Goudsche Courant, woensdag 1 april 1896

Donderdag 2 April J800 34ste Jaargang o 0931 m mm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda n Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs j er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte v Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentuur bjj de Firma Wed BC SM N Ie Gouda Besledelingenhuis TOO E OUDE LIEDEN ALHIER OËVRAAQD tegen 1 MEI eene Assistente om bebulpzaaoi te zyn met de rerplegiog der Oade Lieden en de moeder met het naaiwerk en de haitboudiug ter zyde te staan LOON 12 met KoBt Inwoning en GeneeBkundige verpleging Zich in persoon of met franco brieven aan te melden by den Secretaria F HERMAN Fz Crabethstraat Q 256 FrMemps T B PARIJ S Zenden gratis Mfranco de generale geillmtreerde o t 10 n In d boltandsohe en frinioh talm lnTatUnde denleuwste mode Toor het Zom rMlio n tegen gefrankeerde aanrrage gtrioht n m JULES JtLUZOT C PARIS De talen der nleuwite modMtoffen in voorraad bljiiiPrtnt mp worden ereneen kosteloos toegezonden doch men geliev duidelyk do Torlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Varaeiidliiian naar aUa liandan derWerald Do catalogus bevat de Voorwaarden der rensendingen voor Franco Vra ht en Rech Oopre pond n l In sill talen Geen Grijs Haar moer DE NIEUWE LONDON doet de gryze baren binnen enkele dagen verdwüuen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitrallen en neemt de pelletjea van het hootd S u j ja I iondon Bischt op den hals van den naconi DiposÉ Verkrijgbaar in flacons van 0 ét 0 8 by I A CATS fabr de Papiermoien te Qouda f SCHIEDAMMEB BEKEVEE Merkt Verkrygbaar bij M PEETER8 Jz N B A la bewys vaa echthoid is oaohet en kurk iteeds voarziea van den naam der irma P HOPPE NiaHTOAP Mode Artfkelen eo Garneeringen op elk gebied HAUTES JSOUVEAÜTÉ S FOUENITUREU voor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend goedkoop en aollde KCIHE SORTEERLVCi r OOR BBTB 1M TaLACÈ HANDSCHOENEN l l KOUSEN H kken Uloiuen Tricot I Keuken en Fanlasie Schorten enz enz WISBRDN LIFFHANN 6d dii Druk van A Bxinkhan Z n TeKen hooge provisie en salaris weuBcht man iverkxame 8oCide Agenten in alle plaatsen van Nederland te engageeren voor den verkoop van een gemakkelyk te plaatsen artikel QerouUneerde Colporteur genieten de voorkeur finoaAVrNKEL C J EUXXSNé Men gelieve zich te adreaseeren ondermotto Werkzaam f aan bet Alg Advertentie Bureaa van NIJGH VANDITMAR Rotterdam CIOOO stuks Uil dfl falliete maiBi eener der f f r s t e bmtenlandaohe fabrieken over g fiiomene zoogeoaarade Leger Paarden Dekens iriDdfri lege den spotpriJB van tl 276 1 1 Ink worden uitvevkocht Daza dikke oiisliilbare dekens zijn zoo warm als een pels ca U0X190 om groot dm het fïihcGlo jiiiiird bedekkend mat wol opgeutniit en 3 breeds streepen toitr M een kleine partij witte wollene Slaap Dekens tjioot llOXJyO cm wegens zeer kleine fslechts door vaklui bemerkbare fouten in liet wepfn I aangobodt n ad ft 3 60 perituk KfHten aiidnrs het dubbele tsaf üuliMlIk Reachrevcn beslallln an worden uo Inng i v voorrnad etrekl Ipgen toesendlutt ni hel ti diag of ODtior r i boura prompt uitgevoerd ïl Hnrwltz jyiaastrloht Croote Staat 31 A lier wege bek roond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevenp EereDiploma Gouden Medaille en OertiÜcate of Award of tbe World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is bet Wereldberoeinil Druiven liorsl Honig Extract MELIANTHE tJIT DB Machinale Fabriek DË HONIGBLOËMt VAN H K vanSchaik Co gevestigd te s Qravenhage Gean middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHEBROEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het veraaoht en geneest OSMIDDMLIJK de strengste hoeKt en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadine invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld Do MELIANTHE is verpakt in flacon van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank la Gtavenhage 1 Verkragbaar bü F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H viN MILD Veerital B 126 te Gouda A BOUMAN Uoordrnht J C RATELAND Boshop B T WIJK Oudetcalrr VAN Blommestein s Inkt is pro foniien inJeüjkde gESTE en vol dmea óN SÖH ADELiJK APELDOORN HoUAhV S to oï To O ot c5Lieza st üESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht ÜAGKLUKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTBECBT de morgens ongeveer ten leven en dea namiddags ongeveer len vier uur Met deiea goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope relagelegenheld voor Paatagier naar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen I Kantoor Diieuwe l eerstal De Agent II J MOERBKEK Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbans is de S5o oplage roraobeiiaa van het boak uXiQ Ze Beproetd en aanbevo len door de heeren Prof Dr Üermiére Pariji Prengruber Uujardin Bau metz Parijs BOUChOt Parij Qeh Kath Dr Schering Kuil Gez Ralh Dr CyurkOWeotl ky Weenen Opperstafarta Dr Jeohl VVeeuon Opperstafarts t r Sohlesl I ssi CI efartsDr Darses Parij Chef arts DrpreStler Aken Districlsarts Dr QroSSmanD Johlinfïen niu Districtsarls Dr Busbach irk KranVarts Dr Steingrebsr Cliarentoil Comui Dr v Asohenbach Corfu Dr med Corrazza Venrlie ADgevllle Parijl Lavabre Parijs Wille Taufliirohen B II CabiliOt Arcaohon I Fortget Loniao Quilloaeau Bor deaux II II LabatUt Borilaaui II BOUgavel La For rièro L Hirsoht eld WeeDflti II Lleber lunsbruck II Hammer PUuen II Welner Wecuen H AuSt Brüctoi II Matusoblecliner Briia uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Hat doel van dit oerkja ii kennis te verspreiden omtrent len aard der iODuwzwakta bars oorzakeD en aiolgon onderricht t geven en genezing te vinden liet handelt ovor het bekend worden van de Phyaiologisohe ontdekking hoa op do eenvoudigst denkbare wijze op ona i nuwgealsl kan eirorkt worden en wel met oen auooes dal zoowel oen groot aantal nititökendfl artaen als de ganeeskundigo pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Mot wordt derhalve au ieder die aan ziekeiyken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke sicb kenmerkt door haliitueole hooldpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeue liohamelüke onrust on onaangenaam gevoel vorder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn en aan de gevolgen daar vnn lijden zoooiode aan verlammingen Spraakverliea of moeielUk spreken Stijfheid in de gewrlohteu en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren in wrijvingen eleotriseeren galvaniseeren darap modder of zee baden geene genezing of betering verkregen einde gk aan alle persohen die vreezen door beroerte overvallen te worden on daartoe reden hebben wegens veischijnseieu van voortdurend angstgevooL beneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsulsen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuwHjderSbohooren zooraede aan bleek zachtige en daardoor ot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der goestelyke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich m bet be it van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLEBAN k Co Heiligeweg Rotterdam V E v sakten KOLFP Korte Hoofdsteeg l ütreOhtiLOBilT il PORTON Oudegracht b d Oaardbrgg V 28 Qtebrh Stollwerck s Chocolade en Cacao DcBjmatiffe door de tiieuwste uitvindingen op maohioaal gebiod rerbeterde fobrieatie en mtalaitend gobruik i an fijne en fijnste grondstoffen garandoerei 3cn verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbeveienswaardig fabrikaat nauwfceurig beantwoordondo aan den inhoud der resp Elikotten Be Firma behaiilde 27 Brevets als HoflcTcraacIer 44 Eore Dlploma s gouden enz Medailles een bnwijs vaa uitmunlfind fijn fabrika it L eeds lS7i sibreef de Accademie national de Paris Koua voua déaemons ttne IKedAllle d or pB emi6re cia Ke en consldöratloD a Yotra exoallente fobrioatlon de Obooolat boubonB varies eto etc Siollwsrck t fabrikaat ia verkrygbaar bij II A Confiaeurs Banketbukkera enz eni ïeneraaIverteg nwoordiger voor NederlandJalins Hatteinlodt Amsterdam Kalverstraat 103 Rathreiner s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste kofiSebiJvoegsel 35000 Gulden h de HOOFDPRIJS by de trekking der Premie Aande i en N B Vereeniging Het Witte Kruiê op Woensdag 1 April e k Ingevolge het bg de Nedérlandsohe Bank gedeponeerd Waarborgfonds en den tegenwoordigen lagen koers kan dit lot met recht een der aoliedste ea goedkoopste genoemd worden Minste Ditlotingsprijs 14 Gulden Kielen bestaan niet Prijs per origineel lot f 7 80 franco per post na ontvangst van het bedrag Op verlangen wordt prospectua gratistoegeionden Max Stem in Effecten Spui 93 Amsterdam GODDA 1 April 1896 aiatereo brachten een 15lal Technologen van de Poljteohni che school te Delft onder geleide van Piof Dr L Arooatein een beioek a de Stearine kaarseotabriak Gouda alhier Bij Tennis van Dam t Vliat ign een vyf tsl eendan ontvreemd De rjkipolitie heeft dan dader opgeapoord die ign gerechte strafwel isl antvangeo Benoemd tol tagenschatters voor de Direct belsjtingen te Haaatrecht den heer C Straver on Th Hooft By de gisteren gehoudeoe stemming voor een lid an den gemeenteraad te Vliat voor wglsn den heer A Boer zgn uitgebracht 36 van de 56 stemmen Den 28slen dezer kwamen de leden der Coöp Ver te Nienwerkerk s d IJael byeen tol het doen vnn bestellingen van Igokoek en lyomeel Het mooie weer van de laatïte dagen doet deo landman hopen dat hg heel vroeg met zgo we de weide in ka D arom w rd T Diet vaal iugaaohreviu aoodat besloten werd geen publitke aanbesteding te honden maar pri ao gave te vragen aan ben die deo Inatateu keer aan de inachrgfing badden deelgenomen Voornf bracht de peuniugiueester vcralag uil van den toestand der kas Danruit bleek dat de oiitvangften f 288 27j meer hadden beilragen dan de uitgaven Bevorderd lol doctor in de geneeskunde aiiii de universiteit te Leiden de heer H J de itl geborirn te Moordifcöt na verdediging van eou academisch proefschift getiteld aExostoaeu eu Tumoren der Bekkenbeendaren v Aangenomen hft beroep bg de Ned Fisrv Kelk ta a Qravaland door ds P S Mcerburg te Capelle a d IJssel die voor Wageiiiugen heeft bedankt Te s Hertogenbosoh hoeft zich deaer dagen een geval van luspziekte met doodelgken afloop voorgfdaso Zaterdag 21 dezer vertoonde zich bg eene vrouw aldaar een onoverwinne Igke neiging tot slapen welke noch door toegepaste elsctri eeriog noch door anders aaogaweade middelen met eenig gevolg kon bs FEViLLETOIM 87 Mea bshoeft ruD naoht nist baiig te iJD dst r fl n boot met mokkelvraren ml landen inerktA eeo TBD het gexeluhap Ucb ii 1 aan Nteo de liegeade Hollander zelf zou ran nacht geer bool binnen kunnen brengen zeido Mitchiil Da geruêlhöid Tan dewn kant en het gernardat wg aan den anderen kant Uepen om an dehoogte in see ta waaien zoodat het roor goed met ons gedaan zou zyn haeft don opziohtar doen besluiten om ona voor den nacht te ontstaan Er breken homelhoogd golven tegen het strand Heeft man beneden aan het strand dan gan8 dien dag de wacht niet kunoun houden f Neon dat was onmogelijk antwoordde Mitchel de tee zou de menachen weggoapoeld habbon Die waobt dsar heeft niots te beduiden sedert w o ils booglo post gevat hebben Ik vroee voegde hy er fiuisteresd b Wat vreest gy Dat or een sohip in nood is Ik zie zoo alsgij lieden weet sew soharp in dt verte oq ik geloof vast dat Ik een schip on zelfs de lichtje aan boord gezien heb Ik wees het zoo straks aan Baker naar h j kon niets ondersohaiden en meende dat ik ny vergiste Maar ik weet rel heter I streden worden Vrydag ix de lijderei ia haren altAp orerleden Aan den sebipper N Zeedian van de reddiogiboot te ter Heijde ia door da Zuidhollandscbe ReddiogMy c toegekend da hroDzen medaille voor bet redden vnn ds ichipbreuktliiigen van het soboeneracbip Argua iu deo storm vao 7 December Aan de beinanniDg dior boot is buiten baane beloooing ook toegekend de Robinpremie groot i 100 voor dio verdienateiyke redding L e burgemeester van Monster zat deze medaille en premie in bet gemeentehuia uitreiken Te Vealo eüu valscha rykadaaldora io omloop Zy voeren d bLelleois van Willem III mat het jaartal 1872 en zyn te kennen aan hun vettig gevoel en looden kleur Iels lichter dan de echte zyn zy overigens goed afgewerkt Te Maastricht werd voor ettetyke weken een brander bekeurd wegens het voorhanden hebbeo vau frauduleus meelbeE lag waarvoor de boefe ongeveer f 5800 zal bedragen plus verbeurte van 1200 liter gedistilleerd Thana is by dieuz lfden brander eeu geheime gemeenschap ontdfckt tussrben bet dnk der branderij en eea daarachter gelegen pand door middel van een soort viaduct De boaie hierop vaUende xal ongeveer f 2 00 bedragen De corre ponilent der N R Ct te Batavia ai iut ouder dagteekeniog van gisteren Officieel wordt gemeld dat Toekoe Djohan niet eeu goed gewupeude beude en audere voorunme hoofden gpdese t Qrd ia en nu nativoljffnd optreedL Luitenant Zijdveiil gewond Twee bataljons eij eeu batterij gano onar Aijeb Twee audera bataljons worden gereed gcninakt NadHt Maandag door den iouTsrneur Geiie ratd van Ned Indiö per telegraaf wiia gemeld dat vulgena bij dan gouferuenr van Aljeli eu onderhooTigheden ingekomen berichten Tookoe Djuhan Pahalawan onze zyde vei laten zon hebben ziin van den landvoogd de volgende vaa gisteren gedagteekende telegrammen by bet departement van koloniën ontvangen die het boTenstaanJe bericht bevestigen I Vyand beoihoot eergisteren pntroaille Biloel en colonne ïjut üoee een officier en vier mindere militairen gewond Zestig man landiugsdi visie versterkt Olah leb Hosssio Longbattab eu hoofdeo Lauwabo en Ateah En is bot sobip in nnod Hoe kan hst anders bg eulk noodvreder antwoordde Mitohel Let op betgeen ik zeg 1 Als heteen sobip is zal bet van naebt stranden Ik Hier bleef do man steken en rees het gansche gezelschap to gelgk op man hoorde een zweren dreunendrn slng Juffrouw Ravenshird kwam doodelijk verschrikt binnen stormen Is dat een kauonscbot riep aij ontsteld uit Als het een kanon was loste het zware snel aoh tereeuvolgenda sohoten looala men nooit te voren van een kanon gehoord had Sommigen van die daar byeen waren kendon Jat geluid voor anderen was het nieuw De groote klok van het kasteel luidt riep Mitohel uit Ik hoor ket duidelijk Ben laatitonkeer dat bij luidde was bg gelegonheid van dienbrand in de stallen kort voor den dood van den ouden Lord Wat zou er gaande zijn 7 Het gansoho gcselsohap stond op en ging den weg op naar het kasteel allen dachten dat daar brand wsB Sophie ging mede j hield haroschto kanten muts met beide hsnden vast da dienstmaagd volgde en hield hare muts vast Ër was niets vrecselijks te zien maar zg maakten zulk een misbaar dat men hunne stemmen boren den wind ait hoorde Ik verzoek een oogenblik stilte zeide Ravensbird Luister voor zoover de storm en die zwarektok het u toelaten Zjj zwegen en luisterden Kn nu hoorden zg wat zg in de galagkamer ntet hadden kannen oaderBchciden namelyk geweerschoten op zee Ër is een schip in nood zeido Mitchol Ik heb goed voorspeld Dat z o noodschoten En ouder Rfgevallen Meeste hoofdeu IX Muekims gevoegd bg DjohtD Gouverneur vraagt twea bataljons n ene batterjj II Heden van Padaog beschikbare aappletie Conform Raad rau Iodic legercommandanten vlootvoogd het volgende be li t Vetter gaat niteriyk overmorgen als regeeriogacommissarifl tütt 9e bataljon spoedigst volgt 6e met battery berg arti lerip Het Nieuws van den Dag ontving de volgende tetegrauiman ie telegram Atjeh Bet 9a bataljon Welterredeo vertrekt Woeaidag het 6e batatjoD Freaoger Vrydag eq een bergbattery 2e telegram De gemseuBehap met alle posten buiten de linis ia verbroken behalve m l jot Goë zuid eu Tjnet Toengkoep oost Gislereo is d lu luitenant der infanterie J W C Vuyk gesneuveld Een telegram door het Handelsblad ontTangen lutdt aldus Het gauvernêment beeft de etoomschepen Bantam Keael eu Generant Pel gebuurd tot overbrenging au het 9de bataljon infanterie Tan Batavia bet 6de vnn Bnraarang en een battery bergartilterie naar Atjeh Do legercommandant generaal Vetter vergezelt da Iroepen Donderdag aa Vrydag Tortrekken de genoemde schepen Door de arrond rechtbank te Hage werd gisteren uitspraak gedaan iu zake den colporteur v ui het socinlistisch blad De Baanbreker tegen den burgemopster der gem Leiden q q De rechtbank vernietigde bet vonnis van den Leiischen kanlonrecliter waaiby aan ei cher hoeweï ootvaokelyk verklaard iu zjjn vordering zyn actie was ontzegd strekkende tot by de dagvaarding gest 1de sehadevergoB ding Dn rechtbank overwoog dnt in casn nooit sprake kon zyn van eon actie voor den bargerlykeu rechter io te stellen wegens daden gepleegd door de poiitie op la it en in dienst der gemeente en verklaarde derhalve dets appellant niet oDivankelyk in het iogesteld hooger beroep Onlaogs is medegedeeld dat de koster der R K kerk te Gnlpen een jonggehuwd paar dat hem naar zyne schatting een te kleine fooi had gegeven eer t in de sacristie en daarna iu de kerk had opgesloten uit welke gevangenschap zy door deu pastoor verlost warden De kostrr stond deswege Maandag voor da gewooato luidt de klok van het kastaol om te naarschuwen Op dit oogenblik zsg men een bediende van het kasteel met snelle schreden op don weg aankomen Men herkende ham dadelijk aan zijne lirrei van wit en purper en het geialsohap ging hem te gemoei eu wilde hem staande houden Houd mij niet op riep hij uit ik moet Lord Dane opzoeken Ër is oon groot schip in gevaar Hot schijnt een Araerikoansoh aohip fo zijn en mogelijk is het vol passagiers die huiswasrts keeron Ik hel het voorspeld merkte Mitchel aan Hoe hebt gij het sóliip ontdekt vroog hg aan den bediende Wij verboohiden ons dat wg noodschoten op icee hoorden en begaven ons daarom naar de torenkamer en zogen een schip op zee zelfs meonden wij het vuur vau de leweertohoten te kunnou oaderscheidon ds wind belette ons do schoten tehooran Oe heer BrufF gaf dadelgk last om de alarmklok te luiden en hij zond mij naar dan hoor Lester om Mylord to gaan halen Ë D oogenblik later had zich al wat boenen had ia Danesheld nan het strand verzameld Oe noodklok hnd alten naar buiten gedreven Sommigen baddtn mono zakdoeken over hunne hoeden geknoopt daar Cd anders afgewanid zouden zijn anderen hadden enkel eene zakdoek om het hoofd geknoopt De wind dreef het schip diehter bg de kust en men kon nu duidelijk de geweersohoteu hooreo De maan scheen zoo helder dat men het sobip zaer goed zion kon Het was een groot sobip Ken oud matroos dia zeer scherp nog beter dan Mitohel zag verklaarde dat h i den bouw van het sohip kon arroudisiements rechtbaLk te Maastricht taracht Door bet O M werd eene geraogaoisakttf TUt 2 weken gereqaireerd Uitspraak over 14 dagen Ta Amstardat is tegen 1 Mei een werkstaking in de boutrvakkeo in siobt Timmerlieden metselaars opperliaden vragen 25 cent p tr unr en een werkdag van 10 nor Thans bedraagt het loon 23 cent De patroons ign niet gaaaigd aan al deze eisefaan toe te gavan ü D Man schryft uit Votandam nog nader Onder dt zeven slaihtoflara alhier van dan storm die Vrijdag gewoed heeft behoort ook tooala wy meiddan Klaas Mol en diens £ Ooa K aas Mol was een zoon van onzen bajaarden degeiykru haveoffleester an zyn dood is io meer dan één opzicht een groot verlias Hy was miasohien da alUrbeste schipper het hoofd van de zoogenaamde Qondan Vloota zyn woord bad gezag onder onze stoere stelieden en sKompiki zoo was zgn byaaam bleef immer da vraagbaak van velan zyn broeder Jan Mol zag hem Vrydug het laats met bet dieplood in de banden toen by de branding naderde èén oogeoblik nog en het vaartn was wsg Jan eo Klaas Mol lyo dezelfde personen die in den vorigieu winter nog juist Urk konden beriikeo toen de vont plotssling too hevig inviel Men rreesda oen te Volendam voor ben het srgitc en xetr vele pogingen zyn aangevoerd om han te bevryden Men vond hen eiudelyk op Urk Jl Zoodagavoud trokken drie karren aan deClinga over de grens teneinde eenige daaropaanwezige balen tabak te smobfcelen Naowstyks op het Belgisch grondgebied gereden sprongen oen aantal kommtezen ta voorschyo die op hun haltc gean gehour ontvangendp dade yk begooueo te schieten ld woeatengalop ging het er van door de paarden warendoor zoogenaamde haroaiseo beschut Detwee eersten gelukte het door te rydau maarde wa en van deo laatste was finaal stukgaschoteo De voerman daarvan ook geen oil sneed ras de strengen van bat panrd los envluchtte daarmee dadelijk op het Nederlaudschgrondgebied M C c Ta Brussel is een in aanbouw zynde grenadierskazerna ingestort Twee metselaars werdab under de puinhoopen begraven da tfn bleef op do plaats dood de ander werd iwaar gewond ouderschoiden en dat het een Amerikaansoh sohip was Welk soort van sohip het ook ware zoovesl is zokar dat het met rassoho schreden een wissen ondergang to gemoet snelde Het sohip lag rechts van do toeacbouwers die aan nat stonden en het zou naar alia waarsobgnlijkheid even buiten het dorp op de hoogte van hot kasteel Dane stranden Do wind huilde en looide het was een hevige orkaan De toeschouwers hielden zloh met mooito staan Ie en konden tor nauwernood ademhalen de golven reien met woest gebulder hamelhoog en men hoorde het schip kraken en knaraen O als do toeschouwers aan het strand het rreesel k tooneol aan f oord hadden kunnun aanschouwen I Reeds voor dienen die zich aan wal bevondon was hot een huivorïngwekkond schouwspel om do longetaten olementon gade to slaan Wat moest het dan niot zijn voor hon die zonder do rainsto hoop op redding zich goheol ui der elver maoht bevonden Do ontstelde loesobouwors verbeelddeu zioh dat z j do wanhoopskreten der scbopoliugen boorden en zH stelden zich het tooncol aan boord loo ijzingwokkend voor alsof ag het werkelijk aanschouwden zg zagen in hunne verbeelding de oatzettendo verwarring de doodsangst en de radolooze droofheid tiet was een toooorl ven vrsesslijk als ons de Groote Dag van het Liatste Oordeel wordt ofgesobililord Voor de arme schepelingen was werkelijk bot laatste uur goslagcn bet was met hen gedaan do eeuwigheid lag roor hen en niet allen waren voorberoïd om te sterven I Ifd Worii