Goudsche Courant, maandag 30 maart 1896

Maandag 30 Maart J896 34ste Jaargang So 6088 wmm coiMNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatel van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uilf ondering van Zon en Feestdagen De prijs i er drie maanden is 1 25 firanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN DIJKGRAAF BJN HOOGHEEMRADEN VAN RUNLAND brengen bjj dezen ier ken nil Tan IngaUnden l dat de yoorloopig opgenomen Rekening over het dienstjaar 1895 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uar ter inzage van een ieder zal liggen van 27 Maart tot 9 April 1806 en aldaar teg6u betaling Tan 15 ceut in druk verkryghaar zal zyn 2o dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze Rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus uiteriyk op 17 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 30 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 18 April 1896 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde Rekening Dykgraaf en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dflkgraaf H P BËRDENIS VAN BERLEKOM Secretaris inwrüvi Rheoniatiek Leodei S AHkBrPain Expeller Wsf hmia mwrüriog tegen Jiclit nai Rheumatiek Leadenpynen kortom tnUiuRl Wal il mat liet Ml nint aan te wnden tegen S Aflker Pain Ex peHer T ieVdh d7 Ifgf most dol stewU in ieder hmsgeKin sTegg Aflker PaiB ExpBlIer Frija ee oant 7IS Mnt m fl 2i de Stuuk Voorhanden in de uiMflta Apotheken en by r Ad Riohtn t Co ie Hottoidam Te Gouda b A WOLFb Markt A l b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt OmaAVrNKEL CB KONIMlUJKIi SroDMVl RVI RU n HI IMISI Hl W VSSCHKRIJ Agentuur bjj de Firma Wed BOSMAlf te Gouda U A M E S Hode Artikeleii en Garneeringeii op elk gebied HAUTE S JNOUVEAUTÉ S FOUENITUEEN voor JIAAI8TER8 en KLEERMAKERS bekend goedkoop en solide KUIMe SOItTEEttIi G ir CORSETS m QLACÉ HANDSCHOENEN KOUSEN t Hokken Hlouten irlcoU Keuken en Fanlasie Séorlen enz enz 6000 Stuks uit de falliete mtaaa eener der eerite buitenlandtohe fabrieken over Leger Faarden Dekens tnüeUa tegen den ipotpriJB van fl 2 76 er Hliik worden uitrerkooht Deze dikke onslijtbsre dekens xijn zoo warm als een pels oa 140 X190 om groot dus het Tfheelo paard bedekkend met wol opge naaid en 3 breede streepen voortH en kleine partij witte woUeneSlaap Dekens groot 140X190 cm wegens zeer kleine slecbta door vaklui bemerkbare fouten in hei weefael aangeboden ad fl 3 50 per stuk Kosten anders het dnbbele WT Duidelijk flMbreven beiteliioffoii worden 100 lang de Toorraad strekt legen toezendlnu v n hci bedrMff of onder rcmboun prompt uU voerd B Hnrwlte Maastrlobt Groot Staat 31 Voor GOUDA en OMSTREKEN worden degelijke ijverige personen GEZOCHT Toor bet waarnemen van een gemakkelijk Agentschap waaraan gruote voordeelen verbonden zgn PiVJEUd JS Offerten met reiereutiën onder verdietiatet aan het Algemeen AdyertentieBureau van NIJGH e VAN DITMAB Rotterdam pS anANDS MJL AMIIfB SU ïrintemps T E PARIJ S Zenden gratis M franco de generale geïllustreerde catalogus in ds hoMandsclie en franache talen bevattende de nieuwste modes Yoor hot Zomersalzoen legen gefrankeerde aanvrage gorlcht aan MM JULES JILÜZOT C PARIS Ue stalen der nieuwste modestoffen in vuorraad hij MP lntemps worden eTenees kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelgk de verlangde soorten op te geveo en ongeveer de pryzen te bepalen Versendlngenuaar all Lajadan derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden dw verzendingen voor Franco Yraobt n Rechten Correspondvntle In alle talen Geen GrijsHaarmeerü DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjea van het ho otd weg Eischt op den hala van den flacon London DiFOBË Verkrygbaar in flacons van 1 50 f 0 85 bij I C T Sfabr de Papiermolen te Gourfa Wie zelïor l j i h du Dclüe i Eikel Cacai te omvunf jn resttjm iigestold ea na velö DrtDfuemiQgun in dtn handel gekomen üiuk dun naaiu des uitvinders Dr Michaelis vervaaidigd op do beste machines in het wereldbercemde étabblisseinent van Gebra StollW6rck te Keulen eische J p n2iel2aeli5 Eikcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacai ie met melk gekookt eene aangename gozundo drank voor diigelijksch gebruik een i 2 theelepels van t pmder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrheo sleunta met water te gebruiken Verkrijgbaar by do voornaamste H Apothekers enz Vi Ko Vi Ko prmfbugjes j f 1 80 c Ü 90 o 0 35 Generaalvertegenwoordigor voor NederiaTid Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistniat 103 PUIKE OV DE SCHIEDAMMER E1TEVEE Merkt Verkrygbaar by M PEETER8 Jz N B Als bewijs van echthoid is cachet en kurk steeds voorzien yan den naam dor Firma P HOPPE Gouda Druk van A BBisiiKiN Zmn NIGHTOAP AMEKSFOOBT AHERSFOORTSCBE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen Meel abrtek Gewoon Krentenbrood wordt van de beste soorleo tarwo prima krenten on prima rozijnen gemaakt altééu met zuivere beate onafgeroomde melk vermengd en blijft biür door vele dagen verscli en lioerlijk van smaak en is verkrijgbaar in bU8 vorm en Engelsotien vorm platten plaatvorm in stuks van 8 ot 12 et 16 et 24 et 32 ot Gewoon Paasollkrentenbrood wordt aU bnvcu maar met meer prima krenten rozynen en andere prima grondstolfen gefabriceerd is liier om nog fijner van I smaak en blijft nog langer versolt en is verkrijgbaar in busvorm en ÈngelI schen vorm in stuks van 10 ot IS et 20 ot 30 et 40 et Fijn FaaROhkrentenbrOOd wordt van speciaal uitgezochte prima zuidvruchten boter I eieren enz gefabiicoerd is hier door oen overheerlgk üjn gebak blijft weken laug versch en is voor deze uitmuntende kwaliteit zeer goedkoop en Verkrijgbaar in busvorm en Engelscheu vorm in stuks van 20 ot 30 et 40 ot 60 ot 80 ot Tulband is als Fijn Paasolikrenieiibrood en verkrijgbaar volgenB geheel I nieuwe verbeterde vormen in stuks van BO ot 76 et loo ot Onze artikelen zvjn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépót houders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de rabrlekstitels en W H MEUHSING Eenige dèpóthouder te Oouda J L LEEFLANG Korte Tiendeweg Door geheel Nederland dépóthouders gevraagd tegen flinke provisie en I I franOO vraohtea der vollo en ledige kisten StooarrcLloootd ieziLSt iESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTEECHT des morgens ongeveer ten xeven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezea goederendienst bestaat ook eene zeer goedhoope reisgelegenheid voor Passagiers naar UTRECHT en tusscbeugelegeu plaatsen Kantoor Xieuwe l eerstal De Agent H J MOERBKEK 35000 Gulden is de HOOFDPRIJS bjj de trekking der Premle Aandeelen Jf H Vereeniging Bet Witte Kruis op Woensdag 1 April e k Ingevolge het by de Nederiandsche Bank gedeponeerd Waarborgfonds en den tegenwoordigen lagen koers kan dit lot met recht een der soliedste en goedkoopste genoemd wordeti Miaste uitiohn spri s i Giildenl Metea kstaan niell Prijs per origioeel lol f 7 80 tranco per post na ontvangat van het bedrag Op verlangen wordt prospectus gratis toegezonden Max Stern in Effecten Spui S3 Amsterdam Het groote aantal zenuwkwalen viluhofen en bemé op do ondervindli opgedai r B BO jarigfl praktijk Door waaa hliiv vnu bet hoofd cenmnKl per das worden daartoe sreschlkte Hiofliaii Voordo bnid onmiddellijk aan tact aennwirestel modesedeeld Met deze ffeneSBwljie warden warkalljfe Bchltterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van ean do r den nltriadw gMchreven werkje OVER ZENUWLIdDEN EN BEROERTE hars voorkoming en neneilng binnen korten tijd raeds de Sla druk reraohenen is Dit boekje bevat niet alleen vow bal tNtto ïnbllsk verataaibare verklariniren omtrent het we n r J n i T T T pnbllflk vërataanbarV verlüaringen omtrent het wezen de73ëuwe M the rarfo GiTll nnadir zelfa in wanhopige geTallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wateniohasDaUlka TtrhandelingflE uit de medUelie bladen die aan deze geneeBWiJze gewijd zijn loomeda tft ft vin tal Tan getnlgBchriften van hooggeplaatste geneeaknudigen onder welke P Miniira aiai dr r aan de polvkllniek te Parljt rue ougemont loj Stelngraber med dr praktlieWariaTaaihHr w Kt ilnnlien aaafloht da Charenton Saniflltiratli tir Goha t Stettin QroaimanH ad dr arrgid vta ta igen Dr 1 Foreatler geneeiheer dlrecteur van het hoiplUal ta Agen Oehalmratli Or Sohering kutM iFela Bad Emi Dwiai fflBd dr geneeihaer direoteur dar galvano the aiieulliohB lariohZj ihhÏ i tl Parlla rua 8t Honoré 334 Contul von Atohtflbaoh med dr Lrtu n au w J lüI JT Conaall Central d bygline et Janttj In Frankrijken vele anderen T H lennwlioofdpijii af tot de vooMfgaande kenteekenen vau apopIeKie herBenberotrU to IM seeren nog steede alle middelen door de mediBohe wateniiohap aansewend Bent aan Oen nlnirw tijd komt de eer toa dat zij door het geltniik maken van deii eenvoudlgsten weif munalljk Uaft de huid eene phyaiologiaohe ontdekkine gedaan beeft die na lionderde proeAienungtn tbuu OT r de gelieela wereld verbreid ia an terwijl zij in wetecscliappelijke kringen de hoogit beluuitelUnc wekt tevens eene weidaad biijkt te zijn voor de aan zenufvkwalen lUdende mauohhuo DM geneeswijze 1b uitgevonden door den teweien Offloier van Ge7ondheU Dr Bomas Welumtiui to Aan aÜen wier enuwKea el meer ofmluder nnvedaanlla ofnan sooffeHSAKAo cnnwaebtlrbctd lijden waarvan de kenteekenen zijn ohronlaehe hoofdattn ml r liia aobala hODfdalJn bloeïandrang groot prikkertaarhtid oejaagdheld lapelODihsld llohamairjlle anruat n oab hagalllka toaatand verder alle zieken die door beroerte getrolTen werden en nog lijdan aan o geroken daarvan zooala varlamminoen onvarmogen tot ipreten zware tongval moglaHJk allkkea iHifliaM dergewrlohtan met voortdurendspijn plaattelljk iwakts venwakklng van gefreugeM enB nliJ dialaedi onder geneeskundige behandeliuE geweest zijh maar doorde bekende middelen alB ontbondlngMil en koMwaterkuur oin h v Men Btbomlooi of zeebaden geengeneziD ofl ni uimuw e zij die vrees gevoelen voor beroertot en flMrtoe reaen hebben wegenaverscbiJnBelen als zicb aanhoudend anDitlg voalen verdoovlng In het hoaN bMnpljn mot duliallgheld flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder htt vaorbaaN sailing In da ooren het voelen van krlBbeling In en hat alapen van handen en voeten aas al den dri categArlen van s nnwUJdei a als ook aan Jonge meisjes lijdende aan bleekiuoht en kraohtaloitliald ook aan gezonde Ift aan Jonge personen die veel met het iioold wflrken en geestelijke reaoUa tuUb voorkomen wordt dringend aaiigeradun zich het boven vermelde werkje aas te aohkffui iMtmU p aanvrag koataroos en rcanoo voivonden woidt door AmHterdam door IH CXEHAN A Co Heillgewer 43 Botterdam F E van HAM rEN KOl Pr Apothakep Korte HootatMI 1 Utrecht I OBRV A fOKTON Undegracht bij de Oaaidbmg V lA ïï21 Patent H Stollen iB arnung Der oroaM Brfolg i uttttM Fattmt H S I t i bM t unntn hat Anlm a ntKtikiuiw totrthioatn ITiushalimunffmi Mst Hm taaft Mer mtarê atMt tchmfmi H SKMm aar ran tut ikaH aéae la tahtm £ liaiihaniffu 4an At Mm lutar Plat al ftla aataaamaml auttiMalt M = PrtitUtUK aas anagniaaa faut aai tranea Op da Jongste giennisch modicinale tontoonntelling is do Dr WelaamaBii aalU 0tMM wiitt door 0 Medlaoka Jorij met de Zilveren Medaille bekroond BINNENLAND GOUDA 28 Maart 189G De uiUlBji vftn de exameus tottoelatiogaaa de EtykiaortuaaUesseu alhier k u atdus ToegeUteu tot de 3e kl J E H ye J C Baars ToegelalCD tot de 2e kl P Samsom W S Tuiozaad ToegelateQ tot de Ie kl J E Soheffer ♦ G P hafeber S P ZoeUr A W P Woerlef M J Vis ♦ M S T Wypgaarden C A Brinkman J M F Verigl E C Hoadyk M G ScUriek h 0 J OTerbosch N d Spiegel J BreuDeise M T Spengen A P Staal M StingerIftDd J M Zu dara M dsa Hoed Zgn meigjfs De adj laepecieor ao politie de heer A Bertheux alhier n metiagaug Tan 1 April a io gelgke betrekking beDoemd te Arnhem Id de gistereoavDnd gebonden vergadering dar WeerbaarbeidsVereenigiag kBorgerpticfat werd de rekening en eraotwoordiiig tro en peoDiugtuaefiter goedgekeurd Tut beKtuursledeo werden berkozen de bh A van Heedt Dortland en C J C Tan Mierop Teveas werd den leden bsricbt dat de achietoe euingPQ cooden aanfB0g D Ótfn6d eersten Zondag in April In eene giateren rond gehoudüD vorgaderiag Tan ds SchietTerpGoigiDg Koningin Wilhelmtnac werd in de plaata van den Iqeor M G fln Prankanbuijsen die wegen vertrek naar elders bedankt bad tot bestuurslid gekozen de beer P j J Schlosser Het drieta door den kerkeraad an de Uerv Gem te Haastrecht opgemaakt voor de vacature van een predikant wegens bet vertrek van Ds H A van der Meulen naar Bergen op Zoom bestaat uit de beeren Dr J C Pool Oost lndisck predikant tbana met verlof in Nederland Leiden Dr A Rutgan van der Loeff predikant te AveEaath bü Tiel en Dr P Proost Jzn predikant te Koog n d Zaan De kietveraeniging Eensgezindheid te Capelle a d IJssel stelde als candidaat voor den gemeenteraad den beer Willem de Jong daar da heer P Molenaar voor de candidatnur beeft bedankt Id eene op Donderdagavond gebooden goda FEVIi LEJOI 84 Staat gij hen bij Margorothar vroeg Manu ten hoogste verbaasd Ja zoovefl ik kan Wie zou hen helpen hIs ik bet niet deed Dat was niot bij mij opijekomon zeide Maria met 9en tuolit Wilfred liet lich heden avond ietsontvallen waaruit ik het opmaakte maar wetendehoe gering uw inkomen is dacht ik dat ik Uemverkeerd begreep Mijn lieve kind waarvan dacht gij dan dat ly leefden P Geen huishouden in du wereld kan bestaan zonder eenig gereed geld In den eersten tgd nahun huwelijk heb ik hen niet willen zien want ikhad geen lust om getuige te zyn vi n de treuiigegevolgen hunner onvoorzichtigheid Maar hun geldraakte op altijd het weinige geld dat zij bezaten en toen verkochten ly ai wat eenige waarde had daarna Uefden zy op krediet verloren hun krediet en toen was goede raad duur Op zekeren dag ongeveer drie maanden voor hare bevalling ontmoette ik Edith zy zag er zoo uitgeput en vervallen uitdat ik haar ter nauwernood herkende Ik bood haarmijn arm aau en bracht haar naar huis Daarvernam ik van Sally hoe treurig het bij hen gesteldwaa Die meid is goud waard dienitoefeuiug maakte Ds H J Nieborti predilcBot by de Gereformeerde Gemeente te Reeawyk bekend dat hü heeft bedankt voor het beroep naar Berkel en llodeurgs ƒ Tot uiting der wiotercampagne werd door de vereniging Excelsior te Stolwjjk 1 1 Dinsdagavond een hoogst gezellige nntsavojid aangeboden aan donateurs en cünlribueeredQe leden De lezing werd gehouden door d n beer H A Weatbroi k met de novelle De ude Admiraal en züne omgecing van Werumens Buniug De aangrijpende iuhond dezer uovelle fin de talentvolle vertolking daarvan maakten op de talrgke loorders difpen indruk Na de pauze werden door de werkende leden dar ve eeniging zoowel dames aU beeren nog vert cbillende bijdragen gegeven die ook ten zeerste in den smaak vielen t Was niet vroeg toen meu scheidde doch waar zoo de avond ffordt doorgubrncbt daar is l Iaat voor men t weet Zeker is t dat een woord van dank aan alle medewerkenden niet mag ontbreken Donderdagavond gaf de muziekvereeniging Prima Voltac te Haastrecht eene uitvoering voor bare leden en genoodigdeu De leden toonden uitstekend gebruik gemaakt te hebben van de lesSHu van bunnen Directeur d n heer Arentz van Gouda De 9 verFcbilleode stukken warden zeer goed aitgevoerd ook bet spel j n Mej 8 die welwillend bare medewerking schonk verhoogde het genot van den avond Aan het einde van den genotvollen avond sprak de burgemeester een wuord van lot tot den directenr en de leden en uitte den weiiscb dat Haastrecht nog menigmaal zulk een muziekavond zou mogen verkrygett J DÉ an Geelen oiek mi den beei Woensdag l April hoopt Ji na Geelen meesterkneebt op de leerlooieV n den beerA F M Dupper to Haaitrofcht den dag teherdenken waarop bij vóór 50 i at aldaar indienst trad Voorzeker zal h rt den waurdigeoaan die steeds toont de belangen van zyupatroon te behartigen niat aan belangstellingontbreken Men scbrgft uit Nieuwerkerk a d IJsel Daartoe uitgenoodigd door het bestuor van Onvermoeid Vooruit Afd van bet Alg Ned Werkliedenverbond trad Maaudn avood in het café van den heer G van Ueeuwgk de heer F Mol uit s Gravenhnge op om Ofer de kieswet van Minister van Houten te spreken Alvorens tot beoordeeling dier wet over te gaan echetste spreker ïoeitanden en feiten zoo bier als elders O Margaretba i Zij placht sulk oene kwadeoutle knorrepot te zijnl riep Maria uit turwijl zijBÏch in de dagen harer vroegste jeugd verplaatste toen Sally haar en Edith geducht onder den duim had Hut is een gouden hart in üene ruwe schors Zij had een stuivertje overgespanrd voer jutfrouw Bordillion voort het was niet veel want zij hoeft hare moeder en die bedlegerige zuster altyd onderhouden de ganache som bedroeg slechta sukele pondon en verbeeld u dat zij al wat zij overgoapaard had beeft uitgegeven om bij gelegenheid van Edith s bevalling het noodige aan te schatfen Ik zal mij wel wschten haar ooit weder knorlepot te noemer teide Maria op berouwrollen toon Maar zog mij Margaretba zijt gij het niet mot mijeens dat Wilfred achandelyk onrechtvaardig behandeld wordt My dunkt dat de wiokelieri hera nogwel eenigen tyd langer krediet konden geven Hij heeft reeds schulden hij hen gemaakt Ja eene onbeduidende som Maar hij is deoudste zoou van papa Hy moot toch eenmaal vanbem erven MoetP Zy legde eene veelbeteekenende klem op het woord en Maria werd ïourrood Het zou tooh al te onrechtvaardig zijn Mar gnretha als men Wilfred zijn rechtmatig erfdeel onthield zeide zij fluiBtprend want zij durfde dat onderwerp niet recht aanroeren Hij is de oudste zoon hij was jaren lang de enig tot dat later die andere kinderen kwameu ea ir t gedeelte van de inkomsten van papa bebpQfd ian mama hij zal dietoch zeker niet aan WilfW onthouden Ue winkeliers lehyillia van beiiio kanten leor Cte nemen die bem deden uitroepen iDe woordige toestand der Maatschappg deugt iiet c Er moet volgeui spr naar middelen Worden uitgezien om aan dïeu onhoudbaren loestand van den werkman ren einde te makon llaar welke middelen Een ervan ia algemeen piesrecht Geef den werkman een stembiljet dan kaï hg mede invloed uitoefenen op de kenzo dar vollcHvertegenwourdiging dan bestaat er Hns dat naast de tbeorctiscb bekvame mannen an beden andere komen die door hunne practiache bekwaambedeu den eersten goede diensten kunnen bewijzen om dan guzamenlgk voor den werkman gezondere toestanden te scheppen Zoo kwam het wetsontwerp van van Iloutun aan He orde Het speet spreker dat het Kamerlid V B was gestorven en dab nif n nu een Miniater V H bad die zoo zeer verschilde van den vroegeren volksverlegenwoorJiger De geheele wet werd niet besproken alleen de artt 1 2 en 50 werden nagegaan Zoo als de wet was TOOrgesteld kan zg de goedkeuring fan den rerkman niet wegdragen Wat moest er dan gedaan worden Een beweging op t getonw wHen tegen de wet Neen dat ook niet De wet zooveel mogelgk geamendeerd maar aanvaarden want kan men niet krggen wat geeisftbt wordt moet men alvast maar nemen wat aangeboden wordt Doch dan niet bg de pakken bigven zitten Neen zich nauwer aaneensluiten blgven ei chen en eindelgk zal de wetkman overwinnen Nft bet uitspreken van deze rede die door de omstreeks zeventig aanwezige personen met aandacht werd aangehoord werd na een kleine pnuie gelegenheid gegeven tot debat Hieraan werd slechts door één persoon deelgenomen ol door den beer G Hogeweg hoofd der bgz school die verklaarde bet op enkele punten niet eens te zgu met den geachten spreker Na kort repliek van dezen werd de vergadering door den roorzitter gesloteu 8 C In de constructie werkplaatsen te Delft tullen 9 patrooo raderbaren worden aangemaakt waarvan er aan ieder regiment infanterie één zal worden verstrekt Uit Ridderkerk De ingeland n van den polder Nieuw Reicrwaard vergaderden oor het voorstel om den benedeurgweg te begrinten Voor dit werk heeft de gemeemte f 5000 in eens aangeboden By stemming werd het voorstel met groote meerderheid verworpen Nu werd een voorstel gedaau om den raad te vragen f 2000 ia eens en f 250 s jaars Dit zal den raad meegedeeld worden weinig vau lem to verwachten merkte juffrouw Bordillion op gedwongen toon aan Hindert het u om hierover te spreken Margaretba Ik spreek er ongaarne over want ik oordeel liever niet over Lady Adelaido Denkt gij dus dat bot hore schuld is Zeker hot is alloi hare sobuld Zij heeft denheer Loater in verlegenheid gebracht on zij zet hemtegen zyn zoon op Maria ik geloof niet dat zijdulden zal dat haar man Wilfred bijstaat zelfs metdat hij hem datgene nalaat wat hem rechtmatig toekomt Dan moet zij geen geweten hebben Ik weet maar al te goed dat y het in kleinighadsn niet heoft hierin Houdt zij er oen geweten op na Margsrotha f Het geweten is doorgaans zeer elastiek hernam juffrouw Bordillion glimlachend Meer wil ik niei van Lady Adelaide zeggen Maria en het verwondert mij dat ik mij dit heb laten ontvallen Heel Danesheld weet hoe de vork aan den steel zit en wy kunnen niet verwachten dat slagers en bakkers ten koste van hun eigen belang weldadigheid zullon uitoefenen En bobt gü inderdaad boter en suiker uitgespaard ton behoeve van Wilfred en Edith Margaretba Margaretba had zich wel andere ontberingen get ooel maar zij antwoordde op luchtigen toon dat is inderdaad niet der mooite waard om over te spreken Maria wees zoo goed en hond dit geheel voor u zelve Waarom zou ik er te huis een geheim vanmaken Vreest gy dat papa het u kwaJyk zal nemenP Uit de Raadsvergadering ia Uoatfooit op 27 M rt De Voorz Heeft een der beeren ook aaoraerkiog op de notulen der vorige vergadering De beer Van Frankenhugzen Ja ik M de Voorz U heeft in de vorige vergadering gezegd dat bet onderwijxerspersoneel aan da openb lagere sobool alhier een rontiuel is en bet ooderwys allerellendigst slecht Waarom is nu dat gezegde niet in de notulan opgenomen De Voorz Ik neem mgna woorden niet terug maar ik scbrgf de notulen niet 1 De beer v Fr Ik vind het eerlgk dat u niet ontkent u zóu te babben uitgelaten en kom daar straks op terug maar dan heeft de secretaris de notulen niet naar waarheid geschreven en ik verlang dat een en ander in de notulen dezer vergadering zal worden opgenomen Nadat bet kohier van de hoofdel omttag voor 1896 is vastgesteld tot een bedrag van f 2198 27 vraagt de voorz of e u derheerea bet woord nog verlangt De heer Van Fr vrnagt en bekomt het woord Spreker zegt dat hg als raadslid zich verplicht gevoelt op de onderwgs quaestte terag te komen Waar de voori zgn vroeger zeggen blgft persisteeren acht hg bet noodig dat tr een ondtrzoek wordt ingesteld Want als de beer v Erpers Roogaards aU burgemeester voorzitter van den gemeenteraad en voorzitter der schoolcommiMia durft zeggen dat bet onderwgs aan de openbare school zoo slecht i had ZEAchtb reeds lang moeten voorstellen de zaak nauwkeurig ta onderzoeken en desnoods voorgesteld hebben het onderwgzerspersoneel ta ontslaan Spreker steil du voor aan Burg en Wethouders op te dragen om aan beeren schoolopzieners eene scbriftelgke verklaring te vragen over den toaitand van het onderwgs en deze verklaring in de eerstvolgende openb raadsvergadering ter tafel te brengen opdat de ingezetenen zich van de waarheidszin van den oorz kunnen overtuigen dan ot bet wenschelgker is om hunne kinderen nan de zorgen van bet tegenwoordige onderwgiersperBoneeli te blgven toevertrouwen Dit voorstel wordt met atgemeene stammen aingenomoD Voor de racbtbaak ta Haarlem is de zsak behandeld van dec bakker Hermaniden te Zaandam die in Januari jl zgn broeder op zoodanige wgze in drift met een koekrol stoeg dat die persoon eenige dagen daarna ii overleden Er waren 8 getuigen gedagvaard Eiich 9 maanden gevangenisstraf Ja maar misechien niet in dien zin als gijbedoelt Ik zou hem ongaarne in wat het ook zyaanstoot geven bedank dal ik kosteloos woon indit buis dat hem toebehoort ik wilde hem na uwvertrek de huur betalen maar toen ik er van prak lachte hij mij uit Ik vrees dat het Wilfred hy uaan huis nog ïn een ilechleren reuk zou brengen als men wist dat ik of iemand anders hem byitond Margaretba wat mooi er van hen worden P Ja dat woet de hemel 1 Ik durf er niel aandenken Ziet gij geldelijke saken in het middengelaten is nr niemand die ïich om Wilfred bekommert Er is gesproken van hom een postje te bezorgen en ik houd my overtuigd dat hij zyn bestzou doon en lijue plichten trouw zou nakdmen maar wie ztd hem iets bezorgen nu zijn vader tegen hem is Ik wenschte dat Lord Dane sijne voorspraak wilde zyn Kn ondertusschou lijden zy honger en gebrek Ja zij hebben niets dan het weinige dat ik voor hen kan afsonderen en gy kunt nagaan hoe gering dit is Als mon twee fntsoenlyke huishoudens van honderd pond sjaars moet onderhouden ver volgde Margaretba terwijl zij haar best deed om een lushtigen toon aan te slaan zal het u niet vaiwondoreu dat ik boter en suiker heb moeten afsobaffen Het ergste vnn alles is en haar loon was nu zear ernstig dat Wilfred verbitterd is door al die onrechtvaardigheid en zijn wrevel opkropt De laatste woorden herinnerden Maria aan ket eigenlijke doel hnrer komst maar het woord herinneren is bier elgenlyk misplaattt want de usk was haar geen oogenbtik uit de gedachten geweest zij kwsm r nu op terug Wordt rervolf d