Goudsche Courant, vrijdag 20 maart 1896

Bolkt DOg do snlke nenschen want bat tg d toch menseten ago altyd even gewillig echter neemi zulks niet weg dal er daarom in Arnhem wel eens zyn welke door slechte behandeling onwillig worden Da voorzitter Dao trek ik mgoe woorden in en heb ik my vergist De heer Kleinpasta De haven zou strekken llééo tot bloei en belangryken Tooroilgang voor deze gemeente onmogelijk is het dat d ze er door ac ternit zou ga u Door een algemeen hoofdknikken werd groote byval betuigd Da heer J van Maanen Ia dan de gemeente verplicht die lui te onderbonden Ik geloof zulks niet De voorzitter Ik geloof wel dat wg zulks verplicht zyn kgk maar eens aan herinner je je niet het geval vau dien Bosveld Toen bad ik met een ongeveer dergelgk geval pl m f 80 onkosten eu dan moet je maar lorgaa dat de diaconie mede zal ondersteunen Weet je wat zoo n haventje zal kosten De heer van Maanen Niel precies mynheer De voorzitter Ik geloof dat loo u ding minsteus f 30 000 zal kosten De heer Eleiopaste Dat zal er toch dunkt mg ran afhangen of een haven van 100 schepen of van 20 schepen bedoeld wordt De voorzitter Laat ons zien wat de minister er van zegt en nu eindigen met dat ding Terwyl i het be chaa de Enropa voor het rywiel maar met moeite verstaanbare namen burgerrecht verkrijgen en men mpereodeele de voorkeur geeft aan velocipede célórifère bicycle bicycielle velocifero hochrad enz gaf China er de teekenacbtifie namen aan vaa jang ma vieemd paard feï chaï vliegende machine en tzu tzan aMeenrydend rytuig Een Cbineesch boertje gaf er ooiauga volgens de Kroniek deze definitie Tan Bet is een muitezeltje dat men atuort hg zyoe ooren en dat men dnct toopen door het trappen in zyn buik te geren Geen gas meer 1 Zaterdagavond oogereer 8 uur was Alfen a l Ryn in een Egyptiaobe duisternis gehuld Later is gebleken dat de gas roorraad was uitgeput en het personeel der gasfabriek in diepe rust rerkeerde Volgeus een nader bericht uit Ter Neuzen alt nu met zekerheid te melden dat bg de aanranding op de politie door den inspectear niet is geschoten doch dat by de worsteling diena geladen revolver ia afgegaan waardoor een der aanvallers de vader tweo schoten aan de maagstreek en de rechterknie bekwam eo de kogels rakelings den inspecteur langs bet hjf vlogen en zyu jas beschadigden Hoofdzakelijk bestonden de aanvallers uit yier personen de bierhuiflhouder diens vader en broeder eu een bezoeker zekere J d M De endere aanwezige bezoekers verlieten spoedig het lokaal düch in het rerder ontruimen werd de inspecteur verhinderd daar meu de dear gesloten hield De toestand van den gewonde is vrg redelylt lylt M C Een dame mej T H die m o nog eeo oogenblik te roren kaïn over bet Rembrandtplein te Amsterdam zag wandelen wierp lich gisiermiddag vóór het café Mille Colonnes plotseiiniï do pelerine van haar mantel orer het hoofd haalde een zakpittooltje voor den dag en loste eeuige schoteu op haar voorhoofd Zy zonk onmiddelgk ineen Dcor roorbggangera en politieagenten naar bet bnreau ran politie gebracht en vau daar naar het gaatbuin vervoerd overleed zy birjuen een ige oogen blik ken Te Naarden is eergisterenarond eeo buis buiten de wallen aau den Laarderweg geheel in aech gelegd tengevolge van het vallen van een braudeud ganglampje De brandweer I aagde er in het baleodende perceel ran den tolgaarder te behondeu Wlnlerdleost 1895 1896 OOUDi ItOTTIXDAM iMrcctc ISpuurwegverblndlngen met GUUDA 9 08 9 40 1 14 11 11 11 89 11 48 11 66 1 44 ItOTTlnDAM 9 16 10 10 19 lO Sf 10 36 10 48 10 49 7 45 OÓDDA DEN BiAO SouU 7 ll 11 86 9 09 9 87 10 80 10 50 18 18 18 18 1 S7 8 86 8 47 4 46 6 7 7 14 7 49 19 8 64 9 5411 Ztv M 7 49 8 47 11 01 11 40 4 57 8 01 10 06 2 Z gw 7 S 8 58 11 18 18 49 08 8 19 10 16 roorh 8 07 9 08 11 17 1 01 5 10 8 18 10 17 iHsgo 8 19 9 18 9 8710 07 10 48 11 88 18 49 1 06 1 57 4 05 4 17 86 5 67 7 44 8 819 9 1810 38 11 48 COrBA CTIICRT 9 05 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 18 9 46 9 37 10 51 11 45 1 90 8 08 3 17 4 18 4 47 6 57 6 68 8 81 10 18 f 7 10 10 89 8 84 5 05 8 17 7 18 8 48 lO lT 8 0 4 48 5 89 8 85 t 04 f O O D U A A MSTIRBAU 10 01 10 67 11 10 8 81 4 47 tM 10 16 11 05 1 1 18 4 85 6 8 48 11 80 9 46 11 10 Slopt It Hootdorp Ltidachenilaiii en Blelnrtk Knilawcg Htkndarp Omtrent da ToorgsDomen Dniform rflraüde ring by bet Ugor deelt rana naa betyOA bl mede dat bet sait der kleediog ook wat de broek br trt tt opq belaoKryke wgzigiug ondergaat Sjako n politiemutB koitieo t verTalleu om pinats t makoii voor e o eeavoudig meer practtNch boofdtooiisl HalBiooereD tin achouderiiassnoteD ferdwiiiiHo tresieri mIr bg onze rgkHreliJwHcbtea Rcboiitierlappeii komen in de plaats De uitmoDsieriog der kleeding is rood Toeo de apiegeli ia Japan nog ni t bekendwaren geboorde bet eeoa dat Sbiki Tsam enjoDKgptrouwd miiD op straat feo kleioeu zakipiegel Tood die waarscbjjniyk bet eigendomwai geweest ran eeu ËDKelucbe touriste Taumkeek er heel aaodachtig naar eo lot t a ootzettiog zag hy oen braia gelaat waaruit eeopaar glimmende oogeu kaken rol ansti e rerbazing Shiki Tsutn riel op egn knieën enitamelde Dat ia myn vader hoe komt zyaportret bier Zoa dat eeu profetie kunnenztin 4 Voorzicbtig wikkplda by zy4 cbnt in e a doek en snelde er meê naar buia Daar borg by het in een vaan op eeo verborgen plaats Tot zijn rroDW zoi by geen woord vao ée condat vrouwen zyn zoo babbelacbtig en de zaak wu la beiiig om er met buren over te spreken Alle volgende dai en verkeerde Sbiki Tsom in de grootste opgnwondenbeid altyd daoht by aan t portret en t lkeoa nam hyernen oogen blik af om naar zijn ftchut te kyken Tjili Tsne bngreep dien gemoedstoestand van baar man niet by kuste haar wel vriendelijk elkin dag maar baur ifts zeg fD dat deed by niet Daarom beRpiedde zy hem eu als b weg was door ocht zy l afgeltigen kamertje Eindeli had zy het piegpltj govoDden voorzichtig nam zij het in d kaod en toen ze er naar keek werd haar alles duidelyk Wat zag sa Het pirtret van eeu vrouw En ze had gplootd dat Shiki Tsum xoo goed eu zuo trouw was I Woedend kcnk te opnieuw hu w t een gezicht hoe kon haar uma ddt mooi vinden wat eeo boosaardige oogeu zy werd er zoo waar angstig van Toen Shiki Tsum thuiskwam zat ze nog op den ttrond bet portret in de hand houdend en uauwelyks bad hij een voet over d n drempel gezet of tii riep bem toe Q Shiki Tsum ia dat na de trouw din je my beloofd hebt na een jaar getrouwd te e i heb je reeds het portret van een andere vrouw Wat bedoel je Lili Txee vrot g de man maar Lili T ee antwoordde niet zy banitte intranen uit en toen ze genoeg geschreid had begon ze opnieuw rerwyiingen Ie doen Zoo leng tot baar man ook boos werd hy bezwoerbaar dat by geen ander portret in huis had dan dat van zyu armen ader Op dit oogeiiblik kwam een bonze epu prieofcer aangelokt door de hard ueschreeuwde twistwoordeu binnen en hem vertelden beiden bet gevat Myn kinderen zei de oudn heilige plechtig laat mg dat portret zien Hy bekfek heternstig en z i toen Myue kindereu leef invitde met Ikaar Gjj beht beiden ongetyk Het is het portret van eeo heiligen eerbiedvaardigen bonze hoe kunt g u in zou n gelaiit vergissen Ik neem het met my om betonder de ko tbare reliquieën van ouze keik tebewaren Hy zegende het echtpaar tn nam bet spiegeltje dat zooveel kwaad berokkend had met zich meê louila 6 80 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 5 67 f 08 8 18 6 94 8 80 7 85 7 81 7 39 7 46 7 5 Moorilrooht Niouwerkerk Oiipelle It Hott irdun 7 otttTiiara Oapolle Yi uwurkerk Uoordrooht 5 10 5 19 5 16 5 8S iouaa 86 87 7 65 8 09 8 81 UuUevr 6 60 6 54 tVoordon 59 7 03 8 11 ytrmbi 6 18 f 8 98 8 41 f f HtMX Jbutardaa Oouda A b rilaiii 9 flt 8 11 9 15 8 87 8 14 Uit Kiitwyk a d Hyu schryft men Te Katwijk aan Zee heerscbt thans groote bedryvigbeid Op de duiogrondeo aan het strand worden vefNobeiden villa s gebouwd die dezen zomer nog b trukken mot teu worden Door de gODstige uitkomnteu der haringvisscherii breidt zich deze tak van nijverheid Banzieslyk uit en er zyo weder vele nieuwe vaartuigen in aanbouw Door bet zoo ctiave gemeentebestaur zgn van den heer baron van Waosenaer tot Catwgrk uitgestiekte duiugronden aangekocht om die geschikt te maken voor tiouwterrem of in cultuur te brengen vnor bet aankweekr n van bloembotlan ooral tulpen Men verwacht dat nu ook spoedig de bouwluftt te Kntwyk aan d n R n zal ontwaken Dtt fraaie dorp zoo goufitig gelegen in de nabyheid der zee eu duinen is met Leiden Amsterdam eu Rotterdam verbonden door stoomtram eo boot welke eerate correspondeert op de meeste treiueu Ook is men in onderhandeling voor de oprichting vm eeo gomeente ga fabriek De Dutnwater My voorziet beido dorpen van beerlyk friacb water Mpo heelt dus aldaar alle voorwaarden byeen voor een gezond en aangenaam verblyf Te Coreghem in België vond de politie Maandagnacht eeo uet gakiaed ongeveer 18jarig meisje op den weg lijigen Zy gaf geen teekeu van leven De agenten brachten haar naar ï hospitaal waar de geueeatiear constateerde dut zji n et beg honken was en dat er K eu fewfldplegiog aan baar had p aat gehad Zii nas lu eeu diepen alaap Woensdagochtend was men er nog niet ie ge laagd haar wakker te miiken Vanwege de Hollaiidscbe Maatechappy van landbouw afd Rotterdam Schiedim en omstreken werd gisterochtend op het terrein aohter ds Nienwe Veemarkt te R tlerdara een keuring van ééujarign ntieren gehouden met drie nanhoudingspremiën groot f 60 f 20 en f 10 voor elk der drie sPCiies waariu de afdeeling verdeeld IR De keuringscommis iie bestaat uit de htereu D P van Capelle te CapcHe C Bnendrecht te Barendrecht en D Prins ie Rietceld by Woerden Ter keuring werden 14 X mplareo aaugeboden Toegekend werden in do Ie sectie omvattende de gemeenten Oud Oharloi Perni Portogaal Hoogvliet en Rhoon de Ie prgaan J vun den Hoek te Pernis 2e prys aan P liarendreübt te CharloiR 3e prys aan wed J Hordyk te Hoogvlit t in de 2 sectie om vattende de gemeenten Capelle n d IJiiel tm OudKralingcn de Ie prys aan P van Vliet 2e prys aan A vun der Dusaen 3e prijs aan K vau der Dussen allen te Capelle a d IJsel in de sectie omvattende de gemsenten Hergscheuhoek HiUegarsberg Schicbronk en Bleiswyk de prys aau P Paul te Bergse hen hoek 2e prys aan P vbd den Bosch te Bleinwyk 3e prys aan W Roodenburg te Bergscbenboek By de huiszoekingen te Roermond eu Maasniel gebonden naar aanleiding der belaugryke aanhouding te Gebroek Maasoïel zy eeni massa voorwerpen in beslag genomen by na allen afkomstig van diefstal Het komplot hlyft ontkennen doch er ïyo b wyzen genoeg om allen achter slot eo grendel te houden De rechtbank te Roermond heeft den pastoor van Baarloo dr J Geene veroordeeld in bQOger beroep tot f 25 boete wegens bet als bedienaar vtin deu god tdiensi verrichten ran eeuige godsdienstige iilechtigheid daartoe betrekkelyk vóórdat partyen hebbeu doen blyken dat bun huwelyk ten overbtaiin fan den amb tenaar vao den huigerlykeu stand is voltrokken De eisob luidde f 300 Het vervoer van vee uit Nederland was gistereo zeer heliingryk Twee eitra veetreioeo vervoerden 112 waggoua langs Roseudi at naar bet buitenland voor eeo waarde ana vaa vau f 1 360 000 Daarvan waren bestemd voor België 81 en voor Fraukrijk 31 waggons dezs laatote worden hier door de do ane beumbten vergezeld De juttitie stelde Maandag te Velp een onderzoek iu naar den door Martinus Albers gepleegden moord 10 64 U Ol 11 08 11 16 11 14 8 15 19 15 9 51 7 47 9 59 10 11 8 07 De lyk icboulwiug bad plaats in bet lykeahiiisje op de begraafplaats Bp de overbrengiog van A ait da tgdelgke bewaarplaats oanr het lykeubuia hadden marechansAées ea gemeentepolitie de handen vo om eens groote meniula publiek van den moordenaar af te hoüden Bü de oonfronlatie met het lyk van zyn Hlaehtoffer moet hij koelbloedig zyue gruweldaad bekend hebben Een twaalftal wouden zijn op bet lyk bevonden waarvan verscneidene doodelgk alle toegebracht met een mes dat by even te voren had gekocht Na afloop van het onderzoek werd Albers door de mareahaussées naar de gevangenis te Arnhem overgebracht Een plattelands barge meester te midden vac zyo gemtenteraad Van eene vergadering van den gemeenteraad van Doorwerth geeft oen plaatselyk blad het volgende verslag De voorzitter dft heer Pb F A J baron van Brakelt Doorwerth leest voor een request ingezonden aan de leden van den Raad bevattende een verzoek tot onderafc uaing van een onlangs verzouden reque it aan den mioiiter van Waterstaat enz betreffende den aanleg van enne haven te Doorwerth Rwnkara Na voorlezing hiervao geeft de voorzitter nogmaaU kleine explicatie en spreekt verder uit dat lif liet eene onmogelykheid acht dat de raadsleden hieromtrent een oordeel vellen breugt eeu pn ander ia verband mat het daaraaogreuzende en uoc niet toegewezen stuk land zjjndfl eigendom van wylen zyo Uroeder vraagt verilfr tersluiks wat voor haven r bedoeld wordt een vlnehthaven of eeo ii oogpnaamdef om het zoo maar eens te mogen uitdrukken ArnhemNche havent en eindigt zeugerde Laten wy myneheeren dit request tersecretane deponeeren eu Inter zullen wy er dun nog wel eeuN op terugkomen De weihonder Frederiks My dunkt dat wy znlks wèi kiloneu beonrdeelen en ik voor my beu téér vóór dit request De heer Sehut Ook ik beo bet met den heer Frederiks volkomen eens De heer Abersoo Ik a rbt dat het voor onze gemeeote zeer voordeelig zou zyn De voorritler Ik ben er éér tegen myne heeren Wy hebben lechta U tt er van en Renkum krygt alleen de voordeeleo Wie zou er hier dan n it hebben van deze verandering Voor den kruideuier Crura n het otet noodig en dat zou dan alles gezegd zyn Zuker ik wil graag aannemen dat Reokum zou lachen als wy bet plan er dnor kregen Nutuurlyk is de spekslager zeer happig op een haven ik bedoel van Kranen en eveuzoo bakk r Evers an conaorten De beer J van Maaneu U vergeet nog de boter an melkleverauciera der scbï jpera behalve d u der kadetjes De voorzitter Stel u vopr dat er in diehaven zya een 50 tal nchippera met de uoodigetientallen kinderen Gewoonlyk zyn die schippers zoo arm als Job eu broodeïoos ze loepenen bedelen je de dear plat verpanden nlles soowel aukers touwen als anderzini komenbedelen om aardappelucbillen terwyl zy vanheinde en verre komen en ziekten bv pokziekten medebrengen en wy kunnen dan behalve dien Ufi alles betalen en dan komt natuurlijk per slot van rekening de beer J van Maanen aankloppen om eeu veldwachter op deu Noordh rg te hebben aantiezieu hy bet daar dan wel gauw benauwd zal krygeo Ik acht het havenplan een on lergaiig voor üoorwerth terwyl Renkum slechts de goede vruchten zou plnkkan Ik stel u Tuor te wachten totdat wg vsn booger bai d om iolichtiiigAD verzocht worden De heer J vau Maanea U noemt en maakt bezwaren en fgi met andere woorden dat de Rnn cbippers over t algemeen boeven zgn al zyu er armen onder ken ik er verfch idene echter onder de Rynschippers die OTt r bet algemeen fatsoenlijke menicheu genoemd kunnen worden dus er is volstrekt geen extrac veldwachter noodig Dr3 beer S Kleinpa te Ik moet n mededeplen dat ik veel met schipper omging eo Aangevangen 1 Octuber TUd van GreeuHieh 7 11 4 0 4 7 5 04 11 5 80 1 41 1 58 1 69 9 06 1 11 7 8 7 9 8 08 8 13 8 18 8 48 9 67 l S 10 04 10 11 7 80 8 10 9 08 5 81 8 1 4 10 9 10 8 17 8 17 8 84 8 41 8 47 10 18 41 8 0 8 0 4 08 e O D D A HI Ï7 U SO S 05 9 43 9 9 9 58 r 8 16 10 C8 13 40 1 DIK HAAS 4 40 O U D A sHags 6 1 7 90 7 48 8 30 9 98 9 4 10 1111 8611 15 1 85 8 44 8 68 8 43 4 16 6 17 8 08 7 68 ll 3il Voorb 6 67 10 17 1 41 8 14 Z Z ir6 1l 10 88 1 66 8 88 9 6E Ze M 8 99 10 48 9 0 8 89 10 09 Ooada 6 38 7 0 8 13 9 9 66 10 1610 6418 06 11 61 17 8 14 8 18 4 18 4 43 5 47 8 50 S 8 10 18 8t pt la BlriawIjk KriUwag n Nootdorp LaidaaknaUn m Htkandarp B T 11 B O H T 0 O ü D A Utraolit 7 50 9 10 11 34 11 60 3 10 3 514 48 8 36 7 60 8 00 9 07 I0 S4 Waarda 8 11 10 18 11 6t 4 18 8 68 9 18 10 54 Oudawalar 8 19 10 81 4 84 9 38 Owda 8 88 9 34 10 44 11 07 1 11 8 414 37 6 38 7 09 8 16 8 419 49 U tO 7 41 8 49 AMSTIBDA H O O D A AxaUrdtBi it 8 10 10 41 1 11 4 10 S Hoada 7 11 9 04 10 14 11 91 3 80 10 7 48 Itoppu U BUawJIk Eraiawag i KaoMMp Iiei 1nhndm n Uakalwp Buitenlandsch Overzicbt Bg da behandeling der begrooting van marine in den Dnitsahen Kyksdsg zet Lieber uitvoerig de eommissieverbandelingen uiteen Fritten Centrum verklaart dat bg de roorstellen dar oommisiio niet wil bestrgdeo Geen der door de commissie goedgekeurde posten omtrent scbeepsbonw wit hg schrappen Id den Rgkidag legde de heer Marschall staatssecretaris ran bnitenlandsche zakeo da volgende verklaring af Onze voornaamste plicht ia het om in rereenigingan met onze bondgenootao en de rrieden die gezind zgo gooals wy in Enropa te zyn en te blyven de beschermers ran den vrede en het recht sterk genoeg te blyrea ten einde de raratoorders van den rrede binnen de perken terug te dryren Deze plicht bewaart ons roor het volgen eener avontuurlyke politiek welke onze krachten zou kannen rerbrokkelen en ons zou kunnen berüo en ran hat rertrouwen der andere mogendheden Lerendige toejuichingen Het chaurinisme en hot jingoïsms zyn vreemd aan het Dnitscbe karakter Ter bescherming van onze urerzeescba belangen is een sterke vloot van kruisers ooodzakelyk Na is wel is aar de behoefte aan bescherming gestegen maar de m ddelen tei bescherming zgo verminderd Dit heeft het ministerie ran bnitenlandsche zaken onderrenden hg de verwikkelingon in Kleio Az ë ZuidAfrika Zuiden Centraal Amerika Door onze tusscbenkomst in Oost Azïe zyn wy niet opgetreden als pleitbezorgers der belangen van Rusland eu Fraukryk iotegendeel alleen doordat wy daaraan deelunmei hebben wy de Duitsche belangen kunnen verdedigen Een dergelijke houding is door ons niet aangenomen nm Japan te grieven en Cnina te gerieven want een natie die zno krachtig vooruit gaat ufs de Japaui cbe mag altyd rekenen op de sympathiën der Duitsche natie By aI Zootang de Doitiche scheppingsgeest werkzaam is zullen de kruisers niet van onze werven vardwynen want waar zyn de greozun roor ouze orerzeeache belangen Aan de andere zyde bewaran wy duizenden landlieden in het buitenland roor het f eut chthum en het betreft bier dus iu dat opzicht het volgen eener goede Duitsche politiek c De redenaar sprak daf oa de boop uit dat de Rijksdag daarvoor ten allen tyde de noodige middelen sou toestsan Deze verklaring wer met luiden bgval begroet De heer Bebel kwam terug op de geruchten welke na de rede dea keizers op 18 Januari liepen omtrent de oferlosenf plannen tot rergrooting ran de vloot en de bemoeiingen van den heer Von Seoden Bibrao chef van het marinekabinet De iStaatsseeretans voor marine de heer Hollmann raarkte op dat sedert de laatste tien jaar slechts vier nieuwe kruisers zijn gebouwd bet overige materiaal is gedeeltelyk rarouderd gedeeltelyk oobroikbaer In het rolgand jaar zat by deu Hgksdag een voorstel worden ingediend tot vervanging rnn het verouderde materiaal welk voorste niets sensationeels zal bevatten De beer Pachnike en von Bennigsen verdedigden daarna het besluit der begrootingscom missie Heden wordt de discussie voortgezet Zooals reeds vroeger gemeld is be tond het plan op 17 Maart in de parlementen van Fraokryk Engeland en Duiti cbland een ongeveer gelykluidende motie voor Ie stellen orer een berratting ran het internationaal overleg betreffende de mnnt raag Inderdaad is dit in Parija en Londen het geval geweest In den Duitttcben Rykidag is echter eergisteren zulk eeu mot e niet roorgasteld zy volgt wellicht nog heden of morgen In de Franitche Kamer beeft de heer Meline baar ingediend Namens 347 leden ste de hg voor dat de Kamer zich ten gunste van bat internationaal bimetallisms zal verklaren en de regeering nitnoo igen zich bg andere staten aan te sluiten ten einde de noodige maatregelen aan fe nemen om een raste rerhondiog to Echen goud en tiWer te bepalao en te handhaven De minister van financiën verklaarde dat de Fraoiehe regeering met de motie geheel instemt Volgens de Independence c besloot de Kamer het rooislel in behaneling te nemen zoodra de roorloopige bespreking over da inkomstenbelasting is afgeloopen In bet Britsche Lagerhuis heeft de beer Wbiteley de motie aangeboden Volgens de Manchester Gnsrdian zoa de inbond aldus zijo Het Lagerhoia is ran oordeel dat de onstaodraBtigheid in de betrekkelgke waarde ran goad en zilrtr sedert de besluiten der Latgnsche Unie in 1873 zgo gebleken verderfelijk te zgn roor de groate belangen ran het Britsche Rgk en wyst de regeeriog op de wenschelgkheid om alles wat m hare macht is ta doen om door een internationale overeenkomst ean vute rerbonding tnsschen goud en lilrer ta reriekeren t Vanwege de monometallistan z ta dan daarbg worden gevoegd miti Engeland niet worde rastgesteld aan eanige internationale rerbiotenis waardoor dt kaudbsriog ran den gouden standaard in het eigen land in geraar wordt gabraobt Mocht daze bgvoeging orden aangenomen dan zou de heer Houldswortb de bekende bimetalliat uit Manchester nog er bij willen roegen zonder goedkeuring ran het parlement De ministers in Engeland denken over het rraagstuk niet eenstemmig Zoo is de beer Balfonr een overtuigd bimetalüst maar de heer HicksBeach de kansetier der schatkist is en roorstander van goud Da uitstag werd daarom met spanning te gemoet gezien Blykbaar heeft het ministerie het noodig geacht een halfslachtig antwoord te geven maar dat de heer Hicks Beach namens haar het woerd voeud geeft aan hare verklaring een beteekenis dia voor het bimetalliame niet bijzonder gonstig is Zij hield zich aan de niet veel zeggend motie welke reeds een jaar geïedao was aangenomen dus bereidvrklariug tot overleg mits Engeland zelf zyn gooden standaard niet behoeft prys te geven De regeering scbynt alleen geneigd te zyn in Britsch lodië een ruimer plaats aan het zilver te verschaffen waarmede vermoedelijk de heropening der vrye aanmunting wordt bedoeld mits daartoe ook in andere landen behalve Engeland zelf wordt overgegaan De motie van den beer Whiteley werd ten slotte zonder stemming aangeuomen zoodat men mug aannemen dat Engeland zich althans niet zal ontrekken aan een nieuwe muntconferentie De groote moeilykheid ia dasriu gelegen dat die conferentie wel niet zal hyeenkomen tenyy de regeariugen reeds vooraf over de grondslagen eener overeenkomst zich met elkaar hebben verstaan Dit is Vrijdag in de Belgische Kamer door den ministerpres dent deu heer de Smet de Nayer duidelijk te kennen gegeven In antwoord san den heer De Bnrcbgrave die op de nadeeleu van den bestaanden toestand voeral voor deu landbouw had gewezen zede de Belwiscbe rainicter dat by niets liever zou zien dau dat het zilver weder ten volle als muntmetaal werd berdteld Kon België daartoe al niet bet initiatief nemen hy durfde toch zeggen dal dii land gaarne tot een interoationaie regeling voor dit doel zou medewerken Toen een der leden de opmerking maakte dat man dau naar de conferentie niet als den vorigeo keer is geschied afgevaardigden behoorde te zenden ran tegenovergestelde meouingeu antwoordde de Minister dat dit vanzelf aprak Immers er zou geen conferentie worden gsbonden dan tusachen landen die reeds vooraf over de groadstagen tot oplossing der muntquaestie t eens waren geworden Men beeft nu nog de motie in den Duitschen Ryksdag af te wachten En dan zal het de vraag zijn wst Amerika doet eu wie tot bet voorbereidend overleg deu eoraten stap zal doen Orer den tocht van Britsche troepen naar Dongola ichryven de groote bladen kotommen rol t Komt echter alios op het zelfde netr die de zyde der Eogalache regeeriog kieaen maar dat zyu schier uitsluitend EngeUohe couranten beweren dat de expeditie bepaald noodzaketyk is de anderen zien in heel de zaak niets dan een voorwendsel om het gezag ran Brittanje aan den Boven Nyl te versterken en alle discussie rver een ontruiming ran Egypte to kunnen afsnyden Dat het BVansche gouvernement fcberp toeziet bleek reeds In eau ministerraad gisteren onder voorzitterschap van den heer Faure gehouden deelde Berthetot mede dat hy van den Eugelttcben gezant een brief had ontvangen waarin bet plan eener expeditie wordt te kennen gegeven In een onderhoud met lord Dufïerin bad toen de Bransche minister rsn bnitenlandsche zaken nadere inlichtingen gevraagd omtrent de aanleiding tot deze expeditie en de aandacht ran den gezant gereatigd op den erLst eu de gevolgen van het plan der Engelfche regeeriog t Zegt niet reet maar het toont gelyk we giüteren raeds uitspraken dat Frankrijk zich niet door Brittanje bg den neas zal laten nemen Het is te begrypen dat men in Italië het oprukken der Britten zuidwaarts gaarne ziet Minister Gurzon heeft gisteren in het Lagerhuis rerklaard dat de regeering in Rome met genoegen het nieuws vernomen had Na tuurlyk want ze verwacht er voordeel van voor de politie van het garnizoen in Kassata De Daily Chronicle is een der weinige Engelsche bladen die tegen de expeditie naar Dongola in verzet komen Ze za volgens bet radicaal orgaan rerdere aansluiting bg bet Drierondig Verbood en vermeerdering van Ruslaods en Frankryks vyaodige gezindheid ten gevolge hebben atie toenadering tusschen Frankrgk en Engeland te niet doen de feïteIgke inlyving ran Egypte na zich steepen en Italië aanmoedigen om te rolharden in zgn politiek jegens Afrika jaist nu bet op het pont was met Menelik rrede te maken t 3chgat wel wat kraa geoordeeld met zoo weinig gegevens roor zich Vor r l dat laatste Rodini liet zich io zijn rerklariog trouwens anders nif Hg wil niet de oude politiek roortzetten maar zal zoo noodig vechten om tot den meest eerrollen vrede te komen IViemwe n MS ft Km A van os At March Tailleur KWweg E 73 GOUDA Beurs van Amslcrdain Vorkn lolkri 100 1 88 ♦ 84V Vi 86 v 63 98 104 104 60V 80 SlV Si IU ♦ 100 7 49 7119 676 iOl sa 100 S03 US 5SV 51 101 loov urn 98 70 S8 118 95 aoo U9 1017 S l 48 51 61 163 l 68 78 78 108 101 10IV ujv 185 18V 104 6 108 H 107 80 80 106 108 S 49 147 liVi 216 800 108 108 104 103 l 131 lül 124 167V 35 1I4V 18 MAART Nboszund Cerl Ned VV S l s dito dito dito S dito dito dito 3 HoKOAa Ohl Goudl 1881 88 4 Itaus Inschrijving 18fi2 ai 5 OosTiNK Obl in papie 18Q8 dito in BÜver 1808 5 PoBTUOAL Obtig met coupou i dito ticket 3 Ri SLANu Obl Biaaenl 1894 4 dito GïeoonB 1880 4 dito bij Roths lSStf 4 ditobiiHopcl88 y0 4 tlitoiD goud leen 1883 dito dito dito 1884 5 3pi NJB Perpet aobuld 1881 4 TuKXBiJ Gepr Conv leen 1890 4 Qeo leening serie I Geo leoDtn serie ZuiüAfh Uip V obl 18tfü5 Mexico Obt Buit Soh L8B0 ViNizriLA Obl 4 onbep 1881 A ifBTBttUAM Obligatien 18t 6 3 ftoTTaaDAM Sted loon 1884 i NiD N Afr Uar leUv aand Arendal Tab Mg Certifioateii Duu MaatBcbsppg dito A rah Hypotheekb pandbr 4 üulL Mij der Voratonl aand t Gr Hypotheekb pandbr 8 Hsderlandache bank aand Ned Handelmaa h dito N W h Pac Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr SV Utr Hypotheekb dito 8Vi OosTBKa Ooat Hong bank and Rust Hypotheekbank pandb 4 Vi A HIKIKA Rquit hypoth pandb 6 Maxw L G Pr tien eert 8 Vbd Holl ij Spoorw Mij aand Mij tot Expl V 8t 9pw aand Ned Ind Öpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spa aand 6 dito dito dito 1891 dito K lTALlï Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid ltal apwmij A H ohl 3 Pdlbh Warschau Weenen aand 4 Rost Gr RusB Spw Mij obl 4 BaUisobe dito aaad Fastoiva dito aand 5 wang Domhr dito aand 5 ICurak Oh Azow Sp kan obl 4 dito dito oblig 4 AKBBiKA Ceut Pac 8p Mij obl 6 Ohio k North W pr O v aaud dito dito Win a Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oort v a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav k NaikvilIoCerUv aaud Mexico N Spw My lehyp o 8 Hiss KansHs v 4 pot prof aand N YorkOn ariok West aand dito Pt iiiiï Ohio obÜK 8 Oregon nlil lehvp iu goud 5 8t Pttiil Minu kiManit obl 7 Ud Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dilü Liuc Col lo hyp O 5 Canapa ad 9outh ert v aand Ven 0 Ralhv U Nav lo h d c O Amaterd Omnibus Mij aaud Roltord Tramiveg MaBta aand Nbd Stad Amstordam aaud Btftd RoUorilam aand S ItBtsiK Stad A ilw8rp nlt 87 Sï g Sud Brussel 1886 2 tloso Thetab Itcgullt GoaoUsch 4 OosTBNR BtaataloeDing 1B60 B K K Ooit R Jr 1880 3 JPANJB Stad Madrid 3 1888 Vun Vttr Bt ï Hvii Spobloert ttAK£ TUBaiCHTJ iN Qouda 19 Maarl 1896 Grauon met weioig bandol zonder veraoilfring Tarwe Zoeuwicba 6 60 ü 9 90 Mindere dito 8 85 a 6 0 Afwijkende 5 86 a 6 75 Polder 5 25 1 636 Rogge Zaouwioho 4 a 4 40 Polder 3 70 a 4 Builenlandeoho por 70 k 8 00 4 10 Gorali Wioter 3 60 i 8 90 Zomer 3 86 a 3 76 Cl ailior ƒ 4 60 a 5 85 HsTor per boot 2 10 a 3 per 100 kilo 5 60 k 8 tlennepzand Inlandscli 7 a 7 S5 Builenlandsohe 6 50 a 5 75 Kanariezaad ƒ 8 e 8 toolzaad a Erwten Kookorwten ft Xiat kokende f a Builenlandsohe Toerorwten per 80 Kilo 4 75 il 5 BoonenBruine boonen 10 i 11 50 Wilte boonen i Duivenboonen 6 701 6 90 Paardenbooneo 4 70 a 5 Mais per 100 Kilo Bonte AmenkaanBohe f 4 86 ii 4 60 Cinqoantine 8 50 i f 7 Poiaman 5 85 a 6 50 Veemarkt Melkvee gobde aanvoer budel en pryzen red Velto rarkepi weinig aanvoer handel red 16 a 18 et per Wf KO Biggen voor Engeland redel aanvoer Niandel minder 16 a 16 et per half KO Magène biggen goede aanvoer bandol vr j we 0 40 a X 0 75 per week Vette flhapen eenigo aanvoer han M Mn geen boteekenii a Xuchtere kalven g tfllle aanvoer handel red lug 4 8 Fokkalvoren 8 ü U Aangevoerd 4 partgen kaas Handel vrij w l Ie qual a 2e n l S a 24 Zwaardere landsche a Koord Hol Boter goede aanvoer handel vr wol Ooeboter 0 95 a 1 06 Woibotar 0 80 a 0 90 p Kilo BurgerlUkan Stand GEBOREN 16 Murt Johtona Muil oudm T Staenwinkal a A Boot 17 Eljiabetb Petronellt ooden J Vermtü en F L StwnbargeD ChriattDa Maria oaderaP J van Ai eo J U Henche JohaDoea oadera J Lugtbart en E C Mallon Willem oaders J Baas en T Smit IS Johaonei öarardoi ondere P van deu Hoek eo H M Tan Qe k OVERLEDEN 16 Maart A van Duijo 3 m 18 M Spe 2 j GEHUWD 18 Maart C J dan Edal an B J C Kolbngaan J van dar Wolk en A M M Darog e Beeuwllk GEBOREN Neeltja ouders M Varbaak en A Hofland OVERLEDEN L Tau Valtan 68 j GEHUWD 1 H A van Hayi es C Verboaf 8 Ooatanvald an 0 Sohontan ADVBRTENTIBN AGENTSCHAP Een jarenlang gevestigde flrma handelende m WljyEN COGNAC eni oakt een mi A8ENT voor Gouda en Onnstreken Ook ia moD geneigd daaraan een Depot te verfaiuden Franco brieveo onder lett B R aan het Bureau dezer Gonrant WORDT GEVEAAGD voor OOUDA en OlUSTHEKSy EEN SOLIDE AOENT voor deu Y er lioop van SCHIEDAMSCHE JENEVER HRANDEWUN en Geïmporteerde COGNAC Brieven franco onder letter M aan het Bareau v h Schied Advertentieblad ta Scftitdam Zoo spoedig mogelijk gevraagd op ifoeden utanil een WtiM ils vooi nette Affaire Fr Br onder lett V san KREUNEN Centr Advert Bureau te DevenUr FEANSCHE STOOMVEEVERU Chemische WtsseheriJ II pi eÏheimek 19 Kruiskade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Kouing der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer VAN OS Az SpMÏaliteit roor het itoomen en rerven ran alle UeereU en Oameagardfroben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoom n van ptuche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden eos worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederea hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgun 25 o gedaald Te fltoomen goederen als nieuw iflererbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week Zeer ITette Cresteendrukte mmASTjES worden GELEVERD door A BRINKMAN en 2n