Goudsche Courant, donderdag 19 maart 1896

348te Jaargang Donderdag 10 Maart 1806 Ko 6019 fiOüDSCHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Üroote letters worden berekeo4 naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommcrs VU F CENTEN OPBNBARE VIRKOOPING te GOUDA ten orerstaao tbq den Notaris G C FORTÜUN DKOOGLEEVKR op WOENSDAG 8 APRIli 1896 des raorgeas te el uren in het Koffiehoie HiKHa iii san de Markt ran No 1 Eene ILEEDSmEEEERIJ 2 WOONHDIZEN WA8CHHU18 ERVEN en BLEEKVELD staande en liggende achter den Kattensingel te Gouda met een uitgang door eene Poort f Gang naar dien Bingel Wyk Q No 169 groot 8 Aren 1 Centiare Te aanvaarden 1 Juni 1890 No 2 Een goed onderhouden ruim ingericht W00NHDI8 met WERKPLAATSEN EKVEiN en GROND aan de Westzgde ran den Raam te Gouda Wjjk U No 415 groot omstreeks 2 Aren 50 Centiaren Tt aanvaarden 1 Juni 189G No 3 Een goed onderhouden flink beklant WINKELIIdlS en EHF in de Walesteeg te Gouda Wp t No 64 met den gemeensohappeiyken eigendom TUI een gang daarachter £ aanvaarden l Juni 1896 No 4 Een goed onderhondea Kaaspakhuis met afïonderlüke BOVENWONING en ERF in de Waleiteeg te Gouda Wijk F No 68 Te aanvaarden 1 Mei 1896 No 5 Een HUIS en ERF in de Waleateeg te Gouda Wyk F No 74 Verhuurd hg de week voor f 1 40 No 6 en 7 Tivee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Spieringstraat te Oouda Wjk F No 76 en 77 Verhuurd by de week Ko 76 voor 1 20 en No 77 voor Nor8 Een onlangs gebouwd Kaaspakhuis en ERF in den Zak te Oouda Wyk L No 273 Te aanvaarden 1 Mei 1866 No 9 Een HUIS en ERF in den Zak te Gouda wyk L No 258 Verhuurd by de week voor 0 80 En No 10 Een HUIS SCHUUR en ERF met een stuk GROND daaracliter aan den Groeneweg Ie Gouda Wyk L No 139 groot 1 Are 29 Centiaren Verhuurd bfl de week voor 2 25 De perceelen zgu de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 8 uren en op den verkoopdag van 6 tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenKantore van voornoemden Notaria FORTUIJNDROOG LEËVER te Oouda FEANSCHE STOOMVERYEEIJ Gheniiscbe WasscheriJ VAN tl OPPË IIEIill lt 19 Kruiskade Botterdatn Qabreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepftt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az 8p oialiteii roor het etoomen en verven van alle Beerenen Oamesgarderoben alscok alle Kindei oederen Speciale inrichting voor het stoom n van ptuohe mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz virorden naar de itieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd vrorden onscfaadeiyk voor de gezondheid en volgena staal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrieken zyu da prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aileverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 2eer ITette Qdsteendnikte NMmMES worden GELEVERD door A BKIi KIHAi ea Zn KE NNISGEVIN G DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDIDiOELANDEN en HOOFDIN GEL AND EN P LA ATHV E BV ANOERS voor d ibioten ak hiei onder nader vermeld zal plaatshebben op D0Not5 D AG den 2 APRIL 1896 m des voormiddag ten 9 tot des namiddags ten 2 vre in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meerg enoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koetstvagen en voor het 2e kiesdistrict te Bleiswijk in het Gemeentehtii en wel In het 1ste District Weg eng het overlijden van den Heer P VISSER Hoofdingeland die in het jaar 1899 aan de beurt van aftreding was Iti het 2de District Weg ens het bedanken van den Heer J BIEMOND Hoo d ingeland Plaatm ervanger die eveneens in het jaar 1899 moet aftreden Dijkgraaf en Hoogheembaden van üchieland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf ü 3 VAILLAJST P D KLEY Op Maandag 30 Maart 1836 de morgen ten tX ure zal ID t llolel Het Wapen van Boskoop te BOSKOOP door het College van Kerkvoogden en Notabelen der Ned Herv Gemeente aldaar worden Het maken van een Kerkgebouw met Consistorie op de bestaande fundamenten der afgebrande Kerk te Boskoop Bestek en teekeuingen zjjn van af 20 MAART verkrygbanr bjj dan Secretaris Kerkvoogd den WelEd Heer E J VBLUHUUZEN Ie Boikoop tegen betaling van 2 30 De Architecten H J NEDERHORST Jr te Oouda en J HENGEVELD h te jilfen aid Rijn Sto 03 b O O td ieza s t i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondageo vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten eve en des namiddags ongeveer len vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer yoedkoope reiêgelrgenheid voor Paaiiagiera naar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen Kantoor Xieuwe i eerstai De Agrenl II J MOEIIBKEK AMERSFOORT AuHËRSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Urood en Beschuiltabriek stoom Automatische Walaen Meetfahrlek Voriita adieriautie ttond Qew Roggebrood l i Kg 8 ot moet zUd I JL TarWObrOOd mot KrentOa wordt van puiku soorloD tsrwe prima krenten en I roeijnen xonder pitten gomaakt is hierdoor lokker van smaak on gezond blijft zeer laoir versoh en is goedkoop sn door dit alles bgsonder aanbetrelenswaardij voor arbeiders werkUideo vissohers enz en verkrgi bnar ie langOn Oa roudea vloerrorm in I stuks ran S Ot 10 ct 15 cr 30 ot 30 ct 40 ot 50 ot eniuspaoialen plaatvorm waar door zachte onderkoret in stuki van 3 ct I S ot 10 ct Gewoon BlankbrOOd is als bovenstaand soort brood maar zonder krenten en I rozijnon en verkrijfcbaar in stuks van 8 Ot 12 Ot 16 Ct 20 ct 24 Ct Daar net aurlers onmogelijk is de prima krenten eu rozijnen geheel van stoeltjes I steentjes klei en andere ongewensehto hestnnddeelen to zuiveren wolden alle krenten j I en rozynen door ons in kostbare machinale inrichtingen gewasschen gedroogd en gcI sorteerd Het is dus ook door dit verlies üns belang het beste eu zuiverste te koopen IBene geringe spoeling in helder water bewyst reeds docr dit bruin te kleurou dat II zelfs de beste krenten met veel vuil klei bezet z n Prima Honing OntbUtkOek 30 cent bijjrt steeds overheerlük van smaak I door alteen do beste geurigsie honing en andere prima grondstolTon to verbruiken wordt hier door nooit droog en is gezond en goedkoop De koek is alléén gegarandeerd echt wanneer iu etne verzegelde nette kartonnen verpakking gemerkt mot de fabinckstib ls en W U MEUBSIMG Onze artikelen zUn uitslaiteod verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fïibriekstitelB en W H MEURBINQ Voor QODDA een dépóthouder gevraagd tegen flinke provisie 1 voorloopig wordt oen matig vast inkomen gegarandeerd en franoo vrachten der volle en ledige kisten Die iets te vorderen keeft van verichnldigd is aan of stokken ot bescheiden onder zich heeft behoorende tot de nalatenschap van w len den HoogEdelgGestrengen Heer JAN van USE MEER in leven gepensionneerd Majoor der Infanterie alhier wordt verzocht daarvan vóór 1 APRIL a 8 opgave te doen GOUWE C 179 J VAK Dsa MEER gep Kapt Inf Gouda 16 Maart 1896 Tweede Aankondiging By vonnis van de ArrondissementaRechtbankte Rotterdam van 23 DECEMBER 1895 i uitgesproken acheMing van tafel en bed tnaschenMevrouwWlLHELMINA CHRISTINA QUAKERNAAT zonder beroep en den HeerJASPER MARTINU8 LAVECOUR Onder Wflzer beiden wonende te Rotterdam met allegevolgen daarbg door da Wet bepaald De Procureur der Eischerea Mr JAMES vtn RAALTE WOEDT GEVRAAGD voor OOVDA en OMSTSBKBS m soiiiE mm voor deu V e r koo p van SCHIEDAMSCHE JENEVER BRANDEWIJN en Geïmporteerde COGNAC Brieven franco onder letter M aan het Bareau v h Sohied Advertentieblad te Schiedam UAIUBS Moile A ril kelen en Ganieeringen op elk gebied HAUTES NOUVEAUTÉS FOUEmUEEN voor NAAISTERS en KLEERMAKERS hekend goedkoop en solide Vim $ ORTEEni i ÜLACÉ HANDSCHOBNEN KOUSEN Hokken Ulouten Tricot I Keulicn en FaDlasic SchorleD enz enz WISBRUN UFFHANN Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden eu Ziheren Medailles beueTeni EereDiplojua Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven Uorst Boniy Extract MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOKMt TAK 11 van Schalk Co gevestigd te 8 Gravenhage Geau middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe oreHreft het is OyHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en rerachillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest QNMIDDEZIJK de strengste hoest en verouderde boratkwalea Dadelgk na het gebroik der MELIANTHE doet zioh de weldadige invloed gelden tiet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MËLIANTHË ia verpakt iu aaoont van 40 ets 70 ets en 1 met gebruikaaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie Gravenhage Wtr VerkfQgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD VeersUl B 126 ie Gouda A BODMAN Moordrecht J C RATEL AND Boa cop B V WIJK Oudewakr fiouda Druk vin A Bbinkhan k ZttN BINNENLAND GOUDA 18 Maart 1896 Maandag was het bona 6 jarig zoontje van 8 tö Stein met zyn boertje aan het varen met een scbonw De ichouw wiegelde waardoor de joogeo er uitviel en te water geratkte Gelukkig werd dit opgemerkt door den landbouwer V K die met behulp van zgo knebht den drsukaling op het droge haalde Zondag 22 Maart a s de avonds te 6 uren zal Ds M rgadant van Oadewater in de Hervormde Kerk te Hekendorp het vyU tigjirig bestaan dier kerk feeatelgk herdenken Van de 5 oommisiieleden die den bouw van het gebouw hebben helpen voorbereiden leefl nog één lid nt de heer C Deo Baars thani woonachtig te Haastrecht Deze heeft eene itaoodiging ontvangsn om dat feeat met zgn tegenwoordigheid te verhoogen Een resolutie van den Minister van Finan ciën van 9 Maart j l bepaalt dat met de voorboreiding der heffing van de personeele behistiog over het dienstjaar 1896 97 overeenkomstig de bestaande wetten kan worden begonnen De primitieve kohieren behooren tijdig bet laatste altbaoa vótJr 20 Aug a a eiweutoir verklaard te worden Bet aantal opcenten ten behoeve van de gemeenten op de hoofdsom van de personeele belasting te befian zal later worden opgegeven Op 11 dezer beeft te Belgrado de onderteekentng plaats gehad van eeir verdrag tu cben Nederland en Servië tot wederï ydache uit evaring van misdadigers St Ct Met zekerheid deelt men aan bet Hbld mede dat er binnenkort een belangryke uniform verander iog by bet leger zal plaats hab ben Oa modellen moeten reeds iu gereed heid zyo Vroeger heette het dat da gestadige uni formsveranderingen meer bepaald waren toe te sebrgven aan wenken van Koning Willem IIL Dit acbgnt echter niet jnist te zyn daar ook tegenwoordig niet zelden wyzigingen worden gemaakt Strekt de verandering van kleedi tot verhoogiug d r weerbaarheid en beslaat er geen bezwaar tegen de kosten dan ga men ziju gang maar anders zou men meo FEtlLLETOX Ed Lord Usae roes steeds booger in achting en aanzisn Hg verd ca den dood vao eea edelman welke sedert dea dood van den voormatigen Lord Dsne den post van gouverneur van het district bekleed had tot diens opvolger beDocmd Dio post was sedert jaren door do Daues wairgedomsn zoodot bet ala van zelven aprak dat hij nu ook den nieuwen pair dea renegsat pair die steeda in eer en aanzien rees werd aaug eboden Hot was atormachtig weder Sedert het begin vaa September tien dagen lang was er aanhoudend veel wind geweoat ea het weder werd h e langer hoe onstaimigsr Men herinneide zich in jaren zulk een atormachtigen dag niet De boomen werden door de rukwinden bgna omvergeworpen da zon ging met een akeligen bleekeu gloed onder de itemeenwen vlogen ooder een onhsilspeUend gekras rood de golven rezen hemelhoog alles voorspelde een vreeselykea nacht Maria Leattr stond op hare kamer voor den spiegel Zjj was bezig om zich voor het diner te kleeden xeldtn had asu spiegal lisfelyker gelaat weerkaatst zy had even alt alle Lestera welgevormde trekken sen taohte bloa kleurde de ronde wangen de don uen dat de zaak zoo n haabt niet had eu betgeld beter is te gebruiken Am Ct Nu de Tweede Kamer i na de door den Minister van Marine gegeven inlichtingeD geeu termen heeft gevonden zicb verder in dez i zaak te mengen heeft Vrooua een middel aangegrepen om zgne zaak voor de rechtbank ie brengen Daartoe pobliceert hy in bet Volkidagbladc een achryven waarin hy met name aen zestal werkliedan betchuldigt doiEeodei kilo s yzer gestelen en aan een eveueenv ge noemden koopman verkocht ta bsbbaa Verder beaolAildigt hy een der bazfin aao di werf na het rapporteeren van dsn diefstil de grofamederg ondersteboven te hebben doe halen waardoor het hem onmogaiyk werd gemaakt bewgzen te leveren terwgl Vroona ten slotte een officier an politie beticht de zaalv in den doofpot te hebben gestopt Vroons vertrouwt dat eau aanklacht wagen beleedigiog nu niet uit zal blgven Db uniforme bepalingen voor het vervoer van kinderen op da Nederlandacbe apoorwegeu zgn door de regeering goedgekeurd met dien verstande dat de bepaling voor bet vervoer van ééti kind zoodanig worde aangevaltl dat op de plaatskaarteu voor heen en terug gesr vermindering vsn vraohtprya wordt tosgestaan Door de spoorw eu zullen by het in werkingtreden der aldni aangevatda nicowe bepalingen voor het vervoer r n kinderen tevenH de plaatskaarteu enkele reis algemeen zoodanig worden ingericht dat zg in tweeën kunnen worden geaplitat zoodat de helft daarvan kan worden uitgereikt aan één kiud dat voor den balven vrachtprgs wordt vervoerd Omtrent den moord te Velp deelt men nog mei e De dader Martinna Alberts oud 50 jaar in bUekeraknecht en gewezen 0 I milittiir Kedert eenige jaren is hg gehuwd met Hendrina P weduwe van v d E Hy viel zyne rouw met een atagerames aao en bracht haar negen wonden toe waarvan ééo gestoken werd in de rechter long éu in het hnker sleutelbeen twee geaoeden wonden aau den rechter onderarm terw i van bet bekteedsel van haren achadel een atuK was afgeaueden ter grootte van de palm van een hand eu ook over de lioker wang een groote gesneden wond was toegebracht De verslagene dis 57 jaar oad waa heeft nog kracht gehad om op ds straat te vluchten tot de woning van den arbeider 11 D lu du Broekatraat waar zg weldra tengevolge van verbloeding overleed De dader loot ztch in kere oogen hadden eene zachte uililrukkini oo hsre donker bruine lokken waren zoo eacht als zijde y bad eene middelbare lengte eene bevallige siurlijku houding en zachte ongekunstelde manieren Men dacht atgameen dat fuik oen aanvallig meisje zeker vroeg zou trouwen als men het haar toestond Mtrift was du twintig jaar oud en was gedurende haar verbtyf in Londen eens ten huwol k gevraagd Üat is te zeggen da heer Lester had aanzoek om hare band gehad en waa loo vrij geweest om kort en bondig te bedanken Maria lachte toen moo bet haar vertelde en waa hem zeer dankbaar dat hij de zaak had afgemaakt Als hot haar werd toe estaaa Er waren in Daneaheld kwado tongen die beweerden dat men haar niet ligt zou toestaan om in Let huwelijk te treden Men kenrdo het algemeen af dat de heer Lsater op lutfc een weelderigen voet leefde dat z jne inkomsten zyne uitgaven onmogelijk kondan beatryden het was niet waartohynlgk dal hjj xyne dochter ligt af zou slaan daar hij haar jaarlijka honderd pond moest uitkeeren Een knetterende stag die raeer Tan een geweorachot dan van eens windvlaag had dreef Maria naar het venatbr Zij kon ia de verte do zee zifn en atond angstig naar de hooge golven te staren Zij droeg een effen lila zijden kleed zeer eenvoudig met witte kant om het lage lyf en de korte mouwen opgemaakt Eenaklaps bief zjj hare blanke arnen en handen smeekend omhoog en bad Qod bewaar al dagenen die van nacht op zee sjjn I Lady Adelaide was io de zaal toen Maria binnen kwam Zij droeg een kostbaar wit zijden kleed dat van juweelaa glinsterde Uare groote toiletten badden n dea bagiane van haar huwelijk in huis dikwijla zgne woning op doch werd na hevig verzeten nadat het raam en da deur verbryzeld warao gearresteerd sn voorloopig in bet arrestantenlokaal te Veip opgesloten Maandagmiddag stelde de rechter commissaris mr S öratama en de substituut officier van justitie hg de rechtbank ta Arnhem te Velp een onderzoek in terwgl twie dokters uit Arnhem de sectie varrichtten Btj bet Igk zynt r vrouw gebracht bakende A dadelgk demisdaad Alberts stond hg de politie zeer slecht bekend hg beeft een ojBgunstig verleden achter zich Eenige jaren geleden deed by eene poging tot zelfmoord Uit Maastricht scbryft men aan de Tyd c Nog immer is er onder dearbeiderabavolkiog iu onze stad een beweging op te merken die zich van tyd tot tyd door mm of meer krachtige teekenen openbaart In zake de vóór eenige dagen plaats gahtd hebbende werkstaking van een groep arbeiders van de fabriek Ier firma A llsgoiu welkt haar ontstaan scheen te vinden iu de schadsloosstelling voor atgekenrda steenen hebben de patroons gemeood niet te mogen toegeven Ook ondor de aardewerkers üer fabriek La Céramique te Wgk heerachten ontevredenheid en giatiog waarvan loonsvermiodenng de oorzaak is Nog vertoont tioh onder de yzer en metaalbewerkers bat sfcreten om zioh te vereenigen Ëen voorloopig bestuur doet thans een oproeping Mn allen dia er belang in stellen om onk onder ban een vakvereanigiog iu hei leven tf roepen Ds vereeniging Loon naar Werk houdt geregeld baar vergaderingen terwyl het bestuur van bet arbeïdersnecretnriaat waartoe ook gemelde vereooigiiig sedert goruimen tgd reeds is toegetreden onder voorzitterschap van C Baart tot nu toe voortging krhchtigfl pogingen bg bot publiek aau ta wenden tot het voltallig maken van hst beuoodigde kapitaal van f 12 000 voor bet oprichten van een neutraal blad onder den titel van D Maasstroom Een gedeelte der aardewerkers hebben zicli tot een afzonderlyke veresniging God eo Our Recbt afg scheiden Tbaus wordt aangekondigd dat bedoeld blad De Maasstroom werkelijk van 2 April sanstaaode af drie maal par week zal verschynen Is er bg de stemming iu de Tweede Kamer over bet tydstip van de invoering der nieuwu personeele belasting hooge politiek in het spel geweest Het is iu verschillundtf bladen beweerd ook door ons Het aamengaan van de tegenatanders eeoer ruime kiesrecbtuitbreiding sn van de gaavanceerden wien het ontwerp Van Houten niet ver genne gaat heeft aanleiding gegevrn opzien gebaard want sg was altgd pnichtig gekloeil zelfs als er goen gasten waren en zij geheel allüen een stiller avond in huis doorbracht doch men WAS langzamerhand asn al die buitenspongfaedon gewoon geraakt De heer liuater had haar in do eerate dagen van zgn huwelijk toen bij nog goene geldelyke zorgen kende daartoe aangemoedigd misschien voelde hij er nu het ongepaste van Maria zat zoo als gowonnlyk alleen en vergoten in eoii hoekje niomaad sprak tot baar on zij voelde tioh vreemd oo verlaten in haar eigen huis licdy Adelaide bemoeide zich weinig met haar De oudste lieveling Goorge hing in een gomakkehjken stoel De hear Lester kwam ta gelijk met de aankondiging dat er was opgedaan binnen zy dineerden vroeg als sij op den Huil waren om zes uur Hij bood zijne vrouw den arm aan en geleidde haar nanr tafel Maria volgde ï waren dien avond geen gasUm on het diner was spoedig afgeloopoo Lady Adelaide had bevolen dat Osorge dien middag met hen aan tafel zou eten lij verlangde dit dikwgts sn de jongen was aoo bedorvtn en zoo lastig dat by alleen bot hoogste woord had Aan het desiert kwamen nog twee lisrelingen binnen en toen zij allen met lekkernijen waren volgeatopt begon er eenige rust Ie komen Ds wind bedaarde niet Kr kwam een hevige ruknind tegen het venster aan zoodat de heer Lsater hst hoofd omkeerde Wat zullen zij hst vsn nacht op see hard te verantwoorden hebben Ik daoht onder het rijden dat de hitten van de hoogte zouden storten zeide Lady Adetaid op kwynenden toon Ada wat deert u Hebt gij tevsai gsgatfuF Neem baar op schoot Maria tot de opvaUing dat niet enkel de meritoa van bet belHstingoutwerp bg de stemming dan doorslag hebban gegeven Tegen die meeniog komt de beer Gerritsen op in de laatste Volk at mc met het betoog dat er op de belastingwst zelve zoo veel Ma ts merken viel dat men waarlgk niet au bijoogmerken behoeft te denken Wg geven gaarne toe dat wie naar etn of andere reden zonbt om tegen het belasting ontwerp te kanoen atemmao daartoe nist lang behoefde ta zoeken Ëen meesterstuk van wetgevingc is hst ontwerp Booals hst uit da Tweade Kamer te voorsobgn is gekomen uker niet Dat is grootan deels een gevolg van da avcrecktscha wyis van behandeling welke ook nu wederom is toagspast en die men alleen bg de herziening der wetboeken acbiJDt te willen verlaten voar nn betere voorbereiding Er ontbrak leiding aan bet debat de Ministsf bad ds Kamer niet in ign band en er is reden tot verbazing dat uit het kruiavnur van amendsmentao nog iots dri eiyks t vooraobgo is gekomen Dat de nistiwe regeling too leslgk is ala de beer Gerritsen baar voorsttU ga an w echter iet toe De billgkheid sischt dat man haar vergelgkt met bet bestaande o dan houden wg vol dat zg aan vele gehreksQ san fliode maakt en een veal bitlgksr naffingbavftt Aan een groot getal aangaslagenan brengt v aanmerkelgka verlaging van aanilag en juist aan degenen die dit t meest noodjg bfbbeo degenen dia groote gezinnen hebban bg zear bspeikte inkouaten Er zollsu daarnaast ook personen worden aangeslagen die nu zgn vrggesteld en dftt wordt blgkhaar van miodar beteekenis geacht z t de heer Garritian Inderdaad is dat van minder betaekenit Hat il maar de vraag of bet nist billgk is hen die tot dusver vry liepen ofschoon sg niet minder draagkracht hebban dan anderen cok reobtstraeks iets te laten bgdrsgeo tot da staalR uitgaven Als men nu bjdenkt dat het ontwerp bg eiken aanslag een deel van den hnnrprgA vrysttlt en in ds laag ta klassen zelfs asn overgroot deel dan volgt daaruit dat da belastingdruk in dia klassen zasr garing zal sgn en vervalt daardoor tevons de vrees voor bet vergrooten van bet aantal wanbetalers waar de heer Gerritsen zoo bang voor is Onder de ouda wat is het getal oninbare porten zoo aanzisnlgk omdat da aanslagen vaak onevenredig boog zgo De aanmarkalgka verlaging wegens aftrek van ean onbelaitbaar bedrag wegens kinderen euz zat het getal tnou valeursc zerr doen verminderen Zoo is het ook mei andere bedsokinger Zij worden vreeielgk overdreven sn daarnaast wor Hebt gij u van duag op de hoogte gevaagd P vrueg do hoer Lester Dat was niet zeer voorzichtig Adelaide Ik ben gauw genoeg terug gekomou toen ik coa proefje van dea wind had genonso antwoordde Lady Adülaïdo met sen flauweu gltmlaob Oy zyt i ker niet op de jacht geweest t Neen da wind was to sterk Daoe is toch iu jocbtoostuum voorbij gekomen ik bob hem uitgelachen Hy seido dat hg van avond hier wilde komen Adelaide Aj fronste hare weukbrauwAï even sn zette een zuur geziekt Maar zij herstelde zich spoedig en zeide op den haar oigon lusteloozen toon fi sou gedacht hebben dat hij zich door denwind sou hebbei laten afschrikken Maria slaaptdat kifldf Maria J eaior zag het kleine meisje op haar schoot aan het kind was mat een stuk koek in hst han4js en een vollen mond in slaap gevallen Het ia tgd voor baai om naar bed ta an zeide de beer Lester Het gaal haar ala mij is moe van den wind Drong haar naar boven Maria Maria nam het kind coohtjsa op om bet oist wakker te maksn sa bracht hst naar de kiaderkaner De kindermsïd waa bstig om het jongste kind uit te kleeden twee andere lagen op den grond to gillen en te sfhreeuweu Zie ens naar dat kiail leide z j tot de meid bet ia dadetgk op nyn schoot in slaap gevalleo Die lastige kleine aap antwoordde de maid Ik geloof dat z atlen te gelyk zouden willen uitgekleed worden Wees zoo goed haar in de wieg taleggen freule Worit ssrso