Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1896

18 86 1 84 8 88 M4 4 60 6 84 7 11 7 68 S 8S 8 48 8 61 9 67 li 3 18 88 K 4 67 f 7 6 10 01 88 H 6 04 8 08 10 11 18 48 6 11 H f 8 18 ir e 10 18 18 66 1 44 8 60 4 08 6 80 6 48 7 80 8 88 8 68 08 9 10 10 87 ij ao lOTTIDBi U e OU Dl 8 61 10 1 11 60 18 80 1 48 8 60 8 10 8 48 4 80 6 81 6 17 8 06 11 48 10 8 H g 1 68 8 87 t 8 8 10 86 ir f l SS n 6 84 0 8 18 10 48 H t 8 08 r 8 41 0 10 11 11 4 18 88 18 40 8 18 3 68 8 88 4 08 4 40 6 61 8 47 8 89 10 08 e 0 U U 1 1 USTIRSIH oud 8 87 8 81 10 01 10 67 18 10 8 81 4 4T 8 88 10 18 A toni e 8 8 14 8 86 11 06 1 1 18 4 86 8 48 11 80 Directe Si oorwc verblndlogen met GOUDA Winterdlenst 1895 1896 Aanf evangeo 1 October Tijd van Grcenwlcli 8 86 10 7 86 7 48 8 07 8 18 8 55 aODDA DEN Bite iou l 7 S0 S S6 8 08 8 87 18 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 t 17 7 14 7 40 r 8 8 4 8 54 11 Z T M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 10 08 a Zegw 7 88S 68 11 18 18 4 8 08 i 8 18 Voorl 8 07 8 08 11 87 1 01 6 80 8 86 Higo 8 18 H 8 87 10 07 10 48 11 88 18 4 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 DIN HllS SODDA lUagg 6 5 1 7 80 7 48 8 30 g 98 8 4610 1111 8518 161 86 8 44 8 68 8 43 4 16 6 17 S 08 7 68 38 Voorb 6 67 10 17 1 41 14 Z Z gw6 1l 10 88 1 66 6 88 6 £ Z ir H 6 88 10 48 8 06 t 8 8 10 08 Onndi 8 337 60 8 18 g 68 10 1610 418 06 18 46 8 17 3 14 8 8 4 18 4 43 6 47 8 60 8 88 10 18 8to t to Bliiiwijk Erttiiwag en Nootdorp LsidKhndim in Hikudorp U T I O H T G O U D 4 Ttreelit 7 60 10 11 84 18 60 8 10 3 68 4 48 8 88 7 60 8 0 07 10 34 WMldn 8 11 10 88 11 61 4 18 8 63 S8 10 64 üudawtWr 8 18 10 81 4 84 38 aowh 8 88 8 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 37 6 80 7 09 8 95 8 419 49 11 10 10 16 10 87 8 88 10 88 11 48 aOVDl UTKICBT 8 06 10 1 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 U 88 8 46 87 18 61 11 46 1 80 3 08 lUSTIIDl H I O D D 1 AKltwdwf II 8 8 10 10 4 8 86 4 10 8 18 md 7 88 8 84 10 14 18 18 8 80 5 80 7 48 Itoffu U Blnnr k rlniawtg ii KMMMfh McUokudug w Utkudorp d riyk kon sja t rergsefi beproefde d een na dea ander hot fat op te tilleu eo weg te dragen toen omklsmdeD de stalen armeo van den bakker het Tat en droeg de sterke man bat in een ommezien neg Verrolgent terogkeerende eo de twee circusbarculeueu bekijkende zei hy lacbeod dat biJ den strüd tegen buu beiden aAndomt lu een oogwenk grypt by bet tweulul en klotst het zoo beftig tegeu eilkaar alsoi bet eea paar kadetjes oT brooJen ait zgn eigen oven waren HeereD worstulaan weten dus dat zy ia de hofstad eeQ athleet kuoDen Tindeo wiens beroep betu da zachtste stof doet knedeu en wieni roeping hem m t stalen ruist te werk doat gaso Het bloemcorso dat znoals reeds gemeld is in den loop der Tolgende maand in de genieenia Bloemeodaal za plaats rioden en waaraan tal Tan wielryders reeds bun deelneming babbeo toegezegd sitt van uit het gebouw der samenkomst de stoomvasBcbery Tan den heer W Tan Dieren By roet gehouden worden lan s deu Bloeneudaalscheo weg door Orerrobn eu den Zylweg keereu door de Oel tstr at an de Spoorwegstraat Kelegen in de gemeente Haarlem en daarna doorgaan tot achter de kerk ta Bloemendant waar de stoet wordt ontbonden in bet goheel eeu afstaud Tfta oDgereer 10 kilometer Tal Taa commissarissen aldus deelt de Haarl Ct mede zullen waken Toor de hwidharing der orde in de stoet en tegeu bet Terbreken daarrau een Toldoende polititimarht zal zorg dragen loor bat geregeld rerkeer en de consuls ran den Algtmeenen Nederlandicben TVielrgdersband van Haarlem Kul en maatregelen Tan orde ontwerpen MuziekcorpH o zullen deel uitmaken ran den toet en om het btoemenfeest te voltooieo zulleu oreral zooreel mogelyk losse bloemen namelyk eokel de kelken Terkrygbaar worden gesteld om te dienen als projectielen zoo TOor toeschouwers als Toor deelnemers Om het aautrekkelgke van het goheel te Terhoogeu zal getracht worden da Terschilleude onderdeelen van den Wielrydersbond te syniboliseeren een nog te benoemen jurj zal oordealen orer het geestige of bet fraaie der ter ieringen welke de grootste TerraasiuKen kunnen geren Oe heer A Koolhoven t Bloemendaal is belast met do algemeeoe regeling Tan dit corso dat eoo waar feest b looft te zullen worden Dit Bloemenfeest gaat uit van da aid NoordHolland Tau geDoemden Wielrydersbond de afdteliog ZuidBollaud had eTenaeas een dergelyk Toorneman opgarat eu meende dat te Liasfl ten uitvoer te kunnen brengen Om uo een en aadar naar wansch ts doen slagen worden pogingen aangewend die beide corso s te doen lamenrjUen en te doen plaats hebben in Bloemendaal omdat daar da meest geschikte gelagtnbeid bestaat en men daar bet gemukkelyksi kan komen Gelukt dit dan worden afdeelingstocbten georganiiaerd naar Bloemendaal of eigeolyk naar Haarlem an uit Utrecht Zoid en geheel NoordHolland en by gunstig weer lal dit corso een groota Toldoening geven voor deslnemsrs en niet minder Toor toeschouwers Zelfs in buitenlandse he bladen ts de aandacht goTCstigd op bet Bloemencorso in den bjacintentijd Openbaar Verslag der Commissie voor Werkverschaffing De Commissie voor VVerkvertcha£Bog deed giaterenaTond op de bovenzaal van bet Koffiehuis Harmonie alhier verslag ran hare werkzaamheden De Eere Voorzitter de beer R L Martens woonde deze openbare Tergadaring by Da heer C van Tongerloo opende met een woord Tan welkom dexe böeeukomst waarna b j dan Secretaris uitnoodigdo het verslag te willen roorlezen hetwelk aldus luidt 7 S6 8 40 7 8S 8 47 7 8 8 64 7 48 9 01 7 8 10 i 6 87 i lO 8 08 1 18 8 18 8 88 8 84 8 88 6 80 iouda Moordreoht Niuuverkerk Gapelle Hottordam Rott irdam üapelle ïïteuwerkark Uoordraokt Qouda Uoall 86 8 37 7 66 8 0 8 81 Uudav 5 60 6 64 WMrden 6 68 7 08 8 18 Vtnebl 8 18 f 8 88 8 41 f t Nur Amitwdui Daartoe uitgenoodigd door myne nede be stiiurders der Commisflia ïonr Workverschuffiog hab ik bet genoden verslag te doeo run de werkzaamheden over het 2de jaar en wat daaraan is ooraf gegaan D it by alle zaken teleurstellioi en te wachten lyn dnt is roor niemaud een byzonderheid en viel dau ook de Commissie voor Werkrerschafliug ten deel want was in de vergadering au 21 Febr 1895 Iwslolen bet bescaur niet te ontbinden niet al oo ging dat met alle be stuurdeis want d é4ae bedankte wegens oud rdoui de tweede wegeua ziekte en de derde eo vierde wegens vertrek naar elders maar toch werden die open plaatsen tot genoegen ran de overige baitourders duor flinke personen aangevuld zoadat de commissie hestood oit de beeren C t Tongerloo Voorzitter P V d End 2e Voor itter W Roeper Secretaris A da Hoo 2e Secretaris A G Arkenbout Penningmeester J Steeuland 2e Penningmeester A t Duin J r Elk P W Kamphuizen C Vergeer J A Oouk r 0 A T d Waut P Bik C Brunt J Nieuwreld J N de Groot eu J de Jong Deie he reu besloten dan op de vergadering van 22 Augustus 1895 te beginnen met da werkzaamheden en bet allereerst bet r glument te herzien omdat geblflken was dut er nrtikols waren die wel wat strenger aioeüleu wezen gewyzigd zyude werd het reglement vattgesteld voor 1895 96 eu om nude werkverscbaffing meer ingang te doen vinden by de burgary werd besloten aene poging ta wagen om de burgemeei ter ala eere voorzitter ie verkrygen dit verzoek werd gedaan met de volgende missive De ondergateekenden uitmakende de Commissie voor Werkvarschafiing hiar ter stede samengesteld oit de vereenigiugeu Chri tHlyke Volkabondc afd Guuda U K Volkeboodc afd Gouda Ned Werkl Verbond Patrimotiium en afd Gouda A g Ned Werkl Verbond welke Commissie gedurende dti vorige winter zoo by uitstek gunstig heeft gewerkt door aan circa 50 personen voor korter of langer tyd werk te rerscbafien aan het verTaardigen van boatvuurmakers waarvoor zy zoer veel iteuo van het Gemeentabestuur mocht ontvangen zyu van oordeel dat hunne werkxaamhedeu nog meer zullen gewaardeerd worden indien aun het hoofd van hunne Commisiie een dor achtenswaardigste stadgeoooten optreedt Het is daarom dat zy OEilelAchtbRre met dep mcesteu aandrang maar op beaobeidf n wyza Terzoekeu als eere roorzitter ran die Commisne deel uit te maken Mat verschuldigde hoogachting De Commissie voor Werkverdcbaffiug Het was dan iu de vergadering van 19 Septamber dat de Cummiaaie het volgende schryven ontving van den burgemeester In antwoord op uw gisteren outvangeo schrijven deel ik u beleefd mede dat ik gaarne als aerevoorzittor deel van owe Commissie wil uitmaken Nu de voorbsreidende zaken afgedaan waren ging de Oommiosie zoo spoedig mogotyk over om voor een lokaal en ge dmiddelen ta zorgen Voor het earsta werd aangeklopt by Burgemeester en Wethouders met de volgende missive De Commissie voor werkverachaffiug brengt ter Uwer keunis dut zy weder aan werkalooze ambaobtdieden werk wit TerschafTen maar voar dat zy daartoe overgaat gevoelt zy zich gedrongen toestemming te vragen of de Commifsie wader hetzelfde lokaal iu gebruik kon nemen dat Terleden jaar zoo geschikt bleek te zyu Hopende dat op ous verzoek goedgoustig moge worden beitist Namens da Commissie Vüor bet tweede eo zeker niet het gemakkelykste geval werd door middat van cene circulaire een aanval op de beHrzeo der ingezetenen gedaan of nog duidelijker gezegd dat da mannen der werkverschaffing te wachten waren die circulaire luidt als volgt 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 85 10 88 8 48 7 47 3 17 4 18 4 47 5 67 8 68 8 81 10 18 7 1 10 88 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 8 8 86 f 8 04 f De winter staat voor de deur e t met haar doet gebrek iu menig huisgezin zyn intrede Velen ouder da werklieden hebben missahiidii vcrzoimd iu gueda dagen op dien kwaden gast te rtkeuen maar reien ook kunnen hem mut het b ale orerlng van dn i drempel niet weeren De grootste vyaod randen warkmaü is voorzeker warkelooaheid en zyu aleohtste rrieod IS bedeeling De werkman wil niet gaarue eeoa gave hg verlangt niets liever dan door werken in de behoefte van zyo gezin te roorzieu Van die gedachte zijn de bestuardera van ooderstnaode vereenigingen hier ter stade uitgegaan toen zji met elkander beraadslaagden op wflke wyza de werkelooze werk en tmbachtsliedea in den aanstaanden winter het beste behoed kunneu worden voor gebrek Vandaar dat zy besloten om uit hun midden een Commissie ke bfuoemen wier taak het za zyn aan werkelooze werkeu ambachti Iieden die buiten hun schuld zonder werk zyn geen misbruik maken van sterken drank en sedert een jaar hiar ter stede woonachtig syn gedurende don aanstaanden winter werk te erscbaffBU eu wel zulk werh waarvan de plaatselyke nyverhaid geen nadeel ondervindt Maar om dat doel te bereiken is er geld Doodig misschien veel geld De ontwerpers Z Irea kunnen geen ander oSur brengen dan huuna hulpvaardigheid Op U geachte stadgauooten rekenen uy duj StQUut ons zooveel mogelyk door eeoe roime bydrage opdat dit arbeidsveld meer en meer moge worden betreden tol leniging van armoede De namen der vier vereenigingen die de handen in elkaar geslagen hebben staan er U borg voor dat hier geen kerkelyke of staatkundige party aan het woord iu maar ujltjen en oitsluiteod liefde tot don naaste en de overtuiging dat elkander te helpen een eerste plicht is Op U gegoede stadgenooteii ia de eerste plaats doen wij een ernstig beroep Al moge bet niet bevredigend uitvallen het bI er toch tot kunneu bydragen dat in volgende jsreu die zaak op hechter grondslagen gebouwd kan worden Aan beeren werkgevers wordt tevens kennis gegeven dat zy ten alten tyde inlichtingen kunnen veikrygen omtrent perAhu die in de werkplaats werken Binnen enkele dagen zal door de Commissie uit de vier vareenigingen eeu lyrtK worden aangeboden Eere Toorzitter is de heer H L Martens burgemeester van Gouda c Ook daarvooi moest la toestemming van het Dftgelykscb bestuur gevraaj d worden met het volgende Het ia UEdelAchtb bekend dat het ons doel is om de werkeloozen uau werk te helpen maar voor dat diel hebbeu wy de steun van Gouda i burgsry uoodig Wij hebben het voornemen om eeuige werkeloozen circntairea door de stad te laten bezorgen om zoodoende onze inwoners op de buogfe te stellen met onze p annen eu daarna wanscheo wy hun een tyst aan te bieden om bydragen in te zamelen teneinde die plannen ten uitvoer te brengen Maar voor wy dnartoe kunnen overgaau zyn wy verplicht daarvoor toestemming bg UEdel Achtb aan te vragen hetwelk ik by deze doe eo voeg er de wensch by dat zoowel op dit al op het vorige verzoek goedgunstig moge worden beschikt c Een paar dagen oa de aanvraag verkreeg de voorzitter schrifteiyk toestemming van bet Dagetyksch bestuur dat da Comniisaie kon rondgaan met de lyst eu dat men hetzelfde lokaal in gebruik kun neiueu van verleden jaar q antwoord op Uw scbryven dd November 1895 by ons ontvangen den 18 October jl waarby onze toesteiuming wordt gevraagd lot het verspreiden van circulaires eo het doen circuleereu eeuer lyst ter inzameling van bydragen ten eïade uitvoering te kunnen geven aan Uw voornemen om gedurende den aonstaaoden winter aan werkloozen in deee Gemeente werk te verachaffeii hebben wy da eer U mede te deelen dat tegen het houden dier inzameling onzerzyds geen bezwaar bestaat Naur aaotciding van Uw schryreu dd November 1895 dat wy den 18 October jl ontvingen hebben wy de eer U te bcricliloo dat de Gemeeutaraad ons by go besluit vao den 8 n dezer gemaobtigd beeft het lokaal vau het gebouw der Werkinriclitirig in deu rorigeti winter ter Uwer baachikking gesteld aU werkplaats roor arbeiders aan wie door Uwe kassehcnkomst arbeid werd rerschnft wederom aan Uwe Commissie tot hetzelfde doeleinde in gebruik te geven Dien tan ge vol KO verzoeken wy U met den heer GemeenteBouwmeester nader in ovarleg te willen treden omtrent da verdere inrichting en 00 Doodig vergrooting van het lokaal terwyl U voorts wordt aanbeToloo met bat Berituur der Werkinrichting de nuodige schikkingen te treffen ter bevordering eener gawenschte regeling der zaak en ter verzekering der goede orde c Eu hieraan ziet men de meegaandheid van ons stadsbestuur dat zjj niet alleen bet lokaal eaoige verandering deed ondergaan maar elf het kookschuartje daarin werden twee flioka dakramen gemaakt vogr de gezondheid der werklieden die bestemd waren om de te maken Tuurmakers ta kookau Nu werd in aileryi de inteekeulyal iu orde gemaakt en roor velen ia bet miischien wet Tan belang nog eens te booren dai de commissie nu ook weer voorzag dat er veel geld noodig zou wezen om bet vol to houden De ioboud van die lyst luidt als volgt Door middel ran eeue circulaire hebben da bestuurders vun de Chris elyke Volksbond de nfdeeliogen iGoudiu van het Nederlandsch Werklieden Verbond Patrimoniumc het Algeme iu Nüderlandsch Werklieden Verhoud en da Nedcrlandpche Roomseh Katholieke Volksbond er U reeds mede in kennis gesteld dat uit bovengenoemde vereenigingen aeue commissie zou worden gevormd om gedurende dsu aan taaudeo winter aan werkelooze ambacbtsliüdeu werk te verschaffen Welnu geachte stadgeuooten die commissie ia thans samengesteld en doet met bet aanbieden van deze lyst een ernstig beroep op uwe offervaardigheid De commisiie verwacht dat zy op een vijftigtal werkaloozeu zal moeten rekenen Zullen dia mensehon eenigzina in da noodzakelyksta behoefteo van hunne gezinnen kunnen voorzien dau heeft de commissie daarvoor noodig eana som ran minstens f 200 par week Het te versebaffeo werk zal zyo voorloopig hut maken van houtvunrmaker een arbeid dia door iedereen kan worden verricht en waarvoor gaen kostbare groudstoffen beooodigd zijn Dia ruormakers sollen uitsluitend aan DeriogdodQdeii tegen fabriekapryzen verkocht worden en de opbrengst daarvan weder in da kas vloeien Da ir dat werk door ongcocfendeu moet worden verricht au bat product op zich zelf reeda van geringe waarde h ligt het roor da hand dat do bydragen rnim zullen moeten rioeieu wil de commissie haar laak rolbreogan Met de meeste aandrang doet zy derhalve een beroep op uwe fiuancieële steno Geeft naar vermogen maar geeft met een oprecht hart uit daukbanrheid dat awa maatschappetyke positie U iu staat stelt om te geren c De Commiasie voor werkverschaffing ta Gouda Daar da medewerking van het Dagelijksoh Bestonr zoo flink was geweest meende de Commissie hare erkecteiykheid niet beter ta kunnen bewyzen dan mat het zenden ran da Tolgende missive De Commissie voor Wérkverschaffiug zegt U hartelyk dank roor de medewerking dia zy van UEdelAchibaren mocht oudorvindeo ten einde een guuntig besluit te verkrygen op haar verzoek oui van gemeentewege een lol aaI beschikbaar te stelleu waarin werklooze ambachtslieden gedurende den winter werkzaam kunnen zyD i Het moet gezegd worden dat de commisaio leden niet alleen met woorden maar ook met daden toonden dal zy met hart eo ziet de zaak toegedaan waren Die maar eeuigszins kon stelde zich beschikbaar om met de lyst rond te gaan D t zy voldoening hadden van hun werk dat zal u straks hooren van den Penningmeester wanneer hy verslag doet 9 46 U IO 7 45 8 48 Het was dan iu da verg idaring van 21 Norember 1895 dat besloten werd om mat den arbeid aau te vangfn ph door middel Tan de Cooraat bekend te maken d t de eerite in hrjting ion plaaU hebben op 9 December en wel s tonde n 8 9 nar in het geboow en op den 16 December werd het werk lengsTaogen met 20 peraonen U in alle onderdeelen met de loop nn de aanneming der werkloozen in kennis te stellen ton boitengewoon omslachtig zgn en is van minder belang Iiaat het U Toldoende zgn te weten dat ileh in t geheel 126 personen hebben aangemeld welke onder de volgende beroepen gerangschikt worden 2 immerlieden 1 metselaar 16 opperlieden 3 arbeiden 10 tninlieden 6 schilder 1 rietmattenmaker 3 visscher 1 Irerlooier 1 acboeumaker 2 stokadoors 6 kooplieden 4 touwslagers i pijpmakera 1 bakker 2 baggerlieden 1 pakhnisknecht 1 schipper 1 passeraaotworker 1 organist 2 nettenbteiers 1 olieslager en 67 losse werklieden zonder beroep Van dezen zjjn door de commissie aangenomen 60 personen waarvan i stnkadoor 5 schilders 2 kooplieden 17 opperlieden 1 bakker 2 touwslagers 4 tninlieden 1 visaoher 1 timmerman 1 teerlooier 3 arbeider 1 baggerman en 18 werklieden zonder beroep Oit deze opgaaf biykt dna dal het groolale deel der werklieden niet gaplnatat ia geworden Niet dat allen onwaardig waren integaudeel degelüke werklieden moeaten afgewezen worden omdat de Commiaaie rekening moest houden met de kaa Herhaalde malen heeft zu getracht de bodem bedekt te houden het allereerste door middel van de dagbladen Daar ds aanvragen van werklieden om geplaatat te worden by do Werkverschaffing ateeda grooter wordt zoo voelt de commisaie zich gedrongen ieta van zich te laten hooren Werd vóór eenige dagen door hasrj besloten om eene week over te slaan met aan te nemen de commi aie is op haar besluit terug moeten komen door de vele dringende beden van verschillende huisvaders en t de d Laar er toe overgaan nogmaals 10 personen te plaatien loodat du 40 werklieden werkzaam zyn Maar er staan nog circa 90 werklieden op de l st die nibt geplaatst kunnen worden en om nu daaraan te voldoen dient de commissie door geldelijke bfldragen gesteund te worden Welaan dan meileburgers steunt de commisaie in haar edel streven en mochten er soms belangstellenden z n die de Workverachaffing van meerrjnabj willen leereu kennen de voorziller C van Tongerloo ia ateeds bereid u naar de werkplaats te vergezellen ol een bewiJ ven toegang te geven Een 14 dagen daarna vroeg de Commiasie toestemming aan Burgemeester en Wethouders voor het houden van eene collecte mot open schaal op 28 Januari wnnrloe zü het tolgende verzoek aan hen richtte Met het oog op de vele aanvragen die hg de Commiaaie voor werkverschaffiug inkomeu om geplaatst te worden en de weinige middelen waarover zjj te beachikken heeft zou zg gaarne uwe toestemming willen hebben om in den loop der volgende week eeue collecte met open schalen te houden Wordt vervolgd BuUenlandsch Overzicht In het ËLgeUche Lager huis zeide de viceminister van buiteulandscbo taken Curzon dat de sinds eenige weken ontvangen berichten melding maken van een voorgenomen opru kan der Derwiichen in de richting van Kassala en het zenden van versterkingen in de richting van Dongola Het gevaar waardoor Kaasala bedreigd wordt moet zjjn terugslag doen gevoelen in Egypte De nederlaag der Italiüuen bij Adoea vermeerderde de ongerustheid spreker kent eehtar dea moed der Italiaansohe troepen an hoopt dat zy de eer der vlag zullen hoog honden De Italianen voeren niet alleen atryd trgen de Abyasiniars maar honden Kassala bezet en als da Derwïscheo door een ovarwinning worden aangavutird zonden zg een gevaar worden voor Italië en Egypte maar ook TOor de Enropetsche zaak q de zaak der beschaving Er werd dus baalotan dat in het tegenwoordig en biyrend belang van Egypte aan expeditie zat aitrukken naar Akasbed Akaslief op ongeraer twee derde ran deo afstand tosschen Wady Haifa Dongola Of de expeditie tot Dongola aal gaan bangt niet allaan af ran militaire maar ook van politieke en fioancieela overwegingen Da regeering hoopt dat de expeditie een afleiding zal wazen voor de Italianen die ta Kasiala belegerd worden en Egypte zal radden uit bot dreigend gevaar dat als man ar niets tegen dead weldra geduchte rep houdingen xon kunnen aannemen Toeiaicbin Sir William Harcourt vraagt galegei heid om sulk een ernstige zaak te spreken Balfoor zegt dat da regaering daartoe bereid is heizy dadalgk of later ta weten Donderdag of Vrydag Laboaobere italt een motie voor om de tilting ta verdagen tan einde de zaak ta bespreken Deia motie ward door lir C Dilke onderstaand bir William Harcourt z gt dat a i deza stad der regeeriog de eerste stap tot de actieve poMtiek in Egypte is men ar lich tegan moet Terzetten Balfonr verdedigd de handalwgse der regaering ata noodig in bet balang ran Egypte en het belang der beschaving bet optraden in da toekomst zal van da omstandigheden afhaatzen De motie Iiabouohera werd varworpen met 268 tegen 126 stemmen Hat kabinet di Rudiui schyot niet alleen balloten vrede te sluiten metde baitaoUndacba rganden ran Italië doah ook met de binoenlandsche vyaudan ran het kabinet Crispi De ministerraad beeft besloten amnestie te rerluenen aan allen die door de krygiraden wagens deeluaming aan da opstanden op Sicilië en in Massa en Carrara Toroordeeld zjln Die amnestie wordt verleend aan 120 parsooeo waaronder de afgevaardigden De Falice Barbato en Bosco Reeds zgn deze in vrjjheid gesteld zoodat zy de zitting van het Parlement kunneu bijwonen Deze maatregel ZRgt de yoss Ztg c was de heer di Rodini aan zyn bondgeoooten in het Parlement verschuldigd het is nu maar te wauschen dat het besluit doel traffa Aan de aanvulling er van het wegoemeu der grieven door bet invoeren van krachtige ociaal politieke hervormiugan is vooreerst niet te denken het is zelfs de vrtiag of daarvan onder een kabinet di Rudint wel ooit sprake van kan wezen De berichten uit Rome maken nog melding vau een parlementair bondgenootschap tusscban di Uudini en Cavalotti Deza belooft de re geeriug te zullen steunen als de minister president zich verbindt in Afrika den vrade aan te gaan en in Italia de radical en socialistische candidaten niet ta beatryden DeKe mededeeling klinkt niet onwaarscbyulyk De markies di Radini weet dat by geen aaneengesloten niaerderhaid achter zich heeft an daarom moet kj steun zoeken by andere fracties der oppositie zelfs by Cavalotti als deze hem kan halpen om aan het bewind te blyven Bg de voortgezette bnhaodeliog der koloniale begrooting iu den Duitschen Ryksdag proteateert de heer Kayser directeur van het Kolünial Amt in den loop van het debat tegen de bewering van den afgevaardigde Bebel dat het voorgerallena met Leist met Wehlau en met Peters kenmerkend zou zyn voor koloniale ambtenaren De beer Kayzer wees op da resultaten by bet onderdrukken van den slareohandel tu de koloniën waarop men trotsch mag zyn Ook in aconomiscben zin geeft de ootwikk ling der kolonie reden tot blydschap üe beer Von Kardorfl zeide dat voor een verstandige koloniale ititatkunda in den Ryksdag altyd een meerderheid lal te vinden zyn Bebel merkt op dat dr Peters zich slechts zoo lang kon stamde honden omdat hij machtige beschermers had Lieber verklaart dat dü krygsraad welke door Peters over da negerin gehouden is een der stuitenste fiu da siècle grappen ia De afdeeling jaarwedde van den directeur van koloniën werd goedgekeurd Verder werden de afzonderlijke begrootiogen voor OostAfrikv Kamerun en Togo aangenomen ovareenkoraetig de voorstellen der commissie Do klndépandaoce bolge € die natuurlijk een correspondent te Rome beeft bavatte dezer dageu een brief van eeu tweeden berichtgever aldaar die da quaetttiea van het Vaticaan bespreken zal Het BruGselHcha blad is wei beslist anti clericaal maar het ncht den invloed ran den pausslyken etoal zoo groot dat een eigen oorrespondant op t Vaticaan almeer een rereisohte is geworden By deu dood van Pius IX had da pauselyke inrload door de hartstochtetykheïd ran dezen veal geleden doch met groot beleid heeft zyn opvolger dien invloed niet slechts hersteld maar uitgebreid Met Duitschland heeft hy vrede gesloten en Bismarck tot toegeven aau nagenoeg alle kerkelijke eischen weten ta bewegen Mat Engeland heeft hy veelzydigabeirskkingen taagokuoopt nadat hy zich op t gooden feest van Victoria s regeeriug had doen vertegenwoordigen Zoowel iu Ierland als op Malta en elders is de invloed van het Vaticaan groot Met Rusland waren onder Plus X alle betrekkingen afgebroken maar Leo XIII is met zooveel overleg opgetreden dat de Czaar wederom een zeer gezien gezant naar t Vaticaan gazonden beeft a Pausen invloed in Polen en elders is ten volle teruggekeerd ao de Poolsche biaschoppeo kunnen nu weer vryelyk mat bet Vaticaan verkeeren Hat ia roortn bekend dat te Romu krachtig gcstreeft wordt naar een rareeniging der Ooatersche kerken in t urkoch an RoaaiacbAziatiscb gebied met d roomscba kerk ondar den opperbissobop ran Roma en dat de onderhandelingen in dia richting mat taaie rolbarding wordan voortgezet Toen Lao XIII onlange de waardigheidskleeders by den Jaardag zyner kroning ontving verklaarde hy niet de minste hoop te hebben die heraeniging nog te zallen beleren Daarentegen was hy diep orertoigd dat t uitgestrooide zaad ontkiemen en rypen zou zoodat aan zyner opvo geia da rrucblen vnn zijn streren zou oogaten Hat hieft inderdaad bsitengeirone beteekenis lagt de correspondent der rnd Sp dat allo gou varnamen ten in drukker overleg dan ooit mat Rome zyn en bat belaid van dan paua komt halder uit door de wyza waarop hy allerwegen van de kolonisatieplannen der mogendheden party heeft weten te trekken om door zyn missionarissen een rechtstreekach aandeel in dat groota werk ta rerkrygec Het is nog onlangs op Madagascar gebleken waar da Trappisten nu by de inrichting van het Fransche beheer op t nitgastrekta eiland aan groota rot spelen Dia inrload is v oo groot dat Fraukrgks resident de beer Laroaha hoawel protestant geregeld dea Zondags da mia ta Tauanarivo by woont omdat hy voorden Franschen inrload dan karkalijkeB steun onmisbaar aobt De tyd zal moeten leeren in hoever diastygende kracht van Rome tan zegen of tannadeela van t groote werk ran vooruitgangis Maar de puos die eren logisch ala volhardend zyu taak aldus heeft rerruld is ongetwyfeld eau man van zeldzame werkkracht an doorzicht Zooveel uit den brief ran den lohryrer Men ziet dat hij alleen de staatkundige bemoeiingen vaa Lao op het oog heeft Opdiena sociale inzichten waarvoor by zyn beste encyclieken liet uitgaan komt da politieke correspondent niet Anders zou ovec de damoeratiiehe tendenzen van dan tegenwoordigen Pan ook wal aeo flink epistel te scbryven zyn Üe Franeche Kamer heeft twee dagen lang gesproken over de vraag of er in 1900 te Parys een heel groote tantoonatelting zal zyn of eeu kleinora op meer bescheiden schaal Dia beicheiden expositie zou oog altyd minstens de grootte hebben van de tentoonstelling van de teotooDstelling van 1889 F r is druk geiproksB over da wi gruimiug van hes Palais da rindustrie over het vernielau van du Cbamps Elysées enz maar de Kamer is nog niet tot een besluit gekomen De Figaro interviewde een Paryseh groothandelaar een kleermaker die zeer vóór da tentooDstalliog ran 1900 bleek te zyn Hy meende dst de Fransche groot industrie uu nog teert op haar succes ran 1889 de buitenlanders maken de modellen ran de Franachen wel oa maar zy fabricearan t de Fraqschman chept In iüderjgeval aen lentoouslellingschyuter te komen nieltegenstaande de oppositie an Maurice Barre en anderen maar wat grootar of wat kleiner dat is nog de vraag Op Ttsrzoek van dan algemeenan rapporteur OTer da begroeting Coobery is het rapport der oommissie over de globale belasting op bat inkomen tegen Donderdag aan da orde gesteld Mau verwacht evenwel dat het Kabinet een nederlaag willende vermyden op aandrjing zyner rrivnden sich met een motie zou rereenigan by walko da Kamer den wsn ch zou uitspreken dat een ander ontwerp by haar werd ingediend Bozérian beeft reeds het roorstel ingediend dat de Ksmer zou rerklaren zich geheel te hooden aan baar besluit van 12 Juli 1894 om da invoering eener inkomstenbelasting te bevorderen Zy zou dan de rageering aitnoodigen eeu ontwerp in te dienen op de grondslagen vastgesteld door da ta dier zake banoamda extra parleraantaira commissie daze grondslagen zyn inkomsten uit het kapitaal iokomsteu uit arbeid en gemengde iukomsfcsn PosterUen en Telegraphic Met ingang van 1 April a a kunnen met bet Franeche postkantoor aan de Dardanellen Aiiatiaoh Turkjjo pottwissels met uitsluiting van telegraphiache wisaels worden uitgewiaseld geheel op denzelfdeo voet en op dezelfde voorwaarden als in het verkeer met Frankryk De verzending van poitwissela nit Portugal naar Nederland is weder toegelaten Benoemd 1 Mei Tot Directeur van het postkantoor U Eindhoven H Arntzenina thans te Voor schoten Verplaatst 16 Maart De klerk der Postergen en Telegrapbie 2e klaaso H Koetser van Amaterdam Tulpplein naar Winkel 1 April De klerk der posterijen en telegraphio 2de klaase D N van Malsseo van Driebergen naar Oudenhosch De vroowelyke klerk der Posterijen en Telegraphio 2de klasse J A Nflburg van Amaler lam naar Hilversum telegraafkantoor de klerken der Poeterjjen en Telegraphio 2e klasse J O Wollbuis au het bflkantoor aan den FInweelon burgwal te sGravenhago naar dat in het N ordeinde en H J Tam van het Noordeindo naar den l lnwoelen bnrgwal Eervol ontslagen 17 P br De commies der Poateryon 2e klassejhr J D A Quintnt Overleden 23 Feb De brievenhnardor A N Vrind Si te Meeden CORBEBFONDENTIE Het ingezonden alnk van P R kan niet wotdeu gtplaatit als sgnde te persoonlp Dl BmaoTia Een Kleermakersjon n GEVRAAGD A vaA OS Al March Taillnr Kleiweg E 73 QODDA Beurs van Amsterdam Torkn slotkrs lOOi 91 io A 78 K 84 s 84 is s s 8 u 104 60V 80 11 II 114 94 41 lOOV 97 49 79 674 iOI 68 100 103 148 64 101 1001 189 99 70 V in Vi 06 100 155 lOU 487 48 V V 51V 161 61 108 101 991 101 14 V 18 BV 18 18 104 6S 108 m 11 1 15 107V 81 ïO s 108 871 4 14 iia m 100 108 108V 16 MAAKT Nioi u o Cert Ned W S l i dito dito dito S dito dito dito 8 HoKoia OM Goudl 1881 88 4 ItjlU8 laachrgving 1868 81 fi OoaTiNB Obl in papte 1868 i dito in silver 1888 B PoRTUOAL Oblig met ooupoo i dito ticket S SvaUNu Obl Biuaenl 189t 4 dito OeeOBS 1880 4 ditotiüRolhi lSS 4 dito bg Hope 18Sl 0 4 dito in goud leea 1883 S dito dito dito 1884 3F LNJB Perpet schuld 1881 4 ToHlu Oepr Conv leen 18B0 4 Oeo leeeiug serie O Geo leening serie C ZuidAve Hip v obl 1898 5 Ullioo Obl Buit Seh 18 0 VlNBZUlLl Obl 4 onbep 1881 AHSTsanAM Obligatien 1885 8 kotTiauH Sted leen 1894 3 Nin N Afr tlaudeliv aSud Are dib X b Mij CertlSoalen DeiiMaataehappij dito Aruh Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Voratenl aand s Gr Hjrpotheekb pandbr S NederlanuBohe bank aand Ned Handelmaat h dito N W k Pao Hjp b pandbr i Rolt Hypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito 8 Oosima Oost Hong bank sand RuBl Hypotheekbank paudb 4 Ahiuu Bquit Uypoth paudb 5 Maiw L O Pr Lion eert 8 Nan Holl IJ 8poor Mü aand MU tol Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito t ItillLSpoorwl 188J 89 A EobU Zuid lul Spwmij A H obl S PoLa Warsohau Weonen aand 4 EosL Or uss Spw Mg obl 47 Baltisehe dito aand Fastowa dito aand 8 wans Dombr dito aand 6 Kursk Ch Aiov Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AmuiA Conl Fac Sp Hij obl 6 Chio fc North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Bio Or Spm eert v a Illinois Oeetral obl in goud 4 Loutav k NashvilloCert v aand Ueiico N Spw HiJ lehyp o Miaa Kansas v 4 pot prof aand N York Ontario Si West aand dito Feuna Ohio oblig 8 Oregon Oallt Ie hyp in oud S 31 Paul Minn k Manit obl 1 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B OiMjLDA Can South Cert v aand Van 0 Hallw k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibui Mij aand Rotterd Trnraweg Maats aand Nan Stad Amsterdam aand B Stad Rotterdam aand S ItlLOlE Stad Antworpenl88 S i 104 8ud BruMBl 1886 i l 108 HoNO Tlieis Begullr Oeselleoh 4 IJl Oqitenk StsaUleoniDg 1860 5 1841 K K OoBt B Or 1880 8 1671 ÜPiNJZ Stad Madrid 8 1868 S6 NeI Ver Bos Hyp Spobl eert 1 114 BnrgerlUkan Stand OEBORIsN 14 Maart Wilhelmus oodera W Laurier eu H M Straver Jan oodera A de Jong en A Bogendoorn NicolaaaPetrus Panins ondera A J Dongelmana en B Q van der Qeeat 15 Josephina Wilhelmins ouders W Orüuder sn J Haatbrofk 16 Maria ouders J J Sehneidac en M Zegveld OVERLEDEN 14 Maart C van Soon U m 16 H P Klnit 27 j ADVERTEWTIEN Voorspoedig bevallen van eeu welgeschapen Zoon H CJ DONQELMANS VIN dUi Omst Qouda 15 Maart 1896 Voorapoedig bevallen van een Dochter F L VERMEU Stieiibikoiii Qoud 17 Maart 189G