Goudsche Courant, woensdag 25 maart 1896

34stfü Jaargang Donderdag 26 Maart J806 No 6925 mmm courant ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regaJs k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 86 franco per post 1 70 Afionderiijke Nommers VU F CENTEN 0PBHBARBYSRK00PIH6 ie GOUDA ten OTerstaan ras dea Notaris G C FOBTÜUN DBOOOLEBVEB op WOENSDAG 8 APRIL 1896 da morgens te 1 uren in het KoSehail qaaiiaxi aan de Markt an No 1 K ne ELIEBESBLEEEESIJ 2 WOONHUIZEN WA8CHHU18 ERVEN en BliEEKVEUD staande en liggende achter den Kattenaingel te Qnuda met een uitgang door eana Poort of Gang naar dien Singel Wyk Q No 199 groot 8 Aren 1 Centiare Te aauraarden 1 Juni 189d No 2 Een goed onderhouden ruim ingerichJ WOONHUIS met WERKPLAATSEN EBVEN en GROND aan de We tzgde ran den Raam te Oouda Wjk O No 415 ijrootomstreeks 2 Ar n 50 Centiaren Te aanraarden 1 Jnni 1896 No 3 Een goed onderhanden Bink beklant WIIVHGLilVIS ea EBP in de Walesteeg te Oouda Wyk P No 61 metdengemeenachappeiyken eigendom ran een gang daarachter Te aanraarden 1 Jnni 1896 No 4 Een goed onderhouden Kuaspakhuis mat ahonderlSke BOVENWONING en ERF in de Walesteeg te Gouda Wyk F No 68 Te aanraarden 1 Mei 1896 No 5 Een llfllS en EBF in de Walesteeg te Oouda Wrik F No 74 Verhuurd bg de week roor 1 40 No O en 7 Twee naast elkander gelegen ROIZBN en ERVEN aan de 8pieringstra t e Oouda Wyk F No 76 en 77 Verhuurd b9 de week No 70 roor 1 20 en No 77 Toor 1 40 No 8 Een onlang gebouwd Kaaspakliuis en ERF in den Zak te Gnuda Wyk L No 273 Te aanraarden 1 Mei 1890 No 9 Een HUIS en EBF in den Zak te Gouda Wyk L No 258 Verhuurd by de week roor ƒ 0 80 En No 10 Een HUIS SCHUUR en ERF met een stuk GROND daarachter aan den Groenewag te Gouda Wyk L No 139 groot 1 Are 29 Centiaren Verhuurd by de week roor 2 2S De perccelen zyn de laatste 3 werkdagen rMr den ita der rerkooping van 10 tot 3 uren en op a verkoopdag ra 9 tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen yn te bekomen ten Kantore ran roornoemden Notaris FOHTUIJ J DllOOOLEEVEB Ie Gouda FRANSCEE STOOMVEEVEEU Clif misflit WsssfhfrlJ H OPPE llli iMli U 19 KruUkade KoUerdnm Oebreretaard door i M den Koning der Belgen Ho fddep t roor OOUDA de Heer A VAN Oti Az Spaoialitait roor het stoomen en tarren ran alle Ueeren en Uaniesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoom n ran pinehemantals veeren bont enz Oordgnm tafalklaeden enz worden naar da nieuwste en lantate methode geverfd Alia goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdelyk voor Ie gaundbeid en r lgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn da pryien 26 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week 1 aeadn npuk n A BslNiiUN Zaaü Stooaan bobtd iean st ciESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten teeen en dea namiddags ongereer len vier uur Met deun goederendienst beataat ook eene zeer goedhoope rettgelrgenheid voor Pa agi re naar UTRECHT en tusacbeugelegen plaatsen ICantoor Dlieuwe Veergtal üe Ageiit H J MOEKBI ER 3500CI Gulden h de HOOFUPRIJS by de trekkinf der Premie Aandeden N B Fereeniging Het Witte Krutt op Woentdag 1 April e k Ingerolge het by de Nederlaudsche Bank gedeponeerd Waiirborgfonds en den tegenwoordigan lagen koers kan dit lot met recht een der aoliedate en goedkoopste genoemd worden Minste uitloüngsprijs U Guldeo üiieteii btaiu Riet Prijs per origineel lol f 7 80 franco per pont na ontvangst van het bedrag Op verlangen wordt prospectus gratistoegezonden Max Stem in Effecten Spui S3 Ameterdam AMKR8FOORT AKEKSF00KT80HE MACHINALE Sloom Brood rn Ueschuitrabrieka stoom Automatische ffalHen Meel abrtek Vori uiicrientie iiond Qew Roggebrood IVi Kg 8 cl moet zUd IVi ot Tarwebrood met KrentOQ wordt ran puiktf loortoD tarwe prima kronten en I rotgnan zonder pittun Ramaakt ia hiurduor lokker van arnaak on gitood blijft zeer laaft veracb eu ia goedkoop n door dit alles bijzonder aantieveleDawsardijr voor arbeiders workliadao vissohera adz en rerkrijirbaar in laagOn en rondOQ vl0er 0rm iu tuks ran 6 Ot 10 Ot 15 ct 20 Ot 30 ct 40 Ot 60 Ot eniDspeoialea plaatirorm waar door aachte onderkordt lo stuki au 3 ct I I 6 ot 10 ct UeWOOH Blaokbrood i ais bovenstaand aoort brood maar zonder krenten en I rozynen en verknjilbaar ID stuks van 8 Ot 12 Ot 16 Ct 20 Ot 24 Ct Daar het anders onmogelijk is de prima kreoteo en rosijneD geheel van steelljea I atoeiitjes klei eu andere ongowensohto hestauddeeten te zutforen worden alle krenten en roaynen door ons in kostbare machinale inrioiilingen gewaasohon gedroogd en gesorteerd sorteerdliet is dus ook door uit verlies ons belang het beate eu zuiverste te koopen Kene geringe spoeling ie helder water bewust reeds docr dit bruin te kleuroD dat 1 zelfs de beste krenten mat veel vuil kteij bezat aijn Prima HÖDing Ontbijtkoek 30 oent blijft steeds overheerluk van smaak door alléén de besto geurigsle hooing es andere prima grondatolTen to verbruiken wordt hier door nooit droog en is gezond en goudkoop De koek is alléén gegarandeerd echt wanneer in e ne verzegelde nette kartonnenverpakking gemerkt mot de fabriekstitrla en W II MKl KSlKli Ome artikelen aUn uHsluitepd verkrijgbaar bU onze dépdt houderB welke te herkennen lÜn aan de dépótborden en ds wagons beschilderd met de rabrtekatltels en W H MEUBSINQ Voor OOUDA een dépótbouder gevraagd tegen flinke provisie voorloopig wordt een matig vast inkomen gegarandeerd en franoo vrachten der volle en ledige kisten Het groote aantal zenuwkwalen nn nnuwboordpljn f tot d TOonfcundt kratcekum rftn poploile taarHnl Ront to In HerM nof ataiMfa all mlddBlen door d nttdbtoh wtlcnolMp antifewsnd Ktnt kut 4 n Mvm vlUbofen on bvniit aji dx ondervind Ing opgedaan In mne EO Jarlgs iiraktllk U w wnammMmi f nm l p r dus wonlcn dNftrto hikte iMatai e fcmï niridvllijk un het HWffe tct in leK de ld Mot dnie gmenwÜM wutm wAMSk oblttsnnue rnulUtsn verkregsn a lU maaklo looveel ontana dat van Mn ómmr d ttrlBdar na b n wsrij QVER zIeNUWLIJDEN Erj BEROERTE ivat niet allMa TM kal TMtt thsrapl d dMTBf4 pabllek erat Bnb rfl verklaring omtrent bet aien der nïi eifi in wanboplfCQ Kevalleu varbandeliDgea r n tal van K ti fMur R dr kraRkiInntiaa I Htth V Tff laatMlMT dlrtffiar van hat twifitul ta Amr SahalaiVatk Dr Stiitriiif ki ta l iHttarata tad Em OaraM d dr tii wliwr llra twr dar Mlvaaa tharaptiilliDha lariohtiai vw iMaw t rfcalti OW takMml Jaokf md dr t aaaaa Or D Iniaval tt la Farrlèra ttrr H Ceaaall Oaatrat d liy l iia el da taaté la Fraalri en vale aadenn a i HWMhttBhvld IIJd H wMrvaa de ketit eken ii sljn otronlaoba haaldaUa mlfniM aMMM haefdaHa klcadMdfaaa mati kltMaarhaM galaaidhaia alafalaotktli Itsfeanaïïlïi aimat rafet hanlIM tMataad verder alle gieken die door i riuerte irvtroffen werdn an nu Utdui tan da ftrolfen dawTU lOoaU varlMMia aa Mvtnut a lol ipralaa iMtra loi val ai aW k aHUM IWHM dar HwrtflklaaMt VMrMwMde alK piaalaalljta iwtlla vanwtóhlafl va lahMMa ank o aU dia nük Bdér caaaaakradiffa bebaodelink geweeat ilJn n rr j 1 n v Uidan a I lol ipralaa iwara lonival ai aMt k aHUM t iwalla variwMklHfl vaa lahMaia ank di lint gei ilaolnae i r t iT U tnaatdoorda bekende ntddeleii alio en koBdwaUrknBr wrtjvao elaolriaeeten Kooatlool ofxeebaden iMa leiieilnc ofleniKiic k kvaaigevoBdan hebban n ten atotte a die vree cn v or fcaï u h daail rjHlflB l fabm wmna vamhijnaelen alt jteh aaflhatdead aaialii vaalan vaNaov bffTbatM baafll HlB at MiaHiMd Mhartaiaa daaktr ardaa voor da aap irHfcVanO t aadar Mt Mrtoaftt alilai ia da aar a hal vaalaa van kriataDai n n kat alapaa van fhaadan an vaataa au al das drto ca oriKD van BmiiBwlUdera ali ook un en t mtlllaa lOdanda aan klt Nokt aa kraaWalaa iW d ook aan gaaonda iiirk aaa h tarMaaa dia viel mal hal heafd werken en geaateUJka naatl wUIm voorkonett wordt drfngaiid aangeraden ikib het boven vermelde werkje aau ta ebaflU luürafc op aaavraxa kaalataaa en franaa veraonden iwrdt door J i mmuwm mmmwmm AMi Ui4Ma door t LEBAH dl r llelltgeweg 4X M t rdana r K vwa MAKTEN H LVr A atheker KorU Ho fktM 1 S tra kir LOBltr A POKTOM UndeKmclTt bil de OaaHbmg vTm Jonffata giennlarh mi dlriRAle tentO in tte iln c In de Dr WelaaniaMB aQba OaïaM r da Madiaaka JurlJ wat da SIlvereB Mednille b hr BMd i Patent H Stollen iC ninBiiri trndHmS Dij mill nauit IruiU iti Ogi lUsUfliriliIli iniuiti BB9 Fumua A eroMe BrMv I i N tfrimgmt M M n Mw iëufi éël f mmn jdata aeharfen H SMts MV raa ikM Hnêt mtÊt ti i taèm M iiiiéniHuf fm Opontare Verkooping OP WOENSDAG 22 APBIL 1896 det morgai to 0 Itreit ten iterfbaiu van deo Hmi D lIooQiiiDooiii in Bloemeudaal Wyk F No 50 by Gouda tea overstaan van den Noiaria O C FOKTUUN DBOOGLEEVEtt 14 tMIZQmS 3 VAARKOEIEïi 2 PINKEN een PAARD een ZOÜ met BIGGEN eenige KUISKALVEREN 2 breede en 2 smalle Schottwrn BEN ÏÏTRECHTSCH WAGENTJE een lloereowageii een Tilburie eeo Slarre BOÜf EN MEIKBEBEEDSCHAPPEH Tuigen een Varkenehok en eenige Meubelen en Huisraad Des morgens vóór de verkooping te zien U A M B S Mode Artlkelen eg Gameeriaieu op elk gebied JhAUTÉS NOUVEAUTÉS FOÏÏENITÏÏREN voor NAAiaTERS en KLEERMAKERS bekend goedkoop en solide KUINE SORTEEBIWU OLACÉ HANDSCUoraEN KOUSEN Hokkett Hlomten Trieotê I Keuken en Fanlasie Schorle enz enz WISBRUN LIFFMARN Frinteips T E PARIJ S Zenden gratis üfraneo de sonenle geillustrwnle catalwus in de SoHandsehe en fransoha talen kavatteBde üa nieuwste modes voor het Zomarj tegen gefrankeerde aanvrage garioUX aan II JULES JUJZIT tf PANia De stalen der nieuwste modastoffsik IB voorraad bij InPf intampa werdenaveneaal kosteloos toegezonden doch men gelieve Juideluk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pnjien te bepalen Veraendingen naar alle XrfuaAeB derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden dw verzendmgen veor Fraaoo Vraobt en Reen Correapandantl In II talen Sociëteit ONS GEN0E6Ei k Abonneraent Voorstellliir DoDderdag 26 Maart 1896 Koninklijke Vereenig ing Het Nederlandsch Tooneel VRIEND FRITZ TooDMlipel in 3 Bedrgreo Aanvnng half 8 uur jÊÊÊt Gevrone bepaliugeo en prgiea BINNENLAND OOCDA n Maart 189 i VERGADERING ViND GEMEENTERAAD op Vrgdag den 27 Haart 189G des na middegs ten 1 uur an de orde De benoeming van een Onderwyser aan de ïassDbeoaebool Wgsigiog der Begrooting van bet BurgerIgk Armbeetnor dienst 1895 Wniiging der Begroeting van het Bestedelingenhuia dienst 1895 Adrea van den brogwachter C van Balen Iwtreffende een brugwaohterahnisje Voorstel om G van Dort alhier te ontslaan van de verplichting tol betaling eener eeognitie Voorstal oo terug te komen op het Raadsbesluit van 28 Febrnari jl voor loovcr bet betreft de aanwtjiing der personen uit wie de Direetenr der op te richten Avondschool voor ambachtaiitden xal worden benoemd Adres van M Palsgraaf e a tol beitrating van de Heerenkade Ia de plaats van den beer N W de Jel dio eene banoeming ontvangen en aangenomen hoeft naar de Ohr School te Doetinebem is aau de Vrge School op Gereformeerden grond slag alhier de hofr W R Rifmerama var Har rawouda tot onderwyser benoemd Maandag 30 Maart zal het beatoor der Gereformeerde Kerk te Hanslrtcht de school met den Bgbel openen Maandagmorgen deed de landhonwer HooHenboom te Haastrecht eene koe in bet land liet beeat waa daardoor lóó verhengJ dat beV begon ta huppelen en te springen met bat gevolg dat een poot brak en dadelyk moest afgemaakt worden lot groole schade voor den eigenaar Naar men verneemt lal bet ep 1 Mei a s 25 jaren geleden lijn dat de beer J P Mabl stade syna betrekking als notaris te BergAmbaebt aanvaardde Uit Boskoop wordt getchreven Dat men niet altijd de belangrijkheid van een gemeente voor de poiteryen afmaten kan SHr het aantal inwonera bewyat het volgende Boehoop met lijn 1700 inwoners bereikli in 1895 een auivere ontvangst van I 6227 8 3 terwyl de geheele geldelyke verantwoording in dal jaar bedroeg f 136 771 05 makende per fEVMLLETOJ 81 Maria htnaatide ziob op eenmaal eaae zekere tlaitaohe l eDde die zq geleien had waarin een meiaje Toorkovt dat door ota van de diobtite boaachen ran het land roortsnelt en Ecnaklapfl kwam er eene g edaante mt bei boscb te Tooraohun en z j faf een gil ran schrik K n oogeoblik Tater baraUe ly ia een luid gelach aït wast eg had baar broeder herkend Hy waa nu ee lang tenger ibbd Tan ier en twmtig jaar mat dezel61e regelmatig gerorntde scboona gelaatstrekken dia hg alk kind had dezelfde donker blauwe oogen lange wimpere en donker haar Maar ran de natnarlgke Trolykheid die hem ala jongen eigen wai waa geen ipoor ofergebloTen h had nu eene oareraobiUigheid orer EÏoh die aan wanhoop grenadee Ho dwaaa van mij om oo te gillen I riepMaria uit Maar waanM maakt pj tny ook wTeraohriki Wilfred Dat waa myne bedoeling niet Wte kan denken dat gg ran avond in bet boeoh aondt zijn 1 Hoe kont gg or toe Maria Het ia nog niet donker Ik b n op weg naar Marguetha tü urn den weg door het boaiéh omminder laat ras den wind to hebben Ik koa opden grooten weg niet op mgne beenen blijrm inwoner resp f 1 70 en f 37 Stelt oven uu hiertegenover een stad b v Gonda met 20 557 inwoners met een snivere ontvangst van 11 28 en een geldelyke ontvangst van f 17 56 per hoofd of om het verschil nog meer in bet oog Ie doen springen eenige plaatsen uit de omgeving vau Boskoop bv Bodegraven wear da cylera per inwoner l 1 41 en f21 30 Katwyk waar ly f 0 39 en f 9 75 en Oudewaler waar sy I 0 94 en f 25 07 bedragen dan ziet men voor Boskoop een teer gunstige verbonding Men sebryft uit Alfen aan den Ryn Eenige invloedryke ingezetenen zullen sicb eerstdaags wederom wenden tot H M de Koningin met verzoek de algemeen besproken verordening op de scboolgeldbeffiog te vernietigen wat reeds twee malen is geschied De gelegenheid daartoe doet aich thans voor omdat in do jongste raadsvergadering een wytiging in de verordening op de invordering is anogeuomoa Op grond van art 235 2e lid der gemeentewet moet du verordening thans opnieuw door H M de Kooiugio worden goedgekenrd eu volgens datzelfde wetiartikel raag geen belnating geheven worden voordat de koninklyke goedkeariug andermaal is verkregen Men meldt uit Lakkarkerk Gisteren had in doM gemeente en verkoop by execvtie plaats die door bonderden nieuws gierigen werd bygewoond ea waarby hevi verzet van wage den geëxecuteerde te voorzieii was Door het bezadigd optVedeo van den deurwaarder geassisteerd door den bnrgomesiiter van Scbodnhoven en ryks en gemeentepolitie liep echter alUs in de beste orde af Na divoorleziug van het proces verbaal van verkuop vermaande de dearwaarder bet talryke publiek hem iu da handhaving der wet by ie staan en zich niet te veruiten hetgeen dan ook tengevolge had dat toen slechts enkele voorwerpen waren verkocht hjj bel pabliak bedankte en verklaarde dat er genoeg geld aanwezig was om de hoofdsom en kosten te dekken Da roorjauiiBzsaiets Ha Vooruit Vereeoigin D faftodela en IraDtoorbedieoden ie Amiterdnm ooder toezicht der commiaiir beituode uit de heeren mr J V Baatert Frita Olie A Roelrluk G Vaa Viwtr en dr Ha T Uubrecbt zullea op 22 en 23 April vordea afgeoomen toor bet boekhoodeD door de heeren C Knapper Kz eu C J TbeuDÏMP TOor het Nnderlandtcb eo Fraoach door den heer U C P Oirka voor het ËnKal ch door ffHnpi Hn aHnHiBP PMMHMWii mnni Miiv Hg had iteb omgekeerd en wandelde naast haar Maria waa bedrukt en atit lij keek tg l iiff i u f het geneer dat bj bg liah had om tich te orertaigan dat ag lich niet vergUle Ia dat nw geweer Wilfred Pjroeg zjj eindelijk k heb dit ter leen antwoordde h kortaf en er volgde eene panze Maria maakte duizend giuln en ea duicend vragen reKen bg haar op maar zg durMe ze niet uitipreken Het verwondert mg dat men a toeslaat om ia tolk weder uU te gaan lelde bg eenige oogpnbtikkea later Ik herinner mg niet ooit zulk en avondbeleefd te hebben Ik ben op mijn eigen houtje uitgegaan Uoe maakt Kdith het F Die vraag gcaehiedde op aarz enden toou Wilfred nam dit euvel op Hg verkeerde in die bittere atomming waartoe men dikwerf verralt ala allet in de wereld ona tegen loopt Nu uog mooier Het ich nt dat men reeilsverraad pleegi als men naar haar vraagt I Heeft en u lelff v r oden haar naam te noemen 7 Kom Maria biecht eena op gü kust mij niets vertellendat mg verwondert Maria awaeg j Men hwifl a niaeehien ook verboden om met nij He spreken als wij elkafir bij toeval mochten ontmoeten f voer h j voort Neen Wilfred dat heeft men ni niet gedaan Vertel mg eens hoe het u t genivoordtg gaat Is Edith beter P Het gaat ona aleeht en wg gaan hard achteruit sooala altijd ï e gezondheid van Edith gaat ook achteruit Zjj kan niet sterker woiden loolang den ïieer C J Voortiuao ea voor bet Duitwb toor dr C £ Poser De jaobtTereeoigiDg Nia rodt aal aeo groote sateroationale bonüenteutoonataltiDg in bet Paleia TOor VolkaTlyt t Aoiaterdam hoadeo w 8 10 Mei De iuKbryriogeo iluiten op Il April lo rerachilletide dtr 472 ktaaaeQ zga flinke gdctprijteu uitgeloofd o voor andere ferguld sUrereii zilveren ea brousen niadaillei beaer Di 13 ears u f d speciale prüteo Een ryfttental werkÜedeo van il IIollaudKbe Spoor hadden fijaaodag een aardig buitenbanaje Zy hadden met elkaar eeu tiende lot genomoD ia de Blaatclotery eo op bon Dummer is de f 20 000 geralleo Het heeft rrg lang gedaurd eer de lUgMriag etD optolger ran prof Land ala hoogleeraar ia do wgabegeerte logica nietaphy ica en cieU kande aaa de Leidscbe hoogeaohuul beeft gevondeu Haar keau iateo slotta gerallaD tooal wg rred 4 aaa de kStct a ootleeodeii op dea beer G J P J Bolland leeraar aan bet tï uina iium Willam lUc te Batatia De heer Hollaad op het oogenblik met verlof hier te lande was leeraar der Kngelacbe taal D letterkunde aaa de afdeeling boogare borgeraobool ran genoemd gymaasiom doch beeft steeds met groot Toorliefde d wgshegeerte beoefend De vrnebteo vaa zgn arbeid publiceerde bg oma Ju brochtirea aoraa in Indische dagbladen ta in den laatsten tgd in terschilleode maaadtchriften o a Dageraad aNieowe Oids en tTweamaaodalghsch Tydscbriftc Met groote roorliefde beweegt d heer Bolland zich op bat terraiu der tbeologische oritiek ea in Vga studiën orer den Pentateach ea het Ërsngelie vaa Johnoaea h fl bg lick doea kennen als een tf enilandei ran den op openbaring berusteuden godsdienst Behalvo geaobriften van wgsgeeritfen aard verscheen van dea heer Bolland ook Notes and giMning aa explaaatory liet of namaa and titles realing to £ fnglish iastitn ioni t Man schrgft uit Kotn R dja aaa de Deli Ot Üpdorenda bet jaar 1805 hebben wg in t g b le gouvernement ala slachtoffers vaa den vgaad te betreuren gehad 5 dooden ea 23 gawondeu Onder dit laatste getal cgn ook b repea lichte verwóndiogea zooals ar in Teiok Semaweb Rebben plaatsgrepen Waar Bonif gemompeld wordt ov r artdegroopar aiBHHKMaai a aaaaHamaHMmaaaiiiHüaiBH i BaB Hi BHiHMi w in zulke nijpondn omstandigheden rerkeoren Ala er bij Uod vergelding is Stil Wilfnxl Murmureren helpt tooh niet Het doet ook geen kwaad Maar ik zal om uwentwille zw gon Maria Het kaI met lang meer daruD of men tal u verbieden om met mij ta spreken Ala dat gebeurt Wilfred tal dat gedeeltelijk uwe eigene aobnid zgn antwoordde lij Zeker Alles ia mgne eigene lohuld en mgne tegeeparty bsefl volkomen recht Maar ik bad niet verwacht dit va u te moetao hooren Oij lyt onrechtvaardig Wilfred gg hebt g ne redea om kwaad op mij te sgs Gg weet zeer goeddat g rag lierbaarder zgt dan iemand tar wereld Ik vrees dat ik minder van papa bond dan van u hoe aleeht en osnatnuri k dit ootf van mg moge zgn Het zon al heel zoaderllng sgn als g hemlief badt riep Wilfred stoutweg uit H heeft het daar bg ona waarl k niet naar gemaakt gne vrouw on hare kinderen hebben s jn bart zoo gebeel ingenomen dat er geen plaatsje voor oni beiden ts overgebleven Ik geloof dat het ona niet vr j staat hem te beoordeoten zeide iQ zacht Wilfred gaf een kwaadaardi r n rak aan vjn flu celen jaohtbuia en verwaardigde rich aiet een enkel woord te aot woordfln Gy spreekt van de mogolgkbeid dat men ona onz B omgang zou verbieden als dat gebeurt ui hef Qwe eigen schuld ign Wilfred voegde tij er bg terwijl z zich met nioawen moed wi ade om eene wanhopende poging te doen Wa ia er aau van di praatjea die over u loopan lei ohiffr daar ia bet lolks ui iail r W grgpen onmogelyk dat loo iata m t tt opgave als da bovanataande plaata baeft Met xolkf feiten ia het daa ook ta Y rklaren waarom da tagenwoordige gonf rn ür Tan Atjeb hg zgn terogkteran te Kota Hadja koa verklaren dat hg in elk ot aicbt meer daa voidaau waa orer bet onthaal dat ago plannan by da boog regearing ta Batavia wasten deel gevallen au dat m t alle kracht lal orden voortgegaan net de politiek doorkhem in da laatate viar jaren in bat noorden van Samatra g volgd t Is jammer dat deze opiimistiBch bMcboawiug v rdnist rd wordt door fa t feit dat ar ng in 1896 al mear doödan iga gavallan dan ta t bwla jaar 1B95 Aan ea brief uit Atj b gadataard U Fsbr on gericht aan d Java Bod is h t folgand ontleend Een vrg atorke bande djabats voor Mn groot d al Pedireazan boadt zich in d baurt van Auak galo ng op en booroaigaalao van aan nnier overlaton klinkon waar tartend van vgaadi igdv Van d dasartaurs gcsprokea kan ik u m 1d n dat d inlandache fueehar lt aowidjojo Alg Stb No 27980 dia in 1889 van uit Lampermai da oraojavaan verliet aenige dagen galaden voor zgn wandaad bo tt da doodstraf ai d D strop na voorafgaand varvallwvarklariog werd aan hem op het xeroiti ierreio vaa Petjoet voltrokken Vaa elk dar bataljons n van d borg en v etingartill ria en geni troepaa waren dotaehamentan ondar d wapanen geschaard om het treurige schouwspel bg Ie wonen Da ongelukkig die waarscbgnlgk ds grootheid van xyn misilaad niet beeft ovtr zien werd in September vaa bet vorig jaar door d Mvrifod Atjebera aan oua uitgeleverd Mearmalan wits bg i Doodzaakt geweast aau b sebietiag onzer postao o a van Sïroen daal te namen Den dag v6 Sr jn eiacoiie tiat bg dan Amboinaeicben domine venoakan om bg hem t kumea uo daad zich voor zgn do $d Jlut bet cbriitaadum bekaeran Als gunstbawijs vroeg bg ta starvan door d n kogalt doab dit ward gewe ard Van uitrokken kwam tot dusver nog niats doch bet beeft aiet veel gescbeeld bet 12d bataljon beeft met tw e aestiën berg klaargestaan tn war bat niet dat ïoako Nja Bant zich t r elfder ora ziek maldda hy zonda nl ia veraeoiging met oaze troepen naar da versterkt Olé Broe ia de VXVl Moekims oprukken h t waa ar r edi toe gekom n D nlauw op t ricbten beatiags zgn echlMr DOg niak g reed w l tgn groote bMt lting n R i i Hi paHswnPMMssNSiii RMasniimm HMHmM Welke praatjes P Uat g t op den slechten weg i datgü wild en visch stroopt dat gij a naebta met verdaokta pcraoneit uitgaat Man i gt Hi r haperde hare stem en toen gieg ty haastig voort dal ds lioschwaohter vai Lord Dane ia aangsraad Men spreekt oen nur In den omtrek van nlela anders antwoordde Wilfred op onv raebillig n toon Maar men zegt sommigen teggm dat fljeen f$n de aanvallers waari Och kom ze n i dal Nu ik beb tM woordig gelnkkig een breedea mg VHo zegt hftP Dat woet ik niet Wie heelt het dan gezegd f Het praatje is op de eene of andere wijze tot ons door êdrongen ik denk dat Tifle het verteld heefl f ad Adelaide zeide er mij ieta van en bet bracht mg geheel van atreek Ik was te onls ld toen ik het hoorde om eene enkele vrai f te kanoen doen en zg tou mg mogelijk ook niet geantwoord heb n O W lfred kom bij ons en reebtesardig a als gg kunt I Z aan papa dat er niet bg aart ea verzoek hem om die praayes te sussen i zegt rechtvaaidig u ala gg kaal Watdenkt gij van mij Maria F Denkt g dat ik er s naefals op uit ga on boschwacbters te rermoordm Dus wil gg b j ons komen en u reofatvurdi genP vro zij op levendEgen toon Neen dat niet Het haU is mÜ ontzegd Maaku niet ong roal over m Uaiia laat I didy Adelaide an Tifle naar har elust pnUn Ik rerieker u datnga n br d gano 9 ie