Goudsche Courant, dinsdag 24 maart 1896

Dinsdag 34 Maart J896 34ste Jaargang No 6023 mimm courant JSieuwS en Advertentieblad voer Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs i er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlüke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTÏEN worden geplaatst vau 1 5 regfois a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 3 O Pm Sto OKft lo O O tcLiean st üESTA FETTE Rotterdam Gouda DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten tbu GOUDA naor UTRECHT des morgens ongeveer ten eve en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reingetrgenheld voor Pasaagiers naar UTRECHT en tusachengelegen plaatsen Kantoor A teuiwe l eerstal De gent II J MOEIlBI Ei Op Maandag 30 Maart 1896 de morgeni leu t re zal ID t llolel Het Wapen van Boskoop te BOSKOOP door het Collegae van Kerkvoogden en Notabelen der Ned Herv Gemeente aldaar worden i suxi Toesteed Het maken van een Kerkgebouw met Consistorie op de bestaande fundamenten der afgebrande Kerk te Boskoop Bestek en teekeningen zgn van af 20 MAART terkrijgbaar hg den Secretaris Kerkroogd den ffelEd Heer E J VELÜHUIJZBN te B iikoop tegen betaling van S0 De Architecten H J NBDBRHORST Jr l Gouda en J HBNÖKVKLD J t Alltn aid Rijn it d bMt mwniriol Ugen Jictit fttiMiD M k LnoMi tiMD hortom Wat ê tgs ArtBrPain Expiller Ygt kiB iMllMllaHtawf taiUi e s ArtBT PaliilxpeHer Esygi Aikerliiii Exiieller Vowkudn ia U i f 1 t id HWiter t Oo t BoMwitoni T Gouda bö A WOLFlf Markt A U4b ei DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Open bare Verkooping C3 OtJto A op MAANDAG 23 MAABT 1896 des Toormiddags te el ure in bet Hotel Da iuitt aan de Markt aldaar ten overstaan Tan den te Baailrechl resi dterenden Notaris J KOEMAN van Een hecht en sterk goed onderbonden op besten stand staand WINKELHÜIS met afzouderlyken opgang hebbend BOVBNHl IS en Erf in de Dubbele Buurt aan de Oosthafen B Nos 9 en 9a te Qouda De beneden woning ia Mrhnnrd loor 325 per jaar De borenwoning is te aanraarden 1 Juni 1896 Het perceel is te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den dag der reiling rjn 11 tot 2 ure en op dien dag van 9 tot 11 ure Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN roornoemd en ifln ook te bekomen ten kan tore Tan Notaris P MUL te Zanni am TANDARTS E CASSLTO uUgtnonderd ZOSDAOS Turfmarkt 172 Gouda U A M E S Muile rlikelen en Uanieeriugen op elk gebied fHALTES NOUVKAUTÉS FOtTRNITÏÏEEN voor NAAISTEKB en KLEEHMAKEBS bekend goerlkoop en Kolide KlIHC SOttTEERIHti r coK sE3a s GLACÉ HAN DSCHOENEN KOUSEN t Hokken Hlouten TrleoU I Keuken en fanlasie Schorkn euü enz WISBRDN UFFHANN 0000 8tuk8 uit da fallieta mtiik eentr der eente bu taaI ndMit fkbriekei orer gtnomane ioog iiumd Leger Paarden Dekens mouten tegen deo ipotprijB ran fl 2 75 per 8tuk worden sitrerkooht Daii dlkkfl ontlijtbire dekani zl n zoa warm als esn palt ca 140 X190 cm geroot dut het tfeheela paard bedekkana mat wol opn naaid eo 8 braade streepen voortfl een klelue partll witte wollene Slaap Dekens groot HOXli cm wegena Koer kloiiie leehii dour raklui hemerkbare foutan iii bat waafsal aangaboden ad fl 3 50 peratuk Koitan anders het dubbele 1 0 DuldfllUk f Hhr Tes beitelllngen vrorilen MO Unc d ToarrMul trekt teyen loeundfnn ▼ an bat btdrac of onder rembouri prompt iiit fferoertl B Hnrwltz Maaatrloht Oroots staal Si iu PDIKE OUDE SCHIEDAMMEK GENEVEE Merk NIGHTCAP Vorkrynbaar bij M PEETERS Jz Utrecht N B AU bewijs van eclitheid ii oacbet en kurk Bteods voorzien van don naam ilor Firma P HOPPE ONDERI INÖE Brandverzekering Maatschappij voor GEBOUWEN MEUBELEN en KOOPMANSGOEDEREN Uitsluite nd voor de Gemeente GOUDA BESTUUR Mr M M SCHIM fi dee LOËFF Voorz U J NEDERHOBST Senr Onder Voorz N ïAN KRIMPEN A JONKER Kz H STBAVEB C G SPIT en A ViS REEDT DORTLAND Administrateur iiecetligtt WeSTUMfeX f SS Deze Maatschappij werkt ouderling doch herverzekert alle posten op zeer gunstige voorwaarden b j solide HoUandsche Maatschappücn waarvan contract ter inzage VERZEKERT Gebouwen waarin geen bedryi voor 0 70 per duizend Meubelen in die gebouwen 0 80 Winkels en bedrijven zonder gevaar 0 90 Meubelen en Koopmansgoederen daarin i 1 Andere jiobten zoo billgk mogelgk Nadere inlichtingen te bekomen bij HET BESTtlUR s S hcriclit dl Ontvangst der Noiiveauté s voor het Voorjaar Git Garnituren en Galons w s s Fluweels en XUileii voor iarneeriiig en Costuiiiiis S KANTEN KRAGEN KANTEN in ruime keuze ontvangen LIITTEIT in alle kUnren l fmmnm mwfËÈME mmmMA M IN HET KLEIN EN GKOOT f I GLACÉ ZIJDE EN GAREN HANOSCHOENEN Ui M B 2 Êichle Fransche en Duitsche Corsets a liOl KK ill alle rooten en kwaliteUen beenlengtens Z alsook prlina vtaschechte KATOEN in kinwen plukjes eo knoiten I GAEEN EN BAND WOL EN SAJET n h limodigile Artikelen voor het Aannemen in ruime keuze voorhanden V Aanbevelend t W C VVEUlMNG 25000 Gulden is de HOOFDPRIJS bij de trekking der Premle Amuleelen N H Vereeniylng Bet Witte Krul op Woensdag 1 April e k Ingevolge het bu de Nederlaudsche Bank gedeponeerd Wa irborgfonda en den tegenwpordigen lagen koers kan dit lot met recht een der aoliedste en goedkoopste genoemd worden Minste nillolinjsprijs 14 Gulden I Nieten hesliian nietl Prijs per origineel lol f IM franco per poat na ontvangst van het bedrag Op verlangen wordt prospectus gratis toegeionden Max Stern in E ffecten Spul 2S AmHlerdam HEDEI OI TFil GEN l HET SCHOENEN EN LAARZEN MAGAZIJN KOllTE GROi i Er JDAAL EEN PRACHTIGE COLLECTIE EEEBEN lAMES EN mSEMDENf EBS Zeer lage prijzen Aanbevelend B V TONGERLOO Tesen hooge provisie en salaris wenscht men werkxame solide kgtRten in alle plaateen van Nederland te engageeren voor den verkoop van een gemakkelijk te plaatsen artikel Oeroutineerde Colporteurs genieten de voorkeur Men gelieve tich te adresseeren onder motto Wirkzaam aan het Alg Advertentie Borean van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam soctetcii o s G OEGK Se Abounenient Voorstclllns Uonderdag 26 blaart 1896 Koninklijke Vereeniging Het NederUndseli Tooneel VKIEN FKITZ Tooneelspel in 3 Bedrijven Aanvang half 8 uur oada Druk vaa A BaiNiNiN t Zta t Qeivone bepalingen en prgna BINNENLAND GOÜDA S23 Maart 189Ü De rechtbtok te Rotterdam veroordeeldü Zaterdag H J ▼ B toker en J J L fareoBgeïiel beideu alhier wegens miibaDdeling ieder tot een maand gevaugeoi straf C de J arbeider te BUiawijk wegens vernioliug tot f li boete snba zes dagen hechteiii Bij koD besluit is benoemd by hpt 4e reg tot majoor de kapt A D Petter adjadaut van het reg grenadiers en jagers Alhier werd verleden week eeoe algemeeuc vergaderidg gehonduu an kUermakersvereeuigingen Zg waren tot deze vergadering opgeroepeu door de kleermakersTpreeniging welke alhier zetelt met het doel een algemearion kleerraakarsboud tot plaad te brengen Aan deze nitnoodiging hadden gelroor gpgeven de atd Den Haag Amsterdam deR C kleer uiakersgezelleovereeniging St MartiuuB t Amsterdam Arnhem Rotterdam Grouiugen 1 en Ik Purmerend Hekendorp Woorden tenig particu iereu uit omliggende plaatsen eu de heer Varslui vertegeuwoordigeude de patroonsvereenigiog gevestigd Ie Amsterdam Besloten werd o a dat geen patroons tol den Bond znllen worden toegelaten Toen een nieuw be tuiir gekozen zou worden werd op voorstel van Rotterdam besloten dat het zon aang wezeu worden uit de plaatsen Amsterdam De Haag en Rotterdam Vooi Amsterdam werd de heer Bekker verkoKtin terwgi voor Den Baag de heer Gration werd aangewezen eu de neer Bugmaus tuur Rotterdam in aanmerking kwam Op voorstel van Grotungeu II werd benloten om aau de nu aanwezig zijnde afd op L dragen een voorluopig reglement samen tn stellen Nog werd healottn om de eerstvolgende al gemeene verg ts Utrecht te houden en wel m de maand Juli of Augustus Naar de Arnh Ct f verneemt hebben Ged Stalen van G lder and bezwaar gemaakt tegen de bepaling eener onlangs door den Raad der gemeente N megen vastgeiteMe verordening waarby aan B en W de bevoegdheid werd verleend dispensatie toe te staan van het door deo itaad vaatg stetde niir van opening en sluiting dei ko ffiehuizen enz op grond dat bedoelde bevoegdheid ingevolge art 188 FEVILLETOIM 79 Cen gloeiend rood van hnrtstuchtel ke schaamte verfde Lidy Adelaide s wangen Nooit was eene vrouw tot eene meer vernedereode dwaling vervnlten Zy sou Btch selve voor hare ijdele dwissheid sij zou Lord Dane een klap hebben kunnen gevea Toen zij wilde spreken kon s geen geluid uitbrengen Hjj wfts oprecht geweest Hel was niet by hem opgekomsD dat zgne woorden zoo verkeerd uitgelegd souden kunnen orden hij was vol van Maria Los ter en hij voelde niets meer voor Lady Adelaide Sedert baar huwel k bad b nooit meer ass haar gedacht dtn aso de vrouw van een ander Hg kad haar van toen aso uit sijn hart verbannen Zij verbeelddt zicfa dat dez veroederendo bittere vergissing van baar hem driemaal al wat zjj hem vroeger bad doen Igden moest vergoeden Hj was goedhartig en deed sijn best om den onaangensmen indruk van dit misverstand te verdiyven h deelde haar sonder vsrdera omwegen made dat b freule Lnter beminde en met haar wonsohte te troawflo en dat hij eerst met faasr gesproken had om haar te rersoeken haai iuvloed by haar ech cenoot te gebruiken Men zegt algemeen dat het voor mg tgd wsrdt om te trouwen merkte bg aan en het wordt werkelgk tgd als ik hst oog doen wil Behalve dat ik der gemeentewet niet aan B en W maar slechts aan deo burgemeester kan worden gegeven Als een bewys boa de publieke opinie in Engeland bewerkte wordt om aan de Hollandsche boeren of Dutchbuerac alle moge tijke kwade eigenichappeu toe te kennen moge een artikel dienstdoen dat in de Sketch van het einde van het vorig jaar te lezen itaat Nadat de coi respondent in dit geval eene dame het weinig vertrouwbtar karakter geschetst heeft van den Kall er die door de Zendelingen t t het Christendom is bekeerd eu het weinige succes dat dour ben tegenover de inboorlingen niet betrekking tot sedelyk beid eo eerlijkheid wordt verkregen Iftat de Bchrjjfster de volgende woorden tot slot van haar artikel volgen Nog een andere factor die de Zendeling bedt in acht te nemen is bet feit dat de Ho audache Boer vul psalmen en gezangen die bybel teksten aanhaalt bg de el en aau alle uogeiyke godsdienstoefeningen en bid stonden mee doet een van de meent TerachteItjke schepselen is om de meester te egn van de inlaodache bedienden Hg beeft hinderde jaren geleden rich langzaam een weg gebaand van de Kaapstad door wat nu de Kaapkolonie wordt genuumd dooi den Oranje Vrystraat eu rechtstreeks door de Transvaal steeds ana het trekkenc steeds verder ganade met zyn kudden groot en klein ree en zyu geziunen steeds onrein in ge wooutea en gedachten altyd ouzedelyk bygeloorig en scbynheilig en men gevoelt dat het tengevolge van zyu invloed is die langKaam ZuidAfrika doordringt dat de inboorling er toe gedreven is om de eenvoudige woorden van Christus te verwairen met manieren en gewoonten die oozeddyk en onrein lyu Ëen nieuwe Zendeling wordt steeds d or d Boeren om de i tuin geleid Hy denkt om dat de boer goreg eld de kerkelyke bijeenkomsten eo bet oaditriiaul bywuüut dat bji gudsdiensti is èn wil niet getaoven dat dit zelfde buer zal liegen sal bedriegen zal Initeren zooveel hy maar kan eu terwijl hy ai dien tyd door de heilige schrift aanhantl Ku dui heelt de ougelukkige Kaffer weinig kau om een onderscheid te maken tnsschen dun Zenileling die dezelfde iiitdrnkkiogeu bezigt atd zyu Üollandsche meester en den boer die hem afstraft en bedriegt en üiu liegt en zyo klanten besteelt eu dit alles doet met Gods woord up de Hppon Waarlgk waar zulk een ras de ontwikkeling en de beschaving van den inbonrling in den we slaat is het toch meer dan jammer uwe Btiafdochtor bemin heb ik loeren inzian dat het heter voor mij is om te trouwen fk heb weiuij aun htit geselschap vac de arme Cecilia Maar ik beminde froulo Lester lang voor dat die gedachten bij m opkwamen reeds voor dat ik hier op het knalect terug kwam voor dat ik Londen rorliet had ik haar lief gekregen Ik heb nooit iemand outmoet dio mg meer achting heefl ingoboozomd voegtle hij er mot klem op het laatste woord bij en ik hoop haar to bewegen om Dane Ie worden Daarom wend ik raij als een oud vriend Lady tot u en versoek u om uwe voorspraak bij freule liester Nu begreep zg alles Zy had zioh over de drukke bezoeken vnn Lord Dane verwonderd eu die misschien in stilte aan andere twwefegredenoo loegoschroven Hiar gelaat was nog gloeiend rood inanr zij heiatelde zich zoo spoedig mogelijk es hiof haar hoofd diet eene liotsche beweging op Waarom wendt gg u niet rechtstreeks tot don hoer Lester ia plaats van tot mgP Lord Dane verklaarde haar dit in de meest kiesche bewoordingen Hg wist evoa goed ali hrel Uanosheld dat de heer Lester voel boswaron zou hebben tegen een huwolijk van zgne d oohter omdnt bg alsdan verplicht sou zijn baar haar jaartgksoh iDkomen uit te keeren Masr Lord Dane vroeg Maria tonder hanr gold de beer Lester mocht dat behouden hg was rijk genoeg om bet hare te kuonen missen pit wilde hij aan I dy AdeUide roededeeleaj want het was bekend dst do beer Lester op bet punt van geld zakea niet te genaken was en Lord Dane dacht dat zgne vrouw hem dit alles beter soit kunnen medadeetea dan hij self dat Dr Jamesons heldhaftiii c streven is mislukt Hoe kan meu verwachten dat zulk een martelaar als by tegenover een verdorvan ras als dat der boeren verooideeld zal worden i De Urker visscber Jacob Sohooten dio aan de gflvolgeu van ecu ernstig ougeval lijdende is moet volgens de verklaring van een geDeüsknndige in een ziekenhuis opgenomen worden ota eeu hoogstgevaarlyke opurstie te ondergaan Daarvoor was echter f 40 noodig behalve de koateu aau de opname verbonden De arme man die sedert langen tyd nietio staal was geweest iets roor cqei gezin te verdienen wendde sich in zyu nood tot de Koniogin Regftates en weldra bleek hem datz jae hoop met vergeefsch was geweest want deter dagen ontving de hnrgemeeiter vao Urk namens H M een bedrag vau f 40 en io eenb eleidend schryven de toezegging dat H M voor de te maken kosten ainspralcelyk wilde yn In deo nacht van Vrijdag op Zaterdag te half 3 uur heeft te Rntterdam andermaal oen ernstige brand gewoed in paud 117 aau de Baan naait de Zwemschool De boveoverdie pingen van dit dubbel paud zy ingericht voer eeu werkplaats van gesehitdorde meubelen van de heerou Scherer en Co terwyl beneden vu tigd is de kistenfabriek vao de firma ua Kbelman en Co Door deo voorraad bout hnd de brand een ernstig aanzien zoodat twee stoomspuiten en 8 handspuitea ïa bet werk moesten gesteld wordoo onder leiding van de hoofd ieden Veder en van t Hoogerboys Ds 2 bovenverdiepingen brandden uit terwyl df kistenmakery veel waterschade bekwam Alles wQi verzekerd De premies werden verdiend door de spuiten 7 3 en 4 Nadat Vrydng nog water werd gegeven op de puinhuopen vao deo brand te Oad Delfnhavoc ia deze brand thans geheel gebloaoht De Vorst van Monaco heeft aau zyn beruchte apeelbttuk opnienw concessie voor vyftig jnren verleend Dientengevolge hebben direc teuten besloten bel casino te bouwen waardoor de omvang der lokahteitoo tweemaal zoo groot zal worden Men z l een kwart millioen nieuw kapitaal in de zaak atekeii Voor do rechtbank te Arnhem verscheen Zaterdag G B arbeider oud 2 jaar terzake van dr misdryveo In den avoitd van S Februari belde bekl aan by den landbouwer A Costermans te Ëlsi en toen hem door diens vrouw de dear werd Het was oen edulmoedig aanbod Ln y Adelaide voelde dit en zij werd vrïendelgker Dergelijke schikkingeii kunnen door de wot bokraohtigd worden morktu Lord Dane aan fUj zult mi e voorspraak bij beiilon zgn met waar lieve Lady Adelaide P Lady Adelaide anlwoorddo niet dadelgk Zg was ontroerd Niet in stsat hare aandoening laogor te verbergen r ea g eensklaps op schoof de vensler gordgnun op zij en sag naar buiten aar hot onstuimige weder Lord Dane lag hanr na Hg vroeg zich af of baar zonderling gedrag het gevolg was van een namelooa gevoel dat zij nog voor hem koesterde of dat zg misnoegd wai op haar zelve on op hem als de oorzaak vsn het ongelukkig misverstand dst tassohen hen had plaats gehad Maria is Ie jong voor u T o rd Dans zeide zg teo laatste maar zonder lich om te keeren Versohonn mij I ady Adelaide als ik do vrgbeid neem u te doen opmerken dat dii eene vraagis die allesn ons beidon aocgaat Og fijt tweemaal loo oud als sg Niet gehoel en at Kr volgde eene lange pauze die Lady Adelaide oindelgk aflirak Ik zou liofst oDsgdig in deia zaak blgveo Lonl Dane zoidu lij terwgi zg sioh weder neer zotte lic beloof u dat hoewel ik une voorspraak in de nliefst niet zijn wil ük u ten minste niet zaj tegenwerken Wend u iftchtstreaks tot iifa heea Leiter spreek even opiv oKt met b als gt het nifihetmijgedaan bebt en dan houd Ik mg Oi rtui dat hiju zgoe toestemning zal geven Ifot is waar dat hi lastig is op het punt van geldelijke zaken versobillande omstandigheden vooral dia io batrakklsg tot i opengedaan aaide hy gald of ik lUak dan boel iu brand c Costermaua kwam daarop zelf tilt bed en stak eeQ gulden door da raak van de deur sDat is niet genoeg c Hida bekl en verdween in de duiiUrois Drie dagen tater wachtte bakl s ronde dan laudhouwer Bekl bakende al het hem te taste gelegde alleen hield hy vol niet fieichoten te hebban met het oogmark om V ta dooden lig wilde hem bang maken an hoopte dat V dan de gevraagde f 200 zou geren Bekl verklaarde steeds schreiend en diep berouw toonend dat hy zich op deze wyze geld bail willen verschaffen om in hel buwelyk te kunnen tradan Het O M liet na het eindigen der gatoigenverhooren de aanklacht pogiog totdoodulog varen omdat bet niet bewezen achtte en eischte tegen bekl ter zake vao afparaing eu poging tot afpersing fi jaar gevaogaDisitraf De toegevoegde verdediger mr W Thomas zag zyn tiak leer verlicht nu de poging tot doodslag uit de aanklacht wai Tervatlen en riep met verwycing naar het gunstig rarledan eu het diep berouw van bakl da clamaotie der rechtbank in Uitspraak 31 dezer Donderdagmiddag had te Bradt het rolgande plaats Een goed gekleed persoon komt in dan winkel van mej de wad S en rraagtom sigaren van 3 cent Al prateode rartelt hij o a ook dat zyn oude lui deter dagen hun zilveren bruiloft zullen vieren en hg eeoige kutjes wil nemen maar daarop daa ook radoetie rarUogt Ouderwyl komt eeu 2da persoon binnen met een pik goed en vraagt den weg yoar du kazerne want bij wil in dienst omdat zyo meisje hem ontrouw was geworden Inmiddels bied by aan mynheer No 1 zyn horloge te koop die dit krygt roor f I No 2 wilde nu ook twee tronwpakken rerltoapeo of wal lo da bank van leering brengeo No 1 rroogt of het pak gemaakt of oao bet stuk is t pak wordt daarop los gemaakt de deugdalykbaid der stof door No I beproefd waarop f n i 3 biedt en zelfs tot f 40 opklimt No 1 en 2 krygen ruzie No 2 wil niet aan No I verkoopen waarop deze aan de jnflronw dia Egn zoon staan geven daar aanleiding tos Hg moet zolf beslissen Maria is sgne niet mgne doebter en ik wil mij niet met do zaak inUteo Hetsg gij slaagt of niet ik verkies sr buiten to hlgven Gij zult raij dus niet tegenwerken tk heb u dit reeds beloofd Ik zal m in dole zaak geheel on al oDsgdig bonden fiord Dana boog H bad boimelgk gevreesd dal zij hem tegeo zou werken en daarooi hsd bij eerst met haar gesproken on getraoht bare voorspraak te verkregen Misaobion beloofde zg nn zoo voel als hg verwacht hsd Is freule Lester van avond te buisP Ja maar ik weet niet waar zg is antwoordde Jiady AdeUidfl terwyl zij hslde Zeg aaa freulelaster dal men haar in de siat wneht zeide zij totden binnenkomenden bediende Troule Lester is uitgegaan Mylady Uitgegaan I In dnt nood weder I Zg is dadelgk na den eten uitgegaan Mylady Zij heeft mg verzoeht u te zeggen dat zij bg juffrouw Ilordillion thee ie gaan drinken Maria beeft de wonderlgkats tnvallan riep Laily Adelaide uit toen de knech sich vsrw derd had Hoe komt ig er toe om ia zulk weder uit tegaaul Eene of andere dringende beweegreden moot hlsr wel daartoe genoopt hebben merkte Lord Dano die self verwonderd was aan Niets dan hare eigen luimen of mtjgelgk eeno afspraak met juffrouw Bordlllion aDlwoordde Lady Adelaide op misnoegden toon utlfii tlTwA 1 i