Goudsche Courant, zaterdag 21 maart 1896

U it 1 14 S tl 1 44 4 110 S 14 7 11 7 61 8 31 8 48 8 61 67 l S 11 4 17 f 7 61 ff 10 04 II Sl r i 04 a oe f ff 10 11 ff ll 4 t ll I IS 10 18 11 11 1 44 l iO 4 01 i lO 41 7 80 8 11 8 18 1 08 10 10 17 1 SO OTTIRDiM 0 I D A 1 1 10 11 U BO 11 10 1 41 1 60 8 10 8 48 4 10 6 81 8 17 8 06 48 10 11 t ff I BI ff 8 87 a ii r lO SO l s K t 6 84 8 10 41 i 0 II t t 6 41 10 11 V 4 11 08 11 40 1 11 S Ol 9 11 4 08 4 40 1 61 47 8 1 10 08 OOUDl lOTTIKDlU 1 October TUd vao Greenwlth iHrcclc Spüurwegverblndlngen met GUlUA s 10 7 J6 7 47 t 1 67 1 10 01 l lf 11 S it t S4 t ss a so 7 4t DEM HAA6 eOUDA s Voorb 5 67 0000 10 17 1 41 14 Z Zegw6 n 10 88 1 68 0 0 0 g $ 6 88 9 61 Zev U 8 S8 0 M 0 0 0 10 48 8 08 0009 w 6 8 J 0 011 Omula 6 8S 7 10 8 18 9 9 58 10 16 10 6418 0618 46 8 17 8 14 8 86 4 18 4 43 5 47 6 50 S 28 ID IS Stopt U Bleiswjj k C ruis weg sa Noatdorp Leidseheadam ea Heksodorp U T R 8 C H T G O D D A atTwht 7 60 10 11 84 18 60 8 10 S BS 4 48 6 S6 7 50 8 09 9 07 10 84 WoerdsB 8 U 10 88 11 51 0 4 16 0 6 68 0 9 88 10 64 Oadawaler 8 19 0 81 000 4 84 0 0 0 9 86 Ooada 8 88 8 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 0 8 86 8 419 4 11 10 0OUDA UEN HAA OowU 7 3Ub SB8 0 9 87 10 S0 10 50 18 18 18 18 1 87 8 85 8 47 4 45 6 Ï7 7 U 7 4 8 8 64 8 54 11 Zov M 7 48 8 47 0 n O 18 40 ♦ R7 J i Zeg 7 B3b 5 11 18 18 48 MJ 0 8 1 JJ U Voorh 8 Oï 9 0B 11 17 0 IM 0 0 MO f Jf r V IU ï 8 i 9 18 M7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 57 4 05 17 5 86 5 57 7 44 8 11 8 8810 8811 48 00 I D k V TEICHT 9 08 10 19 10 67 18 48 8 80 8 17 4 18 4 47 8 57 8 68 8 81 10 18 11 14 8 87 0 0 0 u 7 10 10 8 11 88 8 45 8 84 6 05 6 17 7 18 8 48 10 87 8 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 10 4 48 6 8 6 85 f O t eOUDA A MSTÏRDAM 10 01 IKil 18 10 S ll 4 47 H 10 16 1 Ö 1 1 18 ♦ ü ® AMSTIXDA H O O U D A Amsterdam fl St 8 9 10 10 48 8 85 4 10 S U 7 41 ftonda 7 88 4 10 14 18 8 8 80 8 10 7 46 8 49 Uopptii ta BMnr k XnUwag ra Woakloip InHsahsndw m JUcmdorp Stopt te Jïooldoip Leidsehendaia ea Bleiaw fc nikweg w Ueksodcrp D ftfdeeliDg Terioskt tan slotte bet aangnbodflB ODtwerp ng t ook gnwgzigd Id ondtirdeelen nUt te doen MonemeD voor cd eleer door het iuroeren tbd eeo Bchitalrecht op bniteBlandsebe t rwe tot uiet t hoofi beding bet weeretftnde en verdediging Termogeu dvr betrokken bi tenrerboawAri hiiinea niet onredelyke greoceo te Tertterkt Staten Generaal Ie Kahbb Zittiog vftn DoDderdag 19 Maart De Knmer bebaodelde de voor openbare behaodeliiig K lijode oulwerpru die alle couünr stemtniDg werden oeügek urd Aadgeoomen werd ook de greDiiregeliag der gemeeole AniattrHam Koodat het Terset vao Nieawer aomtel niftn heeft uitgewerkt Htf rop de Kmuer tot nadere bliennroepiog geec idea Op aldoerung wachten tbane nog de ontwerpen bt irt ffende de periuoeele belaetiog de gircebtHkoiteo io itratnHken d militaire ianndat ën eo bet rouritel OcrritBen omtrent den eed Ë6Q rede in telfgrnui AtiJl By een begrootingridfbHt in li t Ooateuryk che Huie van Algevanrdigdeu waar in dt n rpgfl zeer tele eo zeer lange redevoeringen worden gehondeu heeft deoftfevaardigde Murre de volgpude Bpeecb afgfgtuken Ati een oitotfkend foorbee d norlangdra dige redenaar c b gnn de heer Morr zul ik den tt legraniRiyi in toepABsing brengen Hooier Huifl I Verral bder ostand uaal roortdurend verder Toentand oiihoudHi ar Hulp dringend nnodxakclyk Waamrn niet gedaan Vertneke drHndHiitwüOrii Luid gniarb iZivko in leT uRffpruar artHitn onhokwaHm KeTPo recepten zonder diHuiione operceren zonder DDderfinck Oiploma afnemen iielach Heb herbaaldeljik voorgesteld enquête tut nagaan der oorzaken an eiwal Waan tu niet irebenrd Waartoe bflalmtèo ala er nifts vntgt Dadelyk Terantwoordua BearBRpet met graan afscbHfien leHohurkerij D zwenil gelach Botr wil uit t niet r betalen Toor df n zieko n Rtfdflinu militaire lasten ▼ ermiuderen THr toi d flach Zoo gaat het niet meer Schulden te uraot luilakken slikken in renttin Sport m at zieli vpt tot li traii io toe i elael VerzneKe Terlvtpnrigen nndpr procee Hoe i het ni t Tt rzorifing oitderd iiu y Boer en knecht kunnen nipin hef pareii Wachten tot socialisten komen Die r iil1en boe wel opknappen Dankjewel I luid gelach Waarom niet rechlBtreekn kle recht fOor boeren Waarom hun arbeideis buitensluiten Omdat heeren afgevaardigden bang niet meer gekozen te worden ReehatreekHcb kieerecht Toor platte au dftge meen ten dadeljjk zanden gelach Anders komen boeren zelf haten Waarom bierbehi t ug verhoogen Niet wagen I groote vroolykheid Auderadadelyk zaak sluiten woningen verhuren weer grl tch Hoe is bet met nieuwe belaRtinRwt t Bilinski beloofii dat komen zal Deloven kan iedertien Aftjeblieft nakomen an Iers komen wjj t gelach so 8 40 A1 t H g oi 10 lotirln Hountrerht NipuwcirkMrk Citputle Rolt nlnm 7 7 95 7 8S 7 St 7 4 TM Cpolle Vieuwerkerk Muonirwht ou ti I 86 6 87 7 08 8 89 8 81 Üudew 5 60 8 64 0 V o rdt D6 6 7 DS8 18 W 0 Ulrechl 6 18 f 8 8S 8 41 f f Nssr AaMterdasi 8 81 9 86 ftdmU 187 H T rd nn i 8 14 De fabricage van de kuo tzyde is een der schoonste triomfen van de moderne chemie Sedert eenwen werden er talryke proeven genomen om de vooruaaratte tof der texti lindustrie de r yde na te maken Der scheikunde is btt nn gelukt het zoo Terts brengen Meer dan tien jaren geleden kwam uit Frnnkrgk bet bericht dat een zekere HiUir deCbtirdonnet er in genlaagd wa de kuu tsüde tefahriceeren Na onvermoeide poKingf o po proeven U hrt UD kort K l den den schcikundigH dr Lenner te Angnberg gelukt een kun taüde uit te vinden die in ftlans de echte overtreft Nuhij Zürirb bouwde men een grooLe fabriek eu nog e r zy voltooid was begon meu reeds met de fabricage vao kunstzijde Nu nauwelyk vier maanden later wordt die reedn gebruikt oor twee belangrgke industrietakken n l voor de rilroohoeden en pasKemeiiterietabririge De grondstof van deze kunstzijde volgenR de meihode van dr L bner is ie oniplofhare Ditrooetlalose die aok de gronditof vormt van het rookzwak baikruit Door een obemische bewerking wordt de ontplofbaarheid echtei egitenooien en is de konstzyile na dit proces niet gefaarlijker dan het katoen wasrmee xy als plantenstof oit een ichekondig oogpunt volkomen overeenstemt Ret onder scheid tnsRfben kunstzüde en acbta zyde Is hierdoor gemakkelyk te lien de eernte laatbii het verbranden den reuk van plan ten vezelijea achter de taatnte e eowel n dterlgk bestanddeel den reuk van verbrande sehapenwol of haar enz Dit verschil is daarom zoo van beteokeuiH omdat andera dn kunstzyde wi r glans en kleur prachtig zyn ternauwernood van de echte zyde te oudericheideo is Op grond van een ioKesteld poheikaodit onderzoek waarschuwt de piaatsalyk 4 gezondheid commis8ie te Middelburg de ingezetenen tegen het gebruik vati de naiolgeade artikelen waariu voor d ge ondheid nadeelii e bestand deeten z ju afin trufif a nl lü Goedkoop aardewerk lichtroode stoofpannetjes enz waarvan het glazuur loodrerbuiHingen bevat dia in zure vloei tofien en flpyzen OploSKeo Zo Kinderspeelgoed nl serviesjes van week metaal grootendeels ait lood bestaande 3o Speelrond van wit caontcbouc poppetjes en andere voorwerpen waarin veel nok uxyda aanwezig bleek te zyn Men meldt uit Httarlem S dert eouige weken exploiteert een Rotterdan i be maatschappy te de er stede petrotetim Zii laat karren met een inhoud van pi m 4000 liter door de si td ryd a en levert niet tui der dat 20 titer Iegelijk af zoodat de pe trolti mven er g en oudo l hebben Om die ezpinitalio naar ei ch te hunnen verrichten ia liet uatnurlyk noodig hier een f roote houvefllheid petroleum te hebben en daarvour hi eft de maatC happy een schuit g ondeu die 54 000 littT inhoud heeft eu volgens de kandi en 7ÓÓ i ingericht dat er absoluut geen gevaar hy i haar ïn de atadowateren te aten liggen Doch toen zy aan du Hnutmarkt lag tfemeerd kwHmen er klsthten van de bewoner eu daitr de politie e ordeniug bet hebben vHti een zno groi te hoeveelbrij petroleum verbiedt weri de chiiit on Ier politietoezicht buiten de üPra ente pebraiht u r Schoen in het N K rder BuitetiSpaarne Doch ook daar was men er nirt van gediend zondat ze weder hier teriittkwam en eeu plaatsje zocht iu het water by den Veenpolder van walk water de eene helft tot Huarturamerliede en S aarDWonde de andere helft tot deze gemeente behoorC Doch ook van die plaats werd ze vorjaaifd ze aing to n li gen in de helft aan Haarlema erli de toebeho rntide duch ook dit is verboden zoodat er nu feitelijk niets overschiet dan op het Spaarne been en weer te blyven varen eu daar ook de wagens te vtilleu want het aaule en by den wal it ook al verboden Bg de politie hier te lande is vgnwei e den rechter van instructie te ntwerpen inzekoni o eeo opgaaf vin de goederen den I2n d Zer aldaar by een inbraak ontvreemd ten nadeele van den j iwelier Mertens Dat de dieven een goeden stag geolasen I ebben blijkt uit de lyst van het Siolene Daarop knmen voor niet minder dan 12 gouden farnitaren van verschillend model met edelgesteenten 42 broches van goud eveneenu versierd met paarleo turkozen diam iuten brilauten enz 24 braceletten en en groot aantal rint en van hooge waarde een hracelatborlo e en twee gonden uurwerken 6 gondnn kettinLfen 10 panr manchetknoopeo 7 dasspelden xO rinje wauvan de pf ija vari erl tuaaehen 25 en 60 francs benevens een groot aantal kleine gouden voorwerpen I t4 11 01 11 08 11 14 10 17 1 07 Da rechter van instructie te Antwerpen verzoekt opsporing van de gestoten Roed ren en de dieven en unmiddellyk herioht in gevat van ontdekking Hfet Hoog Militair Gerechtshof deed dU praak in het hoofeer beroep ingesteld door P J H oud 22 jaren marinier 3e kl bij het korps mariniarH laatvt ati soldaat gedetacheerd by bet algemeen depot van discipline te Vlis io ien die io eeriite instantie door den kryi srnad te sGravsuhage waM scbutdiit verklaard aan insubordinatie do r het laan van en het pUf en van eene daad van geveld teg n zyn meerdere in rang eo te dier zake werd veroordee d tot vier jareu militaire gevaugenis strsf met vervallea verk Uring van den mili tairen stand Met den kryitsrand nam het Hof als rechtens bewezen anidatajipeltantdeo 11 £ iebruari 1896 te Vtissingen den sergeant Lukas zyn meerdere in raoj van achtjreo tej en het bootd heeft genlai eo en hem met beide handen heeft aaugegrep Wnt de op te leggen straf betreft overwoog bat Hof dat de door d n kryi sraad opgelegde mnt het oog op den opgewonden toestand waarin bekl verkeerde toen by dn feiten pleegde te zwaar moet worden geacht doch dat er alleizio termen zyn om den appellant die btykens zyn o erKelP d oxtractntrafregister voor de tweed Riaal by het algemeen deput vnn discipline is g detacbeerd en tweemual tydent hj nis marinier geSmburkoerd wat in de strafklasse is geplaat t geweest thans ter zake van het door hem gepleegde misdryf bet recht te ontzeggen otn hji de gewapende macht of als militair geëmployeerde te dienen Hg werd op die grondel veroordeeld tot ééa jaar militaire gevangenisstraf met de bedoelde ontzegging v or den tyd van vyf jaren De honden vao Msdsgaskar Op het eiland Madairasker heeft men en groot aantal hondso die hoewel in tammen itaat een onbeperkte vrybeid genieten Op hun stroop tochteu moeLeo deze honden herhaaldelyk de rivieren van bet moerassige eiland overtrekken lu die rivi r n honden zich echter talryke kaaimannen op voor win de hond een lekkerny is Het erwonderlyke instinct der honden komt bij het overtrekken der gevaarlijke wateren tf n dnidelykxte aan het heht Om Aa de krokodillen geen ta it te hebben eteenigen de honden zich tot een kleine hendo van ze stuks of meer n den oever der rivier L ekomeu b ginneu de dieren uit iille miichl te bluften Onmiddilltjk kumeu de kaaimannen vnn atle kanten ainzwenimen door het gebtiif van hun proui aangelokt De krokodillen verschuilen zich onder de waterpfft iteu aan de oppirvlnkte van h t water on houden zitb Tei d met ééo beweging van hun ontzeit nde kaken bun te bemach ikten Als atla keaiuianneQ uit de buurt byeungehlutt zijn floelleo de h mden plotseling in volte vaart weg plompen 2 a 300 meter verder in de rivier eu zwemmen zoo nel mogelyk er r Ooggetuigen verbalen dat deze mannenvre om krokodillen te misleiden zeer merkwaardig is om te Kieu De honden die uit Europa ingevoerd liin en deseu truc niet kennen worden by het paosea ren van rivieren steeds een prooi van de verslinde mousters Dot h hoe zgn de honden van Madagaskar er toö gekomen zich van deze list te bedienen Hoe deelen zy elknuder het voornemen mede pen rivier U willen overzwemmen Dit zyn vragen die alleen de houden zelf zouden kun nen beantwoorden indien zy de menschplijka taal machtig waren Ëen feil is het echter dat men er eeo opmerkelyk bewys voor het instinct en het vernuft der dieren in kan zien De rechtbank veroordeelde heden den gewezen ka4 ier correnpondent van de iLeid che KatneDmaatschappüc wegens verduistering tot 1 jaar met aftrek van 4 maanden wegeus de ondergane preventieve hechtenis n met vrji praak van de mede ten laste galegde verduistering van sen effect ten na leele van de Lutbersche gemeinte te Leiden E en hevige storm haeft Uundag ia het St Georgekanaal en op de vestelyke kusten van Engeland grwoed De wind woei met de kracht van eeo orkaan eo er werd reet schade veroorzaakt op zee eo aan land Het vli f eode eskaderc kwnm zonder aenige schade geleden te heb b n door deo storm te Queenstown bionan Op het Manchasterkanaal was de scheepvaart gestaakt en steeg het water tot eeo buitengewooo hoog peil op verscheidene plaatsen overetroomdeo de oevers Ouk op de kuit van NoordWaleR heeft de storm met groote kracht gewoed en zga de haveoa opgevuld met besctiutting zoekende schepeo Men vreest voor b langryke schade aao kleine viarluigeo waarvan meo eeoige gezien heeft die io nood verkeerden By de uitgevers maatschappy Elsevier tal wetdri een omvangri k geïllustreerd woordeabouk der Nederlandache taal versrhyoen Blgkens de proefblaiJen zal het werk geschoeid yn op de leest van Webster s beheode luternatiooal Oiciionaryc I e Maatschappij heeft die uitgave op touw gezpt uit overweging dat het vermaarde Woordenboek der Nederlaoduche aal luim dertig jaar geleden onder redaetie van De Vries en Te Winket aangevangen zguo ottooiing nog lai g niet nabg ïb en intuschen de btibocfte aao een uitvoerig Woorden loek zich meer en meer doet gevoelen Met de samenstelling heeft zich bel t de bekende fideriandsche taalkundige R K Kuipers l eraar aan het gymnasium de ryka hoogere urgerachool en de ryks normaalechool te iJorio hem bewerker van het beknopte woor lenboek der Nederlandsche taal bg dezelfde Maatschappij uitgegeven Brutale inbraak Als ge Peperman over deo nacht van 10 Maart sp eekt dan krjgt hy het laad ala een tier Hjj sliep Mevronw Peperm m snorkte Ptots ling wordeo beiden a a op hetzelfde tgonbhk wakker Er was iets gevallen het h ld een bons gegeven van belang Het uacht i tjo knettetrde was byua uit Pepürman zjjn neus boven de dekens stekende M p Is daar iemand Alles bleef s il Groote God nep mevrouw wieK daar Ik zie iets Een Dorm hoo d scbtaisrde iu bet meer Uu bnlf dnister van de kamer bgna vlak bg h t ledikant Stil si te bet boofd Meuach wie ben je vroeg Pepe maoiJupperfaodttod No 12 Watte No 12 politieagent stil er isiMi inbreker io buis stc ktgeen iiebs op hl ia de trap afgegaan boud je bedaard I twt e tellen heb k m te pikken liet echtpaar Peperman b efde onder de de I et bleef stil een kwartier een half uur n nnr niemand kwam terat Toen stond rman op stuk trülend op zyn btoote listen de lamp aan en keek rond lüen kast stond open geheel uilgeplonderd de pendule vnn don schoorsteeu was ver uen benevens zyn gouden horloge op zijn t btafel De kachel lag omver Ily was teeiyk door den inbreker beetgeM iitiD die zichzelf voor politieagent no 12 il I 1 uitgegevao 9 46 11 10 I s Piujfjum waar in de laatste dj ao we f 1 anarcb Stische wo lingen eenu brigade der iM idchaoasee is gestationeerd was t geo Woensdag ivond een openbare vsrga Uring io bet o sgebouw oitgescheven AN spreker zou o l eden J Giezen van Leenwarden met het oiiiiirwerp Herdenking aan de e mmnne ran Farys tn varbftod met de drama s die bier worden afge8 eld € I e borgemeester n Wonseradeel was met een sterke politiemacht aaDwezitt De spreker liet zich in zulke heftige bewoordiogeo nit dat de burgemeester het noodig keurde hem tot kalmte aan te manen Inptaats van daaraan gehoor te geven voedde hg den burgemeester hoogst onwetvoegelghe nitdrokkingen toe Deze zag zich toen erplicht de vergadering te ontbinden hetgeen tot groott eonsteroatie aanleiding gaf Sommigen zochteo een uitweg uaet door de rniteu ta springen anderen vluchtten in deo kelder eoi de spreker werd op eeu bed teruggevonden Naar aanleiding van het medegedeelde geval dat een boekwerkje goedkooper als brief dan als drukwerk per post verzonden kan worden wordt de opmerkïnggemaakt dat wanneer men aan ééo adres te zenden heeft drukwerk van mier dan 150 gram gewicht en een gewonen brief mits te zamen niet meer dan 200 gram wegende slechts 10 ets briefp rt verschuldigd is wauoeer men er eeu brief van maakt doch TVa f w drukwerk eo brief sfsonderlgk verzeudt Eeu afschuwelyke moordge chiB leDis ward bebaodold door de rechtbank te Wliizhurg in Beieren Ëen vyftigjarige koetsier van eeu professor die sedert twintig jaren iu dieunt van dien heer was en met zyne vrouw altyd in de beate harmonie geleefd had raakte twee jnar geleden verliefd op een dieusImeiRJe de beminde van een pottenbakker Om haar te kunnen trouwen trachtte hy zgne vrouw utt deo weg te ruimen Hy riep daarvoor de bulp iu van oen reeds meermalen veroordeelden smid wien hy voorloopig wal geld gaf en boveudien nog honderd msrk beloofde Oezs wreedssrd werd door den koetsier in eeu haverkist verborgen en op wyn onlhaHbl daarna wierp lig de vrouw van een keldertrap af eo worgde hitar tot zy bewusteloos was zij kreeg echter weldra baar bewustzjju tarng eu kwam er slechts met een paar geringe verwondiogeo af De smid verliet WürKburg en uu werd voor de oitvoeriaK Bn het moord plan een stalknecht io den arm genomen Ueze overviel de vrouw en t achtte haar san een strop op te hangen dir u hy te voren aan eeo stevigen apyker vastgemaakt had Toen de overvalt ne om hulp schreeuwde mnakio de lafaard zich uit de voeteu De koetsier verklaarde alles uit liefde voor de meid K daan te hebben by werd veroordeeld tot twaalf de smid tot acht en de sta kuecht tot ruim ses jaar Ksvaugenisstraf Het Zang eo Muziekgezelschap vao Neerbosch in Ons GeDoegen Donderdagavond had in de zaal iKanstniinc der Sociëteit Ons GenoeKeo de aangekondigde uitvoering van bovengemeld gezelscbap plaats De heer Ds Berketbach v d Sprenkel opende de uitvoering met een woord van welkom tot het publiek dat in grooten getale was opgekooieu Achtereenvolgens werden de versobiltende nummers vsu bet programma uitgevoerd op eene wyze die werkelyk het applaudiisement ten volle waardig was Vooral de nos 5 eu H duetten met accompagnement van bromstemmen werden zeer verdieuiteigk gezongen Beide nummers werden gebisseerd We zouden oobillyk zyn als we niet een woord van lof wyddeu aan helkJeiue maar voi r liefhebbers zeer goede Fanfarekorps Zoowel de leden der sanfcafdeeling als die van het muziekkorp dedeu hun blykbaar bekwamen direkteur den heer Soeek alle eer aan £ r werd geloond dat op rausikHal gebied ouder goede leiding veel goeds ook door eenvcndige weezen ten gehoore kan gebracht worden Na de noi 3 en 7 verkreeg de heer Jac V t Liodeohoot het woord Beide malen wist genoemde heer boewei slecht by stem ons zeer ooderhoodead bezig te houden uver Weezenverpleging De heer v t L wees op t groote nnt der Neerbosch sche stichliug en beval ze in ieders guntt aan De avond werd besloten met eeo warm woord van sympathie voor Neerbosch eu een tot weerziens c door deu beer Da Wartena Onder de pauze werd kosieloos de brochure Neerbosch f verkrijgbaar gesteld Na afloop werd by de uitgangen eeoe collecte voor de weezen gehouden IJulteolandscli uverztcht Io het Ëngeische Lagerhuis zeide A Balfoor Aan de Franacb Doitsche Oosten rij ksche Italiaaosche ea Russische regeeriug is mededealing gedaan van de reden voor de expeditie op den Ngt en tevens dat het noodig is tot bwtrgding dei onkonsten 500 000 pond sterling ta putten nit de algemeene reserve van de Egyptische kas in de hoop dat toestemming zat worden gegeven Duitschland Italië so Oostenrgk hebben geantwoord Fraokrgk en Rusland niet De kosten dsr expeditie worden gbdragen door Egypte CorzoQ antwoordde op eeo desbetreffeude vraag dat er geen afspraak omtrent een boodgenootscdap met Italië bestaat maar de omstandifttieHen waarin Engeland en Italië in oo telyk Afrika geplaatst sgu maken eeo V riendscb appel yke samenwerking van beide regeeriogen tot verdediging van w dersydsche belangen raadzaam De heer Berthelot heeft lord Dufierin med g deeld dat bet commoniqud votgeos hetwelk hy de aandacht van lord Dufferio gevestigd had op de ernstige gevolgen niet door hem gedaan is en dat hy er ook geen machtiging toe heeft geijeven het communique moet afkom tig zyn van iemand die slecht op de hoog e wa De Italiaaosche regeering heeft niet besloten Kasoala te ontruimen tenzy milil ire over wegingen het oumof elijk maken de plaats te houden daaruit volgt dal er reden is te gelooven dat het gerocbt van de uutr iming van vassala verzonnen is Het Lsgerliuis heeft het ontwerp betreffende de mantiemo werken by tweede lezing Ban i enometi met 266 tegen 39 stemman Het bericht dat in Frankryk de plannen der Engel che regeering met betrekking t it Soedan niet op instemming kuunen rekeuen beeft iu Engeland toch wet eenigen indruk gemaakt De nota vaü deu heer Btirthetot waarin deze spreekt over de ernstige gevolgene di de expeditie na zich kan stepeUf is tiaar de Pali Mall Gazette n eent gedeeltelyk veroorKaakt door de onbestemdheid der rerklarin gdn van den heer Curzon Dexo gaf twee retleneu op voor den veldtocht de bescherming VBO de Egyptische grenzn en het steunen van ouzen bondgenoot Italië Nu zyn zegt de PatI Malt tdeze beide rt deuHu nie van gelgk belang Het eerste eu voernatmste is de terngdry ing der aanvallende Kmirs vau deu Kbslif en als wy dsardour den aaoTal op Ka sala breken is dat zooveel te beter D ich de re eering kan niet meeneo dat bet ter hnip komen van de bezetting dier sterkte gelyke waarde voor ons heeft ala het zuiveren van de grenzen De Italianen syu goede vrienden doch wy zyn nift aan beu gebonden dcor eenige soort v iu bondfjenoot cliap Boveudien zal dé bezetting van een station op korten atstaitd van Wadi Balfa evenveel inv oed hebben op ieu temntocht vao Osiupu Digoa als de tocht van Nau en naar de Noordpool op de biuneDUndscbe zaken van Ari entinië En eindeigk dient de ware bedoeling vau den veldtocht te worden uiteengezet met liet onj op de belangen der buiteulaudsche butmk ingen c Dit is het voornaamste punt neu tavan den heer Berthelot zon geheel auders geklonken hebben als sno de plannen meer bekendheid waï gegeven Het is geen veroerdeelinu die hi niet zyn nota bednelt het is lonter bemiunelyke oieuwagieiigheid Hij wit wet eens weten evsnals heel veet anderen wat Engeland van plao ia in Soedan te doen Erger dnn de Frausche regeering maakt het de Fransche pers zegt de Pali MalU vooral door haar geheel oogegronde voorspellingen Onze voortdurende bezetting van Egypte eu onze toetreding tot het Drievoudig Vorbund zijn slechts enkele der voorspellingen die uit de pen d r Fransche jonrualisten vloeien Feitelyk denken wy daar niet anu ea wy schamen er ons volstrekt niet voor het te zeggeuDü Italiaueu zyn een goed volk doch zy moeten de macaroni eten die zy gekookt hebbenIndien zy met Menetik tot een overeenkomst kuDuen geraken dun kunnen zy wellicht Kassata radde maar wy kunnen ons daar buiten honrlenc Da Standard legt Wg hebbeo reeds door lange ervaring geleerd dat wy se deu in Parijs op eeu billyke iu Berlyn op een gunstige beoordeeling knnoeo rekenen van de stappen door het Engelsche ministerie vau buitenland che zakeu gedaan c De Times erkent dat voor den tegenstand van Frankryk een verontschntdiging ttan worden gevonden in oaliouale ruoroordeelen die Engeland kan begrijpen al meeot men ook dat zy ooverntandig ver gedreven worden De Frapsche bladen deelen het oordeel der Eugelsche pers mede zonder veet commentaren De Temps zegt dat het niet by den minister ia opgekomen dreigende taal te gebruiken De Parisc noemt den toestand vrg ernstig maar de overige hiaden sluiten zich aan by de koloniale Kamergroep die besloten heeft niets te ondernemeB vóór de regeering nadere verklaringen beeft afgelegd De weigering van Frackryk om toe te stemmen in bet gebruik van het Egyptische reservefonds voor de kosten der expeditie wordt door ds Voss Ztg van reen groot belang geacht Het blad siet er alleen een poging in om nogmaals de samenwerking net Rusland te doeo uitkomen Waarschgulyk zal ook Rostand die toestemming weigeren Ten minste dadelgk nadat hg zyn nota aan de bladen beeft verzonden ontving de heer Berthelot een bezoek van deo Rosaiioben gezant deo beer D Mohrenheim De Dnitsahe regeering beeft na overleg met de beide andere mogeodbaden van het Drievoudig Verbond besto en geen bezwaar te maken tegen het dekken der kosten van da expeditie uit de re ervekaa der Egyptische staatsschuld Het gaaï daarbg van de overweging uit dat het geen belang heeft bg een anti Eogatsehe staatkoode dat het optreden van Ecgeland iu Soedan door Italië zeer wordt toegejuicht en dat het niet kan verhinderen dat de betrekkingen tusscheu Engeland en Fraakryk minder goed worden wanneer J n getand zyn hearschappy in Egypte oog heohter msakt Toch behoudt Duitschland zich bet reeht voor te protes eeren isdieo de Duitaobe belangen door de expeditie op eenig wgte geschaad worden Mou schat de troepenmacht der Derwischeo te Doogola op 10 000 ruiters en kameelrgd rs beneTeoB een aantal met geweren bewapende Soedaneeieu Docb d t Derwischen hebben ook voorpoiteo te Swarda 100 mylen ten zuiden vao de Egyptïsohe greos naar mei zegt uit 2 a 3000 uitgelezen stryders beHtaande Met bet oog daarop lal ds commuuicatieljju tusschan de Etfypti iche troapeuafd ielingen zooveel dnsnlyk versterkt worden Er wordeu eeu groot aantal kameelen gekocht maar het zal nog eenige weken moeten duren voordat te Wadi Haifa alles hyeeu ia om np te rukken Intuflitchen zal eeu een deel vau bet garui£oeii £ uit lantalgeooemde plaats een verkenning doen naar het zuiden Spoedig zal ook eeu btgin worden gemaakt met iiul aanleggen an den spoorweg tusscheu Sarras en Aka jé welke laatste plaats ongsvesr 90 ray ten van Wadi Haifa af ligt Sir H Kitchener vermoedelyk ds aanstaande opperbevelhebber eo kolonel Rundie begeren zich eerstdaags naar de grens Beurs van Amsleritam Vorkn lotlcn 3 10 ï lOOli 77V 1 84 ♦ 6S 93 V US iiuVi 5 V 80 81 n iu 4 4Vl S 100 7V Vi 7 9 860 RAO lO AS 100 03 1 I4S 451 4 BO MV 101 100 un 19 MA ART NlDïftLiNO Cerl Neil W S Vj dito lila dito 8 dito dito dito 8 HoNöAa Obl Guudl 881 83 4 Itjllib lusolirijïing 13 2 81 5 UosTïNR Obl in pspiii I8fi8 dito in ziUer Ti PoaTUOAi Oblie met coupon J dito tickot Ü flisLANü Obl Binnonl 1891 + diio fïonnin I8sn 4 dito bij llalliB 1H8 4 dito bij lif pel83y fl + litu in ffoud loon 1 83 dito dito dito 188 t f dPAJfjK t orpot sehuliJ 1881 4 ToaKEiJ Gepr Oonv loon IHtfO 4 ïuo lecuinfr serie I Jeo luouin serie C Zijin Ara IUp v old 18Ü2 ft Mexico Obl Buit Scb 18 6 VxNïZUBLA Obl 4 onbop 1881 VMSTKaUAU Obh i atieu 18 VS 1 lioTTZaiUM Steil loon 18B4 i ViD Nf Afr Wandelav aaud Arendib Tab My Certifioateu Duu Mastachappij dito Arnh Hypotbeokb psndbr 4 Cult Mij der Vorstonl aand s Gr Hypothoekb psudbr 8 i N sderlaudeoho bauk asud N od Hsnilolmsa b dito N W k PRC Hyp Ij pundbr 5 Rott Hypotheekb psndbr 3V Ulr Hypoihoekb dito Si i OosTKN OostHo g bsnkaand RüSL Hypotheekbank psndb 4 i Ö87 AHXaiKA Kquit hypoth pandb 61 70 Mazw L G Pr Lien oort B 28 i wa Uo l IJ apoorw My aand 112 96 aoo 158 101 Mij lot Expl V at Spw snnd C7ed Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Afrik Spm sand A dito dito dito 189 dito K TALiï 8poorwl 1887 8 A Eobl 8 481 1 fl Zuid ltal apwray A H obl S SI Polen Warschau Weenen a nd 4 188 ausL Gr BuBB Spw Mij obl 47 Btf i Baltisehe dito sand 77 lOlV 101 FastowB dito aand 5 Iwang Dombr dito sand K Kursk Oh Azow 8p kap obl 4 dito dito oblift 4 101 I 14 I 1S6V 13 104 S l pot pref iiud S mu 4Wott nd ® Ut AMBRtKA Oent Psc 8p Mij obl fl Chic fc North W pr O v s nd dito dito Win at l etpr oU 7 IS BIV ÜODvor It Eio Gr 8pm oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv Ik NashrLlleOürt r sand Mexico N Spw Mij lehyp o fl Miss K ansnB v 4 N York Ontario dito Ponni Okio oblig S Oregon Calif Io hyp in goud 6 St Paul Mmn Manit obl 7 Un Par Hooftllijn oblig 6 losv dito dito Line Onl lo hyp 0 B CiMXDi Can South t urt v nsnd VBN O Hallw Nav loli d c O Amsterd Omnl us Mg aand ttotterd TramweKMaats aand Vsn Stad Amsterdam aand 3 atad Hotterdam a ud S ItELOiR atati Antwerpen 1 87 2 3tad Brussel 18SB 8 aoKO Theiss aeguili Geseilscli 4 181 OosTKNR Staateloening ISfiO 138 K K Oost B Cr 188H3 Ifld s dPANJs Sud Madrid 8 18 8 85 Nao Ver B rt Hyp Spobl osrt 114 iVf NH e OJSSBiV A foNMie HMVItSCUnBKBlK Xiemtc MtiXXEMUOB L van OS At M roh Ttillnr Klo wei E 73 QOUOA HurgerlUden Stand Moordrecbt JËMOaËN 18 Maart ChrUtinii Coruoli outUn M Ttiyniltti en L jouilrtMAd Jarrit nidflis W I roeliliuii oii eti M J tan iler K ii GKItllWU U Mimrt A Ü J Maatje u Uotterilain iii t A vnii dut Starre IDVKRTENTlCN Ag entuur en Magazijn VAN VVerklulgeii Gereedschappen lllHlDniJIIAIJPfPIH BALATA DRIJFRISl Speciaal geschikt voor Wasch eu Uleekerijen enz enx F H P TRIP KeUemgracht 8 Am ttrdam 6000 uit de fallUta massi ssasr d r flsrste knitealaftdssks hbriakei avtr fsnoiMae soofenaainds Leger Faarden Dekens m et n ttgea dan spotpnji rui fl 2 7E per atuk word oitvsrkoeht DsiS dlkke SRsltJtlwa dakns lija its Mam als ess pels ea 140 XIM m root dus het ffshaels paard bedekkend nut wol opganaaid en 8 breeds strespia vaorts eest klelsie partij witte woUene Slaap Dekens ffroot 140X190 om wefciu aoer kleine ileofati door raklui bsmsrkbars fouten ui h t wsafaal aaagtbodsn ad fl 3 S0 psrstuk Kostan anders het dubbels M I ill4a lk fwahtaTtia hMUIIInfeB wordtn M lang da To rru l iirftkt liyan eiendtuK Tan het bedrac of oD ttii rvnibniira prempt iifi jaTOfrrl B Hiu wlte llaaatriolit irootpi Smat w POIKB 00 D £ W t SCHIKDAMMEH QEUEVER Merk I VerkriJKbaar bjj M PËÈTER8 Jï N B Als bawgs ran eohtheid ia cachot aa kurk steeds voorKian van den naam dor Firma P HOPPB NraHTCAF Sr W x l 0 Baarworm drooge TOchti j e SchubbendBawworm en bet met deze kwaal panrd gaande zoo ondragelijk lastige jmüien der huid aliook elke andere hai Mekte wordt onder waarborg genezen zelfs by ben die door niemand genezen konden worden door Êtr Hebra l Vlechleniod Onnehndtllak Gebruik Uitwendig Prjj zes gulden Ned Ct tegen Toornitbetaling per postwisset ook postzegels waarop toezending volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrijgbaarby de St Uarien lirogerie J ti i DnitMh land ESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te i Qravinhaget verstrekt Gelden op f Hypotheek a verkoopt Fandbrteven van 1000 600 100 en 50 Inlicbtingen ten kantore dsr Bank en bg de Heeren Montijn L Co Jj HOOFT öliAAFLAND D Direotit j j KRPIJllS ROIJAABU