3 49 4 37 6 8 7 09 AH8TIXDAH 80ÜDA 8 9 10 10 49 8 85 4 10 9 04 10 14 18 19 3 30 6 90 Auterdan St Souda 7 88 6 18 7 4 6 7 4 8 49 0 46 ttoppaii t Blnawfk Enümg in Mi id I UMk id m en Hekenderp 11 10 irordeti en te gelirea en meniK bloempje te oelluiken t Is maar ta hopen dnt de nacbtroraten one geen parten ipelen Een landbontrer la Borsele beeft van 6 kippen van een zeldzaam groote aoort vau KoTember toen zij reeds begonnen te leggen tot nu toe onatreeks 340 eieren geraapt BuUeolaBdsch overzlctit Algemeene en men mag veronderstellen blyde verrassing moet bet bericht uit Romegemaak hebben dat vredesood er ban delingen met koning Menelik zyn aangeknoopt Waarichyulyk is daarmede belast majoor Salsa die naar bet heet naar het leger van ISIeneilk is afgevonden om kennis te nemen van het getal gewonde en gevangen Italianen Daar Menelik altyd zyn vredelievende gexindheid h eft aan den dag gelegd mag men Terou derate II en dat bij ook na den slag hij Adoea iu dit opzicht niet tot andere gedachten is gekomen Ook te Rome zelf schynt men een gunstig resulinat der vredvsonderbandeling te verwachten daar tegelykertyd werd beiicht dat het afzeuden van verdere troepen naar Massoaah voorloopig is gestaakt Een telegram uit Masaoeah meldt dut de Italiaanscbe troepen Asmara ontruimen en dat alle troepen op Massoeab terugtrekken Naar do bladen melden zyn de voorwaarden waarop Menelik den vrede beeft aangeboden de volgends Menelik verlangt dut Koning Humbert in eeu eigenhandig gedcbreven brief om vrede zal vragen De ontruiming van Adrigat zul met krygaeer geschieden Oe grens zal getrokken wordon ten 7 uidoo ten van de Mareb en ten zuidoosten van Senafé Oven oorlogsBchatting Een tractaat van handel en vriendschap Onafbaukelykheidsverklariug van Tigré aan bet hoofd waarvau eeu Ras zal komen die met Iialiè b vriend is De Negus verbindt zich de Derwischen te bestryden Verbod om nieuwe forten iB dn kolonie op te richten Dr Carl Peters bekend door zyn reizen in Afrika heeft in de Duitsehe koljnie aan de oostkust verschillende ambten bekleed maar da byzondere sti eugbeid waarmede hij tegen de inlanders optrad bracht een oproerigen geest onder de bevolking zuodat da regeering bem terugriep Toen verleden ja ir een nieuwe gouverneur moest benoemd worden kwam Peters dau ook niet in aanmerking en viel de keus op majoor Wieamann Peters kreeg een sinecure by de koloniale afdeeliug van buitentandsche zaken op een wachtgeld vnn 6000 m rk Het was hy de h handeling der begrooting van deze departementsafdeeliug lu den Riksdag dat een boekje werd opengedaan van dr Petflis De afgevaardigde Beckh waarschuwde voor dfl rabiea colonialis die dr Peters sn zyu vrienden beheerscbt waartoe die Kolonislschwarmereien leiden hebben de Italianen in Afrika ondervonden Bebel deelde eenigi voorvallen mede die dr Peters zelf bercbreveu beeft in zyn boek Die Dentache Emin Pascba Expedition c om aan te toonen hoe onchristetyk dr Peters die altyd van de Voor ieuighsid spreekt tegenover de negere handelde De dragers die by nangeworvtn bad maar die bem telkens in den atoek lieten beett by door den stam der Galla a eenvoudig laten ombrangen de dorpen van andere stammen die hem niet goedgezind waren verwoestte hy te vuur en te zwaard Maar Behfl wist nog meer ataaltjes van hem In 1891 was Peters op een expeditie naar den Kiliinandajaro het eerste wat by naast zyn hut Het oprichtsn was een galg Hy had een schoon nogermei je bij zich toen dit meinje een betrekking met zyu bediende harl aangeknoopt liet hy heiden ophangen Toeu Peters in Moschi de Ëugetaebe zendelingen wilde bezoökeu liet bisschop Tucker hem zeggen dat hy geen bezoek van een moordenaar wilde ontvangen Deze en dergelyke feiten waren door da getuigenia van Engelsohe zendelingen en vac de officieren der expeditie gestaafd Qebel protesteerde er tegen dat zulke dingen oogestrafi bleven De directeur van de koloniale afdeeliug dr Kayser betoogde dat men dergelyke bande liugen niet naar Europeesobe begrippen moet beoordeslen Ala men eenigen tyd heeft verkeerd met Afriltareizigera vindt men het begrypetgk dat in vroegere eeawen de eerste ontdekkers Columbus en Vespueei langzamerhand in stryd met hun regeering zjjn gekomen Want alte menschen die in de wildernis leven die aan de grootste gevaren zyn blootgesteld en voor bon leven te zorgen hebben vatten al spoedig als een recht Tsn noodweer op wat de menschen thuis als wreedheid en oogerechtigbeid beschouwen De verhoudingen in Afrika kan men niet heoordeelen van den Rykadag oit Over het voorval aan den Kilimandajaro is een onderzoek ingesteld en uit de voor weinige weken aangekomen stukken is het volgende gebleken Peters was in 1891 commiMaria aan het Kilimandsjaro station net eenige Europeanen onder wia luitenant Bronaart von Schellendorf sjj hadden drie negermeiejes by licb Han toestand wti niet zonder gevaar want zy waren omringd door een kwaadwillige bevolking 8erbaald Hjk kwamen diefstallen voor daar Petera er niet in slaagde de dieven te ontdekken liet hy bekend maken dat by den eerstvolgendea diefstal de dader zou opgehangen worden Eindelyk werd een bediende van Peters op diefstal betrapt en ter dood gebracht De drie meisjes vluchtten toen naar een naburig stamhoofd maar sy werden uitgelsverd zeer zwaar gestraft en aan bet blok geketend Men bracht haar aan het verstand dat zy by een poging om te ontvluchten met den dood gestraft zouden worden niettemin waagde eeo der meixjes bet te vluchten maar zy werd achterhaald en ter dood gebracht Spreker verklaarde dat de regaaring deze feiten want bet waren feiten die hy noemde ten zoerste betreurde zoowel in het belang der koloniale p htiek als der mensebelykheid Maar Peters had gelegd dat hy tot de voltrekking van het vonnis had moeten overgaan want bet leven van de geheele bezetting van bet slation zou gevaar gsloopen hebben als hy niet met onbarmtiartige strengheid was opgetreden Deze mededeeiiog werd door den Ryksdag met groote verontwaardiging aangehoord telkens weerklonken uitroepen als Het is eeu schande Gemeene moordenaars De afgevaardigde Lieher van bet centrum verklaarde dat de voorstelling die dr Kay er van de zaak bad gegeven nog onteerender voor Peters was dan de lezing van Bebel AU Peters oen meisje waarmede hij io intieme verhouding had geataao aldus ter dood bracht dun heeft hy de grootste laagheid begaan waartoe een beschaafd mensch in staat is iHy moest opgehangen worden werd er geroepen Spreker vervolgde Er is niets sraartelyker dan ieder jaar nit den mond van IBübel te moeten hooron Gij wilt het Christendom en de beschaving iu bet donkere werelddeel brengen en gy zendt daartoe menschen nit die het Christendom en de he eba ving in de oogen van den minsten neger te acbiindtj maken c Vivt helpt bet toestaan van inillioenen als eeu docter iu de philosophie m het donkere werolildeel roudtrekt en moorden begant Giateren is bet debat over deze quaestie hervat De directeur dr Kay ar decide tot algemeone voldoening mede stt de rijkskauselier een onderzoek tegen dr I eters bad bevolen waarvan bot resaltaat te zyner tjjd zal worden bekend gemaakt De EngelsL heo zullen een expeditie naar Doogola zenden het heet dat de Egyptische troepen het zullen doen maar wie weet hoe de toestand in het tsnd der Pharao s is zal kunnen vermoeden dat het niot Egypte is dat de troepen naar het Zuiden Iaat marcheeren maar Engeland Man kan van de Engelschen nu verwachten achryft vrij batelyk de Frankfurter Zeitang dat deze expeditie zal worden omhangen met het mantel je der vriendschsp voor Italië dat wil zeggen dat men voor het oog Italië ter hulp wil komen terwyt men feitalyk gebruik maakt van de gelegenheid om voor zich zelf te baleu wat men reeds lang graag had willen hebbeu Nq Scbynt men het niet eens te zyn over de vraag wat de Engelschen willen hebben Het kan hun te doen zijn om het grondgebied der derwischen maar da Engelschen kunnen met de expsditio ook een nevendoel beooi en Eu nevendoelen bereikt men het beate langs een omweg Op zulk een nevendoel heeft waarschijnlyk de Tempa betoog gevestigd waar zy schryft Een van de beste argumenten voor de verdere bezetting van bet tand ouder land wordt verstatu Egypte is zeker een toestand van oorig waardoor zulk een argument te voorschyn kan worden geroepen En dat ia het waarom zoodra eeo conservatief kabinet in Downing street geïnstalleerd iq de Khalifa weer gevaariyker begint te worden rjjn taiteuants weer een gevaarlyke hedryvigbeid toonen de derwischen hun operaties weer hegionen en het EngelschEgyptische leger zich weer voorbereidt om nieuwe lauweren te plokken In bet ondrbavige geval is veel minder sprake van militaire strategie dan van diplomatie en politiek Het it niet zoo zeer de veiligheid ran bet Nyldal waaraan is gedacht by het optrekken naar Dongola als wel het verlengen van de Ëngelsche bezetting Geheel ongegrond kan dit vermoeden niet zyn De Ëngelsche diplomatie heeft m den laatsten tyd te veel nederlagen g leden om niet te beproeven zich althans gedeeltelyk te rebabiliteeren door zich een stevige positie te verschaffen in Egypte Miaaohion komt het tot nadere verklaringen in de parlementszitting van heden Maandag waarin de Egyptische quaestie ter sprake zal worden gebracht INGSZÖNDEN BEDE OM HULP In antwoord op onze bede om hulp ten bate van het gezin Van Dnrent ontvingen wy tot 00 toe de volgende gaven Van de leden van sDauiëli gecollecteerd f 1 40 Mej M S K alles voorde luiermaud Mevr S eeo bon voor 10 ons ryat an 2 ons ko£Be eo éen voor 50 turven J W R fO 25 F S f 1 D V T f 0 50 W K S f0 10 van de leden vau Dorcas c gecollecteerd f 4 93 Mej W gedurende zea weken 2 pond brood Mej v W f 0 25 F R f 0 10 G J J de M 0 25 M j K f 0 50 IJ f 1 J v E f 0 50 Mej M V d T f 0 50 Mej A B f 0 50 Mej V E f 0 10 Mej M S f 0 50 Mej R S f 0 75 Mevr W oen aanUt bonnetjes voor levensmiddelen N N f 5 de Commissie voor Werkverschaffing gecollecteerd f l Ui Mej D f 0 50 N N f 2 50 T f 1 W de H f 5 N N f 2 N N f 1 Mej A V f 1 Mej M v d T f 0 50 V G f 0 50 f Mej D v d T f 0 50 Mej K f O IO benevens nog eenige giften in levensmiddelen of kleeren by de weduwe aan huis bezorgd 4e Kade 402 waaronder eene waketyksche van S in brood en rijst Odzsu hartetyken dank aan allen die op ons eerste verzoek zoo irriondelyk waren ons iets te doen toekomen Het deed ons waariyk goed van zoo velen iets te mogeo ontvangen Nogmaals onzen dank ook aan de Redactie dezer Courant voor de loo welwillende opname van ons stukje NICO VAN SCHOUWENBURG J L DE RAADT Een Kleermakersjongeii GEVRAAGD A vau OS Al March Tailleur KIe w eg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkr ilotkrs aVi 02 m 11 78V 84 l 84 2 3 81 62 98 98 as 104 00 80 S3 IU 94 V ♦ 2 100 97 4 799 974 lOl 6S 100 203 US 541 61 101 1007 139 9 70 29 11 113 96 199 1 6 101 487 4 61 6l 161 99 62 78 102 100 99 101 142 136 18 104 62 108 12V 15V 108 81 105 3 49 14 218 200 108 108 108 108 122 128 167 36 114 36 14 MAA RT NaDï iu AND Cen Ned W S Vs dito dito dilu S dito dito dito 3 ilONOAH Obl ioudl 1881 88 4 Italib Inachrijviiig 18 12 81 5 GosTENH Obl in papio 1868 dito in zilver 1868 5 Portugal Oblig met coupon 3 dito ticket 3 KuSLANO Ubl fiiiiaoal 1891 4 dito Öecons 1880 4 dito bij aoth8 1889 4 ditobijKopel88y90 4 dito in goud leen 1888 1 dito dito dito 1884 S Spanjb Perpel Bohutd 1881 4 TUREElJ iepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Gec leoninff serie C ZuiuAFft ttzP V obl 1894 6 Maxioo Obl Unit Sch 1890 fi Vbhbzubla übl 4 oiibep 1881 Amstbkoam Übhgiitiea 18BB 3 ROTTBEWAM Sted loen 1894 8 Ned N Afr Hacdelsv aaud Arendab Tab My Oertiflcateo Duii Maatsobappij dito Arnh Ilypotheekb paodbr 4 Gult M g Ur Vorstenl aand s Gr Hypotheekb paiidbr 3 i Nedortandflohe bank aand Ned Handolmas h dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr 3Vg Utr Hypotheekb dito 3Vi ÜoaTBNR OoBt HoDg bank Bimd Kmh Hypotheekbank pandb 4 Amkiuka Ëquit hypolh pandb 5 Maxw L G Pr Lion cert 8 SsD Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALiiSpoorwl 188Ï 89 A Kobl 3 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 Polen Warschau Weenen aaud 4 ttüsL Gr Buss Spw Mij obl é i Bahisohe dito aand Fostowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMïBiKA Cout Pac Sp Mij obl 6 Chic k North W pr C v aand dito dito Win St Potor obl 7 Denver k ïïio fir Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k Na8hvUleCert v aand Mexico N Spw Mij leh p o 8 Miss Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k West aaud dito Penas Ohio oblig 8 Orogon Calif Ie hvp in goud B St Paul Mian k Manit obl 7 Un Pac Hoofdliin oblig 8 dito dito Lioo Col Ie byp O 5 Canada Can South Cert r naud Ven C Rallw k Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus M aand Rotterd Tram weg Maats asud Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aaud 8 BïLeiE StadAntwerpenlS87 2Vi Stad BruBsuI 1866 S t KoNO Theiss ReguUr Gesellsch 4 OosTKNR Staatsleoning 1880 B K K Oo8t R Cr IS8n3 Spanje Stad Madrid 8 e S Neo Ver Bot Hyp Spobl cort ADVERTENTI£N FEANSCHE STOOMVERVEEU KN Ghemiscbe WasscheriJ VAN II OPPE UËIMEU 19 Krutëkade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hootddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bat stoomen ea verven van alle Ueerenen Damesgarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom q van pluche mantels veereu bont enz Oordynen tafelkleedeu enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden ouschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyu de pryzen 25o o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in ene week Lijders aan Danw of Baarwonn drooge vochtige 8chubbeudauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastige fjeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door f f r ÊÊChra 9 ViecMentod Onschadelijk Oebrtitk XJltivendig Prijs zea gulden Ned Ct tegen vooruitbetAling per posiwiasel ook post zegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bjj de 8t Marien Drogerie Vanxiy DuiiMhland J F CUIJPERS Westeindf 37 Den Haag lAiUO S H Stcoiined Verhuren fiepreeren M Buitenlandscbe P I A N O s uit de eerste fabrieken in riime keuze H Amerikaansche B A R M 0 I Hh N l U M S door directe importa H tie tegen ZEER t ACie H Inruilen van bespeelde V l Piuno s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG 0000 stuks lut de fslliats Msssa eensr der eerste buittnlaadaoks fkbriskea over ysDomsaa soofenatnids Leger Paarden Dekens moeten tsfan dsn s tpr i van 11 2 76 ér ituk wordsn aitvarkeolit Deze ilfcke onslijtbare dekeis ilje ut warm als eea pels a HOXIN m froot dus het gsheele paard bsdskkand mst vol opgenaaid en 8 bretds streepen Toortii een kleine partij witte woUene Slaap Dekens groot 140X190 cm wegsni leer kleine ileohti door vaklui bemsrkbars fouten in htt weefie atagsbodsn ad fl 3 B0 psr ituk Koiten anders het dubbels SV UaldflIIJk gwuhnym bflatelUniren worden EM Uqr At vawTUd MToki ttftia toeientlfnff TKn htt bedr c f onder rtmboun prompt ull vmrd B Horwltx Maastrlelit Groote Staat St V Het beste onicliadelykite en e makkelykste poeWmlddel voor Heereo CD vooral dames en Kindcrgchoenwerk la de Appretuur van C M Millar C V Berlia B uUi 8lr 14 M n lettPC JIlVv op naam en fabrieksmerk Varkryskuf Sy Httria Inkalltri In lelPMiiwtrli leluterlts stwyM eiii au 9 Hiraal Diret by W erttmtim ArskM