Goudsche Courant, woensdag 25 maart 1896

Woensdag 35 Maart J800 34ste Jaargang No 6924 GOÜMHE COÜRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels ét 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering yan Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aftonderlijke Nommers VIJF CENTEN U A M B SI i Mode Artikelen eo GarueeringeD w op elk gebied hautes nouveautés FOÏÏRÏÏITUEEN f Toor NAAISTERS en KLEERMAKEHS bekend goedkoop en aollde RUIME SORTEGRI U wW OOK SH1TS Wi f 0LACÉ HAND8CH0ENEN I KOUSEN 41 1 Hokken Wfoiifen Trieotê l Keokcii en Cantasie Scborten enz enz WISBRUN LIFFHANN Voor GOUDA en OMSTREKEN worden degelijke ijverige personen GEZOCHT roor het waarnemen van een gemakkelijk Agentuchap waaraan groote voordeelen verbonden zyn Offerten met reierentiën onder verdüniit aan het Algemeen AdrertentieBureau Tan NIJGH i VAN DITMAB Rotterdam Lijders aan Daaw of ilaarworin drooge tochtige Schubbendauwworm en liet met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageInk lastige Jmiken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelis bij hen die door niemand genezen konden worden door Êir ÊÊebra ê VlecMentoU Ontchadelljk Oebrtilk Uitwendig Prj zee gulden Ned Gt tegen Tooruitbetaling per postwiasel ook postzegels waarop toezending olgt vrj ran port en inkomende rechten Verkrijgbaarbij de St Marien Drogerie W n Duit chland FEANSCHE STOOMVEEYEEIJ Gfaemisohe W sscberIJ VAN H OPPEi HEIiYllïU 19 Bruiëkade Rotterdam Oebrevetaerd üoor 7 M den Kouiiig der Uelgen Uoofddepót TOor JOUÜA de Heer A VAN US Az Specialiteit Toor hut atounieu eu verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u aü plaohe man tets voereu bout euz tiordgneu talelkleedeu pni worden naar de QÏeawite en laatate methode gevertd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden ouschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wt ens uitbreiding der fubnekcD zyn d prÜMQ 25 o gedaald Te stoomeu go deren als nieuw alleverbaar in 3 dagen te verven goederen lu eene week 6000 nit de fslHst mans esner der ante baitenlandsolie fkbnekM ovsr gfliiomsBs sooff naunde Leger Paarden Dekens moatsQ tsgsD dn i tpi i nn II 2 76 p r itak wordtn oiWsrkosbt D i dlkhfl saslijtfcars dskms sIJh it warn ala tea pars es I40X1M om groot dus het geheels pssrd bsdskksod mst wol opgenssid SQ 8 brssds itrsepsn voorts eea fclelao partij witte wollene SUapDekeng groot 140X190 om wegens lesr kleine slschti door r klui bemerkbare fouten in hst wsefael ssageboden iid fl 3 S0 peratak Eostsn sndert bet dubbele ÜV DnUtltJk f MShreTM beiWIlBCM wordeo MO lUf de TterrMd atMkt ttffen toeMndlnic TftB het be4ni of md r ramboun prompt uit B HnrwltE taastrloht Oroota Staat si S t O oasoulD O O t d i©XLS t i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen Tertrekken 2 Uooten ran GÜUDA naar UTRËCBT des morgene ongeveer ten zeven en den namiddags ongereer len vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope rettgelrgenheid voor Paetayiera naar UTRECHT en tasschengelegen plaatsen i Kantoor IMieuwe eerstal De Agrenl II J MOEKBKEK S5000 Gulden m de HOOFUPRIJ8 by de trekking der Premie AandeeUn N H Vereeniging Het Witte Kruia op Woensdag 1 April e k Ingevolge het bg de Nederlaudsche Bank gedeponeerd Waarborgfonds en den tegenwoordigen lagen koers kan dit lot met recht een der ROÜedste en goedkoo ste genoemd worden Nioslc uilloÜDgsprijs k liyldenl Nieteo bestaan oiet Prijs per origiDeel lof f 7 80 franco per pont na onivangHt van het bedr Op verlangen wordt prospectus gratis toegezonden Max Stern in Kö ecteo fipul 2J AniHierdam AMERSFCK RTi AHËRSFOORTSCHG MA CH1NALE Sloom Brood en UcschuiÜabriek stoom Automatische Walsen Meelfahriek Vorige udvertentie stond Qew Roggebrood l s Kg t mOOt ZiJD Ct Tarwebrood met Krenten wordt tm puiku soonon tsrwe prima krenten rozijnan zonder pittüiO gemaakt is liionlour l 3kkor tsu smtiak m gezond blijll zeer IdUfi verich en is goedkoop on door dit sllus liijzonder asnhefelenswaardi voornrbdidera ïrklltden vissc ers dk en verkriji bnar m IttQgen BD rODdOQ VlOerrorUl in stuks vun 6 ot lOtït 15 Ct 20 ot 30 ct 40 ot 50 ct en in speoia len plaatvorm waar door lachte onderkoriit in stnkH van 3 ct i 6 ot 10 ct CJeWOOn Blankbrood U als bovenstaand sonrt brood maar zoniicr kreiitea en I rozijnen en vorkrijf butir in stuks van 8 Ot 13 Ot 16 Ct 20 Ct 34 Ct Daar ïiet anders onmo L lijk is do prinm krouten en rozijnoa gtdieot van stuelljcs Mtoontjiia klei on nndore ongewensciilo heBtauddeelun to zuireren wotdcn sltü krenten tin rozijnon door ods in kostbare macbinulis innctilm on gewiiasclian j edroofcd en geBorloerd itet i § dus ouk door dit vertius ons L lang liet boste on zuivurate ti kuopcn K Ore liie nw spoeling a helder water bewijst rüods docr dit bruin te kleurou dat I eütfs du beste krrntcn tnut veel tuil klei brmt ztjii Prima Honing Ontbijtkoek 30 cent Ijlijft sleeda overheerlijk van smaak I I du r allt L a de boste geurigsia honing en andore pnma gruiidstuiïen tü verbruiken wordt I bier iluor nooit droog en Is gezond en goedkoop De koek is alldt ii gegarandeerd enbt wanneer ui e ne verzegelde nette kartonnen verpakking gemerkt met de futirekstit ds on W II MblUUSINti Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze döpót bonders welke te herkennen zijn aan de dépotborden en de wagens beachilderd met de fabriekatitola en W H MEURSING Voor GOUDA eon dópóttiouder gevraagd tegen flinke provisie voorloopig wordt een matig vaat inkomen gegarandeerd en franco vraciiten der volle en ledige kisten Het groote aantal zenuwkwalen Tan lennwhoofdpijn af tot de voorafgaaode kont elienen van npogileiin henenberowrte toe eeren nog nteeaa alle middelen door rte mmllnriia wvteniioliap üaiiKewend Eerst aan ten nlai wvteniioliap üaiignwend Eerst aan ten nlmwsa ii Kuiui uH eer lun uhl kij uuur hol j uik maken van den eenvouiJigBtan Weg nainalljk lanca dn hniil pent iiliyaioloKlHche ontdekking gedttftn beeft die na liondcide proefbemlncea thans orer de cplieele wereld verbreid la en teiwljl tij m wetenBLiiapiwlIJkn krinEen d hoonta belanKatelUni ekt tnvena eene v wkwalen lijdende maniohliala leneeawljse Is ullgevondeu door den geweien USIolet van UeEondheit Dr KomaQ Walaimanii ta Vlltihoreu en bemat op de ondervinding npgedaun tu eene 5 jarlge praktijk D r WMlS hl0Sr VRn bft hoofd eenuRMl per dav worde ditiirtor se lilkta t flton doorde bnld ininldd llljk liet Benuwffevlvl nierteKedceld Met deie geneeawUia wardan werkelijk ctilttcrende reanltatsn verkregen en cli maakte cooveel opgang dat van ean dosr dn Bttrliidar ge hreven werkje 0VER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkomlnB en aeniilng hitmen korten tijd reeda de i n dmk veractienpn la Dit boekje bevat niet allean tmz Itst fVMta pnbllpk verstaanbare verklaringen omtrent het weren dsr nlenwere therapie en de daarmada lelfa In wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenaobappelijke verhandelingen uit de medlaehc binden die aan dfiie geneeewijie gewUd zijn loomeda KftohiHtt van tal van getnlgaohrifteD van tiooggepiaatsto generakuudigen onder welke P Halèra mH tr jprarataor aan Sa palvkllalak ta Parlja raa RoHiatneitt tO Stelngreber med dr praktlaearanS aaaaaaliaar aaa kat kraakiinalian HalloM Sa OharaatOH taallltarath Dr Cehn te steltJn Qraaimana aiad Sr arroai arti ta Jdhlhaaa Or P Faraatltr eaaaahaar SIractaHr van het hoipitaal ta Agan Qehelmrath Dr Seliaring kaalaal ÜHtaafala BaS laia Daraaa aiari lr gaaaeahaar dlreDttiir dar galvano therapautlaoha InrleMlag voor laauw lljdara la Parlji nia SI H nor 334 Caaaol van AaohtübaDli mad dr ta Carfa Dr Baabaeb arrond aria la Zlrkalti Obar aUbianl JaoM d dr ta Waanea Dr D Bangaval ta La Farrltra Eura Md vanden Canaall Cantnl d hygféna at de Santt in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier icRnwiteaiel meer ofaalBder moiivcOmru IVi of nan aooffenaiuudo nnwncbtlKbeld lljdeu wourvan dn keuteekenen iljn DhronlicHe hoofdpijn migraine aoSala hoofSptJn blaaiandrang groote prikkatbaarhald gajaagdheld lapelooihaid lichamelijke onruit ea aabakaaalllka laaalaad verder alle tVken die door lif roert gptioircn wurilpn en nog lijden aan de farolgen daarvan looala varlammlngan onvarnogaa lol tpraken iware tongval moelelijk alikkan alllflialS dar sawriohtan aiat voandaranda aljn plaalaalllke iwakta variwakklog van goheuaen ens ta zij die raeda nnder geneeakttndlga batundeting gewesat sljn maat door de bekende nuiiilelen ala onthoodlncsaU eu koiidwaterkitur wrijven alerirlaeerpn atooialooi of aeebaden geengenetlngof lenlgiBg bonsai kvaal gevonden hebbe an ten alotte eIJ die vrees Bcvaalen voor beroert i an da rtoa rf nn hebben wegena varaohiJnHelea ala lioh aanhoitdtnd anittig voelen vardoovlng In bat bo M ba nipIJH mot daliaH hald ttlkbariagan an dgnkar worden voer de oogan drukkende pijn ondor bat voarliasfl aatting In da o area betvaalan van krleballng In en het alapan vin handen en voeten asn ai daiS drla mtegoritin van iwlU o a ala ook uan Jongp meiijei lijdende aan bieekiuoht an kraahtalaaaMS ook aan geioDde lalfi aan longa paraonan die veel met hal hoold werken en gpeatelijke reaoUa wülao voorkomen wordt dringena aangeraden Kich het boven vermeide wcikjp aan te aobsffon hstïralk op aan vrajt kaalaleoa en ft anoo voreondeii wordt door AmatvrdMM door M CXKMAJf A Co Heiligeweg ti tterdnm F B vna HANTKN KOLFF Apotheker Korte Hoofbtsai LVtrcebt LOBKT A PORTON Undegracht bl de Qaardbrng r Ifl Op da Jongtte vgiAtmlacji medidiiaie tentoonHtpIlIng is de llr WelaainmBn acha Biiisas wljie door de Judlaobt Jnry met 4 XllTcreai Medntlle bekrouud Kathreiner s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Druk rsB A Brinkman fc Zmn Stollwerck sche Borstbonbons gc briceerd ua vuorrtclirift van den kon üniversiteits Prof Gehm Hotnd Dr Harieu Boud hebben sedert 50 Jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heesckheid en aandoening der ademings organen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling ran warme ec koude lucht is t bijzonder aanberelen wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Geele pakjes i 26 oent Alom vsrkrijgbaar Een ware Schat foor de ongelukkige slachtoffers der Zeliberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z ELFHEVVAKIilG VAXKurm Holtandscbe aitgare met 27 ftfb Prj s 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Mï asin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzejidmg van het bed ag ook in postzegols en in etken boekhandel in Holland DJT aRjufos UA ajLmatB uu Mtemps T E PARIJ S Zenden gratis H franco Ie Ronerale geïllustreerde catalogus in ds hoHandsohe en franiohe talen beTattand Je nieuwste mod esToor het Zomapaalzoen ogen gerrankeenle MilTrage gericht aan MM JULES JU ÜZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen lo i oorrasd bijtoP inlempa worden ayeneen küiteloos toegezonden doch men gelievt iluidoUik de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pi ljzen te bepalen Versendingen naar alle I andenderWerel l De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en RechIcn Correspondentie In alle talen Geen Grijs Haar mesrü DE NIEUWE LONDON doet de grijze baren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet he uitvallen en noemt de pelletjes van het hoold Eischt op den hals van den flacon ƒ DÉ PO BÉ Verkrögbaar in flacons van J 50 A f 0 8S by A Cats VAN Blommestein s Iimkt ia proifonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HÜLLAND Sociëteit ONS GKNOEOEN 6e AboDuenicnt VoorstelUiic Donderdag 26 Naart 1896 Koninklijke Vcreenig ing Het Nederlandsch Tooneel VRIKN FKITZ Tooneelspei in 3 Eiedrijveu Aanvang half 8 uur fÊ Qewone bepaliugeo n pr seu BINNENLAND GODDA 24 Maart 1896 Had Q middag had ten Baadbuize dezer gemeente de ÏUBcbriJving plaata van d versekering t an brandicbade van de eigundomioeu der gemaenle een waarde vertegenwoordigaude van f 1 600 000 Ingekomen waren 15 biljetten alt van J Troelstra ts Laeawardoa van Neerlandiat toor i 2218 94 Ainiterd Brand varLekering My € Opger 1790 1464 06 i iHamburffer Maitt8cbflppy t gaveitigd ta Itottardam 139 90 Directie Onderl BraDdw My da Jong Co AmatArdam 1370 43 Sood ie LoDdtn 1336 90 Tullemani eP Brummer ta R tterdam 1293 92 C A van JSyk eo Zoon te Rotterdam 1271 12 Maataebappjj Holland c te Dordrecht 1211 84 aOrav Maataebappy te Rotterdam UÖ7 94 Holl Brandaaiuraokie Mg c te Amiiardim 1121 27 P J A Schelmer en Co 1101 64 Knegt en Zooea te Amsterdam 1011 28 U oareaa eo de Rooij to Amatardam 1004 46 L tJDioB te Parga 902 02 De heeren A D Beerena en Veeren te Leanwardan hadden geen vaat bedrag per jaar opgegeven Aan den Moordrecbtschno dyk tegenover Actiehoven sprong heden middag een paard voor een tilburrj geapaooen onverwachta van den dyk af met Ijet gevolg dat paard eo Magen ta water geraakten Da twee zich in de tilbnrry bevindende personen iprungen er spoedig af Het paird en de tilbarry werden met groote moeite uit bet water gebaald De tilburr betft nog al wat te lydeo gehad De persoon die verleden week met een kar ia het water der Peperalraat ia gevallen is bedeu nacht in het gaatbais overleden Aangenomen het baroep bg de Ger Kerk te Vianen door dt J Oziof alhier De ly het 4e regiment iafanterie kot majoor fEVJLLE TOM M 1 Mï Mi 80 Uet venroodert mij dit de heer Leater Maria dat huis niet ontsegd beoft sedert die vrouw zulk eene BonderUnge handiag aanuani b griMenheid van bet buwel k van are nieht met Wilfred ImAot A prapoi hoe maakt het a r boschwaohter Ik hoor dat hü aterveade ia Neen zoo erg ia bet niet Ik hoop dat hijspoedig beter ui zijn Hy giog goed vooruit lot heden morgen maar toeo is de politie by faem aan buia geweest en men heeft bem allerlei strikvragen gedaan Dat beeft den man achteruil gezet Cattley wu aog te iwak om dien proef te doorstaan Ikwsosobta dat die lui er miader viug bg waren Is hst bewacen wie de aanvallers i nP Nean Cattlay verdenkt er twee nuar by kan er niet op zweren en da politie aal er niet licht achter konen Zoo oatsoappen die deugnieten Lady Adelaide Ug dankt dat gü zeer to evend geatemd zyt Lord Dane laobte ny wist ter oauwemood of hy al dan niet tot evend gezind wu en het was bem sigenlgk onvsnuhillig Is de heet laster i4 de eetksnerF vroeg hg Ik denk bet wel Ik bsb ham daar gelaten Ug is waaraobgnigk in slaap gevallen benoemde kapt adj A D Fetter van het rag gren en jagers komt te Leiden in garnizoen Door da Ned Her Gemeeuta te HaMtrecht il het volgende twaalftal opgemaakt D A Brinkerink te Neede A E van Deinse te Ammerstol F W Dry er te Groatbaixen B H Habbema ta N Scbarwoude Dr A Untgera van d r Loaff te Avezaatt H A Ladwig te Den Helder F C A Paptekoek ta Boveokarspel Dr J C Pool O I predikant met verlof Dr P Jzn Prooat te Koog 5 d Zaan Dr Pyper te Barkbout J M Wilod Varaprillea te a Beereubdrg A Wunder te Noordgoawa Zestal Bripkerink Rutgera van der Loefi Pantrkoek Pool Prooat Vuoder Drietal Rul era van der Loeff Poo Prooat In de laatat gebonden gemeeuteraadavergaderiog te Waddiogsveen werd den underwgner W Sterk tbans soldaat in garcizoen te Oonda ongevraagd eervol ontslag verleend uit zgna betrekking als onderwgier aan school D Gevrangd was door hem een plaatsvervanger gadureude zyoen dienattyd te mogen aanstellen alhoewel dit verzoek werd toegeitaan mocht hg echter in deze niet aiageu De Raad out alaat hem thans uit sg ie betrekking dooh genoemd collage achtte het overbodig das per aoon in qnaeatïe noch bet hoofd der schoor waar bg werkzaam was er mede in kennis te stellen Beiden moesten bet uit de couranten vernemen t Hoort ecbter zeker zoo t Was op Zondag 22 Maart voor Berkenwoude een rpcht feestelgke dag Het orgel ia de kerk der Ned Herv gemeente werd dl dien dag plrahtig ioKowgd t Heeft wglen den predikant R de Jongh van Arkel heel wat moeite en bemueüpgan geko4 eer zgu lievelingRplaa een orgel in de kerk ten uitvoer kwam Jammer dat Z Eerw dit niet beeft Dingen baleven Met treffende woorden herdacht hieraan Da A L van Laogeraad pred te Lekkerkerk die op vereerend verzoek van den Berkenwoudschen kerkeraad de inwijdingsrede op zicb nam Op eene oitstekende wgy a volbracht Da van LaoKaraad deze taak waarbg bg tot tekst nam Coll 3 16 sn 17 en naar aanleiding daarvan den invloed der mnziek op het kerkgezang blootlegde Het orgel werd by dezn gniegenbeid beopeeld door den keer A N Koopmnn organiit dar Groote Kerk te a Gravenhage die van kindabean af Met een onket woord vin verontschuldiging ferliet Lord Daue haar en ging den heer Loiter opEoeken Hij vond hem niet in de eetsaal maar in een klein kamertje dat achter in do vestibule uitkwam in zgno soogeniamde studeerkamer Hij sat voor zyn lessenaar met een stapel papierun roor ioh hij had z n bril op hy mont die sedert eenif en tyd gebruiken en zyn bezorgd gelaat was vol nmpsis Lord Dane nam plaats en vroeg om de hand vin zyne dochter terwyi by tevens bet odalmoedig aanbod herhaalde dat by vooraf reeda aan Lady Adelaide had gedaan De beer Lester sou volgaarne iijoe toettommiog gegeven hebben maar juist dit aanbod maakt hem verlegen Hy had niet verwacht dat Maria ooit zulk eene sohitterende party tou doen Hy zat in gepeins verzonken en antwoordde niet Van den eenen kant was hel hem niet mogelgk baar fortuin af te staan van den indereo ant voelde hy dat het groote bezwaren in bad om ba aanbod tnn Lord Dane aante nemen Da heer LeSt r had altyd eer gehecht lau het oardeel vau de wereld eu de vrasg reea by bem op wat da wereld soa zeg firn als hij dit aanbod aannam Gg kunt nieU tegen m heobé mgnbeerLaster Ik kan awe dochter eene gmdc pcitieaanbiedeL en ik bemin baar vuriger dan ik ooitdacht te zulten beminaao Ik daok u voor uw aanzoek Lord Dane ik ben er zeer meds vereerd maar soor el jke zaken vereischen rgp beraad Wilt gy mg vergunnen dit eene week of tien dagen in overweging te nemen Zuulang Og zoudt dit tooh zeker verkiezen boven eene aiet wglen Ds de Jongh bevriend wai Het orgel omwikkelde al zgue kracht en kwam aitrtekend tot zgn reebt zoodat da gezongene ai almeu en gaznngen keurig begeleid werden Dit orgel werd door de bqkwame orgelfirma Tan Dam te Leeuwarden vervaardigd zgnde reeds No 213 door genoemde finnaafgalaverd ilieoe overgroote schare ook vai elders vulde het ruime kerkgebouw hetwelk des namiddags niet minder was lo n de heer Koopman van 2 tot 3 uren en orgelconcert gal met uitstekend program Wg wsuFcben de gemeente te Berkenwoude geluk met baar orgel eu hopen dat nog vele geslachten zicb bg zgne tonen in het kerkgezang zullen vereenigea Gedurende eenige maanden werd onder Alfeu Oudahoorn Zwammerdam Aarlaoder Teen Laimaiden enz veel wat gelegen waa aan bet water gestolen of ontvreemd zelfs werd er ingebroken en attas medegeDomeo Toevallig was er telkens goed ontvreemd als zekere schipper in die omgeving met igo vaartuig was gezien Zoo was or in den nacbtvan Woensdag op Donderdag op een afgesloten erf te Alfeu gelagen nan den Rgn weder een hoeveelheid gzer ter waarde van f 30 ontvreemd ten nadeele vau D P van dar Linden amid al Jaar Vrgdagmorgen is door deo brigade commandant der Rgkaveldwacht te Alien en den briga r der Ugksveldwacht J P Letacbart en A udahoorn gemeente en onbezoldigd iigksveldwBchter beiden te Leiderdorp uangeboudeu zekere Matthgs Van Scbaik schipper wonende te Leiderdorp Ook ign door ben veel goederen in bealag genomen alsmede al bet gzsr afkomstig van boveubedoe dsn diefstal Van Schaik is daarna gevankelgk overgebracht tor beschikking van den Officier vatiJnstitie te s Hage L D De Hooge Raad beeft gisteren gehandhaafd een vonnis van den kantonrechter te Seboouhoven waarbg iemand veroordeeld wegens het te Krimpen aan den IJasel zonder schriftelgke vargnnnlng van den bargemetster venten van liedjes werd ontslagen van alle recbtsvervolS K P gi at bet verbod van dat venten zonder vergunning io strgd ti met art 7 van de Grondwet De Hooge Raad overwoog o a dat ook in de bestaande grondwet nog geldt bet reeds ip de staatsregeling van 1798 gehuldigde en in da oorspronkelgke grondwet van 1815 eveneens erkende bsginael dat terwgl allen die medewerken tot de openbaarmaking vangedrukta geschriften of deze openbaarmakiug bavorderan onmiddelijke weigering Ja Maar waarom zoudt gg myn aanzoek afiUan Ik kan u dit na niet uitleggen zcide do hoer Ieatsr opstaande Gij m et mij vergunnen om rustig over de zaak na te denken en vooreerst niet met Maria lo spraken Laat ons mt naar Lady Adelaide gaan Hy sag nog eeoa om naar zijne veraproide papieren bliea het spaaHnmpjo uit waarbg hy had zitten te tchrgren eu sloot da deur van zyn iweetkamsitje Op hettetfde oogenbtik ging de buitendeur los en kwam Maria met baar hoad in de hand binnen wisien O papa het is zulk noodweder riep zg uit tsrwyl eij lachte over de wsnorde liarar rokken en don ulomloozen toeslaud wsarin zg zich bevond Myn sluier is weggewaaid en ik mocht blyde tyndat ik mijn hoed kon redden Zie mgn haar eens Is lat Lord Dane Let niet op ag De boer Lester zag haar verwonderd aan en hy Troeg haar wat ter wereld haar bewogen had om in zulk weder uit te gaan Ik docht niet dat het zulk slecht weder was papa Ik bon bg jufl rouw Borditlion geweest Zy wilde mg niet langer houden en zond m j tnaaeben Mar en Agn ouden tuinman naar huia Ik ben Henieuwdj ajj weder nur huia sullen komen de wi f imeiiJ lfijWds in hevifhaid toe Terwifl tgoog over baar onatuimigen toebt lachte fti MUf isr hoed eu mantel op reue bank in S stibuïe streek hare lokken naar uibtereu en trad aan don arm van Lord Dane de zaal binnen Kea aobryver weet dikwijli niet wsirmedo hy aan voor dan inbond dier gaaohriften Ttimntwoordalgk zyn volgena door da atmfw t n dl burgerlgka wat te stallen r la d opto baarmakipg aalve niat door preveutieva maitregelen mag worden belet Jen dat daardoor niet alleen wordt uitgestoten de censuur noo dig lei verkrggiog van bat verlof om een tok openbaarmaking baste d gesahrift ka drokkas of ta doen drukken maar avensaer hak Toorsfgaaad verlof van bek openbaar gat om aeu gedrukt geschrift openbaar te maken In den nacht van Zondag op Mubdag braoht een tot dusver onbekend persoon op bak Blayen burg in Den Baag iemand en alag op bet hoofd toe waarna da aangaTallena ait vraas voor verdere mishandeling al het geld dat hg bg ztch droeg aan deu aanrander gaf Door da Amsterdamsobe bakkersgszellenvereeuigingen is eene nieawa beweging nitgelokt ter erkryging van nacbiruat en Zoudagsrost Reeda vroeger ia door een deal dar patrooM die eivoh billgk genoemd de concur rent e Ter bood dien patroons eokter met de invoerJag van Zondagsrust eu afschaffing van naohkarbfid een begin ta makeu Thans willen de gezellen ban aan bandja helpen Zondag beeft eena eersta aamaakomst der gezellen plaats gevonden In hek gabonw Planaiui Echter werd daar nog paa gesproken van e ae groote maating in dan loop Tan dit jaar te hoaden ter beraadslagiog voor da middüleo waarmede men hei doet zal traebkan te bereiken De beweging van bet oogaoblik schgut dus slechts tan voorloopigtn aard ta zgn In verband mek de te Pingjam bearscboodo oproerige beweging heeft de bnrgsmeester van Wonseradeel bg door bem uit kracht van art 187 der gemeentewet afgekondigde algemeens voorschriftsn van politie aldaar verboden a Vergaderiog n tok gemaanscbappelgke beraadslaging of tok het houden van radevoaringen lo lo i ementao tappergsn bier ofkoffiehuizen of andere iuriebtiagan van uitspanning of waar men gelagen tek of in gebouwen waarbg bet publiek wordt koegelatao tenzy daartoe door het hoofd van bet gemeentehestnor scbnftelgk vergunning is varlaand b Openbare aamensrholingan van meer danvgf personen De burgemeester beeft voorts da ingeEsteuen by openbare aankondiging herinnerd aan het verbod tegen bet dragen van wapenen in vergaderingen of op den openbaren weg of seoiga voor bat publiek toegankeiyke plaata zal vangen wannaer hg vericbillende voorvallen die ter zelfder tijd plaats grijpen te vermelden heeft Freule Laster waa op borengemelden avoid na den maaltyd in dat onstuimige weder uitgegaan onderwijl had aAj Adülnido dat merkwaardig gebrek met I ord Dans gehad en waa kort daarna om zoo te zeggen huiswaarts gewaald maar hoe kori van duur bare afwezigheid ook geweest waa soo gebeurde er gedurende dien lijd een en ander dat w aan moetan stipptn Toen freule Laster uitging liet zg den HiU reokts liggen en sloeg zij een viij eenzamen weg in raohta lagen de Inndergea die tot de goedaren van haar vader behoorden linki strekte zich het dichte boaob uit g was op weg near juffrouw Borditlion ao kon daar been lai s twee versohillende wegen gaan Zg volgde den eenen de andere voerde door het bosob De wind was zoo sterk dat ky haar telkens bgns van den grond opliohle maar sgstned er dapper tegen in en klemde ziek nu eo dan om op de been te bigven aan een boomstam ofatraik vast Weldra waa zg den ingang van het boaak geaada d en sïj atoeg dien weg in omdat zg daar bet meest legsn den wind besebut zou zyn Het was pog niet doaker anders zou sg dea grooten wag i ekozen hebben echte buitenmensohen kennen bovendien geen anpt als zij in de vrga lucht igu Toeo zij evenwel io allsr l langs bet aaialte pad voortsnelde overviel haar een dooitelijka angst De wind belette haar hier niet voort te gaan maar hy maakte een huilend sn snerpend geluid boven haar hoofd schudde de boomse dat zij kraakten en allea kretg door die geloiden een spookachtig aanüieu mordt unotfd