Goudsche Courant, donderdag 19 maart 1896

Vrijdag 80 J wt J896 34ste Jaargang Vo 6930 GOUMHE COlRAfT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN AGENTSCHAP Een jarenlang gevestigde firma handelende in WIJDEN COGNAC enz zoekt eeu PlINE A8ENT voor Gouda eo Omstreken Ook ia men geneigd daaraan een Depot Ie verbinden Franco brieren onder lett B R aan het Baieau dezer Goarant WOEDT GEVEAAGD voor GOVDA en OMSTBEKMS EEN SOiniE ASENT voor den V erkoop van SCHIEDAMSCHE JENEVER BBANDEWIJN en Geïmporteerde COGNAC Brieven franco onder letter M aan het Bureau v h Schied Advertentieblad te Schiedam Een Provisie Ueiziger GEVRAAGD die geregeld de Heeren Bakkers en Broodfabrieken bezoekt tot plaatsing lan een artikel van dageliJkMhe behoef te Goede informaties vereischte Brieven franco letters E W Y Algemeen Adr Burean Nijoh van Uithak Rotterdam UAME8 Mode Artikïlen en Garneeriiigen op elk gebied Phautes nouveautés FOÏÏRNITUEEN voor NAAISTERS en KLEERMAKERS I bekend goedkoop en soUde UVIHE ÜORTEEKING r coRSËiTs m GLACÉ HANDSCHOENEN 4t KOUSEN Hokken OIoUêen Tricot Keuken en Faniasie SchortrD enz enz WISBRUN k LIFFHANN Wflt mwrurinti tegen Jiolii QI RhtamiÉsk LesaenpyntD kortom tOfflB leri uMP yff il nat hat Ml nmi aan te wnutsn tegen 5 1 fJnlwrlaiBiExpeHer YerkeidkiMT Aüker Pain Expeller Vgf moet ins lindl In ieder bnisgozin d ffg Aafcer PalnExpeller Prï 60 oent 76 Mnt au 1 26 de B irh Voorhanden in da maeata Apotheken en hijF Ad Riohter t Co te Hottordain Te Gouda bö A WOLFK Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apothaker Markt PDIKE OD DE SCHIEDAMMER GEMVEE Merk t NIGHTOA F Verltrygbaar by M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid is iiiohut en kurk steeds voorin H F r M zien vau d i naam der FirmaCHIEDAMJ P HOPPE Geen Grijs Haar meer DB NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en xacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hootd Èischt op den halavanden g con niFosi Verkrijgbaar in fiaconi van ƒ l BO ét f 0 8S bji C lSfabr da Papiermolen te öourfa ttoada Druk van A Bkinkman k Zaav Sto oasfiLlo O O t d iez3us t mSTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgeïonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten meven m des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reUgelegenltetd voor Pa iiaglers naar UTRECHT en tusscheugelegen plaatsen Kantoor Xieuwe Veerstal De Agent H J MOERBISEK KE NNISGEVIN G DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reg lement van Schieland de verkiezing van HOOFDINOELANDEN en HOOFD INGELANDENPLAATSVERVANGERS voor dedisüicten als hieronder nader vermeld zal plaatshebben op DONDERDAG den 2 APRIL 1896 van des voormiddag ten 9 tot des namiddags ten 2 ttre in do hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koefswagen en voor het 2e kiesdistrict te Bleiswijlt in het Gemeentehuis en wel In het 1ste District Wegens het overlijden van den Heer P VISSER Hoofdingeland die in het jaar 1899 aan de beurt van aftreding was In het 2rfe District Wegens het bedanken van den Heer J BIEMOND Hoo dingeland PJaatsvervanger die eveneens in het jaar 1899 moestaftreden i DijKGBAAF en HoooHEEMBADEN van ScMeland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P D KLEY AMERSFOORT AMERSPOOETSOHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walaen Meelfabriek Vorina drerieniie tond Qevi Roggebrood l i Eg 8 oi moot zUd I TarWObrOOd met Krenten wonlt van puike soorloo tarwe prima kronton rozijnen zonder pitten gemaakt is hierdoor tukker ran amaik en gezond blijft zeer 1 lang vericb eii is goedkoop en door dit allee bijzonder aanbevelenawaardig voor arbeidere workliedeD vissohere enz en verkrij ïbnar in langen en rondOn VlOerPOrm in stuks van 6 ot 10 ot 15 et 20 ot 30 et 40 ot 50 et eninspecia len plaatrorm waar door zachte ouderkorat in siuka van 3 et 5 ot 10 et Gewoon Blankbrood ia als bovenstaand soort brood maar zonder krenten on rozijnen en verkrijgbaar in stuka van 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Ot 24 Ct Daar het anders onmogelijk is do prima krenten en rozijnen geheel van stoelljes steentjes klei on andere ongowensoUto bestauddeelou te zuiveren worden alie krenten 1 en rozijnen door ons in kostbare maohinale inrichtingen gowHsschen gedroogd en ge i sorteerd Het is dus ook door dit erlios ons belang liot beste en zuivorete takoopen 1 Hene geringe spoeling in helder w lor bewijst reeds docr clil bruin te kleuren dat I Eoirs de beste krenten mot veel vuil klei bezet zgn Frlnia Honing Ontbijtkoek 30 oent blijft steeds overhecrlgk van smuk door allc ïn de boste geurigslo honing en andore prima grondstoffen to verbruiken wordt 1 hier door nooit droog en is gezond en goedkoop De koek is alliïóu gegarandeerd echt wanneer in e no verzegelde nette kartonnen verpakking gemerkt mot do fahriokatitpla on W II MlCl KSINti Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de fabrlekstitels en W H MEUBSING Voor GOUDA een dépóthouder gevraagd tegen flinke provisie voorloopig wordt een matig vast inkomen gegarandeerd en ti anoo vrachten der volle en ledige kisten öebrS Stoll verck a Chocolade en Cacao DflBimatiffö door ïe nieuwste uitvindingen op maehinaal gebied Terb terde fcbricatle ea uitsluitend gebruik van fijns en fijnste grondstoffen garandeerei len yerbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao f en nanbeveienswaardig fitbrikaat nauwkeurig beantwooidcTidö aac den inhoud der resp Etikr tten Do Firma behaalde 27 Brerets als IIofleTcranclerj 44 Eore üiploma 8 goudon enz Medailles eon bewijs fan uitmuntend fi brika tt KVeds 1 74 Rclireuf de Aocademie national de Paris Nous voua dë enions une 1I dAUl d or pr$im £rc rliiMHe en coneddAration ae votr exoellenta flabrlofttton da Ohooolat bonbons varies eta eto 8t0llwarttk t fiibrikaat is verkrggbaar bij il Cenfisears Banketbakkers enz enz OenwatlTcartegenwoordiger oor Nederland JoliQs Hattenlodt Amsterdani Kalverstraat 103 jl lerwegebekroond met SereDiploma B Goaden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploma Qoaden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Druivea lfersl Bünig Exlracl MELIANTHE UIT DB Uaohiiiale Fabriek DK HONIGBLOEM TiN H IV vanSchaik Co gevestigd te a Oravenhage Gean mid del is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OyBEBROEPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIOlfELUK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeljjk ua het gebrnik der MEUAI THË doet zich de weldadiee invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging diit hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ots en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie e Gravenhage MT Verkrügbaar by F H A WOLFP Drogist Markt Gouda E H VAM MILD Veeratal B 12G te Gouda A BODMAN Sfoordrtcht J C RATELAND Bos cop P AJRXJ8 B Y WIJK Oudewatcr TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtig geiHuBireord lODE ALIDI met nederlandschon of fraiisclien tekst bevattende de afleeldmgen dor laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen lioeden enz voor lieeren dames D kinderen op gefrankeerde aanvraag aan iM JULES JtLUZOT C PARIJS Stalen van zyden wollen en katoenen Itoffen taken enz enz worden eveneens franco toegezonden docli men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da rijzen te bepalen Oit album bevat tevens ie ialiohUngen welke voor de woedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn Beitellmgen van 35 francs en ftooger worden met eene verhooginf van 5 0 0 frtt ioê Braebt enoHj oan Inkomende nohten in alle plaatien van Nederland aan fiitis b$ZOrgd De klanten hebben geeno formaliteiten Toor de inklaring of andersmts te vervullen daar ons réêxpéititlehuis te Rozendaai Noord Brabant daarmede bolast i s JË eidoorn koM KIJIKI STnnMVI KviiRM in Mis Hi w ASscnun i Agantuor bjj de Firma Wed BOSMAll te Gouda Zeer Zoette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN es Zn BINNENLAND GOUDA 19 Maart 189 Krachtens art 1 van bet Koninklgk Besluit T n 12 Maart 1896 No 31 wordt de heei T G ö Valette door den mmister van Kolo niSn ter beschikking an den Gouvernour Ge □ eraat van Nederlandscb Indië gesteld om bji het M O daar te laode te worden benoemd Door de heeren Gauverit en De Kauter ingenieurs te Amsterdam is bü het ge meen tebestuar te Boskoop concessie gevraagd voor zooveel dia gemeente betreft tot den aanleg van een electri che tram van Gouda over Bo koop naar Alien in verband mi t hun concessieaanvraag tot electriscbe ferlichtïng in di gemeente De kantonrechter te N megen heeft vrouw Da Sob van Heumen wegens hft onbevoegd nitoefeuen der geneeakande lot f 5 boete of 8 dagen hechtenis veroordeeld Het is dr HalUEdwards gelukt met X straleii de ruggengraat en bet ruggemerg van een Tolwavsen persoon aan de voorzijde dus dwar door de borstkas te photographeereo Verder is deie geleerde er in geslaagd mnuten te ontdekken die omgeven met lak zyn verborgei in coaraoteu getgk veel wordt gedaan om wat port oit te winnen Op de hoofdsom der personeele belasting dienst 1896 zullen voor de onderscheiden provinciën de volgende opcenten worden geheven NoordBrabaot 17 Gelderland ÖJ Zuid Hol land 5 Noord Holland 5 Zeeland 18 Utrecht 6 Friesland 19 Overynel 10 Groningen 30 Drenthe 16 Limburg 13 De Eerste Kamer gaat deze week na afdoeoing van bet aau de orde gestelde niteen tol 13 April ter behandeling aUdan vau df óg aanhangige onderwerpen waaronder di redeliog der personeele belastiDii De Regeering is van plan bu aannemen dier wet door de Eerste Kamer waarover de beraadslaging vermoedeiyk op 17 of 18 April zullen afloopen daags daarna de memorie van antwoord 9p du Kieswet aan de Tweede Kamer in te zenden Een tydrnimte van 14 dagen zal dan loopen iufseben de ontvangut van dat stnk en do byeenroeping lan d Tweede Kamer FEllLLBr01 Ë m m im m 76 Waar i SuEaiina van avond vroffg Msria terwijl z sïoh over de wieg been boog O SuEinnsl Die voert s avonds toch niets uit Vergeef mij freule Lester dst ik u too kortaf antwoord reide de vrouw toen tij weder tot ich zelve begon te komen maar ik ben zoo boos op die Sutanua en ik ben zoo dood af van vermoeidheid dat ik vergeet wie ik voor heb Zoodr de kinderen tegen deaserttijd naar binnen gaan meent Suzanna dat ij vrQ af heeft en f a i lü twee uur lang uit en laat mij voor alles opdraaien Ik kan de kinderkamer niet afgaan om baar te halen en somtijds bel ik uran lang te vergeefs voor dat lij komt Gelina komt mij wel eena balpen maar vau nvond heeft xij tich nie vertoond Waar gaat Susanna dan been Dat weet ik niet Ik kan haar zoomin intoom houden als den wind die om het huis loeit aUof hij het omver wil rukken Maar waarom beklaagt g j u niol bij Lady Adelaide Dat heb ik gedaan maat het baat niet SulauDB weet mooi te praten en Myladj gelooft haar Tifls neemt bovendien altijd hare partij lij is sen nichtje van Tifle eo ik geloof dat Tifle baar uitleidt Uit een circulaire door de directie tbo bet staalbad Haarlem aan deoud genbonneerden vau bet BroDgeboQW roodge ondeo blykt daterdit jaar zestig ochtend of avondconcerten aldaar lullen worden gegbven waarvan het eerste valt op Donderdag 14 Mei een matinee van de kapel van Zaagmans terwyt bet laatste concert op 13 September wordt gehouden Voor iogezBtene eu vreeindeling zal veel mu ziek tti geniBten zyn Httt orkest van het Con certgebouw de grenadiers en jügers de kape van het 2e 3e 4a 7e en 8e reg infanterie het Utrechtsch stedelijk ork at de Leidsche schotterg en la t not least de steeds ooruitgaande kapel van Krieoc bet gemeeuteiyk muziekkorps zullen zich om beurten gedurende het seizoen doen hoeren De driakhal wordt by gunstig weder hall A ril geopend bei badhuis is reeds in werkin £ nodat nog slechts de badgasten moeten komen om an Elaartem te maken wat het kan ign een Mugenaam en gezond Kurort voor landgenoot eu vreemdeling Omstreeks 8 uren giateronavoud werd er brand ontdekt in de hooipersery van den heer C G de Graaf gelegen aan den Oost Kousdyk no 101 te Rotterdam Waardoor hj zoo eensklaps ontstond is nog onbekend doch in eeu oogwenk stond de gnnscbe booiperseri met bybebooreude bergplaats stalling enz in ticbtelaaie Het wi s een bang gezioht vooral toen het vunr in een geweldigen vonkenregen op de aangrenzende loodsen van de hontkooperij der firnaa W S van de Wetfring Co uederdalsnde die loodien in vlam zette Hui cenhoog sloegen da vlammen op een ondrageIgke hitte afstralende schrik eu ang tt onder de omwonenden verspreidende Grillig teakende de ontzettendo vuurgloed zich af op den donkeren hemel ver in den omtrek zichtbaar Duizenden eu duizenden stroomden lungs Binnenweg en West eedgl naar oudDelftihaveu om gotnigeu vau dit zeldzaam grootsche lobouwipel te zgn Tol nabg het Park sloegen de walmende rookwolken nedtr Tftrwgl de booiperserg nog in volle vlam stond en de eene boulloods na de andere vlam vatte werd steeds dreigender het gevaar voor de aangrenzende astabriek Eindelijk uadai reeds een uoodkraan geopend was om buiten den reKolateur om die gevaar liep te kuuoeii werken bereikte het vuur een kolenloods to de gasfabriek behoorende Topn brandde het reeds een uur en nog was er geen vermindering wel uitbreiding te bespenreö Woest lekten de vlammen reeds aan het dak van die lood tnen men daar ter pUatse een kenterina Freule LoBter weet gij wat het goval i Title ia hier de eigenlijkQ meesteres des buizea en ik durf tiet gerust ten oanhoore van iedareen eggen Vervelend ohaap schreeuw soo niet Ik esI u zoo siiBlonds helpen Freule Leater helde mnar er kwam niemand opdagen zij belde nog voraohiidene malen ncbtereen Kindetij c verscbaen Tiüe en terwoet de kindermeid dat zij balde alsof het huis in brand stond Ik heb gebald zeide freule Loster kortnf Ikbelde voor Suzannn Title Eweeg en hield ioh in Zij antwoordde beleefd niettegenstaande lij innerlyk woedend was Voor Suzanna treüieP Heeft de kindermeidSuzanna noodigf Ik heb haar eoo eren om eeneboodschap gi Eon en denkende dnt do kinderen nogin de eetkamer waren en dat mon haar in de kinderkamer nog niet noodig zou hebben Ik zal baarnaar boven tenden zoodra zij te huis komt freule Gij weet dat mon haar hoog noodig heeft Tine antwoordde freule Lester strong Deze driekinderen willen allen te gel k uitgekleed worden en dat is voor een menseh niet om ta doon Dekindermeid zegt dat Suzanna met roorict altijd opdil uur uitgaat Ik zal er met Lady Adelaide overspreken Geef u die moeite niet freule Letter hst zou u toch niet baten Mylady stelt een onbepaald yortrouwon in Suzanna en in m j Dat is wel mogelijk Title maar ik acht mijverplicht baar te waarschuwen dat de kinderen verwaarloosd worden Zend Celina hier om de kindermeid te helpen totdat Suzanna te huis komt Dotoon was gebiedend Maria waa zachtaardig maar kon waarnemen Alles was er op bedacht de fabriek te behouden en een goed deel der brandweer spande al haar krachten daarvoor in Van de gebouwen tot de gasfabriek behoorende wai het dan ook alleen die lood die eenige brandschade leed Andera zag bet er uit op de werf van de rnia Vnn de Wetering Co Ten einde zich eeniu a iin9 een denkbeeld te kunnen vormen van het terrein van den brand diene het volgende De hooipersnrg van den heer De Graaf bestaat en terrein loopende van den Oost konsdgk tot de OostkoMS een haven De peraerg vn4 getogen nab den waterkaut aaa den dgk staan twee woonhuizen door De Graat en verschillende andere gezinnen bewoond Aan dit terrein grnnst oostwaarts de houtkooperg van de firma W S van de Wetering K 3e Hier ataan in twee rgen loopende vnn den dyk naar den waterkant 14 loodsen op iedere rg 7 alle geheel met hout meeatal grenen gevuld Tusschen de beide rgeu is een gangpad iedere loods heeft een lengte van 48 voet Oostelgk van de tweede rij begint het terrein van de gasfabriek In het ruwe geschat bsslaan de werven van den heer De Graaf en de firma Van de Wetering Co tezamen een oppervlakte fan 60 a 70 vierkante meter Van illles wat hierop stond restte te niddürnicht 800 goed als niets meer Enkel de beide woonhuizen aan den Kouadyk gelegen bleven gespaard Koomede twee loodien met inhoud daaraan grenzende Al heft aiidere werd een prooi der vlammen en bood een droevig schouwspel aau Toen mon omstreeks elf uur in den avond het vuur meester was wos bet al hyna niet meer dan een ruïne wat men aanschouwde Spookachtig stak hier en daar een balk of een plank de lucht in om na okele oogenhlikken mede tn den vunrpoel te verdwgnen somwglen met gohsele stapels te gelgk Van alle zgden was men voortdurend bezig om met alle aangerukte brandbtutchmiddeleo water te geven ongelootltik groote watermasii s werden op en in de loodsen geworpen vóór men de uitwerking er van bespeurde Door de geweldige hitte in den aanvaog kwam het meermalen voor dal het water reeds verdampt was vóór bet zgu doel bereikte Vatte in den aanvang eeu boutloods westelgk van do hooipersery gelegen daarvan door een bre d voetpad gec iheideu en eveneens aan de firma van de Wetering Co toebehoorende eenige oogenblikken vlam tnen slaagde weldra er in dit vuur te hlusscken Vau het Duitsche barkschip Elize kapitein Winters gïaterenochtend voor wiakerlaag ligplaats genomen hebbende in de Oostkous ten noorden van de all het noodig was kon zg borelon op eeno wijze die geene tegenspraak duldde Title week achteruit toen zij de kamer verliet maar zag haar met grimmige blikkdn na Freule Lester begaf zich naar hare kamer Z ging aan het venster ataan zag naar buiten en luisterde naar het gehuil van den wind De ion was ondergegaan maar er waren nog heldere lichtstrepen in het Westen zichtbaar en de maan ging op Hat was nog niet bepaald sohcmorlieht Mij dunkt dat ik ivel wagen durf om er heente gaan ipink Mnria tot zich zelve Als ik mijnlangen regenmantel omsla durf ik den wind gorusttrotseeren Ik moot Margarethn spreken ik moethaar vragen of zij lols van dnt praatje gehoord heeftdat mg zoo vnn streek mankt Papa vroeg m nan tafel waarom ik niets gebruikte Hoe kan ik etenzoo lang die afschuwelijke angst m vervolgt Ja ik zfU gaan nl ware bet alleen om Lord Dane t ontloopen Z settci een strooien hoed op wikkeldezich in baar mantel on sloop laehtjes naar beneden Er stond oen knecht in Ie vostibuls toen zij ei doorging Het was eene kleine boekif vestibule waarinvorseheidene kamers uitkwamen Do meeste kamersvan het huit hadden behalve de zaal een ouderwetBohon vorm het waren allerliefste kamers de zijramen sloegen tot op den grond opon Jsmes ZQido Freule Lester toen de knecht haar uitliet a i men naar mij vraagt wees dan zoo goedte zeggeu dat ik t ioo bg jufTroaw Bordillion bengaan drinken Het was den heer Lester niet ontgaan toen hij tyne vrouw het bezoek van Lord t ane aankondigde dat baar gelsr t rene misnoegde uitdrukking had houtloodseu vatte de tuigage en oogenblik vour het werd echter door de hemanniDg geblascbt De zuidenwind dreef de vlammen een eind de Oottkons over en noodzaakte do daat lig gende schepen lich snel te doen verhalen Het laat zich aanr ien dat de brandweer dia te middernacht nog niefe alle krachten werkzaam was niet voor heden in den namiddag met de geheele blossching gereed zal zyn Drie atoomspuiten drie ato mbootje ran deu havendienst zot tmede de handhraudspuiteo 21 28 22 27 19 29 7 23 6 18 en 20 de mer ste handhrandspoiten met twee pompen werkten onverdroten den gansebeu nvond eu een groot deel van den niobt De schnde door den brand te weeg gebraobt kan in ronde cyfers op honderd duizend gulden geschat worden Naar wy vernamen ia het grootste deel wat de firma v d Wetering Co betreft bg verachillende maatachappyen op heompolii verzekerd ook de beer Dj Graaf ia door assurantie gedekt De hoofdliedan de heeren W Veder en Jao van t Hoogerhuyi die van den beginne af gedurende geruimen tyd de bluaeching leidden hadden een zware taak Nog dient vermeld te worden dat van de nieuwe stoomspuit aan het weatolyk stoomgemaal geplaatat kort na het in werking stelten de nieuwe Engolaobe gummi alangen van Muiily by dezen brand voor het eerat in gebrnik genomen sprongen Da burgemeester de directeur der gemeente werken die van de gasfabrieken da boofdconamissaris van politie de commissaris van politie de heer W F Leydt enkele raadsleden de havenmeester en andere autoriteiten vertoefden geruimen tyd op de terreinen van den brand Gelukkig zyn er geen periooDlyke ongelukken te vermelden Te s Gravenhoge zal een futernationale Postzegel tentoonstelling plaats hebben van 17 tot 22 Juli 1896 in bnt gebauw Uaageche Kunatknng Boilenbof 4 Het doel dezer tentoon stilling is de verbreiding der kennis van ds vorderingen der pbitateliitiBche wetenschap en de aanmoediging tot het verzamelen van postzegela in het algemeen en de bevordering van de belangen van de 3 Nederlaudiche Vereenigiog van Poatsegelverzamelaarsf en vsn bare afdeelingen in bet bgzooder Tot bereiking ran dit doel heelt het oomit S zich da medewerking weten te versehafTeu van de meest werkzame en intelligente krachten op postzegel kundig gebied aangenomen on zoodra de kinderen naar bed waren prak hy or haar over aan Hebt gü eone opvatting tegen Lord Dane Adelaide f Vmm opvatting legen Lord Daae wst bedenkt gy Ik heb my in den lantaten tb d en paar maal verbeeld dat bot u niet nanatood als ik u ayn hesoekaankondigde t t O hemel neen daarin hebt gy a vergist Hetis my volkomen ooverschillfg of Lord Dane al danniet hier komt antwoonlde tij terwyl iij op den haareigen onverschilligen toon trarhtte te spreken maartüvens haar nog altyd schoon gelaat van hem afwendde om oen donkeren blos te verlMigen Hot verwondert my niet dat hü hier gaarnekomt merkte de heer Leiter nan Hot moet voorhom op dat eenzame kasteel met geen ander geselschap dan dat van da arme zotte Oely al zeer eentoonig wezen Buitendien al uw neef Uy is rayn neef niet viel zy bom ia de rede Neun eigenlijk niet maar bet aobeelt toch nittveel En gij weet vrouwtje Hef dat gy soms eenbeetje kurig zijt Ja ik beken dat ik rlia fuut heb maar bedank QBorge dat gy my met al mjjne fouten getrouwdhebt Ik geloof niet dat zo met de jaren minder zijngeworden Dus heeft Dane u geen reden tot miinoegeugegevpu Hoegenaamd niet Wat huilt die windl Hotznl een vrenel ke nscbt zyn Wordt rervolffi