Goudsche Courant, zaterdag 28 maart 1896

RECLAME 84Va Vi IMrecte SpoorwcigverbiDdiflgen oiet GUIIÜA Wliiterdlenst 1895 1896 Aaai evaiigeo 1 October TUd vao Grecowlch e M 1 94 It li M Si i it IMt ir t 1 44 aOTTIRBAU il 10 10 10 10 lO M 10 41 10 4 7 51 7 5 i oa a ii a M i 4a tl 7 15 Bu r ger lU k eo Strfnd Hoordrecbt GEBOREN 20 Maart Hendrik Anionic ouden D de Wilde an W C Putton 21 Eliaabèth ooden A Bloot en W B oot Cornelia ouden P Kalkman en A Ooweikerk 23 Willeapje ooden J Nooman en P W Boom 24 Aria Aart ooden J Slobbe en M Scbonton OVERLEDEN O de Bok 37 j achig tan A Verbmg 7 4 07 4 es SODBA OIN Bits OIV HAAS aODDA it as 1 0 11 u aiia iii Si 1 441 6 8 48 4 ii i i7 8 Sa 7 i MJ 10 17 1 41 l Zev n aa 10 41 a oa S looi Omida ta 7 10 8 18 i 10 U 10 54 11 05 11 451 17 1 14 4 18 4 48 5 47 iO 8 88 10 11 gtoM U Blaiswiik Kruiaweg ea Nootdori Lsidscbeadaii an Hakenderp JITBÏOH T o onn owii 7 au 8i o M i 10 10 10 50 la ii la is 1 17 s a a tr 4 4i i i7 7 14 7 4 r i a 54 M 11 Ul li 7 418 47 11 01 11 40 4 17 lO OI t iBe w 7 is 8 II 11 18 ia 4 i a a ia lo ii roorb 8 07 ii oa 11 17 1 01 t io l ll i n sMaga 8 1a ia a 10 07 10 41 11 88 11 41 l Ot 1 87 4 0i 4 17 i i 1 7 7 44 8 81 10 8a 11 Ö I D A U TUCHT 1 05 lO ia 10 57 18 41 l aO 8 17 4 18 4 47 5 57 ii 11 10 18 11 14 8 17 7 10 io at ll aa i 4i t 84 4 018 17 7 18 8 48 10 17 1 87 10 51 11 41 1 10 S oa Ï i0 4 48 5 88 85 f 04 f OUD A A II8T10AM 10 01 lO IT 11 10 l ai 4 47 HM lO U 11 05 1 1 18 4 at a 4 ii ao JTRBOH T 0 OUD A 1 11 14 11 50 8 10 5 58 4 48 ail4fa 11 61 4 18 il 10 81 4 84 10 44 11 07 l aa 8 48 4 87 5 10 7 00 AMSTiIda M o o D A iBstardaK t l M 4I r tSt 4 10 ia aaiU 7 11 1 04 10 14 li ia 8 8 i ao 7 4 Marpaa la Blaiawtk Kniawag a KooH i m aa U ida m Hakndorp M w a li u 1 i ia aa Stopt ta Nootdorp LaidaahendsB en Blelaw k Xivlneg u Hakaadas tMt ortrioigJ dftt tg op de tanigrwi slja Laid Di bet Ulegrim oDtdekte N iiHa Und Uo de Pool ea ik acbt het zetter dat hy den weg OTer de Nieuw Sibftriiche ciltodeo voor deo teragtocbt dn mrest gescbikteftchttf Voorzekdr if het Poollaod efengU QmeDlaod tift enige yiveldeQ ledekt xoodal bet nogpiyk WBf de etreken op Deeawfchof aeD te doorxoekea Ooder dese oai iarwiJaliP ien beeft San D bet fraarHrhynIjjk verkiettlyt er geacbt ia EuideIgke rirbting onar deNieeHSiberiMtbeeiluudea terug ta trekken dan near bet veiten en caidwetten voort te rekken Ik geloof zoo Tavt lu dr Naoeeu en zyo geselUa dat ik oTertoigd beo dat de oatdskkiugtreÏBtger de Noordpool bereikte geheel onreeDkoDmtig syn proRrstuma H t tebgnipbiecb bericht koo niet faa Naneea pertooulyk kofflen culfi oiet wanneer bjj de NieiiwSib riecbe eilandeo had bereikt omdat biJEicb niet soa gebaaet hebben beriebt te lenden foordat bg uker wiet dat zya tuk gebeet eo al tot een goed einde wai gebracht i moet nog de tFrame onbt ecbadigd naar Noorwegen terug brengen Or Nemen hoopt bet vaartuig ta kannen bewaren voor volgende expeditie eo ik verwacht dne geen nieuwe van hem vooriiat hü met de ïFramt in Nnor egeo ii aangtkomeu Dat zei naer ik hoop in den aanstaanden berfit BJjn e Sedert de efkondiging van de door üeo borgetneaeter vaa Woneereduel nitgevaardigdebnitaogewone politieTOonchriftiD ii het te Ping jam ruttig gebleven De burgemeester heeft gisteren oil overweging dnt siadi dien tyd geen verttoriug der openbara orde beeft ploate gehad afgekoudigd dat bet verbod legen bat kouden van vergaderingen ii ingetrokken doeh dat bet verbod togen iaoien holingen voorloopig van kracht blijft Om ta gemoet t komen aan de vele en telkeni herhaalde onregelmatigheden die te wgten jjn aAo da verkeerde oitleggiog die Boowet door bet publiek ali door het apoorwegperioneet ean omuiige bepalingen wordt gegeven wordt een gewyzigd model van kilometerboekjee ingevoerd De wyziging betreft in hoofdzaek de volgende ponten lo Oe klane ii op eiken trook in roodaangtgeven 1 2 3 2o De inrichtiug der vakjei ie in dier voege reranderd dat het aantal volvassenec en het aantal kinderen onder 10 jaren weervoor de halve atatand wordt gerekend elk afzonderlyk moet worden ingevuld Keieen geene kinderen op hel boekje dan ia de open ruimte tusvoheu de woorden an kindt aan te vullen met een liggend kroiateekén De nog in omloop zynde boekjlée blyven van krechfc tot te cijn afgeloopen Op den 21ao Juli a a zal blykeoa le aankondiging in de Staat oouraul van 15 en 16 Maart Ko 4 bet toelatingaexdmen tot het reiervekader worden gehouden Jongelieden die geen aanipreek hebben op vryatelling van dat examen en bet op prya Btellea tot het reaervekader toe te treden moeten zich vóór den 21eD Juni e k tot deelname aan het beditalde examen babben aangemeld hy den hoofduCBeier voor het reaervekailar De gelegenheid tot het aflnggen van hetbovenvermelde examen wordt ateehtiv ntnaaUper jaar opengeateld Velen reeds nudarvoodjgnin vorige wron teleuratelling wyl zy bnddpuverzuimd zie tot deelname aan dat eiamentydig aan te melden Ieder die in den loop van dit jaar 17 jaar bereikt en dia niet ouder ia den il4 janr kan aan dat xamen deel nemen Qcoefendheid in den wepeuhatidel ït goen vareiachte In dat vak kan later een naoxamen worden afgelegd Ilouda e SO Moordrecht Klcuwerkerk g üapello Botlerdam J 7 T M 7 M T 4 7 11 Kotferdam t OaRalla 1 10 Hisuwerka k 1 19 Uoordroch t 8 oudn t ji 8 40 1 47 1 14 i Ol 10 i i7 oa i 14 SO Uonds i ii 1 17 7 lt 8 0 8 11 Oudew l iO 8 i4 Woerden 5 58 7 08 8 II vtrechi t ia f B aa a 4i t t Naar AulanUa Oouda Ml Aiaslanlaa St 1 14 I il 8 15 Nadere iuliehtingeu omtrent den dienst de verdeeling van den dienattyd de voornitciob ten en andere byzonderhedeor kan men tn winnen by den hoofdofficier voor bet reeervakader U Utrecht Ledig Erf No 2 Bet Centrum vermeldende dat een achttal grootbatdelaren in itcenkolen zich lot een confiortium heeft g con titueerd met den baer Van Bfuuingea te Utrecht alageneraal directeur teekent dtiarby het volgende aan Ihi U miascbieo een van de meeat betf ekenitTotle feiten der veracbonen week van onze vaderUudscbe handelageachiedeDÏa Tot beden handelde iedere firma op tichzelf en stelde zy zich met de geringste winsten tevreden koo zelfs wel eena met erlies werken om zich door deu lager aanbiedeodeD concarrent niet een of anderen klapt af te laten nemen alleen ten bate van de verbruikers Vnovtaan sallen zy onderling bepalen welke winsten sy willen behalen en aengesien zy met het Duitache Kolenayndicaat voor tien jaren gecontracteerd hebben dat dit niet rechtatreeks in Nederland zat leveren kan dit bionenkort een reapectabel bedrag worden De kleirere handelaren toch omdet zy geen uitgebreid debiet hebben omdat Ky Eelf geen aandeelhouders zyu g lgk deze grooten van atjoin aartmaatsebap yen en fabrieken waardoor zy millioenen kilo s per jaar zouden kunnen betrekkan kunnen niet zoo voordeelig contracteeren noch met de myoen noch voor het vervoer met de apoorwegmaatschappyeo daargelaten nog dat de grooien zelf fff mynen op np honden en ala deelnemers in het Duitiicb syudioiat made den prys bepalea voor welken geleverd kan worden Je klelue aaltjea znileo da wel spoedig hetlen al opgeslokt worden door de groote aooekenof zy moeten by dit oieawe oousoriiam termarkt komen en de winsten daarvan vermeerderen T In ellen gevalle zal de borger het voelen in zyn beurs eo zal op het hnisboodelyk budget de post steenkolen voortaan heel wat ryzen Qeheel af te kenren ia de vorming van zulke machtige eo ryke couaortiums intussohea niet By den ooderlïngeu stryd dien de menseben elkander aandoen in den handel door de concurrentie gaan er een menigte krachten te loor eo er lou een masaa vernuft dat du tot afbreken wordt misbriiiltt kunnen aangewend worden io de samenleving teo bate van het geheel ala alles minder loilividneel meer gemeenscbeppelijk werkte wel te verstaan zon der het aocinlistiscb worden van bet particulier initiMief Het xou echter weuachelyk kuoutm worden dat do Staat waakte tegen naohtamiabrnik door niet toe te laten dat de winBten dier coosortiumi te zwaar drukken op da klviuereu van kapitaal en zwakkeren van jeeat Pe CervaoteS Khouvhurg te Baenes Ajres ig Maandegkvond afgebrand Gelukkig brak de brSnd eerst nit toeo de bezoekers reeda bezig waren bet gebouw te verlaten JËr waa eene voorstelling gegeven ten behoeve ran de Iteliaansche gesinneu die ten gevolge vau den atag by Adoewa geleden hebben TOOlTBBri VBIxyD FBITZ liet is Wdl dertig jaar geleden dat men wonderlyk opkeek als iemand die aanspraak maikte op den naam van een ontwikkeld meuscb dorst ESgi en dat hy ntet eenige werken an Ërckmann Chatrian gelezen had Meu dweepte mat die eenvoudige verbalen waarvan de beelden uit bat leven gegrepen waren Door heel de beschaafde wereld heen kon meü het begrypen hoe daar in de Ëlzaa de mèucheu zoo vArtrouwelyk met elkander omgingen dat er byna geene greuslynen bestondeD die alanden raa§en of aanbangars van veraobillende geloofabeiydenissen vau elkander scheidden De literitunr bad zich nog niet verlaagd tot bescbry ing veel minder tot bewierooking vén het platte het alledaagscbe bet gemeene zelfi tvanrtoe zioh later da irealistische srhnjvara geleend hebben tok op dan by val van liet laaend 10 17 10 t4 11 01 ll Oi 10 7 47 ll lg ll tt 40 10 11 11 14 l tl 10 11 1 1 1 I BIi pnbliek dai door da ontwikkeling van het onderwya lekar wel verlieoToudigd ie doch waarvan d smaak ontwikkelde in omgekeerde verbonding tot het aantal lezera Het toooeel heaft e literatnur gevolgd an vandaar een menigte van tooneelKhry ers die stukken in de wereld brachten üeht en wuft en zonder atrukkiog aiechts geschikt om een oogenblik de ziunen te stree enen dan terstond daarna voorgoed vargetco te worden Hat IS de kroon op de werken aa Erek niannCbatrian dat ze itof gaven lot tooneelstukken welke door den zwerm dier dagvlinders nivt begraven kouden worden maar als echt klitssieke werken hunne naarde b yven behouden tVriend FriUt door H P I ndier bewerkt en opgevoerd eooals bet Dunderd evood in sOns Genoegen door de Kouinklyke Vereeniging Hrt N6 ïerlandïch Tooneel werd gedaan ia eene paj aende illustratie voor bet hierboven aangevoerde VVy behoeven den loop vau het atuk niet te herhalen wy nogen aaooemen dat Vriend Fritz voor onze lezera geen ieaweliog was en dat ieder d u loop reeda kende eer meu zich naar de achoowburgzaal begaf In bet spel troffen echter enkele tooneattjes meer byzonder de aaodacbt waar dia voor de opvoering acherper lo beeld gebracht waren dan do novelle ze besehryven knn Zoo waa de predikatie voor de onvcrbeterlyke zwelgers en vrouweohatera keurig uitgewerkt en werd zoowel door den rabbyn Louis HonwmeeAter als door lijuetoehoorderD waaronder Vriend Frita 8chu e voortrelfelyk uitgevoerd In b t tweede bedrijf waa het tooaeel aan de pomp beelderig en werd het pubfiek getroffen door de houding van £ leazar en Hebekka v De ootknooping door iedereen voorrien waa toch verraaaend rn het gebeele atuk waa een uangename variatie voor de bezoekeis der toooeelvooratelliagen omdat de toon die er in heerschte zoo volkomen rerscbtlieud was van hel gros der nieuwera stokken welke tegenwoordig by voorkeur wordflo opgevoerd De beer Louis Boawmeester gaf den rabbyn in baude jng en mimiek met boivouderenswaardige correctheid weer Mevrouw vun Oliefeu vertolkte een Saze zooala de achryvers haar begrepen moeten hebben de boerendochter verlegen en schuchter in hei ezeUchap vab voorname heeren maar actief knap en oppassend in hare landelyke omgeving De heer iJcbnlze waa voor de titelrol behooriyk berekend en voerde die met stuaak uit zonder zich te laten verleiden ora te veel op den voorgrond te tredeov Hat overige gezelschap zorgde voor een iharuonisch geheel eu da toeaehouwere werdennu en dan genoodzaakt hunuen byval levendigte betuigen De abonnemeotevooratulliogen zyn na afgeloopen en wy1 tfllen er prys op te verklaren dat ay gedurende dit seizoen alle redeu tot tevredenheid hebben gegeven Oe afwisseliog der twee beate tooneelgetetticbappen die Nederland bezit werkte zeer giiostig op de keuze der stukken wearvan dit jaar byoa geen enkele tot de soort behoorde welke om inhoud of inkleeding onwaardig behooreo gekeurd te worden om üuor liedep van kuuxt eo smaak opg erd of bygewoond te worden Tot weerziena aan Het Nederlaiidaoh Tooneel c tot weerziena aan de Vereenigde Hotterdamscbe Tooneelisten Dank aan de Directievan 0n8 Genoegen t L P J Biiiteniandscl Overzicht De commisaariisen der Egyptische Scbuldkaa hebben sonder zicb te atoren aan de oppositie TAU Frankryk en Rusland de geraagde £ E 500 000 ui bet reservefonds voor de exp dttie naar Dongola bewilligd £ g 200 000 zullen dndelyk ter beachikkidg warden geateld I K D A M S 9I a 44 t l4 7 11 4 to 4 57 1 04 a o 4 oi e o D D A 11 10 la ao i a 1 41 i ia i tt t oo l ll 1 10 s oi a ii s Ha 5 51 7 107 48 8 301 Vaorh 5 57 Z Zafwi ll Utnaht 7 50 Waardaa 8 11 Oadawalar 8 11 Oalida l aa 84 D i Bngelaobe Italiaansche Duitache en Oottanr kaeha eommiaaiiriaaaii itamden 66r de Franscbe an Raiaitcha eommiuariiMo aUmdaii tfl i n na gt protaataerd te bebbeo giogao laatatgenoamden haea üet Pargscbe sjodicaat dar bonden trb Egypiische Kbold heeft ODmiddallgk da eommiuie eo de miiiistera ala TenDtwoordeljjlt ga dagraard In bat KDg lscbe Lagerfaoia wide ficami nieter Cnrzon dat da Porta niet g protaataard bwft tegen da expedilia op den Njjl Di Bnllan beeft alleen iolicbtingen gevraagd orer den aard en bat doel der operat êo en daarvan il bem meded eling gedaw Er ia nietrooroit kenoia gegeven van het plan om naar Soadaa op ta rakkan De porta beeft nieti gedaaaof nieta willen doen waardoor da batoegdbeid van den Kbedira wordt Toorbggegaan De Franeche Kamer sefca de beraadvlaging over de iokomstanbelaating voort De beer Cocberj praaident der brgrootiiJga commisiiie zeide dat bet ontwerp der rcgearing in itryd is met de groota beginaeleu der republiek e aanneming ar van kod een raactionaire beweging doen ontstaan Da radicaal Oaillamet aleide een motie voor waarin verlangd werd dat de coramisaia en de fegeering in overleg zooden treden over een plan tot belaatiogbervorming gebaveérd op aan belasting op het zuivere inkomen en niet op bet globale inkomen Bourgeois verklaarde dat bg in het aaonemen dezer motie eon votum van afkeariog zon zien De motie werd toen erworpeo met 288 tegen 272 stemmeu De algemaene beachoDwingeo w rden gesloten De radicaal Dron stelda da volgeode motie voor D Kamer vertrouwen stellende io da rageering en vastbesloten om in plaats van bat personeel eo bet mobilair en de belasting op Heoren en vensters en algemeeoe iokomitenbelaating in te voeren mot trapsgewgze ontheffingen voor laagaangeslagenan laat bet aan de biidgetcommi aie over om io overleg met da regearing daartoe de middelen te zoeken Het eerste gedeelte dezer motie werd aangenomen met 297 tegen 249 stemmen op bet tweede gedeelte werdjn verschillende amendementen voorgesteld o a een door dan radicaal Pbnrquerv de Boitserin Bourgeois Buvaardde dit laatste en stelde de quae tie van vertrooiven Levendige agitatie Het nmendement PüUrquary werd aangenomen met 285 tegan 276 stemman Hec laatste gedeelte der motie Dron werd met opsteken der banden aangenomen an da gebeele motia vervolgena met 286 tegen 270 stemmen Om 10 26 werd de zitting opgeheven lo de FrnoFcbe Kamer zgn weder eenige stormachtige vergaderingen te wachten De sooialistittcbe groepen ti bbeo besloten op grond der verklaringen in het proces tegeö Dopas afgelegd aan de regeering t vragen een vervolging tegen Bibot en Lonbet io te stellen Dat Iie vraag tot iets andara dan tot keltige tooneelen in de Kamer aanleiding zal geven ii niet te verwachten Het verloop van de detialteo over da inkomvteiibelasting toont reeda welk een prikkelbaarheid ia d Kamer heerscbt De linkersijde kau geen enkelen spreker tegen bet ontwerp halm aan bet woord laten voortdorend wolflen i e sprekers io de rede gevallen en berbaftldaIgk moet de voorzitter de onderbrekera tot de orde roepen Het toooeel dat de zaal bij zulke toespraken aanbiedt gelgkt aomtyds frappant op bel beeld der zitting van de Conventie dat in het Tbéütra Porie St Martin in Sardgi s Tbermidor te zien is Alleen met dit vencfail dnt de tegadk woordige afgevaardigen nog niet s lagoillolino roepon maar bet laten bg sch woorden en hg den kreet Detcendez de lal ibaae c 57 I IS 10 04 10 11 10 18 10 17 II O a os 4S ea i8 a ii 10 08 a oi i ai I il 4 10 1 10 i n 17 4 41 47 i il 7 50 1 00 07 0 84 aa 10 84 sa II 8 41 48 11 10 9 45 11 10 7 45 8 49 De gematigde bladen hopen dat da woaata uitvallen der linkerzgde eiodelgk aan de aseard h id den moed zullen geven om zicb ta vereenigen en het Kebinefc ten val te brengen Tuaehn £ ngalud sn Traaataal ign de betrakkingen wedar zóó gespannen dat aalfs Kmgar a reis weder twgfalachtig wordt hoewel bat Engelacbe vlaggeechip St Oaorgai ta Kaapstad raada op hem ligt te wachten Ma loolang da tegan Mei opgeroepen Volkstaad niat bealiit beeft kan toch van Krugers vertrek gaan sprake zgn maar Engeland scbgnt oagadnidig ta worden en ham tot ean bealiat aal woord te nopen Da bahaodaling van het procüi tegen dr Jameaon an zijn officieren Dinsd hervat avanals de vorige kaaren werd de ziltiog door aen groot aantal dames en heeran uit de Londenaebe aristocratie bggewoond Da getoige Banzera majoor hg de politie van Beetsjoaanaland dealde een an ander mede over de plannen tot verlenging van den spoorweg voorbij Mafeking de troepen welke de Chartered Cornpan aanwierf heetten bestemd te zgn om dien spoorweg te beschermen tegen e n vgandelgk Kafterboofd De verdere behandeling van het proces is verdaagd tot 28 April in afwachting van eanige getuigen die uit ZuidAfrika moeten komen De politie recbter air John Bridge dmkte den beicbuldigdeu op het hart om van bon vuorloopige vrgbtid gean misbruik te maken en geen a tnleidiog te geven tot demonvtratiei Ia de Amarikaansche Dnie lesft de beweging ten gunste van den opstand op Cuba weet een weinig op Da Senator Mills heeft een resolutie voorgesteld waarbg president Cleveland uitgenoodigd wordt volledig zelfbsstour voor Cob van Spaojs ta eischen In geval van wei eriag zon de president dan gemachtigd wezen tot gewapende tuascbenkomst en bezetting van het eiland Da aanator Platt stalde een ïiamiddeland optreden van NoordAmerika voor Ken gemengde conmisaie uit beida Kamers zal over deza voorstellen advies nitbreogen Twee leden van dau Senaat hebben opnieuw tegan recbtatreekicbii stappen gewaarschuwd omdat daarduit oorlogsgevaar ontstaan zon De algemeena indruk te Washington bigft inlusscban dat Noord Amerika bet niet tot een vredebreak met Spanje zal Isten komen Ala gevolg van de aanneming van Sberman s motie ign nu de onderhanileliogen tusschen de beida declen der volksvertegonwoordigiog weer begonnen De motia luidde aldus De Senaat zich niet kunnende veraenigen met het amendement van bet Huis van Volksvertegauwoordigere op zgn resolutie aangaande dan opstand op Cuba verzoekt nader overleg met de Kamer over de positie der twee U uiten in dezen c De Kamer heaft nn nienwe afgevaardigden benoemd om met de gedelegeerden van den Senaat te conferevrao Dinsdagavond kwamen za bg elkander maar konden bet niet eens worded Gisteian sou man bet weder jirobeeren De Kamer wil zoo men zegt baCr rcsoIntie niet loslaten voor die van den Senaat Blgven beide partgen koppig dan zal al dat overleggen weinig kttnn n baten Cleveland zon het zeker niet ongaarne zien Volgens aeu te New York uit Havana ontvangen beriebt zon thans voor de tweede maal tengevolge van een misverstand natuurIgk een bloedig gevecht geleverd zgn tusacben twee aldeelingen Spaanscbe troepen Een kolonne onder generaal Godoy zag een andere kvlonne onder kolonel Holguio voir een bende upstuudehngttii aan Het gebeurde tuaacben bet booga suikerriet op een pluntage Een luitenaurkolooel en 16 man werden gedood vgf officier en 84 soldaten gewot d onder walks 8 doodelgji vdór bet misverstand zicb had opgehelderd Het onlangs vermelde gevecht bg Candelaria dat als ean groote overwinning der Spanjaarden werd vaorgeateld moet integendeel een geduchte nederlaag voor ben geweeat KJio Het verlies aan dooden en gewonden Mliep meer dan öOO terwgl bet verlies der opstandelingen niet half zoo groot was VBRGADERINfi VANDEN GEHEENTfiilMB Vrijdag 27 Maait 1896 Voorzitter de heer R L Martens bnrgemaaslar Tegenwoordig alle leden behalve de heer Dealing met kenniigaving De Notulen der vorige vergadering wordei voorgelezen en goedgekeurd De Voorzitter deelde med dat door Qedep Staten waren afgevoerd VK het kohier der balaating J Hoevenaars tfE Roit en dat da aanilagen waran gebracht van B Straefland van f 1800 op f 1850 E V K v Borne van f 2200 op f 1350 H 0 KortaBoevar van f 8000 op f 7000 J Voa tan f 2000 op i 1450 en S P v d Kleun van f 2100 o f 1550 Ingekomeo 1 Da Vardlagan van bat Maaanm van ondhedan van Ragantan van bet Hoffomnagesticbten van da Kamer van Koophandel en fabrieken In handan ran B en W om te dienen bg de lamanatalling van hat gemeentererilag 2 Eena miasiva van Regenten van betHoffmanigesticht tot wgaigigg dar begrootittg Xar viiia 3 Kane miniva vu da Commiaaia vuToazicht ovar bat Mnaagm van oadbadan inzendende de rekening ovar 1895 Ter viiia Eene miiviva van bat Bargerlgk Armliestuur bezwaar m kenda dat op de kieiaralgatvoorkomt J de Bruin die bat vorige jaar onderstand had genoten voor ago 1 1 Jarig dochtertje In banden van B en W Een brief van B en W tor bagalaidingvan de Bekening der Gasfabriek over 1895 Ter viiia Eena missive van B en W om hetvooritel van den ha r van Galen batraflendede bezoldiging van den Dindenr der Gasfabriek niet aan t nemen maar wel het vooratolvan B en W Ter viaie Een sabrgren van B en W om denbeer Vt Sieverdink op te dragen een onderzoekin te stellen hoe groot da offers der gameentozooden zijn om tot penaioneering der beambtenen bedienden der gemeente over te gaan Ter viaie 8 Eene missive van B en W om met deVerzekering Uaatachappg L Union te Pargseen otereeukomst te sinitan tot bet verzekerender gemeenteeigendommen Ter viaie 0 Een voordracht voor directeur der alg begraafplaats daarop zgn alpbabetisch geplaatstH Klegweg en K VVoil Fz Ter visie 10 Een voordracht voor lo aanspreker daarop zgn geplaatst L Binnendgk en M Dekker Ter visie U Rapimrt van B en W op het sdresvan de wed D van Straaten tot alwgzing adviaeerende Ter visie 12 Ean adres van dan heer A K van derGarden verzoekande eonceasia tot den aanlegvan een telefoon io deze gemeente Het rapport vac B en W hierbg gelgk ingezonden advisaferl tot verleening der concessie Ter visie Een adm van i A Roepen verzoekende een stuk gerioleerde grond in bnur temogen hebben Ter viiie Een adres van bet bestuur der Vareeniging Tot heil des Volks rerioakende eenstak grond in bnnr te mogen hebben Ter visie Een voorstel van den heer H M Dercksen om dso heer J van Galen als gemachtigde naar den Itaad van State te zen deain zake de vereeniging der beide Burgerscbplenvoor iongeni Ter viiie Een acbrgven van Mej M E C Klnit kenniigevende dat hare zuster Mej H P Klnit onderwjjzerei is overleden Aang voor kennisgeving 17 Een adres van Mej A Schouten verzoekende eervol ontslag als onderwgierea aande Burgefschcol voor Meisjea Op voorstel van den Voorzitter wordt dit eervol verleeod tegen 16 Mei a s Sollicilatiën naar da betrekking vanStadsvroedvronw all van i Steenbergen teKampen C Keiler te Amiterdam F A vanUgka ta Benneboin en M J de Heer geb Rudolf to Rotterdam Ter viaie Sollicitatie van L Binnendgk verzoekende benoemd U wo rden tot Ie aanspreker Ter visie 20 Een adres vau de afd Gouda darHoll Maatacbappg van Landboow verzoekendede beer B j Scbipborit als onderwgzer tawillen benoeniet daar genoemde beer akteheeft voor het landbouw ondcrwgs Aangenomen voor k pniagariog 21 Een adrei van de hh Oanverit en deKanter conceasie verzoekende voor mp elektrische tram van Gouda naar Boskoop enAlfen Ter visie Aan de orde De benoeming van een Onderwgzer aan de TgsiBbeuschool Benoemd wordt de heer J Smit met 10 st de beer Schiphorst verkreeg C st Zonder hoofdelgke stemming worden vervolgens goedgekeurd Wgziging er Begrooting van het BurgerIgk Armbestuur dienst 1895 Wgziging der Begrooting van bet Bestede lingenbnis dienst 1895 t Adres van den brngwscliter O van Balen betreffende een brngwachtorahttisje Voorstel om G van Dort alhier ta ontslaan an de verpHcbtiog tok betaling eener recognitie Aan da orde Voorstel om arng to komen op het Raadibaalait van 28 Fsbrnari jl voor zoover bat betreft de aaawgzing der personen oit ie de Uireetonr der op te ricbUn Avondschool voor ambacbtilieden zal warden benoemd Over dit vooratol werd nog eenige discussie gevoerd Het voontol van B en W om een diractour te benoemen uit de leeraren werd in atemming gebracht en aanganomenXmet 10 tegen 6 stemman die dar bh Vingerling van der Sanjeo Jasperi Prince van Galen en Darckaen Aan da orde Adrea van M Paligtaaf e a tot beatrating van da Heerenkade Op voontol vau den heet Vingerling wardt dit aangebonden tot Je volgende vergadering daar er aan nader adrea daarover zal worden ingediend Niala makr aaa de orde ignda wordt da nigadaring door den Voonittor gaaloton LUST vau brieven geadraaseerd aan onbekenden gednrende de Ie helft der maand Maart 1896 en torug to verkrggen door tnsschenkomat van bet postkantoor to Gonda Variondan tan tlOUDA B Rip Amiterdam Da diractour van het Poatkantoor VORSTER it teMice nMammx xuuite mAVOBcmoBmmm mUemtc EjMXJtBMfiOÊtn A sui os Al Match Taillent GOUDA Kleiweg E 78 Beurs van Anislcrdam alotkra 90 MAAKT Vorkn Niniiaiiio Cert Ne 1 W 8 i l dito dito dito 8 100 dito dito dito S lOOH Ho o Obl Uoutll 18S1 J8 4 iTius Inaohrijviug 1888 81 6 77 OoRiNS OU inpapie I8 BÏ I 88Va dito in zilver 1808 t I 4 ia PoaiuoAL Oblig met coupon 3 dito ticket 8 in i IviUNS Obl Bionenl 1894 4 S i ditonsoona 1880 4 97 ditobü llolhs 1819 4 UVi dilobij Hop 1889 90 4 97 V ilitoinRouJ leen 1888 I dito dito dito 1884 6 W a SvuiJl Psrpel achuid 1881 4 6B Tomiuj Gepr Uonv leen 1890 t 80 Oee leeuingaerieD 91 Geo leeuing aerie O 81 Zcin Ara Uip v obl 1892 114 Mailoo OM Buit Sob 1890 8 98 VvizllILA Obl 4 onbep 1881 48 AiaanibiH ObliKalieu 1896 8 lOO Eomanill Steil loon 1894 3 97 Nln N Afr llandeUv sand 49 Anndab TsK Mu iorliSoslen I 790 DeuUsataclisppij dito K i9 Amh Hypotheekb pandbr 4 lOi ault Mii der Vorslenl aand St aQr Hynolhookb psudbr 8 101 Hederlaudaiiho bank sssd I00 Ned Usna bnu rb dito 145Vi N W kl aZHyp b psndbr 6 16 Rott Hypolheekb pandbr 8 101 U r Hypotbeekb dito 8 I 100 OosTlNa Oost Hong bsuk ssad 140 Knsl Hypotheekbank naudb 4 98Va Amiuxa Squit hypotb psudb B f 70 Maiw L 0 Pr Lien oerl T 7 NlD lloll lJ Spoorw Mij aand UI Mij tol Kipl V 8t Spit aand 9i Ned Ii d Spoorwegm aand 198 Nod Zuid A rik 8 aand 8 168 dito dito dito 1991 dllo i 101 48 Bl a lTU lz 8poorwl 1887 89 A Kobl M 1 Zuid lul 9p my A H obl S Bl PoLIN Wirachsu Weeneu saiid 4 100 Eosi Or Busi Spw Mij abl 4 99 l a Baliisobe dito aand 81V Faatows dito aand 77 Iwani Uombr dito asud i 108 Kurak Cb Azow 8p kap obl 4 101 dito dito oblig 4 100 Aiinu AX eot Pao 8p Mij oM 100 Ohio fc North W pr C r und Hl dito dito Win St PeUr obl 7 186 18 ia Denver fc Hio Gr Bpm oerl v s ll IllinoiaOeotral obl in goud 4 108 Louiav fcNashvilloCert v aand EO i Meiioo N Spw Mij lohyp o 108 U 14V Miaa Kanaaa i 4 pot prof isnd 1 1 N ïorkOnUriok West aand 14 dito Penas Ohio oblig I lOj ia Oregon Calif lobvp in goud 6 7 8 8t Paul Minn fc Manil oTil 7 106 Un Paa Hoordli n oblig 8 108 dito dito Line Col Ie byp O 5 87 RmAOA Can Soutb Cert v aand 49V ViK G Ballw fc Nsv Ie h d 0 O 14 AmaUrd Omoibua HQ aand I 80S Kotterd TrAmiveg Maata ssul 100 NlD Stad Amaterdsm aand 8 108 Stad Rotlordsm ssad 3 I 108 BllBtl 8tadAntwerpolil887ï lOJ 8ud Brusaol 1881 9 109 Homo Theua Regullr Oeaellaob 4 tlO OasTlKK Stsatsleening I860 5 184 K K Oost B Cr 1180 8 U IfAKJi Stad Madrid S 1868 85 Nan Tar Bes Hyp Bpobl eert tl 4 door 94 Proffonn n d MttUeijnen bepnafd en aanbevolen hebben da Zwitaenoha Pillen van Apotheket RICHARD BRANDT eene wetetdtermaardheid terkragen wegana honne onterbatorl ke stollige aangename en tovena tolkomn ou schadelgke werking tegen Verstoppingen UardlifvigheM ontoenik Qd oatlukina eo Aé OQiuuigsnamii gSToIffen duurui hoorapyn hwUloppm n liIcMtdsMuidraDg duiulig1101 1 mtatjjkheid gebrek uu ttatt eos De koatfu ran eeu dagelyk ch gebruik tya lOMr 3 cenUn Niftt uden te Terkrygen dan in doosJMi k 70 Cents in de Apotheken Iloofddepót F E ïAS ANTKN KOLFF A o r am U V£RT£NTI£N Den Saton April hopen onze Jgeliefde OudifW on Grootouders P TKUN18 Dl HOOO ax PBTR0N8LLA LBN8 V HUNHa 50 Jarige Eclit7ereeni£finf te herdenken HuHhn liankbart Kindtrtn n Klemkindirm Gouila 27 Maart 1896 ♦ De Heer eo Mevrouw A W R0K8UaiaaaiN gaten kennii tan da gaboorto taneen Zoott Oouda 26 Maart 1806 Heden overleed zacht en kalm na een geduldig en amartol jk Igdeo mgn innig geliefde Echtgenoot den Heer CHRISTIAAN HBINRICH WILHELM KAHLB in den ouderdom van 42 jaren mg nalatonde vier kindeten nog to jong om dit smartoliik verlies to beaeflen allen die do overledene gekend hebben zullen met mg het verlies betreuren WedvC 11 W KAHLB Ooi ia 24 Maart 1896 Keitigt m Aljtmetne Kennütfiuitif Heden overleed zacht en kalm na een geduldig en amartolgk Igden onze geliefde X wager den Heer CHRISTIAAN HEINllICH WILHELM KAHLB in deu ouderdom van 42 jaren K E BCIIWBMMER G U 8CHWBMMER AmtUrtlam W K 8CHWEMMBH E SCHWBMMERAmtrii oort Kotl KAH inlfsrAim Wed W H C KAHLB ScHwaüH FHAÏTSCHE STOOICVEBVE It CkemlMte WauoberiJ H OPPË ilEIMEK 19 KruUkadt Botterdam Oebnvetoerd door Z M den Koning der Belgen Hoofdde t toot GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit toot het atoomen en ttfra taa 11e Heerenen Dameigarderoben alicok alle Kindergoederen Speciale inrichting toor het itoom n tan plnche mantola teeten bont eoi Gotdgnen tafelkleeden enz wotdM8 naat de nieowato en laatito methode geverfd Alte goederen hetiy gestoomd of getetfd worden oMohadtlgk toor de gezondheid en tolgena itaal bawarkt