Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1896

WInterdlenst 1895 1896 Aangevangen 1 October eOD Di XOTTIIBA M Directe Spoorwegverbindingen oiet GOUDA i 7 SI 7 11 i oe 1 11 I M 1 41 li t 40 4e I ll ll 4 ll i 1 44 ItlOTTIllDAII l il 10 1 1 S 10 41 10 11 10 4 g li 10 7 11 7 47 4 01 7 44 07 1 11 DIM HAAO SeCOA sHa 8 l 7 807 488 80 9 88 9 4410 1111 8118 181 818 44 8 88 8 48 4 1 8 17 8 08 7 68 ïVeorb 7 r 10 17 1 41 t J J Z Zagw U 10 88 l S 09 lóox Gfw da 887 10 8 l8 9 1 9 lo 18 10 84 18 0 11 4 1 17 8 l4 8 88 4 18 4 48 47 SO 8 88 lO U Stopt te Blaisw k CruUweg ea Nootdorp Leidaobeadam en Hakanderp Utraekt 7 60 9 10 n 84 T8Jl0 8 1O 8 68 4 48 4 81 7 50 09 9 07 10 84 Waardaa 8 11 10 88 11 81 t 4 16 10 Oudewatar 8 1 10 81 t 4 14 0 s J Oeada 8 81 9 Ï4 10 44 18 07 1 81 8 48 4 87 10 7 09 8 18 8 419 49 U IO AkSTIEDA M 6 O D D A l t daf ai 8 9 10 10 41 1 18 4 10 8 18 7 4 9 4 SSTr 7 11 9 04 10 14 1 8 8 80 0 7 40 8 49 11 10 BtfH towfk Iiaiaweg Nootd t UMaobwUM aa Hekeaiorp BOIJDl DEN BllS noi ila 7 811 t M a N 1 97 10 10 10 10 11 11 11 111 17 3 81 1 47 4 4i i 17 7 14 7 4 r n 1 14 144 11 S Ze U 7 418 47 11 01 11 40 4 87 Ml 10 01 2 Zes 7 8S 8 8 11 18 ll 4i i Ol 1 11 10 15 t Toorb 1 07 01 11 17 1 01 i lO I II 10 17 Hage I II ll 7 10 07 10 41 11 1111 41 1 01 l i7 4 01 4 17 i li 1 17 7 44 1 11 I II lO lt 1I 4 O l a T B CH T j tM 10 19 lO fi 11 48 U 14 e U j 9 87 10 11 11 4ft 1 10 8 0Ulïl lHSTi AII 10 01 lO IT UM 8 81 4 47 HM 10 1 11 0 1 1 18 4 88 fc 8 a 11 80 8t7pï U NMTdorp LeJdidtuidan ü ïeiswiJkl Xj i eC n Uakaodorp f duQ VAO hook D Miiala Aoder mftUrulw doeb ik boor d t dq WMr U Torto md ge pecificnerde bt rooliog Tan koit D aio t wnrdsn iDgsdwnd Dat ui w l iMtig guo Mi op da jyitU pluUeo wur okel mocUn komeo ii moD do no niat rolkoman bear aa maasUr ao dio atarpataingaa doHO roor a watartDg aoz u oiat eoo wa gaoiakkctgk Bfan lagt dat Boakit Karaog Hirnao aa Pw loe Brai miucbiao wordan opg harao om weer ovar aaotge taagii ii ta baicbikkaD da bfide aarita ia mogelyk doc h bet opbafEeo tan de baotioK op Poaloa BfM aebt ik niet waarfebyolijk Het landingapaut xou daardoor aalbloot wordao eo al legt uaa na ook al aeo dataebemeot in dao torco dan it bat oijt doeolgk het oTeritekeo an Uadeo ran gewapaada Atjehan iagen ta giiAD iat wat iodert d wal Toorkwam Da goBveraaar ii eoo joiafc wear faa aao bacoak naar aokata saepoatao faroggakonao Talok Barnawé wai bet eiDdotation aodatocbt hiald Tnrbaad met wa eontraet betreffende ezploitafcia au patrolaumbronDOo tomcban den Badja TM Parlak eo aena Daliacha firma geslotan Nianwf andare niet Alleau ui ik u nog CTen da Tonrloopige iodaaliog malden kapitaÏD B J Tjaaaeni Keierr werd geplaatit bg het V2é baUljoa kapitein C N J Kapper bg bet l a bataljon ta Oleb ltb ter ferfangiog Tau dankapitein J M tan Qogb dia bg hrt Be werdingedcelil la lalt J W Beranscbot bg het 14e la loit A Gaertiama Baekeriugb by bat 2e garni coansbaialjon te Lambaroe de la tuit R R van Dgk met eriofnaar Eoropa gaande werd in xgo commando orer Lampeneroit TerTangan door den laten luitenant J 0 Liefrinok Lombok Uit Kapitan ii aan da LoeouO iiaf gaiohraren Bet onda birak ta Ampanaa ii Ibani xoq goad ale Tarlalen mat do iprdwyoing daarTan gut er Teel voor den belaogitcl lenden baEOeker van ïjombok Terloraa brt nieuwe birak kan dan aanicboawer ni t Terpiaatien In het lyden onter maiintn gedurende de dagen der px ieditie Het 2a bataljon il compAgoiMgewy fl ran Lombok Tertrukkeo Da ralide mannen dar twe Europeaaeba compagnieën bleTenopLombok an xgn baitemd Toor bet garnizoenibataljon Een compagnie Tan bet garnizoenibataljon biyft ta Mataram en aeu compaiinie wordt lu bet nieuwe kampement gebniiveet Verder blylt bat alfda balat on te Kapitan Kan oompaRnia Tftn dat bataljon gaat naar Boelelang Het TUndel Tan bat elfde bataljon blyftta Kapitan Tarleden week ie bet vaandel OTergabracht naar het nieawa kampement fioordie niaowediatribulie moeten een paar gebouwen gewgzigd worden Ilat gabonw dat bestemd waa Toor den gaoaralea ttaf 1 majoor I kapitnin Tan den taf 1 Inilenant adjadunt wordt thani gewysigd en aal door den kolunel e beide najoori eo den kapitein tbq dan itaf moeten worden betrokken De majoor Hobenk commandant an htt elfde bataljon befroont Toorloopig dat geboQw liet kleediug magaiga ia thani in het nieuwe kampement Al de raagazyoagebouwen tgn heden betrokken Ken der gebouwen dat beatemd waa TOor een blok bureaux moeit gawgugd worden voor ero blok offloieriwoniogen Door die wyxiging Terlieif n da 1 urean obefi bun bureaux Hiertoor wordt een half magkzyn afgenomen en gewytigd voor buraaox Initeda Tan aarden vloeren krggen de bnraaux planken vloeren Natuurlyk ie die inkrimping ran dat magargu nivt heel pleixierlg TOor dan beheerder die er reedi al tgn kasernearing in geborgen bad Uet oolug imagazgn ia thans ook te Kapitan Na tang wriJTiog en persan ii in bat huskrait magazgn aeo pfainkeo Tloer gelegd t SO Oouda lieordrecht Mteuverlrerk Oapalla RollerAaa 7 M 7 7 4 7 11 s 1 10 t ll l ti t 47 1 14 i Ol a io 1 17 1 01 t K 14 iO 7 Botterdam OapoHa Hienwerke k Uoordroch t Qoudn Uonna 8 11 37 7 81 l 0 I II Oude 8 80 84 Woerden 6 81 7 03 8 11 Utrecht I U t 8 18 8 41 f t Kaar Aaulfrdaa 4 87 8 14 8 81 9 81 Gouda AmttAnUw O St Met bet oTerbren en van je jsagatgnigoeddren heeft mi n niet eel lall fffilBd daar het DecniivillftHpoor tf r liaichikkinit slond Tan dnn bebaardar Deitr dagaa Tond man in bat nieuwe magazgn van oorlog iporen Tan witia mieren Een d r kisten van tnitenant VV ia door witte mieren uogptaal Kirbolzaar ao andere kunatmiddalen sollen misteben tMten De cavalerie en berg arttltaria xyn r eda sedert vier dagen te Kapitao g reatigd De paardf n en maildierau be ibeu het bier veel beter dan te Ampenan Ook het detachement ganictroepen heeft cijn kaserne betrokken Door wgzigiog van da distribatie mopt nog een ka eroe barak gebouwd worden Voor de offiaicren die oog geen arcas§oires hebben dient ook nog aeo barak ta worden gebonwd Keuigao tgd geleden werd er geweten op het oi bill ke dat het kader van de infanterie uit eigen middelen de telkena vernieuwde reglamaotan moet aanschaffen terwgl dat der andaren wapens die nit de cantine krggen Daar U au varasdaring in gabracbi Maar boa Het kadaAUan da reglementen net de talJooza wytif gen an Tourloopige wytigingen voortaan ontvangen op hei zakboekje All er ecbler wat Teel Toorloopige wgeïgingen komen mI s mam rekening eindigen met een grootar bedrag aan icbuld dan aan ta goad en dan wordt bet arme slachtoffer der reglameDtswüziginKewoed korting opgelegd O die inktpot In den avond van Zondag 9 Februari j1 brschteD Dirk van Roakel en Betaal Bakker uit Amersfoort een i tal meiajat die te Soeat thuia behoorden naar buis Onderweg werden t la tig getallen duor 3 mannen uit Boeit die hen flanriepoo ao alterlt i ryandige woorden toevoegden let gexeUchap Hep door en te Soeat gekomen gaven da meiajei den jongens den raad langs een anderen weg hniiwaarts te keereo daar zg vreeaden dat liet anders tot Tpchten zou komen De jongens k oden echter den weg niet en wHden ziek niet lafhartig gedragen ia de oogan der mei jes Ali aan mijn lyf komen steek ik ze met een mes in hun d zei Dirk van Ro kel Ze gingen na de meiNJes ta hebben thuis gebracht den straat weg ternff en onderweg dicht by de herberg van van Batenburg begonnen de Soester jongens het bnn weer lastig te maken Ër vielen klappen Dirk van Ruekel trok zgn mei en bet givolg waa dat een zekere Flithorat aan de linkerzijde van den hnla een doodetykeo aleok bekwam terwgl ook Jan Huggen aao den bats gewond werd Dr Batenburg kon ilechliden od van Hilhor t cooatateeren het gevolg van verbloeding Jan Uuygen wai ua een dag of twoalf weder genezen Voor deze beide verwondingen had zich giateren Dtrk van Roekel oud 21 jaren voorde Utrecbtache rechtbank te verantwoorden Na het getuigenverhoor achtte da officier van justitie mr A E Smidt het opjset bewezen daar beklaagde tii voren had aiingekondigd dat hy de daad zon voNoeran en eiacble beklaagde s gunitig verleden in aaftmer iilig nemeade i ae Teroordeeling tot 1 jaar eo 6 maanden gevangenieitraf De verdediger mr Tbiboel van den Ham vroeg ntalag van rechtivarvolgiagr hebbende beklaagde volgens hem alleen gehandeld oit z Ifverdadiging Op het terrein achter de Veemarkt te Rotterdam werd giatrreo beguoati td door het prnchtigile lenteweder da tentoooatalling gehouden van gemest niet gemeit melk drachtig en aanfokvee uitgeaclireven vanwege de afi eeling Rotterdam Hbhiedam en omstreken van de tlollaadacbe Maatichappy van Landbouw lo tt li oa la st 10 17 11 01 ll OS U li 11 14 4 7 10 10 B OI 4 17 7 1B 1 41 10 17 8 01 8 10 4 41 M 1 t 04 f 1 87 C 1 41 S S4 Kr ign oekar weinig plutsen welke over iolk een uilmuntend terrein voor derg lgke doeleinden kuuuen b achikken eo daar deze tentooua ellingen jaarlgka in omvang toenemen was het een goede gedachte om wnardeplaati der sociëteit Harmonie vroeger steeds tot dat doet gebruikt veel ta klein begon te worden dit terrein daartoe ut hesUi ie nemen Zak r if bat fwk dat da efaoono inzendingen woafvou ook deze tentoooatalling verder getnigda er va l bater tot ba ir recht koian fogazoodan waren Ie afd gemaat vea 193 nanmers afd B niet gemaat vaa 24 nnmmars afd C melk ao drachtig vca 38 nummers aid D aanfokvaa lOó nnmmars en afd E plaimgedierta 155 nnmmeri IJlt Amsterdam kwam 4 achti een inzending vaa koeien met bard voeder gemast van den heer H van Huren De iod etiog was zeer practiacb Ia laoge Ignea waren de dieren w lka tot desalfde categorie beboordeo bi feeogebracht zoodat men dadalgk een owrzicbt kraag van da verKbillande afdaelingea Re bta van daa ingang bevond zich de beetunrsteot waarun onmiddcUgk da lange loods grensde waar bat pliiimgedierte wu geëxposeerd Langa de buitenzyda waren voorts da gemeata kalveren en varkens geëzpoaaerd waaronder rensacbtige exemplaren Ook waren zear fraaie iozendicgaa gereedBehappen op bet terrein Liaks van den ingang bevond zich een ververiehingHtaat Het icboooe weder lokte een zeer druk bezoek oit Uit Amsterdam meldt men Reens heeft in zgne nieuwe hoedanigheid vaa tcbntter weder één zgaer geestalooze grappen uitgehaald Hg moest zich naar bet bureau der ichntterg bifgeveu waariehgnlgk om zich dftar eeii pak kleêren te laten aanmeten Voor dexeo gang had hy zich volgeuderwgze toegetakeld zyn hooge boed prijkte met de waarschuwing £ n schuttere v or de borat droeg hy eeu bordpapereo schgf met oranjeliotea behangen en te lezen gevend het woord Lombok op den rug een andtir stuk bordpapier met de woorden een sebntter te hnur met den tromp van lyn geweer handelde bg als da lieden die de tramrails van vuil zuiveren Hy was vergezeld van een kameraad en beider vrouwen volgden in een rgtuig Nadat de beide mannen enkele oogenblikken in het gebouw der scbnttery hadden vertoefd werd da terugtocht ondernomen waartoe alle vier in bet rgtuig plaati namen Een ingezetene van Amaterdam een bekendweldoener de heer P W Jannen heeft devorstelijke lom van f 45000 disponibel gestaldom de armoede en el ende ta lenigen keheerscheu ondar de arbeiderebpvolking Umveendergen ib de gemeeuten Opsterland Halierland en Scboterlaad Woeite gronden zJ lanworden aangekocht ao ontgonnen en dftorop nTteo doelmatige arbetderswooingen ordengebouwd De milde gever heeft da uitvoeringea leiding opgedragen aan den heer R v Zinderen Bakker weihouder dor gemeente Opsterland te Kortezwaag Da heer B had rardsmet den gever eeae conferentie Dadelgk nade toezegging stelde zich de heer B in contactmet ds Boersma predikant by de faerv gemeente te Ngehaske welke in den laatoten tgdzicb veel voor opheffing dar armoede aldaariotereiieerde D D 4 10 4 17 1 04 i U 1 10 I 4I I ii 1 l Ot 1 11 7 11 4 01 11 10 i 4l l iO 7 N 1 10 t lO 6 O U B A 11 10 11 40 11 18 1 01 3 11 Zekere Juh Huppestein pen Duitsch koopman die zich Muudagavond van bittard nur het naburige grensdord Toddern wilde begeven vroeg te Broek Sittard valk dorp hy passeerde aan eenige zich op den weg bevindende perionen hem den weg nnar Toddern te willen wgzen Met de woorden Awe zullen jon den w g eenit wjjzenc vielen er vijf op deu argetoozen koopman aan Deze ging aan bet l open doch werd achtervolgd en eveu oier de grent dua op Prniiisch grondgebied door de oaverlateii achterhaald dia hem vyf messteken en een drécbl stagen met zyt eigen stok toebrachten Gelukkig was op zyn hulpgeachrei een in de nnbybeid wonende vroow toegeineld die de onverlaten Tan verdere baldadighedeo wilt te weerhouden Drie der daders zgn gisteren door den wachtmeester der marecbanasae te Sittard opgespoord Ten oQÏza van eea bonur ia ook de atok raa H teraggorondeD De MD H toegebrachte wonden zga galakkig niet van gevaartyken aard De Haogache corraapoodcnt raa de Zotpb Ct scbrgft Volgani eea in vele bladen roorkomead belicht dat alien aehgn beeft eea olficieoa karakter te hebben ut de memorie vaa antwoord op de kieswet worden ingediend eakele dagen aadit de Eerate Kamer het personeel ui hebben aangenomen Bet scbgat niet voorbarig durnit de conclusie te trekken dat de regeering blijft bg hur plan om bet nianwe kiesrecht te bascerea op bet nieuwe perioneal Kr is beweerd dat dit oomogelgk zou zg zoolang omtrent den tgd van invoering van het pernoneet nog niets ia beslist mur ar loopt een geraebt dat de minister er iets op gevonden beeft om de kieswet zoo in ta richten dat tydelyk zoolang bat personeel uog njat ia yr rkiog ii eea andere mutstaf voor de kiesbevoegdbeid ut gelden mur dat zbodra de nieuwe belastingwet bet aantal belastingbeteters in het personeel ut heblwn uitgebreid die belutiogbetalers door d uieowa kieswet ouk per se kiezers zullen worden Hoe dit ui gua is aog aiet geheel dnidelgk maar ik deel dan ook alteen mede wat mg all gerucht zg het dan ook ntt gewoo ilgk goed iigeticbta bron ter oore kwam Kaotongerecbt te Gouda Zitting o Wogniiltg 25 Murt 1896 De folg nde perioneD zga veroordMld wtgcnt Nacbtrumoer P r Sd ir Gouda tot f 1 of 2 dagen Orertrediug wet op jacht eo fiuoberg A C d A A E D W E to Hanjriwoude J W C t Oodahooro P J O ta Alphen B F W r E en H M U Ouihoorii ieder lot f 0 50 of 1 dag J T ta Waddiugxeen tot 4 of 4 dagen Orertrediog der wet op kleiobandel in aterkao drank C r B hüiiTf Tan B in t V te Bleitwyh tot f 3 of 3 dagen Overtreding wet op de kinderarbeid M J te Gooda Trggeiiprokao Ofertreding Kon beeluit op de tpnorwegen H T T te Rotterdam tot f 1 of J dagen Orertrediog Pror Reglement op wegen eo voetpaden J T d G te Waddingiiaen tot f 1 of 1 d 0 ertreding Tao de Terordeuing op de itoomTaart A W te Rotterdam J T te Haarlem en P T L ta Oonda ieder tot f 10 ol S d J B te Breda lot f 15 of 5 dagen Orertrediog politie verordening Tan Gouda A Q 8 te Oonda tot 1 of 2 dagen Spelen met geld op itraat ta Gouda M T T Jan G P t V en J C i W allen te Gooda ieder lot f 0 50 of 1 dag Maken Tan oaehtrnmonr te Moordrecht J T J te Moordrecht Trögeeproktn Loopen orer een perceel bouwland gedeeltelijk met TeldTrocbten bezaaid K V H S en L de K te ZeTenbnizen ieder tot f 2 of 2 dagen Openbare dronkenrobap A B ta Rotterdam J R te Baaitrechl T K werrende C S en C t V ta Gooda P M zwervende M J H te Gonda J T d B te ZeHofauizen R i d P en J C K te Gouda N J r Z zwerienda en O H iwerrende ieder tot f 1 of 2 d Openbare dronkenschap bjj recidire E U te Hasitreoht tot f 5 of 3 dagen P ü en S Ie Gooda ieder tol hecbtonieatraf Tan drie dagen Bultenlandsch Uverzlcht De itache Ryksdag heeft een belangrijke bestisBi genomen De meerderheid beeft zicb vereenigd met het voorstel der begrootingscommifsie om tot sohulddelgiog te gebruiken de h Ift van heb overeohot der Rgkamiddelen TUd van Greenwich I ii 1 41 V 1 01 t ii 1 11 4 10 0 10 17 17 1 14 41 47 9 87 10 04 10 11 10 18 10 17 a 05 MS I ii 0 18 4 40 4 11 10 08 dal ouden in zgn gebeal ten bate van de verscfailteDde Staten zoo komen De Regeering kearde dat in beginsel goad do b men is bet og niB MBB oTer de vraag bij welk dieostJMT met dien maatregel tal worden b oaoea 1894 95 1895 96 of 1896 97 De Bondsraad m1 daaromtrent nog een besluit nemen en da Bflksdag beeft dan bg de derde lesing dar bfgiootiog nog da gelegenheid ta zien of ar uatemmigbeid te verkrggen is Ia da Franicbe Kamer werden de beraad slagiagaa foortgezet over bet regeeringsvoorstel lot invoering van een belasting op het inkomen B over het voonteKdèr begrootingscommiaaie waarin de rv eering wordt nitgemoodigd een niaow voorstel ia te dienen tot hervorming der directe belastingen De bevr Lbopileao de rapporteur der bsgrootingicommtaaie behoort tot de minderheid wier voorstel adviseert tot aanneming van bfet ontwerp der regeering Hg wide dat aannaming der conclusie van de begrootiugscommiuie ees n atiet werk is dat daarent en het regeeringsontwerp een hervorming van het belastingstelsel bedoelt waarnaar het geheete land met verlangen uitziet De l xwareo tegen de inkomstenbelasting Egn vooroametgk afkomstig van de groothandelaren en de groote eigenaars de kleinhsadel en de kleine laDdbouwem zullen gaarne de infoeriog van de inkomstenbelasting tien De vooratellen der regeeriog zulten de kleine lubden ontlasten en den druk overbrengen op de grootA vermogens Wat door Léoo Bay in het midden gebracht was over arbitraire beslissingen en ioqnifitoriaal onderzoek noemt Lhopilean overdreven De eigen aangifte zal volstaan en die heeft reeds in vete gemeentea plaati waar zg door betastingeommissiën répartiteurs wordt nagegaan De beer Turret meende dat de belastingquautie ontaard is in een politieke quaestie Hg bestreed bet regeeringsontwerp omdat dit de emigratie van het kapitaal tengevolge zal hebben Reeds hebben de Duitiche banken Terschitleude bepalingen gemaakt om aan Franicbe kapitalisten ette mogelgke faciliteiten te verleeneu Zoo zal ten slotte de boer die zgn grond niet buitenslands kan verbergen den tast alleen moeb n draiten In de Belgische Kamer werd sinds eenige dagen gedebatteerd over bet bekende vooratelWoeste strekkende om den Iceftgd waarop de toestemming der ouden voor bet voltrekicen Tan een hnwelgk noodig ia van 25 op 21 te verlagen De eerste twee artikelen Vrgdng reeds aangenomen tuiden De zoon en de dochter die nog niet den leeftgd van eenen twintig jaar hebben bereikt kunnen gi en buwelgk sluiten zonder de toestemming ven hnn vader en moeder iu geval van verschil van gevoelen is de toestemming van den vader voldoende Dat verschil van gevoelen kan worden geconstateerd bg notarieete akte bij deur waardersexploot bg proces verbaal opgemaakt door den ambtenaar van den burgertgken stand of bg brief van weigering door de moeder aaa diea ambtenaar geschreven All de vader of de moeder dood is als een vaa beiden in de onmogelykheid verkeert zgn wil kenbaar te maken of als hg afwezig is is de toestemming van den ander voldoende Van denzelfden katholieken teider Woeste ii betreffende de Evenredige Vertepenwoordiging eea geschrift verschenen wasrio hg dat stelsel U bestrijdt bet verkeerd tegenstrgdig en onzinnige noemt Koning licopotd der Belgen heeft in do efgaloopen week met den minister van Oorlog generaal Brassine een onderhoud gehad dat fier oren duurde Volgens de berichtec liep de beraadslaging over den oiititairen toestand aan dcB Congo en dan Ngl De Zwaedicbe regufring beeft bij den Rijksdag een ontwerp ingediend tot oitbreidiog vso bet kiesrecht ia dien zin dat voortaan roor da Tweede Kamer kiesgerechtigd zuUen zgn pftchteri wier bezittingen eeu geichatte waar de van 3000 kronen thans 6000 kronen hebben en bnrgers die in de belasting tgn aangeslngan naar een jaartgksch inkomen vsa mioateni 600 kronen thans 800 kronen De aaoaamiog der Oostenrgkscbe kieswet ichgat nn verzekerd te tgn Ala de Kamer baftr ia deze zitting goedkear zal demioi ter Badeoi den keixer voorstellen niet tot den termga van 1897 te wachten voor de nieuwe verkiecingen maar reeds ia dan a i herfst tot de ontbinding der Kamer over te gaan Da onderhandelingen tot vernieawing van bet OostenrgkacbHongaarscb Vergetgk zgn Zaterdag voorloopig besloten met een Gontereotie der Ooiteyrgksbhi en Hoagaarsche Miatsters Na Pasoheo zullen de onderhaadelingen te Boda Peith worden hervat De Regeeringsvoorstetlen dia in beide deelen van de Monarchie aaa de orde komaa zullen a idan voor goed word a vastgesteld Het vNeoe Wiener Tagablattc deelt eenige byzoaderhedeu mede omtreot bet bezoek vaa vorst Ferdinand vaa Balgarge aan Koastaatinopel De vont xal waarschgnlgk 26 Maart arriveerea an met groote plechtigheid ontvangen worden Hg tal afatappen aaa bat palaiaOrtakeai da woning van da ondsta dochter dei iqIUdi en eea der fraaiita geboawan aaa de Boiporns Er sga geen koitea gespaard om bat inwendige zoo rgk mogelgk in te richten ea reraehilleDde Uitige qnaeities welke de etiquette raken ign opgebst ten vnordeelevaa vorst Ferdidand In de correspondentie wordt de vont aangesprokaa met dan titel Kooiokigke Hoogheid en gedurende zgn rerbtgf zal hg in het perseontgkt onderbond worden aaugeaproken met Koieertgke Hoogheid walka ie ook wordt gegeven aan da kinderen an de naders des sattaoi Wat de qoaeitie ran den voorrang betreft komt Ferdinand all vorst van Balgarge onmiddeltgk na den groot vizier dooh hg gaat vóór den grootvizier zoodra hg weer Keitertgke Hoogheid ii Tot nog toe was bet recht van vorst Ferdinand tot het verleeneu van ridderorden niet door den sultan erkend In het vervolg zal bem dat recht toegekend worden voor zoover betreft ridderorden welke thans reeds bestaan Voor bet instellen van nieuwe ridderorden is echter de toestemming van den sntlan noodig Het programma der festiviteiten is nog niet in zgn onderdeelan bekend doch men vermoedt dat het aan afwiRseliug niet zat ontbreken Uet jacht van den Sultan de Saltanisb eene der schoonste Turkfohe schepen zat Ier beschikking van den vorst gestald wor den hg zal dsarmede naar OJessa reizeo van waar hg onmiddellijk naar St Petersbunt vertrekt om den Czoar dank te betnigsn voor zyn erkenning Verder wordt verzekerd dat de sultan van plau is aan den vorst de Imtiaz orde ce ver leenen en bem tevens een boogen rang m bet Turksche leger te geven Als tegengeschenk voor at het goede dat hg van den sultan ontvangt zat vorst Ferdinand den lultao ten geschenke geven het portret van voratin Marie Louise en den kleinen Boris aao wiao zgn vader zgn offieieele erkenning heeft te danken Aldus meldt het VNne Wiener Tageblatt t Mtn soa er bgna de gevolgtrekking uit maken dat de v 6ugde des suttaun groot is nu hg vorst Ferdinand beeft mogen erkennen 351 Staats loteriJ Maart 1896 ieder 100 15926 18466 16087 18469 16066 18604 16078 18609 16078 18881 16155 18593 16186 18538 16190 18169 16963 186 4 162 i 18669 1633II 18688 16341 18745 1 411 18764 16430 18772 16446 18316 16456 18858 16468 1 07 16484 18964 16616 18966 16636 im 16668 19026 16743 191 l 16763 19184 16788 19136 16978 19885 16994 19168 17041 19S60 17048 19407 17096 19481 17096 19503 17127 19662 17274 19587 17887 19678 17283 19690 17334 19707 17338 19749 17583 19816 17548 19906 17578 19941 17603 10009 17636 20065 17680 20081 17695 20278 17146 90880 17763 80407 17829 20410 1783 20441 17913 206U 17937 20526 17969 20531 17971 20689 18026 30597 18066 30783 20738 20756 18193 1078718281 2080118293 8080218296 1088118414 2084 18480 20966 2e KlaiH Trekking ran Woauiiliig 28 No 17071 1000 No 18047 1500 No 8861 en 17741 ieder 400 No 978 en 1118 ieder aoo No 1978 619 144S2 n 80S04 Praten ran 80 88 8783 S890 8881 1091S 13318 128 8 8 5930 8312 10911 13387 178 2829 5832 8314 10 948 13408 190 2987 5708 8399 10967 13484 300 2977 6745 8318 10978 18438 825 3044 6743 8440 10979 134 1 846 8148 5807 8448 10997 13490 384 3154 6872 845 11040 13803 381 3170 6887 3502 11121 136 S8 506 8831 5905 8640 11181 18586 383 3376 6918 8729 11140 13614 412 3386 6946 8810 11188 13692 433 3400 5950 8830 1U09 13769 468 3431 5969 8857 11271 13807 466 3489 6981 88 9 11339 13886 602 3680 1031 8989 11106 13906 613 3798 091 8991 11410 14001 665 3885 6127 9164 U41S 14009 706 3898 3163 9186 11438 14035 77 3984 6198 9198 11446 14038 784 3991 6811 9181 11469 14044 969 4103 6380 9848 11475 1406 993 4150 6386 9854 11481 14067 1140 4154 6238 9869 11481 14 S4 1146 4190 6340 9376 11504 14144 1207 4281 0244 9396 11689 14180 1271 4242 6354 9397 11562 14197 1824 4279 6374 9489 11583 14257 1403 4890 6605 9591 1161 14358 1436 481 6547 9808 11673 11398 1443 4877 6569 9613 U 3 14475 1460 4410 6649 84 11789 14510 1671 4463 6661 6Se 11731 14694 1577 4608 6663 9640 1178 14720 1681 4667 6670 9144 U804 14734 1769 4598 6703 738 1808 14781 1889 4634 6808 9761 11831 11814 1869 4636 6830 9761 11888 14818 1966 4638 6900 9785 11997 14369 2031 4653 6942 986 12167 14928 3037 4784 6 S6 9835 12311 14989 2040 4818 6980 9938 12418 14 98 8083 4841 7008 I 48 II4 6 16036 1119 4867 7083 9045 18484 16079 1184 4904 7061 1968 18494 15008 8816 490 7829 9991 11619 16117 2886 4948 7249 9996 18689 16131 2333 4984 7890 10080 13564 15808 2860 6039 7329 10199 18679 15130 2404 6076 7390 10216 18110 16260 2434 6098 7463 10876 18627 16262 3477 iIU4 7508 10337 12643 16428 1481 ii06 7638 10345 12787 15466 Hl 8184 7698 1061I 18001 16490 I5tilt 6872 7638 10565 18013 15501 85272 7763 10688 18066 16687 l 68 6361 776810606 13170 15606 r 7 4 6865 7796 10661 13189 15684 755 8397 7846 10704 13870 15636 1760 6418 7331 10802 18874 16691 1768 6464 7981 10838 13298 16767 3781 5693 tée we ÊtimkÉlli mi uuse HMVUSCHOBUfEm A fenie tjfMMBmtlOBU A van OS A March Tailhar Kleiweg K 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Vwkra alotkra lOOl lOO S l Vl 77 ♦ V l t M tt 7 7 I s 104 io v 68 80V 1 l a 81V 114 sv 411 100 7 J 49 790 689 lOI 68 113 100 100 145 66 1007 140 99 4 70 UI 1 160 101 ♦ 4BV iVi MVs 161 88 8Vl 102 101 100 100 lOoVi 148 m 136 13 u Vi 108 4 r 4B A 108 u Vi u ♦ U is 1071 7 V 79 106 108 87 4 l V 2041 204 108 108 108 1031 110 184 19 V 86 U4V 84 HA ART NaDlM iSD Cert Ned W S 1 dito dito dito S dito dito dito 3 Ha aAa OU Goadl 1881 a8 4 ITIUI Inubrgrieg 18ei 81 6 OoniNa Obl in pipi 1863 dito in lilrer 1868 6 PsaTcau Mg mat ooupoa 3 dito ticket 8 RiiiUND Ubl Binnenl 1894 4 dUo OaeoaL 1880 4 ditoligltoth l88 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SruJi Perpet Mbuld 1881 4 Toailtj Oepr ConT leen 1890 4 Oee leeoing Mrie O Geo teening lerie O ZumAra liir r obl 18 1 i Uauco Obl Buit Soh 1880 i VaNUl lM Obl 4 onbep 1881 AvanaBU Obligatien 1815 8 Borraauu Sted laon 1 8 4 3 Nbd N A fr lUndeUf und Arendib Tab Hjj Uertileaten DeiiHaatuliappü dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Cult H j der Vontenl aand lOr Hypotheekb paudbr 3l i KadorlandHhe buk laid Ned Handelmu srh dito N W k I ac Hyp b pandbr Rott Hypotheekb pandbr 3 i Utr Hypotheekb dito 8 i OoaTlKa Öoat Hong bank aand Kciu Hypotheekbank pandb 4V AulaiKA Kquit hypoth pandb 5 Haiw L O Pr tien eert 6 N D Holl U Spoorw M i aand Mij tot Kipl T St apw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Atrik 3pm aand 6 dito dito dito 18 1 dito 5 iTUILSpoorwl 1881 89 A iCobl 8 Zuidlul Spirmij A H obl 3 PoLiN Waraohau Weeneo aand 4 Ri il Or Buia Spw Mg obl 4 Baliiiehe dito aand Futowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 6 Kurak h Aio r 8p kap obl 4 dito dito obhg 4 Orogoi St Pat AaBaajL Cent Pao 8p Mij obl Chio fcNorth W pr 0 aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Donrer k Bio Hr Bpm eert T a IlUnoia Cootral obl in goud 4 Louiir k NaahvilloOert r aand Moiioo N Spw Mg leh p o 6 Uiia Kanna r 4 pet pref aand N Tork OnUrio k Woat aand dito Ponna Ohio oblig 6 OrogOD Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Hinn k Hanit obl 7 Un Pao Jloofdlijn oblig 6 l dito dito LintCol lehyp 0 6 l AMaDA Can South Cert v nand TBH C Ballv kNar loh d e O Amaterd Omnibua My aand Kotterd Tramireg Maata aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Boltonlam aand 3 ültaiB aud Ant erpenlB87 l i Blad Urusael 1886 8V HoilB Theil Bogullr leaollacb 4 OoaTlNR BtaaUleening 1860 t K K Ooat B Cr 1880 8 Spujb Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bet Hyp Spobl oort iVDVERTENTlBN Heden overleed acht en kalm na een geduldig en emarieiyk lydoo mgn innig geliefde Echtgenoot den Qeer CHRISÏIAAN HEINttlCU WILQELM KAHLK in den ouderdom ran 42 jaren mg nalatende riec kinderen nog te jong om dit martelijk rerliee te beaefien allen die do overledene gekend hebben luUun met mg het rerliei betrearen V Heden overleed zacht en kalm na een geduldig en martelgk Igden onie geliefde üwager den Heer CURI8TIAAN HEINKICH WILHELH KAHLE inden onderdom van 42 jaren E E 8CHWEMMEB ö H SCHWEMMEB W R SCHWEMMEB E SCHWEMMEB AmtUrdttm 4n r oOT Kon iiAN j Wed W H C KAHLB Scnwaiuiia AmiUrdam Wed C II W KABLESchwikhbb Oouda 24 Maart 1860 Eenige en Aljemeene Kenrunjevinfj V Voor de Tel blgken Tan belangatsUiiigondenrondsn bg da gaboorta tbh oobui Zoon betaigan wg onten harteigken dank A J SCHILT M K SCHILT ra Joxo Stcluijkmluü a Maart IS96 V Voor de Tele bewgtan Tan balangataU ling bg de geboorte onter beide Zonen batniganwij bg deaen oitaen bartalgken dank C B H va DEUTKKÜM M TAü DBÜTBKOM Hicoou OarlaU den 25 Haart 1B96 m A A llerwege bekroond met Eere DiploDia a Uouden en Kilrereii Medi ll a IwueTent Een üiplona iondan Medaille an rtificate ol Award of the World a Hjgienic Eipoaition Ckicago 1893 ia hat Wenldberoeind nmiven llorst lloiiig Extnct MELIANTHE uit DB Macbinala Fabriek DB HONIUBLOBM li K van Schaik Co gereatigd te Qravenhag Geen middel ia ot kan worden uitgeTonden welke de Melianthe OTertreft net is ONHERROEPKLUK het betU middel ter wereld hetgeen de Tela en Terachillendo bekroningen getuigt Het Tenacbt en geneeat ONMIDDBUJK de trengate hoeat en reiouderde boratkwalen Oadet k na hei gebrnik der MELIANTHE doet lieh de weldadine invloed gelden Het gruote debiet en da vela atteBten aan de MbLIANTHE beweaeu tgn de overtaigiug dat hare uitnemende en ganeaende eigenaohappen op prga worden gesteld Ue MBLIANTHB is verpakt iu flacons van 40 cta 70 cU en 1 met gabruikBaanwgzing voorzien vau ons Handelsmerk geponeerd a d Kacbtbank ta t Qravenhage HT Verkrggbutr bg F H A WOLFF Drogist Harkt Omdo E H riN MILD Vearstal B 120 te Oouda A BOÜMAN Moordrithl 1 C BATELAND Boeirop B V WIJK OudemiifT FEANSCHE STOOMYERVEEÜ RN Ckenilsclic WisseherlJ II OPPR IIEIMi 1 KruUkttd Botlenlam OebreTeteerd door i U den Koning der Belgen Hoofddepat roor ÜOUDA de Heer A VAN 08 t apacialitait voor het stoomen en verven van alle Heerenon üameagarderoben nliiook alia Kindergoederen Hpeciale inrichting voor het atoom n Tan pluche mantels Teereu bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goaderen hetzg geatoomd of geverfd worden onschsdeljik voor de gasondheid en volgena staal bewerkt Wegens nitbraidiig der fabriaktn zgn da prijzen 25 gedaald POIKE 00 DE SCHIEDAMMER JENEVER Merkt NIGHTOAP ♦ Verkrijgbaar b PEETEH8 Jz AU bawlJB vaa echtheid la cachet en kurk iteed voorxien van den naam der Plrna P HOPP Te stoomen goederen als nieuw atlaTtrfcur ia 3 dagan ta Tarvan goederen In aena week