Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1896

Woensdag 18 Maart 1896 34ste Jaargang No 6918 fiOÜDSCHE COIRANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 36 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Geen Grïjs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze liaren binnen enkele dagen verdwenen maakt het baar glanzend en lacbt belet het uitvallen n neemt de pelletjea van het hootd weg DIPOSI Verkrygbaar in flacons van l SOit r0 85 by A CATSiahr de Papiermolen ta Gouda OpenTjare Verkoopingen te REEUWIJK t Q oTerBtaaa van den te Qouda resideerendea Notaris G C FOBTUIJN DROOGLËEVËB 1 Op WOENSDAG 1 APRIL 1896 des morgen te el uren in het Koffiehuis lan fCADXUAKKB aan de Reeuwjjksche brug tqd I EBNM FLISKIS BDUWfflANSWONING Wyk E No 88 3 Schuren Hooiberg en eenlge perceelen WEI m HOOILAND I BOSCHHAKHOUÏ BOOMGAARD en WATEH staande en liggende op ALIAS AMUACIIT te KEEüWIJK te zameu groot 9 Hectaren 23 Aren 37 Centlaren strekkende van den s Uravenbroekschen Weg tot den Ouden Weg En zalka in 4 percejlen welke op de aanplakbiljetten zyn omscUrereu Te aanraardeu l Mei 1890 En 2 Op WOENSDAG 29 AFKIL 1896 dds morgens te 9 uren aan roorschrATeo wbning Wp E No 88 10 ROEIEN wiarvan 1 nog niet heeit gekalfd 2 PINKEN 1 I ZEUO met BIGGEN 1 breede en 1 sn alle SCHOUW 1 TENTWAGEN 1 SPEELwWgEN bouw en MELKGEBEEDSCÖAPP N eeoe party HOOI TAKKEBOSSEN enz Des morgens vóór de rerkooping te zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen teu Kantore van voornoemdan Notaris FOBTUIJN DttOOGLEEVËK te Gouda A llerwege bek roond met EereDiploma s Gouden en ZiUeren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1803 is het WereldberoeiiiJ Druivea liorst iloiiig Extract MELIANTHE I UIT DB achiuate Fabriek DË UONIQBLOEM I VAN II i van Schaik Co gereatigd te 8 Gravenhage Qeau middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is QNBMRBOEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eo relrBchiltendu bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONJUIDOISLIJIi del streugnte hoest en verouderde borst kwalen Dadelyk na het gebruik der MËLIANTBE doet zich de weldadige inUoed gelden üet groote debiet en ue vele attesten aan de MKLIANTÜE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in fiacone van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebrniksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te s Gravenhage HT Verkrygbaar t F H A WOLFF Drogist Markt Qouda E H VAS MILD Veeratal U 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J O RATE LA ND Bos op London Ëischt op den hals van den flacon I B V WIJK Oudewa r ikêMmmmm Op Maandag 30 Maart 1896 de ntorgen len iH ure zal lu l llulel liet Wapen vaii ioskoop e BOSKOOP door het College van Kerkvoogden en Notabelen der Ncd Herv Gemeente aldaar worden s za beste©cL Het maken van een Kerkgebouw met Consistorie op de bestaande fundamenten der afgebrande Kerk te Boskoop Bestek en teekeningen zijn van af 20 MAART verkrijgbaar bjj den Secretaris Kerkvoogd den WelEd Heer E J VELDHUIJZBN te Boskoop tegen betaling van S SO De Architecten H J NEDBBHORST Jr te Goudu en J HENGEVELD Jz te Al en aid Rijn Stoom bootd iez LSt iESTAFETTEK Rotterda m G ouda Utrecht DAGELIJKS mtgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTBECHÏ des morgens ongeveer teu xeven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goeMoope rehi elfgenhehl voor Pas aylev naar UTRECHT en tusechengelegen plaatsen Kantoor Xieuwe 1 eerstal DeAgrent II J 10EHIil EIS AMERSFOORT A MERSFOORTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Ueschuitfabriek stoom Automatische Walsen Meelfahrlek I 8v or Roggebrood 1 Kg 8 ci moet zUn Tarwebrood met Krenten vor ll vn puik soorlaa l r ve pnma krontc e rozgnee zon lor puten gemaakt i hiorJoor lakk r r naak od g zond WH ft zee laeg e ch eu goejkoop o door dit lie bijzoade l e ole rd voora b der verkhedou vm hor eaz e verkn baar in langen en ronden vloerirorm tuk van 5 ot 10 Ot 15 er ao ot 30 ot 40 ot 50 et en in sD ia Ue j Pjaat orm waar door zachte onderkorst ia aiuk 3 Ót Gewoon Blaokbrood Is nis bovooslanml soort brooil maar zonder krenten enrozijnen en verkrijgbaar io tuk van 8 Ot 12 Ot 16 Ct 20 ct 24 Ot Unar net anders onmogelijk is do priuu krenten en rozijnen geheel van steellie I sleeiiljes klei en andere ongoivonsobto lieslanddeelen o zuiveren ivorden alle kronleii on rozgneii door ons m kostbare maobinale inrichtingen gewasscbon gedroogd en ge 1 aoitüord Het 18 dus ook door dit verlies on belang liot beste en zuiverste te koopcn iwre geringe spoeling in helder water bewijst reeds docr dit bruin te kleuron dat zells de beste krenten met veel vuil klei bezet zijn 1 Prima Honing Ontbijtkoek 30 oent bhjft sleeds overheerlijk van smaak door alleen do beste geungslo honing en andere prima grondstoffen to verbruiken wordt bier door nooit droog en is gozund en goedkoop Do koek 1 alléén gegarandeerd echt wanneer in e no verzegelde nette kartonnen verpakking gemerkt met de fnbriekslitfis on VV H MBliESlNIi Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépótüouders welke te herkennen zijn aan de dópótborden en de wagens beschilderd met de fabriekatitels en W H MEUR8ING 1i GOUDA een dépothouder gevraagd tegen flinke provisiefr S P J een matig vast inkomen gegarandeerd entranoo vrachten der volle en ledige kisten Kathreiiier s Rneipp Malzkoflie nb Patent H Stollen a T r groHsm Br olg aen wntnuïïo w F tf H trratfgên Ènt iaiass rer Khlêdanet worilUtMOn Nacfiakmungen gagabmt Uan kauft daher uttseri stetii scktêff n H SfoUe iè mr nn uih direct Mttr In uicktn éttmhtndluritin A dên$n uKiêrPltUt fwlt ntbenttohandf auigehangt liL Z eialigtmi and geuffninne gr tk uitd franco mammimÊÊÊmmm gezondste en beste koffiebijvoegsel Aanbiedingen worden inyewacht bg B W de liléeourt te Puin Stroo Klei en SCHERP RIVIERZAND fraflco SMveningen benoodigd voor de te maken Steen glooiing en Straodmaur Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspafctingeu ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIllG Hollandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel gke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood ïe verkrijgen bfl hetVerlagS Mi azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bed g ook ia postzegels en in eiken boekhandel in Holland Moite Artikeieu en Garneeriiigeii op elk gebied fHAUTES NOUVEAUTÉS FOUENITUREN voor NAAISTERS en KLEERMAKEllS bekend goedkoop en solide iiuinE soniGEBiiVn W CORSETS I GLACÉ HANDSCHOENËN KOUSEN Hokken Klouten Tr eott Pi Rua Keuken en Fantasie Schorten enü enz WISBRUN LIFFHANN Frintemps TE PARIJS Zenden gratis en franco het praclitig geilluKtrpei d lOOE lLIÜI met nederlandsehen of fnuibclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor liet Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren damet en kinderen op gefrankeerde aandraag aan MM JULES JilLUZOT A C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen jtoffen taken enz enz wordon eveneens franco toegezonden docli men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingoQ welke voordegaedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn Bestellingen van 35 raucs en hooger Worden met eene verlioo nug van 5 0 0 ftvattê vracht enorlj oan Inkomende rechten m allé plaatien van Nederland aan tiuis bêZOrgd De klanten hebben geeno formaltteiten voor de inklaring of andersmts ie vervullen daar ons réexpéditiehuis te Rozendaal Noaré Brabdui daarmede belast is W FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GEKEVEE Merle I Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Ala bewya van echtheid is oBchet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPFB NIQHTCA P BINNENLAND GOUDA 17 Maart 189 Heden bad te Baadbaizo dezer Gemeente de aanbesteding ptaata van 1 De veroienwing van den bovenbouw der brug over het v ater van den Kaam bü de Eoiperstraal 2 De vernieuwing van den bovenbouw der brug over het water van den Zengstraat bij de toofsteeg De vernieuwing van het ouderdek en der ryvoeriflg vaa de Lange TiendewegsbruK De Ternieuïiing van een gedeelte gordÏDgwerk in de Haven Ingeachreveu werd door voor alU perceelen ia massa W de Jong f2823 C J Koot f 2568 J de Jong Wz f 2485 P A Buighout f 2486 W Bokho en f 2459 D Auwz f 2449 C W deo Hoed f 2410 J U de Wilde f 2399 en J J Duim f2398 De uitslag van de aanbesteding te Qaintsheul gehouden door den architect C P W Deifiog it aldus Ingeschreven werd door J V d Lngt en J Schievaait te s Gravenbaee f 9137 90 A Y Haage te Wateringen 8547 Ph Haring te Scbiplniden 8237 O de Zoete te Wataringen f 7520 P T d Voort te Wateriogen f 7499 C den Hoed Goudaf 7450 J N Heesterman Vryenban i 7275 G Haverkamp te s Oravcnhage f 7174 Donderdag 19 Maart des avonds ten 8 uur zal in eene openbare vergadering van de Afd Gouda van den NederlandseheD Protestantenbond in het kerkgebonw der Remonstantsche Gemeente alhier als spreker optreden Dr J Herman de Eidder Hem Pred te Rotterdam met et onderwerp iVergelding c De bijwoning dexer vergadering is voor belaDgslellenden geheel koste oos opengesteld Staten Generaal Ie Kauer Zittiog van Maandag 16 Maart De Kamer hervatte de werkzaambeJen Mededeeling werd gedaan vau ingekomen wetsontwerpen waaronder die op het Personeel ds uitbreiding van Amsterdam en de eedwetGerritsen De geloofsbrieven van het nieuwe lid mr M C vau Hall werden in handeu eener commissie gestüld Donderdag wedir zitting Zondag word bet nieuwe kerkgebouw der FEVILLETOM 74 Diar gij dit huwelgk niot hebt willen voorkomen voronderqtet ik dat gg ben tator voor hoagersDood zult bewaren want dnsr zal het toe komen antwoordde de heer Lestor torwijl hjj woedend het huis verliet Had Wilfred die ongelukkige vgftig pond niet gekregen dan had hij den onvoorzichtigen stap mogelijk nooit gewRRgd Als men goud in de hand heeft neemt alles in ons oog een ro en rooden tint aan Hij besteedde het geld gedeeltelijk ter aankoopiog van eenige bcnoodigdkedea ia kot aardige optrekje en ztj begonnen van het overige huis te houden Lieve hemel Konden wij sleohts oven goed de toekomst zien als het verleden 1 Ua heer Lester bleef onvermnrwbaar Als hg zjjn zoon op straat tegenkwam sprak hg hem niet aan als hg zgne schoocdoohter ontmoette ging hij baar als woje sg boos vreemde voorbij Hij kon juffrouw Bordiiiion hare flauwheid niet vergeven en behalve dat Maria haar bleef besoeken hield alle omgang tuasehen de beide butsen op Het is de vraag boe lang de heer Lester zgne doohter bg juffrouw Bordiiiion gelaten zon hebben als deze zaak niet plaats had gehad maar uu liet hg hlar oomfddelgk t Remon traat Qhe gemeente te Delft op plechtige wyze ingew d De plechtigheid nam te lOj uur een aanvang met het zingen door bet koor an Het Morgenlied c waarna de predikant dier gemeente d G Buisman eeu rede hield tuBsohen de rede liet bet koor zich QOg enkele malen hooren Ds Jorissea van Rotterdam beklom na do rede de predikstoel en sprak ds Buismftn en de gemeente toe De plechtigheid werd besloten door een slotkoor Zaterdagmorgen vóór 9 unr zyo uit Nederland langs liet grensstation Rozsndaal naar België verKCHH 82 wsggons vee eeu waarde vertegen oordlgeode van f 1 250 0 X Naar Frankryk werd geen enkel stuk vee iiitgevuA De Minister van Finanoiëu klaagt steen tii been over de grovo ootd iiking in de virmogensbelasting Eu speciale gevallen dl daar zoo nu en dan van geplabliceerd syo geven wel den indruk dat datr heel wat van aan kan wezen Doch deze medaille vertoont ook een keerzyde Valt er te klagen over vele belastingplichtigen de practyken van de dienaren vau den fiscus scbynen bier en daar niet minder afkearenswaardig te zijn Zoo meldt iceu ons vau vela gevallen lïa gedane aangitteo in de vermogensbelasting door de ambtenaren eenvoudig zonder opgave vau reden voor onwaar gehouden werden in welk gevat er naluuriyk een ambtshalve verhoogde aanilgg volgde £ n daar onder zgu er van wie onze zeg man stellig verklaart te weten dat ze naar wairbeid opgaven eer te hoog dan te laag terwyl anderen eveneens bejegend in hun omgeving tfzeer als personen van goede trouw bekend staan dan dat zij ook maar aan ontdaikiog der wet deuken loudeo Ën vraagt men waarom zulke verongelgkteu dan niet deu aangewezen weg instaan □ reclameeren Dan wyst onza zegsman er op dat deze uitweg in de practgk niet meevalt Vooreerst stuit meu at hierop dat vele eenvoudigs meuBchen ten platleulande vooral wanneer ze wat op een leeftgd komen er tegen opzien om voor zulke groots heeruu te verscbynen Eu voorts moet de ondervinding reeds geleerd hebbeu dat reclameeren by den inspecteur vrelal geen baut geeft wyl men stryk eu zet slechts de boodschap trmgkrygt dat de reclame oDgp rondi bevonden is zondermeer Maar do Raad vau Beroept dan De boven bedoelde gevallen werden nog niet aan die huis komen en trok de toelage die bij voor haar aan juffrouw Bordiiiion betaalde in lig verbood baar bet huis van haaj broeder mnsr bad haar dat van juffrouw Bordiiiion vooralsnog niet verboden In de maand Moi van bet volgende voorjaar vertrokken mgnbeer en raovrouw Leiter naar Londen en namen Mnria mede om hare intrede in de wert ld te door Zy werd door hare stiefmoeder Toorgesteld on oara voor het eeref deel aau al het gewoel en de partijen welke een seizoen in Londen aanbiedt Zij keerden in de maand Augustus naar Daneaheld terug maar gedurende hun verblijf in de stad hadden zij een oud vriend dien aij in jaren niet ontmoet hadden weder gezien Dit was Lord Dsne Tol verbazing vao heel Danesheld en eenigssins tot misnoegen van freule Dane had Lord Dane zijn kasteel sedert zijn rertrek niet wedor bezocht Tien jaren waren sedert vuratreken Tien jaren I Hy zou ternauwernood hebben kunnen bepalen waar hij al die jaren geweoat was hg had zioh een korten tgd in bijna alle onbekende steden van Kuropa opgehouden en de meest bezochte hoofdsteden vermeden Hy zeide lachend tot de Lesters dat dit verblijf in Londen zijne wederopstanding uit de dooden was Hu keerde tóór bon naar Danesheld terug on toen zg daar aankwamen bad hij voor goed zijn intrek op het kasteel genomen een stoet van dienstboden aangesteld zgne zuster als meesteres aan het hoofd der buitboudiog geplaatst en zich met deu gansohon omtrok over tijne langdurige afwezigheid V rzoead Hg had atle menschgn zoowel arme ala rgke bezocht het eonifne huishouden waar by niet gtguan was en dat hij oiut yriondolgk begroet had was dat vin Wilfred Lester nitspraak onderworpen maar in het algemeen gaan ook slechts weinigen en dan nog zeer ongaarne toi dit hooger beroep over Zy weten nu eenmaat dat het met groote hoeren kwaad kersen eten is Ook moet men er xomsopzeer ongelegen tyden voor van huis en vervalt vanzelf weer in onkosten Dii alles saamgenomen Inat het zich lichteIgk begrypeo dat velen dan in vredesnaam maar lierer wat teveel betalen Dncfa daarmee zyu ambtenaren wier hoog pf fonredeiykc optreden soms aan rechtverkryging voor de eenvondigeu in den weg staat niet onscholdig De Minister zal hierop bebbsQ toe te zien Stand Ongeveer zea jaar geleden vertrok een jong koopman uit Frankfurt a M naar Transvaal in bet bezit van circa 3000 mark une spaarpenningen Iiy voud daar eene betiekkingals boekhouder by een huis dat zieh met landapecntattes bezig hield Weldra nam onze koopman voor zoover zijn kapitaal hem dat eroorloofdp y erig deel aan deze speculaties Bij hsd getuk en eindeiyk sloeg hy zgu groeten slag dis hem tot een ryk man maakte Na korten tyd xag hy zich in het bezit vau 10 milüoen gulden Hy npeculeerdo verder maar nn keerde de fortuin hem den rug toe en weldra was zyn kapitaal geslonken loUle helft i Da Frankfurter zag toen in dat hg niaJi beter kou doen dan bebonden wat hy had Hy deed zyne zaken aan kant en keerde naar zgu vaderland terug Voor zijn vertrek zond hy aan etk zyner familieleden in Frankfurt een wissel van 50 000 gnldeu aan welk geschenk hg echter de voorwaarde verbond dat sy hem allen hg zyne landing moesten komen begroeten Men kan begrypeo dat zgu neefjes en nichtjes zich dit geen tweemaal tieten zeggen eu br t wederzien dat in eene Nederlandsche havenstad heeft plaats gehad moet dan ook zeer hartelgk zgn geweest Zooals de WereldtentoonsteningvoorHotel n Reiswezen begonnen ia zegt de Tel zoo verdwijnen ook bare laatste overbiyfseleu met een ongeluk met ruzie en met eeu werkstaking Bg bet afbreken vau het hoofdgebouw viel Vrgdagmorgen om ongeveer 7 uur een zg boki omver alweer in de Belgischeafdeeling eo volgens het beweren van eeuige Hollandsche werklieden door de onachtzsambeid van honua Belgische collegas daar die bok reeds een keer of tien moet omgevallen zjin Thana echter raakten er een paar arbeiders ouder nameiyk Albert Piggeren en Toon Men zou hebben kunnen denken dat de ziokelgka toestand van merrouw Lester hom terugUiotd want de arme Ëdith wbs zeer ziek zij was bevallen en haar kindje was goitorren es zij kon niet weder op baar verhaal komen Maar dit was bet geval niet Toen hy Wilfred voor het eerst ontmoette on doie bem met aitgeetrekle hand en een glans van vergenoegen op het schoone gelaat naderde bad I rd Dane hem koel b jegend on zyne hnnd sleohts even mot zijne vingertoppen aangeraakt Dat heb ik woder aan mijn vader on haar ladfschap te danken docht Wilfred on by had weder goed geraden De heer Lester en Lady Adelaide hadden Lord Dane een treurig tafereel van het wangedrag van Wilfred zoowol van helgern bij misdreven had als van hetgeen waarvan men bem verdacht hield opgohnngon En hoe waa het Wilfred gedurondo die twaalf maanden gegaan Slecht het ing hem zeer slocbt en hij raakte op don verkeerden weg Er begonnen te Danosheld wonderlyko praatjes over hem te loopen en men wers hem bgna met vingers na Zoolang als do vyftig pond duurden was Wdlred zoo gelukkig als een koning en berouwde bg zich in het minst niet over den nenoraen stap geloofde zelfs niet dat hg er zich ooit orer zou berouwen Toen bet gald verteerd was bsgon hg op crediet te teven maar dnt was eene korte vreugde want al was hij de oudste zoon van d n heer Laster toch kon men hom op den duur niet borgen en uu kwa men er voor Wdfred moeielijke dagen Men zeide algemeen dat de beer I itur hem onterfd had de beer Lestor had bet zelf ronduit verklaard men waagt hot ongaarne om zyn geld te verliezen kleine winkeliers kunnen zooveel niet op het Epel zotten Scbolten waarvan de eerste een verwonding aan den arm bekwam de laatste zgn lenden kneusde Zg werden naar het gasthuis vervoerd doch konden dit reeds spoedig na verbonden te zgu weer verlatnn Daar men reeds lang ontavradea wal met bet loon dat voor de arleidars die in di ktp werken 22 cents en voor hen dis op den boganeu grond blgven 18 cents per uur bedraagt werd dit ongeval de uaastfl oorxoak vao een werkstaking Tegen negen unr staakten de Hollandiekfl arbeiders het werk en dwongen zy da Belgen bun voorbeeld ta volgen Hun iisoh was 25 cent per nur joon Toor allen zonder onderscheid tussohen bovan of beneden werkenden Dis eisch werd telegrafisch door de eommissie geweigerd tevens werd de gelegenheid opengesteld om weer voor het oude loon aan hot werk te gaau met uitsluiting cbter vau de leiders der werkitakiug De werkstaking behoort nu alweer tot bél verteden He arbeiders hebben Zaterdag tegen hetzelfde loon van vroeger het werk hervat alleen de geielltn die bezig zyn don beogen middenkoepel at te braken krygen 25 CjiDt par nur betaald Een der belhamels werd ootiUgen Ter gelegenheid van bek optradrn van d o ontziet wek ke oden Memisch beeft iiob nur da Haagaohe kouter der Pr Gr Ct c meedaelt een Haagithe sterke man geroerd op wit en zwart In de arena heeft hy zich niet begeven maar toen de uitdaganda wontelaar van beroep Achilles uit tyo tent beproefden te lokken beeft hy in de Haagaohe pers kort en 1 ond g geantwoord wie sieh net mg weoBcht ts meten kloppe by ny aan I Van dezen sterken Üi enaar een atbleet bg uitoemendbsid vortelt men wonderen All gezeten bakker wiens winkel een goeden naam heeft drai t by met ougeloofalyka vlugheid en gemakkeiykheid zakken meel naar den zolder waartoe geen ander sterveling kans ziit Onlangs ontviag hy het besoek van twee ba faamde HeronlMier dia in da reaidiDtti vooritelÜDgen gatenda van de wondere lichaami kracht van den Haagschen bakker gehoord hadden en een worstelstryd met beso wensohten aan to binden De bakker ontviug ben vriendalyk in aan zgvertrak waar een vat krenten stond dat ongeveer 700 kilo woog ïlij verklaarde zich bereid den worstelstryd met haa teamraarder maar verzocht hao eerst het vat kren in naar een ander vertrek te brengen omdat hun dit in hunne bewegingen hg de worsteting bin en dit was hier ket gsral Mon weigerde bem crediet rn Wilfred geraakte in sulk eene verbitterde stemming dat alios bem onverschillig wird Het was hem om het even wat hy nitvoerde en wat er van hem werd en bij stoorde or zioh niet aan vat men van hem vertelde bij stond op een gevaarlijk standpunt Hij hsd den gansoben zomer grootendeola met vifisohen doorgebracht on men fluisterde vnn itrikken in de vijvers en nu de jaohttijd gokomeu WBS kon Wilfred om twee redenen niet jagen de eene was dat hy geen geld bsd om eene jachtakte te koopen de andere dat hg eenige maanden geleden zyn geweer verpand had Er kiram hoegenaamd geen bystand van kolonel Bordiiiion opdagen Hij was niet in staat iets te zendon In den laatalrn brief deelde hy hun mede dat hg zich naar zekere stad begaf het was sou nasm van dertig totters die onduidelijk was geschreven zoodnt niemand hem kon ontoyfcrvn Hg scheen eene groots reis to gaan ondernemen en hg sohrenf bun dat het vergeofsche moeite zou zyn om hem te sohrjjvsn voordat hy te Calaut a terug zou zyn vddrdirn tgd zouden hunne brieven hem niet geworden bg zou bun bijtijds van zyne aankomst aldaar verwittigen Bn nu geloof ik dat ik u alles wat sr in die tien jaren merkwaardigs voorviel heb m degedeeld Veel wnt vroeger gebeurd was wm bgna vergeten Harry Dane en zyn jammerlijke uiteinde en zijn onbekende moordananr de sterfgevallon in de familie Dane de onverwachte erfopvolging van den nieuwenpair dat alios was vergaten ktndarsu waren mannen en vrouwen geworden mannen en vrouwen warenoud geworden en gingen don avond des levens te gemoet i Worit rtnotpt