Goudsche Courant, woensdag 25 maart 1896

7 85 1 40 8 08 7 88 8 47 7 8 8 84 7 48 01 7 55 10 85 5 5 67 7 85 t io 8 08 5 1 8 18 a 5 88 0 84 5 88 6 80 7 45 IMrecle Spoorwegverblndlogen met GOUDA Wliiterdleost 1895 1896 Aangevasgco 1 October TUd vao Greenwich las It O 18 85 1 84 8 88 8 44 4 50 84 7 11 7 58 8 38 8 48 8 51 67 1 1 44 8B1M 10 1 10 8 10 86 10 48 10 4 18 08 18 40 8 18 S 8 4 08 4 40 5 61 BIN HllS BOUDl aHam 6 5 17 80 7 48 8 80 8 88 8 461 0 1111 8518 151 55 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 6 08 7 58 9 38 Voorb 8 67 10 17 1 41 Ï Zagw6 a 10 88 1 66 J JJ ifiVoVc 8 18 8 1 i 10 M4 0 l 8 4 VÏ7 l4 8 4ri J U7 6 in SUpt la BlaUw jk Kraiawag ea Nootdorp Laidiokaadai aa HalMn orp i kt 7 60 10 U S4 8 5j ï i o 8 i 48 6 86 7 6 8 0 07 10 84 Waardaa 8 11 10 88 11 61 4 16 8 68 10 54 Satr J 84 i i 1 0 1 8 4 VV7 6 7rO 8 85 8 41 4 U 10 aon l DEN B4 iO Ooud 7 ao 85 871 0 10 60 18 18 18 88 1 87 8 S6 8 47 4 45 tV 7 14 7 49 f 8 8 64 8J411 li T l 7 48 1 47 11 08 18 40 4 67 8 01 10 08 J Zagw 7 68 8 6 II IS 18 4 6 08 8 18 10 16 Toorb 8 01 8 06 11 87 l Ol 6 80 8 88 10 87 t aUaga 8 18 18 a7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 081 67 4 06 17 5 85 5 67 7 44 8 81 10 88 11 46 O l D A U T B 1 C H T Uoliia 86 8 87 7 66 8 0 8 81 8 06 10 1 10 67 18 48 8 80 S 17 4 16 4 47 5 67 8 68 8 81 10 16 Uudaw 6 0 6 64 11 14 8 87 7 10 lOJ Waardoo 7 08 8 18 i U i 8 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 Ulraobt 0 18 f 8 88 8 41 f 8 87 t 51 11 46 1 80 8 08 3 0 4 48 5 8 8 86 t 04 t t Naar Anatardaaa t O II U 1 1 HSTIIBIM Gouda 8 87 8 81 10 01 10 67 18 10 8 81 4 47 H M 10 16 Am t rd n t 81 8 14 8 11 06 1 1 18 4 86 8 8 48 11 10 Stopt Ie Nootdoif LaUaohaadan aa Blaiawttk Xnlawtg as Hakaado il lll8Ti BlM 0DDl iBataad 8t 8 8 10 10 4 8 86 4 10 18 èS 5r 7 8 i4 10 14 i ttorpaa U BWaw k ïniia g n Wo td iyI Ha a l Mi aa WtmiKf Door de politis ta HBattricbtiiaaDgehQnd n MU dMDfttmBKgd die eeoe lom vtn f 91 wflgttDi den rerkoop trd niftlk voor hare m eitares een bedrij tad f 2 50 dat zy tot beUling eener rekentaghad untraagan ea gofldiren op Dum barer maeaterea gekocht teo eiiffa baU heeft aaDgewend Zy be ft bare icbuld bekend Men lufildt Dit Amaterdam Sedert acboolwandeliDgen tnrer eo meer een Taste plaats gaau innemen op het onderw jnprogram wordt door Telen bKhoefta gevoeld aan een handleiding een gida welke onderwgseia die niet in alle deelen bekenti z n met wat Amaterdam en baar oqistreken merkwaardige aanbieden by bet ontwerpen eu toor bereiden van echoot wan del in gm tbo dienit kan EJjn Door een commiaiiie benoemd door de vereenigintt tbd hoofden aan openbare lagere ichoten te Amsterdam ii een atel scboolwandelingen opgemuakt dat thans op kosten dier Tereeniging gedrukt wordt Tbane beeft zich op aitnoodiging dur tier ArroDdiflsementS iichootopzienert een coromistie gOTormd die in opdracht heeft een beredeneerden catalogus voor scliooi wandel mg vamen te stellen Alles wat Amaterdam en baar o i geTing belftngryks voor school wandelingeo bt Tak zoowel op t gebied der hiaturie gebouwen monumenten ala op dat der aardryjcNkande dokken sluizen waterroorziening en afvoer polders met stoomgemaal enz nntnarkenuifl plantsoenen en parken Hartuo Botaoicas LinoaeusJL en technologie iodDstriën fahriHken werven ens ui in dit boek worden op teuomen Ëenvoadtge schetskaartjeii uilen niisichieo op enkele plaatnen deo tekst ferdiiidelyken Een dertigtal hoofden ran scholen en klasseonderwyteri hebben de uitroerïng op zich genomen en de werkzaamheden onderling verdeeld Met het Terzamelen en rangschikken der tof aal wel de geheete Eomer heengaan KOodat de versohyaiog ran bet boek niet róór bet einde ran dit jaar rerwacht kan worden Hg wilde geen goeie morgenc leggen Zaterdagmorgen ongere r drJH uur wilde een tuinder tusscben Hillegcreberg en Uergaebenbo k woonachtig bet een en aodfr in orde brengen om ter markt te gaan Moedig tapte onze boitenman zyo tuin io maar bleet eosklftps staan daar h in het nachtelyk daiiker ieti io het pad zag dut hem een raensoh toescheen Toen by op s jd goeie morgenc geen antwoord kreeg keerde by uaar huts terng om spoedig daarop in gezelscbap ran zyn vrouw lerog te keerèn Toen er op een rriendelyk sgoeie morgen mycheer ran moeder de rroow nog Keen antwoord werd gefterao besloten de angstige ecbtgenooten de bnlp ran hun bourraio in te roepen Dat met dien buur een terigen boer niet te spotten rial bleek toen by met een dikken knuppel gewapend op de plaats das onheus arriveerde Tufn ook hy op ryn gouie morgen en een daarop ro f eode sommatie om antwoord te geren geen getuid ootring hief by zyu knuppel omhoog sprong onrerschrokken op den brutalen zwyger toe 00 gaf hem zu k eeu hevigen slag ophetbeofd dat by sonder een snobt te slaken ineenstortte Toen de boer en ayn rrouw naderby g Bneld waren om te tien wie de onrerlaat was bleek deze een strooien pop te zyn Wat ia een koppelteekea Een onderwijier trachtte zyn leerlingen een begrip te geren ran een koppelteeken en bad op t bord geteekend mei een breeds treeper tustrben in kanarie vogel Waarroor iidat iohrapje rroeg by Niemand wist het toteen der meeat jengifigen uit de kinase deu ringer opstok en zei Voor de keuarie om op te gaan zitten meester I ilouda Moordreflht NiauwarVerk Gapalla RottanUm aottanlaiii Oapalla Niauwarka k lioordraoh t Ooud i Zaterdagavond kwam met den train te 7 03 onr te Schiedem aan de JaraMnsobe brigade roor bet HoiUleger zynde een 12tnl rronwe lyke en maonelyke peraooen die roor den dienst in bet Heilsleger in Java bestemd zyn Na zich in hft atatiou in coatnnm gestoken te hebbon werd in gelid naar bet HeiWokaal aan de Langeharen gemarcheerd wat van de zijde van het publiek nogal brkyks trok Dien avond was dan ook oietteganstaande de rerhoog ie entree bet lokaal geheel bezet lu eeu der nieuwe atrateo uaby bet Sarpfaa tiepark te Amsterdam Wr rden Au bewoners die zich vergasten de tonen ran den Schoooen Blanwen Doiian en e n gedeelte van de Maicotta onaangenaam verrast Het wai namelyk op een reusachtig draaiorgel dat deze stukken werdeo leo gehoore gebracht doch plotseling oudankt alle pogingen ran den draaienden virttioo bracht het or el niets anders dan een aerie van piepende en blazende geluiden voort Wat de oorzaak daarran wai De knecht van den orgelman een gezonie stevige knaap was gewoon dat zyn moeder eiken dag op de vaitgestelde plaati wiar hy kwam spelen zyn middagmaal liet bezorgen Ook ditmon wan door de vrouw correct op tyd bel panne je me de coneumtia bezorgd maar baar Dirk bad nog een paar klantjai te bedienen of oog geen trek genoeg kortun hy zette de pao in het instrument om bet straks te consnmeeren Maar o noodlot Door een sehok was bet pannetje gekanteld en de inbond grootendeela eruit geloopeo B f rypelyk is dat de aardajipelen da aaus en Btukj s die zich tusscben h t mechaniek vastwerkten door bet draaien geen oorzaakwaren om bet muzikaal geheel te veraangenamen Dirk kreeg ouder groot kabaal zynontilag Tyd Bet te Amsterdam vereebynende Volksblad meldt Zaterdagavond ongeveer half acht begaren zich een aantal bootwerkers te Amiterdam naar de Rietlanden waar de booten der Hotterdamsche firma de OerweDt Elolme de H kla en de Lerant gulost werden Het gelukte bun de rijf ploegen die daar aan den arbeid waren tot sttking te overreden Gistermorgen bad rerrolgens eeu samenkumat van alle bootw rkerK plaats waar Keens optrad ala spreker Besloten werd niet aan de booten der firna Muller aan bet werk te gaan voor uit Rottirda u bericht was gekomen dat zy in de eiicheu dA Hotterdamscbe botwerkers had toegetemd Nader rerneemt bet blad nog omtrent de taking te Amsterdam bet volgende De vyf p O gen die voor de firma W H Muller Co aan dm arbeid ware doch Zaterdag bet werk neerlegden zyn niet eigenlyk ptswerkers D iarran zyn te Aonterdam vier ploegen werkende by de firma s Koyacb en Otten Ken drietal jaren geleden beeft de firma W H Miiller Co een goed hall jaar te Amsterdnm werk gegeren De toen by baar in dienst zynde werkliodon echter sijo na notuurlyk over allerlei andere ploegen verdeeld Dat men bter is begonnen te joasen tal wel voornamel k hieraan ligiïen dat het een ilappe tyd is voor de bootwerkers vele hebben 7 il 8 weken gedwongen leeg geloopon De Amstt rdamsche en Rotterdamsehe vakgenooteo zegden terstond toe de stakers zooveel mogelyk te ondersteunen Gisteravond bad de afd Amsterdam van dun Ned Bootwerkersbond een openbare rergadering aitgeichre en in bet lokaal Verbetering zy ons streven Reene trad daar wederom als spreker op hy eindigde met ean oproep aan alle asnwetigeo om zicb solidair te verklaren met de Rotterdammers eu het werk niet te hervatten 18 86 18 88 18 88 18 46 18 66 ItOTTl 8 61 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 1 86 10 17 10 10 86 7 47 10 11 8 65 8 07 Eenige gedachte nwiaReliiig bad hierop plaats over dit laatste voorstel Ëindelyk werd b sloten niet meer aan bet werk te gaan welk beelnit van de vyde ran hen dia niet by de staking betrokken ryn werd beantwoord met de belofte van geldelyken stenn Hedeooehtend bleek echter dat bet makkelyker ie zyn woord te geven dnn bel te houden Niettegenntaande de belofte van gisterarond ding men heden om 6 unr weer aan het werk Het terrein was door politie afgezet Zij die aan bet werk zyn gegaan zouden echter geen erlswerkers zyn maar aangezochte ploegen andere bootwerkers Naar men va i welingelichte zyde aan den Haagsclien correspondent van de N Gr Ct verzekert beeft zal de regeering nog vóór de wederbyeetikom t vnn do Tweede Kamer haar voorstel tot re elii g der gemeeote financiën aanhangig maken Op boofdvtuk y der loopende Staatsbe rooting ia een v rboogiog voorgedragen van twee ton voor da kosten van het tegengaan van beamettelyke veexiektea noodig tengevolge dar koiten van afmaking van aangetaite en verdachte dieren lydende aan mond en klauwzeer Het ligt geenszins in de bedoeling om wanneer bat mond en klauwzeer zicb onver hoopt mocht blyven vertoonen onder alle omstandigheden met afmaking voort te gaan Het stelsel zal slechts zoolang worden toegepast als er uitzicht bestaat dat bet heerschend optreden der ziekte daardoor wordt voorkomen U t Lisia scbryft men De hyacinthen beginnen kleur te bekennen nu hek weder der laatste dagen zoo voorjaai sachtig is geworden Als het zon blylt is bet zek r dat PHSchen juiet in den vollen bloeityd zal vallen wat zeker een aangenaam vooroii7 icbt is zoowel voor ben die voor het eerst of hy vernieuwing een kykje willen nemen alsmede niet het minst voor de tram en vele caféhouders By goed weder ral dan ook zeker alles die dagen er weder even gezellig uitzien Men is meent Qet Vad zoo aan de gedachte gewend geraakt dat een kieswet ontwerp als door de Regeering ingediend min of meer gewyzigd wet wordt en men vindt het niets verscbrikkelyks zich daarby maar neer te leggen Niet omdat men veronderstelt dat op deze wyze de kies reeb tquaest ie wordt o gelont maar oiudAt men het verstaudige pdliÜok acht een stap vooruit te doen zy bet dan ook maar eeu bescheiden stap liever dan een verzet te organiseeren dat zoo het slagen kon tot tydelykon stilstand zon l iden zonder eenige zekerheid dat men spoedig flinker vooruit zon kunnen komen Daartegenover m ent bet blad dat niet genoeg kan worden herhaald dat bet ontwerp der tegenwoordige Regeering niets anders kan zyn dan een pis alter omdat bet berntt op louter willekeur De demovraten die er litb by neerleggen kunnen het alleen doen omdat op bflt oogenblik niets betere ts krygen is zich rolkomeu bet recht voorbehoudende naar verweaenlyking van hun beginsel te blyven streven Ten einde die willekeur nader aan te toonen onderwerpt het blad de eiecben dio bet ontwerp stelt aan critiekr Het erkent dat ook in Tak s ontwerpen in de veraebillende vormen waarin zy zich hebbpu vertoond miu of meer willekeurige onderscheidingen vooikwamen De willekeur echter van het thans aanhangige ontwerp is in tweeërlei opzicht veel bedenkelyker In de eerste plaats om de ruime gelegenheid die wordt geopend om invloed uit te oefenen op het toekennen of ontnemen ran kiesrecht zoowel voor ambtenaren als voor particulieren In de tweede plaats omdat de gekozen greuilynen die de groepen der kiezers zoltan scheiden van de groepen der niet kiozers aan geen werkelyke onderscheidingen beantwoorden 4 5 4 67 6 04 5 11 5 80 1 4 1 68 l E 8 08 8 18 7 80 S l 6 48 8 50 8 5 4 88 BOVOk 11 60 18 80 De Slaatsspoorweg My heeft bepaald dat nnn aannemers en bnnne werklieden voortaan ï een kosteloos vervoer meer ziil worden verstrekt evenmin voor de materialen en gereedschappen voor ooderhoodawerken op de Staats spoorwegeo betzy die werken at of niet rolgeoa overeenkomst of heatek worden mtgeTooi De sectie ingeniears rijn echter bevoegdkosteloos verroer te rerleenen aan aanoemorien personen die aitgenoodigd zija om op deplaats zelve aaowy iiog te ontvangen of in lichtingen te geven ten behoere van onder boodswerken lU D Uit Chicago wordt gemeld dat daar bot plan is opgevat eene ezpeditii uit te rnsteu ter opsporing van Frithjof Nanaen Do expeditie zal van deo mond der Lena rivier de ooilelykflte der drie groots Siberische stroomen uitgaan De leiding is toevertrouwd aan Evelyn Baldwin die ala meteoroloog de Groenlaod zpeditie van Pearj heeft medegemaakt De eipeditie moet naar verder gemeld wordt tavens ten doel hebben by de IwUoureis van den ingenieur Andrèe naar de Noordpool bnlp te verleenen Het Wbl r h Rflchtf vermeldt een voonis door de rechtbank te Arnhem in t eind van het vorige jaar gewezen dat een algemeeoe beteekenis beeft Een slager te Nymegen had aan een handelaar io rywietcn Ie Arnhem een rijwiel besteld van f 300 volgens pryscourant Eenigen tyd daarna bood ds rerkooper er een aan dat de kooper weigerde ala niet voldoende aan de be telllng Toen daarop reertien dagen later een andert wal aan de vereiechten voldoende werd geleverd weigerde de kooper dib aau te nemen op grond dat hy reeds had verklaard zioh elders te znllen voorzien en met deo rerkooper niets meer te maken wilde hebben De rechtbank beeft dit echter niet als geldige ingebrekestelling aangenomen zij besliste dat de rerkooper oog altgd rerplicbt en gerechtigd was een rywiel rolgens de bestelling te levarec en veroordeelde deo slager de f 300 te betalen met de kosten van opslag en vao bet proces Piet de Duivel uit Leidschendam heeft voor de UotterdamRche rechtbank terecht gestaan wegens ernstig verzet tegen de openbare macht Hy bad nl in de gemeente Ketbet eu SpaUnd de sleepboot Hendrik die hem zooala by seide den boterham die hy met jagen voor lich en zyne moeder verdiende uit den mond stal op een hagelbui van steeoea getrakteerd en toen kort daarop de ryksreldwubters verschenen om proces rarbaal tegen ham op te maken zoodanig te keer gegaan dat de reldwacbtera vyf malen op hem moeaten sebieten Hy werd echter niet getroffen en de veldwaebtera alaagden er niet in tiem op dat oogenblik te arreateeren Uet O M eiscbte H maanden gerangeaisstraf Omtrent b t Duitseh Hollandeeh Kolensyodicaat deelt men on nit Tweothe mede dat het plan van de verschillende Kamers van koophandel eo fabrieken is om aan alle staenkolenverbrnikers den dringenden raad ta geven geen nieuwe contracten na afloop der bestaande tot verdere levering van Doitsche steenkolen af te sluiteo doch over te gaan tot bet gebruiken van Ëngelsche kolen Men vertrouwt billyke vrachtoversenkooisten der reracbillende spoorwegdirectiea te zollen erlangen zoo noodig door tusscbenkomst van den minister van waterstaat ten einde van da losplaatsen extratreiuen te laten bopeo Eene vergadering van a le steenkolen ver bruikers ken ta Hengelo als centraal pont worden verwacht Afdeeliog III Zuid Holland ran den Alg Ned Wieiryderabond hield Zondag eeoe rergadenng in Dan Haag met bet doel samenwerking te verkrygan tusscben Noord Holland Zuid Holland en Utrecht io zakt bet voorgenomen wialryderibloeraenfeeat by Haarlem 67 10 04 10 11 10 18 10 87 D SO 8 0B 4S a o M 8 8S 10 C8 7 58 7 6 8 08 8 18 8 88 8 48 1 08 6 81 10 17 7 8 84 8 41 8 47 8 68 4 80 46 11 1 7 46 M Van vele zyden werden U en de aamenwerking bezwaren ontwikkeld maar iooh werd met een kleine meerderheid besloten tioh roor ééo bloemencorso te vereeoigen en wel iA NoordHolland D Taldwaehter dar eamaoDta Boro Limbuig ia ftaagahoodao wagens dtefaUl fan aan reiaTaliaa mat f 500 ten naüeele ita den haar G ta Roarmood Bultenlaodscli Overzicht De ïtaliaansohe minip ter president beeft een lange depêche ontvangen van generaal Baldistcra waarin rekenschap gegeven wordt van d D stand der riedesonderhandeliogen De johoud van het telegram is dadetyk medegedeeld aan koning Humbert die daarna een onderhoud had met di Rudini Ricotti en de Sermoneta Het ministerie blgft vasthouden aan zyn bealnit de ei cben van dan Negus af te wyzen deze verlangt tf a schadeloosstelling van 5 milUoen in goad Het ministerie heeft ook beraadslaagd over de wyziging die in den toeatand in Afrika gebracht wordt door de Ëngelsche expeditie naar Dongola De Tribune ontving uit Massaua een bericht inhoudende dat majoor SaWa by Karbara den Franscheo kapitein Ctochette ontmoette die twee dagen vóór dun slag by Adoea met 50 man in bet amp der Sjoanen zou zyu aangekomen De Sjoauen vermeesterden op een na alle kanonnen door da Italianen nchterselaten maar 14 er van zyn opbrnikbaar Ras Makonnen is op twee plaatsen gewond Uit en over Egypte weinig nieuws Dat de Khalifa een cJebad tegen de Egypteuaren heeft geproclameerd en alle Derwischen die de wapenen kannen dragen beeft opgeroepen om ich te scl arem onder de Groene Banier ia bekend Qelukt het hem ook om met shcc 8 dan geloofakryg tegen alle Christenhonden te prediken dan kannen de Europeescbe soldaten der groote mogendheden die in Noord Afrika lopereereni nog genoeg te stellen krygen met de Mobsmcdaanscbe faoatieken Zooala nn de toestand is moet msn niet al te gering denken ran de macht van den Khalifa Slatin pacha die door zyn langdurige gevangenschap in Soedan met die toestanden beter dan iemand bekend is zegt dat de Khalifa over ruim 100 000 man en 75 stukken geschut beschikt Van de 40 000 geweren zyn ongeveer 22 000 Remingtons wasrvnn men om ze lichter te maken van lade eu kolf bout beeft afgesnedsn van zeer vele ontbreken de vizieren De overige vuurwapenen zyne oude enkel en dubbello pa percussie geweren Van de G4 KX zwaard en lansstrijdera is intnsschen meer dan bet vierde gedeelte wegens te hoogen of te lagen onderdom voor den relddlenst ongeachikt De ammunitie voor geweren en kanonnen wordt in eigen fabrieken te Omdorman Vervaardigd Da opvolger ran deo eïgenlyken Mahdi is ongeveer 50 jnren ond en wordt in het onlangs verschenen boek van Slatin poeha Vuür en zwaard in Soedan c geacbilderd ala een bloeddorstig liraa die aan z n grillen en ondeugden a s onbeperkt alleenbaerscbfer ongestoord botviert Voor do hoitenwereld predikt hy evenals de Mahdi eenvoud en matigheid huichelt ook rechtvaardigheid maar in zyn harem leeft bij in de grootste uitspattingen met zyn 4 X vrouwen die by naar believen vervangt en wegschenkt zyn kadi s die naar den schyn recht spreken zyn hem geheel ter wille In de laatale drie jareo ia by er op bedacht geweest om zyn lyfwacht te versterken Hy verlangde daarvoor van de emirs der wettelyke atammen jonge mannen de stammen der Danagla a en Ègyptenaren die btj wantrouwde wilde by echter niet in zyn dienst hebben Op deze wyze heeft by thans een garde van 11000 man byeengebracht In syn politiek streeft by er daar voor zyne familie de erfopvolging te behouden voorts doet hy de hem verwante stammen nit het westfn naar Omdurman komen Op deze wyze ie een wars volksverhuizing naar oost en west ontstaan Zyn emirs en legeraanvoerders zyn allen ran zyn eik en stam Alleen Osman Digna van wiena vroegere macht echter niet meer dan de naam ia overgebleven is een vreemdeling onder zyn bevelhebbers Abdoellabi zoo heet de Khalifa heeft hem noodig omdat de na voor bet grootste gedeelte aan de Egyptische en Italiaansche regeering ond rworpen atammen Osman Digna ala hnn stamverwant nooit echter een vreemden Arabier die een andere taal spreekt gehoorzamen Het geloof aan de goddelyke zending ran den Mahdi hebzucht het eerlangen nm zich ran drukkende belastingen te bevryden en zieh by de omwenteling te verryken tadden den Torigen Mahdi vele aanhangers bezorgd Üe ontonebteriog is echter niet uitgebleren Ala rreemdeling genoot daarna Abdoellabi van den beginne aan geen groote sympathie by de Tolkea ran het Nyldal En door de beroorrecfaling ran zyn bloed en stamverwanten keefk hy ook ontevredenheid gewekt onder ayne eigen landslieden de atammen ran bet Wetten Met dezen Mahdi alléén bet kkuu te spelen ui dan ook de Britsebe expeditie naar men Temeêmt niet zoo erg moeilyk vallen maar wat indien hg alaagt in zyn Toornemen om al wat Mobamedaan is tegen de Europaanen 1 op te zetten Een telegram nit Massowah meldt dat de Derwisohen op 18 Maart viermaal een aanval hebben gedaan op de bergpassen van Labderat by Kasf a a maar teruggeslagen werden Men verzekert dat Osman Digna nu hel dtstriat Kasaala zal verlaten om zich te vareenigeo met de atrydmacbt rondom Dongola Keizer Wilhelm is niet zyn gemalin en zyn twee oodste zonen Wilhelm en Eitel Fritz op reis gegaan naar Genoa waar hy beden aankomt om ziob op de sHohenzoUernc in te schepen Aan het station waren vele hoofdignitarisaen en ook de oostenrykacbe gezant Szögyéoyi by het afacheid tegenwoordig Van Genua vertrekt de Keizer naar Napnis enz en tegen hel einde der maand zal het Doitsche Keizerpaar zich naar Palermo begeren Het Italiaansche eskader onder admiraal Canerero ia aangewezen om keizer Wilhelm te Genua te begroeten Naar bet achyut is nu vastgesteld dat de Keizer en de Keizerin het Ualiaananhe koningspaar na afloop dar Italiaansche reid Ie Veneiië zullen ontmoeten en dat de Keizer daarna een bezoek zal brengen aan Weenen Vorst Ferdinand van Bolgarye zal den 2Geu dezer maand te Constantinopel aankomen Da Soltan heeft het paleis Oreakoi ta zijner beschikking gesteld en zal hem verschillende onderscheidingen verleenen Zoo ral de Vorst benoemd worden tot commandup an een Turkseb tegerkorpa Prins Ferftnand brengt den Sultan als geschenk o a mede da portretten van zyn gemalin eu prins Bons welke in met briltantcn versierde lysten gevat zijn Do Kölniscbe Ztg c verneemt uit Petersburg dat generaal Koeropatkin tot gouvernear generaal van den Caucasus benoemd zal Aorden niet zooals somtiiiKen beweerden tot opvolger van den minister an oorlog Wannofski Koeropatkin moet eeu nog jong en energiek man zyn volkomen vertrouwd met de aziatiaehe toentanden hetgeen hem tnt den gewilden persoon maakt voor de Russiicbe Regeering die vindt dat de tegenwoordige gouverneur Tsjeramet jef tydens deArmeenaeha woelingen niet krachtig genoeg is opgetreden Oom Paul is Donderdag van Pretoria naar de OranjeVrystaat gvreisd om zyn nieuwen collega den pasgekozen president Steyn met diens verkiezing te gaan feliciteeren Te Viljoenadrift bad de ontmoeting dar Presidenteu die ieer bartelyk was plaats waarna Kruger terstond naar Transvaal terug reisde De Tranavaalsche Volksraad is tegen 4 Mei opgeroepen om te beraadslagen over Kroger a reia naar Londen nlle dienaangaande tnaachen Pretoria Londen en Kaapstad gewisaelde correspondantiën zullen aan den Volkxraad worden overgelegd opdat deze met volle kennia van zaken oordeele Den 5den dezer moeten 220 Soedaneezen onder Ëngelsche officieren heimelyk uit Suez vertrokken zyn om zich by Cecil Ilbodea te voegen 351 Staats loteriJ 2e Klasu Trekklni ran Diusdsg 84 Maart 1898 No 8746 1S743 011 17110 ieder lOOD No 1763 soes 9036 Wb m 12B20 ieder 100 Prqzen van 30 4 8463 5850 8811 11065 1S613 160 8 19346 4 8476 69 1 8S18 IIOSS 13691 18498 19878 67 2676 904 8870 11167 18809 16626 19442 160 2710 908 8888 1112 13843 1666S 19601 137 8713 914 8922 11196 13888 16 73 197 4 194 8748 123 8969 11844 13904 16 84 19738 SOS 277 6016 8978 11289 13968 16686 19770 278 8831 6103 9010 11304 13978 16710 1 838 318 884 6147 9139 11305 14080 16749 19914 346 2864 6225 9178 11S61 14045 16346 19944 480 8880 6460 9838 11479 14108 16885 19978 474 8 10 6482 9242 11488 14118 16903 30138 477 3914 6666 9280 11635 14U3 ll 968 80181 487 8 36 6608 9330 11 56 141 1 1697 8018 800 4004 6675 9443 11667 14155 16 99 90196 40 404li 6688 9470 11646 141 7 17018 80827 60 4104 728 9507 11649 14888 17880 30839 40 4188 6883 9508 116 0 14S4 17859 80Ï61 1 4141 685 9535 11683 14869 17 88 S0368 6 3 4188 6919 9 68 11698 14404 17668 80i98 787 4801 6981 9570 11740 14416 17704 80M8 999 4363 7036 9 78 11746 14136 17756 80364 1010 4871 7057 9584 11788 14746 17766 80437 10 9 4484 7148 9617 11791 14748 17766 20439 1074 4478 7816 64 117 14891 17898 30472 1078 4478 7851 9687 11 51 14868 17914 S0474 1168 4487 7368 9781 11964 14866 17 95 204 4 1178 44 1 7344 97 119 0 14867 18069 90687 1376 45 6 7346 9909 ll 14994 181 0 90 99 1881 4 91 7361 919 19017 1 008 18916 80648 1319 48 4 7376 9961 190 7 1 006 18861 90670 1334 4606 75 3 79 18073 1 0 1 18308 90079 1347 4e 6 7 74 18010 19104 1 068 18330 90763 1362 4669 7690 11111 18946 16146 18867 90896 1301 4719 7685 10097 19313 15354 18369 90878 1381 4788 7718 10068 18440 1 389 18388 90878 1389 4760 7949 1006 12464 1 376 188 5 90977 1480 47 7 794 10196 12485 15471 19493 90980 1477 4803 8009 10178 12486 16644 18601 3097 1603 4 0 805C 10319 19 26 15666 185 4 30 4 1 0 6048 8062 10813 19 15730 18609 Sl 1 30 084 8079 10351 12 90 1 779 13669 3147 1 61 6183 8089 10354 19693 16797 18789 3316 1 78 140 8096 10383 13700 1 806 18730 3844 1638 806 811110396 19797 1 909 18788 3444 1638 5210 8110 10438 18801 1 896 18740 8446 1 87 5886 9988 10480 18888 15886 18784 8469 1768 6488 883410 96 18861 16868 18817 8487 1788 646 83 8 10536 19880 16 18880 3 04 1917 490 8309 10541 lS0l4 1 997 18901 35 7 8035 613 8378 10 84 18088 16098 18983 8808 3099 6640 8466 10 94 1S08 16064 18967 3618 8118 66 0 8463 10630 13088 16099 18983 8693 8191 699 9486 108 7 18187 16168 18998 8764 9168 6607 8490 10768 13139 ie9 S 19037 8795 8178 5617 8670 10617 13168 16868 1 046 3814 8181 6843 8830 10860 13867 16877 1 0 3841 8 59 6697 8 99 10 73 19486 16917 19070 8858 3307 6705 8644 11001 1348 10S 9 19164 3870 8809 5739 8648 11008 18616 16387 19891 3894 8844 749 867311088 13557 16391 1 893 9991 9436 5838 876911099 Mieuwe n SSSCA Jliemme MMêoaeuoEHfEHf Kleum ÊjMXmBMeoeo L van OS Az Marcli Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkra lotkri i Vii 99 100 lOOil 777 8 8S 64 36 62 j 69 71 98 104 58 V 90 811 91 31 81 114 4 49 100 97 49 790 659 108 69 100 900 145 50 68 100 100 140 997 70 113 95 199 160 101 48 48V 61 6IV 169 9 l 69 79 78 102 101 inO 101 149 ISC 12 IS ii 108 50 0 103 18 11 4 104 7 IOC 109 8 4 14 l l 917 ezd 900 1087 109 108 108 181 130 184 16 36 114 83 MAAHT NüDiauxD Oen Nail W S t dito dito dito 9 dito dito dito 9 HojMA OW fJoadl 1881 884 iTlua Iniohrij ing 1869 81 OosTlNS Obl inpapia 1868 dito in zilfar 1868 5 POKTUOii üblig mal coupon i dito ticket 8 avBUHO Ubl Binnenl 18 4 4 dito OaeODi 1880 4 dito bij Rothi 1889 4 dito bij Hope 1999 0 4 dito in ffoud leea 1983 6 dito dito dito 1884 5 anxit Perpet lehuld 1991 4 Toaaiu Oepr Conr leen 1890 4 Geo loaning serie D leo leeoing aerie C ZmoAn Rip t obl 1992 5 UlUOO Obl Buit 3oh 1890 6 VaHlzUKLl Obl 4 onbep 1991 AuTluuii Obligatien 18 5 8 BoTTlaoul Sted leen 18 4 3 NlD N kir Hacdelir aand Arendib Tab Mij üertiSeaten DuiiUaatHbappij dito Arnh Hypolhookb pandbr 4 CulLMij der Voretonl aand Gr Hjnotheekb pandbr i l Naderlandacha bank aand Nod Handolmaat rh dito N W k Pae Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb pandbr 3V Utr Hypotbeekb dito 3 i OosTSNa Ooat Hong bank aand StiaL Hypotheekbank pandb i Vt AHasiKA Kquit bypoth paodb 6 Maiw L Q Pr tieo eert U D HoU IJ Spoorw Mi aand Mij lot ïipl y 81 Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Nad Zuid AMk 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito ItiLILSpoorwl 1887 8 A ISobl 8 Zaid Ital Spwmij A 11 obl 3 Poli Wariohau Waanen aaud 4RB Gr Boaa 8pw Mij obl 4 BaUiaohe dito aand Paatowa dito aand Iwang Dombr dito aand Kunk Ch Aaow Sp kap obl 4 dito dito obltg 4 AllBaiKA Cont Pac Sp Mi obl 6 Chie kNorth W pr C aand dito dito Win St Petor obl 7 Denver k Rio Gr Spin eert r a lUinoii Contrei obl in goud 4 Louiav k NaakvilleCort v aand Melico N Spw Mij lehyp o 6 Uiaa ICauaaa r 4 pot pruf aand N ïork Ontario i VVoat aand dito Peona Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud 8t Paul Uinn k Manit obl 7 l n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O UiBiDi Can South Oort v aand VlH O Hallw kNa leh d o O Amatard Omnibua Mij aand Rotterd Tramwog BJaal aaml Nis Stad Amaterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 HiLOtl StadAntwerp6nl8 7SV Stad Bruaael 1986 i HONO Theiaa Regullr Oeiollaoh 4 OoaTINR StaaUleening 18 0 K K Coat B Cr 1880 8 Spuui Stad Madrid 8 1866 NlD Ver Bei Hyp Spobl cort 1 IN Q EZ O N D E N Mijnhetr de Rtdaetmr Met plaatsing rao ondarfolgende regalen loa DEd zeer lerplichteu de Voreeniging Algem Uond alnsulindac hooldbe tonr te Rotterdam Deze rareauiging opgericht den 31 Oetober 1804 en goedgakenrd bg Kou Baalnit ran 7 Deoamher 1895 no 30 atelt lioh ten doel door kameraa dscha pelgke medewerking ran alle miliiaireo zoowel actiuf ala gepeni ioneerd en gegageerd beneden den rang rati officier het lol der weduwen en weeien ran genoemde militairen te rerbeteren door te trachten een foada tot atand ta brengen dat door het Rgk aal worden beheerd en waarnit dia weduwen na het orertydao tu dan m D aan a Rgkawaga panaiooD kan ordao Terleand Een irdar dia het lot der tgneo ter harta gaat aal ongatwijfeld aiat aataten hieivan deel te Deinea ea voor bat oattige doet made ta werken lalichtingen kannen aerkregaa worden by de hear A van Maanen aeeretaria der Vereenigiog Rembraodtstraat 53 Rotterdam en ta Qonda bg de heer J Tan dar Ponw lid der Vareeniging Kleiwegateeg N no 36 alhier Onder daukieggiog roor de Terlaeode plaataroimte Uw Dw Uianaar Hti Batuur vid Alg Bmd tlnnUmiU t BurgerlUI eo Stand GEBOREN 20 Maart Willem oodera V ran dar Horat en H de Jong Robertua Lodoricna Qarrit oudera M M Heerkeaa en a J Koelman 21 Willem ondere A ran der Laan en C de Vroam Aoaa oudera M G Begeer en A Binnendgk 22 Marinua ottdera M A H Schouten en C ran Reede Panini Mariona oodera J W de Broyn an J Happel 23 Fetronell oudera F an Hofwegeo an H J aan Let Catbarinn Jobauna oodera H rao der Draag eo M A Niauwenhugian 24 Magdaleas oudera J NoTelaign en A Laurier OVERLEDEIl 20 Maart P Olaamakara 72 j 22 J Okketao hoiaTr aanA Fiinaenberg 56 i M Slobbe 5 m 23 K Krggauaa 2 ra O S de Baa HG j 24 O Tan Uemert 8 m APVERTENTIfiN Hiermede brengen wg oazen oprechten dank aan den WelBd Keergel Heer Dr F ua BOER alhier voor de liefderijke on kundige behandeling tydens de beralling mgner Echtgenoote M K J MARLET en Et tgenoote Gonwe C 7 dio ieta te vorderen hebben van 7IJ aa rerachuldigd ign aan Jen Boedel en de Nalatenachap ran wglen den Heer JOHAN UERARDUS na BRUIN in leren Kaaahaude aar en Winkelier gewoond hebbende te Oouc a en aldaar op den 23en Februari joogatleden orerieden worden rerxocht daarran Tóór den 1 5en AFKILaanstaande opgatf ol betaling te doen ten kantore ran deu Notaris O C FORTÜIJN DROOOLBBVER te Gouda OpenTjare Verkoopingeii te REEUWIJIT ten oTerstnan kn Jen te 9ouda reaideerendan Notaris O C FORTÜIJN DROOQLEEVER l Op WOENSDAGJl iyFKIL 1390 dea morgens te élt uren in bet Koffiehuia ran RiuaMAkiii aan do Reeuwgkache hrng T n EENE FLllfKB BOUWIANSWONING Wijk E No 88 li Schuren Hooiberff en eenige peroeelen WEI m HOOILAND BOSCHHAKHÜÜT BOOMGAARD en WATER staande en liggende op ALIAS AMBACHT te HKEUWIJK te zemen groot 9 Hectaren HH Aren 37 Centiaren strekkende van den s Uravenbroekachen Weg tot den Ouden Weg En zulks in 4 percoilen welke op de aanplakbiljetten zgn omschreven Te aanvaarden 1 Mei 1890 En 2 Op WOENSDAG 20 AFRIL 1898 des morgens te i uren aan voorschreven woning Wjjk E No 88 iO ROEIEN waarvan I nog niet heelt gekalld 2 PINKEN 1 ZEUG met BIGGEN 1 breede en 1 smalle SCHOUW I TENT WAGEN 1 SFEELVUGEN BOUW enHELKOERBEDSCRAP m eene partg HOOI TAKKEB08SBN enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen tenKantore van voornoemden Notaris FOBTUUM DBOOGLBEVCR te Souiia n