Goudsche Courant, woensdag 1 april 1896

4 69 t 84 7 11 8 88 4 67 ff 6 04 u ff 6 11 V ff ff 6 10 6 41 7 80 8 61 1 41 1 60 3 10 3 48 4 10 1 61 f ff 1 69 K ff 1 08 H ff ff l U 8 09 3 19 4 08 4 40 DEN Htle OU DA Wlnterdleost 1895 1896 OOUDi ROTTIKBIH AangevaogcD 1 October TUd van Greenwich Directe SiMiorwegverbiDdingen met GOUDA S et 9 4 12 86 l 8i I S8 11 46 11 66 1 44 8 60 4 08 UOTTIRBA U 9 O D S 1 8 61 10 18 11 60 11 80 10 88 10 88 10 48 10 48 1 40 8 47 8 64 8 01 a io 8 67 7 86 7 47 8 6 08 8 16 Kun 6 84 6 80 7 46 8 07 8 11 GODDl DIN HIAO t S8 10 aKag 6 61 7 10 7 48 8 30 1 18 9 4610 1111 8611 161 16 8 44 8 66 3 43 4 16 6 17 8j Voorb 6 67 ff ff ff ff ff 10 17 ff 1 41 h Z Zegw ll ff ff ff ff ff 10 81 ff 1 66 t t Z f M 6 11 ff ff ff ff ff 10 41 ff ff 1 06 ff ff ff Onuda 6 38 7 69 8 18 9 9 66 10 16 10 4 18 06 11 46 8 17 8 14 3 16 4 18 4 48 Stopt ta BlMaTqk Kr iairflg en Nootdorp LeidaohMdam o Hakoodorp U T I E O H T 0 O O D A Utraokt 7 60 9 10 11 34 11 50 1 10 3 614 43 6 36 7 60 8 09 9 07 WMrdoi 8 11 10 83 11 51 4 16 6 53 n 8 16 0 d alar 8 19 10 31 4 84 ff ff 6 ttoKda 8 11 9 14 10 44 11 07 1 11 3 41 4 37 6 10 7 09 8 16 8 41 9 49 öouda 7 3U8 86 8 0 8 87 16 10 10 60 11 11 11 88 1 17 S 86 8 47 4 46 6 7 7 14 1 49 1 19 8 64 B411 I Z M 7 41 8 47 11 08 11 40 4 67 6 01 10 06 e Ziigw 7 SS 6 66 11 18 11 48 6 08 8 11 10 16 Voorb 8 07 01 11 17 1 01 6 10 8 16 i 10 17 Haga 8 1H 18 9 Ï7 10 07 10 48 11 8111 41 1 081 67 4 06 4 17 6 16 6 67 7 44 8 11 8 1110 81 11 46 e o I n k v I ï 1 o H T 9 06 10 19 10 67 18 48 8 10 11 14 1 87 11 11 1 46 9 87 10 61 11 46 1 10 3 08 AHSTIXSA H e O U D A iuBateidan it 8 9 10 10 48 8 16 4 10 18 Oouda 7 11 9 04 10 14 11 81 t lO 6 10 7 40 toppn t Blalawfk Iniiwtg ca Ko M I idBtlundaii u Htkndoip e O V U A A USTI AM 10 01 10 67 11 10 11 01 1 1 18 Gtopt t ITMldoi Laidnkendam cu Bl iiwjjk Knilaireg u Btkudorp De vrMg of etiD rerirek voohiig i il Tftn niet w iDif beling bg het kiesen vaa eeoe uieuwe wooiog maar oïat altyd genakkeiyk ta beantwoordeD wiot een rertrek kan zeer go d vochtig zga Taa bygiëaisch ttandpuot beichoQwd Konder dat salpeter op de muren ichiLtert of chnmpigDODi ia de hoeken groeien Het tydichrift Médecioe moderne gi tt mij een middel aaa oai Tochtij heid te oDdej keuaen MeD plaatse in het verdachte vertrek eeo kilo versoh gablusqhte kalk en slaite daarna dearen eo vensters hermetisch Na verluop ran 24 uur weegt men de kalk opnifaw en als dez dan 1 fjCt zwaarder ia geworden dan moet het vertrek als vochtig en oagezond besohoawd worden De mioiater vao blnnanlandiche aken brengtter kennis van beUnghebbeiiden dat in demaanden Juni en JIfi e k aan s ryks venartseDyscbool te Utrecht gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van het natuur kondig examen voor atnstaande veeaitien bedoeld in art 12 der wet van 8 Juli 1874 Staatsblad oo 99 De dag vau annvang zal Older wordrn bekend gemaakt Stet Moord op A F Hoofdsteden Gisteravond omstieeks 6 oren is te Rotterdam met het StnatHspoor door een ryksveld wfiohter oit Utrecht gevankelgk binnengebracht en naar de strafgevangenis aan den Noordniuget overgebracht Maria Cornelia Hoogsteden eehtgeooote van Willem van Berkel verdacht betrokken te ign bg den moord op den jongen Booftsteden geplee d De verdachte in 27 jareo oud en woonde ia den laktsten tgd JD de Koekoekntraat te Utrecht schuin tegen ver haren zwager een slaRersknecht Vóór twee maanden iï ig te Utrecht bpvallen Vóór vier of vgf weken zou zg zoo wordt ons bericht een ongeteekenden brief uil Rotterdam hebben ontvangen waarin zy gewaarschowd werd alles muar mede te deelen daar anders de sehrgver de justitie kennis zou geven van hetgeen hg wist Dien brief zou zij zelf aan de politie te Utrecht hebben ter hand gesteld die hem aan de bevopgde autoritt it te Rotterdam deed toekomen Heden zal zg een eerste verhoor onderdaan Het kiud waarvan zy te Utrecht beviel is met haar naar de strafge aagenis overgebracht Vrouw Van Uerkel heeft nog een ouder kind van 4 jsar dat te Utrecht bg hare familia blgft Men Bchrgft uit Vlieland 7 86 7 81 7 S 7 4 7 15 nouds I SO Uoortlrecbt NieuwerVerk g Okp I1o f lottordaa 7 Aottonlun 8 0 eU 1 10 üiiuwoika k t ll Uoordnioht t lt Qoud B 8S Uuuiia 6 16 87 7 66 8 08 8 11 Oudeir 6 60 6 64 Woerdeo 6 69 7 08 8 18 VIreoht t ll f 8 88 8 41 t f Nur AnaterduB eouda M S7 Amalardam It 8 14 8 11 9 16 Tgdens dea plotseling opgekomen storm van Vrgdag ontdekte do vinirtoren van Egnrland een In nood verkeerend viermastscbip Zoadrn dit hier bekend wa geworden spoedde de reddingscommissie ziab met de noodige manschappen naar de westpunt van de Hors om zoo noodig hulp te kunnen verleefai D Dtt daar gevtationneerde reddingsboot wer ï iu gereedheid gebracht tsrwgl het schip inmiddels meer en meer naderde Storm eu hooge zee verhinderden aanvankejgk met de reddingsboot vao wnl te gaan terwgl inmiddels de nacht inviel Toch hebben de koLue redders h t noodweer en het hooge water trotKe reode met flamboawan aan het 8cheep tvolk te kennen gegeven dat men bier op hunne redding be daffht was De equipage waaronder 2 vrouwen in het want een toevlochl zoekende had den dood voor oogen Het schip werd meer an meer ontredderd de stengen braken De kapiteio had zgn tweejarig kind om zyu Igf vastgebonden Zoo werd een zeer bange oaclit doorgebracht Ug het aanbreken van den dag ging de reddingsboot van wal en men moebt de voldoening smaken oog 6 man eu 1 vroHW van esn wissen dood te redden terwgl 0 personen werden gered door de sleepboot Hercules 3 verdronken Deze welge slaagde redding verdient te meer waardeiriog ala men iu aanmeikiug neemt dat de reddingsboot lek sprong eu toen met alles wat hol wus soidwtisters en hoeden inelois moest worden gewerkt om de boot drgvende te hou deu Toch slaagde men er met schier borenmensohalgke inspanning in den wal tehsreikeo alwaar door de gverige zorgen des burgemeesters het noodige werd verricht om de schipbreukelingen de doorgestane ang t ontbeitng en vermoeienis te doen vergeten Uit Texel meldt men Met het afwerken der aan de Noordhollandache kust gestrande vï chersvaartuigen ii een aanvang gemaakt Vau TeracheHag meldt mun van 29 dsxer De bg paal 4 gestrande Volendammer botter VD 288 is door de gebroeders Krul afgebracht en iu de haven gesleept De Nederlanditche Bell Telefoon Maatschappg heeft tot den Raad der gemeente Sneek het verzoek gericht aldaar een telefoongHleidiug ts mogen maken De Baad antwoordde daarop dat niet eer over t gevraagde kan worden onderhandeld voordat een meer gedetailleerd plan met teekeuing was overgelegd £ en aansluiting van f 40 per hoofd voad men ook algemeen te hoog Zondagnacht weerklonk ta Rgs iel het brand signaal Hei bleek dat een hevige brand was aitgebroken iu d n toren der kerk Saint Sauveur walke kerk begrensd wordt do r het hospitaal Saint Sanvenr Onmiddellijk was de gebeele brandweer tfr plaatje en de stoombrandspuiten aanvaardden o der volle drukking het bluASChingswerk Do vuurgloed bleek echter de pogingen der brandweer te machtig ieder Oügenblik gro id de vlammenzee aan en weldra stond de geheele kerktoren als esu vunr monument tegen den oachlelgken hemel afgs teekend Plntselmg werd een vreeaelgkgeraaR gehoord De klokken utt den toren tot witgloeiens erhit btortten van een hoogte van 30 nioter naar henedfD waardoor een gedeelte van den tor n verbrgzeld werd Op dat oogenhHk geraakte ook het hospitaal in brand De brandweer en de manschappen van het 43e linie regiment en het 16e regiment jagers welkte het terrein afzetten wedgverden om de 200 zieken die zich in t hospitaal bevonden te redden Vreeselgke tooneelen werden na afgespeeld By het onheilspellend schgnsel der vlamm n zag men de zieken en de gewonden waanzinnig van angst en half gekleed pogingen aanwenden uit de ramen van hot hospitaal den brand te ontvluchten De zieken die konden loopen snelden in hun ondergoed de straat op en zochten een onderkomen in de naburige huizen Nadat de eerete verwarring voorhg was werden de Igders aan besmettelgke ziekten met particnliere rgtoigen en militaire ambulance wagens naar het St Ëugenius hospitaal overgebracht De brand woedde intusschen voort en met kracht werden door de brandweer en de militairen maatregeiei genomen om waar he hlussctiingswerk geen uitwerking op dg vuurzee bad zooveel mogelgk voedsel aan het vuur te onttrekken Ëeo groot aantal voorwerpen van waarde en kostbare retiqnicën werden geborgen terwgl de doken d r kerk en de vicarinsen de bs ties en een aantal kerksieraden in veiligheid brachten De soldaten begverden zich den linnenvoorraad van het hospitaal en de geneesniiddelden der apotheek te redden waarbg het hospitaalper soneel en de pleegzusters niet achterbleven Men moest zich echter tot het reddingswerk be alen want hoewel ds lAlompompen zonder ophouden krachtige watermralen io den gloed zooden behield het vuur de overhand en liet het zich aanzien dat er van de beide aangetaste gehouwen niets zou overblijven Treurige incidenten hadden bg dit reddingswerk plaats Ëen vrouw en een kind in h t hospitaal verbranden voor da oogen van een enorme volksmenigte die zich iu de wjjk Saint Sanveur verdrong terwgl zes ernstige zieken tgdens het vervoer naar een trader hospitaal bezweken EeD brandweerman stortte van een ladder op straat en werd zeer ernstig gekwetst terwgl twee andere personen hg hun pogingen tot redding der zieken vrjj ernstige ongelukken bekwamen 10 64 11 01 11 08 11 16 11 14 1 18 10 11 3 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 31 10 11 ff ff ff 1 16 ff l 3 34 ff 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 3 60 4 48 6 89 6 36 f 9 04 f 6 68 8 48 11 30 1 81 4 16 4 47 8 36 Bet grootste onheil dat xicb tgdeos den brand voordeed was echter het volgende Ëeo twintigtal soldaten van een der jagerbntuillou waren belast met bet iu veiligheid brengen van de medicamenten der apotheek Terwgl zg de medicijnfleaschen vervoerden dronken zy uil esn fl sch waarin zg meenden dat wgu of likeur was Bijna onmiddeligk werden zg aangetast door een hevige koliek en kermend van pjjo vielen zij neer Zg werden zoo spoedig mogelgk naar het militair hospitaal vervoerd dooh de doctoreo die den aard van het ingenomen vergif niet kenden wicten niet welk tegengif moef t worden aangewend zoodat vier der soldaten na een vreeselgk lyden bezweken De overigeu verkeerden in een zorg wekkenden toestand eo men vreest dat velen hunner zullen omkomen L ter werden nog tien soldaten iu de kazerne ongesteld die eveneens van het vergif bleken te hebben gedronken Van de kerk oen gebouw uit de 14e eeuw dat tijdeus het beleg van Rgsael io 1792 eveneens in brand geraakte is niets overgebleven dan een ronkende puinhoop terwgl dogeheete linkervleugel van hot hospitaal verwoest is Zondagmiddag te 3 uur woedde da brand in hüt hospitaal nog steeds voort Woen sdaguvoud en Douderdagochtend was er aan de Belgische grens iu den omtrek van Kapetlebrug een ongewone beweging van rijksen ge meen te poli tie waar te nemen Naar van welingelichte zijde werd vernoineii was er sprake van dat op Nederlanddch grondgepied een du l plaats zou hebben Vandaar de buitengewone waahzaumbeid der politie zelfs Belgische gendarmen waren over de schreef present om voor alle gebenrigkheden op hun gebied te waki u Er i echtt r tot heden nog niets van een due vernomen Als men het zich herinnert is er voor een viertal jaren op de Clinge eveneens op Hollanilsch grondgebied geduelleerd tu ticben twee Frausehe diplomaten De Deli Ct schrijft Uit Tamiang weinig nieuws Den 7n Februari werd te Kwala Simpang een Atjeher Nja Hassan nungebracht die door de bevolking van Rantau verdacht werd van spionneeren Ondervraagd gaf hy allerlei verwarde verklaringen waarop hg Toorloopig gevangen werd gezet om hem aan dan controleur te Seroeway op te zenden Deo 9n s morgens om 3 our werd hg met een patrouille even naar buiten gnbracht om een behoefte te doen van welKo galeganheid hiJ gebruik wilde maken om het hazenpad te kiezen hij trok een kapmes uit de scheede van d n sergeant eu bracht hem daarmede een slag op den linkerarm toe Helpen deed het hem weinig want de kogel die hem nagezonden werd Wiis vlug g r dan hy en trof hem doodelijk Eeo later numn er van hetzelfde blad bevat nog het volgende Uit Tamiang meldt men ons nog in verband met de gerncbten dat Nja Mamad gedurende de poeaasa een strooptocht in die afdeeliog zou willen doen dat radja Moeda vau Serbadjadi io de Oajoelanden toen hy zich te Soeroeway bevond d lar vertelde dat de Gajosa nog niet vergeten hadden wat het lot van T Kedjoeroean di Karang eo Kttjek Merbou geworden was zoodat zg geen gemeene zaak met Nja Mamad wilden maken tnnzg hg hun bewgien kon dat bg over minstens 10 000 pd st te beschikken had Naar men verneemt zoo te Simpang Auas een groots hoeveelheid gewsren en munitie uit de Straits zgn ingevoerd Meo schrgft nit Hillegom De gunstige weersgesteldheid van de laatste dagen heeft het hare er toe bggfldragen om den bloemvelden een kleurigsn aanblik te g en 18 88 18 40 Reeds iele soorten van hjaoiatben zgn io iloci t rwgl verwacht wordt dat alle soorten tsgen de a s ï aaschdagan geheal ia bloem zulleu zgn De stoomtram van Haarlem naar Leiden vice versa verschaft deo bezoekers vau Hillegom El Dorada der bloemen eeo aangeoaani ritje door eeo fraai deel van Zaïd n NoordHolland Vao geachte zgde is aan de Milddelb Ct opgemerkt dat het verzet iegeo het iu ons laod bestaande stelsel van b urge meesters beuoemingen sedert jaren altgd van denzelldeu kant komt en altgd op des lfde redenen stenot Ook de heer Van Kerkwgk rtlsveert de schr was er io den tgd toen hg meer vao zich hooreo liet dan tegenwoordig sierk io Het zgn altgd de kleine de plattelandsgemeanten wasrnver ns n spreekt alsof die zooveel beter gediend zooden z a met eeo verplichte benoeming uit de ingezetfoen en de raadsleden De schr geleoft dal er in dat geval staaltjes van partgzacht van macbt mishruik kliekgesRt en verwarring zouden voorkomen waarmede vergeleken de tegenwoordig hier en daar gebeureode domen onhandighedeu der jonge mannen van buitenaf gezonden die op eeo postje wacht inc gelgk de Standaard het uitdrukt kinderwerk zouden zgn Als een der staaltjes van de goede werking van ons stelsel wordt o m het volgende opgemerkt Toen er te Rotterdam indertyd na btt aftreden vau Joost van Voileohoven een nieuw man komen nioeHt staande buiten eenig verband met de op dat tgdstip te Rotterdam bestaande kringen en klieken mocht men Let als eon gelukkige beschikking beschouwen dat de Regeering bet in haar macht had Veuiog Meinesz eeo Amsterdammer nog wel tot hoofd der groole op hare zelfstindigheid nagverige stad aan de Maas te plaatsen En omgekeerd toea eenige jaren later Amsterdam dringend behoefte had aan een Krachtig bestuurder vreemd aan alle plaatselgk politieke banden kon a dienzflfden Amsterdammer het bestuor over zgne geboortestad iu handeu gegeven worden niettegenstaande hem gedurende zgn verbigf aan de Maas speci ek Rolterdrtmsehe opvattingen eigen konden zgn gewf rden dia iu schrille tegenspraak waren met hetgeen tiien in de hoofdstad gewoon was te denken on te doen Tot op den huid gen oogenblik is er niemand te Rotterdam noch t Amsterdam die da benoemingen va i Vening Maiuesz niet als een weldaad voor beide steden beschouwt Prof Falb de bekende weerkundige had voorspeld dat Palmzondag een zeer kritieke dag zou zgn de allerkriti kBte van bet jaar t Is te begrgpen met welk een spanning zij wier goed geloof in den professor nog niet waa gesohokt dien dag tegemoet vagen s Morgens prachtig frisch weer tegen den middag betrok eensklaps de lucht donkere regenwolken daar zon je t hebbeu n bnitje toen weer zon u eokale maal oog wat droppels tegen 5 oreo weder n maltfcb buitje en s avonds prachtig bet volte maantje laehie prof Falb letterlgk uit De 29e Maart is dus allerminst kritiek geweest in den door prof Fslb bedoelden zin maar wèl beeft hg een leelgke critiek geleverd op Falbi weervoorzeggingskunst Koodat de scharen van zgn goloovigsn na dez ervaring wet weer aaumerkelgk zullen zyn geslonken De aanstaande verkiezing voor een lid van deo Haagschea gemeenteraad beiprekende geeft de Haagschs kroniekschrgver van de N Qr Ct c als zgot mesoing te kannen dat er voor de liberalen in Den Haag redenao te ovarzgo om zich uog eens io hun volle kracht t toonen en Den Haag te bewaren voor de versterking van het elericale element in den Raad dat reeds zooveel beeft bedorven met de beste bedoelingen natanrlgk c En alt voorbeeld vao het vele door ben bedorven noemt de schrgver het volgende 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 8 06 9 08 9 10 9 48 9 69 9 S8 8 17 6 17 ff 34 ff 6 41 ff 6 47 1S 6 61 0 14 6 88 6 89 6 47 6 60 et ff 10 01 8 28 10 34 10 64 11 10 9 46 11 10 7 46 8 49 liet is aan de clericalen voornamelijk zg t ook niet AJlééii te danken dat sedert eenigen tgd hafe toezicht op de haisen van ontucht bier tar stede is opgeheveo En wat zien we 00 reeds i Dat dit kwaak haod over hand toeneemt en eicb op de afschnweiykste wg e openbaart Onlangs werden eenige hseren op straat door kerels aangerand eo bg ooderzoek blaek aldra dat zg behoorden tot eeo bende dia zich io de poort leidende naar onze onde bad inriehting achter de Groote Kerk ophoudt eo die bggestaan door vrouwen van t vaarlijkst allooi ook gberoekers van het hid eiablissement in de va traoht te lokken Volgens de nienwe verordeuing kan de politie aan dat schaodelgk bedrgf niets doen De pensions c van verdacht gehalte en de cafe s met damesjjedieoing verrgzen als uit den grond Hot is al zoover gekomeo dat de reizigerrdie hier per Holtandache spoor aankomen worden verwelkomd met een adreakaart van een bierhuis met interr atioLate dsmesbedieniug c Ik durf verklaren dat wjj onder viguear van de oieuve regeling op t stuk van de openbare zedelgkheid in weinige maandjea reeds zichtbaar zgn achteruitgegaan Dit alles schrgft de correspondent toe aan het verkeerd drgven van de richting die men na weder iu den Raad zoekt te versterken Voor HolUndache reizigers die de reis naar ludië over Genua of Marmeiild nemen ia by den uitgever M van der Beek te sGraven hage een gids verschenen die uaaat wenken en raadgevingen en een opgaaf van da verschillende roisgelegenheden door woord en btald eeo kykja gunt in de plaatsen langs welke de reis op bet vasteland leidt De uitgavar verzekert dat het blad in een lan geveelde behoefte c voorziet wat wg gaarne op gezag aannamen maar in elk geval gelooven wij dat het met een twintigtal goed afgewerkte ziuco s en een 9 tal plans en kaarten versierde boek zgo weg wel zal vinden zelfs bg hen die zonder naar lodië te gaan een tochtje door Europa willen makao Ëeo zonderling geval heeft het dorpMüncbweiier io da Paltz in opschudding gebracht De bnrgeroeester ontving nl uit Parys een konniagetiug dat een soldaat die in deo FranscbOuitscheu oorlog gevangen was genomen door de Fransche autoriteiten naar do plaats zijner inwoning zou worden teruggszondeo De man heet Jacob Schneider werd bg Orleans zwaar gewond en later door het Duitsche legerbestuur als vermist opgegeven Waarom Soheider eerst nu na 25 jaar kan terugkomen begrgpt niemand Hem wacht eeo minder aangsname verrassing zijn vrouw is iu 1877 hertrouwd met een zekeren beer Sartec en uit dit bowelyk zijo verscheiden kinderen geboren boviadien is het vermogen van Schneider indertyd by gerecbtelgk vonnis toegewezen aan zijn verwanten die het nu weer moeten afstaan Da familie is dan ook van meeniog dat Schneider maar beter gedaan had beelemaal weg te bigven Een begin van brand ontstond gisteravond omstreeks half elf in bet Circus Ptiaging te Rotterdam Ëen rookwolk steeg omhoog van onder de banken van de galerij en veroorzaakte een oogenblik een begin van paniek onder het publiek dat echter spoedig tot bedaren werd gebracht en in hilariteit overging toen de brandweerlieden dapper er op los spoten en niet altijd hunne straten meester zynde ook het publiek in parket eo stalles een minder gewenscht bad gaven Hut duurde eenigen tgd alvorens men de plaats waar zich een smenlende massa bevond ontdekte doch na een kwartier oponthoud kon met de voorstelling wordeo voortgegaan Io bat Frantche departement Gers beeft men in een steengroeve te Milan den kop van oen voorwereldigk dier een Megatheraim gevooden met vervaarlgke kaakbeenderen eo vierkaotd kiezen ter grootte vao eeo vuist verscheidene oog geheel ongeschonden Men hoopt bet geheele geraamte van het monster te voorsctign te kunnen brengen Giiternamiddag 4i uur werd per brancard door de politie te Rotterdam io bewusteloozen toestand in het Ziekenhuis gebracht de 20jarige opperman A D L die in het io aanbouw zgnd pand op den hoek vao da Wgde Kerkstraat bet ODgelnk had van de vierd verdieping door de bintlagen naar beneden te vallen waardoor hij zware inwendige kneuzingen bekwam Te Berlgn hebben na in twee dagen drie twaegavechten op het pistool plaats gehad Donderdag werd een advocaat door een luitenant gedood Vrgdag is bg een duel tosschen een advocaat en eeo officier der knrassiers iMtfltgenoemde in het been gewond De ook hier niet onbekende Noorweegsche flchitdar Moiithe is te Duiieldorf waar hg eïndi jaren woonde gestorven Zgo schildsrgen t en Duitich krant terecht verwierren groiie Beliebtfaeit im Publikum i BnlteilaDdscli Overzicht Oe Fransche Kamer heeft op verzoek van den rainister prehident den beer Bourgeois de interpellaties over Egypte eu de algemeene politiek der regeering vastgesteld op Donderdag Officieel zal bedao de benoeming worden afgekondigd van den beer Sarritn tot ministar vao binnenlandsche zaken De storm die opstak toen de Eogelscheo bno expeditie tegen Dougola op touw zetten eo de daarvoor noodige geUen uit de Egyptische kas wilden nemen begint allengs te bedaren Want ofschoon meo uog niet met juistheid weet te zeggen welke de houding zal zyn der Fransche en Russische regeeringen wordt toeh door valen aangenomen dat ernstige gevolgen van dat optreden niet te verwachten zyn Er ia gezegd dat de Fransche en Russische regeeringen haar commWari san op het hart hebben gedrukt nogmaals met klem bun ontevredenheid te uiten maar zelfs dat verwekt geen ongerustheid Dat doet de Frausehe regeering louter io het belang van den politieken strgd in bet binnenland zegt de 1 Times c De te Weenen versehgneude Neue Freie Pressec is eveneens van oordeel dat er geen gevaar voor verdere verwikkelingen meer bestaat maar beschonwt toch hetgeen thans gebeurd is als een feit van hoog politiek belang omdat de drie verbonden mogendheden de zgde van Engeland hebbeu geko en in een quaestio die tvveej mogendheden onversohiltig Het eo alleen voor éu mi geodheid van eenige beteekenis was De Duitschfl pers doet de Engelschen dan ook merkbaar gevoelen dat Duitschland alleen meegarit ter wille van Italië maar dat de Daitscbe politiek tegenover Engeland daardoor niet de geringste wyzigiug ondergaat Bg den radicalen vleugel der En elscbe liberalen was in deu laatstcn tgd een sterke strooming merkbaar tegen den leider Lord Rose her j Men wilde zeide men daarvan doen blgken op de partgvergadering te Huddersfluld Deze is echter kalmer afgeloopeu dan men verwachtte Trouwens de voornaamste radicalen waren niet verschenen Of zg het nutteloos achtten daar hun wenacben naar een reorganisatie der party te bepleiten nadat zy er zoo weinig steun voor hadden gevonden onder hun liberale eollega s iu het parlemeo f dan wel of sij de ebdracht der partg niet in gevaar wilden brengen misschien onthielden zg zich om het een èn het ander Het werd al ras doideigk dat de groote meerderheid der vergadering bestaande uit afgevaardigden vau liberale kiesvereenigingen niet in da bezwaren derTradicalen deelde Dit maakte sommige woordvoerders der gematigden wel wat overbodig Een er van spoorde zelf de radicalen aan eeo eigen party te vormen als zg met het oude verbond ontevreden waren doch de onde garde deed nint mee aan een dergelgka tactiek Een afscheiding van de radicalen zou oen regeering van de libera len voor tientallen jaren verschuiven indien niet voor goed onmogelgk maken De motie van vertrouwen iu in Rosebsry werd door versebillende sprekers gesteund door niemand bestreden en met geestdrift aangenomen Rosebery biytt dus ten spgt van Labnuchère eu volgelingen de wettig r kende leider al moet Harcourt ook in het Huis der Gemeente al het werk dottn Op dazelfde party vergade ring werden nog drie moties aangenomen In de eerste werd de re eeriog dringend nitgenoodigd de Arme oiërs aan hun lot over te liteo in de tweede de Boardscholen tegen de aanvallen der kerkelgken in bescherming genomen en ann de vrge scholen niet meer staatssnbsidie toegestaan tenzg besteed lot rerbetering van het ondswijs en onder toezicht der burgerg en in de derde de nieuwe Egyptische politiek der regeering veroordeeld Aan deze laatste quaestie was ook hoofdzakeiyk eeo groote redevoering van lord Rosebery gewgd waarmede de vergadering afgeloopeu was OoBOodig te zeggen dat de Soedaneeschs expeditie scherp veroordeeld werd Ook op nog andere punten moet de buiteulandscbe politiek der regeeriog het ontgelden Hier zyn dan ook zwakke plekken genoeg te vinden waar een handige oppositie de regee ring gevoslig raken kan Èn toont de liberale partg zich in de eerste toekomst aen en onverdeeld nu bet wettige votum waarbij Rosebery als leider erkend wordt uitgebracht is dan zal er op Salisbury c s nog menig avansje te behalen EJjc De Italiaansche ministers hebben Zaterdag langdurig vergaderd Het gerucht liep dat er ernstige tgdiogen uit Afrika waren gekomen en dat Menelik zwaardere eischen begon te stellen Weldra zullen nieiwe hnlptroepen vertrekken De oorlog aldus een telegram oit Rome aan den Purgsehen New York Herald wordt voortgezet Generaal Baldisiera trekt naar beweerd wordt mat 20 bataljons infanterie eo 6 batterijen op Adigrat aan De Italiaansche bladen spreken elkander echter nog voortdurend tegen eo hat ia dus het aarschgnlgkst dat er nog niets met zekerheid bekend is Het officisos orgaan van dl Rudini zagt dat er nog niet tot het zenden van versterkingen besloten is deEsercito dat er reeJf aan transportsehip van Napels naar Massaua vertrokkan i zg het dan ook luet slechts 200 man en krggsvoorraad aan boord A van OS Al March Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs v in Amsterdam Vorkra slotk 100 10011 77V 83 887 ♦ Vl ï l V 63 627 Tl 97 97 1 63V 807 ÜO s ÜO i 114 94 417 1001 9 7 4B 700 616 100 1011 SOO 14B 54 55 100 1001 140 00 69 277 1091 95 1991 isoy 101 BI 5i 1607 ly 78 101 1017 1007 100 148 18BV i V 131 1081 48V 103 ll l i U i V 1 1077 78 106V 103 3 1 4 1 200 200 1 7 1 1087 103 103 U19 124 168 S 341 i 114 1 80 MAART NlDlBUND JJert Ned W l g P dito dito dito 8 dito dito dito S HoKGii 01 1 Goudl 1881 88 4 Ililll Imohrgiing ISBZ Sl B OoaUN Obl inpapio 1868 dito in zilrer 1868 6 PoRTUOAL Oblig mflt coupon 3 dito tictot S RtaLiüD Ubl Binnmil 1894 4 ditoOecons 1880 4 dito bij Itolhs 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 ditoin oud leoD 1683 i dito dito dito 1884 i 8pilin Porpel schuld 1881 4 ToiKUj Oepr Cony leen 1890 4 Gec leeoing serie D Gec leeuin serie O ZüinAïE Kip obl 1893 6 Mhioo Obl Buit Sob 1890 S ViNïZUSLi Obl 4 onbep 1881 AusTianiM Obligatieu 1896 8 EOTTKKDAH Stoil loon 1894 U fBD N A fr Handels end Arendab Tab My Certifioaten DenMaatschappij dito Arnh Hypotheokb nandbr 4 Oult Mü der VorsfSnl aand s Gr Hypotheeltb pandbr 3 i Mederlaudache bauk aand ffed Haudelmaa i li dito N W h Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheékb pandbr S i Utr Hypotheékb dito 8 i OosTTüi Oost Uong bank aand Rdsl Hypotheekbank pandb 4 i AMEftlKi Eqnit hypoth pandb B Maxw L G Pr Lien oort 8 N kd HoU U Spoorw Mij aand Mij tot Eipl ï at Spw aand Kfld lud Spoorwegm aaud Nod Zuid Amk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S TiU lE Spoonrl 1887 89 A Bobl S Zuid Ital Spirmij A H obl 3 Polen Warschau Weenen aand 4 RusL Gr Kuss Spi M j obl 4 Baltiaohe dito aaud Paatowa dito aand 5 wang Dombr dito aand 5 Kursk CJi Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AKBKiKA Ceut Pao Sp Mij obl S Ohio 4 North W pr 0 aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k aio Gr Spm eert r a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louis Nftih il üCert T aand Mexico N Spw My lehyp o 6 Miaa Kansas 4 pot pref aand N ïork Ontario Wost aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon Calil Ie b p in goud B St Paul Minn k Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig S dilD dito Line Col Ie hyp O 6 ÜANiDi 0 n Soulh CcrI aand VüN 0 Rallw Il Na 1 h d c O Amsterd Omhibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand N D Stad Amsterdam aand 3 Stad Rottordam aand 3 Heloiü Stad Anti erpenl887 2l Stad Bruasel 1886 2 llo o ïheiss Regullr Geiellscb 4 OoBTENR Staatsloening 1860 B K K Oost B Cr 1880 8 JPANJS Stad Madrid 3 1868 Nüli Ver Boz Hyp Spobl eert Kleinbandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van öooda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augusta 1881 iStaatsblad no 97 ter openbare kennis dat by ben tijn ingekomen van de navolgendepersonen verzoekschriften waarbg Vergunningwordt gevraagd om iu de by ieders naimvermelde localiteit sterken drank in het kleinte mogen verkoopen als Naam v d verzoekers Aand der localiteit B Janmaat Nieuwe Haven N 232 C Boudettjjn Vogelenzang M 74 vr T J Hoogendoorn Gouda den 31 Maart 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BurgerlUken Stand GEBOREN 28 Maart I verlj ouders W J Jansen en Kater 30 Antoniai Thoodorns J s ouders M Boere en M J n nlita LumSi oaders D na OYERLB J BJH Mirt k da £ raajj 2 m P W j nKeusekom huisvr van A van der Hone 54 j J Sliugerlaud 19 j H Moge dor 11 m 30 T Verroen II j 11 m ADVERTENTI£N Bü onderhandsche akte van dea 26 Maart 13 ö is tusscben de ondergeteekenden JUSTUS ADRIAAN PIEIISB MONIIJN kassier en commissionair in effecten en in assurantiën en ADBIAAJV van ItBBDT I ORTLAND kassier ea administrateur beiden wonende te Gouda aangegaan eene venuootscbap van koophandel onder de firma Montijn en Dortland gevestigd te Gouda ten doel hebbende het voortzetten van de tot dus verre door den eerstondergeteekende onder de firma ilfOJVTIJN en Co gedreven kassiers en offeetenzaken en hetgeen daarmede in verband staat met itmondering echter van alle a8 nrantiezaken welke zullen worden gecontinueerd door ieder der contractanten voor zich evenals vóór het aangaan dezer vennootschap De vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tyd aanvangende met 1 April 1896 iedere vennoot heeft de bevoegdheid om de vennootschap jaarlgks te doen eindigen op den 31en December mits hg daarvan minatens zes maanden te voren schriltelgk opzegging hebbe gedaan Ieder der venuooten heeft het recht ten name der vennootschap te handelen eu te teekeueu voor alles wat de zaken der vennootschap onmiddellijk betreft doch niet tot het verleenen van blanco credieten of van borgtochten het aangaan van geldleeningen of andere bezwarende verbintenissen noch in het algemeen voor alle particuliere engagementen voor welk een en ander om voor de vennootschap verbindende te zgn de privé handteekening der beide venni oten zal worden vereischt Gouda den 31 Maart 1896 J A P MONTUN A viK REEDT DORTLAND FEANSCHE STOOMVERVEEU BK Gheiuiscbe Wasscherij TAM II PPË HEIMEB lU Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Beigen HoofddepOt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en rerren tbk 11e Ueeren en Damesgarderoben alsook altt Kiudergoederen Speciale inrichting roor het stoom □ ran pluche mantels reeren bont enz Oordünen tafelkleedeu ens worden naar da nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden ouschadel k voor de gezondheid ea Tolgens itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prezen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflererbaar ia 3 dagen te rerren goederen in eene week Wgi il U bwU inwitirlu Ugati Jidit lfcêBin l k iWMpyBM kortom g AihrfiiiExpeiler 1gf baiitlwtMliMiiuatonalrat M MnrMjiIxpdier TaitnOaM Vat kiiiteiiii s 3ï AikBrlrtilx iBltep Prfs M atnt n Mat n f 3i la anli Vootliaalni ill de BeaM Ipelkitea ea bq r Ad Bjehtei t O te Mplaiii Ta Gouda bg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT tm VAN SON apothakar Markt