Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1896

f o 693S Vrijdag 3 April J896 348te Jaargang fiOüMHE COURAOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uiizondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 fzonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd London üifosk Verkrijgbaar in flacon van l BOJt 1 0 85 biJ I Cj ais Agentuur bjj de Firma Wed BOSMAMteGouda DoHda Druk vaa A BaiNKMAN ZstN Te Gouda bij A WOLFl Markt A I44b en DB LAAT en VAN SON apotheker lt rkt TeKen hooge provisie en salaris weoBcht men werkxanie solide hgen ten in alle plaataen van Nederland te engageeren voor den verkoop van een gemakkeiyk te plaatsen artikel Geroutineerde Colporteurs genieten de voorkeur Men gelieve zich te adresaeeren onder motto Werkzaam € aan het Alg Ad vertentieBureau van NIJÜH VAN DI TMAK liotterdam mESi j A llerwegebekroond met EereDiploma s Gouden jen Zilveren Medaillee benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition CAwojr 1893 is het Wereldberoemd Druiveii Borst Boniij Extract MEUANTHE orr Di Uaobinale fabriek 0I HONIOBI OBMc Tin H K van Schaik Sl Co gevestigd te s Qravenhage Geen middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het ia OJIfHERROMPMLlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verBchillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIUDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MëLIANTHë doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIAMTHE bewezen sgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MËLlANTHË is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en ƒ 1 met g bruiksaauwyziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Gravmhage 8 Verkrygbaar by F H A WOLPF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstai B 126 ttf Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos rop B V WIJK Oudewa r Wie zeker zijn wii de Echte I Ëikel Cacao to outvangen tesanion C ld en na vele projfnemingen in dun i del gekomoQ oude den naam dea uitvinders Dr Michaelis Torvaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabbliBBement van Oebra StoUwerck te Keulen eUche J rT12icfeaeIl5 Cikel eacao in vierkanten bosaen Deze Eikul Cacao ie met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor d geiyksch gebruik een è 2 theelepels Tan t poeder roor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bg geval Tan diarrheo sloohts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaameto H I Apothekers enz V Vi Ko A Ko proptbnajea f 1 80 o 0 90 o 0 35 Oenoraalvertegenwoordiger toot Noder ftnd Julius Maflenklodt 1 f lf is do btóte inwrÜTÜu t gen Mt Bl im ti k Lendoilpliiioa 1 jyjvff AnliBrfainExpeJler 9np jn8n kortom Waf iB met het liili tam an te weidea tefm ss S AnliBr Paln ExpeHer T i aiheld W t moet dm itMdi In ieder l iil e iii Ezf Anker Pain Expelhir Pnje ISO l 70 oei f i Voorliandea in de raeeete Apethftkon en by r Ad Bieliter Co te Bottariam Amsterdam Kalveistraat 103 U A M B 8 Mode Artlkelen en Ganieeringen k op elk gebied fHAUTES NOUVEAUTÉ 8 1 FOUHNITUREN oor NAAISTERS en KLEERMAKKBS bekend goedkoop en solide UUIHK SORTEERim WW COK SETS m GLACÉ HANDSCHOENEN KOUSEN $ Hokken Blougen Vrieolê I Keuken en Panlasie Schorleii enz enz WISBRUN LIFFHANN FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ Gheniisclie Wasscherij TA H OPl E Hi i IEIt 19 Kruiskade BoUerdam QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót roor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven va He Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Kpeciale inrichting voor het stoom n vau pluche mantels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goeduren hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z u de pryzen 250 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Lijders aan Dauw üf Haarworm drooge Tochtige Schabbeudanwworm en het met deze kwaal gepanrd gaande zoo ondragelijk lastige Jeuhen der huid alsook elke andere huidziekte wordt ouder waarborg geoezen zelfs by hen die door niemand gene zen konden worden door Mr Hebrn Vlechtentod Onschndelljk de briiik Uitwendig Prgs zea gulden Ned Ot tegen vooruitbetaling per poatwissel ook post zegels waarop toezending volgt vrij van port en inkomende rechten Verkrügbaarbi de St Marlen Drogerie Danzlg Drntsuhand Cogoae fin Bois 1 1 40 e Liter De OOONAO FIK BOIB T n de 8 ct4té Anonrme won gelavwii in renecel de bemende fleeMhau n D lilter inhoud rooralea van liat Heat Ten Dr V F VAK HAMKL HOOS P oaffle cli f 130 öitalgluiid verkrU aw bU P H J V WANKUM firma Wed 1 J MELKERT Oosthaven 144 Gouda Geen Grijs Haar meer Eischt op den hala van den flacon nnna rSKEL CB FELDOOM WININKI lJKi SlOOSrVI KVliRIJ n DE NIEUWE LONDON doet de grijze baren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet bej uitvallen n neemt de pelletjes van het hootd weg Sto 03Ka bo otd iean st üESTA FETTE K Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd iiondagen vertrekken 2 tlooten ran GÜÜDA naar UTRE0HT das morgeua ongeveer teu xeven en des namiddags oogeveer leo vier uur Met dezeu goederendienst bestaat ook eene zeer goedUoope relsgelegen ield voor Paaaagier aaar UTRECHT en tasschengelegeu plaatsen Kantoor Nieuwe B eerstal De Agent II J MOEItBI ËK AMERSFOORT AUËRSFOORTSCHE MACHINALE Stoom Krood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen Meelfabrlek Gewoon Krentenbrood wordt van de beate aoorien tarwe prima krenten on I prima rozijnen gemaaict ai tf iu mut üuivere boste onafgeroomde mellc vermengd en blgft I bior door vele dagen veraoli on lieerlyk van smaak en is Terkrijgbaar In bUB vorm en Engelsoben vorm platten plaatvorm n luka van 8 ot 12 ot 16 et 24 et 32 ot Gewoon PaaSChkrentenbrood wordt als boven maar mot moor prima I krenten rozijnen en andore prima grondatoffen gefabriceerd ia hier om nog fijner van I smaak en blijft nog langer vorscti en ia verkrijgbaar in busvorm eu ÊngeiI BChen vorm in stuica van 10 ot 15 ot 20 ot 30 et 40 et Pijn FaaflOhkrentenbrOOd wordt van speciaal uitgezochte prima zuidvrncbten boter I eieren enz gefabiiceerd is hier door een overheerlijk üjn gebak blijft weken lang versch en is voor deze uitmuntende kwaliteit zeer goedkoop en Verkrijgbaar in busvorm en Engelsoben vorm in stuks van 20 ot 30 ot 40 ot I 60 ot 80 or Tulband is ais Fijn Paaschkrontenbrood on verkrijgbaar volgens geheel 1 I nieuwe verbeterde vormen in atuka van bo et 76 et loo oi Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de fabriekstltels en W H MEUHSING Eenige dépöthouder to Gouda J L LEEFLANQ Korte Tiende weg j Door geheel Nederland dépöthouders gevraagd tegen flinke provisie en j franco vrachten der voile en ledige kisten Het groote aantal zenuwkwalen TM nQwboofdptjn af tot dA TooTtfM ndfl kenteekenen Tan apoiileiie henenberoait tot trt4 tttrta noR ateeds alia rotddfllen door de medische watensobap aauKewfliid Kent aan d ii nlauwaa tijd komt de eer toe dat itj door het gebrnlk maken van den eenvoudlgaten weg nameltjki lanci de linld aane phyBiologUehv ontdekklnjt gedaan lieeft die na hondprdo pToofnemlnnn tkau oTai In rebeele trereld verbreid 1b en terwijl sIJ in weteneobappolijke kringen da hoonte beUnntêUliic wekt teven ene weldaad blijkt te n voor de aan zenuwkwalen llidecd tntiuolÜiaU DM feneeawljifl ia nitgevondea door den geweieen Ottlciei van Qezondlieit Dr Boman WaliinuuiB vUsbofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene GO jarlge praktijk Da y w a lifnar vnn het boofd e nai al p r dsv worden dnartoe geMbflite toflkn oOrde Imld onmiddellijk aan het seoowKeslel jnieder deeld Uet deia geneeswij waidan warkaUJk chitterenda resultattn verkragen en ij maakte looveel opgang daï van ean doM d ttHrindar i OVER 2 eNUWLIJDEN en BEROERTE hari voorkoming en genatingbinnen koiteu tijd raada de Sle dmk venolienen la Dit boekje bevat niet allasit roor tut ttMtopubliek Terataanbara verklaringen omtrent liet wazen der nlenwete therapie en da dMmiSid aaifa in wanhopige gevallen verkregen nltwerklng maar ook vindt men daar n wetanaoliannelijka varhandBllngen nlt de inedl h jfla dia aan dexe geneeawljïe gewild n loomada £ lSohrlft van tal Tan getnigachrifteB vsnhooggeplaatata geneeiknndigen onder welke P Ménlira md dr iraroaaar aan de polykliniali ta Parlji ruo Boudimoal ld Stalngrober med dr praktliearind ainaaifiaar aaa feit krankzlnargan laatlcht da Charenton Sanlfitarath Dr Cohn ta Stettin Groatmann mad dr Brrafld arti taJdlilinMn Or K Foraallar Btn eih r llrietaHr van kat hotpjtaa te Agon fishaimrath Or Soherlng kaïttalSutanfala Ui Emi 0artB8 mad dr goNaeihaor dlraalatir dor galvano therapeudioha Inrlohtlng voor iimuw lljdori ta Pari rua BI Honoré 334 Canaal voa AiDhonbaoh mod dr te Corfu Dr euabaeh arrend arU ta ZIrknIti Ohir alabaarit iaohi mal dr taWaanan Dr C Bangaval ta La Farrlira Eurel lid vaa danConaill Caniral d hyglina et de éanti In Frankrijk an vele anderen jaaler iüdfc wiM ennwaaafel meer rmluder HanBQdnan la ofaan aooKeuaamdetljHtd lljdeo waarvan de keateekenen zijn ohronlioho lioeldalln r MiaWrang g r J AanaU icnnwaehtldL hooMplln blDolaïï rafid groote prikkilbaarhold gaJaaDdhald olapelaoihald llohameirjka onruat an oafeahagolljka toaaUnd verder alle zieken die door beioerte getroffen werden en nog lljdan aan da nreigen daarvan zooala varlamminBan onvormogan tot apreken iwaro tongval moalalllk alikkaa atljnald dar gawHobtan met voortduranda pijn plaatielljke twakta verzwakking van geheuoan enz n zlJ dia riada ander geneoBkundige bohandeliriK geweeet iijri maar door de bekende middelen aU oathoudlDfaaBen kondwaterknur wrijven olpctneeeren itoomlooi ofieebsdon geen genezing of leniging honnar kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vraea gevoelen voor beroerte ao daartoe rpJen hebben wegens verschijnselen ais liah aanhoudend angitig vollen verdooving In hit koiH be Hpljn mat duliillghald fllkkarlnoin aa donliar worden voor dl ooian drukkinda pijn andir hat voertioaN lulling In dl ooren bat voelen van hrlabellng In en het alapen van fianilin in voiten aan al daxa drie pategorliin van xeanwlU er 1 oo Joae melijia lijdende aan bliikzuoht in kraobtalaaibaU ook aan gezonde zaïri aan jonge personen die vael met hit hoofd wirken en geeeteltjk leactla wlUan voorkomen wordt dringend aangeraden iich het boven vermelde werkje aan ta lodiairen katw OU aaDvnua koitilooa en franco vi rzonden wordt door Amsterdam door M l I EUAür A Co Heiligeweg 43 Rotterdam F K vnn SANTEN HOLFF Apotheker Kort Hoot t a 1 Vtrerht LOBBY PORTON üudpgrHcht bij de Oaardbnig f uO Op da Jongste ti gi nniech medii Jniile tcntoonateiiing is de Dr Welasraaan ioba Biam wljza dnor g Uadiaftba JariJ met de Zilveren Kfednllle bekroond Ralhreiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel r k S s Patent H Stollen imiRtuf Irnntmt lamulirnt nijii nuuiti FlklWUIL Warnung man iWMU H SWB anmttn hit itUlt a nr Klihitim wertltlMm Ifachahmunseii Meien Itui tttifa dBhor umere atets Hcharfen H StoUmi mr nn o m oHir In icUm llmhandliMfK turn utairPltktl rit MtmtHhindl miihlafim rS rrtinHatm md XetêfnittK ntk ami fnm BINNENLAND GOUDA 2 April 18i i Aan het postkaotoor Goudn Piide daaronder re sortPRreride biilpbHDtorea werd uedureiido de luaaud Miart 1896 in de R ykftpo tspfl irbauk iD t iegd i 8024 85 teras betnatd f 8758 0 i Bel lanUte door dat kantoor uit egeren boekje draagt bet nummer 4828 Hedeuniorgeu bad de treiu uit df n Hang die oinstreeki 10 uur birr anukomt by Zevetihniaen eenig opnutboud doordieu de aa van den aobtersleo wagen was gebroken De reixigcra die heen eu wt er gesliug rd werden trokken aao den noodrem en brachten deu trein tat stilstand De wagen werd afgehaakt eo op den weg achturgeiuteu Door de feriperring tan den weg kwiui de volgende train uit den Haag niet op tiJd alhier o rerlrok alleen het Hotterdamicba gedeelte naar Utrecht Naar w j Ternemeu is de persoon die te Vlist 5 eendan heeft ontvreemd heden morgen atbier op de Morkt door de rykepolitie alhier gearresteerd Hedenmorgeo ti door de po itie een bekende bedelaar aangeboudea en wel zekere O die op heeierdaad door de politie alhier is betrapt Heden werd op de Markt iiihier aangebonden een koopman in zalf züOgenaamde kwakzalver wegens bot onber uitoefenen van de ganeeBkuode Dti man had heel wat praatjes maar het hielp hem niet na het opmaken Tan het preces vei baal is hij op vrye voeten geatehl De Commiasarie van politie te Gouda bericht dat bji hem zü gedeponeerd twee niet by elkander hoorende helften van montbiljelten T8D tien gulden laatste modtil de eene dragende iu de linker benedenhoek achterzijde A G 0692f andere in de rechter bovenhoek W 09678 lo rerband daarmede verzoekt hij iu keoois te worden gesteld met de houder of houders der daarby behoorende helften om daardoor de biljatten wederom betaalbaar te krygea fEUILLETOJ MlMUIMl 88 Op dil oogenblik versolicuen er tvreo heeren aan bet atrand u de toeichouwori weken uiteen om plaats roor hen te maken het waren Lord Dane on de heer Lester De leatate had eene lantaarn bg lich maar hg hud er weinig nut van want de wind blies baar uit Ooede homfl bet schip sal lOo saDstonda stranden I riep Lord Dane rol afgrigzen uit Het zal biaoea een half uur tegen de rotsen verbryield irorden Mylord merkte oen der omstanders aan Zie hoe het ruortgexweept wordt I Men kan vap hier lien met welk een geweld de wind bet Toorldryft Mannen sprak nu de heer Lester terwiji Iiy zich meer bepaald lot de daar aanweaige viaschera en matrozea wendde kunnen wg niets roor de ongelukkigon doen Hat algemaeae bedrukte antwoord was neen Hun eenige kaas tot redding sou mijn als er een goed zwemmer aan boord was die zich aan eon touw vaat gebonden in ue durfde wagen en dat op die wijze aan wal wist te brengen merkte een oude man aao Ik geloof niet dst het hem gelukken zou ik vrees dat hy lang voor dat hy het strar d bereikte den dood in de golven zou gevonden hebben Biykena btj den Uaad van Slate afdeeliug voor de geschillen van besltior ingekomen kon besluit is o a de volgende bescbikklDg genomen Met vernietiging eener beslissing van Ged Staten van uid Holland eu bevestiging der uitspraak van den Militieiaad is de loteling Rafel den Haan nit de gemeouto Ouderkerk a d IJsel ulanog voor den uid tiedienst aangeweren op grond dat de vrijwillige dit nst van iyn broeder door een plaatsvervanger naog vold geen reden tut riijstelling wegens broe derdien it oplevert Bt dttnkt roor bet beroep bg de Nfd Hervormde Kerk te VVoubrugge door d F F J van de Pla sche te Gonderak Men verneemt dat du heer Q F Bottman H n te Haarlemmermeer veroordeeld wegens snrtadschrift tot een maand gevangeuïsatraf iu booger beroep zal komen De rechtbank Ie Amsterdam veroordeelde leeus wegons beïeedigiug van 2 cavalerieofiScieren die h had uitgemaakt foor tdoodvretera tot 15 dagen gevangenisstraf Tot de ngver to en meest welvarende kleine plaatsen io ooa jand mu zeke l op Holland gerekend worden Het postverkeer aanzienlijk belangryker dan in de meeste andere gemeenten van denzelfden omvang legt daarvan getuigenis af doch ook bet bedrag der inlagen in de Kykspostspaarbank kan daarvoor ten bewyze strekken Voor de posterycn eenige cyfers Bo oop met baar 3700 inwoners bereikte tn J895 eene zuivere ontvangst van i 6227 80 terwijl de geheele geldelyke verantwoording in dat jaar bedroeg 136 771 05 makende per inwoner resp f 1 70 f 37 ötelt men nu hiertegenover Gouda met 20 557 inwoners met eene zuivere ontvangst van f 1 28 lerwjjl de geldelyko ontvangst per hoofd f 17 56 bedraagt dan ziet men voor Boskoop eene zeer vleiende verhouding Nog meer springt dit in hel oog indien men enkele plaateen neemt uit de omgeving van Boskoop Voor Bodegraven bedragen de cijfers per inwoner f 1 41 en f 21 30 voor Katwyk f 0 39 en f 9 75 voor Oudewater f 0 94 en f 25 07 er x Eu thans enkele cijfern de Kykspost paarbank in 1894 betreffende Het laldo per hoofd bedroeg dak jaar f 14 70 terwij dit in hetzelfde jaftr te Alfea bedroeg f 8 20 Bodegraven f 6 30 Delft t 8 85 Dor Dani Maar de reddingsboot is or toch F sprak f ord Elk der aauvveaigea schudde het hoofd mot een medolydpnden gliffllaob De reddingsboot kun in zulk eene hooge zoo onmogclyk van wal ateken Er was geen vreoselijkor tooaeel van doodsangst oD jammer denkbaar dan hetgeen men van hot strand aauscfaouwdo Tot driemnal toe werd er een bUuw Hobt nnn boord onistoken en daarbij ontwaarde mea nog duidelijker dan bij hot mannlichl de slachtotfers op het aohip sommige hadden bunna armen smeekend ten hemel geheven Eu torh konden do toeschouwers aan wal bon niet bijstaan Zij liepen in de grootste 8 anning ran bet strand de tioogte op en omgekeerd maar zg waren machteloos en kouden de ongelukkigoii niet redden Het schip naderde langzaam monr zeker deszelfs ondergang en dreef al dichter eu dichter op do klip aan Bo tyd verliep de orkaan ivoedde voort de golven schuimden en bruiacbten mot woest geweld en het arme schip was op bet pnnt van te stranden Het was een opmerkolyk versohgusel voor do toeschouwers dat nu de dood onvermijdelijk was de wanhoopskreten ophielden Toen de klok van het kaste d twee uur lang geluid had sloeg bet schip voor hef eerst togen de klip aan en de golven spoelden verscheidene men sohen over boord zg worstelden eeu tijd lang met de golven maar hunce armzalige poginfcen waren niet togen de woedende elementen opgewassen Toen hoorde men jammerkreten op het water die door de toeschouwers aan wal werden weerkaatst eenig i vrouwen vielen in zfnawachtigen angst op hare knieën en baden God om genade voor da uel der drecht f 5 32 Gouda f 5 Leiden f 7 74 Schiedam f 2 49 enz Vau tilli plaatsen in Zuid Holland wordt Boskoop slechts overtroffeu door drie kantoren al Zoeterm er Hellevoetslüis en Oudewater met rep f 15 50 f 33 21 en f24 94 Indieu m n nu nog weet ÓA i eene hier opgerichte Öpaar Depositoon Hulpbank in 1889 begonnen met UËU saldo ingebrachte gelden van f 21 124 25 thans f 71 086 98 aau ingebrachte gelden hteft dan kau men zich een idee vormeu van de belangrykheid onzer kleine nyvere gemeente De correspondent te Batavia seitt aAU de N R Ct under Uagteskeniug van giftereu Tbsns zyu even bontiog door den vyaud omsingeld Generaal Vetter kolonel Stemfoort en de majoor van den generaleu staf Rreyer gaan naar Atjeb Van den gouverneur generaal van Nederlandsch lndië werd hg het departement van koloniën gisteren het volgende telegram ontvangen gedagleekend 1 April sEergisterenavoud by het inrukken der marechaussee van benling en blokhoizen naby Seoelop gesneuveld luitenant J W C Vuyk en een Ambonneei gewond elf minderen Aas het linnd te Vlissicgeu is een flesch aangespoeld waarin een papiertje waarop met blauw potlood geschreven stond lieve vrouw 5 12 95 Heden veur 12 uur reeds alles verloren Voorts dnaropdar nog een paar woorden die ooleesbaar tyo De onderteekaning is rermoedeiyk I I K yi Aao de andere zyde staat iGod zy met GOS Verder geen kans c Geheel in stryd met de dezer dagen alhier verspreide gernchtec zegt de Homeior che correspondent van de Vérité blgft Pans Lao X I eene voorlreffelyke gezondheid genieten Ondanks zyn boogen leeftijd en de slapeloosheid waarvan de II Vader als en gevolg van ouderdom last heefi is zijn gestel nog krachtig eu heeft hy zich alleen iu acht te nemen voor kouvatten iets waar hy zeer gevoelig voor blykt Door hel overlyden van Mgr Kenrick aartsbisschop van Saint Lonij ia de Vereenigde Staten is Leo XIH deken geworden van het episcopaat der geheele we reld want zyn preconisatie toi aartibiaachoptitulair van Damiüite hal plaats op 19 Februari 1843 drenkelingen tiet Bohip zal geheel aan stukken geslagen worden en geona aardsoho macht is in staat het te redden was de jamraorkreet dio van alle igiten opetoeg Op dit oogenblik vertoonde zich oen nieuw toe schouwer Het was Wilfred Lester Hij was nog in deselfde jachtkleederen als waarin wij hem in den vooravond hebbon ontmoet Hij baande zioh ronder da minste plicbtplpgingou een weg tot vooraan liet sïraiid on terwyl hij met ïyue armen op een paal leunde sloeg hij hol schip nauwkeurig gada Goede Hemel 1 riep hij uit het lohip ia reeds gestrand I Ja sedert vijf minuten I Wat is dat daar ginds in het water vervolgde hy na eeno korte pauze MenscUen dio verdrinken J y zyn door degolven Pan het dek gespoeld I Op dat antwoord bloedde het hart van Wilfred Lester vanmedelyden mei de ongelukkigen Menseben die verdrinken I herbaalde hg bevend van ontroering Kn niemand onder u wendt eene poging asn om ben te redden iyt gy krankzinnigof hebt g geen hart f Ken van degenen die dicht by hem stonden wees op de bruischende golven Laat die u antwoorden Dat is geen antwoord zeide Wilfred Loster waar is de reddingsboot F Hy koerde zich in i ne verontwaardiging haastig om en da hoer Lester dook aohternit in het gedrang Hg bad ia den Inaliten yd elke ontmoetfog met zyn zoon vermedeo Lord Oa eenige nog levaude bisschop dia door Gregorinx XVI gcpreconiseerd werd ia Mgr Morphy thans bisschop van Hobart Town iu Australië wiens precouisatiajdateert rai 1845 In het hoofd kiesdistrict s HertogeobOMh i iu de vacature ontstaan door bet overfyden van generaal Van der Schrieck tot lid van de Tweede Kamsr gekozen mr J A Loeff advocaat te s Hartogenboich mei 787 van de 933 uitgebrachte stemmen De giraffe in Artis Ie Amsterdam het eenig exemplaar dat van de zes fraaie dieren oorepronkelgk in het bezit van bet genootichap nog overgebleven was is Ibans gestorven Het dier dat gedurende ruim 22 jaar in deo tuin heeft geleefd was reeds gernimen tyd Ijjdende aan eene ziekte in de gewrichten derjedematps wanraanghet eiRd 3 iJk bezweken is Door da roortdureade oorlogen en troebelen io Afrika zal het vooreerst wal niet mesr mogt tyk zyn deze diersoort r aar Europa orer te brengen Amtrulische bladen maken melding van het volgend forlnintja van een jeugdigen Duitfchar Achttien maanden geleden kwam hy tt Adelaide Wyi hy daar tirergeefs werk zootit sloop hy ali niet betalend pas iagier aan boord van een chip dat naar Wesfcelgk AaitraliS vertrok eo kwam met zeven shilling f 4 20 in ziju zak te l reemantle Van daar trok hü naar de goudvelden waar het hem iu weerwil van zyn geringe kennis van gouddelverjj gelukte zoo ryke goudaderen te vinden dat by zyn recht op een myo roor 25 000 pond sterling f 300 0f 0 verkocht aan een Ëngslsch syndicaat terwijl hem roor lyn reebt op e n andere myn een som van 12 000 pond sterling f 144 000 is geboden Het bestuur der Vereeniging van gymnastiek onderwyzers in Nederland heeft aan de gymnastiek ondsrwyzers esn schrijren gerieht waarin wordt gezegd llfdd meermalen werd de waarde der systematische baoefening van da paedagogische of erhool gymnastiek op min of meer ernstige wyze bestreden en de zoogenaamde sport lijnrecht daartegenover gesteld als meer voldoende ann d eischen van het oogenblik In den laatsten tyd is ia nagenoeg alle dagbladen dit onderw rp bebaadeld en komen vele scbryvers daarby t t gevolgtrekkingeo geheel in stryd met de werkelyklield Vooral de brochure van deo kolonel Van D ira van Isselt en de van den heer W 8ieling verdienen meer bepaald de byzondare aan Dane kwam iulegondoül vooruit er legde zyne hand op den nrm van den jongen man Gy zgt opgewonden Lester zeide hij bedaard on ik erken ifat dit tooneel denCgevoellooate zou roeren Maar aan redden valt niet te denken Gij zoudt op dit oogenblik evenveel met een luohtbatton als met een reddingsboot kunnen uitrlohtenj de een i ou hel achip niet eerder bereiken dan de nnder Men rou het toch kunnen beproeven hernam Wilfred wrevelig tcrwgl hy zich do lokken ran hot voorhuoFd streek do wind joeg elk der aanwezi gen de haren in de oogon Mon zou hot kutinrn beproeven herbaalde hy Maar degenen die het beproeven wagon noodeloos hun leven hernam T ord Dane Wilfred Lester wilde niet meer antwoorden on wendde zioh tot eenige visschers die daar rsriameld waren Hg had van jongsaf gemeenzaam mot ben omgegaan Bil Gand waar is de reddingsbootf vroeg h j aan dien ouden matroos die naar de rimpels op sgn gelaat te oordeelen ten minste zestig jaar oud waa fa de boot in orde Bill Gand nees met zyn vinger naar een kleinen nnuwen inham niet ver van daar hg was spaarzaam mot zyne woorden Do reddingsboot lag daar rast en kon in een oogenblik in zee zijn ets wind en weder gunstig waren Zij is in orde gebracht zoodra de noodklok van het kasteel luidde meeater Wilfred antwoordde h En waarom ijt gy niet van wal gestoken f vroeg Wilfred op gebiedenden toon Öktót iM =