Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1896

No 6026 Vrydag 87 Maait J896 34ste Jaargang mmm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letten worden berekend naar plaatsruimtie Inzending van Advertentiën tot 1 utir des midd Ta Gouda bu A WÜLFK Matkt A l b on DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Sociëteit Ons Genoegen CommiMiihsMD der Bocieteit Ons UfcNofc jK i breugan t r keaaiuo Tan HH Ledea iogevolgs Art 30 Tan hot lieglenieiit dat by gelegenheid Tan da Oe Abonnement TooneeWoontelliag op DONDERDAO den 26 MAAKT 1690 de aOCIBTBlT van de $ ai omU ZMS VUB at gesloten al IJn Namana bet Beatuur F OERMAN Fz SecreUirU vjkjEourm Oouda 25 Maart 1896 D OHJUfDa MAOAMZlfm Z3V Printemps T B PAHlJ g Zenden gratisiifranco da generale geilliiHtrearde catalogue In de holtandache en rraniolie talen berattande danleuwatemodea Toor het Zomarealzoan tegen gefrankeerde aanrrage gericht aan M JULES JILÜM C PARIS Da italen der nleuwite modeatoffen in voorraad by 4h PrÉntampa worden ereneeqt koitalooa toegeEonden doch men geliaTa duldelUk de rerlangde soorten op te geven en ongeTeer de prijzen te bepalen VaraandlngennaaraUe Landen dprlVereld De catalogus bevat de Voorwaarden der ranendlngen voor franco Vraabt en Rechten Ooppaapondanti In II talen Een ware Schat roor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbarlekkinE Onanie en geheime uitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFDE VVARIiVG HoUandsohe aitgave nuet 27 alb Prga 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkelgka gevolgen van deie ondeugd lydt moet het leaen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duisend van een lekeren dood Te vertarygen bjj hetVerlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bediag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland n A M s Moüe Arlikelen cd tiariieeriiij eii op elk gebied hautes nouveautés FOÏÏRNITÏÏREIT voor NAAISTERS eu KLEEKMAKEK8 bekenH goedkoop en solide RUniC üORTEERIXe W coK SEJors Wê OLACÉ HANDSCllOENËN t l KOUSEN Hl HakKen ni iu N Tricola I Men en Fanlasie Scliorten enz enz WISBRDN UFFHANN Ufaf l de b ste hiwnjriiir tdtron Jielit Rbeomatitk las js AriBT PgiiibipellBr R u to wtodaa tafea Vat d wordM howliftF lo ifldtr fauiifeiin r AnfcerfalB ExiiellBr P so oanl 7S oaiil kl flX de Saach IToorhaodaa In da maeata Apotheken en bu F Jtd Skshtar t Ou ta Kettardlm loiipgiita kortom Voor GOUDA en OMSTREKEN worden degelijke IJverige personen GEZOCHT voor het waarnemen van een gemakkelijk AgenUehap waaraan groote voordeelen verbonden zyn Offerten met relerentiën onder r rdun$u aan het Algemeen AdrertentieUureau van NIJQU aa VAN DITMAR Rotterdam S Lijden aan Dauw of Haarworm drooge vocbtige Schubbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Ur Uebra ê VUehteutoi Oneehadelijk Gebruik Uitwendig Try zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bil de St Marlen Drogerie Uanielg Dmttcbland BraaWINKELiC p EUXXIK KIIM KI UKI SKiOHVr Kvr Kij n r iir niisi lil nssriii kij Agentuur by de Firma Wed B SM M te Gouda Geen Grijs Haar meer Biecht op den hals van den flacon I DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwjjnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hootd London iiiposk Verkrijgbaar in lacons van 1 S0 Jt ƒ 0 8 f j J C 2 Alfabr de Papiermolen te ffoudVi 08 I 00 StiikM 0000 stuks Uit dfl fatlieia tnaiia eeoAr dar t ertte buitenltadaoha fikbri k a evtr genomene loogenumde Leger Paarden Oekens iimotvii tegen den epotpriji van 2 75 l ir II uk warden nitverkeoht Data dlklca onilljlbara liekana ilJn lea warai als esa lielB ca 140X190 om groot dus hel jï htida psRfd bedekkend mat wol opgenaaid en 8 breeds etreepan lonrta een kleine psirtU Witte woUene Slaap Dekens groot 140X190 om wegezis Bwr kldiue sleohU door raklui bemerklianO fouten in liot we rio nftugeboden nd fl 3 60 peritiik Kotten indara liot diibbola Mr DultlolUk RMchrPTCD li il ll nKeB worden I 100 Uur do vosmwd iirelit t e toenudlnd lie bedrqf uf onder mnbuun prompt ullltevo rd I B linrwltz Maastricht Qroole Staal 81 StoUwerck scHe Borstbonbons g briceerd na Toomchrift ran den kon UniversiteitS Prof Oehm Hofrad Dr Harieu Bonn hebben sedert 50 Jaren als Terzarlitend middel tcigvn hoesten boeschheid on aandoening ddt ademings organen lütsteekende diensten bewezen Bg spoedige afwisseling van warme ec kondo lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 2S cent Alem verkrijgbaar ouda Druk van A Bkinhuan 4 Zaas KE NNISGEVIN G DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELA WD doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Scliieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEISen HOOFDINOELANDEIS PLAATSVERVAISGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op DONDERDAG den 2 APRIL léSMi van de voormiddag ten 9 tot de namiddag ten 2 vre in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Oi er chie in de Uitspanning de Vergulde Koelgwagen en voor het 2e kiesdistrict te Bhiswijk in het Gemcentehui en wel In het fe Dittrict Wegens het overlijden van den Heer P VISSER Hoofdingeland die in hot jaar 18 0 aan de beurt van aftreding was Jn het 2de Distriet Wegens h t bedanken van den Heer J BIEMOND Hoofdingeland P ai vervanger die eveneens in het jaar 1899 moest aftreden DijKOBAAF en Hoo HEKMBADEN van Schieland De Se i etarif Rmtmee ter De Dijhgraaf C J VAILLANT P D KLEY S t O oasa To O O td ieaa s t i ESTA FETTE Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar ÜTREOBT des morgens ongeveer ten teven en des namiddags ongeveer len vUr uur Met deze goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope retagelegenheUl voor Patsagler naar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen Kantoor IMieuwe eerstal De Agenl Ha Jf MOERBKEK 25000 Gulden is de HOOFDPRIJS by de trekking der Premie Aamleelen N H Vereeniging Het Witte KruU op Woensdag 1 April e k Ingevolge bet bj de Nederlaudsohe Bank gedeponeerd Waarborgfonds en den tagonwoordigen lagen koers kan dit lot met recht een der soliedste en goedkoopste genoemd worden ïinsie aitlolin prijs Gulden I Siielen beslaan niel Prijs per origineel lol f 7 80 ranoo iter pont na ontvangst van het bedrag Op verlangen wordt prospectus gratistoegezonden Majo Stern in Effecten Spui Ha Anuterdam AMEHSFCWRT AHKBSFOORTSCBE MACHINALE Sloom Itrood en tteschuitfabriek stoom AutomatUche Walsen Meel abriek Voriita ad erlenlie slond Qew Roggebrood l s Kg 8 ct moet itfD 1 8 Vi ct Tarwebrood met Kreatan worrlt n puike oorlon larwt prima kranlea en roïijuan wnder pilten gemaakl i üiordoor lekker van smaak oi cezond bip leer laDK er oh eu i goedkoop m door ilit allei luizoiider nbe eleii waardii roor arbeiders erkluilao imlur aui en rkrgi b r iii langen en fo dea vloerrorm in luk ran 5 ot 10 ot 15 cr 30 ot 30 ot 40 Ct 50 ot enlnspeciaion plMtTOrm waar door aohte onderkorat i tuk au 3 ct I o ot 10 ct I OeWOOn Blankbrood i al bovenstaand soort brood maar londer kraatea en roï non en rorkrggbaar io luks van 8 Ot 13 Ot 18 Ct 30 ot 34 Ct Day het amrtr onmogelijk is de prima kreaten en roiijnon geheel van stselljes I toenlje kim aa sndera ongowanKbto lieatauddeelea e zuiieran wolden alle kreatan Len rozguen door on in kostbare maebinals inrichtingen gew cban gedroogd en ga ortoerd Hat i da look dqnr dit rerliea on belang het beate en zuiverste lekoopen fKere gering peeling in helder water bewjj l reeds docr dit bruin te klauroa dat 1 telt ds bmie krrnlon met veel ruil klei belet zjjn f Honing Ontbijtkoek 30 oent blijft slaed ovarheerlök van maak Uoor all u d bo le geurig le honing on andore prima groLd toSBn te verbruiken wordt hier door nooit droog en ia gezond en goedkoop Do koek i alléoa gegarandeerd echt wanneer in acne irenieg la nette kc lonnen verpakking gemerkt mot de fabriek lit lii en W 11 MEl KSINO Onaa artikelen zyn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépdtbquders welke te herkennen zijn aan de dépötborden on de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEUR8ING Voor OOUOA een dëpotbouder gevraagd Hegen flinke provisie Toorloopig wordt een matig vast inkomen gegarandeerd en franco vrachten der voile en ledige kisten Eouvkaarten en Roawpost met Fortefeoille Sluiting BINNENLAND f GOÜDA 2G Maart 189Ü Da bcbttudflÜDg Toor de afdMÜDg Ttn dea Rud tao SUta TOOr de gurbillea trd bntoor TftD h t geschil tasschen Gedepateirde SUteo van Zoid Holland eo liet gemeeotebestDar fan Gouda betreifenda de TerpHchting tot onderhoud Tan deo weg loopende lao da Hoflaao te Rotterdam tot de Mallegataluis te Gonda ii roor oDbepaalden tgd oitgeiteld wegens bet oogMal den land dfoca t Mr Tborbecke OTerkoman dïe in deza saak alt getuaobtigde moet optreden Voor bet akte exaïnen notlii e haodwerkeo giileren la f Gravenbage gehoodeD ia o a geslaagd Mej A M Oïereom ran Krimpea a d Uiel Beroi pen by de Ger Kerk te Hazeriwouda ds T Noordewier te Meppel De kiurereeniging EeoigeziDdbtid te Capille a d Uiiel stelde gistarenafond tot eaodidaat TOor de l erkiezing fao eeo lid Tan den gemaantarftaddeD beer P Molenaar 0 1ait Daiit lr artieffffle ftar U L J ia bij Tonnis an deu krijgsraad te s GraTenhaga omdat bg na al de tndagiogen niet roor dea krygaraad is TerocbaDer verTRllen verklaard van zgo militaire charge en buiten bat grondgebied Tan den Staat gebannen Ten Toordeale Tan het wadawen en pensioenfonds van den Werkmantbond voor leden der Nadert Herv kerk geeft het d e koor opder leiding van mej C Scbolten met medewerking van d n beer J cob van Zatpben van üouda vioIoDO op Zat rdag 25 Af ril a n ooocart in bet gebouw van t Nut te Rott r dam Tevena eaI eeoe tombola geboudtfo wordon TOor bette 1 f de doel De niaakarnde commissie te ITtret bt is tot overaene emming ktmnen komen met de lir ctie TBfi bet sport terrein aldaar znodai bet ridder hofspel nu toch dezen zomer op genoemd ter rein in t HoDgelaodsuark zal worden gehouden ll D € Da persoon die de vorige week voor de rtabtbaok te Amsterdarp terecht stond w i ns bet bionendrinKan van bft lokaal waario de FE ILLE O iWvIlfiiïi 8Ï Men prsst ran geweren en strikken laen zegtdat het gestroopte wild verkocht wordt wide t j huiverend Ik begrip u men schijnt mij au voor eeu strOQper door te willen laten gaan Welnu Marts last mqn rader en sgoe vrouw sioh in het sohsodaal verlustigen A s ik werd opgshaagen of verbinDon souden sy ds voldoening kunoen amnken dat zij m op dsn slechten ifeg gebracht hebben Msris Lester drakte de hand tegen baar hart als wtlde cij de pyn die z u daar leed stillen Zij voelde zich soo hulpeloos Aan den esnen kant wes de ongevoelige stiefmoeder en de echtgenoot die tegenorer haarniets in ts brengen had aan den aoderen kant wasde broeder die tot wanhoop werd gedreven liebroeder di n z j zoo innig lief hsd Waarren denkt in n rader dat ik leren tal Maria als hy my oieu geefi ï ttb er buiten gelaten Margaretha onderhoud haar als ik niet getrouwd was zou hy my toob taker iets hebtien moeten geren al ware het slechts bocderd pond sjaars Laat hy ten miïiite zoo rechtvaardig zynom my dat nu te garen Ik geloof dat rag willen noodzaken on dea slaobten weg op te gaaa Ikben aaker dat Lady Adelaide het wenaobt diakenen der doopsgezinde gemeente vergadering bielden werd gisteren tut f 30 boete of 20 dagen vervangende hechtenis Terocrdeeld Uit Roermond vertrokken gisteren naar Veolo de justitie eu de kapitein der marecfaaassee met zich voerende onder geleide van twee marecbanssees den mar kramer C O onlangs ta Maatnipl met de beroobte dievenbende aaDgehood o Het doel was bet dues van hfliizoekiog in eei logement waar C O Uatsteljjk gelogeerd en goedereu achtergelaten had Men seint uit Amsterdam De brandweer werd gisterenavond omstreeks halftien gealarmeerd voor eeli zwareu nitslaand n brand io de Groote tCattenburgerstraat Oe brand was ontstaan in èen ruim bierbnis beogsiwaarschijnlgk door het vallen van een petrolearolamp die tot rerÜchting van bat biljart diende Hoewel zeer spoedig bolp kwam opdngeo stond tooh bet gaoncba peret el lo lichte laaie alvorens met het blasschingswerk kon worden aangavangeu Iotas cben waren de iowonenden gewaarschuwd en gered Op da bovenverdiepingt n waren niet minder dan zeven geiinuen g huisvest vao welke sommige met zes en acht kinderen Allen kouden gelukkig uog tanga de trappvn een uitweg vinden De buren Ttrleendeu bgatand Vooral een seksre Dol mü werkman tooBd zich kloek en beraden Aan ham hebben een vrouw en een kind feitelijk bet leren te daakeu De brandweer kou het ruor niet meer langs de trap tMuaderen ec moest derhalve gebruik maken ran de brandladders langs den gevel klommen de gasten naar boveu om de vnurzea met bet water dat twee stoomspuiten en zes vechtwaterslangea leverden te beatokcn Het werk geschiedde onder leiding van den officier Niauw nhui dte doorgedrongen tot een der woningen op de eerste verdieping in pen bedstede het iyk van een man vond ligg n Hy vermoedde dat de man door don rooli gestikt KOU zyn duoh beneden gekomen vernam by dat het gavondeu lichaam het Igk ven den lezer dagen gestorven potitio agent DeUmes wafi eu joist gistereoarond gekikt zou worden het werd ter eyde gelegd en in zoo goed als unbeRchadigd gebleven Later op den RTond werd bel overgebracht naar bet politia bureau in de Oude Brugsteeg Omstreeks half elf was de brandweer bet Toar meester De belendende parceelen hebbon slechts waterschade ondervonden Po straat wa afgrtzet door politie agsntaa OU mariaiers dia een dichte mepigte op d o vfr iachten afstand hielden S WP WP Wi iWWHBWHiWSW P PWBHMHIWPMP G j zljt van nacht n et dat gewosr uitj egasn Wilfred W lnu wat doet dat er oe ik koo bet in dien atorai toch niet gnbruiken v Maar bet is genoeg ditt mon er u mede oiet om u aan te klagen want gij hebt gsene jsehlakte Ja wel Zy daeht een oogenblik dat hy eene oinraarheid zeids eo haar gelaat betrok Ik heb eene jachlakte genomen Maf arethsheeft my geholpen Uit nieuw was haar om verschillende redenen hoogst welkom en het was haar als werd er een pak van haar hatt genomen Ztj wilde jnist antwoorden toen eene beweging lusscban de struiken hare asndacbt Lrok en zy verschrikt stil stond Wat wu dat a isterde tenrgl sfj oaar de plok wen Ik koor slechts den wind Ik koorde aieu ik zag niets antwoordde Maria Het was alsof ons daar ienand espimlde Ik meende een jpngeosgezicht te lien oat sieh verstopte Wilfred Lester liegaf zicH naar de aangewezens plek Er was geen luresd wezen te zien maar niet ver van daar was een smal pad dat disper lo het bosch roerde en waar langs men batl kunnen notsnappen Ik geloof dat gij u vergist h t Maria Zij schudde het l oofd zy betonden zich nu aan den aitgang van het bosch Verilsr op op den grootea weg was bet bois van jnffrouw BoniilUor links was een typad dat naar het optrekje voerde waar Wilfred woonde Het as Ulabt bjj maar nn koa het Voor woYte men ta weten kon komeo was da have van at de bewoners tegen brandschade Tanakerd gelyk ook bet perceel telf Let aanstaanden Zondag Falmtondag op het waar De 2i e Maart is door den grootsn weervoorspeller Falb tot den meest critisctisn dag van hst heels jaar geproclameerd de weersgesteldheid op dien dag moet als een toetssteen i n voor heel zyn theorie Als het op Palmzondag 1896 niet op vel plaatsen slagregent en onweert of minstens snikheet ii dan weg met den valschen profeet flln als bet tue allig wtM alagragent snikheet is of onweert dan jSi dan zullen er onge looTtgno genoeg zyo die aicb door Faib s theorieën laten bekeeren Naar gmeld wordt zou er sprake vao cyn dat de Nederlandscha regeeriug haar bemiddeling aanbiedt aao President KrÜger reor het geral de regeering der Transraalsche republiek Nederlanders zou wtnsahen te benoemen iu ambten of betrekkingen bij do ad iinistratie of by het oaderwgs fien rök grondbezitter te Meudon is aigaoaar geworden vsn aen duimen in Bretagne bestaande uit 13 groote blokken steeu waarrnn bat groot te niet minder dan 0800 kilo waegl dit gevaarte beeft by roor zun eigen graf monument bestemd De man heeft nu taoraiusta kans dat z jn naam vereeuwigd zal wordeo zy t dan a dia Tao een modernen wandaal Gisteren werd in den zoogeoanmdea VVyler tien minuten van het station Biiracbwyl io bet Zwitfercebe kanton Bolotburu een rresselyke misdaad gepleegd In een buis van den pachter Aaberbard woonde een zekere Jecker een beruchte dronkaard en rageboud die met zyn pachter herbaaldelyk rnzie bad omdat hy geen huur wilde betalen Jecker keerde gisteren dronken vnn een militaire inspectie in Laufeii torug Toen ontmoette hy Aebt rhard mor zyn bois Deze dreigde hem uit zyn wouiog te zullen zetten wanneer hy roor 1 April zyn pacht niet betaalde Jecker antwoordde Wacht ik il dadftlyk niet jo afrekeumi Vlug haalde by zyn geweer en daiirmee scboot by door bet venster ran E io buis Aeborbard in het hoofd de man riet doo neer De Trouw eu de 18 jarige dochter van dea pachter snelden toe toen zy hel schot boorden Jecker mikte op baar en doodde ook de twee vrouwen Daarop barricadeerde by de deur van zyn wooing en de geudarmea dio kwamen om hem rnu daar oiet tion omdst men vooraf eon heek van bet bosch moest nmslaan Terwyl zy no i ttondnn te praten en Wilfrwl Maria raulde om tooh hoe eer hoe beter naar huis te gaan en nist langer in dnt noodwedor buiten to blyren liep km een jongen Toorby die er alter underliogst ultsag Hy was buitengewoon mager lug 4a sijno bewegingen so h wrong zich M een slang h had zoo els mear misvormde mensoben oudelyka trekksn en sluwe ot en Hy was niet zooteer misvormd ineen gedrongen en klein vooi tiJHe jaren hy was bijna ryftlen jiiar oud en men zou hem op het eerste gezicht voor een kind van tien jaar aangezien hebben ola Sbad 1 Waa rent gij been f riep mynhoer Wilfred Lester hem toe De jongen stond stil Hy heette eiadslyk Shsdrncbi maar h stond ia den gpnsohen omtrek onder dun naam Vkn 8had bekend Niemand wist hoe bij verder heette zelfq niet of by wel een familisnnam hul Ongeraer vyftieji r geleden bad men hom als een pasgeboren kind root het oerst in de hut van de oude grootmoeder Bean gezien Ü bad hem voor eetf ki od van bare dochter dïe sedert jsroa niel meer bij haar woonde laten doorgaan maar grootje Bean was niet beroemd om bare waarheidaliefile en Hten geloofde niets van hwir vertelsel Hoe het zy hy was dssr sedert gebleven Wat belieft o mynheer ik ga naar huis Ik heb koifljes voor grootje gezocht Hij spnik zpo on ioozol Is een kindj maar als mSD e n sluw gelaat oplettend gadesloeg kwam men onwillekeurig op de gedachte dat die ODUooielbeid h nickelar ras Kortom hy was of oen onnooiele bloed of een looze gu t te anrtsteeren dreigde hy eveneens neer te SS 30 bad t teveo en twmtig patronen over Het gelukte echter aan tiao geadarnM en een groot aaotal bui ers bet bail t onsiogelea dea moordenaar te boeien en bam naar Dorneok over ia breogao Dezer dagen heeft da groot aalmoeaaniar ia Westminster Abbej te Londen ait naam van koningin Victoria de jaarlykscbe aitdealing van aalmoezen gebonden Voor deze badeeting werd evenals de vorige jaren de massief goodea acbotel uit de aohatkamors van dan Towar gebezigd Die schotel wordt alaehti eana per jaar uitsluitend by galegerhaid deter caremenie voor don dng gehMid De bedeeldeo waren 77 maooeo so 77 f rouwen allen Vsn 77 jarigeo leeftyd evenals de kooiogin Na eeo dieast opgeluia erd door kopaalmusiek ootvtag elk dar oogjes twee beurnn een roode beTatten4eeen goudstuk ran 4 I f 13 en een som raaf 16 de waarde vertegenwoordigende van da klae dingstukken eu Uveosmiddalea die vroeger a a de bedelden werden rerstrekt eo en witte beurs ioboodende 77 zilveritobjea van tone peo e f 0 L5 Drie bewakers raa da schatkamers in dea Tower wooodao desa ceremooie by Zy baddao deu goudeo schotel naar de abdg overgebrncbt sa na afloop der pleobtigkeid werd bet koatbare stuk door beu in een rytaig onder eaeorta in d aebatkamera teragbeiorgd Dexe kooiokiyke bedeeling koatti dit Jaar in l geheel f M4H He massief goudeu schaal waarop gednreodo eeoige oogenblikken de bearaen rustten hoeft een waarde van f 24 000 Voor da racbtbank te Leipzig diaade deatr dagen de zaak van een 2o Jarig meisje de dochter vao deu directeur eeoer iaricbting roor hooger onderwyi te Leipzig Zy werd beklaagd vau oplicbtiug o valsohbeiU lo geschrift beklaairde verschéeu in roawgawaad voor den strafrechwr daar haar oude rader da ac aodo zyner dochter niet bad kannen overleven Ry dagvaarding was baar ten laata grlagd B2 maal opzettehyk en va scbetyk de bandteckoinifg vao den pastoor harer parochie te hob en naga bootst teneinde onder voorwaoüsel namens dezen gelden voor eeo goed doel bestemd ta iuoei aeo aantal personen te bewegen tot de afgifte vau gold to t geheel bad zy zioh op die Wyxe ongeveer i 3 J toegeüigsnd Degeoees beorea belast met bet ooderioek oaar de f rstaudelyke vermogens der beklaagd verklaarden dat bet meisje volmaakt toerekenbaar was Zy zelf bekende overigens bet feit te hebben geple4 gd om bet aldus Terkregen geld aan baar verloofde ta geven De raohl Zijt gy in het bosch geweest om die houtjes te zoeken 8bad vroeg fraaie Laster op bet liosje W houtjes wyieada dat biJ in de hand had Ik ben alleen aan de oversale raij de bsggsweeit freule iK beo bang in bet boseh uts dewiad soo built dat de hoornen er van kraken yt gy oiet in het bosch geweest F voeg s terwijl zy hsm sofaerp aan ag Ik ban gisteren lo bet bosch geweMl freule Ik rrpeg u of gy er van avond geweest s t Vsen teida bfj terwyl bjj zyn hoofd heen en weder sobudde soosts de wind het booraen deed Urootjt zondjlky naar het bosoh om or een bbe hotttjtis te aprokkelen maar ik bad gaeo luat Om mij net dieu wind ia bet bosoh te wagen er vreesik wet 00 pnk slaag op staan Kn hisrmedfl strompelde hy voort FiM HMnter y wendde ich tot haar broeder Wtlfr hy Zilt zoo ssnatonds opi den loer Dat ui Wfi soo zyn H is nog minder t rettrouwen dan zyne grooFtmoeder en dit Is veel gezegd WalJ wat zou ijj te zeggen bebbta Eene vrouw met een falaoealyk voorkomen maar met een zuur gezieht kwam haastig den hoek vau den weg om Wilfred herkende ziïjoe meid zoodra zy haar meester m bet oOg kreeg begon sij hard te loopen er hem met eeae benauwde stem te Wat is er te doen Sally vroeg by Staat bet huis in brand F A M abeer antwoordde fSklIy knorrig bet bois staat niet ra brSod maar vrouw ligt flauw en ik ben uiigeloopen omit op te zoeken tk vrees dats stefvead is Ifprdt rsrte