Goudsche Courant, maandag 30 maart 1896

7 Dinsdag 31 Maart J806 INo 69S0 34ste Jaargang fiOlDSCHE COIRAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt da ge lijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De pryg 1 er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wnt iowrürinf i gea Jiolit Rheomtlitk LeoaenpÜQftn kortom fc AnlBr PaiBExpeller ff It II met bat Ml MNn us ta WMien tagen sjÜtftÉBT PainlxpeHer Anker f ahi Expelier Pnji 60 omt 76 oent en l aS de OMch Vaorhendeü in de meetle Apotkokon en b P Ad Moliter 4 Oo t goMffdam T Gouda by A WOLFF Markt A U4b aa DE LAAT en VAN EiON tpotbtker Markt Mevr BOINTE VLUWEBLBSSINOEt B 609 vraagt met Mei een DIENSTBODE BEKWAME Schildersknechts WERKLOON IS et per uur H W L Roelofsen Piet Heinstraat 26 28 DEN HAAG Kiespijntinctuur geneeftt binnen weinige oogenblikken de hevigste KIESPIJN Flacona met Gebruiksaanwyzing lO Cent per Stuk bij J van ÜIJE Kleiweg h Goada Wederverkoopera gevraagd TANDARTS E CASSIJTO Turfmarkt 172 Gouda uitgezonderd ZONDAGS OnneAVINKEL O piELDOCRir SiooMvr RVi RU tl it tit iir niiscni irV AS saia u Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda u A mr E 8 Mode Artikelen eu Ganiceriiigeii op elk gebied HAUTES NOUVEAUTÉS FOÏÏENITUEEH voor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend goedkoop eu nollde ItUIHG SORTEERISÏG r COR SETS GLACÉ HANDSCHOENBN KOUSEN $ Hokken mouten Trieott euken co Fantasie Schorten enz enz WISBRÜN UÏFHANN Oogoac fin Boist t L OiO de Liter De OOaSAO FIN BOZS ▼ en de 8 eiét4 AnonTme wo dl seleveeil In genetelde bemende fleeeehen vAn O Iiltor inhond Toorejen ▼ en het etteet Ten Dr P F yAN HAMBL BOOS ProeffleMih e f130 niteleltend rerkrUKbeer b P H J V WANKUM Brma Wed P J MÊLEERT üoakharu 144 Gouda ONDERLINGE Brandverzekering Maatschappij voor BEBOU WEN MEUBELEN en KOOPMAN SSOEDEREN Uitsluitend voor de Gemeente GOUDAe BESTUUR Mr M M SCHIM tas due LOEFP Voorz H J NEDERH0R8T Seur Ouder Voorz N VAN KRIMPEN A JONKER Kz H STRAVER C G SPIT eu A va REEDT DORTLAND Adminietrateur Vetetttga WBSVUArBX fSS Deze Maataeliappij werkt onderling doch herverzekert alle posten op zeer gunstige voorwaarden bg solide Hollandsche Maatschappijen waarvan contract ter inzage VERZEKERT Gebouwen waarin geen bedryi voor 0 70 per duizend Meubelen in die gebouwen 0 89 Winkels en bedryven zonder gevaar 0 90 Meubelen en Koopmansgoederen daarin 1 1 Andere po teu zoo biU k mogelijk Nadere iulichtin2en te bekomen bn HET UESTtJl R Gouda StooxKLloootcLionnLSt üESTAFETTEk Utrecht Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten tteven en dea namiddags ongeveer ten vier uur Met deze goederendienst bestaat ook eene zeer goedhoope relsgelegenheld voor PannagierD naar UTRECHT en tusschengelegeu plaatsen Kantoor IXieuwe f eerstal De A enl II J MOEBBEKK S5000 Gulden is de HOOFÜPHIJS bjj de trekking der Premie Aandeelen S H Yereeniging Het Witte Kruis op Woensdag 1 April e Ingevolge het bg de Nederlaudsche Bank gedeponeerd Wa irborgfonds en den tegenwoordigen lagen koers kan dit lot met recht een der soliedste en goedkoopste genoemd worden Minste uillolingsprijs 14 Gulden Nieten beslaan niell Prijs per origineel lol f 7 $0 franco per post na ontvangst van het bedrag Op verlangen wordt prospectus gratis Max Stern in Effecten Spui 23 Amsterdam AMERSFOORT iMEESPOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitt abriek stoom Automatische Walsen Meel abriek Gewoon KrSUtÖUbrOOd wordt van dü beste soorlen tarwe prima ki iitea on 1 I priraa rozljnoii gemaakt atltién mat zui ere büsla onafgeroomda melk vorm en Engelsoben vorm platten plaatvorm in stak van 8 ot 12 et 16 et 24 et 32 ot Gewoon Paaschkrentenbrood wordt als boven maar mot moer prima 1 I krenten rozijnen en andere prima grondatoffen gefabrieeerd ia hier om nog hjner fan I smaak en blijft nog langer verscli en is verkrijgbaar in busvortn en EngelI SChen vorm in atuka van 10 ot 15 et 20 ot 30 et 40 ot Fija PaaflOhkrentenbrood wordt van spociaal uitgezochte prima zuidvrnebten botor I eieren enz gefabiicuerd is hier door een overheerlijk fijn gebak blijft weken laug 1 versch en is voor deze nitmuntende kwaliteit zeer goedkoop en Verkrijgbaar in f busvorm eu Sngelscben vorm in stuks van 20 ot 30 et 40 ot I 60 ot 80 ot Talband is als Fijn Paaschkrantonbrood eu verkrijgbaar volgens geheel 1 I nieuwe verbeterde vormen 10 atuks van 50 et 76 ot 100 ot Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépdt I I houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabrlekstitels en W H MEURSING Eenige dèpöthouder te Gouda JL LeeFLANQ Korte Tiende weg Door goUoel Nederland dépóthouders gevraagd legen flinke provisie en I franco vraohtea der voile en ledige kisten Kalhreiner s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel ftoudn Druk vaii A BRiNKtiiN k Zwn TE PARIJS Zenden gratis MfrancQ ie generale geïllustreerde oatal9fU8 in de hotlaudBohe en ü aDiolie talen Iwrattende denteuwatemodet ToorhetZom ps lzo n tegen gerrankeerde aanvrage gericht aan MM JUL£8 JILVM C PARIS Ue stalen der nieuwste modestoffen in voorraad btj4nPf intemps worden eTeneenv kosteloos toegezonden doch men gelieve j lUiideLijk de verlangde soorten op te geven I en ongeveer de prijzen te bepalen VersentUnffen naar alle Landen derWerald De catalogus hevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPL G De Notaris J P MAHLBTEDE te Bergambacht zal ten verzoeke van zgne Principalen op VRIJDAG den 24 APRIL 1896 des voormiddags ten 9 ure precies aan de Bouwuianswoning geteekend No 3 in de Bonrepas gemeente V L I S T in het openbaar om cbntant geld verkoopen 21 liOËlËi die gekalfd hebben of nog moeten kalven 5 Pinken 1 eenjarige Stier eeoige Kalveren 4 Zeugen drachtig of gebigd hebbende een broin Merriepaard Moorkop ood 3 jaren ïentwagen Tilbury Boerenwagen S Wielerkar 2 Schouwen Vlonders Horden Boomen Brandhout Zeunings Bouwer IJ en Melkerijgeree Ischappen MEUBILAIEE en andere Hoerende IJoedereu tMï PDIKE ODDE 4 SCHIEDAMMEn GEMVEE Merk VerkriJKbftar bij M PEETER8 Jz N B Als bewijs van echtlioid iscachet en kurk ateedB Toor u 1 c K jro P iön van den naam dor Firma l HiEDAM p HOPPE NIGHTCA P Teitcn liooge provisie en salaris weuscht men werkxame solide Agenten in alle plaatsen van Nederland te engageeren voor den verkoop van een gemakkeiyk te plaatsen artikel Geroutineerde Colporteurs genieten de voorkeur Men gelieve zich te adresseeren onder motto tWerkzaamt aan het Alg Ad vertentieBureau van NIJGH VAN DITMAR Hotterdam Zeer ITette Gesteendrukte NAAUSAABTJES worden GELEVERD door L BRINKMAN en Zn BINNENLAND GOUDA 30 Maart 189Ü Beden morgen ton 12 uur werd in het Hotel VHet wapen Tan Boskoop te Boskoop aanbesteed bet raukiin van een kerkgebouw met coniistorie op de beataauüe fundameuten der afgebrande kerk te Boskoop ingeschreven werd door W de Jong WïQ Gouda i 43680 J de Jong Wzn 43000 B Beyderwellen Rotterdam 41800 J b choBompiJer 41300 P G Winters 41000 A G Soadermeüer 40950 W Ploim Geelen 40800 J Alblas Waddingi een 40000 J J Duiim Gouda 39870 C Jongenburger Waddingsfeen 39840 ü Keö Rotterdam 39780 W A Verbroggfu WaddiogsT 39700 Ned rl Aannemiüg Mg Gouda 39445 C W den Hoed Gouda 39120 W Bokhoven Gouda 38998 D Araesz Gouda 37650 De kefk is gegund aau W Bokhoven Bet biljet tan D Amesz was niet geldig Ig dlf 9 nacbi van Zaterdag op Zondag ten ougereer 2 ur ontatood brand i i da broodbakhery van den heer Vermeulen aau den Groeneweg De geheele bakkerg is uitgebrand Spoedig verschenen de spuiten die hei woonhuis daaraan grenzende behielden alleen bad men waterschade Van den iuboedel ia niets verbrand maar wel veel Tsruield Alles wae geassureerd bij de Maatscbapp Neerlandia De heer van Duiu in de Peperstraat beeft zijn koffiehuis vernieuwd en daarin 2 11 aanwezig achter glazen etagerea verstbilleudo opgezette beesten nis herten beeren tggers ene bsnevens eene zeer groote sorteering vogeh Ook eeoe zrer groote verzameling eipreu trekt zeer e aaudacbt H it café ia geoaaind dr Kleine Artis en waariyk niet ten onrerhtp langs de gluzen kasten kamende denkt lu n zirb in ecu dierj anrde ta bevinden Alle beesten en vogels ya keurig opgezet Reeds vele personen bebben gebruik gemaakt om dit ie gaan zien dat dau ook wel de moeite waard is Bji Kon besluit is benoemd tot inspeoteur der directe belastingen iovoerrechten enaccgn FEVILLET 85 Margaretha ik wilde u vragen of rIj vau die praatjes geliuord hebt die er over Wilfred tri omloop sgnF Dat hij naobU buiteu op do groodenvan Lord Dane zou grzien liiü Slil viel juffrouw BordilUon haar in de rode terwijl ï j angstig rond tag Du hebt gij er van gehoord O Mnrgaretha Mg mij wat gij er van weet Denkt gij dat hetwaar i P Ik hecht weinig aan praatjes Maria men kan er niets op rekeneD Het is altijd hot verstandigstom er geen acht op te slaan Margaretha hal eigetitijko doel van mijne komst bier in dat uoodwoder ia om u dairuver to spreken zeidu ly bedroetd ik moest voort ik had geene rust Weet g iets mei eenige zekerheid P Neen was het bedaarde antwoord en Mariaverbeeldde zich dat Margaretha eensklaps van toon veranderde eu koel en afgemeten sprak Ik kwam bem itraki tegen en hjj had eengeweer by zioh Ik weet niet wtt by er up dit uurmee gedaan heeft H ze de dat men het hem geleend bad Weet gij ook of dat waar iiP Neen daar weet ik niets van Ik denk weldat het zoo is zen alhier E J W Rümer inspectear derzelfde middelen te Zalt Bomtuel De majoor C J Vaillaot vao het 49 reg inf te Delft wordt op ziju verioek overgeplaatHt naar Leiden terwyi de tot majoor bevorderde kapt adjudaut A D Fetter van bet reg greu en jagers nader het bevel zal voeren over bet Ie bataljon vau dat korps te Delft By kou besluit zyo de jaarwedden van de telegraaf ambtenaren die ïa hel bezit zijn van het postradicaal eu van de klerken die in het bezil zÜn van het post en tetegraafradicaal verhoogd met f 300 Tevens zyu de j arwedden aan de kantoren 7e en 8b klasse met i 100 verhoogd Vermnedetyk met ingang van 1 Mei zullen o a postspaarbankzegeln voor iuleggingen in zegeln worden ing TO rd De bter G B Lalleman legt zgne betrekking als hoofdredactenr van De Wekker neer In verband daarmede hebben de uitf evers bealolon de uitgave ran dit blad voorloopig te staken In de algemeene vergadering vao aandeelboudars van de Stoomboot reederij Maa3 en IJseU ii besloten o ar het boekjaar 1895 96 een dividend ad T 50 per a indeel vau f 50 uit te keeren De balans met winst en verliesrakeuing werden goedgekeurd an liet postkantoor te Roermond heeft eeu vreemd persoou een aangeteekende brief met aangegeven geldswaarde groot 500 mark op een anders naam afgehaald De dader is spoorloos verdwenen Men meldt uit Dordrecht Het vermoe deu dal de beer Ulrich comuiiasana van politie aldaar door de pokken zou zyu Bangeta t beeft zich met bevestigd Zaterdngavnnd heeft dan ook de heer U reeds het ziekenhiMK waai in hij ter observatie waa opgenomen verlaten en 13 bi in den huiselgkeu hriug teruggekeerd terwijl hvi binnen eeuige dagen zyu ambt n ederotu zal kunnen waarnemen Dr J P Hasi broek df bekende schryver van Waarheid en droomend is op 84 jarigen leeftyd ta Amsterdam overleden Uit het Ititterkuudig tydperk van 1830 40 is thans alleen Hildnbrand Bfcts over H y vertelde mij dat gij lem oene jaclituktehadt bezorgd Dat is waar Ik geloof dat ik van verdriut io x sterven rU Wilfred iets verkeerds deed fluisterde Maria terwijl zy haar bleek gelaat srooekciid ophief Edith zou vfiD verdriet sterven Wilt gy mg niet uit dien ondragelijken twijfel verlossen Margaretha F Maria versta mij wel Ik weet wezenlijk niots bcpaalds an deze zaak iV heb alloen gehoord dal er praatjes over Wilfred loopoii die niet tot KÏjneeor syn Ik hecht niet aan dio praatje ik hoop dat zy onwaar zijn en wij doin het verstandigst als wij ons houden of wij er niot van weten Zoo helpt gij mij niot uit den droom auchite Maria Ik za u eens verttillon waar ik u uit zal helpen en dal is uit myn huis zeide juffrouw Bordillion lachend of gy komt heden avond niet meerin uw huis terug Luister boe da wind built Maria verionk in droef gepeins tij hordacht al at zij gehoord en gezien had al wat zij vreesde Maar juffrouw Bordillion liet haar niet lang don Ojdom zich in hsro gedachten te verdiepen Zij verzocht hare meid Om den tuinman van den beer Lestor oen oude man die daar dicht in de buurt ivooDde te roepen en zond Marta lusaohen ben beiden uaar buis De wind was met de opkomende maan nog sterker gewonlen en speelde Maria onderweg lUerlei toeren haar hoed woei haar van hot hoofd zij moest dien in da band houden knar sluier was haar ontglipt eu in de lucht gevlogen Be leveasgeeiten fa Uit den gemeenteraad van Ouderkerk Nb opening der vergadering leest de leoretaris de notulen die den burgemeester de aanmerkiug ontlokken dat zy veel to uitvoerig worden 1 gesteld Er staat bv in dat er twee stokken aan bet archiet ontbreken zoo iels laat voorzitter zicb niet in de notu an zeggen hp wil wi l eens weteu welke stukken dat tjjo Secretaris zegt dat dit de sollïcitatiën an vroegere secretarissen zyn en het raadsbeslnit tot ontslag van den onderwyzer van Gelder Dit noemt de voorzitter nester en die niet in de notuteu behooren De heer Sohl verzet er zich met kracht tegen Voor itter wil de raadsloden als kwajongens gebruiken en hy zou w l willen eorstellen dat ai de raadsleden van de vergadering wegbleven De vergaderingen zyn berucht door het geheele land De heeren Heemabergen en Kea verdedigen do notulen die juist weergeven wat ia verhandeld De discnsïie dia een zeer pijulyk verloop nam deed den heer Schoenmaker vragsn om maar liever naar huis te g an Aau het slot der vergadering ontspint zich nog een discufi te over de by den aanvang der zitting gebezigde woorden De heer Sohl helreurt zeer de wyze waarop de vergaderingen vaak gehouden worden fcir wordt met gebed geopend en een oogenblik later is de vergadenng van dien aard dat t gebed en paskwil wordt De voorzitter biedt daarop zy ie verontsohuU digingen aan voor de door bem gebezigde woorden Dat er in ons land zoo vele treinen juist een of twee minuten vroeger vertrekken dan de aansluitende Ireia aankomt kan niet altyd gt schieden oin de concurrentie zoo merkt iemand in t Nieuws op want elke maatscbappy doet t ook op bare Igoen al is er geen aansluiting op lynen eener coucurreerende maat chappij Er moet dos iet i ander zyn en de opmerker meent uu dat t du statioubuffetten en stationsrestauraties zyn die t hem doen want zegt hij de meatschappyen zonden niet r ulke groote pachtsomiuan van de exploitanten dier buftetten kunnen eischen als ze niet zorgden dat er dagelyks flink wat reizigers aan de rersch llende kruispunten genoodzaakt werden een niiitje te wachten op 6eu gelegenheid om verder te reiaen Daiir ons landje butrekUlyk kleiu i Q df reiziger bij go de aansluiting in een wip zon zyu waar hy wezen moet zonden de boffetten weinig te doen bebben Da dieoit lijn elastiek als men jong is on zoo gobourdo het dat diezelfde Maria ilie ovuu to vorün nog zoo bedrukt was oen oogonblik later Inchond op don Hall aankwam Do oudste inwoners van Danosbeld heugden tich zulk een unoht on zulk een storm niot Het was een vreeseüjke orkaan Do wind looide en huilde schudde dti hnoti o yiïhoorstoenen nam luiken af on wierp ganschu schnron nedar enkele menschen die zich buiten waai dun hielden zich mol moeite op de been Als hel niet zoo gewaaid had zou het bijna zoo belder zijii geweest ale op klaar lichten dag want de maan was vol maar de onstuimige wolken die baar telkens voorbij dreven verdaisterden haar lioiit en wierpon eene donkere schaduw op do aarde Zelfs als or geene wolkon langs de mann dreven schenen de rukwinden bare stralen te onderscheppen on Ie verduisteren Er waren verscheidene menschen in de gelagrknmer van Zoemansrusl vorzumeld Zy waren daar zeker togen don wind beschut in zoovsrre als lij onder dak waren raaar bat huis lag nan een kant aan zee en het was nis schudde do winil hot hoen en woder Richard Eavonsbird stonil achter do toonbank on waa druk bezig om zijne klanten te bedienen Hij sprak zooftls gewoonlyk weinig en zag er geen dag ouder uit dnn toen wy hem het laatst ontmoetten zijn voorkomen wns zooals altijd kalm afgemeten en bedaard Het was Ravonsbird in Zuomansrust good gegaan Zijn huis was even onberispelyk als zijo naam en bij had zich de algemoone achting te Dnnesheld verworven AU hy het zich ton levensdoel had gesteld om door syn gedrag de lastertaal die regeling zorgt echter roor de zoo noodige halten waar de verveling den reiziger twlokt iets te gebrniken en zoo wordt by geixpM teerd Tn verband met het halve eeawfeost der troonsbestjiging van Keizer Franz Joseph wil men in 1898 te Weenen een tentooostoltiDj houden van begin Mei tot balf Oot De bedoeling is een aanschoawelyk beeld Ie geven van de ontwikkeling der techDiscbe Kunit en fabrieksnyverbeid gedurende de laatste halve eeuw Da tentoonstelling zal een overwegend binnenlandscb karakter hebben en de verschillende sectieëo zul en omvatten de literatuur kunst underwys hjgieun bouwkanst mactüneriën en eene speciale seoÜe tvX voor internationale inzendingen bestemd zyu De beer J Strnver te Neder Hemart zal 25 Mei zyu lOOen verjaardag rierea Deze man is een krachtige grgsaard die eiken morgen nog een flinke wandeling maakt en sich in een volkomen gezondheid mag verheugen Het geheimzinnige Eichener meer ia Baden is weer aan hot zakken De bodem komt wacr duids yk te voorschyo eu men kan da talrjjke muizengaten zien waarmee de grond als bezaaid is Veertien dagen geleden was het meer geheel droog tuen liep hei vol en waar eerst de vlogge veldmuizen heen en wmf sprongen zwemmen nu groote kikvorschen Maar de daling van het water is reeds weer begonnen Het meer blyft nog steeds toeschouwers lokken Uit den gebeelen omtrek zelfs uit Bazel en Freiburg komen nieawigierigei Aan den oever van het meer is onlangs zeis eeu verplaatsbare herberg opgeslagen die goede zaken maakt Volgens Kopenbaagsche bladen zal prins Chnatiaan van Zweden zich verloven met prinses Pauline van Wurtemberg het eeuige kind van den koning van Wurtemberg uit zyu eerste bnwelyk met priuaet Marie van Waldeck Pj rmont Vrydagnacht heeft men zich te Amsterdam door middel van opensiniting toegiing verschaft tot bet kantoor van de Staatspoor op den Dam waarby een yzereii geldkist en drie leesenaara werden opengebroken en een belangryk bedrau werd ontvreemd Als vermoedeliiko daders zyn twee personen in bewaring gebracht men in vroegore jaren ton zijnen koste had uitgestrooid uit to wisachon was hij hierin volkomen geslaagd zelfs in dat ecbto praathol het wachthuis zou raon eer ieder ander dnn den waard vso Zeemansrust van eene groote misdaad verdacht hebben Juffrouw Ravensbird zat ia hare kamer Zy hield zich ditar meestal dek avonds op raaar die kamer had het uittïcht op do see en dien avond kwam zij er met toegestopte ooren uitloopen Niottegonstsande hare mntsen nog altijd ovon zwierig waren was Bophie zeer voraaderd Zoodra eene Fransohe vrouw de dortig voorbij is veroudert zij onbegrijpelijk snot en juffrouw Ravensbird maakte geeae uitzondering op dün algemeooei regel Zij was in haro manieren volmnnkt doïtelfde gebleven zij was nog even rad van tong als vroeger en altijd met een snedig antwoord gereed Zij badden oen kind oen jongtn wita zjj oniio uitmuntonde opvoeding gaven en die bijun altijd op school was Het was oen jaar na hun huwelijk geboren on hij zou uaar allo waarsohün lijkhoid de eenit o spruit blijven Sophio trok zich dit niet aan Toen de jongen eons de mazelen had en moe ich ongerust over hem maakte waagde eeno buurvrouw het om juffrouw Ravensbird to beklagen dat zij slechts een oenig kind had en Sophto zette hierover grooto oogon op Wat dncht men dat zij zich den last van twee kinderen ion getroosten dat zy voor twoe zou lijden voor twoe geld zou opsparen vroog zij verontwaardigd Pas si brte Hon mankt het Cattlej F vroeg een van hot gozelschap ia do gelagkamor terwijl hij eone frisicho pijp stopte Wordi v rrolgdj