Goudsche Courant, woensdag 1 april 1896

P o 6930 Woensdag 1 April J896 S to oarjQ lo O O tcLiexLS t i ESTA FETTEk Rotterdam 348te Jaargang mmm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 26 ROEIEN nsoi De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsraimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd oPENBAfiE mmmi OP VRIJDAG 24 APEIL 1898 de morgeDB ts 9 nren aan de Bouwmaoawoning Wgk B No 26 te Ouderkerk aan den Ussel tsD oTeritMiB W i a te ffouiia resideertnden Notaris G C FOaTÜlJN DROOGLEBVBB die gekalfd hebben of nlfct moeten Kalven 1 VAARKOE 1 gulste VAARI 7 PINKEN Il PAARD ZOGGEN mei BIGGEN een Boerenwagen met loebehooreB dubbele loop een Tentwageu ee Tilburie ejii Arrealede Tuigen een Hoo a k 3 Schuwen T kkeboi eii loise en Tiilte Bruggen eea partij 1st HOfll een Karn en Boui enïltlligereelscliappen meuêeten en l ilirvaa en Dea mprgena vóór do verkdoping te zien NBder Jln K f teria ot ria B v ijEBRUNT te OpeiilJare Vsrkoophg OP J WOEijlSCtAe 22 AP IL 1896 des Uorgenste 0 uren ten at rfhnize van dm HeerD HdooBSDOoBU in BloemendaM WykF No 50 bj ffouda ten ovetataanUan den Notatii I 1 G C FOBTÜIJN DROOGLEEVEB TU 14 ZALJKOEIEÏÏ 3 VAARKOEIEN 2 PINKEN een PAARD een ZOG met BIGGEN eenige KUISKALVEKEN 2 breede en 2 smalle Sciiouwen EEN UTRECÏÏTSCH WAGENTJE een Boerenwayen een Tilburie een NarresleJe BOÖW EN MELK6EREEDSCHAPPE Tuigen een Varkenshok en eenige Meubelen en Hutsraatl Des morgens vóór de vorkooping te ïien FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ Cheiuisclie Wassclierij TAN II i pii iii ini u 19 KruUhade Hotterdam Gebreveteerd door Z M deu Koning der Be geu Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeoialiteit Toor bet stoomen en verven van lie Heeren eu Damesgarderoben alscok alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het etoom n van pluche mantels veereu bont enz Oordynen tafelkleeden eni worden naar de nieawste en laatste methode geverfd Aile goedHren hetzy gestoomd of gevertd worden onachadeiyk roor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreidtng der fabrieken ryn de prgien 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbnar in 3 dagen te verven goederen in eene week ïl M r Het beste onachadelykrte en ge H ouüclcelykste poetsmlddel voor HeereQ en vooral dames en fCladerachoenwerk Is de Appretuur van C M MUIter Co ♦ fe Berlin Beuth Str t4 Menlettwsoed VI VOp naam en fabrlekimerk Variu yihur hy Hmtis WiKkalleri In whotRwirk lalaatirias r tryM ini ani BaiiirBtl DapDt by W Bartamanii Arafea Opentkre Verkoopingen te REEUWIJK ten overataan van den te Gouda resideerenden Notaria G C FORTUUN DBOOGLËEVER 1 Op WOENSDAG 1 APRIL 1S96 des morgena te el urea in het Koffiehuis van RADEMiKSll aau de Reeuwijksche brug van EEXE l LISKE BODWHANSWOIIING flk E No 88 en Hooiberg lif perceelen WEI EOOILAND BOSCBHAKHOÜT BOOMGAARD en ATER staande en liggende op I 4LIAS AMBACHT te REEÜWIJKi te zamen groot ill Hectaren 3 Armi 37 Centiaren strikkend vail dea s ftaVenbroekscheil Wegtor den Offden Veg ii En zulks in 4 pefceAn JRelkJ op plakbiljett en zgn omschreveuJlj re aanvaarden 1 Mei 189 En 2 Op WOENSf AG 29 APKI dea morgena l 9 urh j aan voqrsi noniug Wjjk E No 88 lOilEIV waarfan 1 nogjjniet hepft aekal di2 PINKEI 1 ZEÜG luetó BIG É1N J 1 breede ep J smalle SCHüUW lTA4lTfAGEN lSPBB WAGEN BOUWen 1J EL ÖEREEDS0H PEN eene partji HOO t4rKEB0SSEN Dea morgens vóór Je verkooping te zien Nadere inlichtingeïi zijn te bekotfien Kantore van voornoemden Ntotaris FORTUI DROOGLEEVER te Gouda Allerwegebekroond metEereDiploma a Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Expoaiüon Chicago 1893 ia het Wercldberoenid Druiven lJorsl Bonig Bxlracl MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc VAN 11 1 van Schalk Co gevestigd te Gravenhage Geiin middel is ot kan worden uitgevonden welke de Mehanthe overtreft het is ONlIEKltVEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMI 1 DKLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MI LIANTHE be wezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezi ude eigenschappen op prya worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Hon delamerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie a Gravenkage J0f Verkrijgbaar bg F H A WOLFK Drogist Markt Gouda E H Yi MILD Veerstal B I2G te Gouda A BOUMAN Uoordrtek J C BATELAND Bos rop B ï WIJK Oudewa r 5f lijders aan Danw of Baarworin drooge vochtige Schubbendaowworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bj hen die door niemand genezen konden worden door flr Hebva fleehlenlod Onachadeltjk Gebruik Uitwendig Prya zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijg baarbji de 8t Marlen Droger te Jan ff Duitschland Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar liTREOBTdes morgena ongeveer ten eoen en dea namiddags ongeveer len vier K Met dezengoederendienst bestaat ook eeiJe zeer goedkoope réUgelegenhaUl voor Pat agiarê naar IJTRECHT en tusschen eleajfn plaatsen Kantoor l ieuwe Veerstal be Agent H J MÓëKBI EK Rneipp Malzkoffie gezondste ën beiste Ikpffiebijvoe sél Él iMERSFOOHT I mIII RS E OORf $CHE MACHINALE I 8 öoiii Uro ep Heschuifttabriek t 8t09m Autommtschfi tfalaen Mfelfabrtek QeWOOIKi elatenbrOOd fordt vlii tlu beste aoorloa itarwe prima krenten on 1 prima rozijnen goma kt allétfu mut jiaivere looste onafgeroomdb melk vermongd en blijft faiür door vole daji n vorsrli on bèerlyk vt n smaak en is J T LT g iü V in bUS f vorm en Enga sohen vorm plilten plaatvolmi in stuks van 8 ot 12 ct 16 et 2ii ot 32 ot GeWOOrj PaaSShkrenteilbrood yordt als bovtn maar met meor prima 1 krenten rozijnen en nndera prima grond Mlt en gefabriceerd is ilior om nog fijner van I smaak en blijft nog langer versoh en is ve rijgbaar fill bUBVOrm en ËngOl1 SCheU TOrm m stuks van 10 ot 15 ot 20 ot 30 ct 40 ct iFijn Paasohkrentènbrood wordt van speciaal mtgezoakto prima zuidvruohten boter iieren enz g biicocril i hier door een overheerlijk fl gebak blijft ivoken laug 1 versch en ia Voor deze uitmuntende kwaliteit zeer goedkoop en verkrijgbaar in I busvorm mi Engelschen vorm m stuks van 20 ot 30 ct 40 ot I 60 ct 80 Of Tulbarid als ïijn iPaascbkrontenbrood en Verkrijgbaar voigens geheel I nieuwe verbeterde vormen m stuks van 50 ct 75 ct loo ct Onze artikelen zUn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépöt I houders welke te herkennen zijn aan de dépdtborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING I Eenige dèpöthouder te Gouda J L LEEFLANG Korte Tiende weg Door geheel Nederland dépóthouders gevraagd teien flinke provisie franco vrachten der volle en ledige kisten Het groote aantal zenuwkwalen TtD cennwhoofdpijn af tot de ToorarKaaiida kentpekenen va n apoplexie herHenberoerta toe k fr Bfler ii nog steeaa bUb middelen door de mAdiüclie watensohap aangewend Eerat aaa den nlemwaa tijd komt de eei toe dat iiJ dooi ket gebinik maken van den eenvoudigaten weg lUfneliJk Ian a dolinid eene physiologiaoho ontdekking gedaan heeft dia na liondPide pioefneaünfen tbuis OTSt degebecle wereld verbreid Ib en terwijl zij m wetensphappelijke kringen de hoogata beltnietelUiif wekt tevena eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zennwkwalen lyjlendo menaoblMld Deia weldaad blijkt te iitgeTonden door den gewe en Offioiev van üezondlieit Dr Bomui Welsimann tt ilahofeQ en barnet op de ondervinding opgedaan in eene BO Jarlge praktijk Door wauablnv vnii bet linord eciimntkl per dm wordeu dmartoe Keachlkte tofHan doordte linlu ouuiiddelltjk aa het vennwKfstel mede Bedeeld Met deze geneeBwijie verden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een doer dea BMvtader geachreven werkje QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vDorkoming an genaiino binnen korten tijd reeda de Sle drnk venchenen 1b Dit boekje bevat niet alleen VMT het ffoete imbliek verstaanbare verklaringen omtrent liet wezen der nlenwere therapie en de daarmede zelfa in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daann wetenichappelljke varhandellngen uit de medlHehe blsden die aan deze geneeawijce gewijd zijn loomede anolirift van tal ran getnlgschrirten van liooggeplaatete geneeskundigen onder welke P Minlire mad dr pro faisor aan de polvkllnlek te Parija ruaRoupimonl 10 8t lngreb r msil dr praktiaaeraiid leneeahier aas bat krankiinnlien Halloht ia Oharenton Sanltlitirath Dr Cohn ts Stettin GroMmann med dr amiBd er1i to Jöhllnaen Dr P Forastler geneethear dlreeteur van het hoapltaal ta Agan Sehalmrath Dr Seherlai butoel euteareia Bad Emi DBraea med dr Beneeihear dlraatHr der galveno thBrapeuUaaha larlohtlag voer lOaawlljdsra te Parlje rvo St Honeré 334 GonsaI van Atohinbaoh mid dr ta Corfo Dr Bnofeub arrend arto la ZIrkntti Okor iUbtarzt leohl med dr te Waanea Dr 0 Boagaval ta La Farrüre Euro lid via den Coniall Central d hygltni et da Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier enuwi iitel meer ofinlader ssnsedann l of aan ov a aBad enuwaehticheld lijden waarvan de kanteekenen zijn ohroniaeha hootdnijn mlgraloo eohale hoofdpijn bloedandrang groote prikksibasrtiald nejaafdheld ilapeloosheld llohamelilka onrnat en onbahaaelljks loeitsnd verder aHe zinken die doar lieioerte getroiïen werden en nog lijden ua de erolgen daarvan zooats verlaminingen onvermagen tot spreken iware tongval moelelljk BÜkkaa etl fliald der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte varzwalifclng van geheuaen enii in slj Üe reedl onder geneeakundlge bebandeiing geweest zijn maar door de bekende middeleo als onthoadincHnen kondwaterknnr wrijven elaLtiieeoron Htoomlool ot zfebaden geen genezing of ienlgi K hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zu die vrees Kevoelen voor fc roert i en daftttee reden hebben wegens verachijneelen als iloh aanhoudend angitig voelen vardeowing In hot hoofl beafd plja mat dulistlghatd flikkeringen an donker warden voer de ooDan drukkende IJn onder het vaorheefi uizing In ds ooren het voelen van krlsbellng In en het liapen van handen en voeten ten al dese drie oategorieu van sennwlljilerii als ook aan longe meltjes lijdende aan bteekzuoht en kreehteleasbaWt ook aan gezonde leirs aan Jonge personen die veel met hat hootd werken en geeetelljke leMHe wUlaB voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vernielde weik aan te aoheffear betireÜE op aftDvraiie koslaleosenn anco voizonden woidtdooi Mk Amsterdam door M CXKBAN A Co HeJhgeweg da Botterdnm F E van NANTEK KOLfF AAotheker Korte Hooftteac LCtreeht T OBKY A POltTOir Oudfgraoit bil de Oaudbmg T Uil Op de Jongste gienniaili mudkinale teutODiiBt lllng Ir de Ikr Welatininnn aoba Bei wijze dnor de Uedisabo Juiij met de Zllicreii Vcdiiillo bekrut ud rr n r row Erfolv warnuna jpo ewt H sMi = tminfn hal Imlittt a m KhMumii werthloMin Sachahmunfi n ê Man kaufe d lyer wisore itt l gehai feii H Stollett nur ïon ms itiract oaar fn saletiM EiaanhaniÉluniin ta danail uniar Plakai wla tiabamtetiMdj autiehAnttIA rieUlittev mi Zeuffimn fratlt iml feum SiïïSS Patent H Stollen BINNENLAND OOÜDA 31 Mnar 189G Zoodng hield de Prorisi iale Vereeaiging vaq gemeapteurabteoiireu in Zuid Holland eeoe algemetnelTtrgaderiug alhier onder voorzittarichap van den beer vAn Franck ambtenaar ter gemeanteaecretarie te s Gravenhage Op voorstel van het beatuor werd beslotfio tot toalatiag van gemeentesecretariaseQ en oot vangers ep werden de dienteogevolge noodza keiyk gevrordea wyziglogen in bet reglement Baogebracbt Door dea heer M Geiyol i ambtenaar ter gemeentesecretarie te Waddinxreen werd eene lezing gebonden over huwelgkaarkoiuligingen Er werd bepaald dat de olgcnde algemi ene vergadering ia Jani te a Graveubage zal worden gehouden lu de Maandagavond te Haaatrecbt gebonden vergadering an het Nut werd tot afgevairdigda naar de alg vergaderiug te Amsterdam gekozen de heer J 0 Muller Verder werden herkozen tot directearen dfr Spaarbank de beerao Mr T P C Virolj en J O Muller en gekozen tot oommiisie voor bet aazien der rekening van de directenren der Spaarbank de heeren P C deu Hartog eu D Verkerk Na dè wetatursiasuog werd nog gekocea de heeren J Koeman en F Deterding om de bibliotheek der veresniging na te zien Ëea zeer klein aantal leden woonde de vergadering by Uit Boskoop wordt gemeld Uit het onderzoek van de fundatie tau den toren ia gebleken dat deze geheel onvoldoende is voor den wederopbouw zoodat de toren geheel moet afgebroken worden wat eene n eerdere uitgaaf van p m f 7000 zal vorderen De beer W P H vao Amerora aMüteotrasident ran Sampang ia eervol ootatagsn uit zjjne betrekking Zondagnaiddag ia in een te Utrecht gehouden vergadering van het personeel der voormalige Nedarlaodiehe RbyaSpoorwegmaatschappg beiloian over te gaan tot opricbtmg van een veraeniging waaraan zal verbonden worden en ondersteoningsfonds Tot deze vereeoiging zallen knnoen toetreden alleen weiklieden die in dienst zijn geweest by genoemde Maatschappij De Tareenigiiig zal zich uitstrekken oiar al de piftatBeu waar personeel is gevestigd FEVILLETOIM 86 Met was dezelfde toonbank waarachter eens de keer Hawthorne stond toen luj het kopeien aehepbord van schrik op dea grond liet vallen omiiat Raveubird zijn boofd boven het beaohot uitstak Het beschot was er nog maar het waa nu veel erooter het reikte van het eena eind der kamer tot het andere en liet de deur van de binnenksmer alleen vrü Het waa eene groote verbererlng en men kon zloli geen vroolijker galagkamer dan die van Zeo manaruat met hare blinkende meubels en helder knappend vuurtje voorstellen De apreker had zioh tot Kaveosbird gewond maar deie antwoordde met H hsd juist een glas ale tBD een zjjner klaaten toegereikt en zag bet geld na dat bg tentg ontving Zeg eens kastelein reet gij ook hoe het met Oattlej ia herhaalde de apreker een vissoher dio Marlv heette Ik weet niets van Üattle af waa het korte niet teer beleefde antwoord van den heer Eareoabird BD naar zgn toon te oordeelen beviel dit onderwerp den waard niet Ik bemoei my nooit met eenaanderman s saken Pat is Koovael gezegd als dat ik dit wtl doe seide Marls op rrooiykea tooDf Maar m j dunkt De brillaota gperflknechtenvoreeiiiiïing Streven naar Verbataringc te Amiteulam f eue afdeeling van den A N D B boeit in de eergisteren gehouden rergsdering besluf u zoo noodig haar gebeele kas ter beicbtkking te stfllen Tsc de bondskas om daardoor de kans op overwiuniug voor de stakende roisjesslgpera en verstellers nog te versterken Door de ruiiue cpbreugst der collecte op de Woensdagavond gebonden Bonddvergadering ia bet hoofdcomitü iu a aat gesteld den atakera met het oog op bot Israëtietiacb Paa chfeest eene extra uitkeering van f 1 te geven Men scbryft uit Utrecht De Palmpaarduumarlit aan de Bilt was wat 71 al sinds jaren was geen paard umarkt meer Toch bewogen zich ook weder als van oude en in weerwil van den kouden wind daizeuden wandelaars op deu straatweg tnaacben hier en het dorp en waa er lo de stad geen rytnig meer te krijgen Dientengevolge waa het den geheelen middag buitengewoon levendig op den Diltacben straatweg en toen tegen epn uur of balf dn na afloop der rergartering van den A N W B honderda wielrijdera tusicben de menigte kwamen doordringen was het er dikw ls recht vroolijk De cafés langs den straatweg en in het dorp waren natnurlyk druk bezocht en ofacboon de weer voorspelling van dr Fatb au niet geheel is uitg lmmen wai bet toen Voor velen gfl tie ren een kritieke c dag Muziek mag er zooals men weet Zondags aan de Bilt niet gemaakt worden maar toch was er een rijtuig mot Duitacbe broeders die in particuliere gelegenheden hunne wangea tot een onttagl kd dikte opbliezen eu door ban volhardend getoeter de vroolykheid gaande hielden In de stad was van de Biltsche markt niet veel merkbaar Alleen aan de veostallau op den Leidachen weg was reeds veel drukte Daar werd gedraafd en gemonsterd en handel gedreven en werden onopboudeiyk van buiten at met de spoorw g aangebrachte paarden ter stal gebracht en daar ztjn reeds zoovele buitenlandscbe kooplieden aanwezig dat men tegen morgen Maandag een zeer drukke markt verwRchteij oag De coutroleur Westenenk heeft Haden Pakoe gevangen genomen c Dit telegram beeft betrekking op de vroeger vermelde onlusten in Sintang in de Westerafdeeliog van Borneo Aan de Javobodee ontleenden wij over deze caak vroeger reeds bet vo gande dat wy thans ter willo van onze lezers herhalen Baden Pakoe ia iemand die met de Sin dat het vrij natuurlijk ia dat ik vraag hoe het eea half doodeu man gaat Toen ik duo dagen geleden van wal stak wu by door den dokter opgegeven Jij hebt bet met ja boot hard ta verautiroorden gebad I bracht een oomaiies die daar lat in het midden Ik had van middag de wacht en heb hetgezien Ja wel mag je dat zeggen i riep Marls uit Ik ben nooit in zulk een etorm uit geweest de wmd joog oni togen de kuit aan Ik kan verzekeren dat wij de grootste moeite ter wereld hebben gehad om met tegeu eene klip te stooten maar de haven binnen te loopen Weet hier ninmand hoe het raotCaltley ia Cattley is beter antwoordde er een die bij het vuur zat D zaak is in handen der politie en hij heeft bet hard te verantwoorden Men wil hora noodzaken om te zweren dat Boeohar en Tom Long onder de aanvallers waren maar Cattley durft er geon eed op doen niettegenitaande h j overtuigd is dat zijbeiden tot de bende behoorden De oude Beecher IS met veel misbaar komen aanzetten en heaft gezworen dat zyn 7oon op dat uur te bed lag Niemand wilde den ouden Boecher op zijn woord gelooven maar er bestaan geens afdoende bawijsen tegen hem want Cstttey kon niet zweren Mylord trekt zichde zaak saer aan en men z gt dat faij het er niet by zal laten rusten en dat h nu even streng zalworden als hg vroeger toegevend was Hij heeft aan den ouden Beecher gezegd dat hg gaen geloof sloeg aan zijae eeden en dat het hem speet dathet getuigenis niet vollediger was Hebben zg den derde gevat vroeg een andsr isschar Kr was immera ook een derde niet waarF tAngsobe vorateiifamilie aebijnt vermaagacbapt te ió q en in vroeger tgl aan het gouvernemeat verschillende diensten heeft bewegen Deaaiettemin stond hij by het bianenlandschbestuur niet erg goed gnboekt en waa by metden Panembaban vtn Sintaug minder wel ny werd waarom is ons niet bekend door dearesident Tromp te Poatianak geïnterneerd enonder toezichi gestold terwijl zjn vrouw enkindereo te Sintaog bleven met verplichtingvoor den Panemhaban aan hen een sjin vanf 15 s naaanda uit te betalen Eenige matnden gateden vroeg en verkreeg Raden PaVoeverlof naar Bintang om zyn familie te bezoeken en bsvond daar dat de Panembaban zyn verplichtingen niec was nagekomen zoodat zyaetrouw naar baar negorij aan de Metawi wasvertrokken Vreemd waa het niet dat by baaiachterna reisde en aan den controleur iietweten ditt hg niet van zins was terug te komen Hy Bcbyut aan de Melawi veet invloedte hebben oodat twee groote Dujaksche stammen zijn party hebben gekozen en in vollenopstand ztJQ De resident van Sintang terugkomende wilde er 25 man heeazeodep maar bet gevolg van een overleg met bet militair commaudo was dat er ten tipoedigate 75 man ging n met een veld tnkje Behalve de resident en majoor la Feber gingen mee kapitein Prakken van Smtang luitenant Van Teyn en dr Tarason van untianak IntnsBcben bleek het al heel f auw dat er meer los was dan men dacht zoodat berhaaldelylc versterking gevraagd werd In bet begin dezer maand Februari waren er zoowat 250 man met I majuor 1 kapitein 5 luitenants w o l V d artillerie en 1 dokter en den 9en zouden er weer 25 man en eenige oflScieren heengaan benevans 100 kettinggangers Ook zyu OBze vroegere vyanden de TebidahDajaks door den resident opgeroepen om onder den cuntroleur Westonenk als hulptroepen dienst te doen Volgens bet algemeen gevcelen te Püntïanak IS de toestand alles behalve mooi Het is kwaad vechten lo een rimboe als die van Borneo vooral als de vyand zich rükwÜrts konzentriert Men aebijnt nu overal posten te willen opstellen om den boel daardoor ia te kluiten De controleur zal waarscbynlgk de omtrekkende beweging moeten uitvoeren Het sacces is echter nog alles behalve verzekerd De grootste geheimzinnigheid wordt door alle autoriteiten m acbt genomen W y ontfingen onder dagteekening van heden van onzen correspondent te Batavia nog hat volgend telegram Ja dal beweert men Cattley meent dat hij op enigen afstand iemand zng staan zeker om de wacht te houden Dat was stellig Drake aeide Maria Hij is een echte araokkelaar eu aan onbeschaamde atroopor Ik zon er eena kroon ora durven vorwaddon dat het Drake was Dan zou jg ja weddingschap verliezen Msrls Da dorde was een lang tenger man Drake ie zoo als je weet Icleia en gebrekkig Kastelein je vrouw roept je Men hoorde nu juilrouw ïlavensbird met eene benauwde stem haar man roepon Ravensbird spoedde zich naar de zijkamer waar lijne vrouw was en riop de maid om in zgne plaats achter de toonbank ta komen Sobie atond in de kamer men een kandelaar tn de hand Ravensbird zeide iij ik ben boven geweoateu ik verklaar je dat ik bet er niet kan uithoudenHot huis dreunt alsof het in zal storten Het huis zal zoo ligt met inatorlen intwoordda Ravenabird Het heeft aan meer dan een storm weJ rstand geboden Maar ik geloof niet dat wjj ooit zulk oen hevigen storm beleefd hebben Luister eens I Zg beefde zoo dat het haar moeite kostte om staande te blijven Hoewel Ravensbird somtijds wel eensgemelg k was zoo was hg toch over het geheel een goed eohtganooti bg nam haar den kandelaar af en raadde haar te gaan zitten daarop nam hg zolfook een Btoel en schoof dien dicht bg den haren Kort daarop kwam de meid binnen Mgnheor men vraagt om moer ale in de gejBgkamer selda zjj Mag ik nog meer geven F Het s Het Bataviasch Niauvablad meldt Toeko Djoban is naar den vyand ov rg loopen Do forten Biloal en Lamkoengit sjja omsingeld De telefoon is vernield De verwikkslingen in de omgeviag van Kota Radja zgn vermeerderd Drie bataljons zgn uitgerukt Deze verontraatonde Igdiogen gaven hno gelyk die steeds volgehouden hebben dal men Toeko Djohau niet kon verlirouwea De forten Biloel eu Lamkoengit zyu twee van de zuidelykate tydalyk door ons bezette posten Hartelyk hopen wy dat volgende bariabten van een gunstig verloop van de ft aak mogen gewagen M R Ct € Een tater door bet N v d D f ontvangen telegram luide De geruobtao worden bevestigd Biloal eo Lamkoenjit tan zniden van de linie zyn omeingild De gemeenschap per telepboon tussaban de posten is verbroken Het 12e bataljon marcheerde gisteren naar Lam pen e roet Twee militairen zyn gewond waarvaa Mn aadart overleden Aangaande de werkstaking der glasilypers te Maastricht wordt ons van daar nader geicbreveo Zaterdag waa door de directie dar fabriek aangakondigd dat voortaan eenige glaien eene nadere bewerking zoudrn moeten ondergaan omdat alechte afwerking van dit artikel door de glasslijpers zulks noodzakelyk maakte Tengevolge van dese aankondiging werd gisterenochtend door eene deputatie uit de glaaslypera eens verboogtng van 20 pet loon voor de bewuste glazen gevorderd Daar die werd geweigerd gingen 138 glasslypers onmiddellyk tot staking over Er zyn tbans nog 2 ilyperi aan het werk Uit Amsterdam meldt men Zaterdagmiddag liet iemand een partytje rnve diamanten door hem als aangeteekend pakket in het postkantoor ontvangen op en tafel in dat kantoor liggen Bg zyne terugkomst waren de steentjei verdwenen Het bleek echter dat de diamantaa op den grond waren gevallen De zaalwacbtsr heeft door xorgvnldig aanvegen van iist vuil auustonda het grootste deel aan dao rechthebbende kunnen teruggeven Later vond hy oog atfentjes die hg te zgner beschikking in bewaring nam 13 op aliig van elf uur O Riohard laat hen van naohl om s hamels wil zoo lang blijven als zij tuet hebben smeekte Sophie Ala er gevaar is bon ik veel haver in groot gezelschap dan alleen en ik geloof niet dat ik inzulk een weder naar bed durf gaan Durft gg niet naar bed gaan I herhaalde Ravensbird verwonderd Komaan Sophie wat deert jeP Men slaapt nooit beter dan bo stormachtig weder Ik heb sedert ik hier woon nooit zalk een storm boleefd hernam Sophie die altgd het laatste woord had Ik voor mg wensoh te dat zij tol morgen vroeg in de gelagkamer bleven Ravensbird keerde naar de elagkamer terug en zeide dat het elf uur was Maar zg scbcneu geen lust te hebben om heen to gaan on hetzg bet gehuil van den wind of de invloed van du woordea iguer vrouw hem toogevondar stemde Ravenabird dio er andere op stond dat zgn buis om elf uur gesloten was liet varsche ale tappen De meid was juist aan bet schenken toen er een nieuwe klant binnen kwam Het waa kommies Mitchel Hg nam zijne geoliede muts af en ging zitten Wel Mitchel heeft de wind je hierheen geblazen waren de woorden waarmede Bsvonsbird hem begroette Ik dacht dat je van nacht de wacht had Da wind waa zoo hevig dat ik niet op wachtkon btg ven mgnheer Ravensbird das in zekeren zin bobt gg gelijk det de wind mg hierheen heeft gedreven hornam Mttchel Ik zag door de reten van de luiken dat hier nog licht aan was Het iseen vrsaael jke naohl