Goudsche Courant, zaterdag 21 maart 1896

Maandag 2S Maart J896 348te Jaargang iNo 0922 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst v h 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd D Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uÜT ondering van Zon en Feestdagen iDe prijs er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Te Gouda bg A WOLFK Markt A l b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Gheniisehi Wass lierlJ Tin tl OPPE IIEIMEK 19 Krulakade Rotterilam OebreretMrd door Z M den EoDing der Beliien BoofddepAt roor GOUDA de Heer A VAN OS z ripwuliteit Toor het atoomeD eo Terren ran lie üeereD eo Usmesgarderoben slscokalle Eindergoederen bpeciale inrichting oor het itoom n on plnehe mantele voereu bont enx Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieawBte en laatste methode geverfd Alle goetleren het ö gestoomd of aeverfd worden oneehadeiyk oor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken liJn de pröien 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw alleTOrbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week jiL A Uerwcgebekroond ract EereUiploma s Gouden en Zil eren Medailleii beneven Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World Hygienic Eiposilion Chieaj o 1893 is het Werelilbcrocmd Druiven Borsl llonii Exiracl MELIANTIIE UIT Dl Maobinale Fabriek DB HÜNIGBLOEM Tin II 1 van Schaik Co gevestigd te aGravenhaye Oeso middel is of kan worden uitgevonden welke de Meliaothe overtreft het is ONHEHHOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en varschillendo bekroningen getuigt Het versacht en geneest ONMinOKLlJ II de strengste hoest en verouderde borstkwalen Uadelyk na het gebruik der MKUANTHK doet Jiioh de weldailine invloed gelden Het grooto debiet en de vele attesten aan de U LIANTHË bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MEUIAiNTHK is verpakt in flacons van 40 et 70 cU en 1 met gebruiksaanwyzing voorsieu van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Itechtbank Ie t ftravenhage f f Verkrvjgbaar by F ll A WOLFK Drogist Markt Uouda Ej H VA MILD Vcental B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrtchl J C BATBLAND Boa cop B y WUE Oudnoatrr Wie zeker r n wü Hoiito Eikel CacaO to ontvang n uni n L gestold en na vel pioifneminfi n in d n i handel gekomen umie don nanra dca uitvinders Dr MlohaellB vcrronidind op de beste machines in het wcrcUltwramde ótabbllsBomont van Gebi SloHwerok te Keulen elsche J r n2iel2SieIi5 Eikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met molk gekookt eene aangename gezonde drank voor dngeHjksch gebruik oon i 2 theelepel van t proder Toor een kop Chwiilnte Als gcnceskrarbtigo drank bij geval van diarrhee sWnts met wator to gebruiken Verkrijgbaar by de voornaamste H ApotbekSTB on Ko V Ko prcolbusjes f M c 0 9Ó c 0 35 OenenalTStlaKenwoordigw toot Udderland Julius Mattenklodt Ameterdam ü alvetstraat 103 Soada Druk vaa A BaHiKKiN k 2m Voor GOUDA en OMSTREKEN worden degelijke IJverlye personen GEZOCHT voor bet waarnemen van een aemalékelijk Agenttchnp waaraan f ruiite voorileelcn verbonden zjjn Ufierten met referentiën onder tvtr j dienitet aan het Algemeen Advertentie Burean van NIJOU M VAN ÜITMAB Rotterdam OBAHCa aCAOAWW DV Frintenips T E PARIJ S Zenden gratis franco i ot=ctfn p r t5aj 10 nieuwste mode voor het Zom r lioen egen efi ankeorde aanvrage terlcht aan IR JULES JILUZOT C PARIS ne sUlen der nieuwste modestolTen In oorra db j4 P inlemp worden T neen kosteloos toege7xmden doch m duidelijk de verlannde soorten op te geven cin ongeveer de pruzen t Iwpalon Veraendlngen naar Ue De caUlojus bsval de Voorwaanien d verzendingen vopr Franco Vracht en Reen Correspondentie In II talen n A M e 8 Moile Arlikelen en Garneeringcn op elk gebied hAUTES U VKAUTÉ S FOURUITUREH voor NAAISTBIIS en KLEEKMAKERS bekend goedkoop en Hulide ItUiHE SOnTEEUI MIi W OOR SETS IK GLACÉ RANDSCUOENEN KOUSEN $ Hokken niouten Tricoli euken en Fanlasie Schoflon enz enz WISBRUN LIFFMANN Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet ds grijze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen an neemt de pelletjes van het hoof d Ëischt op den hals van den flacon nfiposK Vsrkrggbaar in flacons van l SOéb lO Hli by r j Cdl Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking tOname en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s ELF E V ill i Hollandsohe nitgave met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyhs duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te lieipzig Neumarkt 34 franco legen inzending van het beding ook in postieg Is en in eiken boekhandel in Holland AMEOaFOORT AMEK3FOORTSCHE MACHINALE Sloom Urood en Iteschuilfabriek stoom AutotnatlHChe Walnen Meellnbrlek Vorige nikcrisniie stond Gew Roggebrood VI Kg 8 oi moat zUd I 8 et I Tarwebrood met KrentOD wordt v n puiko soorton tnrwe prima kront M en j rozijnen zonder pitton gomttakl ia tiiurdoor lokker van ainaak on ozond blijft zeer j lang verich en is goedkoop en door di alles bijronder aanbevelenswaardig voor arbeiders wrrkli iden fissshors 6DZ en verkrijgbaar in langen eu rondoQ vloerrorm in tuks lan 5 ot 10 ot 15 ct 20 ot 30 ct 40 ot 80 ot eninspeoia 1 len plaat7orm waar door xactite onderkorst i sinks an 3 ot I 5 ot 10 ct ieWOOn BlaukbrOOd is ais bovenstaand aoort brood maar zonder krenten en I rozijnon en verkrijgbaar io tuk vi n 8 Ot 12 Ot 16 Ct 20 Ot 24 Ct Daar iiet itnders onmogelijk ïa de prima Icrjnten eu rozijnen geheel van steelljea I steentjes klei en andero ongeweiiaclito bostaoddoöten te zuiveren worden alle Irrenten I en rozijnen door ons iti koslbaro machinale inrichtingen gewaascben gedroogd en ge I I sorleerd Het ia dus ook door dit verlies ons belang bet beate en zuiverste te koopen 1 Kene geringe spoeling in helder water bewijst reeds docr dit bruin te klouroa dat 1 I zelfs do beste krenten met veel vuil klei bezet zijn Prima Honing Ontbijtkoek 30 oent blijft steeds overheerlijk van smaak door alléija dr beate geiirigaie honing en andorc prima grondato0en to verbruiken wordt 1 hier door nooit droog en is gezond en goedkoop De koek is alléén gegarandeerd echt wanneor in eine vorzegetdo nette kartonneu I verpakking gemerkt met de fabrvkelit d on W H MEl SSINfi Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépotI houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEUHSING Voor GOD DA oen dépóthouder gevraagd tegen flinke provisie voorloopig wordt een matig vast inkomen gegarandeerd en 1 franco vrachten der volle en ledige kisten St oo3 n b O otcLiesTLSt i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeven en des namiddags ongeveer len vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope relttgelegenheUl voor Pasuogiera Daar UTRECHT en tusscheugelegen plaatsen Kantoor IX ieuwe Veerstal De A jenl II J MOEIUtEEIÏ Aan Zciuiwli d i s en Zenuwzwakken Tbans is de 35e oplage veracbeiiea van bet bouk vDo Ze Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Merinlérp Parijs Prengruber Uujardin Bau metZ Parijs I BouChOt Piirijs li h Iiath rir Schering Rms ez Rath Br Cyurkoweoh ky VVeonen Ippnrstafart Dr Jeohl Woenon ipersl farls Dr SohlOSi Kss Chef arts Dr Darses Pa ijs Chef arts Drprestier Vken IHstricnarts Dr GrOSSmanij Jöhliniron niti Distrietsans Dr Busbaoh Zirk ICrankarts Dr Steingreber Charenton Consul Ur v Asohonbaoh Corfu Dr nied Corrazza Von tie Apgevtlle Parijs Lavabre Parijs Wille Tanfkirchen CabiliPt Arcnohon Fortget Lonzac Guilloneau Bor deaui LabatUt Bordeaui Bougavel La Por rière L nirschfeld Weenen Iiieber Innshruek Hammer Plauen Weiner Weenen AUBt llrnotoii Matusohlechner Brizn uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel va i dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zoniiwzwakte hare oorzaken en gevolgen ondernebt te gevon en genezing te vinden Het banilelt over het bekend worden van de Physiologische ontdekking Ito op de eenvoudigst denkbare wijle op ona zeunwges el kan toewerkt wordtn en wel met een suoees datzooHol een groot eautal uitstekende artsen als de genteskundige pers aanleiding lot discussie gegeven heeft liet wordt drrhalve aan leder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld li jdt welke zich kenmerkt door habitueele hOOMpfjU migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeue llobameliike onrust en onaangenaam gevoel venbr aar zieken die door Beroerte getroffen zijn eu aan de gevolgea daar van igden zooinedo aan rerlaramingen Spraakverlies of moeielijk spreken Sti if held in de gewrichten en voortdurende pUn in ezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheu en Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende bulpmiddelen ala ontfioudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren gaivaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindegk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te Wrden en daartoe reden hebben wegene verschijnselen van voortdurend angstgevoel beneveldhfiid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dui eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aaa alten die tot de bovengenoemde catbegoriéu van ZOnuWlijderSbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet be it van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLÉBAN Si Co Heiligeweg J Rotterdam F K vabSANTEN KOLFF Korte Hoofdsloeg 1 DtreOht L 18RÏ k POBTON Ondegraoht b d Oaardbrog P i liTnl is le beate rnwruving togen Ji lit W a Rhaomatiak I uaenpyne kortom ArtBr Pain Expeller Sociëteit ONS GENOEGEN 6e AkeBDement Voorstelllni jf il uut kei Intl MM uil te wtndea tagen = r i AnkBr PainlxpeHer üüiiderdag 26 Maarl 1896 Koninklijke Vereeniging yg nott du itttdi ta l d r l iuisfliin affg Anktr Pain Expeller Het Nederlandscli Tooneel Priia SO Mat 76 oent sn f 3l de flaarb VoorbandflB ia i msssts Apotfaekeii en bij F ld RMtsT A Oe ta Rolterlam VRIKND FKITZ Tooneelspel in 3 Bedreven Aanvang half S uur V Oeirone bepalingen en prgun BINNENLAND GOUDA 21 Maart 189 j tledeiimiddag oogetcer half twi e gernakte dt 15iarige B woneode op Ie Wnclitel raat alhier beiig ziinHe met fieterijdan aao dr KatltBting l nabü de Vest te water Hg bad het oDgftliik met het hoofd tegco de vJxeran leuuiog kldanr te rallen eu daarna in het water te geraken Hy werd door de kuechtK ran deo Haagicben schipper S gelukkig gered üe door de heeren Mnlïé o rau Scherpeoz el te Uarderwijb gedane concefi8ie aauvr gi toor den aanleg on een waterleiding tf Schooohoten onder Toorwflardp dat de gemeente gedurende 10 achtareonTolgpnde jar 4 ppt Tao het iianlegkapitaHl zou garandeeren eo de helft ran de te behalen winat zon ge uieten werd door den Ra d der gemeente SchooahoTin ofereeDkomstig de coticloiie lan eeo door U n W uitgebracht rapport mei algemeeue ttmmen rerworpeQ Da leden der vereeniging Aniicilia i Baaktrecbt hebban in den loop deter weeK oaderliog een aoncouri gehouden BiJ dei kaartwedstrüd werd de eerste prr i behaald dooi deo beur B de Jong Jr en de tweede door deo hear V C MmIIbi Iq deu biljartweditrafl werd de OTerwiu iog behaald door den heei A F M Dupper Bedankt oor hit beroep bji de Ned lier Kerk te Kohier en Dinxter een door ds J Wartena ie Vleuten Diuidag acht omitrteki 2 uur ii eeo wagen beladen met twee trosien leer dik tonw dicht by de Vearlaan te Stein van den IJseldiJK gefalleo eo in het water terechtgekomen Üei tonw behoorde aan den heer Van der Lee t Hekendorp eo moest per heurtichipper oaer Amsterdam Terfoerd worden De koatsitr sehyot den draai te kort genomen t hebbeti waardoor alles te water ging Het toüw wa ï usr vochtig en moest dus oaar de tuowsUgary teruggebracht worden De wageo is et i betcbadigd De beide Tourlioden en bet paanl kwamen ar oogedrard af Men ichryit oit ZeTenhuicto De zachte winter isseer bevorderlijk geweest TOor den groei der bloembollen Hebben d t gala crocnssea al eeoiga dagen gsprykt in baar praebtgewaad de blauwe begianso ook nl mi ÊLLE lo 78 Hy SS DU een knap menseb reel knapper dsn vroeger hij had de edsle trekksa en do trotsohe houding van de Dane s Van sar die rimpels in ziJD voorhoofd geuigdea te niet rsu zorgeuF Ütu bad indeidaad reden om zich te verwonderen dnt Lord Dane torgon kende hy d ia ratig hoogge plaatste rie schatrüke msn want tyn fortuin was sedert bij op reis ging nog toegenomen hy die alles beiat wat out in dit leven volmaakt gelukkig kan maken kende hy zorgen Zy stond op om hem te ontraagan Toen tg dasr in het voHs bewusttijn ran hare schoonheid in baar wit damasten kleed glinsterend van juweeleo voor hem stond trof het Lord Dane meer dan ooit boe weinig ty veranderd as ja dat zij bynn even schoon as als in de dagen toen ty de aangehedeue van tyn hart zyne errsto Usfde as Zij sag or na niet gemelyk ot lusteloos uit Welk een vreeselijk eiler is bet beden avond I riep zij uit ter yl zy zich eder neerzette en I oril Dane een stoel nim en naast hsar ging titten ia vreeselyk en de wind staat vlak op dokost antwoordde by Ik hoop dat er gaene oogelakkeo op z zullen plaats hebban BÜ kio htan komen andeion Mrdig in bloei ts garakeu t Is dan ook prachtig een loin of veld met die ersteiiugen der leute te nen Spoedig znllen ook de tulpeo byaclntheu en uarciaseu volgon Voor oen liefhebber is het een genot die pnclitign bine nipo te 7 ieu Tooral aU do oifjeiiaar den uaaüi beeft du getraagda inlichtiugoii met dü meestt wolwillfodbeid te Türschaöen eu het gaarntrond te laid u in i jn lusthof DooderdagHvond vierde de Christel Jooge liogs Vereeutging ExceUiorc te Oudewate baar Öde jairfeest in bat lokaal Uiboboth Nadat om ÓV uur de vergad ring was geopend tong men Pialm 138 vers i Vervolgeas deetl de secretaris ver Ug over t afgeloopen jusr terwyt men te euH dat ran dun penningmeeite te hooreo kreeg Dit een eu ander bleek dat de rereeniging tich in ten betrekkelykeo bloti mocht rerhengeu hoewel haar fiuuntieëelen toestand uu juint uiet schitterend geuoemil mocht worden Hif roa werd door de laug vereeniging een lied gezongen Verder had de vergadering hst geiiüogeo in deo loop van den avond twe bruidiparsu in haar midden te zien waarvan de bruidei omats lid of beguniitiger aan de vereeoiging verbonden waren geweest H t hun hinnentreüen werd bun duor de leden der vereeoiging oen Welkomstgroet toegezongen nadat zy door den directoor Ds J W Margadaut warei gelakgawsoscbt Dearoa droeg de roorzittai Je heer H Vaii Eden eene nchooue heilbed in poüeie voor waarna een der bruidegüai aan de vereeniging in deo persoon das roor titters daok bracht roor de hartelyko ontrangit en Excelsior verder gods zagen toewensobte Vervütgens werd door i leden eene samen praak geboudeo getiteld Boer Krelis stem hu i n de ou rolgeiide pauze werd eeoi aollecte geboudeo roor de rereenigiog wolft cotlecte op gepaste wijm duor den roorzittei was Hauberolan Nu do pauze droeg het li l J Oskam voor Bach te Dresden c eo nadut de rorgadering oeo lied had ge7 oogeQ trad d afgevaardigde rau Harmeien op Verrolg nü werd door 5 loden eene samt ti sprank Holland groeit weer getiteld gehoudon waarna het lid J Booustoppel Da eerst Kerkgangt voordroeg Nadat nu de afgevasrdigd rao Bodugraren een woord had gesproken tplroog de voorzitter De Waarheid van EiopoK Toor Daarop werd nogmaals gepau zeerd en in dien tyd gecollecteerd voor d zending Na de pauxe long men een lied eu trad de afgev van Alfen op Vervolgens wer l wederom eene satnenspraak gehouden van leden n l De Priu geziuden Nadat na d afger van Schoonhoven de groeten van de Zeker het is geenu grooto andeling Ik vraag het omdat het zulle ilecht eder is 0 als het d Mr op aankomt getoel ik dat ik san site wind tn weder gewoon geraakt bon Ik heb niet ts vergeefs nofcen of tien jaar gereii l Ik bob my dikwijls over uwe lange afweiighatd ver oDderd en my oWe afgevraagd wsl u huiton s tandi toch zoo iterk aantrok Msar gij hebt u nooit IsDg in dezelfde plaats opgehouden niet wsar Ik heb alle monelyko plaatsen van Kuropa betocht behalve een uitstapje nsar Turkije hen ikin Ruropa gebleron Kn zeg mij toöh wat u In den vreemde zooEosr boeide Lord DaneP Niet Mijne ongedurigheid is daarvan het duidelijkste bewys Ik dwaalde overal rand en ikdacht dat ik oooit meer een levenadosl zou hehiMn en dat zeker niets rnij ooit meer san bet leren eou binden Dat was op uw leeftyd torwyl gij uw gansobs leven byna oog voor u harlt el at voorbarig merkte lij aan ter yl tij een tchetliooden tooutrachtte aan te neman Dat as geon wonder sedert hel myn lot moest zyn om bat bedriegelyke van alle aardsch geluk te leeren kennen Hoe bedoelt irij Ik kwam in Engeland terun net tulk een gevoel van onverschilligheid dat ik nergens moer belang in stelde Kn niot kort na mijne tcruKkorostgoroeldfl ik dat m n hart hetwelk ik dood waande tot een Disu leren ontwaakte Hier kreeg ik weder luit la hst leven eo ik geloof dat datgeie wat mijna boolt altijd tijo iarlood orar m nl blijrsa astar vereeoigiog bad overgebracht au eene Toordrncbt had gshouden werd do vi rgadsriog met peu toepasieiyk woord au met Uukzeggiog geiioten Do naowexigen buddeu eeu aaugenaoicu avood geliad dubbel aaugenaaui ontdat hi r beide gr e t en licba ini konden jl enieten en veriadigd worden Ken ridder der Militaire Willemsorde Ukl de gepeni kwurtiermpoiter r E umaktc te Hrlder een einde aan zyu levan door zich ia den naclit van Woensdag op Donderdag O te hanf en In deu naoht run Donderdag op Vrydag ontstond te Wa lding reen brand in d likeur tokery au den heer J H van der Torren Door gebrek eau zuurstof kou de vlam niut uitslaan nat voorzeker een groot onheil ver hoedde Duor de hitte waren echter de kranaii der vaten gevtild met opiritiin jenever cognaienz gesmolten Z iudat de iribouJ rry wegliep Vrydagiüorgen blaitchte lueu bet ameulwerk met enige emmers water De schade is rij aaniieniyk De bewoners der Koloer eo omli itrateu te S UertotCt nbü cn werden gisteren morj Bo omstreeks i uur opgeschrikt door eeti lievigeu knul lu deo kelder van een bais waarin beneden een timmormanswerkplaaia is gevestigd haeli eo gasontploffing plaats f bad Turwyl een d r werklieden van de gaslabrieL naar deu kelder ging ooi alrorens de pypeii te soldeereo de gedeeltelyk openstaande kraan te sluitou kwam een tweode die in de vrarkplaats stood met vuur hy bet werk De outploffiug rolgde Verschuifude perHoneu in deo werkwinksl werden tegen den muur geslingerd Gelukkig echter werd uiemaud der 10 aanwezigeu gedeerd De rauar die de werkplaats vau de gang scheidt is geheel outzel oumiddeliyLe stutting was noodzakeiyk Op de beide buveuvordi pingt u zyn dtinr den schok ruiten gesprongen au eeu huis aan de orer yde arouzeer turwjji in eea uaaitby gelegen pand een spiegelroit brak De schade ts nogel aaozieolyk Onder de Schetsen en lypan ran de voor de Haageche rechtbank verschyneude beschuU digdeo geschreven door J Ch 13 in het Paleis van Justitie komt het volgende roor Terecht staat eeo woerr inwekkendbrutaU kerel Met zijne harde ruwe oogeo ziet hi den rechter oobescbasmd in hot gelaat Met zjjn grove stom geeft hy aotwoordeo dia aven stuifend zyn aan vorm als aan inhood behonden Zy zag hem vrA ten l nan en Lord Danef ing voort Toen het bowus iiju hiervan voor het eerst bij my opkwam heb ik geeue moeite gespaard om lUt goroel te oudurdrukkon maar hoe meer ik sr teKen streed des te muer fsod bei lijne ruchton geiden en ar bleef my fiesna amlsrs keuze dan er m ar te luisteren Die invloed bchseracht my nu gtfbeel enal onder al myne bsxi heden Isg en naebt gevoelik my oudi r iha mnoht Ik dacht op myn eerewoord rlat ik de liefde over oonan had dat myn hart gestorrsn was dat hst gezang van deu voi bI vooi altyd verstomd was Ik schaam mij ocnigiiins oro het tegendeel te bekennen Z ootsteble en richUe tich rechter overeind In haar stoel hsro wangen glooiden eo tij staarde hem verwonderd van lu sc en bare half gesloisn oogleden aiD Lord Dane soboof ti n stoel dichter by haar en aebeen zeer ontroerd Io tijn Ik heb sedert Isng met u willen spreken raaar ik bekrn u ronduit dat ik ar tegen op hebgezien Als ik een oogenblik alleen met u wu en gaarne myn bart voor u bail open gelegd hield een xoker gerGcl aarsnn ik Koen naam eet ie geren een zekere teger zin mij terug Maar loen ik bedan arond hierheen wandeldft besloot ik orer ds taak te spreken toodta da gelegenheid zich voor tou doen Vergeef mij rer j eef mij de bede dte ik tot u Hebt rergeaf mij Adelsido sis ik u op den gcmeenE imen tooo van weleer aanspreek en u bid om mijnevoorspraak te tyn Als gij myne laak vilt bepleitenis ly gewonnen Hy sprak op dioa uckton tocdorao toen dU haar Van barouw of ran bster ero l D € gMB spoor Ëu by behoort lot ean klasao van meoseheu die op deo rand dar samanlariag itaan Hq teett vau de opbrengst der icbaodo aauer rrouw mu wier zyde hy hol emplooi ran beicharmer mionaar Straatrouvflr rerrolt Men kent deie rerachtelybe p raijetau ran de kgevalteu vroswc te zameo vormeod eooa gsduchto bende dio elemsntan telt watko voor lans nocb zwaard zouden terugdeinzen Golyk gezegd van borouw scbyo noeh aohadow Zelfs de gemoeilMtykste toespraak ran doo rooriitter raakt blgkboar zyn koude kirerea niat Ën do eiseb ran hat O M is dan ook bjjtonder bard en twaar Hg haeft op do gobruikelykc slotvraag niets geantwoord mot stroef norscb gelaat tyn pet gagrepon on Je schouders ophalend zich gereed maakte om hseo te gaan Daar klinkt plutseliog ran de pobliako triboae eene rauwe gillende vrouwestem door tranen lialt rerstikt Dag jongen Dag jongoo En da straatroorer kykt om Zyn oog ratt op hot gelaat dar sehreiaoda borgerrroaw dia hem toewuift eo msar aldoor op atoeds korroeuder toon roept Dag joogeaU Hy knikt evea nog airyd stroef en oorer Bchillig Maar bet wordt hem ta piaohtig Hy barst bet oit so tarwyl er tranOD stroomen ran do bUaka fletse dorre waogoD ran den ragebond wuift by terag met iga ptt n tnikkend roept ook bij Dag moadar Is In de gang bobben do roldwaektari werk genoog om do rrouw to betetien haar joogoo te gaan umhalteo Hy loopend oaar de waohtrti roor do goranganon kykt nog telkens om en knikt maar steeds met acbreisnd lacbond goticht Men zoo t niot habbou gezocht achter dan brutalen boef Geon behagelyke temporatour ZouaN men weet is ooa ylboda van Jakootok oit met sleden on bondsn gezondeo naar Ooatiaoik aau de Ijszee znidolyk raa de Niauw otboriiabe eilandeo ora borichtou ran dr Nanaan in t innen Vtn de moeilykhedeo wurmee lalk eeo expeditie ta kampen haeft kan mon tich een begrip vormen als nieo ziob eeo roorstotliog maakt vao de koude io dio strokoD Naar do K5lu Ztgc mededeelt is in htt gebied van de Noordpool dat aich rao Kolymsk orer Worchojansk tot Jskoabik uitstrekt de gemiddelde temperatuur vau hst jaar 12 C De koudste bewooode plaats oozor aarde ia hot gehucht Wercfaojaosk welka gamiddoldo jaarlyksche temperatuur 16 ïi maar io de drie strr ng te wiotormaaodoo Januari Februari eo Masrt wtjitt de thormo eonraasi als da zoulite muziek in do ooreu had geklonken bij had hare band levsl on drukte dia in de tyn Kunt gij I dy Adelaide hare dwaling vargovenf ty was misschien verschooolgk op een oogenblik Waarin ds hsriunerinit aan vrotgsrs jaren loo levendig bij hsar was Zy daobt dat bij om hare liefde smeekte Di t um hsar invloed b eene Andere F one hertgo ontrosriag joeg bet bloed sneller door hsre aderen en dsar a werd ty soo koud als ijs Hebt gij vergoten wie ik ben t vroog ty op xschten trotsohen toon niet too zeer alsof tij verstoord was maar alsof ty werkelijk meende dathy het vari elen had lij vergeet u lolven Lord Dsoe Ik ben de vrouw vsn don hser Lester de moodarvan tyne kinderen Lord Osne Het hare lisnd los en hij Isebte on illekeurig Kr as voor hsar iets snerpeods in dien lach iets dat nis angsluid in bars oorcn klonk Toen gij my bsdaoktet om mot Oeorgo Lester te trouwen Lady Adelaide begreep ik ten rolte dat ik voor goed was afg edankl Ik vartsker u dat ik van toen san begreep dat tussobeo ons alles was afgedaan De ge iaahte on u o gnnst te horwinnsn is nooit bij my opgakomao onder elke omstandigheden ook wat bet lot ook raooht mede brengen ik bob daaraan nooit gedacht Ik vraag o duisandmasl om rorschooning dat ik my naar het schynt zoo onduidelyk heb aitgedinkt M ne bede aan n as of gij uw iDvtoad ten mijnen gunsta bij uwu stiefdoobtor Maria laster wildst gebruiken