Goudsche Courant, dinsdag 24 maart 1896

10 54 15 0 18 86 1 54 8 85 8 44 4 60 5 84 7 11 7 68 8 8 5 45 5 61 9 67 l 3 U Ol 15 88 4 67 7 59 ff ff 10 04 1 11 08 18 8 6 04 5 08 ff ff 10 11 1 11 15 18 4 t n 8 18 V ff 10 18 ff 11 84 15 55 18 68 1 44 8 60 4 08 5 50 6 4 7 0 8 88 8 6 0S 9 10 10 87 11 ao UOTTIRDAM OOUDA 8 86 40 5 51 10 1 11 60 18 80 1 48 8 60 8 1 8 48 4 10 5 81 17 8 06 48 10 85 1 55 a a ff 7 ff 9 8 10 85 f 1 65 V ff 84 ff 6 V 10 48 f f 5 08 f ff ff 1 41 ff J i t 59 10 11 10 4 18 08 18 40 8 18 8 0 8 8 4 08 4 40 5 51 8 47 8 5i 10 08 1 DBII HAAO 0Ü DA Directe SpoorwegverblndlDgen met GOUDA WInterdleDSt 1895 1896 AangevaogeD 1 October TUd vao Grcenwieli OOUDA nOTTIIlDlM 0 8 40 8 40 5 47 5 54 01 9 10 5 67 05 18 84 8 80 7 46 5 07 5 1 SOBSA DEN BtlO Gouda 7 3U 85 8 8 87 18 50 10 50 18 18 15 88 1 87 8 86 8 47 4 46 til 7 14 7 4S r 5 5 54 8 54 11 Z T U 7 45 8 47 11 08 18 40 4 57 8 01 10 08 lS Zagw 7 68 8 68 11 18 18 48 5 08 8 18 10 15 Voorb 8 07 08 11 8T 1 01 8 80 8 88 10 57 Maga 8 15 18 7 18 07 10 48 11 8815 48 1 081 67 4 08 4 17 5 56 6 67 7 44 5 81 5 88 10 88 11 48 ocdi ui kicht Uuaui 8 85 87 7 55 5 05 5 51 5 05 10 1 10 67 15 48 8 80 8 17 4 18 4 47 5 67 8 58 8 81 10 18 7 56 sUage IU aO 7 48 8 80 9 88 9 4SI0 11 11 81 IS Ul SB 1 44 8 68 8 48 4 16 17 6 ÖS 7 5S V S8 Voorb 8 57 10 17 1 41 n U Z ZcgwS Il K w M 10 81 K l KK V t S 8B 9 8 Zev ll e lS w 0 0 M 10 48 f s oa 0 e S9 lO OX Onada S SS 7 60 8 18 9 9 56 10 18 U B4 11 08 18 48 8 17 8 14 8 86 4 18 4 43 8 47 MO 8 1S 10 13 Stopt te Blaiswqk Kraisweg sn Nootdorp Leidaoheadam eu Heksadorp U T B C H T 0 O ü D 4 Utfeekt 7 60 10 11 84 18 50 8 10 8 68 4 48 fi S8 7 60 8 09 9 07 10 3 WaerdoB 6 11 10 88 11 61 4 18 8 68 9 88 10 64 Oadewator S I9 lO S v 4 84 0 w t 9 80 Oeads 8 88 9 84 10 44 18 0T 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 8 86 8 419 4 11 10 1M8TIKDA U O U D A AKstardam 3t 8 10 10 48 S SI 4 10 8 18 7 4 Ooada 7 88 9 04 10 14 18 18 S Sft 6 80 7 48 0 4 Stoppan U Blaiiw4k Knüawag ra XfMtdwti Udaabmdan m HOwiorp 11 14 M7 V 7 19 10 1 ll SI Mfi 8 14 K OK 8 17 7 111 48 10 17 1 87 16 11 U 4B l tO 8 08 S ftO 4 48 B S9 1 81 f f 04 f O U U k K USTXRBAM 10 01 lA B lUO S tl 4 47 8 Bt 10 14 U Ol 1 1 18 4 8B 8 48 11 80 Btopt Ie Nooidorp Leidsohendsaa en Bieiaw jk Kndsvreg ea Uakendorp natHurlgk tad IIm gstoigB wM g wewt ugi Jofifroow koopt II b t Toor mg a kuot erf 5 uin ▼ erdteoea Do joffroow tracht aitdt gehe le bsndelioR te btyren doch geefteindolijk toe eo betaalt voor No 1 B tdebeerRn Terlateo hierop deo winkel tertryi No 1 bij het heengaaD zpgi sjaffro iw ik xal udadeljjk het geld terogbrcDgen c Voorloo jlg Termoadde zg geen W8ad doch toeu betwegblgven haar te lang dunrde kreeg zij arf W aii waarichuwde de politie en deze bud hetgeluk No 2 aaa bet station te arre teerea TftD welke geleKeabeid nok oog gebruik gemaakt werd eeo ander verdacbte aau te houdenNo 1 il op Terzoek derjuetitie ia zgu woningte Rottetdam gearrtateerd eo naat Breda orergebracht B C ËrieniK icbreef dez r dagen in het N T d D Leenwarden Friestbodi hoofdstad geeft een lolfelyk f oorbeeld door l unitbotereo nie margarine vermengde kooeibbter d kuoeikaaa niet op de markt toe te laten Alle gemeeotobestoren die hun belang begrgpen moeten dit voorbeeld folgen Dereoter beeft reeds laug de margarine een afiooderiyke plaats op de markt aangewezen maar ze moet er af en de goedgekeurde boter moet op Deenscbe wgze worden verzegeld Op plantsen waar geen Tartrouwbare maar slecbtn boekjes keurraeestem tooals in EngeUod aanwezig zyn roepe men op marktdagen de hulp in Tao bet Tsrtrouwd personael te Amsterdam bf waar men dagelgks allerlei kooeiseU onderzoekt Zeer veel goi di is er in wat uit Ëogelsnd wordt Toorgeslald bjj het keuren der boter maar ik geloof dat wy in de eerste pUat aan Terplicht keuren stempelen en verzegelen Op de markt noodigvhebben De dagbladen kunnen dit steunen door stecbts de noteeringen van zulke markten op 1 nemen £ en nieuwe gaibrou is in de onmiddell ke nabgheid van Amsterdam ontdekt en wel op bet fabriekiiterrein der beereii J en C Blooker In den stal bevond zich reeds sedert lang eene wel Deze wel blykt gas te leveren in zulke hoeveelheid en van zulke uitstekende qualit it dat de fabrikanten t r aan deokeo ook op audere pODtnn van bet terrein de bron aan te boren en het gai dsn aan te wenden tot bat verhitten der spitten waarin de cacaobooucn worden geroostei d Voorloopig is op de wel een eenvoudige gasketel geplaatst met bet beste gi olg Het gas is reukelooB en geeft goede hitte Door een toe al is de bron ontdekt De koetsier lou des avonds laat water nil de wet pottec en maakte daarbij gebruik van een vet kaars Plotseling zag hg een blauwe vlam boven hei water zweven at de zekerheid variohafte dat de wel gas bi vatte Uit Amsterdam meldt men Eene nieuwe oplicbterg scbyut in den laattten tyd in practgk to wordnn gebracht Dinsdag jl is door de Amdterdamaobe rechtbank een geacht ingezetene veroordeeld tot twee maanden geraugeniestraf wegens het plegen van ouzedelyke handelingen op klaarlichten dag in de Tydingzaal in de Kalrerstroat Het ounie werd geveld op de onder eede afgelegde verklaringen vac drie getuigen Sedert echter ie er een en ander aan bet licht getreden dat de geloofwaardigheid dier getuigen in iwgfel doet trekken Zoo ward onUngs een dame te bsr u haize bij afwezigheid van haren echtgenoot lastig gevallen door drie kerels die baar om geld vroegen onder bedreiging dat xg zooditwefd geweigerd onzedelgke handelingen van baren man openbaar zouden maken 7 85 7 85 7 8 7 4 7 55 Oouda 5 ool lrODbt NiauwerVerk Otpelle Rolterdaal 7 JLotterdam 5 OapilUl f 10 Miauwarlce i 5 18 ItMrdtMk 5 58 5 55 Uudew S 60 C I4 Woerden B Sf 7 08 8 18 Utreeht A U f i t Naar Aasterdaa M 87 8 SI 9 r udR AmotArdam f St De dame hield zich kordaat weigerde betaling en weea 4eD eiteudeliogeu de deor let onderzoek der politie beeft de zekerheid verschaft dat men bier ie doen had met dezelfde lieden die als getoigea optraden in de zooeven vermelde zaak Dat hun bedrgf eerst du bekend wotdt is zeker hieraan te wgten dat de slubtoffere dier opÜchterg veelal liever een paar guldens zullen offeren dan een aanklacht de goede zeden rakende hoe ongegrond boe valseb e k door do rechtbank onderzocht te zien Onze itod herbergt e n bejaard mao die op de bier omschreven wgse reeds honderd en leftig gulden beeft geoflfrd Eenmaal bet alscbtoüfer van lieden als de drie bedoelde oplichters gewordeO Uat men hem geen rust meer en perst vao bem soms op den opeobar n weg herhaaldelijk grid af De nasporingen der politie moeten iotusscheo reeds goede grondvn hebben opgeleverd om op het voonii der rechtbank terug te komen Dinsdag a s wordt de zaak in booger beroep behandeld echter met geslot ju denren De directeur van den schouwburg te Leer Oost Friesland heeft de geboorte van een dochter op de volgende humoristische wyxe bekend gemaakt STADSSCHOUWBURG TE LEEK Ooft Friesland Direflie J v BAnriNEi Lïii Woensdag 4 Maart 1890 Opgeruimde gezichten In tegenwoordigheid van deu auteur Voor de allerlsntstH maal Nieuw HET TW EDE KIND Nieuw HET EERSTE MEISJE Blg pel in eeo bedrgf naar wg hopen zooder Naspel door den beer Jitlius en mevroow Betty v Bastineller Per oneii De vader De heer Jul v BaBtineller De melder Mevr Bet y v Bastineller De dochter hoofdpersoon van bet stuk Etfride v Bsbtmelter Een hulpvaardige vroow Mevrouw Eikhoflf Plaats der hande iog woning der cchteHeden Door j streeka vjjf uur Aanvang 3 uur Einde i uur 0 Ijj bet bgzouder wordt er op ge wezen dat deze voorstelling oiet wordt herhaald De DiREcnp Meester Ja jongens de Nieuw Zeelandera zgu onze tegenvoeters en daarom K ao als jullie opstaan die menachen nasr bed terwgl zg opittasn als gg uaar bed geat Jongen terzgde Ué wat prettig om dan zoo n NieuwZeelander tot meester te hebben Volgens berichten van xeevbarders die dikwjjls Knap Hoorn omzeilden of tusechen Europa en Australië voereu zendt bet Zuïdpool ebied eeue verbazende menigte gsbergen noordwaarts Een nummer van het Nautisch Uagazgnc bevat mededeeliugen van 200 scheepskapiteins over bnone tochten in de laatUe anderhalf jaar waaruit blgkt dat zy tuischen 40 en 00 graden Znideibreedte gsveldeu gsfcholton eu gsbergen ontmoetten met een gezameutgk oppervlak van verscheidene millioeneu vierk kilometers De ijsbergen toonden verrassenden verschillen iu vorm en grootte sommige staken ternauwernood boveo het water uit andere verhieven er zich boven tot een boogte van zelfs 450 meters en daaronder waren er an nog geen 100 vierk meters oppervlak eo a dere die een oppervlak hadden van 50 vierk kilometers en meer bomtgds kantelden groote gsbergen gehetd om toodat bet onderste gedeelte boven wator kwam en dan was dit gewooulyk bedekt met aangevroren aarde en steengrys waardoor zulk een gsberg dan op eeu eiland gelaek Een kleedermaker te Berlyn ia er teelyk 10 17 10 85 ingeloopeo Hg had van eeo dame 600 Mark te vorderen en tevergeefs betaling gevraagd Toen by nog eens terog kwam wae de dan e verhuisd tonder haar sdre achter te laten Na eenigen Igd ontdekte d vcbaldeiscber dat zg haren intrek bad genomen hg eeo rgken hirer die rgtuig houdt en dat zg daarin vaak uitreed Hg wachtte nu in tegenwoordigheid van een deorwaarJitr de scbuldeoares met het rytuig op liet bet sti houden eo door den deurwaarder op het rgtuig beslag leggen ofschoon de ei eoaar er tegen protesteerde Het rgtuig we d lu bewaring gesteld maar toen de toedracht bekend was gemaakt teruggegeven en tegen den slimmen kleedermaker werd procesverbaal opgemaakt Duze week toad hg nu terecht wegens poging tot afdreiging Het O M nam aan dat hg zeer goed geweten bad dst bet rgtuig iet aan de schuldenares behoorde en dat bet beslag enkel bad moeten dienen om den eigenaar ntt vrees voor opspraak te noodzaken de schuld te betalen D eiscl WOB zelfe Ü maanden gevaugeuiastraf De rechtbank ucbtte ook de schuld bewezen maar bet vergryp voldoende geboet met eeo maand opsluiting Uet Turksch gezantschap zendt aao bet Vaderland f de volgende mededeeling Dezer dagen werd in de Nederlaodsche bladen een oproeping opgenomen van dea Nedeilaudsohen tak der E augeliach Alliaatie gericht tot de abristenen io Nederland om zich te vereaoigen in gebed voor de vervolgde christenen in Armenië Daargelaten al hetgeen in die oproeping voorkomt acht bet gezantschap het noodig er op te wgeeo dat geheel t u uurechte daarin gesproken wordt van de Ch isteoen in Armenië Wanneer er bloedige tooneelen hebben pbiats gehad dun waren zy steeds de officieele rapporten ook run niet Turkscbe zgde bevestigen dit uitgelokt door de orthodoxe Armeuiers daartoe vooral aangezet door buiteolandscbe coraité s eu zendelingen Maar nergens io welke plaats ook is een baar gekrenkt aan eenig ander Christen Syriërs Assyriërs Katholieke Armeniërs en de Christenen van alle andere seeten hebben noch nu uoch vroeger ooit eenïge redeu gehad zich te beklagen en de betuigingen au hun gehechtheid aan bet Turksch gezag zyoiu tal vau telegrammen en I rieveu gegeven door de bisschoppen en andere geestelykeo en door duizeodeu christeninwoners van bet Turksche Rgk Het gei iitRcbap kan voorts op giond van officieele nededeetingen bepaald togensprekeu de berichten in eenige bladen omtrent den gedwongen overgang van Armeniérs tot b t Mnzelmanich geloof Overal waar die overgang heeft plaats gehad is dit geschied geheet en a1 uit VI gen wil zooder eenigen aandrang van wieu ook Ovirigens is zulk een overgang voUtrekt geen bevreemileiid feit Reeds lang vuur er sprake as van de Armenische gebeurtenissen heeft de overgang tot den Mozeluiauseheu godsdienst herhaaldelijk plaats gehad in alle deeien des Hgks in de Oiae boven Compièi ne is eeo zeehond levend gevangen Het dier is 1 20 meter lang en verraoedelyk bg de jongste stormen de Seine opg drevpn Een te Berlyn van gemeentewege ingeateld onderzoek heeft geleerd dat het nog niet gelukt is een juist wjJEenden meter te vervaardigen voor het gebruik van drinkwater atthaufl op kleine schaal Proefnemingen hebben getoond dat een zeer groot gedeelte van bet water dat door kleine meters loopt daarop niet af te lezen is Van de 46 nillioen kub meters üifl jsarlgks geleverd worden gaan fUdus 4 niillioen voor de stadskss verloren Da verliebte denkbeelden van den Hababurg sehen keizer Jozef II den zoon ran Maria Theresia zyo algemeen bekend Veel van wat deze vorst voorstond en heeft ingevaerd is thans reeds oud co door beter verraogeo matir zgo oordeel o rer het tweegevecht kan nadat een eeuw ia verloopeo sinds de regeering van Joiff II nog dienen ter beschaming van hen die in den tegen woord igen tgd deze barbaariche gewoonte nog voorstaan In 1771 schreef Jozef II aan een zgner generaals den volgenden brief tieueraat Stel onmiddellyk graltf Von K en kapitein W iu arrest De graaf is opbruisend jong vooringenomen door zgo geboorte eo verkeerde begrippen ovar eer Kapitein W is een oude ijzervreter dia elke zaak wil beslechten met degens of pistolen en die de tritdaging van den jongen graaf dadelyk met beide handen aannam Ik wil en duld geen duel ia mgn legar veracht de beginselen van beu die het Ter dedi en die bet trachten te rechtvaardigen en elkander in koelen bloede doorsteken Wanneer myu officiereL zicb tegenover den vgand met moed bloottitellan aan bet gevaar en by elke gelegenhtid dapperheid en vastberadenheid toonen in den aanval eo de verdediging dan acht ik ze hoog de ooverschilligheid voor den dood waarvan zg by zulke geleguobedeo bigk geven dient hun vaderland eo hun eer tevens Zgn er eehter ouder heo mannen dia bereid zyu uit wraakzuclit en haat t en hun vgand alles op te ofïereu dau veracht ik dezen voor my 13 zulk een meuscb niet vee beter dan een Romeiuseh gladiator 8tel beide officieren voor een krggsraad onderzoek met de onpartgdigheid welke ik van eiken rechter verlaug de oorzaak van bun ntryJ en wie de zwaarste schuld draagt worde dnn een offer van zgn lot on van de wetten Zulk een barbaaracbe gewooute die tehuis behoort io de eeuw der TamerUu s eo der Bajazeth s en die dikwgls zulke treurige gevolgen voor enkele familiên beeft gehad wïl ik onderdrukt en bestraft hebben al moest bet mg ook de helft van mijn officieren kosten Er zgn oog menseben die helden en tevens goede onderdanen zijn voor ons is alleen by eeu goed onderdaan die de wetten vao de Staat eert c De Delfsche studenten vierden Zaterdag op de gebruikelyke wgze den Dies oataüac Door aanplakbiljetten was de aandacht gevestigd op de komst vau verschillende bekende personen Jameson generaal Joobert vni Groot was dan ook de belangstelling van t publiek dat zich Zaterdag middag 1 uur op Ua Markt verzamelde Men zag er de ledao van de Studenten carousseUvereeuiging den Senaat in opeo rgtuigeo Napoleoo en Bismarck de Armuuische quaeatie Jameson geketend op een wagen geëscorteerd door Botireo Zigeuners enz benevens eeutal aU kikkers gekteede personen die strooibiljeiteu uitdeelden Om 2 uur werd de rgtoer naar Voorburg begonnen vanwaar men laat in den namiddag terugkeerde Aan een particnlieren brief ontleent de N R Ct € het volgende over bet geval waarbg luitenant Franssen werd geirond In deu morgen van G Februari kreeg de luitenant Franssen in laat om met 14bajonetneu 40 ongewapende inlanders en 10 dwangarbeiders klapperboomen te balen uit de sawa gelegen tegenover de kampong Aoabateb Toen bet kappen en op maat afzagen geschied was werd aan de inlanders gekommaodeerd om de hoornen op te nemen en ze te brengen uaar ds bentiog 9 46 11 10 Op dit oogenblik viel een ochot op een afstand van ongever 400 meter luitenant Franssen was in bei reebterdybeen getroffen hg viel in een put waarin water stond Da sergeaut Hoogenboora stond met 50 ongewapend mannen en 5 gewapende fuseliers in het open veld en de o erige gewapeodeo waren achter den dyk opgesteld om io gerat van nood de aadereo t dekken Ëen tweede sebot viel doch niemsDd werd geraakt Toen gelastte sergeant Üoogeaboom aUe man plat op je baikt en nanwetgks wares alia mansffbappen gaan liggen ot er viel een salvo van zeker veertig geweren Niets werd geraakt In een oogwenk waa sergeant Hoogenboom in den pnt haalde zgn luitenant ait het water Kttk zgn jis uit eo verbond em met oen stnk brmd zoo goed dat ging maar nu moeat de officier naar do banting gebracht worden en telkens als de sergeant hem wilde opoemeo begonnen de smeerlappen c te vuren Maar de schoten waren gehoord de benting begon ook te varsn met de kanonnen en sergeant Hoogenboom snel vour gevende met zgn dekking pakte Qiet behulp van een soldaat den gewonden officier op en door het vuur been droegen zy hem achter den dyk ongeveer 100 meter Lnitanaut Franssen wiens gedrag op Lombok met de Militaire Willemsorde 4e klasse is betoond heeft sergeant Hoogenboom zijn tevredenheid over dit flink en voortvarend optreden te kennen gegeven De luitenant is nu voor da derde msal gewond alle drie keeren zegt de briefscbryver op een Vrijdag t Volgens dt laatste mailberichten was zgo toestand redelgk De rechtbank te Toulouse beeft uitspraak gedaan in bet proces tustcben den directeur der glasblazery te Carmaux den beer lUsst gmer en den social istiachen afgevaardigde Jaurèi Men zal zich herinneren dat de heer Reiaéguier tegen den heer Jaorè een ei eh tot schadevergoeding had ingesteld op grond dat deze door ongeoorloofde middelen laster verdacbtmaking eo opruiïug Jeu duur der werkataking bad verlengd De rechtbauk beeft deu directeur der glasblazerij in bet ongelyk ge steld overwegende dut de werkstaking wettig is dat niet is bewezen dat de tusicbenkomst van den socialistiscben leider en zyo bladen alleen den lange duur hadden veroorzaakt en dat hovendi u dtze lusicbenkomst gewettigd is Het Journal des Débatsc is seer verontwaardigd over deze uitspraak en merkt op dst gebeurtenisaen die daaraan zyu voorafgegaan aan de overwegingei alle waarde ontnomen Vg zullen zien achryft het blad of bet Hol van Tonlonse en het Hof van Cassatie ook van oordeel zgn dat ort 1382 niet van toepassing n op socialistische afgevaardigden en bladen Van Tex l zyn Uonderdsg de eerste twee kievitseiereo verzonden welke in den pulder Ëierland waren guvoudon Bulleniaadscti uverzicbt 1d de Italiaaiiache Kamer stelde SoninDo de eeoTOudige orde vau deo dag toor walke door den ministHrpresidant Di Kadioi niet wordt aaofaarü De eenvoudige orde werd daarna Terworpeo met 21 tegflo 119 stemmeu 72 leden onthielden zich De motie der socialiaten waarby gavraagd wordt da terugroeping der tr epen uit Afrika wordt met opstaan en zitten verworpen Met geheime stemming keurt daarna de Kamer bet geheete krediet voor Afrika goed 214 leden stetcden róór hl tegen De Kitting ia verdaagd tot 28 April Boa staat bet nu met de inkom tenbelaitin ia Frjinkryk vrangt wellicht deze of geue belangstellende le er Men herinnert zicb het standje tosschan da begrootingscommiseie en den Minister van Financiën dat tamelyk boog liep De Minister zeide ongeveer dat bg zicb om de meerderheid van de begrontingscommissie niet veel bekommerde omdat de Kamer eeu anders aieerderbeid bad Later heeft de Minister wat ingebonden en gaf na gehouden overleg met sijn ambtgenooteu te kennen dat by er niets tagen bad dat bet ontwerp der It earing met de verschillende tegenontwerpen opsienw door de commissie werd onderzocht Deze concessie van da Regearing is echter alecbta rahgnbaar en beeft alleen ten doel tyd te winnen De Regeering wil de zaak in alk geval rakken tot na de Pa hTacantie In Mei hebben de Gemeenteraadsverkiezingen plaats en de KegeeriDg hoopt dat deze zoo gaiistig voor haar zoUen uitvallen m a w dat er zooveel radictlen an socialen worden varkosan dat de meerderheid der Kamer bang wordt om de verwerping van de inkomstenbelasting zooals de Regaering die wil door te drgven Da Gemeenteraden kiezen voor eeo deel de laden van den Senaat an ook dit is eei reden dfe noopt tot uitstel Men weet dal deze Kamer onder de gematigde Republikeinen een niet gering aantal weifelaars heeft van wie niemand met eanige Mkerheid kan zeggen boe zg onder deu drok van iekere kiezeravreea zullen stemmen en daarom biyft de oitalag hoogst onzeker Er zgn er die voorspellen dat da inkomstenbalaating indien zg wordt doorgedreven in den zin dezer Regeering bat begin van hel einde van deze Republiek 2 zgn en bat uit lal loopen op een dictataar onder een of anderen Torm Men grondt zicb bierbg op het feit dal het ontwerp dar inkomaleokelaating onder ia bread klaisa der gezeten bargerg algemeen sterk wordt afgekaord De begrootiogscommissie won het adviea in van de Kamera van Koophandel van de indnatrieele en laodbonw vereenigingen en ontving Van allen betzelfde antwoord dat de inkomstkubelaatiog in dezen vorm onverantwoordelijk is Uen moet daarbg rekening honden mat hel feit dat de belastingdruk iu Frankrgk in Tergeryking met andere landen zwUr is De huisgezinnen die bebooren tot dan gegoeden burgerstand te Parg beUlen aan Rgk en gemeente nn reeds 25 pCt van hun inkomen en daarbij zou oa nog komen een progressieve inkomsteabelasting Daarbg wordt deze belasting in den form door daze Regeering voorgesteld all veialoire en arbitraire gebrandmerkt Men beschouwt haar en de omstandigheden in aanmerking genomen niet geheel ten onrechte all eeu middel in deu klasaenstrgd der proletariërs Vandaar dat menigeen da beslis iug in deze zaak met niet geringe bekümmering tegemoet ziet De meerderheid van hst Engelsche Lagerhuis is het eens met de regesring er zal en er moet een ezpeditio naar het Zuiden eu die expeditie zal en moet worden bekostigd door de Egyptenaran zelf Na volgen iu dit opzicht de mogendheden die over bet gebruik van de Egyptische gelden moeten beslissen de Engefscheo nie zoo gedwee als de meerderheid der Engelsche volksvertegenwoordiging Men zou oppervlakkig oordeeleo dat voor de Engetscben eeu bedrag van een balt uiillioeu pond sterling weinig te beleekeneo had De Frauscbe regeariug heeft dan ook wgselijk gezwegen over het bedrag dat door de Engelsche regeering gevraagd is om zich te plaatsen op eeu principieel standpunt en de vraag op te trerpen wordt om een half millioeu te kunnen lichten uil bet reservefonds dar Egyptische Openbare Schuld de toestemming vereischt van al de mogeudbeden of tan de meerderheid De heer Chamberlain beeft zicb over deze quaestia Vrgdag niet uitgesproken Hg heeft alleen verzekerd dat de meerderheid der commissie ni t Engeland meeging en dat hg niet kon inzien waarom de andere mogendheden dat zgn Frankrijk en Rusland niet de meerderheid zouden volgen Ook de Engelsche hoofdbladen d Times bi v spreken geen oordeel nit doch men hoopt dat de oppositie op het continent ten langen leste zal worden overwonnen Maar voor zoovar bekend is is ook onder do mogendheden deze quaeatie nog n iat opgeloat De Duitschers zgn bezig hun Uurgerlgk Wetboek te veranderen g doen dat niet in de opwelling van een oogenblik Jareu zgn beateed aan de voorbereiding en volgeni verscheiden leden van den Ugksdag is het nog met goed Een deel der conservatieven en de katholieken verzetten zicb krachtig tagen bet verplichtend stellen van het burgerlijk buwe lyk Deze beide fracties zgn wanneer zg samengaan niet gering te acbteu vooral niet het Centrnm en dikwgia kan de regeering zgo stem onmogelgk ontberen wanneer het zich niet aan eeu éobec wil blootstellen Op het pnnt van het verplichte bnrgarlgk huwelgk schynt de regeering evenwel vast te staan en niet van een toegeven aan het verlangen van kiitholiekeu au conserv atieveu to willen weten In een der laatste nummers van de sNorddeutsche Allgemeuia 5ertungf die van tgd tot tgd voeling houilt met de regeering wordt 0 a gezegd s Wanneer ter ondersteuning dezer ogitslie de meening verbreid wordt dat de verbonden regeeringen zich ten slotte zullen laten o erhaleu om bet verplichte bnrgerlgk huwelgk op te geven dan kan dit volgens onze iuformatiën worden beschouwd all te zyu geschred zonder eenigen grond zonder varantwoordeiykbeid Wy meeneu te weten dat da Pruisische regearing vastbonden zal aan den vorm van bet sluiten van bet huwelgk zooala dit bepaald is iu de wet van 6 Februari 187 en zooals daaraan in bet Borgorlgk Wetboek is vastgehouden eo wy gelooven te mogen veronderstellen dat da overige ndsregeeringeii het Pruiaische standpunt deeien Men zal het er op laten aankomen of de meerderheid van den Rgksdag bet Burgerlgk Wetboek zal doen vallen niettegenstaande de overweging dat de regaeringen de aedert jaren rechtens geldige vorm van het sloiten van bet huweiyk niet willen laten vallen Daar vermoedelgk spoedig na PoKhen de beraadslagingen over het bowelgk in de Ryksdagcomminie inllen beginnen zal bel laud binnen niet at te groot tgdiverloop een ondubbelzinnige opiieldering verkrggen over de oogmerken d r regeering Deze woorden van de Norddantiohe Algem Zeiiuog kloppen gaheel met de mededeeling welke gedaan is door eeo dépêche bnrean te Berign en waarin wordt beweerd dat de staatssecretaris vi n bet ministerie van jnstitie de hier Nieberding verklaard heeft dat het gansche Burgerlgk Wetboek voor da regeering onoanneembaar zoo zyn wanneer de bepalin gen omirent hal verplicble birgerlgk bawalgk niet zonden worden aangenomen Aüoop van Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen Veiling 23 Maart 1896 gehouden door Notaril J Koeman V inkelbnii met afzonderlgken opgang bebbend Bovenhuis en Erf in de Dubbele Bnnrt aan de Oosthaven B Noa 9 en 9i te Gouda f 5210 k A van Veen mtmtte OMSSBÜf Xienwe HMItUtSl HOBXBSr iVteMlD IjfXMISmtlOBU A van OS A March Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amslenlam slotkrs 99 81 MAAKT I Vorkn NinnUNO Cart Nail W S 1 IHi dito dito dito 3 I 100 dito dito dito 3 lOO V HonoiE OW Goudl 1881 881 iTiLii luBohrijviog 186Ï 81 5 78 OosTZHii Obl inpapio 1868 88 dito in zilrir 1888 5 4 s PoETtOAi OWig met coupon J 88 ls 97 dito ticket S 8 i IIUS1 ANU UU Biuaonl IStt 8i Vis di üeoons 1880 4 8 ditabgBaths 1889 4 8 ditobüllopel83 0 4 8l ditoingoud leen 1883 R dito dito dito 1884 S j 104 SpiNJB Perpet schuld 1881 4 t 5a TcMïlJ Oepr Coov leen 1890 4 80 dec leeuingserie U Geo leeninK serie O 2l a ZuiD Ara Itlp v obl 1898 S I 114 tiaiioo Obl Buit Soh 1890 941 VlNlzuzLi Obl 4 onliep 188 4 Vs AMSTnmu Obligatieu l8tS 3 100 KoTTlaoui Stod leen 1894 3 91 i Nio N A fr Hacdelsv aaud 49 Arendsb Tib Mij Jortifioatett 799 Deii Maaliehappl dito 169 Amb Hypotbeekb pandbr 4 lOS Cult Mij der Vorstenl a nd 4 s Qr Hjfotboekb paudbr 3 100 Naderlsndaehe bank aaud iOO Nod Handelmaa h dito 141 61 N W k Pic Hyp b pindbr 6 61 Kott Hypotbeekb paudbr 3 a 101 Ulr Hypotbeekb dito 8 1 100 OosTKMa OosI Houg bank aaud 140 QUBI Hypotheekbank pandb 4 87 Ameeika Kquit hypoth pandb 6 70 Mai U Q Fr Lieu oerl 18 Niu Holl U 8poorw Mg aand UU HU tol Kipl V at 8pw umd 96 Ked Ind Bpoorwegm aand SOO Ned Zuid Afrik 8pm aand 160 dito dito dito 1891 dito lol lTiLll Bpoorwl 1887 89 A Kob 8 48 Zuid lul Spwmrj A U obl 8 6 Poli Warschau Weenen aand 4 igg Rt 8l Gr Busi Spiv Mij ohl 4 S9Vi Baltiaehe dito aaud 9ly Kasloira dito aand 6 77 Iwaijg Dombr dito aand 6 102 Kursk Oh Azow Sp kan obl 4 lolt dito dito oiilig 4 1 10 AntailA Bent Pao 8p Mij obl 101 Ohio Il North W pr O v sand 14 dito dito Win 81 Peter obl 7 186 12 is 60 l Vl Denver fc Rio Gr Spm eert V a 13 lUiuois Central obl in goud 4 108 Louisv kNashvilleOurt v aod 60 Mozioo N gpw Mij lehyp o lOS Hiaa lCansasv 4pct pref aand l i N YorkOnUriok West aand i U 106 108 8t Paul Hlun k Manit obl 7 Uu Pae Hoofdliin oblig dito Penns Ohio obllg S 107V Oregon Calif Ie hyp in goud 6 0 dilodito Lino Ool lehyp 0 6 87 Camaua Can 8outh Cert v aand 49Vs ViK C Eall k Na Ie h d 0 O 14 Amaterd Omnibus Mg aand 917 Kotterd Tramweg Maats aand I tOO Nio 8tad Amsterdam aand 3 108 u Stad Aoltordam aand 8 109 ai aii SladAntiverpenU87 il 1031 glad Brussel 188S i s lOi i HoNS Theiss Regullr Oesellscb 4 liO s 1 V 1 4 169 38 114 OosTlKR StaaUleening 1860 I K K Oost B Cr 1880 8 Spaiui 8tad Madrid 3 1868 NiD Var Boz Hyp Spobl eert 351 Staats loteHJ 2e Klasse Trekking van Maandag 21 Maart 1696 No 18930 ƒ JOOOO No 19904 6000 No 16889 1500 No 6780 en 16996 ieder 1000 No 1366 1928 on 10097 ieiler 400 No 4449 16712 en 1987 ieder 100 No 1664 4178 9003 en 9780 ieder 100 Prijsen van 80 80 2663 6465 7965 10461 11116 15801 1IS91 i 81 9694 6678 7978 I048S 12988 18834 13400 7 Ui 2705 660S 8029 10486 11941 16847 18438 273 2727 66 6 8073 1051 1S070 16919 18467 308 2867 6687 3116 10583 19104 16992 18480 310 8888 6758 8114 10640 18171 16994 18464 SI4 2145 1816 8135 10661 ISlSi 16013 1I41 381 1168 1374 8191 10691 13184 16084 ItiOO 468 2970 6881 8118 10728 13116 16085 18187 494 2935 688S 8213 10735 13334 16101 18641 563 3118 6903 8389 10711 13392 16107 18580 678 3174 5921 8447 10132 11409 16130 18S83 686 3271 5163 8491 10943 13442 1 158 18326 693 3179 3040 8499 10959 13455 16813 18833 683 3280 6053 8631 11180 13601 16811 18680 M 3310 6074 8538 11218 18629 13111 13783 638 3373 608 8546 11806 18713 16384 19086 671 3383 6132 8617 UI40 13768 16349 11017 703 3391 6136 3657 lltOO 13803 16397 11114 782 3406 6236 8676 11414 18817 16451 11U9 810 3430 6863 8719 11460 13398 16487 11101 J45 3630 6292 8783 11542 13970 16 11 19859 965 8748 6312 8766 11604 13987 16666 19398 962 3844 6323 8767 11611 14012 16683 19469 1090 3881 6839 8877 11117 14077 16716 19473 1104 3941 6420 8888 11692 14088 16789 11479 1168 3960 6143 3927 11760 14189 16766 19617 1240 4U07 6466 3936 11763 14256 16791 19641 1367 4012 8464 8961 11786 14286 16809 19569 US8 4041 6613 9071 11866 14289 ia892 1 07 1470 404 67J 9186 11903 14891 16911 19608 1487 4060 6744 9160 11916 14316 17065 11815 1662 4988 6872 9181 11927 14486 17104 19684 1690 4115 6108 9806 11975 14491 17119 19646 1663 4166 6935 9320 120110 14612 17111 19711 1671 4168 6946 9393 12001 14568 17188 19790 1791 4229 7035 9334 13013 14636 17898 19819 1816 4462 7087 9348 12021 14678 17311 11869 1848 4466 7130 9814 18098 14702 17S52 19937 1846 4486 7200 9371 12157 14761 17406 19961 1966 4519 7248 9378 18174 14866 17411 11968 1994 4613 7168 9419 12819 14933 17488 19973 1996 4664 7311 9481 12280 14962 17546 80060 2026 4680 7423 9494 12844 15016 17175 80069 2093 4837 7430 9560 12344 15066 17611 80099 2106 4877 7464 9354 11854 16162 17614 80349 liltl 4886 7464 9686 12361 15164 17915 80377 S126 4968 7489 9741 11423 16188 17965 90386 2147 4998 7636 9774 12498 1625 17978 1O406 J167 6008 7662 9776 11514 16967 17979 20580 2196 5009 7699 9839 12661 16311 17990 90644 2100 5050 7667 9851 11 81 16400 18021 90149 1257 5076 7674 9863 18584 16411 18034 80689 1273 6088 7818 9908 18608 15418 18044 80394 2340 6178 7822 10018 12646 16431 18144 10784 2408 6182 7842 10016 12702 15627 19177 20818 2438 6220 7866 10012 12713 16583 18854 80817 47S 6229 7876 10225 12816 16617 18175 80866 2489 6376 7 78 10414 12823 16664 18818 10903 2516 6403 7879 10436 12910 16140 18989 6895 2649 5420 7936 10442 11911 ADVERTENTIfiN DIJKGRAAF EN HOOOHEBSMRADEN VAN RIJNLAND brengen ter kennis van de Ingelanden dat de verkieKing van Hoofdingelanden en iiootdingeland Plaatêvervangera zullen plaats hebben op 2 April 1896 op üe plaatsen en uren rermetd iu de te dier zslto aangeplakte biljetten EOBËllT DK VlilËS Dükgraaf H P BËHDENIB VAN UKRLEKQM Becretarii fMden 23 Maart 1890 OPENBARE VERK00PIN6 De NoUrie II ORUENENDAAL te Ootula is voorneraeni 26 MAART 1890 bg Telling op Donilcrilafl Verhooglng 2 APRIL 189 1 by Afslag telkeni des voormiddag 11 uur in bet Hfitel SDK Zai ii aan de Markt te Ooutla publiek te verkoopen EE BOüwuswoms geteekend A 49 met STALLINO voor 20 Koeien en U Paarden Schuur Hooiberg Erf en Tuin en onderscheidene perceelen uitmuntend WEILAND nlles aan en bg elkander gelegen aan den Middelweg in den SSoidplaspolder onder de gemeente Moordrecht grool 12 HecUtrea 41 Aren 20 Centiaren In 4 perceelen en combinatiën Aanvaarding 1 MEI 1890 Ureeder bg Uilletten omschreven Nadere informatiën geeft voornoemde NoUrit GROENEN DAAL te Oouda Zeer ITette Oesteendnikte NAAmMES wor den GELEVERD door A BRIi KNAK m Zn