Goudsche Courant, maandag 30 maart 1896

7 11 7 58 8 38 6 48 8 51 9 67 1 S 7 69 10 04 8 08 H 10 11 8 18 II 10 18 t 7 80 8 88 8 68 9 08 9 10 10 27 U 311 8 10 3 48 4 80 5 81 17 8 06 9 43 6 87 t 9 58 II 6 84 9 58 n H 8 41 u 3 89 4 08 4 40 5 61 6 47 8 83 10 08 DEN RAAG GOUDA S 0 ü ü A A MSTIKBAM Hduda 1 8 81 10 01 10 57 18 10 8 81 4 47 8I An t r l n St 8 14 9 85 11 05 1 1 18 4 85 6 8 U U iO om onze bell doen wa l zidh maar crant niet met den w door du drr I liberal mpf eid dat slechts g stuifièrden vertegenwooidigeri zyo iD it k ge and andera pelqerd 1 Niet het Wlf ng van parm of beraonenhet rich jsnojjïj zyn van kierore en Kamer het 4chl Uj By het debat werd de beer LóhraaneenjgJn sprekerfl eange allen Z p oogatéki heer Lamm na daverende toejuichingen ec uJerstond door den voorzitter buderdrullt zyn vraag hoeveel van d honderd KtiiLBjl leden wel ge zond verstand bezitten i De voorzilt ir dfi nkte ten slotte den spreker doch voegde er by dat weldra door eenander apreker de keerzijde der medaille zon vertoond worden en het comité zou trachtep te verhoeden dat het volk van Delit tegen de beweging voor kieaiecbtuilbreiding werd aiedegesleapt DIrecle Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdleost 1895 1896 Aangevangen 1 October Tyd van ivenulch 18 85 1 84 18 88 18 88 18 65 1 44 UOTTIRDAM 10 19 10 89 10 81 10 48 1 I49 7 15 7 5 eODDA D£N HiAO sUage 6 117 120 7 48 S 80 9 88 B 46 lü ll 11 8filS lB l SS 3 44 l 68 3 43 4 16 E 17 6 08 7 fi Voorb 5 ST k n n n l O U 1 41 g u it Z ZBgw8 ll u n H u 10 8 n 1 65 ff n 8 88 Zev M 8 ï2 n u n tl h 10 48 8 0 1 v y ti f ftnuda 8 88 7 60 8 18 9 9 66 10 16 10 64 ÏJ 05 18 45 8 17 3 14 8 86 4 18 4 43 B 47 6 60 8 2S iO 12 Stopt Ie Bleiiwijk Kroiswag ea Nootdorp Leidschendam ea Hekendorp U T R E C H T G O D D i 10 11 84 18 60 8 10 S 6S 4 48 6 86 10 38 a Bl 0 4 1S 6 63 10 11 4 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 37 6 30 7 09 üowln 7 311 36 9 09 9 S7 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 5 7 7 14 7 4 89 8 54 9 64 11 Z V M 7 18 B 47 11 08 19 40 4 67 8 01 10 0 Z Z6gw 7 63S 56 11 18 18 49 6 08 8 18 10 15 Vonri S 07 11 08 11 87 1 01 i B SO 8 8 1 wlUgB 8 1 11 18 9 8710 0710 48 11 8818 48 1 06 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 819 9 8810 8811 48 0 0 I S A U TUCHT 9 06 10 19 10 57 18 48 8 80 11 14 S 87 11 88 8 45 9 87 10 51 11 46 1 90 8 08 AII8TBRDA M 6 O U D A 8 9 10 10 48 8 86 4 10 6 18 1A 9 41 9 04 10 14 18 IS 8 80 6 90 7 46 8 49 Jl lO Stppptn tt Bleiiwjjk Kniswtg H yootdarp Ltfdsriiwid am a Hekmdorp Stopt te ïfooidorp LMdtehends en Bleiaw k Kni 8w g M Hekmdorp Het oaderwgzeod per oDejt der School voor Ktinfltnyverhcidl te Haarlem heeft onlaagi ueuige reraaderiD ondergaau De heer J Kuyper die sedert 1 B ebruari 1883 aan de school verboodea was werd benoemd tot hoofdloeraftr aan de Kon Academie Toor scbooDfl koD ten te sGrnvenhage tnrwyi de heer Fred J Oldewelt die sedort October 1891 met A leiding der schilderklafiie Mmt was b no miI wurd tot dirt ctenr der afdeeün Bchoooe IcqDstea der ocudemie Miucrra to Groningen Naar aanleiding hiervan werden aan gcuoenide school de hui reti H M Krabbé Toor de BchilderklttHie en de heer J W Hanraih roor d bonwkiindige afdeetiog benor md De Bchool werd in bet Hfgeloopen achuoljuar 1895 besocht door 235 leerJingeo De Hcrgeanl J A S die in 1887 wegeoa acbterblgren van verlof by het Kulotiiaal Werfdepot te Httrderwyk aU deserteur waa uigevoerd en die zich de vorige niaaud te BergeU Op Zoom vrywillig heeft aangemeld is door den krygbraad te Arnhem veroordeeld tot een militaire detentie voor den tgd var G miianden n teruggosteld tot den ttand van Aoldaat Hjj gelegfiibeid van de paaselijke fcpst laK op 2 en 3 Maai t jl Koud ook de R K Volkshnnd eia adres vtm gelukwensch naar Rome In antwoor I daarop h eH het CantrAal besLiiur en pauHelyk tchryven iOotvangen dat in hoofd zaak luidt als rol t Zf er heeft odb bet getnigenis uwer toewijding verblyd dat gg iu uwen aan ona met het begin van Maart rol eerbied gerichteii brief hebt fgelegd Dit getuigenis watt Oiia des te aaDgenaraer omdat liet vcrboudeo is ann deu i 6r dè t alles onder uwe landgi nooten ie bevorderen wat Wy dikwyls voor bat umHtscliappelyk belang vooral echter voor bet heil der werklieden hebben aanbevolen Hierloe toch hebt gy uwe vereeniging willen oprichten die de gswensehte vrachten Keker niet zal missen wanneer gelyk wy On verblyden dat reeds geschiedt uwe wfrkza mhedeo noot afwykeo vao dan raad eü liet gezag uwer Biaachoppen Gaat dus wakker voort om den lugeslageD weg te houden c Ann de Maasbodec geeft dit scbryven de volgende opmerking in de pen Waar de Paua zelf verklaart dat de Ned R K Volksbond in zyneo geest werkt hem aanspoort op den iugealngen weg voort te gaan en zynen voorzitter en Centraal Bestnar als zoodanig eeueu byzonderen zegen verleent dftsr zal bet laatste greintje misverstand wykon by ben die den Ncd R K Volksbond wvllicht micftunstig beoordeeleu t £ n de tRasideniiebode teekent er in nagenoeg gelyken zia by aan i it Paustelyk schrijven dat aan het Bestuur door tuBSchenkomBt van Zyne Ëxc den Apostoli chen luternuotiua alhier gewerd is opnieuw een bewyg dat de strekking viin den Bond ook by den 11 Vader niet onopgemerkt ia gebleven t Zal dan ook voorzeker èa voor het GentraalBoBtnar èn voor de Afdeelingen een spooralag zyo op don ingeaingeu weg te blyvtn voortgaan met inachtneming der alleszins wgze leasen die in bet schryveu liggen opgesloten c Het curieuse gevat deed zich gisteren in den Bosschon gemeenteraad voor dat een voorstel van Borgemeestpr en Wethouders w rd hestreden door alle wethouders 8 40 S 47 8 S4 9 01 9 10 S S7 e os t li S i4 S 80 T ii 7 8 7 a 7 i 7 lOUtla Moordreclil NitjuworVirk ftpallü 7 Ratlordmii B Ospolle S IO ifiuwfrkfl k 5 19 U oraruoli t i it JouiIt 6 SS iotiiia 6 86 8 37 7 S5 8 09 8 81 OucWw 5 60 6 54 p n ii Woordcp B 69 7 08 8 18 Ulrechi 6 18 f 8 88 8 41 f f Kaar Analerdaa Uit een statistiek opgemaakt door de Vereeniging van Nederlandach Steenfabrikautön biykt dat vergeleken by 15 Maart 1895 de voorraad onverkochte Waalsteeu than a ongeveer 50 pCt kleiner ia omdat in dooraocê no slecht 20 pCt Waalateen onverkocht ia Er werden in de afi eloopen campagne vervaardigd 424 806 000 Waalateeneu In Friesland werden ToIgeusoMt angen opgave vervaardigd 30476 500 teeueUi i Orouicgeu 24 145 000 aau den Holl IJael en Zeeland 27 810 000 aan Ryn en Vecht 19 130 000 eu iu Brabant en Limburg 10 758 000 Aan de Holl Use en in Zeeland ia nog 20 pCt en aan Ryn en Vecht 27 pCi onverkocht Men schryft uit Scbeveningen Bij den storm uit het nourdweaten die gisteren wu dde wai de zne weder iu hevige biMoeriDg By deu vloed die te 1 uur lu viel stond hut zeewater tot aau deu straodmuor en de duinen Schade werd er weinig aangericht alleen eenige materialen van het iu aanboow zyiide hoofd by bet Paviljoen werden door dn golven uiedegevoerd H M de Kouiugiu Regeutes kwam tweemaal te 12 uur au te 3 uur in een open rytuii ter hoogte van de Kerkweg om het iudrukwekkeuda schouwspel dat de zee opleverde te 7ien Tydeiis deu vloed landdeu een viertal bumflchuuen nahy het Kurhau=i de bemanningkwam behouden aan wal Gisteren mocht het den celdwnchter G teVoorburg gelukken een voedief te arrestetrenEen persoon bood by een der aUgera een koete koop vai welke bet vermoeden lee datze g stolen wa Uuist toen de verkooper hetgeld opgestreken Had rn zich wilde verwydereiHwerd hij gearresteerd en in verzekerde bewarincrgesteld Uoiir de verdere bemoeiingen van bedueiiijeni veldwachter was üe eiiranaar van het beèRt spoedig ifevondeu Eet bleek dat de laifdbonw er P te Loosduinen de koe b morgans te Delft gekocht had n haar dobr d u iu gearreateerden persnon na ir zyii woning h d laten dryven die in atede van dit te doen voor eigen r keniug trachtte te veikoopöu Te Delft ia de aangekondigde vergaderinggehouden van de afdeeling Palrimpuinijpc de Delftache werkmansvereenigiug dja jypograten vereeiugiug de schilders ereeiiiiiug enMliatschapfielyke Hervorming afd ïla i Bond waarin jhr mr de Sanorni LohmnncTlid vande Tweede Kame als spreker optrad j met baconderwerp Kiesrecht eUjiDeinncratïp Deconcertzaa van do iSlada Doelen was stampvol De heer Lnhmao het ooid verkrygendö stelde aanalonda op den oergrond dat hij voor de uitbreiding van bet kierflBcht niet veel gevoelt W l is waar deugt n8 kieareclit niet doch groote uitbreiding KOtlf niets baten Bij de kiearecht vraag bttfeoort minder gelet te worden op de kiezers daü op bet licbaara dat gekozen wordt Vandaar dat spr breedvoerig de piichteo van de Staten Genuraal schettfte lo de eerste p aaii behoort daartoe toezicht op het bestuur Dit nu va t buiten den gezichteinder van de meeste kiezers Over de vraag b v hoe de rivieren moeten worden onderhouden eeu zeer belaugryke vraag zullen weinig kie er kunnen oordeelen en zeU vele Kamerleden moeten door adviezen vau denkundigen eu door atudie op de hoogte komen Iu de tweede plaats bet maken van wetten In het w en der zaak ia dit eigenlyk recht spreken We teu worden geuiaakt om regelen te stellen dat er g en botsing ontsta tusschen verschillende belaogen Wetgeving ia rechtspraak het stellen vac regelen voor het geval dat er bntsing komt Dit geldt bv ook bij de vmag hoeveel eld er aau belasting opgebracht moet worden en boe de erdceling er van zal zijn Het ia dus een verkeerde opvatting dat de kie t rs hun persoonlijke belangen door bunne keuzen moeten hevordi teo lotuascheu erkende Rpr dat thans nu op zoo velerlei gebied de bami van don wetgever wordt gevoeld ook meerdere perxouen invloed op de wetgeving willen hebbeu 10 17 10 4 11 01 11 08 11 15 11 84 10 7 7 9 51 0 69 10 11 8 ir 4 18 4 47 6 67 6 58 3 81 10 19 7 10 10 89 8 84 6 05 8 17 7 18 8 46 10 87 8 60 4 48 5 89 6 85 f 9 04 f De groots moeilykheid ia h t nantnl kieztru Zooala bet nu ia wordt de strijd der belangen in de Kamer voortgezet in plaats dat du Tweede Kamer tot eenheid voert Daartoe moet sy be taan uit ouafbankelyke mannen Dit zegt spreker noemt men een versleten etandpaut Men spreekt van een band met de kiezers Maar ala lid van de Staten Generaal heeft men met partyen en kiezers niets te maken De liberale party heeft veel achald aau de verkeerdi begrippen over de Staten Generaal omdat zij toen zij het beft iu banden had bv in de achoolquaeütie niet naar recht maar naar macht vroeg Ën zelf i thans handhaaft zy uog dit ayiteem Het was dwaasheid gdldverspilliug nojiaens om voor te stellen bene kweekschool voer onderwyieressen op Btaatskosirn op te ricnteo en vele liberalen voelden dat wel maar to u het op stemoien aankwam ging de gehsele pfiirty mee ümdiit spreker gelooft dat die toestand oosél blyvou iV hy vry onverschillig omtrent uitbreiding van het kiesrecht Uet ï al t n toodom oud yzer Of meu bet volk al stembiljettengeeft liet z d er niet geinkkiger om worden Juist in die Uoden waar de demoeratie heerscht zooals Franliryk en Amerika mist men veel datwij reeds bc zilten terwyl in Duitschland waarmen niet zoo gemakkelyk ministers weg stnnrten waar krachtige invloeden an boven werken reeds eel tot taud is gebracfit dat wjj gaarnezoudsu hebben Gr en vau Prin iterer lachte reedi om liet denkbeeld aan alle menschen Gtembrie fjes te getfeiil Spreker doet het ovpuoens eu iioejut iJit het vpik znn iil in de oogon etroolen Wjkt tvy iAuB doen moeten is betere bfglrltppen kuqfuen Ariatocréab uoeiièt spr den zin als b v Qhivün aijiato rboütjen ann t nd Szit Tiuaar isch tlat het nnd geretjl erd Mpu pH nJ Wantlhet ialook te dat zij de aieenit g i bnbbei itrpMt demtateq Generaal verspreideu Ulvjeu L i iu behartigen on pèr h olk Ret uienwe kleedermagazyn i Nedarlamt van de firma Kattenburg en Co hoek Spui straat en 8pai te b Graveuhage werden Woeuadagavond geopend een ruim niagazyu dat van buiten vooral s avouda met zyue schitterende verlichting ren fiaaien indruk maakt Du eerste verdieping ia ingericht voor kinder eu maatkleederen da tweede dieut tot uit tal1ing van versehillenda stoffen n conpeurskamers eu op de derde ia de ruime en goed verlichte werkplaat terwyl men gelykviot rs dan wmkel vindt met Jeenige flinke paskamers De verdiepingen hflieikt men langs sierlijke wenteltrnppeu Architect eu aannemer die altei keurig netjes hebben uitgevoerd hebben eer van hun werk Het gebouw wordt verlicht door meer dan 120 gasgloeilampen De kleedingatukken worden voornamelijk daar ter stede vervaardigd 4 60 4 67 5 04 5 11 6 80 1 48 1 58 1 59 8 06 8 18 8 50 e O ü D A 11 68 18 40 9 Utrecht Weerden Oadawstar Gouda 7 60 8 11 8 19 8 88 9 34 Amsterdam St Aoadi 7 8t De Jlingelsche ondernemers die verleden jaar het duikerswerk op de Lutine leidden zyn teruggekomen en zollen zoo spoedig mogelijk de werkzaamheden hervatten waartoe de nieuwe merkeu op de Noordavaarder reeds geplaatst zyn Men wil met twee atoomschelpentuigers bet zand wei Mverken en de schelpen welke by elk gety de g z igen gaten nanvutleo in vaartttiüeo nei j n tn negvoeren Afloop van Openbare Verkoopias van Onroerende Goederen Twee Biiuwmaaswouiogen met p m 23 hektaren Land Ap deu iJseldyk onder Haastrecht d a êg M ia t 1896 door NoUris Mahlatede te ffi Ambacbt gehouden kooper P van der Graaf Ge te Gouderak koopsom f27100 A M e door 24 P fiofeaaoren in de Medicijnen beproefd eu aanbevolen hebben de ZwitserschePillen van Apotheker RICHARD BRANDTeene wereld vermaardheid verkregen wegenshnnne onverbeterlgke lame en tevens volkomen on ing tegen istoppingen ea de pyn faartklöi beid misly lbll kosten van 3 centen eid ontoereikende ontlasting name gevolgen daarran hoofdngen bloedsaandrang duizelig gebrek aan eetlust enz üe dagelpsch geblftiik zjjn maar Niet andifsilte lerkr g n diJ in doosjali ï 70 Centh inM ApJtlieken HSofddepótBE VIN 8ANTJ KoLPP KoHtriam 1 sch éV rzijCiil mer is ibet otieon Ie inkum ten bef tiu iy ddenw g gekeken en de dien iliiiddeutffig Ba Ifl bet h gioseL er Dt mIfeddj n J a iradii flle zyd t e Awkjoti iweri eu dat d e i erittg fi t mral sie iu overleg zoujtn mn i in een ontwarp benat ig behsting van bet ze njjhe globale inkomen doo den heer Bourgeofstjala fkeuriög aangezien werd Vilr m Kamer hseft heer Öodig fl ii lï eped om teil jteiibJapting if pest d om é p gde byrootlfig4c ver 4et m w t itflgrrfj komefK nielyvai Deze motie votun var vvorpeu Teen stelde de heer Dros deze motie i e Kamer vertrouwen stellende in d regeering en vastbesloten om in plaats van het I peraoueel eu het mobilair en de belasting op deuren cu venstors een algemeeue iukomatenbelnnting in ta voeren met trapsgew ze ootheffiogen voor laagaangeslageuen Iaat het aan de budgetiommissie over om in overleg met de regeering daartoe de middelun te zoeken Deze motie werd door de regeering aanvaard en ua een weinig gewyzigd te zyn door het ameudement Ponrquery de Boisson met eeu meerderheid van enkele stemmeu aaugeuomen Het outwerp Doumer in dus voorloopig van de baau de regeering al in overleg met de begrootingacominissie een nienw ontwerp iudieoen Tot de ontliulliug van het gedenkteekeo voor Jceiter Wilhelm I te Fraukfort a d M op 10 Mei den dui waarop in 1871 de vrede te Frankfort gesloten werd zulten atte Duitache bond vorsten worden uitgrnoodigd Dit geschiedt op uitdrukkeljk verlangen des Keizers Volgens Kopenhaagiche bladen zal prins Cbri tiaan van Zweden zich verloven met priusei Pauline van Wurtemnerg het eenige kind van den koning van Wurtemberg ott zyo eerste huweli k met prinses Marie van WalHeck Pyrmout zuster onzer Koningin Regentes Prina Ohristiaan is 26 jaar prinses Pauttne ia 19 Dec 1877 geboren i8 11 61 10 08 10 81 10 44 50 S 09 9 07 9 88 n 9 86 8 86 8 41 9 49 11 10 Het Noordsebe Storthing te Christiania heeft een voorfiu om hei jaargeld van Koning en Kioonprina laatslelgk op 256 000 en 30 000 kjcMien verl agd weder op het vroegere bedrag ad 326 000 en 80 000 terug te brengen ver worpen met 58 tegen 56 stemmen zoodat de bekoihbeling der civiele l at gehandhaafd biyft Een ingekomen voorstel tot afschaffing der doodatraf is op advies van de juridisebe commisaJe eenvoudig ter zyde gelegd De Ëngelscbe Timesc ie weeraau het stoken geweest Pet begon dit Toryt orgaao te verdrieten dat de vriendelyke nitnoodiging van Ohamberlaio aan president Kruger zoo lang onbeantwoord bleet en duTransvaaUche regeering geen kik gaf op de vriendschappelijke adviezen van dezen mini tor Dat was onhehooriyk mei nde het City blad hy Kruger moet nu een besluit nemen Een uitnoodïging gelijk deze oo schreef de tTimeac Woensdag kan niöt onbeantwoord blijïeu Zg moet worden aangenomen of afgewezen en wanneer zji atge rezeu wordt zulten wg de noodif e maatregeVii moeten nemen ten einde de rechtvaardige eischen onzer landgenooten in Tranavaftl te ondersteunen Dat wa i krachtige taal maar zou z effect hebben dan mc st ze in zekere feiten haar recbtvaardigiug eu steun vinden Welnu die feiten werdei den volgenden dag gi conttateerd De toestand in Trauavaal was hoogst gespanneo de oppoiitie tegen de reis van Kruger was hem de baas geworden en uu had de Britacllc regeering naar Pretoria een kras telegram gezonden om die domme Hoeren voor de gevolgeri tp wiiarïchuwen I Dat waren feit u maar door de Times biykhnar hedinht Want het bureau van Reuter in Londeii vurneuint uit goede bron dat er hoegonaaiud g en grond bestaat voor het bericht der Tinir 9 c dat Eugelaod eeu belang r ke dépêche zou habben gestuurd waarin esn onmiddeliyk antwoord ijf rdt g ëischt op de vrclegere depêche eu dalj Kruger uitstel zou gefraagd hebben om te antwoorden n Daar staat nh h t il7 blad oitakt ultgekleedtf Het wij e orf ust zaaien maar hetzaad is nauw aafi de wtHé toevertrouwd ofhet wordt er alweer u tgepikt Iteuter wistverder nog mee te deelen dat de ouderüandel igen over het bezoek vHn Kruger wordenvboitjgecet Owrigens atond dé Tiineat niet alleen o et baarn uw ardig pogen Na da verdaging van het Jameson proces achtten verscbeidene Toryblad i het tijdstip weer y un8tig om de grie ven tegen de Boeren regoering op te rakelen en de nitlanders qnaeilie weer te berde te brsngen 4 Iu Duitstibland is dit niet onopgemerkt gebleven en de uitlatingen der Brit cbe Jiiigo i niaktln daar in politieke kringen een ouaangenamen indruk De yp$a Ztg c noemt bet onbillyk dat men van de Tranavaalache regeejing concessies vordert nog voordat het proces tegen Jame on ia afgeloopeu Moet Transvaal tot Mei op bet proces jachten dan moet ook Engeland maar 7 ootang gadoid hebben raot de beslissing van den Trantvaalscheii Volksraad oier het bezoek v in Kruger aan Kngfluud Bedreigingen zyn eenvoudig dwaasheden op mannen als de Boeren maken die toch geen indruk De sympathieën van alle beachaafde natiën Engeland uitgezonderd zjjn aau den kant der Boeren Kruger beeft eeu officieele tegenspraak doen verscbgDen van de te Londen openbaar gemaakte mededeetingen zioHpelende op een ge spannen verhouding tusschen Chamberlain eu hem zalven De berichten zijn volatrekt oBwaar De burgern over geheel deftepubiek laten de onderhandelingen zonder voorbehoud iu handen van deu President en de uitvoerende niacbt Kruger voegt er bjj dat hij da reis naar Engeland uiet heeft afgeslagen De opstand der Matabelen brengt angst teweeg iu de Tiansvaal Woen dag middernacht verspreidde zich te Boeloewajo bet valacbe gerucht dat de in opatand zijnde iuhoorli igen op de stad aanrukten Er ontstond een paniek onder de vrouwen die daarop atlen naar het raadhuis gentuofd werden Een afdeeling Hollanders begaf zich ouar Sjangani waar een Moilandsche fa milie met knuppels dood geslagen wa In alle richtingen werden troepen gezonden Ër is volkomen stilstand van zaken te Boaloewajo De aldaar aangekomen bergwerkers deelden mede ilat zij twee vreeaelgk verminkte mannen tegenkwamen De hergwerkers van Sjangani hebben zich iu bon kamp teruggetrokken manscbappon zyn hun tet hnlp gezonden By BoeloowBJo heeft eeu gevecht plaats gebad tusschen een Engelache patrouille en in opstand zynde Matabalon Zeven man van de EngtlDchen z o gedood een gewond vier vermist De verliezen der opstandelingen zj n onbekend BurglBrltJlcen Stand QEBOREN 26 Maart Wilbelmina Maria ouders J Huisman en A 6 van Kleeff Maria ouders L de Vries en W de Vries Pieler onders D J Starreveld en M C Verboom Willem ooders H van der Maas en A de Gruil Margaretfas onders P Rietkerk en J B Laffen Gerardita Bernardus Clemens Joseph ouders A W Roes en U C Drieisen 27 Jacobua Petrus onders W Simonis en K Deelen 28 Leentje onders Jj Kulik overleden en N Verkerk Francisca Maria ouders P A Boegheim eu M C A Duqaerooij OVERLEDEN 25 Maart J Spieringshoek wed A Grendel 74 j 26 J Schouten 84 j 27 N van der Wal 1 j 4 m C Grendel 76 j U m 28 J M de Vries 14 j ONDERTROUWD 27 Maart L de Mol 24 j en M van den Berg 20 j H A Kuys 21 j en J Broere 25 j G Gibbon 22 j en J Petfk 20 j IVieuwe ÊMM SitSM Xieuw ÊjMXXEIVaOE A un OS Az March Tailleur Kle weg E 73 GOUDA ileurs van Amsterdam Vorkrj slollcrs Ui 9IV lOUV 100 V 83 1 84 1 38 i 63 m 8 u 08 104 68V 80 201 21 20 U4 1 M 41 100 4 46 7 0 615 614 1O3 1 2 1011 200 145V 58 54 j 100 100 140 6 27 V 11 85 198 1621 101 48V 51V SlVie I6O7 ie 1 61 lUl 1011 1 loov 14SV 13 V l l 13 lOS BO m 103 11 11 1 U 107 105 1 103 1 3 1 407 14 200 200 108 1081 103 103 120 124 16 V 85 IK 1 27 MAART NEi E u ANn Gert Ned W S a g I j dito dito dito 3 dito dito dito 3 Honger Obl Goud 1881 88 4 iTAut InscUrijviiig 18 12 81 5 OoaTBua Ohl inpapio 1868 dito iq ilver lUU 5 PoBTUQAL Obligi met coupon i dito ticket 3 RiJOLANu Übl Biunenl 189i 4 diïo G000U8 1880 4 dito by ItotLa 1889 4 litn hij Hope l83y 90 4 dito iu goud loon 1888 1 dito dito dito 1884 SeANJB Porpet Bcbubi 1881 4 TöRKKiJ Gepr Conv leen 1890 + Gec loouing serie D Geo loaninjf serie 0 Zuiuftra Rbp v obl 18 5 Mexico Obl Bilit Soh 189Ü 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 Akstekuam Obbgatiou 1805 3 Eo fTEUDAM Steil luüU 1894 i Neo N Afr ilandeUv afltui Arendsb Tab My Oertificateii Dun MaatBchappij dito Arub Hypotheokb pundbr 4 Cult Mij der Voratenl aand aGr Hypotheekb paudbr 3 j iVadertandscbe bnnk aand Ned HaudolmBa b dito N W k Pae Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheokb psndbr 3 Utr Hypotheekb dito 31 1 Oq tknk Oost Hong Ijankaaiid KüsL Hypotheekbank pandb 4Vi Amerika Equit bypoth paudb E MaiW h G Pr Lion cort 6 Veü Holl IJ Spaorw Mij aaiid Mij lot Expl V Si Spw Hand Nod Ind Spoorwogm aund Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 ditu 5 lTALiE Spoorwl 1887 31 A Kobl a Zuid Ual Spvrmy A H obl S PoLïN Warachflu VVeoiieu aniid 4 Kdsl tir Ruaa apw Mij obl i Bahisohe dito aand Faatowa dite uand 5 Lwang Dombr dito aand 5 ICurak fJh Azow 8p ka obl 4 dito dito oJ iK AMEEiXA Oent Pac Sp Mij obl ü Chic North W pr 0 v aand dito dito Win St Pater obl 7 Denver k Eio Gr Spm oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav tt Na8hrillüCert v annd Mexico N Spw My leb p o 8 Miaa Kanuae v 4 pet prcif atind H YorkOutarioSi Wm aiuni ilito Penat Oliio oldig S Orogon Calif lo hvp in goud 5 St Paul Mino Maiut M 7 lil Pac Hoofdlijn obUg i dito dito Ijuio Col Ie hyp O 5 na a Can Sóutb Ccrt v aand Ven C IUIIiv Nrv lull d e O AniBterd Oujnibua Mij aand Rottord Tram weg Maata aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rollurdam aand 3 ilELGiE Stad AritwerponlSS 27 Siad Bruasel 1886 2 lloNQ Tbeias ReguUt GeseliBcb 4 OoBTENR Staatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 18803 Spanje 3lud Madrid 3 1868 V u Ver Boz Hyp SpobI oert aOVüïRTENTlSN Heden overleed te Amiterdam naeen langdurig lyden onze waarde Zusteren BehuwdZuater Mevrouw de Wed GOVEREINDER geb Maria van dke ToauBN in den onderdom van 67 jaren Uit aller naam K VAN DBE TORREN JZN Waddingsveen 27 Maart 1896 BERICHT VAN INZET Do Bouwmanswoning met ongeveer 12 Hectare WEILAND onder de Gemeente Moordrecht is by den Inzet en de Verhooging op 26 MAART j l gelionden in bod gebracht als volgt Perceel No 1 op 3600 No 2 op 3900 No 3 op 3000 No i op 3300 Te zamen op ƒ 13 800 De afslag m perceelen en combinatien biyft bepaald op ÜONDEKDAG 2 APRIL 1896 des voormiddags 11 uur in het Hotel de Zi li aan de Marltt te Oouda t n overstaan van den Notana H GROENEN DAAL te Gouda mwwmm TK Moordrecht De Notaris H GRÜENENDAAL MLg te Gouda is voornemens op VVÜENS 6 DAÜ 22 APRIL 1896 des morgens O uuv te Moordrecht in den Znidplaspolder aan de Bouwmanawoning aan den Middelweg wgk A no 49 bewoond geweest door wy eii den Heer J van dan Dooi in het openbaar te verkoopen om Contant Geld 1 Aftands donlterbruiu VEÜLENPAARD 1 tweejarige donlterbruine UUIN 10 gekalfd hebbende KOEIEN 2 PINKEN 3 KALVEREN 7 VARKENS 3 ZEUGEN 8 BIGGEN 30 KIPPEN en 1 HAAN TENTWAGEN BRIK TILBURY BOERENWAÜEN drievielige KAR KRUIWAGENS TUIGEN eu SCHOUW De voorraad MEST Bouw en Melkgerec lscliap Mi MEUBILAIRE GOEDEKEN als TAFELS STOELEN KABINET KLOK KASTEN LEDIKANTEN BEDDEN met toebehooren KACHEL GLASen AARDEWERK Te bezichtigen op den dag der verltooping van des morgens 8 9 uur Nadere informatien geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 13 APRIL 1896 des voormiddags ten 11 ure in het Café Hui ScHAAKuoiiDc aan deu Kleiweg ton overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAR Ic Waddinxvesii VAN EEN HUIS gemerkt L U8 met SCHUUR en ERF aanden Groenenweg te Gouda kadaster Sectie Cnos 2250 en 2505 ter grootte van 1 Are 33 Centiaren Aanvaarding 1 Mei 1896 Nadere informatiën geeft genoemde Notaris OPENBARE VRIJWILLIGE VKUKOOPING De Notaris J R MAHL3TEDE te Bergambacht ia voornemens ten verzoeke ran E nen Prinpipaal op VRIJDAG 17 APRIL 1896 des morgens 9 ure aan de Bouwmanswoning D 14 in lienederhenl te STOLWIJK in het openbaar te verkoopen 8 liOEIi iV 3 Vaarzen alle gekaltd hehbende 2 Pinken 6 Kuiskalveren 1 drachtige Zeng Boerenwagen Schouw 2 Bruggen Vlonders Horden Hekken Brandhout NoordHol landsche Kaaavateu Bouwery en Melker gereedschappeii en andere Roerende Goederen Kooppenningen en kosten contant ÜTRBCHTSOHK rpiniTrir Door Luchldrukkinj Zoüder Koppen TapytreinigiBg is noodig voor ftindelijkheid en gezondheid en voor het behoud van de Tapijten zelven Onze Machinale Inrichting laat naar eene vernuftige vinding zelfs de lichtste Tapijtsoorten onbeschadigd en maakt ook de zwaarste werkelyk stofvry en zuiver Iu alle deeleo des landa kuauen heeren Behangers eu Particuliere begunstigers dat getuigen Nadere inlichtingen en uitvoerige Circulaires met Prijscourant verkrygbaar aan Oös Kantoor en voor deze omstreken by de volgende X irma s Gouda G GRAVESTEIN eu B de JONG liarmekn Wed M di VKANKIIIJKER onï ooW J A MüNlNCX Woivden J H HOENDERVANGER WV Aan alle Kleedeu wordt eene kaart gehecht met het stempel onzer Firma en met dagteekening het is toch voorgekomen dat Tapijten bedriegl k op onzen naam werden gereinigd UTRECHT Znrï c itói Anthoniedjjk Kantoor Bemuurde Weerd Kaatstraat 1 N B Brieven en boodscbappen enz zooveel mogeiyk te richten aan bet Kantoor DE DIRECTIE A llerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles beneveua Ëere Diploma Gouden Medaille en certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Werelflkroeind Druiven ltorsi Uoiiig Exiract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM VAN H i van Schaik Co gereatigd te s Qravenhage Gean middel is of kan worden uitgevonden welke de Meiianthe overtreft het ia ONHERROEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIUDBLIJK de streugate hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MEUANTHË doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 cta en ƒ 1 met g bruiksaauwüzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te a Gravenhage Verkrijgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12 te Gouda A BOufflra Moordreeht J C RATELAND Bos cop B V WIJK Oudewa r FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheuiiscbe Wasscherij VAN II OPPE HEIilËK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door L M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Specialiteit voor het stoomen e verven van lie Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont enz Gordijnen tafelkleeden euz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onsehadelyk voor de gezondheid eu rolgeui ftaal bewerkt