Goudsche Courant, maandag 23 maart 1896

10 14 11 01 11 11 1 S4 9 91 1 44 4 0 11 01 11 11 4 17 11 01 ll ll 1 04 11 11 11 40 5 11 11 14 11 11 11 11 1 44 I IO 4 01 I IO UOTTIIISIM oon A l ll 0 40 0 11 10 11 11 10 ll W 1 41 f 10 11 ff l ll II M ff l CO r 10 49 ff I OI i m l ll 10 11 10 40 11 01 11 40 l ll pjiLZucj as Ulrixle Spoorwegverbindingen oiet GUUÜA WInterdlenst 1895 1896 AaogevaogeD 1 October TlJd vao Gret iiwliii aOUDA ItOTTIXDlU 7 11 7 11 I OI l ll l ll 1 41 Copac fin Bois f 1 40 i hun IU oooHAo rnr boib ▼ an a aetét Amanrois vordt UvsrA la rsra Ié bsmftad ftsssshtn ▼ fi IJt r tithoud TooralM van hst sMm rmu Z r P T VAir HAJOBL BOOB ProsfflMoh f 1 80 mutsJtsM vertattfftaat bUt H J V WANKUM J MELKERT Ooitharew 8 01 8 11 4 0 DIK R t 4 S 7 41 1 07 l ll OCll DEN HIAS Uouili 7 1U l ll i OI 1 9710 10 10 10 11 11 11 11 1 17 l ll 1 47 4 41 117 7 14 7 49 1 14 Mill Zov U 7 41 9 47 ff ff ff 11 09 19 40 4 17 I OI 10 01 Z Ie8W 7 ISt il ff ff ff 11 19 ff 19 41 ff ff Ml ff l ll 10 11 Toorb 17 t OI ff ff ff 11 17 1 01 I IO ff l ll 10 97 llanü 8 11 0 19 1 97 10 07 10 41 11 9911 41 1 011 17 4 01 4 17 l ll 1 17 7 44 9 111 M9 10 9111 41 SO I S t UTElCHT I OI 10 10 10 17 11 41 1 10 9 17 4 114 47 1 17 1 19 8 11 10 11 ff ff 11 14 ff 1 17 ff ff ff ff T IO ff 10 11 ff ff ll ll 1 41 9 14 ff I OI 1 17 7 111 41 10 17 1 17 10 11 11 41 I IO I OI I IO 4 41 l ll 1 91 t 1 04 f sHageS ll 7 80 f 4 S SOt 88 40 lO U U 881J 111 8 1 44 S 58 48 4 16 5 17 0 08 7 68 9 38 Voorb 5 67 tut 10 17 1 41 O U Z Zegw0 n s r s 10 88 1 61 f 8 88 6S Zev C 8 8l 10 48 8 08 p fl SK 10 08 Gaada 8 88 7 60 8 18 f 8 88 10 18 10 64 tS OK 11 46 8 17 8 14 8 88 4 18 4 48 6 47 S fiO 8 28 iO 18 Stept te Bleiswijk Kraisweg ea Nootdorp Leid kendam ea Hekeaderp UTIBOBT O OUD A Utnokt 7 50 9 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 8 88 7 60 8 09 M7 10 84 Waerdea 8 11 10 88 11 51 4 16 8 88 8 8S 10 14 OaiUwater 1 19 10 81 g 4 84 s r 0 80 w OMda 8 88 8 84 M 44 IS OT 1 88 8 48 4 87 5 80 7 08 8 86 8 419 4 11 10 OOUDA 1M8TIB AU 10 01 na iT 11 10 a ii 11 01 1 l ll 4 8S Stopt te Noetdorp Leidsekeadan en Bleiaw k Jlrate ea kandeqk AM8TBIS1 M O V D A iKstafdaa 3t 8 t lO 10 41 8 81 4 10 18 Geada 7 18 9 04 10 14 18 88 8 80 6 80 7 40 Iftoffw tt BMnr k Kraiswag ra KoaldM f UdMtedaa m H Miorp 9 45 11 10 y mater gawoonUjk 49 o ia 1885 ia selfa 68 gSDOteard Voor xalka tampcratareo sjjo Dataarlük kIImd piritui ibarinometDri te gP broikao Ia Jolt kaa daaraotegea de hermorneter tot f ctijgea Ia Jakoetik bediaaj t da gemiddelde temperatuur raa balf Decetuber tot half Febraari 42 Ztilfs miüdea in den urner beeft men waiDige nschtea dat li t niet Trieet De iat r begint aiet N ofeiobfr en de dooi in Maart Op bet laatH ran April bsgiooea da barkeboomen te oatkieiueo muar ent a i de Lera openbreekt wat met treesaljjk gekraak gebeort ti de lenle gekumeu Ia dit jaargptjjde wiiieltdf temperataar niet alden ran 10 tot 20 BiJ Kotk een strenge koude bobben de naar da IJptee afgazoDdra boden gront afetandeo af t leggen waarby bun oog dikwgU getaar dreigt vaa soeeawstormen ee borden hongerige wol ran Te Hoofddorp Haarlemmermeer heeft men de ontdekkiag gedaan dat zicb ook daar gnnbroonen bevinden Bg den beer S biald men na het oppompen van eQ karaf water erne branden Ie Incifer er boreu waarna dadetgk eenu rUm zichtbaar werd Bij dt n landbouwer Egken i zooveul gas aanwezig dat de geneele boereaplaaU hierran kan worden Toor ii u Ondt r de versebillende inbraken die door da nabg Roermond genrresteerde bende werden aitgefoerd ie er éin die men zicb nog wel herinneren zal al die te Nederwoert ten huize vaa den landbouwer V alwaar door een zwart gemaakte inbreker de dienstmeid K bouden o eeu prop ïo dan mond geduwd werd Bg deze gelegenheid werd er op de drie inbreken gevuurd en i nn teeonstateerd dat men toen ook raak geschoten beeft P O mankerrt een teen hem te Aken afgexet tengevolge van een scbotwood C E en P H hebben nog de litteekeai vsn hagelkorrela in den rug By de huiszoeking bg C S heeft men hemden en lakens neronden herkomslig van den diefstal te Maanbracbt Verder ign nog voorwerpen gevonden bg O E ea P O door den rentairateur J vau heb station Kbeiodalen herkend als te zyn ontvreemd bg hem ir den nacht vnn IG op 17 Doember 1895 Met den meestea ijver woedt bet onderzoek Toortgeiet Te Neodorf in Beiereu werd eenignu tgd geleden iemand die tot de S4 rte der Pbiladelpbi teo behoorde r lotseüng waanzinnig Zgne familie dacht uiet anders of bg was van den doivel bezeten en baalde eenige broeders van da serte er hg Ook zij waren dezelfde meening toegedaan en er werd eenparig besloten den dnivel terstond te verdrgven s Avonds om aoht nar kwamen er zes broederi die eerst begonnen ia bidden en toen een formalier tot aitdrgviag van den duivel voorlazen vervolgens soDgeo zg tot middernacht voor den waanxinaige die tengevolge van deie behandeling nog opgewondener werd heldeen ereuwel Toor een goed teeken werd aangeaien Doudi I IO 7 11 8 40 M oriIrMkl 7 91 1 47 Kbuir rtwk 7 11 1 14 ünpeüu f 7 41 1 01 Rottordua 7 7 11 1 10 ftotterlun l 1 17 Gtptlla 1 10 I OI Huunrkeik l ll l ll UMrdnoli l ll 1 14 toWk Ui 1 90 Uuli b 1 91 1 97 7 11 Uuiliw I IO 1 14 ff 1 01 IJl ff ff ff ff 1 41 t Goud M 97 ikm l nlra at 1 14 1 11 l ll Ook werd Ae ongelukkige geketend waarop de duivelbaoners op hem oeerkuifiden Toen de arme man in zgu angiit het Ome Vader ging bidden werd rgn gebed door h t tuide gezang ran de broedere overstemd De moeder van den ongelukkige vertoonde hem een Cbriitnsheeld m Ignf dat hg in zjjn wannzin stuk hdtst De duivelbanniog duurde twee dagen Aan dan avoad vaa den tweeden dag kwam iemand bg den wasnzïnnige en vond dezen zwaar geketend de arme zieke smeekte bem om water Toen de man hem het water wilde geven slood de Eu ter van deu sieke dit niet toe want zoo zei re de zi l is reeds ait het lichaam do slang beeft geea water noodig s Nog in dieuzelfdon nacht werd de rsmpzalige door den dood van zgne doivalbauneri verlost Desen zgo aog steeds in de maening dat tg eeo goed werk hebben var richt Te Plymoath is bericht ontvangen van een vreeselijk treurspel dat op zee ii afge pr eld Toen de schoener Maria IJf ouder kapitein Brown op reis wa van Singapore naar de Carolitiaeilaadeo bruk er uodar bet scheeptvulk dat hoofdr kelgk uit Chiueezeu bestond e u oproer uit Aaugevoard door den bootsman slopen i iu de hut vau den kapitein terwgt deze sliep en hieuwen hem het hoofd vaa den romp De vrouw van den kapitein ri p om bolp en toen de stuurman in de bot kwam om te belpea werd ook hg vermoord Ëeu aeger pas agier van wien men daebt dat hg o i goeden voet stond met den kapitein werd aangevnilen en gewond In zgn angst sprong hg over boord en werd doodgeschoten De lichamen van den kapitein en den stnurntaa warden asa het anker geband n en ovgr boord geworpen De vrouw vsn den kapitein en huar zoontje werden in de hut lerangeo gehouden Spoedig daarop kwam er oneeoigheid tasschen de muiters ouderling wwarby drie v n ben werden rermoord De ofarblijreDden zetten kusrs naar de Pulew eilandeu Zg werdeo aangehouden door een Spasoffheu kruiser en ds muiters erdeu naar Manilla gevoerd De kantonreobter te Zevenbergen beeft uit prask gedaan iu het proces der Pargscbe firma In de zitting van 27 Februari bad de beer J A M Lindeman als vertegenwoordi£ter der firma Nivelte verklaard afstsnd vsn ioRtantie te willen dotn waartegen gedaagden zich verK tteo De kantonrechter beiiliBttt nu dat dn firma dexen afstand kon doen das in het uadeel der landbouwers Te Amsterdam zgu nu circa 250 diamantwerkers met de loousverhoogiug vau 22 pet HttTi den ari eiü Alleu storten wekelgks in de weerstaoiiskas bet volle bedrag dat zg thans verilieu n bovtiu de rom waarop zg i ecbt zouden hebbeu indien zg nog staakten Het luio te dat up deze wgze wekelijks door hen wordt afgedragen ia f 8 maar Vt len storten f 10 a f 12 In het geheel zal door een eu ander tengevolge van mindere uitkeering en nnerdsre iuk nisten deze week reeds een voordeel vau f 2800 f 3000 zgo behaald Ouder da overige boudi eden zgn er velen die A 4 en 5 galden wekelgks in de weerntaudukaa storten sommigen zelfs 8 en 9 gulden men Z gt dtit er een britlantslgper is die van f 12 verdiensten f 2 50 afdraagt Van eeo brief vsn een Hollander die iu Jaaaari te Amoy sankwam deelt da Arnh Ct c eeo gedeelte mede waarin wgo a lezen Wat tirh ik bier toch alles geheel sudert gevonden dau ik mg dat had voorgesteld Zoo dacht ik rroet er dat men in Cbiua a1ti d een vrg hoo M temperatuur bad omdat de Ctiineeztiu iu vr i luchtig kleeding eeit wgde blauwe pantalon en eeu bui je of kabaal van katoenen stof worden afgebeeld en toch is het bier in t geheel niet warm Ik heb mgn wollen Jaef sr burs trok weer aangetrokken en a nooit zonder dvmi iaïzon uit want de weersgesteldheid komt oiu dezen tgd van het jaar zoowat met die vsn de rnaaad Novtmber lo Holland oiereen De meeste lui stoken dan ook op dit oogc ublik de kachels en zelfs de Chineesen verwarmen zich bg opei baardvuren 10 17 7 47 i 47 0 M lO ll u to De autirav Nederlander gaat in een tweede artikel voort men hei vergelgkeo van de werking der oude en der nieuwe wet op b t per toneel Het wg t er i p dat de belastingsohuldigen die door het blad besproken werden bg de nieuwe wet nog boveadiau f 3 60 miader belaatiaR zouden betalen all zg eene vroaweIgke dieasibode bezigden van 15 18 jaar of f 2 miader voor a Be dienstbode ran 18 21 jaar De aanslagen derlaodboaweriwoningea beeft De Nederlander aiet kannen vergelgkeo maar wet kon nagegaan worden hoe de grondslagen d enstbode en paarden bg de nirnwe wei voor deu landbouw zonden werken Dne voorbeelden geeft het blad Eerste voorbeeld £ en landbouwer houdt twee inwonende penenen uitsluitend roor boereuwerk Daarvoor betaald bg naar de bestaande wet f 4 80 naar het nieuwe ontwerp niet Tweede voorbeeld Een landbouwer bezigt eeae inwonende boeroomeid die tevens huiswerk verricht en eeu knecht die een werkpaard venorst dat ds belaatingochaldige bezigt om mei eeu rgtuig op veeren naar de kerk te rgden Thans betaalt bg duarvoor f 12 naar het aangenomen ootwerp f 6 Derde voorbeeld Een landbouwer heeft voor zgn bedryf 2 kn hts en 3 meiden alle inwonende é ne dier meiden boven 21 jaar verricht tflfens huiswerk Hg gebruikt een werkpaard ook voor een rgtuig op teerea Het ps ird ivordt door een der koechti bestnurd Thans betaalt hg voor dat alles f 49 0 naar be aangenomen ontwerp f 12 Ook deze drie landbouwers hebben dan wel reden der Tweede Kamer dankbaar te zgn Dan wordt gewezen op de guustige bepalingen voor de predikanten en de onderwgzers die eveneenn grooto reilen tot dankbaarheid hebben Daarop Iaat De Nederlander volgen Wg konnen begrgpea dsi voorzichtige financiers zich ong mKt maken o er de opbrenijst vau de belasting en om die reden aart len de wet lu te voeren maar hoe ook diegenen die nog gverig meegewerkt hebben ioi vermiuderiog van de opbrengst dit over zich hebben kunnen verkrggeu ia en bigft ns eeu raadsel Het kau slleen zgn omdat zy voor zoover 7 zich ten minste niet aan hooger politieke bezondigd hebben de vermioderingnn nog onvoldoende vonden Dat behalve in de hoogere ook iu sommige nndore ktaaven enkele iets meer zullen te betalen hebbeo acht bet bind een grooie verbetering Immers boe komt het dat die personen voortaan nieer zullen moeten betalen Doordat de Jinurwaarde vnu huu woning in ver gelgking met geheel gelgksoorlige thans veal te laag is geachsi Zoo is onder de door ons behandelde aauslageu e ne woniug vao i 96 geschat op f 27 eene andere vau f 40 op f 19 enr En dan eindigt He Nederlander aldus Hce men ook de belasting regele heils een eerst vereif ehte dat allen op dezelf fo wgze worden bebandtld Den eeo bovttn den ander opzettelijk te bevoordeelen ia onrecht ei hei is meer dan tgd dat zij die tot dusverre in vergelgking met andr ran wellicht min er gefortuneerd dan 7g zelren te weinig hebben betaald eindetgk eena met alle overige worden gelgkgeste d Maar ook dit onrecht die oogeigke behandeling van gelijkgerechtigde burgers is door de stemming op 3 Msart althans voorloopig gehandhaafd Mou kan nn usgaau wat die stemming aan ii der oaz ir Kost Mnu seint bed unacht uit Rotterdam aan de Tele irsaf Hale nnacht halt drie is er een geweldige brand uitgebroken in de Nederland cbe Kistenfabriek voorheen Dubbelmau Co lu de Baan De fabriek bestatt uit een dubbel pand drie verdiepingen hoog Het vuur vindt in den aauwesigen voorraad bout veel voedsel 7 U 7 10 De aioomepuitea waren spoedig ter plaatse en gaven onmiddellyk water maar nieitemiu neemt de braad steeds in hevigheid toe Bolteilandsch Overzicht In het Engelsebe Lagerhuis stelde de heer Mortej voor de begrooting te verminderen met 100 pond sterliog als bewgs van afkeoriag vao de in Egypte gevolgde politiek der re geeriug De beer Ghamtwrlaiu verdedigde deza politiek welke hg noodzaksigk noemde ia het belaag van Egypte De politiek wsike betrekking beeft op de eventueele oatruiming vaa Egypte wurdt door de thaas gevolgde politiek niet aangetast Wg hebben zeide de minister van koloniën nooit onze beloften verloochend ofschoon vroegere regeeringen misschien wel wat te luchthartig zgo gewee tt omtrent het bepalen van den tgd waarop die beloften iu vervniling zouden komen Verder beweerde de heer Chamberlaia dat de moeilgkhedea betrefifeade een oatruimiag grooter waren dan men verwacht had en dat er uog langen tyd roor noodig zou zgn voor Egypte zich zelf staande kan houden Hei overwinnen dier moeilgkbedeu verklaarde spr wordt echter niet vergemakkrlgkt door de houding ran eenige onzer bondgenooten Da hoop vau elk p iriDttisch gemind Egyptisch staatsman is dat Soedan zal wordeu heroverd Dü tegenwoordige hulpbronneo van Egypte zouden zutks niet toeataau d ch men zoa toch de grenzen kunnen vooruit schuiven De val vaa Ksssala zou een gevaar opleveren voor Egypte maar zei de miais er van koloniën w j hopen dat ons oprukken dien val zal voorkomen Bovendien zou door al us Egypte te verdedigen ook hulp worden verleeod aan Italië Wg yu in deze politiek niet geïaoleerd vervolgde de spreker Duitsehinud oudersteant haar Oonteuryk keurt haar goed Italië dankt oua en racu ziet niet in waarom Rusland en Frankrijk het niet eens zouden zyn met de andere luogendheden Het oprnkkeu der tniepen kan zicb uitstrekken tot aan Dongola doch dit hangt af vaa de tegenwoordige politieke omatandighedea Hei zal beperkt bigveu tot de oamiddellyke behoeften vao Europa De moiie Morley werd verworpen met 288 tegen 145 stemmen De Duitsebe Ugksilag heeft getoond vstbaar te zgn voor df n invloed van een met nvertuigiug en talent uitgesproken redevoering De heer Von Marachall heeft de iegenstandert van de geleidelyke nltbreidiug der vloot overwonnen De Rgkadag heeft de voorstellen der commissi aangenomen en daarmede het dubal voor de begrooiing van marine beëindigd Vooral meende de heer Richter dat het uoodig wan iu een weerlegt ing ia treden vao de beschonwingea door dan heer Von Marscball ten beste gegeven De interventie van Duitscbland hg tie vredesonderhandelingen tusscben China en Japan die volgetrs den beer Von Marscball alleen teu goede wat gekomen aau de Puitsclia belangen kou door deu beer Richter uiet worde i goedgekeurd Deie vreesde dat dnardoor meer de belangen van Rusland en Frankrgk gediend waren want Rusland had in Oo iAzië door de opeustelliug der Siberische poorweglyuen eu door het verkrijgen van een gavrge haven in de Chinsesehe wateren zeer aan invloed gewonnen D heer Richter bleef zich verzotten tegeo do aanvrage om gelden tot geleidelgke uitbreiding der vloot De warme belangstelling voer de gelief le vlooic zooaU hg spottend zeide beeft de belangstel ting voor andere deelen vaa het Rgkaboftaiir doen verkoelen En Lg meende dat van stilstand in de ontwikkeling der marine niet kan gesproken worden als in zeven jaren 300 mitlioen Mark zgu nitgegen roor de uitbreidiotf der zeemacht Vooral bet gebruiken der Dnilscbe mariaerchepen voor hofdieostenc werd door Richter scherp gehekeld l ll K 57 3 ff 10 04 ff 10 11 10 18 ff 1 10 11 17 u ao 1 17 i lti Ï 43 1 17 ff l i 1 14 f tS 1 41 f 1 47 ti 10 08 4 40 aODDA 7 4 8 49 Maar zgo feUe criiiek kon den Rgksdag niet overtuigen En de poaten dar bagrooting werden loader stemming door den Kgkidag Koedgekenrd Uit Rome worden aan ds groata bladea da volgende bgzoaderhedea over den toaitand in Afrika geseind Het leger van den Negus is oog te carasmai De gevangen genomen Italiaaosche officierea blgven in igu kamp maar de krygeaevaogea soldaten zgn elders gehuisvest De vgand heelt de telegraaflijn naar Adigrat doorgesneden Msjoor Salsa ia er met aieowe iostructieu roor de vredesooderhaadelingea op oit gegaan 0D bevindt zich thans bg den Nef na Om twee redenen mag men eeu spoedige totstandkoming van den vrede verwachten in de eerste plaats om het naderen van bet regenseizoen en in de tweede ptaa a om de expeditie naar Doogola waarvau bet bericht een grootea indruk op Meaelik moet gemaakt hebben daar bij er esa vereenigd optreden vau Engeland Egypte en lU ië tegen hem inziet In dea ilag bg Adoea mseten meer dan 10 000 soldaten ago gevallen de inlaudera nog niet eens medegerekend Deze opgave is afkomstig van den minister van oorlog Ricotii Dit Muasowah wordt eindelgk aan de Popolo Roniauoc geseind dat de Derwischeu op twee uur afstands van Kas ala staan en blgkbaar op de komst van huu veldheer Osman Dlgna wachten om da stad aau te vallen Deve Ligiog van het bericht dat de Italianen de stad zouden ontraimd hebben is met gekomen Iu Italië laten vele bladeu zich acherp uit over de rede van den afgetreden miui ter van oorlog Mucenni in de Kamer Zgn verklaring dat reeda met voorkennis van Critpi na den slag vau Adoea vredesouderbandeliogcn met den Negus waren geopend en dal terwgl de Crispiaansche btadeti vuur en vlam spogen tegen hen die vao eertoozeu vrede c dorsten spreken bad ironisch gelach bg de aanhangers van Dl Rudini ep verslagenheid in bei een trum teweeggebracht Om nu deu indruk door die mededeetiog gemaakt weg te nemen had toen Moceuni verklaard dat alleen door middel van majoor Sala ouderhandeiingeu wareu aangeknoopt om igd te winneu en dat zulks uit de met de generaals Baldissera en Baraiieri gewisselde stukken kon bigken t Pleit voor de Italianen dat ze over deze troowelooze bandelngze verontwaardigd zgu Als Menelik vsn deie verklaring hoort zal majoor Salsa die hem uu voor de tweede maal over de vredesonderhandelingen komt spreken heel wat ii oeite hebben om l u kouiu te beduiden dat het nieuwe kabinet er eerlgkfr bedoelingen op na houdt dan het vorige miuiaterie üit Kaapstad wordt gemeld dat het congres van den Afrikaanderbond hetwelk te Burgersdorp is gehouden in een motie zgu afkeuring heeft uitgesproken over Jameton s inval Verder wordt daanu de houding van Cecil Rhodes in zgn dubbele qnaliieit als directeur der t Chartered Compauy eu miuiater preaideni van de Kaapkolonie streng gecritiseerd het Congres eiscbt verandering in hei bestuur van Rhodesia 9b van de sChartered CompHny ff en de bestraffing van alleu die aan den strooptocht hebben deelgenomen Ten slotte dringt hel Congres aan op de spoedige bgeenroepiug van het Parlement teneinde door eeu parlementaire commi sio met buitengewone volmacht een onderzoek te doon instellen naar de wgze waarop de inval werd voorbereid in de kolonie Rutherford zal weder door den rechter in verhoor woidea genomen Over een week zal de lustructie gesloten zgn ii iu8 ehsn is reeds gebleken dat lti5 kisten met geweren en 12 met Adaxim e door Rutherford ten dsele naar de De Beers mgn ten dsele naar Mafekiug verzonden waren Iu bet proces te Pretoria verklaarde Peter Smith employé bg de Simmer and Jack mgn dat vgf wagens cokes voor de mgu werden ui aladen Onder de cokes was een hoeveelheid wapenen en ammunitie verborgen Drie petroleum tanks die mea ook ontving bevaitan Maxim i Getuige geloofde dat er 24 Maxim s en ongeveer oOO tisteo geweren ontvangen wareo Er moet emdalgk een beslissenden tlag geleverd zgn op Cuba Nadere bgzoaderhedea ontbreken tot nog toe maar wanaeer de berichten nit Havana waar zgn kan aan de jnisiheid ran dat fait niet worden getwgfeld Ia den loatsteo tgd vsroam men ovsrigeos weimg belaogrgks kleine schermutselingen waarbg de opstandelingen natuartgk het onderspit dolren ea veel doodea verloren een paar wreedheden door de opttandelingjn gepleegd waarren niemand weet of zg juist zgn of orerdraran doch overigens weinig wat bnilea de lastaabetalende Spanjaarden niemand interesieert Zelfs de gver der Amarikaneo begint te rarflanwen bun genegenheid voOr de Cubaoeo wordt allengs bedolren onder een oneindig aantal redevoeringen en raakt misschien verloren gedarande al de wandelingen welke de reaolatie die v d baar bestaan moet doen blglnn wandelt taa Kamer naar Senaat en Commisaie viee versa Ook in Spanje begint men te twgfelen aan het beleid van generaal Weyler Het bestaan fu dien twgfel bsteekent nog betrekkelgk waiaig maar indirect mi daarait de gevolgtrekking worden gemaakt dat hat na het vertrek von mursehtlk Campoa ap Cuba nog niet gaai sooals men verwacht bad Uit Madrid wordt dan ook bericht dat mao hoe langer hoa meer begint te wanbapen aan een goeden afloop echter bigft de r eering generaal Wejler onderateuneu Xi0mwe MMi Ul CaOBmBm L va OS Az March Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA tours van Amslenianii 93V i Va 100 lOdV 77V 88 i 84 88 8S fis 18 1 8 104 6 80 1 81 IU 4 lOOV Tl 49 m 663 lOJ 4 100 903 l l SÜ 12 101 1007 140 981 70 S8 112 96 aoo 160 160 i iV V 48 5IV 188 Jl B u ml 101 Vi loiv 148V IDBV isV IDS 51 103 1 13 l 107 1 iV 80 V ion 103 49 1 217 200 1081 108 103 103 103 HU 124 16 36 114 30 MA ABT VzDiiiLJLNu Cart Ned W 3 ï a dito dito dito S dito dito dito S HoNOAE Obl Goudl 1881 884 Italik Inschrijving 186Ï 81 5 OosTiNR Obl in Dsnie 1888 dito in zilver 18S8 5 PoRTUOAL ü jlig mot coupon i dito ticket 8 ausLANu Ubt Binaeul 1891 4 dito QecoQB 1880 4 dito bij Roths l88ï 4 ditabtjHopeI83 U4 dito ia jfoud lei ü 1883 dito dito dito 1884 dpANJK Perpet sobuld 1881 4 TuRKiiJ Gcpr Couv leen 1890 4 tiec leeiiiiig serie U Geo leeuin serie C I ZuiD AvR Kap V ohl 1892 5 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 AUHTEEUAM OtjUKHtïeo I89S i RoTTEEDAH Stod leeu 1894 i Stü N A fr lUndelsv aaud Arsndsb Tsb My rtiticateii Utju Msatschappij dito A rDh Hypotheekb andhr 4 Cutt Mij der Vorateul aand b Gr Hypotheekb i udbr 3 Ntfdurlsiiuschu bank aaod iVed HaQdolmaa h dtUj N VV k Pac Hyp b paiulbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 3V Utr Hypotheekb dito S iJoeTEKE Üoêt Houg bank aand IIl 31 Hypotbeokbauk pandli 4 UEEiKA Kquit hypotU psudb 5 Maiw L G Pr Lien cert 8 Szu Holl U Spoorw My aand Mij tot Kxpl V 8t Spw aand NeJ Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid A irik Spm aand 8 ditfl dito dito 189 1 dito B lTALiE 8poorwl 1867 89 A Kobl 3 Zuid lta 3pirmij A H obl 3 Polen Warschau Weenen asud 4 RüBL Gr Huaa Spw Mij obl 4 Baltische dito aand Ksaton a dito aand 6 waag Drimbr dtto aaud ICurak Ii Akow 8p kap obl 4 dito dito obltf 4 AMERIKA Co lt IV Sp Mi obl 6 iiio k North W pr O v aand ditodito Win St Peter ohl 7 DenvtT k Riu Ir Spin oort v a Ittinoie JoQtrat ul l wi goud i Louisv k NaahviileCHrt v iiniitt Mexiro N 8pw Mij leln p o fi Mias Causaa v 4 pet pref anud N York Ontario k West aand dito Ponua Ubiu oIjIi 8 i Orogou Calif Ie hvp in Koiid 5 3t Paul Minn k Manit M 7 l n Pac Hoofdlijn r bl=K dilu dito Line Oil lo hyp O 5 i ANADA Jau Suuth lVrt v iiund VBN C KalU kNav leh d c O AniHterd Ooinibug Mij aniul Rotttird Tramweg Maalfl aanil su Slad Amsterdam aand i Stad lloltordam aand 3 itKLOiE Stad AntworpenlHST i 8iad Brasael 1886 3 loNQ Theisfc Kegulli Gesollsch 4 OosTENR Suataleeaiii 1860 i K K Ooit B Cr 1880 3 IpANJE Slad Madrid S 1888 Nbd Ver li a Hyp SpobI oert Burgerleken Stand GEBOREN 19 Maart Thomas Jozef onders P A Loiten en H J Blom Pieter oaderi P van Loen en J Egskoot 20 Araoldos Fraoi ouders D Holicber en J van Hof wegen OVERLEDEN 18 Maart h Knlik 3ü j 19 D van der Heidan 52 j 20 A de Jon 80 j J J Bik 9 m ONDERTROUWD 20 Maart P G Koog man 23 4 en T J Berlga 23 j P J WoQi 28 j ea M J van Egk 26 j W Q vaa Driesteo 22 j en C Ankema 18 j A Ggzeaij 24 j en E Vis te Baarn 25 j ZfiTenbuUen GEBOREN Maria oadars N fl C Crone en J Treorniet ADVERTENTIfiN Na eene kortstondige ziekte overleed heden in den ouderdom van 72 jareu onzeu Directeur P GLASMACHERS die ruim 33 jareu in één onzer Aardewerkfabrieken mei gver werkzaam was JAN PRINCE Cie Gouda 20 Maart 18 Hedenmoi en is in den ouderdom van ruim 80 jaren overleden ouze Vader Behuwd eu Grootvader AART dr JONG W M DB JONG 0 UB JONG T u Hbij A üK JONG Jk A J J oa JONG 2 l Maart 189Ü Havëekami P W DB JONG Gouda I Haarlem De Familie verzoekt van rouwbeklag verschoond te blijven Voor de vele bewiixen van deelneming onivaogeo bg het ovoilgdeii vau ouze Echtgenoote Moeder Behuwd on irooimoeder Mejaffrouw ADIUANA HOND betuigeu wg onzeu hartclgken dauk Uit aller naam l M milJK Gouda 20 Maart 1890 De oudergeteokeude heelt de eer teberu liten bg zgne Zaak heeft overgedaan aan deu Heer G ti si ma die liaar onder ilezeUde Firnm zal VOORTZETTEN Dankzeggende voor het genoten vertrouwen boveoit hg zgn opvolger beleefd aan Met achting U Q van Frankenhuijsen Onder referte uau het bovenstaande deel ik mede hei myu streven zal zgn door uitHtekende J ranken te leveren en door vlugge bedieuin het vertrouwen aan mgn voorganger geschonken mg waardig te makenOnder aanbeveling UEd Dienaar G TIE8EMA Eindezamen Burgeravondscliool Üe COMMISylK voor het EINDEXAMEN aan deBLUBERAV0ND8CH0OL maakt bekend dat genoemd Examen 10 hei openbaar zal gehouden worden op VRIJDAG den 27n MAART MAANDAG den 30a MAART en DINSDAG den 31n MAART in het Hchoolgebonw op de Houtmanngracht avonds te 7 uren Zg die aan dat Examen wenschen deel te nemen hebben zich daartoe aan ta melden bg den Directeor der School Hst bssts oosohadelyksts en CKa makkslykatc potlsmiddct voor Hssrai tn vooral dames en Kindcrsctioenwerk Is da Appratuur van C M Mlitlsr 4 Ce mm i srill laNtb Str 14 Menlettvfotd HivS op naam en rabrlcltsmerk Varhrnlaer by KMna Wlakaltan la lieMwtrt lalaatwIeH eratf i ew i Mi Iwersal aapatby W tvla a w ArabM Namens de Examen Commissie De Voorzitter L BURGERSDIJK TE PARIJS Zenden gratis snfranci het pracliti r fteiltuoii eeixl ISK ILHI mei oederlaudschen of rransclieu lokst bevattende de afbeeldnigen der tKatat uitKekomaa modetleu voor el Zomeraelxoan van kteederen hoeden enz voor heoran damei en kinderen op i f nkeertle aanvraag aan M JULES JILUZOT C PARUS Stalen van zgdeu wuUen eu katoenen stoffen laken enz eni worden aveneens franco too ezondeu doch men Relieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da rijten te bepalen Dit album bevat tevens de lalicbilngen welke voordegoedeen prompte uitvoerlngeo der bestellingen benoudind zijn Beitetltngen van i5 fram s en kooger worden meteene verlioojfin aii 5 O OfttlMM pracht êitotii oan inkomende nchtpn ia alU plaanen van Nederland aan huis bêzorgtt De klanten hebben geene rormaliteiieo voor de inklarnifi of andersiiita te vervullen daar oiih r4 xpidlU hu s tê Roitndaal Noord Brabant ilanrmt de lirlasi is A Uerwege bekroond met KereDiploma s Gouden eu Zilveren Medailles beuevens KereDiploma Gouden Medaille en Ceriiiicate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is bet Wereldberoemd l ruiven llorsl lloni Extracl MELIANTHE UIT UB Fabriek DE HONIGBLOEM TAN II IM van Schaik Co gefentigd te Oravenhage Uean middel la ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe orertreft net ie ONHEUUOJSJ JSLIJK het beele middel ter wereld hetgeen de vele en verachillendu bekroningen getuigt Het veraacht en geneest OJiMlüDBLlJK de etreugflte hoeit en verouderde boretkwalen Dadelyk na het gebrnik der MELIANTHK doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHË bewenen zjjn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigeoflchappen op pryn worden geeteld De MËLUNTHE it verpakt in flaconi van 40 ct 70 ct en 1 met gebruikaaanwyKiQg voorzien vao ona Handelamerk gedeponeerd a d Kecbtbank Ie t Gravenkage BV Verkrijgbaar bg F H A WOLFli Urogiat Markt Umida K U VIN MILD Veeratal B 12U ta louila A bOUMAN Moordrulit J C IIATÏILAND Botteop B V WIJK Oudmiai r FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ aN Gtiemische WisscberiJ vt 11 OPPE ilEIMRIt 10 Kruiskade Botterdtim Uebrevtteerd door K M den Koning der Belgen HoofddepAt voor OOUDA de Heet A VAN OS Az Spaoialikeit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Rindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plnche mantela veereu bout ene Oordgnen tafelkleeden eni worden naar da ienwate en lutate methode geverfd