Goudsche Courant, donderdag 19 maart 1896

Directe SpourwegverblndlDgen met GOUDA Wiiiterdleost 1895 1896 OOBDi ROTTIÏBiU AangevaageD 1 October TUd vao Greenwich 9 06 1 40 10 84 18 09 12 88 1 94 8 31 8 44 11 01 19 88 11 08 1S S9 11 18 18 48 11 84 18 18 18 88 1 44 8 80 4 01 OTTIKBi M 8 O W D i 8 88 9 40 9 81 10 19 11 80 18 10 10 89 10 86 10 48 S U 9 89 lO U 10 41 11 08 18 40 7 68 7 69 8 06 8 18 8 11 8 48 9 8t 7 9 7 48 D4 4 08 Bt HAAB OBODA Hage 6 17 10 7 48 8 80 9 88 9 4610 1111 88 ll K l i8 1 44 1 68 8 48 4 18 6 17 6 08 7 58 9 38 Toorb 67 10 17 1 41 U Z 2 agv8 1l 10 38 1 66 B 88 9 6 ZOI M 6 S8 10 48 1 06 6 39 10 0 Oooda 6 38 7 8 8 18 9 1 6 10 16 10 4 11 66 11 4 1 17 8 14 3 1 4 18 4 48 47 6 0 S S8 lO IS Btopt Ie Bltiiwïk KraUweg eo Nooldari I eidaoliaadam an Hekaodorp U T I K O H T 0 o U D A Utroohl 7 0 9 10 11 34 18 0 8 10 8 514 48 8 86 7 80 8 09 9 07 10 84 Woaidei 8 11 10 18 11 1 4 16 6 3 9 83 10 4 8 19 18 81 4 14 9 36 Oouda 8 81 9 84 10 44 11 07 1 18 8 48 4 87 10 7 09 8 86 8 419 49 11 10 Goi cln 7 80 8 88 8 M 9 8710 10 10 80 18 18 18 88 1 97 8 86 8 47 4 4G ill 7 14 7 49 19 8 64 9 64 11 S li M 7 41 8 47 11 08 11 40 4 7 8 01 10 08 Z Zegw 7 68 8 66 11 18 11 49 08 8 11 10 16 roorli 8 07 9 08 11 17 1 01 6 10 8 16 10 17 HaKo 8 119 18 9 8710 07 10 48 11 8111 41 1 06 1 7 4 0 4 17 86 67 7 44 8 819 1 1110 3111 46 O l D A TJ T K 1 C H T iouda 8 6 37 7 S6 8 09 8 11 9 06 10 19 10 67 11 48 1 10 11 14 11 81 9 S7 10 1 11 4 Oudev 80 6 64 WoerdoD 6 9 7 08 8 18 Htreobt 6 18 f 8 88 8 41 t Naar Imlardam e O U 1 A A II S T I R A M Souda 8 87 8 11 10 01 10 67 11 10 A m lorcl 01 St J 14 9 16 11 06 1 1 18 AHITIXDAM BOTIDA AsitoldaBt St 8 9 10 10 41 8 18 4 10 6 18 0 uda 7 81 9 04 10 14 11 11 3 80 8 10 7 46 oppu U Bldiwtlk Eniing d lfwM I ldMlMndaiii a Uakuilorp Stopt te Nootdorp LeidaolieDdaiil en BItiawjjk Eniliweg u Hakaidoip den de gotde zgdei der niauwe rttgeling rg Terkleind Zoo ii het o t met de bsweriog dat Dutt de gesplitste iDkoiusteobelttstiag een verterÏDgihelaatiDg Qiet op baar plaats in Hierby wordt weder rerzwegea dat bg de eaplitite inkomstenbelaatÏQg Termogenieo bedrjjfsbelasting juiftt rekening is gebonden met een btraien personeel waarby op persoonlijke ooiitandighedea qü gelet worden Nu dit mder daad in t ontwerp is ftescbied teo ba e ran dutKeadeo belastïngscbuldigen wordt bet afge keurd en verdaagd Genoeg dunkt ons om to duen zien dat iele bedenkingen tegen het ontwerp oojaist of orerdreren cgn De oord elen vau de nieuwe regeling orertreSen teL slotte te nadeelen Intusschen om een of meer dier al of niet jaiite grieTen kan men zich tianoopt hebben geroeid legen te atemmen zonder aan booge politieke te denken Maar hy de verdagingder ioToering was bet anders Dit kon alleen koren ijjn op den molen der tegenstanders van een groote kiearechtuitbreiding omdat de plannen der Regaering er door worden gedwarsboomd en uitstel allicht tot afstel kan leiden De gearancaerden dia te roren bet ministerie tot afdoanitig der kieswet hebben villen dryren hebbeo echter door lot ï ei verdagingartikel mede te werken niets anders gedaan dan de afdoening fan het kiesrecht reftragen en den ievenaduor Tan het ministerie verlengen Dut is door de redactie van De Volksstam c te recbt onder het artikel an den heer Gtrrilsen anngeteekend AH hadden er van bon standpunt belang by of dat het nieuwe pertoneel werd afge temd uf dat bet zoo npoedig mogelyk ward ingevoerd Dan toch kon het kiesrecht onvarwyld worden in behandeling genomen terwgl nn eerst de middelen moeten worden gezocht om het nieuwe kiesrecht eerst met het oode en dan met het nienwa personeel te doen samengaan h er dus geen gemis tbo doorzicht geweest en wie zou dit by zoorele bekwame manneo onderntellen dan weten wy waarlyk niet waaraan anders te denken dsn aan den invloed der hooge politieke de zucht om de liegeering een hak te zetten Ën de sloliom ii dat de burgery nog oenjaar langer personeele belaiting mag betalennaar een onrechtvaardig tarief Dat heeft zyaan de coalitie der tegenvoeters b i bet kie recht te danken Handbl Hoo het volgens de bepalingen onxar postwet io eea enkel geval goedkooper kan xij en boekje als brief dan als gedrukt stok to verzenden bewgst het volgende Een boekje dat iets meer dun 150 grnm woog was bestemd voor iemand wonende binnen den kring voor stadsport De afzender wilda het als drokwerk verzenden en zou daarvoor zooals een postumbtenaar bem inlichtte 7 cent port hebben moeten beU en Maar ali ik er uu oen brief van maak c Ëen brief benedan 200 gram eisoht binnen den stadskring 5 cent port De afzender sloot nn de envelop plakte er een stuiver postzegel en deed den brief in de bus Openbaar Verslag der Commissie voor Werkverachaffing Verrolg De Commissie ontting hierop het Tolgend antwoord In antwoord op Üw schryven dd Januari 1896 waurbg onze toestemming gevraagd wordt om in den loop der volgende week eene collecte met open schalen ta houden hebben wy de eer u medo te deelen dat legen het bonden dier colle te onzerayds geen bezwaar besUat c Die colleate werd op de volgende wyze aanbeToten Ooudü Moordrecht NisuwerVork Copollo Rotterdam 7 86 7 S8 7 8 7 4 7 tS 8 40 8 47 8 14 9 01 9 10 6 6J 8 08 6 18 6 14 6 80 OOV 7 HottcraaM Capello Hieuworinrk UoordnoU Ooudi I IO 5 19 S 8 81 De commissie voor Werkverscheffing bericht hiermede dat zy van burgemeester en welhondars toestemming heeft verkregon om op Vrij dag 17 JsQuari eene schaalcollecte te houden ten behoeve der werkloozen Hoewel de commissie er van overtuigd is dat in dez n tjjd 7 eer veel van de burgery wordt gevraagd tot leniging van armoede beveelt zy locb iu allen ernst deze collecte aan want wordt de commissie niet flink geateund dau ïal zg deze maind nog moeten ntuiten en dat zou niet aangenaam wezen voor de 60 personen die er nu zitten te werken c De Commissie De uiïkomst van die schaalcollecte zal n traks door den Penningmeester bekend worden gemaakt wyl het oog niet voldoende was werd bestoten om de verschillende vereenigin gen aan te tchrgveo dat zjj door het houden van collecte s of uitvoeringen de Werkverschaffing zoo mogelyk zou steunen Het moet hier ter eere der werklieden ver eenigingen gezegd worden dat ly aan die roepstem bet meeste gehoor gaven en gezorgd hebben dat da Commissie op die wgze nog een bedrag van omitreeks 240 gulden in d kas konden leggen ea vooral hier niet te ver geten de flinke georganiseerde voorstellingen van Prof t Rhyn door de Christelgke Volksboiul waar dan ook de Commissie tot dankbaar voor wan dat z besloten om al de bestuurders van dien bond door middel van de dagbladen hartelgk dank te zeggen De Commissie voor werkscbaffiog brengt by deze hare bnrtelyken dank aan al degenL n die mede geholpen hebben uan bet welslagen der gezellige avonden van de Chrislelijka Volksbond en vooral de baeren bestuurders voor hun moeite en opoffering en al is het niet voldoende rojr de werkverschaffing zy toch hebben de voldoening dat mede i ebolpen hebben om bet lot der werkclüozeu dragelyker te maken De Commissie hoopt dau ook dat het bij andere vereenigingen navolging moge hebben t De Commissie Hoe meegaande de burgery ook wai in het verleenea van stauu en hoe tevraden wy ook waren over de ontvangen bydragen toch was altgd de vraag op de vergaderingen hue komen wy aaa geld Het was danrom dat de Commissie bi proefde op eene stinknche manier de burgery te bewegen om bydragen te o€Eeren 7y deed dat door bet volgende schryven aan de dagbladen toe te zenden Du Commissie voor VVerkvarschnffing verzoekt andermaal nog een oogenbük uwe aandacht Tsn bet oudersiaaude Het is een klein oTorzicht van hetgeen door de Commissie in bet leren is geroepen Daar de Commissie veronderstelt dat allen die hunne bydragen aan bun hebben toevertrouwd ook wellicht wel eens willen weten hoe groot bat bedrag is en hoe daarmede wordt gehandeld Weina daar voldoet dan de Commissie ook gaarne aan Ën wenschen allereerst mede te deelen dnt het aantal ingeichreven warkeloozen 138 bedrsagt en daarvan op dit oogenblik 58 zyo geplaatst menigmaal slaat de Commissie radeloos voor de menigvuldige vragen van hen die nog buiten staan om geplaatst te worden De 58 geplaatsten en eten zooveel vrouwen of moeders en 109 kinderen beneden de 12 jaar waarvoor de Comroi8 io 5 cent per dag voor elk kind betaalt wordt wekelykseenetom van 260 gulden uitbi tBald Ook kunnen wy met genoegen metden dst er flink wordt geverki in de afgeloopen week zyn er 133 000 sinks Houtvunrraakeri vervaardigd maar belaas bet prodakt is te klein in waarde dat het kan opwegen tegen bet loon want elk weldenkend menscb zal bcgrypen dat dit werk door ongeoefende handen gemaakt dat zolks ooit zoo vlug kan gaan dat zy waartyk hun dagloon verdienen dus moet er elke week een zekere som worden bygepast En no ten slotte Met dit geld hoopt de Commissie de werklieden tot einde Januari bazig te houden 10 17 10 88 8 10 7 47 8 07 DEN B ne 8 17 4 18 4 47 67 8 8 8 81 lO K 7 10 10 89 8 84 06 17 7 18 8 48 10 87 3 60 4 48 6 98 8 f 04 f 8 37 8 48 3 08 11 8 81 4 88 10 16 11 80 4 47 1 68 8 8 48 Maar dan met bet oog op den zaohteu winter vragen wy zal het io Februari ook zulk weer zijn of zal den winter zyn rechten laten gelden En jaist daarom zonden wg ban nog gaarne in genoemde maand een paar weken bezig honden Daarom Stadgenoolen vraagt de Commiasïe nog éénmaal een gave van Ü stelt ban in staat het hierboven vermeUe te kannen uitvoeren Welk een voorrecht voor u te kunnen denken die 58 gezinnen zyn door ons gevoed en tevens te weten dat die gaven niet worden KgfigeT n maar dat er voor gewerkt moet worden Wy eindigen in het vaste vertrouwen dat onze roepstem hoewel al dikwgls herhaalt ook nu niet ledig tot ons zal wederkeeren Tevens maakt de Comm aiie bekend dat de collecte zal plaat hebben op Dinsdag 28 Januari welke wy ten zeerste aanbevelen De Commissie Het sciieen eofater dat de stadgenooten hut niet goed begrepen haddan daarom werd 10 dagen later weder geprobeerd en jawel aen dag of 4 later kwam er een bankbiljet van i 100 Maar helaas bet mocht niet bateu door da vele uitgaven bleej de kas leeg zoodat het bestuur in de vergadsring van 30 Jan beiloot daar er g en andere uitweg was de werklieden hnn ontslag te geven mits die van af t begin werkzaam waren geweest en dia pas 14 dagen werkzaam waren door ta laten werken Dat viel de werklieden niet mede maar daar er geeu geld en het besloten was vial er niets aan te veranderen zooddt op 3 Februari inde werkplaats aanwe tig waren om de werkzaamh iden voort te zetten 14 werklieden en er werden nog 6 personen uit de lijst gezocht die in t geheel nog niet gewerkt hadden loodat er 20 werklieden waren met deze 20 personen hoopte de Commissie nog ean week of drie door te werken Daar geen noemenswaardige bydiage meer inkwam werd de stand der kas xoo nlecht dat de commissie in de vergadering van 20 Februari beslcot met de werkzaamheden op te houden en de werklieden ta ontslaan op 22 Febrnaii en daarvan kennis Iq geven aan de burcrerg door middel vao de dagbladen De commissie voor werkverschaffiug maakt bg deze bekend dat de werkcaambedeu hedenarond geëindigd zyn en dat de werklieden ontslagen worden De commissie hoopt dat de werklieden zoo apoedig mogelyk weer werk mogen vinden Bij nadere aankondiging zal bekend gemaakt worden wanneer het openbaar verslag zal plaats hebben f De Commissie Heb ik U tot dusver bezig gehouden met bet mededeelen van alles wat betrekking bad op de vorming der commissie en de pogingen die zg in t werk heeft gesteld om haar arbeid zooveel mogelyk aan bet doet te doen beantwoorden thans verplaatsen wy ons naar de workplaato en wel om u het een en ander daarvan mede te deelen Zooals ik biervoor leeds gezegd heb werd die werkplaats ons wdwilicnd door het gemeentebestuar afgestaan en h dden wy vnn dat bestuur zoowel als van het bestuur der werkinrichting de meest mogelyke medewerking om bet lokaal naar behooren iu te richten In den heer de Jang vonden wg dit jaar ook weer dan persoon die voor alles zorg e Hg maakte steeds dat de benoodigde grondstoffen en gersedsebappeu aanwezig waren ook verschafte hy planken om den solder dicht Ie leggen opdat de werklieden zouden bewaard blyven voor konde O k den heer van Duin dient hier nog genoemd te worden wegens bet op maat maken van zooveel duizenden gzerdraadjea wat voor da werklieden verleden jaar zoo groote mceile opleverde 4 10 4 87 8 04 8 11 8 10 1 48 I SS l SS 1 08 1 11 7 89 8 19 8 41 1 60 8 09 8 89 Na zoover gevorderd te zijn konden de mannen beginnen te werken Daar er verscheidene werklieden waren die varacheneo jaar iu de werkversoliaffing waren geweest behoefden dia dat niet te leeren maar da commissie volgde niet dezelfde Ign van verleden jaar maar op voorttcl van de T00r7ittfr zon men dit jaar met rtukwerk te probeoran en oaar het vorige jaar te rekenen werd gedacht dat de werklieden 400 vuormakers per dag kondon maken daarom werd ala prgs gestald 15 cent het honderd opdat zy aan bet geatalde daggeld aonde komen maar al f poadig moest dat verminderd worden en wel zoo dat voor iedere honderd boven de 400 10 centa werd g even wantda werklieden schenen van dit jsar byzonder vlug te zgn want zg maakten geen 400 maar 600 700 en 800 ruurmakers per dag zuodat de Commiaaie wel Teel vuurmakers verkrop maar ook dat ter dege de kaa aitgepnt werd vandaar dat naar een nitweg getocht werd en wel om 40 werklieden ta ontstaan en 20 werklieden nog 3 weken door te laten werken tiet toezicht op de werkplaats en op di aaan die er werkten alsmede op bat werk zelf vorderde van vete Commissieleden zeer vael tgd maar allen hebben daaraan hnn be ta krachtsn gawyd en vooral de Voorzitter steeds was bg op zgn post Wat er alzoo voor het vervaardigen van die vnurmakers benoodgd is geweest zal ik U thans eens medede len 148 pak krullen 32 vaten harta 121 kilo yzerdraad benevens nog anders materialen Uit die versohillenda bestanddeelen werden 700 640 vuurmakera vervaardigd Ziedaar tadgenooteo een kort overzicht vao den arbeid der commissie voor werkvericbaffiog ik zie den penningmee ter reeds bereid om uw aandacht te vragen voor cgfers die zeker niet minder belnngrgk zijn dan een schets der werkzaambeden Alvorens dit verslag te eindigen dien ik eerst nog melding ta maken van enkele dankbstuigingen die de Commissie reeds verzomden heeft Dat zy die in de eerata plaats richte tot bat Dagelijksch Bestuur behoef ik u zeker niet to zeggen Zy toch ia de steunpilaar van onze werkverschafiSing geweest en wy hopen van harte dat sij dat mag blyven zoo dikwgls da Commissie die noodig acht Met de volgende missive s gaf zy daarvan uiting aan Burgemeester en Wethouders en het Bestuur der Werkinrichting Nu de werkzaamheden der Commissie voor Werkverschaffing geëindigd zgn voelt de commissie zicb gedrongen haren oprechten dank te betuigen voor de medewerking die zg van Uw College mocbt ondervinden en moet erkennen dat bei succes van haar arbsid grootendeels te danken is san bet goede voorbeeld door het gemeentebestuur in dezen gegeven c Nu de werkzaambeden der Commii sie voor Werksohaffing geëindigd zijn en het lokaal weder in zgn vorigen slaat is teruggebracht meent de Commissie U daarvan kennis te moeton geven en V tevens dank te zeggen voor de hnlpvaardigheid die zy in zoorele gevallen van Uwe zyde mocht ondervinden Mocbt de Commissie wiena voortbestaan verzekerd ia in don volgenden winter weder tot disn werkkring overgnan en in he zelfde lokaal hun zetel vestigen dan boept zg diezelfde medewerking weder an Uw bestaur te mogen ondervinden c Hiermede ben ik aan bet einde v n mijn ver lag en teg U dank voor de aandacht daaraan geachonk n Uit het verslag van den Penningmeester bleek dat nntvangeu was f 2093 19 ön nitgegeveu f 2076 144 een batig aaldo van f 17 04è De Voorzitter dankte daarop den penningmoester en secretaiis benevens de commissieleden de Jong en van Duin die ieder hei hunne tot het welslagen der zaak hadden bygedrngen Ook de overige commiaaieteden ontvingen een woord van dank De heer Feunet wees er op dat da Mioderbroedersteeg dit jaar by de collecte was nitgesloten De heer A den Hertog sprak do nood zakalgkheid uit dat de commissie moest trachten de pacht te verminderen voor de landbouwera dat was de roeping van allo werklieden 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 S 06 8 88 4 10 9 98 6 81 9 10 9 43 9 61 9 68 10 08 6 17 6 17 8 84 6 41 8 47 8 16 6 61 4 40 7 45 8 49 9 4 U l De voorzitter merkle bier tegen op dat deze commissie niet verder gaat dan de werk Teraohaffiog Nadat oog eeoigo penooen het woord baddan geroerd en dank aan de verschillende collagea waa betuigd sloot de voorzitter deze bgeeDkomst SultenlaDdscli Overzicht De Engeijcbe regeering hoeft in het Lagerhuis officieel mededeeling gedaan van haar Toornam u een expeditie naar Soedan te zenden Die expeditie krggt voorloopig de opdracht naar A ibalie te rakken wellicht zal ran daar de tocht naar Dongola worden toortgezet Maar het doel dier expeditie is niet alleen de berettiag ran Dongola on de ontzetting van Kasiala doeh vooroameiyk de bevordering der beschaving zaide de heer Gnrzoo Het belang van Engeland eo van Egjpte maakt het noodig do Derwiahen nit Zuid Egypte to verjagen De mededeetingeo van den minister komen volkomen overeen met de uiteenzettingen van de Times Dit blad noemt den toestand in Soedan van dien aard dat men niet aarzelen mag om daurvan gebruik te maken ter bete e baveitiging van de stroken die onder Eogeltclie bescherming staan Daarvoor is h t noodig de Italianen ta steunen opdat zjj Kasala tnnncn behonden en een expeditie naar Dongola ia daarvoor do aangewezen weg Kassala toch is da dekking van Soeakim en Tokar Nu de troepen van Osman Digna in de nabijheid van Kasaala verzarasld siju is het te vreezon dat door den val van Kassala de hserschappy van Ëgjpta asn den Boven Nyl ernstig zal worden bedreigd Nadere beriehteu uit Roma bevestigen do vredosonderhaodeliogen niet althans niet in dien zin als er in de kranten over goschreveo en over gotslegrapheerd word ilieo feit is t dat majoor Salsa die naar Menalik vertrok om te spreken over het begraven der dooden vredeavoorstellen heeft meegebraebt die echter voor onaannomelyk zyn verklaard Generaal Baldissera heeft alloen verzocht de versterkingen vooralsnog aiet te zenden daar deze hem voor t oogenblik slechts moeiiykhedon zouden geven Men verwsoht dan ook dat wel degeIgk eon nieuw oorlogskrediet zal worden aangevraagd Gisteren trad bet nieuwe Itatiaanscha mintstorio in het Parlement op Hot had de noodige mastregelen genomen voor een zegepralenden intocht Door hot toekennen van amnestie aan de oeialittischa leiders bieft het een soort Tan populariteit verworven dia zicb reeds toonde by de botoogiogen te Rome gehoudeu De ontslagen gevangenen wejden in triomf ontvangen on onder do toejoioliingon waarmee 7Ü begroet werden klonk ook mouigmaal de kroot Ërviva i mioisterolc Het zal niet lang duren of dezen goede verstandhouding tusschen de socialistoa en de regeoring zal blyken oohoodbaar te zyn De uitingen der in vryheid gestelde socialistiscno leiders toonen dat voldoende aan en de wetenschap dat zy thans een zwakker vijand dan gevreeiden Crispi tegenov r zich hebbeo zal hun moed sterken In ean circulaire aan de prefecten vork laar de de minieter Di Hndini dat de amnestie allaon ta doel heeft de rust te herstellen en ieder voorwendsel voor agitatie weg te nemen De regeering moet echter waakzaam zyn en vast besloten iedere schending der wet te beletten De minister uoodigt de prefecten uit aan deze inzichten de hand te bonden eu de vorming of hst weder optredeu van misdadige vereenigingen tegen te gaan De Fetice en zyo vrienden xyn te Roiuo aangtikomen Zy hielden toespraken waarin zg zeiden onverzoenlyk te zyn en te znilen voortgaan met het organiseeren van da revolotionnaire party Boe lang hot zal duren voor zy met de re eering iu botsing komen zal dus weldra blyken Maar voor het oogenblik telt Di Rudini do socialisten nog onder zyn meerderheid Markies di Rudini zeids in zyne verklaring aan de Kamer De zwakhadan on misslagen in de aanvoering der troepen in Afrika zullen streng gestraft worden Wy kunnen nog geen precioso inlichtingen over de gebeurtenissen geven msar de ernst van den toestand blijke nit de volmacht aan generaal Baldissera gegogoven Oen 8on Maart werd bevel gegeven op de beste voorwaarden mogolp vrede Io slaiteu Daaroit blykt dat bet vorige kabinet de noodzabelykhoid begreep om den vrede te bespoedigen Baldissera heeft geseind dat hy de tweode helft der verstarkingeo die nog niet Tertrakken zgn nog niet noodig heeft Wg zullen de vredesonderhandelingen mat voorzichtigheid fierheid en waardigheid voortzetten Intosichen zullen de vyandelgkheden voortduren en niet ofgebroken worden voor helamelgke voorwaarden bedongen zgn Wat het lot onzer wapenen moge zgn wg zullen niet streven naar do verovering van Tigro wg zon den het land zelfs afwgzon als het ons aangeboden word want wg zoudan macht noch hoorlykhoid noch rgkdom in Ethiopië vinden Wg moataa onze positie als groote mogendheid niat Torzwakkan Wg willen geen proteetonuii over Abtasiniii Om een behoorlgkon vrede t verwarven moetan wij ons echter op het voortzetten van don oorlog voorbereidan Wg vragen 140 000 000 lire tot don laalaten Daeamhor van dit jaar Wg sollen ons dis som versohaffen door eene bianenlaodsche leening met zeer geringe verzwaring van do lasten van het looponde dienstjaar 1896 7 maatregelen te nemen Daartoe zollen wy te zgnar tgd voorstellen doon Wy moeten ons in Afrika eene b yvende plaats verzekeren Wjj moeten naar de draagkracht dar begrooting het leger verbeteren Het work van dit kabinet zoo vervolgde de mioiaterpresident is het horstellen en behoeden van do openbare vryheden on de monarchie te verdedigen tegen alle aanslagen Wy zullen zoowei in den klnsseostrgd naar vrede streven als de maatseliappeHike instellingen verdedigen In de buitentandscho politiek zullen wy die voorzichtige gedragsign volgen die ons vrienden en bondgeoooton bezorgd heeft in wie wy ons geloot denken te bewaren Wg vrsgon nw vertrouwen Wg zullen trachten dat te verdienen De minister kondigde eene hervorming aan iu de benoeming van hurgsmeesters als een teeken van den vrgzinnigon oopartydigen en ruimen geosi waarmede bet ministerie dacht te regoeren Do boodschap eindigde met een beroep op alle deugden on krachten van het volk welke zich bij nitnemcndheid moesten oponharec in dezo moeilgke tyden opdat Italië na de rampen van bet heden te boven gekomen te zyn kon streven naar die ware en overgankelijke grootheid die de droom was van de krachtige icanoen asn wie het vaderland zgno herryzenis dankte Do rede van Di Rudini werd slechts door byvalsbetuigiugen afgebroken Het eeresaluut aan het leger werd algemeen toegejuieht zelfs door de uiterste linkerzyde Aan bet slot langdurige toejuichingen De zaal eu de tribunes waren stampvol Crispi was er niet Di Rudini vroeg nog de urgeutio voor de kredietvoorstollou en de benoeming van eene commissie van onderzoek van negen leden uit de kamer door den Voorzitter te benoe men Dit voorstel werd met bgna algemeene st mmen aangenomen Daarna werd do vergadering verdaagd om gelegenheid te geven dat de boodschap io den senaat werd voorgelezen De Senaat zegt dank aan de parlementen van Engeland on Roemoniö voor hunne deelneming In do Kamer brengt Imbriani hulde aan de eerlgkheid en da enerhie van het kabinet Hy pryst het wegens de amnestie en zgn voornemen om met het Afrikaaosehe avontuur in te bindon By vertrouwt dat een eervolle vrede zal gesloten worden getgk uit het woord van den negus opgemaakt mag worden Proteslan De rationale eer is gered Hij is het onees met de hnitonlaodsche politiek der regeering want hy is een tegenstander van hst drievoudig verbond Hy vraagt wat de regeering denkt te doen tegtn de Derwisjen Hg hoopt dat Crispi iu staat van beschuldiging zal worden gesteld Cavalotti sluit zich by Imbriani aan Hg aanvaart hot programma van het kabinet Wat Afrika betreft dringt hg er op aan dat de regeoring de vredesonderhandciingen met kalmte voere Hy hoopt dat de benoemde commissie go d zal toezien Sonnino verdedigt Crispi Haldissera heeft gevraag over den vrede te nogen onderhandelen maar het kabinet Crispi kon niet antwoorden sangezien h t zyn ontslag had genomen Generaal Moccenni wacht met kalmte het oordeel over het vorige kuhinet af ala allo tukken openbaar zgn gemaakt Hy bevestigt dat BaldiBsera gevraagd heeft vrede te mogen sluiten Di Hndini verzekert dat alle stukken zoodra mogelyk gepubliceerd zullen worden Bg heeft niet de bedoeling gehad de vorige rogeeriug te berispen Hy heeft er zich toe bepaald aan te toonen dat dit kabinet niet om den vrede heeft gebedeld Het rapport van de commissie zal Maandag voorgelezon worden In de Fransche K imer werd gisteren de beraadslaging over de wereldtentoonstelling van 1900 voortgezet Bourge bestreed het ontwerp heftig De minister Mesureur verdedigde het sleahts 11 Kamers vsn koophandel van de 116 hadden sr zich tegen verklaard Hot Palais da l lndustrio was door niemsnd verdedigd Métina was voor de tentoonetelling maar tegen het ontwerp De 60 millioen waarvoor het publiek son inteekenen zooden wel da tentoonstelling door een epidemie of andere ramp niet op den bepaalden datnm geopend in eens terugbetaald moeten worden hetgeen gevasrlgke gevolgen voor den staat kon hebben Onder instemming van de recbterzgde stelde de radicaal Chapuia een ontwerp van besluit voor dat er geen tentoonstelling in 1900 zou worden gehouden en dat de daarvoor uit do staatskas bestemde 20 millioen zouden gabroikt worden tot instelling van een fonds voor gebrekkige werklieden Bonrgsois stolde hierop de Kabinetaqnaestie en Chapins trok gehoorzaam onder protest der rechterzgde zgn motie in Het eerste deel daarvan ward door graaf da Bamis opnieaw voorgaitald maar het waa nn natunrlyk too dooda godoond Het wmd mat 460 tegen 81 stommon verworpen Dus er aal aan wareldtentoonstelling zgn in 1900 Wiesnee nJHtUSCHOBMBM Itleuw gjMXlKBIVflOB A van OS As March ToiUour Kleiwea E 73 GOD DA Beurs van Amslerdam slotkrs Vorkis wjI lOOll 78 84 4V 88 68 98 981 lÖ4 s 9V 80 91 II 114 94y 1001 97 49 799 670 lOi 63 100 303 146 511 101 lOO s 1401 70 891 U8V 96 100 1661 101 61 161 99V 681 78 101 101 99 101V U9V 18 1 18 104 681 108 J 1 107 80 106 103 84V 84V 38l i 17 M a t Nzozaimn Cert Ned VV S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HONOAR OW öoudl 1881 88 4 ITIUB luaohrijving 1862 81 6 OoSTSKa Obl inpapio 1868 i dito in zilver 1868 6 PoATcoAi Oblig met coupon J dito ticket 8 aosUND Ubl Binnonl 1894 4 ditoOooons 1880 4 ditahyBotbs 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito in goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spiiija Perpet sohnld 1881 4 TuaiBU Gepr üouv leen 1890 4 Geo leeoing serie 1 Geo leeoing serie C ZuinAra Bxp v oU 189 6 Mixioo Obl Buit 8oh 1890 6 VzNZZDlLi OW 4 onbop 1881 AMSTzaniM Obligatien 1896 3 EoMzaDill Sted leen 1894 3 Niu N Afr Hacdelsv aaud Arsodsb Tab Mg Certifiealeo DnuMaatsohsppij dito Amh Hypotheekb psndbr 4 Cult My der Vorstonl aond s Gr Hypotheekb paudbr 3 i Kederlandsohe bank aaud Ned HsndolmaaVrh dito N W h Pao Hyp b pandbr 6 Rolt Hypotheekb pandbr 3 Utr Hypolkoetb dito 8 OosTXNa Oost Hong bank sand aosL Hypothoekbsok pandb 4 l AHxalKA Ëquit hypoth paodb 5 49 611 Mazw L G Pr Lion oort 6 Nsn HoU IJ Spoorw Mij sand Mij tot Bipl V 8t Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid AWk 8pm aaud 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiuz Spoorwl 1887 89 A KoW S Zuid lul apwmg A Il obl 8 PoLBN Warsoheu Wooaen saDd 4 Rusi Gr Busa Spw Mij obl 4 Ualtisoho dito saod Fastowa dito asnd 6 Iwaog Dombr dito sand 5 Kursk üh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AuialKA Ceut Pan Sp Mij obl 6 Ohio North W pr C v aand dito dito Win SU Polur oW 7 ISl l Denver b Rio Gr Spm cert v a Illinois Oeatral obl iii goud 4 Louisv k NashvilteCort v aaud Mexico N Spw Mij leb vp o 6 121 Miss Kansas v 4 pet pref aaud N ïork Ontario k Wost aand dito Ponus Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Minn iMunil obl 7 Un Pao lloofdliin oblig dito dito Lino Ooi Ic hyp 0 5 8 Oamaoa Can South Cürt v saod 49 1 TzK C Rallw tNav loh d o O 14 216 200 108 108 104 1081 1211 12 1 1671 S5l 114 Amsterd Omnibus M j aand Rotterd Tramweg Maats annd Nas Stad Amsterdam aand 3 Stad Kottordam aaud S Beloie Stall Antwerponl887 2 Stad Brussel 1886 8 i tlONO Theiss Oogullr Oesellsch 4 OosTïDR Stastsleening 1860 6 K K Oo t B Cr 1880 3 SPiMJZ Stad Madrid 3 1868 Nbu Ter Bez Ilyp SpobI oort 8 1 Bekendmaking liUltüEMEESTKR on WETHOUDUUS an OQUDA mokin bokend dut zy op DI N SDAG 31 MAART 1896 des namiddags IJ uur in bet Raadhuis zullen annbesteden Ie ten dienste der Gemeente benoodigde Drukwerken Kantoor tooren Schrijfbehoeften vim 1 April 1896 tot ai December 1890 De VOORWAARDEN liggen dsgelgks Zondagen uitgezonderd van dos voormiddngs 10 tot des namiddags 1 uur op do Secretarie dergemeente tor inzsgp Goodn den 18n Maart 18 6 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS Do Secretaris BROUWER ADVERTENnfiN OPENBARE VIRK00PIN6 De NoUris H QROENGNDAAL ta Gouda is voornemens I 26 MAART 189G bg Telling op Dondenlaq n Varhooging 2 APRIL 1396 by Afaltg telkens des rMrmiddags 11 uur in het HAtel ZsLHc aan de Markt te Ooudfi publiek te verkoopen SE BOVWMMSWOra geteekend A 49 met STALLING voor 20 Koeien en 3 Paarden Schimr llooilierg Erf en Tuin en onderscheidene perceelen uitmnntend WElLAND nlles aan eu hg elkander gelegonaan den Middelweg in den Zuidplaspolder onder de gemeente Moordrecht grool 12 Uoctaren 41 Aren 20 Centlaren In 4 perceelen en combination Aanvaarding 1 MEI 1396 Breeder bg Billetten omschreven Nttdore information geeft voornoemd Notaris OROENENDAAL te Gouda Te en tioogc provisie en salaris wenscht men werkmame solMe hgenteu in alle plaatsen van Nederland te engageeren voor den verkoop van een gemakkeiyk te plaatsen artikel Oei ouflneerde Volporteur genieten de voorkeur Meu gelieve zich te adresseeren ondermotto Werkzaam aan het Alg Advertentio Bureau van NIJGH VAN DITMAB Hollerdam 6000 Stuks uit de fftlliti Mftiift oar ütt een te baitmIw Mhe Ckbmkea orer nnomM fooffeiMunde Leger Paarden Dekens moeten Ugen dto lyotpriji Titn fl 2 7S per ituk worden aitrerkoobt Dti Ükhe Milljlbirt dtktnt ilji in warm alt een pila e liOXlM wn froot dui het gaheele paard bedekkand met wol opgenaaid eo 8 bfMdt atreepOD voert B kleine partij witte woUene Slaap Dekens froot H0X19 om wegeiu leer kleine aleobti door raklui bemerkbare fouten in het weefiel atageboden ml fl 3 60 perituk Kotten indera bet dubbele JHT DvIdalOk caiebraren beiUllInKon wardnn CM lanr da voanaad rekt u m toeHndlnii Tan hat badrac o mder remliouri pronijil uil laToeril B HnrwltE Maastricht Oroots Staat SI FRANSCHE STOOMVEEVERIJ w Ghemiscbe WtsseherIJ va 11 OPPE UEIMER lU KruUkaOe Botterdam Oabreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor OOUDA de Heer A VAN OS Az Spocialiteit voor het stoomen en verren van alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toom n van pluche mantels voeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de aienwsto en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens atoal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekei zgn do prgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aileverbur in S dogan t vsrvin goedaran iu en waak