Goudsche Courant, zaterdag 21 maart 1896

34ste Jaargang Zaterdag 21 Maart J806 So 6981 fiOÜDSCHE COIRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 ö regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Ag entuur en Magazijn TAN Werktuigen Gereedschappen BALATA DRIJFRIEM speciaal geschikt roor Waach en Bleeker jen enz enz F E P TRIP Ket erêgraeht 8 Amsterdam Een ware Schat TOor de ongelakki e slachto rs der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s KLFBi VVAIU G HoUandacbe uiigaro met 27 afb Prt s 2 joldeu Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgeu vau deze ondeaffd lydt moet het lezeu de oprechte leehng die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bü hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedsag ook in postzegtiU ea in eiken boekhandel in HoUavd A llerwegebekroond met r Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailleft benevens Kere Diploma Gouden Medaille eu OrtiÜcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1803 is het Wereldberoemd Druiven Uorsl llontg Extract MELIANTHE UIT D8 Machinale abriek DE HONIOULOËM TAN H IS van Schaik Co gevestigd te 8 Qravenhaye Getu middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHMUHOEPMUJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verscbillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMlUUMLlJli de strengdte hoest en verouderde borstkwaleu Uade yk na het gebruik der MIÜLIANTIIU doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MlLIANTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld Ue MËLIANTHË is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en J 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te i Gravenfiage MT Verkrijgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Ë H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C UATELAND Bos cop B V WUK Oudewa rr r ati 6000 Stuks uit d f lUat mtiia ecnar der esritt baitttDlaadiahê fkbriftk B over gtDom ii lOogBDtamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den epotprgi T n 11 2 75 per ituk warden utrarkookt Deta dikke nilljtbara dikim i a ut mrm ili ten pau ea llOXltO m pool du hot tfelieela paard badekkasd met ol opgenaaid en 8 braade itreapen T rta kleine pjartlj Witte wollene Slaapïekens groot 140X190 cm wegaiu aeer kleine lechta door VRklui bemerkbiire fuuten in DSt w efael Mag bod n d l 3 50 per ituk Xottfln anders het dubbele IV Dilietyk vaMbnTfln beatellinirfn ronlsn 0 Iwir da T rrMtd Hrokl tiyttn toei ndln I ▼ il badnif of OBdflT remboiin prompt uli Toerd B HnrwltK MlMX lOllt Croota Staat SI TERSTOND GKVRAAQD EEN BLEEKERSKNEGHT bekend met het Vak met oat en Inwoning Adre l OVERMANS Stoombleekerj l e Rjizende Zont Paradgelaan RoUerdam Kiespijnlinctuur geneest binnen weinige oogenblikken de hevigsten KIESPIJN Per Flacon metOebrniksaanw zing 10 Cent Gement lijin iymt alle gebroken voorwerpen onbreekbaar vast 10 cent per Flacon met Qebrniksaan wijzing bij J van OU E Kleiweg No 2 Gouda Teilen tiooge provisie en salaris wenscht men werkiifame Holide A gen ten in alle plaatsen van Nederland te engageeren voor den verkoop van een gemakkelgk te plaatsen artikel Geroutineerde Colparteura genieten de voorkeur Men gelieve zich te adreaseeren onder motto Werkzaamty aan het Alg Ad vertentieBureau van NIJGH VAN DITMAK Rotterdam Moiie Artikelen en Gariieeringen op elk gebied HAUTES 0UVEAUTÉ 8 FOIJENITTJEEN oor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend goedkoop en aollde HUine SOKTEEBISI w ooR sETs mi GLACÉ HANDSCaOENEN t KOUSEN $ nokken mouten trfeott Keubn en Fantasie Schorten enz enz B AJEtxam WISBRUN LIFFHANN Frinteips T E PARIJ S Zenden gratis u franco de generale geïltuatreerde oatiklogm in ds hüUandsche en fransche talen bavattaode de nieuwste modes voor het Zom r izo n ïegen gefrankeerde aanvrage gericht aan il JULES JILUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modMtoffön Id voorraad bij rtP int mp wordenavaneen kosteloos toegezonden doch men geliev aii leli k de verlangde soorten op te gevan eu ongeveer de prijzen te bepalen V rsendlng B naar k11 Luidan d V rtld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Corraspondentle In alle talen Lijthrs tan Daiiw of Daarworm drooge vochtige Schubbendauwworra en het met deze kwaal gepanrd gaande zoo ondragelijk lastige Jeuken Ier huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hpn die door niemand genezon konden worden door fiÊfr Hebra ê ÊfUicMentnA OnschadeK k Qe bruik Uitwendige Prys zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per poBtwisselj ook postzegels waarop toezeuuing volgt vrfl van port en inkomende rechten Verkrjj gbaarV jtle SI Marien Drogerie Jrtn ï Duit8ohtand öouda Pruk vsn A BaiNKHAïi Zoon Stooaao Toootd ieaa s EST A FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht OAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOODA na UTRECHT des raorgena ongeveer ten neven en des namiddags ongeveer len vUf uur Met deiea goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reUgkegenheid voor Paêtagiart naar UTRECHT en tusscheugelegeu plaatsen Kantoor Xieuwe Feerstal De Agent H J MOEKBISEK Kathreiiier s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Op Maandag 30 Maart 1895 He morgenê ten ÉX vre zal In t Hotel liet Wapen van Boskoop te BOSKOOP door het College van Kerkvoogden en Notabelen der Ned Herv Gemeente aldaar worden SLan lo © steed Het maken van een Kerkgebouw met Consistorie op de bestaande fundamenten der afgebrande ICerk te Boskobpt Bestek en teekeuingen zjjn van af 20 MAART verkr gbaar by den Secretaris Kerkvoogd den WelEd Heer E J VËLDHUIJZEN te Bo ioop tegen betaling van Z SO De Architecten H J NEDERBORST Jr te ffoudo en J BENGEVELD Jz te Al en aid Rijn KEPISGEVÏIÜr DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEM van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFDINGELANDEN PLAATSVERVANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaatshebben op DONDERDAG den 2 APRIL 1896 van de voormiddag ten 9 tot de namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten aLs bij art 25 van meergenoemd reglement ijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koe sivagen en voor het 2e kiesdistrict te Bleiswi k in het Gemeentehuis en wel In het te District Wegens het overlijden van den Heer P VISSER Hoofdingeland die in het jaar 1899 aan de beurt van aftreding was In het 2de District Wegens het bedanken van den Heer J BIEMOND Hoofd ingelandPlaatsvervanger die eveneens in het jaar 1899 moest aftreden DijKGBAAv en Hoogheemraden van Schieland De Secretarin Rentmeester De Dykgraaf x Patent H Stollen Irtgiurin luiilld OKkinriiint ramuti Warnung Der TMM BrfOtg ma mtêTM Patent H 9Hiitm ÊTvnim hat MtM ni n Mui tauf $ dahtr mmtn gtéis acharfen H StoUmi aar r n urn tffrwc Ar in mAi m éütaititnaiuatêB to Omm ëêiir Hêtêt Wla MkmtOttmé uti ihenti M C 1 VAILLANT p D KLEY GOUDA 20 Maart 1896 De eind fXiimeni der hoogere biir irscholoD in ZuidHollaod ïulleuditjaar te s Graveohag worden gehoilden De commisiie Toor het afnemeD diBrexuroen saraenReeteM U To ö t lid eo Toorzitter dr E H GroeoiimB aldaar leden M Salverdade Grate aldaar h Huichoi fu A L Hondius 16 Delft dr J an Ueowao en C J TheiiDiwe te Sc iedam mr J A au Güae en E F L HHft tert te Rotterdam A LanKerhai enTan UföD én J H tan der Voort tn Gouda dr J H Moerburg en R K Kuiper teGoriochem dr Van Ofen eo dr J Romeny te Dordrecht Door Ged Staten tan Zaid Holland is het TCTKnek Tan kerk oogden Tan de Hervormde gemeente Tan 8 uipw k i emeeotjB Re nwijk 001 het oogfnaamd Kurkepad Toorkomende onder No 31a op den gappletoirpn lp Rer vnn wegBD on Toetpaden ipt gemeente Reeuv gk Tan dien legger nf te voeren g weien van de band IJednnkt Toor het beroep bij de Ned Heivornide Kerk te Goudriaan door da P S Meerbnrg te Capelle s d Use De heer B F Roll r nderdirectear ran bet iHboratoriam Toor oi deraoekingen op bet gebied van latbologitihe anatomie en bacteriologie te Welterreden N 1 it tydehik gedurende h t tweejarig rerlof van deo directeur belast met dietia fnnctiën Bg Koninhtyk beiluit ïb als blyk ran goedkenriog en tevredenheid de bronzen medailt pn een loffelijk gctuigRchrift toegekend aAo A Verkaik lalmTiaschor en h Qoartel landbouwer bfideo te Krimpm ann de h V wegene de met gevaar voor xellbnhoud verrichtte redding tan vijf opvarenden van de tjalk de twe G br ederfl die lich in den avond vau 13 Dtcamber 1895 bg storm en hoogen vloed by den dijk van den Zaagpolder aldaar io half KÏnkenden staat heTond Naar wy vernemen zal iiissohpn de stations van den Rttiat apoorweg en den BoUandschen IJieren Spoorweg te s Gr venhage een dienst met locaaltreineo worden ingeField en zullen dage yka Tier treinen in elke richting tuspcheo die heide statiotfe de aansluiting met de np d 4 l ELILLE10 ïfiïliii 77 Hier nam bet geaprek eene andere wending en Utor begif Lady Adelaide zich naar do lanl Kr waa tleobts in een van do beido ailona licht aangoatoken maar het waa een ruim vertrek dat zoo sierlijk mogelgk gemeubileerd maar niet zoo als sommige ihIods met tlterlei fraaiigheden porselein an enuiiterijan overladen was Zij ging uiet zitten maar wandelde rusteloos kren eu weder zy nam nn eena eene mooie root uiteen krittalleu glas dan laa zij den titel van een nieuw nog niet opengeaneden hoek oindelgk bleef tij voor den penant spiegel atil ttaan naar het acfa en eer in gepeina veraonken dan om zioh te bewonderen £ r wsren oogenblikken waarin Lady Adelaide haar ganaebe leven zoowel het tegenwoordige ala het toekomende in deaielfs ware kleurlooze ge laante voor lioh zag Haar huwelijk met den heer Lesler was een mlsalap geweest Lord Dane had het haar eenmaal voorapeld en zij deed baar niterste beat om dat te vergeten Zy streed onophoudelijk om een apooktel dat haar overat vervolgde te ontvluchten Hij liet haar dezen avond weder geene rust Kij stond in diep gepeins verzouken en droomde wat kaar leven had kunnen aijn met haie welgevormde baad waaraan jnireelen blonken streek ajj lieb de pwasiww wfl Holtftude he IJrer nSpoorwppo aitchnppy naar Hottiirdam loopende eu van daar anokomendo RDeltreiuiD bewerkstelligen U D i Ë n boer die gitter n ie 9 Heriogenboeoh een kalf zou aflevereu ia van een leelyke markt thuis ftekoiue t Db koopman voor wien bet beent bestemd waa merkte al dra contrabande Bg onderzoek bleek dat het kalt op zijn reis naar I en Bo ch niet minder dun 20 liter water was te drinken gegnveu met het doel bet kaU in wich tö doen toenemen Da toeleg misinkte en bet ge olg is dat de oueerluke boer by atle kooplui is gesignaleerd Vbr Gisteren deed de rechtbank te Amsterdam uitspraak ia de xaak T Boekhorst boïcbnlditïd van majeateii chenni tegen wien de vorige week door het 0 M 6 maaudon gevangeoiB traf was geSischt De rechtbank verk aarde iiet misdrijt wettig eo overtuigend beweaan eo veroordeelde Te Boehhorst tot eöne gevan euibstraf van 3 maanden De beklaagde was niet ter terecbtssittitig verschenen Ëeuigan tyd geleden gooiden te Groningen een paar agenten van lolitie a naebt ruiten in by iemand die tr ea verdacht hui op nahield Voor den commissaris van politie bakenden zy het feit gepleegd te hebben en hun ontslag volgde Gisteren stond een exigent J S daarvoor voor de rechtbnok ddaar terecht thans kwum b J V bekentenis terug en beweorüe niet de ruiten ingegooid te hebben Hy eo zyn collega S IJ die als getuige nu geboord werd hadden een paar mannen ruiten zien ingooien by B dia het verdachte huis bewoonde Het was hun echter niet gehikt die personen in handen tn krygen Wetende dat dit hun een geweldig staodje zon bezorgen van hun chefs be l ten ly maar te zeggea dat zy het gedaan hadden In aanmerking genomen den persoon tegen wien zij het feit pleegden zou ben dit slechts op eene kleine diaciplioaire straf te slaan ko men En de getuiije S IJ zyn ei collega beweerde thana ook dat niet zy maar werkelijk een paar andere men cben de ruilen by B hadden ingegooid Op vermoeden van meineed ia de getuige S IJ daarop in becfalenia genomen terwyl het O M voor don beklaagd J 8 een gevangenisstraf van G maanden eisohte glanzige lüdeii lokken vun hot voorhoofd Alt Let lat haar guuttiger was gowertt zou zij misachion boter zijn geworden zg had dun miaachien voor haar avenmansch Isarpu leven on zij zou mogelgk guitreefd hebhen om zooveel in haar vermogen waa eeu Gode we bahagetijk teven te Luiden en dit tuven als eene oefenscbool voor een volmanktur beitaan baaoliouwd hebben in plaats van zoo als nu het geval nns goweetl haar hart tegen alle goede indrukken verhard te hebben zoo ala zü nu geloefd had waa tij met da jaren kouder ztifiuchtiger en valacUer geworden Eena lichte beweging aan da deur deed baar vor chrikt omzien met die uitdrukking op het gelaat dia men er op zulke oogenblikken tteeda kon waarnemen het was dan ataof zij eene geestverirbijning vreoado te zulkn zien binnenkomen Doob bat wiir niemand dan TiRe die schoorvoetend binnenkwam en da handen over elka r streek als vroeg zij om versobooniog dat zij bare meesteres overviel Mylady ik vraag u duizendmaal om vorsohoonir g dat ik u kom storen maar ik neem de vrijheid u te komen vragen of ik vuur io uwe kleedkamer zal aanlegven Vuur wel neen mg dunkt dat het warm iaMaar bet is m eigenlijk on verschil lig Dan zal ik het vuur aanmaken Mylady want ik geloof dat het beter voor u is zeide Tifle terwijlzjj met eene dienaresao witde Vnengaan Aan de deur gekomen keerde zij zioh woder om en in plaati van been te gaan zag xü nogmaals rond Als gij mij niet kwalqk neemt dat ik o nog een oogenblik ophoud wil ik u even zeggen dat het praatje loopt dat Gatlsy sbvrvenda is Mylady vJJit t msterdum meldt het Volkndagblad Hedenmorg u was de vergadering der stakers in Pinuciiia weer veer vroolijk Van Zntpheo d etde mede dat van de vakganooten oïfc Hanau in Doitscbinnd weer een belangryka gift was ingekomen De vergadeung beantwoordde dit bericht mat het tiugen van de Wacht am Hheiu c tiet eene liedje haalde hst andere uit en weldra passeerden alle fabrieksdeuntjes de revue Van Zut iheQ spooriie hen daarop aan om gord vol te houden Hy wees op bet dappere oorbet ld donr de diamantbewerkers van Gwnéva het vorig jaar gegeven die 7 maanden achtereen gestaakt hadden en dat MiHttegenstaande zi zulk een armoede leden dat ze lelfs de aardappelen achter de boomen wegbaHlden De vergadering was byzonder opgewekt Het Bcbyut wet of de geaat al stakende steeds beter wordt In Da Post vinden wy de lolgende byzonderhfden omtrent den moord te Velp Toen de burg meester sprak In naam des Koning doe npen c luidde het antwoord van den moordenaar De Koning is dood By het tweede bevel ditmaal in aaim der Koningin klonk het van binnen De Koningin il minderjarig Toen di denr emdelyk met geweld geopend was bleek dat de moordenaar zich lianracbter met een groot mes geposteerd badv hetwelk hem echter door een der omstanders behendig uit de hand v erd geslagan Naar wy van de huitanwuoLt vernamen had A het mes waarmee de ftioord gepleegd is opKettelyk daartoe by eeu slager gekocht en was hy een kwartier ongeveer voor het plegen yuer misdaad nog hy de vroow van een zyner kennissen geweest aan wie hy r ijn horloge ten geschenke gaf zeggende Morgen ben ik er misschien niet nieer t Uatzeltde leide hy tot dflu man dier vruuw welke spoedig daarna thuia kwam De misda liger heelt uaar men vQrhaaU ook reeds in Indië een achttal jaren achter da traliet doorgebracht wegens een moordaanslag op een sergeant Toen hy Zooda avond in de woning lyner vrouw kwam was hy zooal niet volkomen nuchter dan toch stellig volstrekt niet dronken eu hield by het moi in de hand achter den rug terwyl hy zyn endere hand nog toestak aan iemand die daar geheel toevallig aanwezig was en op da hnrmonica speelde Vandaar het bericht dat de faipilie in feoBtelyke stemming 7 0U verkeerd hebben De arme vrouw heeft gelukkig maar ongeveer 5 minuten meer geleefd De enede over den pols moet tot het voegde da vrouw er tluïstorend bg de tengeru persoon dte er bij waa wni mijuboer Wilfred Loater Hot zou voor beide partijen niet wenscholijk zijn dat Cattlfy stierf Tifle ik kan ilal verhaal niet aannemen teide Lady Adelaide torwgl zg zich van duo spiegel af wendde en op de lofu nedtir zeito zij zag de meid doordringend aan Hij zou zioh nooit in zulk eene zaak wagen Wol daai zou voor het minst galeistraf op ataaa Hoe moer ik er over dmk des te onwaarschijnlijker wordt mij die gutchiedonia en wees in a homtda na m vooriichtig dat het mijnheer Letter niet ter oore komt Oy wilt mü praatjes op do mouw apetden Met uw verlof Mylady waren het praatjoa vroeg Tifle torwyl zg liaar zuur gezioht in de vriendeUjktte plooi ZBlte toen ik u vorteldo dat die twoo een geheim huwelyk anngingen hub ik daario gelijk gehad of niet m toon ik u saide dat hij s uacbtt met oen geweer ultgiag niettegenstaande het over bekend is dat hg 7ijn aigpn geweer verpand heeft was dat waar of niet f Kn ten alotto moet iku zeggen dat ik müne plaata te goed kon en al te wel weet wat ik aar uw tadytohap verschuldigd hen om o praatjea te vorkoopen of vorhalen te doen dia op niets zonden kunnen uilloopen Maar zeg mij Tiflo hoe gij aan al die dingen komt Gij moet er du ikt mij een pion op nahouden Ik boud er geen anderen aploo np na dan ragne eigene goede oogen en ooren Mylady die ik altijd ten uwen dlentte oefen en ten believe vandie lieve engeltjes van die lammetjes die nu hovenin bncse wsrme kleine bedjei liggen te slapen Ata been doorgedrongen zyn zoodat da alagadec gaheel weïd doorgesnedtr Ook de kantonrechter te Leeuwarden beafi naar aanleiding van bet bekende arreat vaa den Hoogen Raad in zake tapperyorertredio gen eenige beklaagden ontslagen van rechtsvervolging wegens overtredingeo van artikels der politieverordeniag van Leeuwarden Leenwarderndeel en Idaarderade waarby aan Burg en Weth dier gemeenten bevoegdbedeu worden toegekend om vrysielling of oulbeffiog te verleenen van sommige verbodsbepalingen Door den Nederlandachen Brood Koek en Banketbakkersboud wordt uaar anleiding van een genomen besluit der algemeene vergadering de volgende prijavraag oitgeaohreven Welke ia de beate wyte tot het vewhtft en van practisob ea theoretisch onderricht in da bakkery zonder opriobtiog vau een vakschool f Voor het meest volledige ontwerp wordt eao prys uitgeloofd vaa f 50 De antwoorden moeten gaaebreveo aga in da Nederduitiche taal en mogen alleen mei een motto onderteekend wordan Zy moaten vergezeld zya van een varz f elde enveloppe bevattende den naam en bet adres van den scbrgver en waar baituo op bat motto herhaald is Zy moeten ingezonden worden by den Secrei ria van dan Bond den beer G J N van Etteu Hoogt Kftdük 95 Amaterdam vóór of op 15 Mei e k en lulltn dnor tea door het Centraal Bestaor van deo Bond te benoemen jury beoordeeld worden Dö 328 afdeeling der Noord Brabaotiaba Maatsehappg van I ndboow gevestigd ta Steenbergen heeft aaa de Tweede Kamer een adres gericht waarin het wetsootwarp op den suikeracoyns wordt afgekeurd De mogelijkheid fan groot nadeel voor daa Nederlandachen landbouw bestaat by aanneming zeggen adreasanten doordien blykeaa da tegenwoordige uitbreiding die de bietenaaltuur heeft ondergaan de premie voor de suikerfabrikantea nanzienlgk zal worden ingekrompen en niet zooats in art Ü7 wordt a tngenomen nog dit jaar f 3 50 per 100 kilogrammen geprodoceerde suiker zal bedragen maar waarichyatyk niet meer dan 2 30 eo bet derhalve in bat voordeel dier fabrikanten zoo koDoen zgo in plaats van op verdere uitbreiding diercultaor op inkrimping bedacht te zjin waarvan aieh de gevolgen noodwendig door lagere bietenpryzen voor den landbouwer zouden doen gevoelen mijnhoei Wilfrud en freule I ester hun zin haddeo KDudeii tij Zfl RAarno vurtrappan monr toolang ik oogen heb om meda te iton an esno long om made o sprokon zal hen dat niet gelukken Hierop wenkte hare meoatereB eveb mat de hand ten bew w dat dit voldoende nat en Tifle droop met eena dionnreata uf Lady Adolsida viel in haar atoel en hield de volgeudo alleeoipraak iloe komt liet dat het verleden roji ttlkeiiB vader zoo duidelijk voor den ft at staat r Tien jaren tien lange vermoeïendo jarati mij dunkt dio t jd wat lang genoeg om te vorgetea Ii het sedert dat ik hum weder tag dal die angit die mij overal vervolgt mij meer dan ooit beklemlF Naan want ik hfb dat gevoel in Londen wnar wg bem evenveel fBgan alt hiar niet gekend Het ia tedart ik te Daneaheld terug b a ilat die vrees mij wedfr vervolgt daa naohta 11 het mü tegenwoordig oodrsgelijker dan voorheen ik heb een angitig voorgevoel dut het verleden opgehelderd lal worden een doodelyka augtt dat mtjna aehuld Lord Dane Mylady Tifle dienda hem aan ISene vrcetelyko windvlaag had do deur openga tooten en liJQ iordioliap ala bat ware biunan geduwd Danr was Tifle bam logon gekomen Hg was veel merr v jranderd dan I ady Adelaide Wat die rijaige man vkd acht ea dertig jaren met dat streng griasi wiena weelderige lokken reedt met enkele gryae haren doorweven waren op wien blank voorhoofd aich rceda rimpels vortoonden dezelfde pertoon ala de ranke jougeliag van weieerf