Goudsche Courant, vrijdag 27 maart 1896

Zaterdag 28 Maart J890 34ste Jaargang No 6927 mMHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek di 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d g e 1 ij k s met uit ondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN Huisschilders GEVEAAGD LOON M CEMTS per uur bV I rnnn iiirniiiT o r Motenttraat 4r s ÜRAVEJVHAGE FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gkemlsclie WasseiieriJ TIK H oppE iii iMi u 19 Hruiêkade Rotterdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Uelgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS z dpMiftliieil roor bet itoomen en rerren tbh alle UeerOQ en Damesgurderoben alwok alle Kindergoederen Bpeclald inrichting voor het stoom n van plttcbe mAntela Tceren bont dz Oordgaen tafelkleeden eus worden naar de aieawite en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onscbideiyk voor de gezondheid en rolgeni itiuil bewerkt Wugens nitbreidiDg der fabriekeo zgn de prijzen 25 gedaald Te itoomen go deren als nieuw afleverbaar is 8 dagen te verren goederen in eene week A llerwege bekroond met Kere Diploma Gouden en Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Kxposiiion Chicago 1803 is het WereldberoeiDil Drüiven Borst Bonig Extract MEÜAMHE inr DK Uaohmal Fibriek DE HÜNIÜBLOKMf II van 8chaik Co geveatigd te Gravmthage Qeaa middel ie t lian worden uitgevonden welke de Heliantfae overtreft het ie OSnUBROBPELlJK het boste middel ter wereld hetgeen de vele en techillendo bekroiiuigen getuigt Het renocht en geneeet OSMlliDKLIJK de Ntreugnte hoest en verouderde boretkwaten Oadelgk na het gebruik der MELUNTHË doet ioh de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele atteetea aan de Mi UANÏIIË be wezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende eu genecfnde eigenechappen op pr a warden gnateld De MELIANTHE ie verpakt in flaooni van 40 cta 70 cta en 1 met ge bruiksaauwyziag vooralen van one Han delemerk gedeponeerd a d Ueohtbank e a iravenhagt WÊT Verkrijgbaar b F H A WOLt F Urogint Markt Gouiia E H yjN MILD Veerstal B 126 t nouda A BUUMAN Uoordrukt i C BATEUND Boa top B t WIJK Oudemi T aTï Kon ware Schat voor de ongelukkige alachtoffers der Zellbevlekking Oname en geheime uitepattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBFAVAItli G Hollandsofae uitgave met 27 afb Pri s 2 galden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd l jdt moet het lezen de oprechte leenug dio het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen hg het Verlags Maguin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedi u ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BAMES Mode Artikelen eo iarneeringeR op elk gebied rHAUTE S NOUVEAUTÉ SJ FOÏÏENITÏÏEEN voor NAAISTEKS en KLEEHMAKEBS bekend goedkoop en iiolhle Ul iaK OKTEEHI Vtt W COE SETQ Wê OLACÉ HANDSCHOENEN KOUSEN Hakken Htouien Tricot Keuken en Fanlasie SchorteD mi enz WISBRDN k IMHANN Te en liooge provisie en salaris wenecht men werk ame HoHde Agenten in alle plaatsen van Nederland te engageeren voor den verkoop van een geMakkelgk te plaatsen artikel OeroHtineerde Colporteure genieten do voorkeur Men gelieve zich te adreseeeren onder motto Werhaamt aan bet Alg Ad vertentieBureau van NIJUH VAN DITMAK liotterdam UK OtRAlTDm MAOJiMUfm DV Friiemps TE PARWa Zenden gratis n franco Ie generale geïllustreerde catalogus In ds tiodiindsche en fransche talen bevattende de nieuwste mades voor het Zom ra lxo n tegen gefraiikeorde aanvrage gericht aan m JULE8 JU UZOT C PARIS De staten der nieuwste modestoffen io vuorraad biJ in Printempa wordeneveneent osteloos toegH onden doch men gelievs duidelijk do verlangde soorten op te geven en ongeveerde prijzen te bepalen Varsandlngen naar aU Landen dei Wereld Da catalogus bevat de Voorwaarden der veraondmfren voor Pranoo Vracht en Rechten Correapondttntle In alto talen Sf Lijdprs aan Dauw of Haarwonii drooge vochtige Schubbeudauwworm en het niet deiso kwaal gepaitrd gaande zoo ottdragelijk lastige Jeuken tiet iuid aUook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen reUs bij hen die door nit mond geneKen konden wordtin door f Êi€bra $ ViëcMentoa OnschftdefOf Oe bvuik itwendlff Prijszesfjulden Ned Oi tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrij P rt en inkomende rechten Verkrijgbaarbij St Marten DrogeH e Danitiy Dni land StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na vuomchrift ran den kon Universiteits Prof Oohm Hofrad Dr Harleu Boon hebben sedert 60 Jaren als ▼ mchtend middel tegen b beeaokheid en aandoenijig der ademiogaorganen tütsteekende diensten beweten By spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijronder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Ooele pakjee i 26 omt Alom vtrkriJgbMr Soada Dnilc Tau A BaiMtüth k Ztii i Stooiaca TDOotd ie3 5 st iESTA FETTE Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd üondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar OTRBCBT des morgens ongeveer ten neven en des namiddags ongeveer ten vier uur Mat dezen goederendienst bestaat ook eene zeer yoedkoopt reingelegenheid voor PataagUn naat UTBECRT en tnaschengelegen plaatsen Kantoor Xieuwe t eerstal De Agent H 4 MOEKBKEK 35000 Gulden h de HOOFDPRIJS bji de trekking der Premie AMndeelen X B Vereenigittg Bet Witte Krui op Woensdag 1 April e k Ingevolge het hg de Nederlaudache Bank gedeponeerd Wa irborgfond8 en den tegenwoordigen lagen koers kan dit lot met recht een der soliedste en goedkoopste genoemd worden mnste uilhilingsprijii 14 Gulden I Melen beslaan niel Prijs per origineel lot f 7 80 franco per pont na ontvangst van het bedrag Op verlangen wordt prospectus gratis toegezonden Max Stern in Eflécten Spui HS Anuterdam KE NNISGEVIN G DIJKGRAAF en HOOÜHEENRADEIN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reg lement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFDINOELANDEN PLAATSVERVANOEBS voor dedisü icten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op DONDERDAG den i APRIL 1890 van de voormiddag ten 9 iot de namiddags ten 2 vrc in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van nieerg enoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Orerschic in de Uitspanning de Vergulde Koei tcagen en voor het 2e kiesdiitrict te Bleiswijk in het Gemeentehuis en wel I In liet te Diitrict Wegens het overlijden van den Heer P VISSER Iloofdl mgeland die in het jaar 1899 aan de beurt van aftreding was In het 2de District Wegens het bedanken van den Heer J BIEMOND Hoofdingeland Plaatsvervanger die eveneens in het jaar 1899 moest aftreden DijKGBAAF en HoofiiiEEMaADEN van Hchieland De Secretaris Bentmeester De Dijkgraaf C J VAILLAJST P D KLEY Het groote aaptal zenuwkwalen rut lannwboofdpija af tot 4a vosfafnande ke tflekeiie ran apoplexie henenberMiU tot Im eren no teeda alle middelen door de mediecbe wateoBOtiap aanfewend Bant aan dan MnnB tijd komt do eer tno rfat ii h t v r ii i j de huid eene ph v de lelieole werefii verDreld ie en terwijl U in wetenachappelijka kriofen de hoogita balancataUlBE wekt tevena one weldaad blijkt te ntjn roor de aan tennwkvalen tllden4e tlft H T M a Pm naeawlji Ii nltfevondea door dan weten üffloier ran Qatondheit Dr Bomu Walssnaaa t Vllahofan en benut op de ondarrjndlitg opgedaan In een BO Jarige praktU v bet h0 r l maal p d V war4 M daartoa aSb to aSafltba 4 balS nmUilallUh aaa bet aMairvMtel m d vrd Id Mol deio geneeawljia wardM wtrkalilk achUterande reanttatas verkr egen jn xlj maakte eooveel opgang Jat ran een 4 r Üa iHyJafltr achltterande feanltataa vorkregeaTtn It maakte eooveol opgang dat ran een 4 leactrovoi werkje QVER ZENUWLMDEN EN BEROERTE binnen korten tijd rteda de lie dnik varaohenen la Dit boekje barat niet aUan vaar kei ffaato pnbllek rerataanbare rerUaringeQ omtrent bet weien der nieuwere therapie M d 4aam d elfa In wanhopige garftUen verkregen altwerking maar ook vindt men daarin vM BMk PaUik rarhandallngan uit de naadiaaha bf d M die aan deie gmecawijie gewUd ilJn looflüdTi olirlfl ran tal ran getalgacbrlften ran hoota eplMtate geneetknndlgen onder welke p MMèra mMT araruiar aa da poblïtielak te Parfji ra Roaatmoat 10 lt ia refe r nad dr prUtleawaad gMeaalMr laa bat Mitlehl IB Cbaraalae SaalUtaratti Or Oeha te Slattia aroamaaa artd dr arMid arta t xiaa Dr P Faratuar ihaer dlraoiaar aa kat haapltaal to Am ann Dr SttoSlii Sataafata ia Ent Oaraaa mad dr aaaaaabaar tflraataw dar lahwaa tbarueallaelia MHaSUai rt r Haaw nidara ta Parije r a St Haaeri 334 Oaaaal vea Aaahfahaoh artd dr to OarAi Dr lubaab arrwA art t arkatti Obar atobtant Jaohl n a dr to Waaaea Or 0 eaaHval ta U rarrMnl Car IM ras Ma Ceaieir Ofatral d byfM at da éaaté te FraakHjk ea vele anderen Aa allen wier aannwcaotal nacar afMlndar aanvedaaa la afaaaai aanwaabltabaldl lU aa waarvan de kentaekanen xiJn obraa aeba hBefdaUa aaraat B aBk baroerta Kotnlftn verd n n nof Uld ua at uwckl lords leeh p a t ltoüil kJHÏï rolgen daarras looala vaflawatapaa aavanaeiaa tot Mrataa iwar tea kl DttoNÜTaHUaa ttl flwlddar hwHoMm aiat veertderaada eflB laatiall le iwatte t A loomldie I aaab orKan voar da Be a aarMeraaaaafin ilaaüailHTe ïwaiLt 7auwVkkhia w ISwn v kAlÉT llMS ebehaadellDg geweeat iijn maardoorde bekende mlddelan au oBtliattdlacaaa1 itt omlooi of eebaden gee V U O IJ die vraaa raalaM reden hebban wagens varachlJnBelen al lei eader gaBaaaknadlge bel en kotawaterknarTwrUv kiwl WvoBdan hebben en Dg geweeat iiJn maar doordeüSkendV £ vkuwwu jven ele tileenreti iloomlooi ofseebaden geen geD Klnff fl nl lBC t l T i N aaraalaai vwer baVaarüaTaa A ilJlbSd lHkkêriï aalilei ladaaarMi katvaetea vtakHebaHaa In an hal i eategorlen ran aaaMWllJ4ara ata ook aan toage i h i m iraeKieivaaaaM ook aah getonde tatfa aaH leape perwaan die vul mil hat hootd warkin en geeatelijke reaeUa wUISb voorkomen wordt dringend aangeraden eic i het boven vermelde werkje aan ta aohaAn hattnUt a keBlaleea n franoa voreonden wordt dnoV bM lMN li voar da aeaaa dnikki ilapin vaeniaRian ae age intlilei ll daade aan anvt h v fdjiija r tot 4a vosnfnuuid ke tflek8 ie TKn apoplexie hcrMnberc Ida midilelea door ae medUcha wttoDsobtp aanfewend Bent au r toe dat ilj door het ttelH nik rotiken van den eanvoudlKaten wm lysiolosiHoho oDtdHkliini gednau beeft die na houd rde pro fDantIiti M verbrAld is en terwijl U wetenschappelijk kriofen de hoonte op aanvras kealeleea en fninoa voreondeo wordt dook Anatardaaa door H CLEBAS AC Beili BottardaiBi Utrecht ijo Jigeweg dB rd H r E van SAWWH KOLFr Apot beker Korte HoofirtSM 1 hK LOBKT dfc roBfOM Üudegracfit bU d Qaardbmg fTÏSB Op da jongsU laoalach randlcioale tentoonelplliug la de Dr Welaauaaa toba mnswUta 4 ar dJ kKltsaha JnrU at da Bilverca Kaf allta babraoad Rathreiher s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste kofiSebijvoegsel BINNENLAND GOODA 27 Masrt 189 i De Haagieba recblbbok varoorüeetds f istereo d a gnvezea rykiveldwaebter te Gouda wagens oplicbtiug iao Dtdeale aa eeo taod bouwsr te 8tohwyk door middal taa voorspiegaliQgpQ omtrsot te verwacbteu erfeuisien tot 1 jaar Bg koD beal U aau dea heer Tb O G Valette op BÖD vsrzock e rvol ontslag verleend ats leèraar aan da rgks hoogere burgerschool te Goada De eerste voorjaarspaardenmarkt was bet ougnDstiga weder in aanmerking netneode zeer tairgk betocbt circa 200 paarden waren aso de Iqd er werd aan eik eigenaar een noftmei uitgereikt waarop zg later een pr s konnan winnen £ r werd besteed voor werkpaarden van f 60 tol f 300 voor bitten was de prjjs van f 80 tot 200 Hst SB etenals by de najaariipaard en markt weder ean gezdilige drukte Wij knnnea gemat constataeren dat dez voorjaarspaardenmarkt reeds aU gevestigd kan worden beschouwd De handel was tameiyk ving Wg wen eehm de afd Goada dar Hollamlsehe Maat scuapptj van Landbouw f elnk met bet welslagen daar xg bet ioiatiei daarvoor bad genomen Pe hoer L van Seherpenteel deed te Leiden aan de univarsitait het aanvollings examei piant en dierkunde Io het logement van M ta Venlo xgn door da justitie uit Roermond twee kisten in beslag genomen toebehoorende aan P O thans gedetineerd te Uoermond Of de zich daarin bevindende goederen vkn dïefttal afkomstig sgn Ktoal üog onderxocbt worden De ontslagen gemeente ontvanger v P ti Hffsdekenikerke is ter rake van verduistering van gilden gevangen genomen eu overgebracht naar da gevangenis te Middelburg In deo nacht van 3 op 4 dezer waren een paar Haagsche polittngeuteo in burger kleeding op bon rondte ten eiod een paar van kippen diefstal verdachte personen te snappen Hnn noeite werd beloond want tegen den ochtend FElllLLETOK 85 AVilfred ontstelde zoo zeer dat by een oogetibhk gebaol besluiteloos stond msar hy herstelds zich spoedig en volgde haar Hij hnd nog slechts weinige schreden gsdsan toen hy zicb omkeerde en rbq ujns suater vroeg wilt gij nit mensdiUeveodhsid niet mede gaan F Mijnheer en saevrouw Lester tallen er niet vsu sterven dat gg voor een oogaablik den drempel van myn buis oversohrydt om aso mijne arme Ëditb diengelijk iterveod ii stervend van verdriet en g ey een enkel troostwoord toe te voegen Kiss tauebeo bm en my Msria Hetijj syn spotlende toon of louter msnschlievendheid haar bewoog om aan zgn verlangen te voldoen Maria volgde Het huiqe lag dicht by sn den zoom vsn hst hoscb de keuken kwsm voor san den grooten weg ea de xitkomer sokter uit Ëdith wu in de Isstate sn zy vonden hssr zooals Sail gezegd had in sns diepe bezwyming Hef wait slcehta eene flauwte en zy kwam reeds bü toen sij binaenkwamea Sedert hare ziskta vtsl Kdith byna d telyks in onmscbt maard gewo nilyk zooflbedsarde meid Sally dit was haar doopnaam maar men noende baar beleefdheidakalve wel eons ara had ditmaal het hoofd verloren bg helderaa maueschgn stig n zg twee be roehta personen uit du richting van Ijoosduinen komen £ en hunner dro ean gevulden tak die in het land in een mestvaalt Verd verstopt en later bteek in te honden 10 kippen een haan en 2 konguen terwgl op eon der twee mannen bg buDoe aanhouding nog één kongu werd gevonden Da beklaagden oulkenden gïateren voor do Qaagscbo rechtbank alle sahuld en een bun ner beschuldigde zóü brotaal dat hg tot de orde geroepen moest worden de agenten een valscUe verklaring onder eede af te leggen De presidabt der reebtbank daarentegen pf den agenten Üoogendonk en Blokpoet zgno bgsoodere terreüeobeid te kennen voor hnn beleidvol en flink optreden Het O M mede buide brengende aan die agenten vorderde voor ieder dar beklaagden 2 jaar en 6 masnden De officier van justitie te Dordrecht verzoekt te worden bekendgemaakt met de verbiyfplaati van W F van Calsem 21 jaar vroeger hulp onderwgaer te Maasdam tiiaus voortvl ncbtig Hg moet door den rechter cotnmissarts worden geboord als verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met kinderen beneden den teeftgd van zestien jaar Btryd tegen de fleaiobeoirekkerBl De Kamer van Koophandel te Kampen heefi instemming betuigd met het adret van de Kamer te Haarlem aan de Tweede Kamer sangaande da wetsontwerpen met bepalingen omtreut het gebruik van namen voornamen oi firma s en mat bepalingen tot invoering en regeling van een handelsregister ten einde de praktgken van de z g flesich en trek kers zoo niet geheel ÖDmogelgk te maken dan toch zeer te bemoeiel ikeu Men schrgft nit Utieobt Het gabroik der munlgaameters waarvan reeds meermalen in deze counnt sprake was is nog steeds toenemende en naar herbaaldelgli blgkt valt dit nieowe systeem steeds meer in den smaak Voor eenigen tijd noemde de directeur der gasfabriek de beer van der Horst in het Igdschrift Het Uasc het reeds merkwaardig dat de frtbriek nug geen enkel verbruiker natr het nienwe stelsel verloren had omdat het niet beviel eo dat er vier aanvragen waren ingelkokken omdat men te lang moest wachten op d u aanleg Nu men beter voor dit aanleggen schgot ingericht te zgn vroeger werden door de fabriek geeoe binnenleidingen gemankt en er was dus daar dit na wel ge Mtn hfld Mnria bet buit van haar l raedor verbo ttin en zoodoende bad zy eyae vrouw in veraclieidano weken of liever ia maaodoo niet gezien zy boog zicb over Kdtth heen on ontwaarde mot diepe smart dal dese onkenbaar veranderd was zoo dat zy voor baar behoud vreesde Maria barstte in tranen uit toen zij haaV kuste beide schreiden en Wilfred fluisterde zyoe zuster toe dat hü vreesde dat zooveel aandoening Kdith kwssd zou üoeo Maris nsm daarop soo bedosrd mogelyk afaoheid en ging heen Zij ging naar de keuken eo vroeg aan Sally wal bsre meesteres in dien toestand had gebracht HoofJukelijk gebrek antwoordde de trouw kortaf Z beeft bongsr en gebrek geleden Wst segt gy boager en gebreke Zoo erg kanhet hiar toob niet gesteld eÜn I Ja wel zoo erg is bet bier sedert een Pi tydgesteld ten minste wat baar aangaat antwoordde Sally met een vselbeduidenden wenk naar de zitkamer de vrouw sprak op moer gemeeazamen toon dan wel juist ta pss kwam tegenover freule f ester maar tot hare verontachaldif ïng oioeten wg zoggen dat dit in baar asrd tax en dat zij voorheen kindemlid by Msrls en WitCred was geweest Zji wsaIster ook haismeid by juffrouw Uurdillion geweest en had Ëdith an Maria zien 0 oeien Moester en ik kunnen stevig voedsel verdrsgen brdod en kass of brood en ham of een atok vleesch flrgMtoofUe iardappelen met uien en g kinnen dat met wauk aaat benaden a len fn daarop teres Maar at kan zy niet zij sou even goed de taospanDen en fornuizen waarin en waarop die taken gekookt worden kienen inslikken ats dst voedsel AU men ssn zwakke godheid heeft schiedt aanstelling van nieuw personeel ooodig wordt aan de aanvragen zoo snel mogelgk voldaan en wie eenmaal bet gerief en fOoMeel van bet gas genoten beeft doet er geen afatand meer vau Ds muntgasmeters zgn van een eigenaardige M oBtroctie Men kan natnnrtgk ook andere plaatjes dan 2i centstnkken mits ig slechts ongevetr denzelfden vorm hebben in bet steufje van den meter doen glgden en bereikt dan hetzelfde effect Doch zooals vanzelf spreekt zou dit hij bet maandelgka ledigen van den meter door deo beambte der fabriek ontdekt worden die slechts 2 centstukken aanneemt Bovendien wordt het door den meter gegane gas ook op de gewone wyze door een indozaanwjiziog aangeduid en is men voor de betaling volgens deze laatste aanwgsingaaosprakelgk Doob ds conatructie der meters is bigkens mededeellng van deo directeur der fabriek zoo nttmnnteod gebleken dut in een tgdverloop van drie maanden en bg een asverbruik van 20 954 M sleehU sen verschil geconstatee werd van ééa te veel betaald 2i cent lBk De kleine beswaren die zich nataarlgk ook og deze nieuwe instelling voordoen worden door de groote welwillendheid en voorkomend beid die van ds zgde der directie van de ÜP fabriek getoond worden overwonnen Dat de opneming der meters de controle en in bet eigeneen de adminiatratieve warktaasabadan aear tijdroovpud z in en vete werlikraobteo eiachen is doidelgk Vonr het ophalen van bet geld moetfde opnemer zelft een ejouwermftn modenemen die soms met een gewicht nau kopergeld van 60 kilogram thuis komt Men verheugt er ziob over dat in den laatsten tgd bet voorhe 4td der werklieden die in de eerste plaats deze muntgasmeters hebben aangevraagd ook vesl gevolgd wordt door den kleinen burgerstand kantoor bed ionden en spoorwegambtenaren voor wie bet gebraik van gas onlegenzeggelgk ook veel goedkooper is dan van petroleum In den nacht van 20 op 21 Fabraari ontstond io een hofje in de Weiterbaeostraat io Oen Haag onder zeer verdachte om tandigbedao brand io eene woning De huurder die rwooing di al eens kennis maakte met de jus titie wegens diefstal eo rich al eens zonderlinge had aitgelaten omtveot de gevolgen van een brand werd beklaagd dien Pa opietteiyk ta hebben aaogoetbken eo bod zich deswege gisteren voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden De man ontkende alle schuld doob kon maar niet verklaren boe boven en beueden io het llJLi moet men lieiit voodsel gebruiken tioeta i nat en gelei en oesters en een stukje kip of ven lekker sneedje j een kalfsbout met een paar gtaisn goadw w n dsgelyka dat zou goed voor juffronw Kdith zijn Bo bfj gebrek daaraan ssl zij sterven De deur vaia de kamer ging open eo Wilfrett riep Solly ia ¥ reule Luster si weg Als sU een oogeoblikjs wil waobten zal ik haar naar juffrouw Bordillioo teru brengen Maria isgde den vinger op dou mond Ze 5 hem niet dat ik nog hier ben Sslly fluisterde zy Ik wil niet dst hg zijne arme vrouw verislen sal om tnij te huis te brengen Vrsule Lester ia rortrokkeu was het antwoord dst zoosls gewoonlijk vri korUf klonk Kom dan hier by mevrouw Sslly KU l u noodig Sally ging naar i innen en Maria maakte van de geleynbeid gebraik on stü weg Ie sluipen Op hsar weg naar juffrouw Bordillioo en het kostte hssr niet weinig moeite om tegen deo wind in tegaan voelde zg zioh diep ongelukkig Ue arme Editb had honger geladen stierf vsiT gwbrek Maria Ustor had wel eens ieU dergelijks in boeken of io couianteo gelasen msar dit Inde werkelykheid in haar eigen stand te ontmoeten was tets nieuws voor haar Allerlei akelige gedachten woelden haar door het hoofcl langzamerhand kwam zij tot twee overtuigingen de eeue was dat er menschon waren die eene tere versntwoordelykbeid op zieh laadden de sadere dat zg onmaohlig was om die personents vermurwso Zy bad Cliff Cottage woldrs bereikt bet was een klein Bet wit kaiige met grueee zonneWiaden Juf boil loader eenig verband it lgk bnwcl waa ODtata D Hg miwnde dat die poei het nachilifi tis bkd omgegooid Intoieeheh blaak dat da Hf Toor een klein gadealta ilaehta eigendom van beklaagde trg goad verMktrd was en dat bekl welwilIeDd had gebotpeD om de inboadal van da baren ta helpen raddei ten koste vao zgo eigen goedje waarover hg zioh bitter weinig bekommerde Tevens werd geconstateerd dat reeds vier of vgf malen bg ilen bekl onder londerlinge omstandigheden brand was onlataan an dat an gedeelte van de goederen welke hg van en ander in bewaring bad door hem ten a n bate waren verkoobt terwgl hg bat overiga hnd verzekerd als hem toebehoorende yabitofficier van justitie mr Bnllingbin Wiicbers betoogde dat aiet da kat maar bekl den brand geeticht had weeë er op dat deae bekend haeft een gedeallo der hem toevertouwde goediran te hebben verkoobt eu dat de politie hataeht paar gevonden beeft niet verbgalard van schrik maar ale hel ware afwacbteode het ooganbÜk dat de brand voldoeudeu omvang bad om dan de woning ta verlaten Hg vordarde tegen d n beklaagde wegens verdaistaring eu opaetialgka braoditiobtiog 8 jaren gevangenisstraf Mr Dan Beer Poortogael verdediger cöb clndaerde tot het opleggen vau eene niet la Bware straf voor de vardaiataring en vryipraak wat betreft da braadetichtiag De Haarlsmsahe rechtbank deed uitspraak ia de saak van den beef H F Bnltman te Haar lemmermaer eo veroordeelde hem wegens smaad schrift gepield tegen deo luitenant J H H ten Kate tot een maènd gevaogeuiistraf Eeo vrtand van dr Naoioo professor Brfig ger nit Christiania heeft in eeo scbrg ea aan baron Toll dan bekende RuHisobea ontdekkingsreiziger liio vaste overtnigtog te kennen gegeven dat Naoien de Noordpool beeft bereist eu het talegram dat soovael opzien heeft gebaard waarheid bevatte Prof BrÖggar ichrijfi o m Toeo Naoien te Trome5 afscheid nam van mg uide bg dat bg binnen twee of driejaren dacht tarag te ijjii Allen dia Nanian kenneD stellen een onbeperkt vertrouwen in hem Da moeilijkheden inde Poolzeekounen nietgrootar zgn dan de gsbergen aan de kost van Groenland en de gsvelden vao dit vasteland Bovendien is Naosen nu twintigmaal beter uitgerust dan op zgn vorige eipeditie enign metgeialleu zgo uit tekend berekend voor hnn taak Ik voor mg betwgfel niet dat deze dertien flinke mannan loslaat zgo geweest binnen 2 jaar hnn wag te vinden naar de Poot eo ik baii frouw Iktrdillion was nu eens oude dnme Kr was op hsre zachte wezenstrekken geea spoor meei voa haar vroeger hartelead te ontdekken alteen bet haar was te vroeg grgs geworden Zf ut roor baar theeblad eu zag verwonderd np toen s Maria binnen ug konnn Maria ontdeed zish vsn koed en manlel en nam san tafel plaats oa de meid breekt een kopje en sokoteltio eu een weinig boter binnen Ket gy droog brood Margaretbsf Ja lieve ik est somtijds bij verkiezing mijn geroosterd bttod droog Msria herinnerde ziek dat juffronw Ikirdlllioo vroeger nooit eeno bijxoodere voorliefde voor droog garomlerd brood bad gebod dat ig selfo veel van faMr hield zij zag haar nu ofik opstaan eo atil ds Aksrvaoa uit bet buffet krijgsn en dis op tafel flwten Lydt gij hier ook gebrek Morgaretho F vroeg zy ontroerd Ik heli daar juist vernomen dst Kdith V $ Wilfred gebrek lyden Er volgde eene verklaring want Maria drong er zeer op a B Margarelbo verzekerde dat zü geen gebrek lofd maar dat zg hoogst suinig Isems eo zich van alles onlhisld wat niet bepaatd noodzakel k wf öedert Marht en Kdith een jaar geledenjnffi a Bordillioo verlaten badden moest sjj vsn hare eigene inko mstur van honderd pond jasrlijk leven ly zou hiermede miaachleR toe gekomen zijn als zy r stil oHt eene mekl aUeen vaa bad kunnen leven zg biahl nu slechts eene meid msar zg had ongslukkigerwiize ook Wilfred sn Edith moetaa oaderkouden