Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1896

1 October TUd vao Greenwich Winterdienst 1895 1896 AangevangeD O OD D 1 ROTTIISAM Ulrecte Spoorwcgvorblndlogen met GOUDA 1 84 7 68 7 9 8 01 8 13 8 88 3 48 9 60 40 IS I 18 88 18 48 18 88 1 44 UOTTlltBlU 8 81 10 18 10 88 10 88 10 48 U ll 10 4 88 7 86 4 08 7 48 8 07 8 aOIBA D£N B l ki ItN H1A6 OeODA H g 6 6 1 7 807 48 8 80 9 88 9 4 1 0 1111 8818 1 1 8 8 44 8 68 3 48 4 16 6 17 8 08 7 6S 9 38 Ooud 7 su 85 9 8 8 87 10 80 10 80 18 18 18 88 1 87 8 86 S 47 4 46 6 17 7 14 7 49 8 8 64 8 6411 Z lt 7 48 8 47 11 08 18 40 4 87 01 10 08 2 Zegw 7 6S 8 66 11 18 18 48 8 08 8 11 10 18 Voorl 8 07 9 08 11 87 1 01 8 80 8 88 10 87 Hags 8 119 18 9 8710 07 10 48 U 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 8 8810 88 11 46 10 17 1 41 10 88 1 66 10 48 8 08 6 l l 19 4 18 0 1S 4 8 17 8 14 8 88 4 18 4 43 Kraisveg n Nootdorp Loidioliendaiii Htkwdorp O T 1 X O H T 8 O n D t 10 11 84 18 0 8 10 3 68 4 48 8 88 7 0 00 9 07 10 84 10 88 11 1 4 18 8 8 88 10 4 1 1 4 84 9 88 M 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 8 7 8 86 8 41 9 41 11 10 orSA UTBICHT UoucU 6 86 8 87 7 6S 8 08 8 81 9 06 10 18 10 67 18 48 8 80 8 17 4 16 4 47 7 8 8 8 81 10 18 t 7 10 10 88 S S4 6 01 17 7 18 1 48 10 17 S 8 4 48 8 88 8 88 t 4 f 11 14 11 88 8 87 18 81 11 48 AliaTiKDA H S O C D i Amrttrdut 8t 8 lO 1 48 8 88 4 1 i lt and 7 88 9 84 10 14 18 88 8 8 80 7 46 Itoppm t B iiwj k Ituiiwag n IFooMsif LtlMkmiÊm n Hdmderp 6 O V U k k USTiaSJLlt 10 01 10 67 18 1 8 81 4 47 t 10 1 11 08 1 1 18 4 81 8 8 41 11 80 9 46 11 10 Stopt lo Nootdorp Ltidiebuidaiii m Bleuw k Eni iveg u lUkëadorp dacht □ balaDgiielÜDg daar beida hearen mat hat bntaar il bta op aommiga puutep rerKbilleo in de beoordteliag ao de yryte wairop de gymaaitiek moet wordaa toegepast Bat bestaur acht het zeer Doodukeiyk dat bedoelde broobares io da v k algomeeDe vergadering grondig worden besptokeo zoodat daaraan een groot gedeelte vau dan beecbikbaren tyd tal moeten vrorden genijiï D heeren R M Roemer en J A L du Lad bonder btbben zich welwiHead bvlaat uHt de inleiding en toelichting Oa heeren dr W B J Tan Egk intpectenr van bet M O kolooel Van Dam tuq iMelt de teeiaar W s Baling eaz tallen de rergaderiag bgwonen Het beituar noodigt alle aollega s ait bedoelde Tergadering bg te wooen te houden te Ambeui Muaia Sacramf op Maandag 6 April 2dea Paaachdag Men echrpft oit Rotterdam aan bet U Dbl lndert yd il melding gemaakt van een chimpansee in onze Diergaarde een merkwaardii exemplaar dat gaheel aan ani klimaat gewend fobeen en zoo mak wan dat men bet uu eo dan loa liet rondloopea op een grasperk in daa taio Eo nok il meegedeeld dat dit aardige dier in den berfit van 1895 gestorren i aitn een longaandoening Kenige maanden latrr iieeft de Dirrgaarde lich een nieuwen jongen ebimpanaee anngesohaft deze deelt nu x n bok met denaelfdea hond die den vorigen cbimpaneae gezelichap hield en hond en aap zyn We9r eten yriendsohappelyk en Tertrouwelïjk mat alkaar Da nieuwe cbimpaoaee ia den wtuter uit tekend doorgekomen geen enkelen dng keeft hy zieh onwel geforM by is cog veel IhTeneloetiger darteler en Tlogger dan zgn Toorgaoger en een bij uitnemendheid gofdin dier Men heeft hem nog niet in de opeo lucht gelaten maar ala deï warme dagen komen zal men zeker ook dezen trachten te acclimntiaeeren Twee jonge orang oetan a ongeveer gelijktgdig in de Diergaarde gekomen xijn enkele weken daarna gestorven zonder dat men eigeniyk ooit een lerenateeken van beu gezien beeft Zoo ie het trouwene ook gedaan met een groot aantal exemplaren dezer aapioort in den loop der tyden aohtareenrolgena in onze Diergaarde gekomen De rechtbank te Luzern heeft voor t eeret aedert tal van jaren een doodvonuia oitgeipro ken tegen zekeren Qehrïng dia twee zijner tiefkiuderen door herbaalde afschoweiyke mishandelingen heeft gedood om in het bezit te komen van bun vaderlek erfdeel f 2500 De misdadiger is veroordeeld om onthoofd te worden Dr wet staat de doodstraf alleen toe wanneer de rechter geen enkele verzachtende mostandigheid kan aannemen De vronw van Gebring die zich uit vrees voor de wraak van haren man niet verzette tegen de inishandelingeo is tot een maand gevangenis veroordeeld Vergift Te GÖrlitz in SileziÖ zijn d zer dagen twee gevallen van triehinoaii geconstateerd Een kamermeipje werd plotseling onder eigenaardige omstaodigheden ziek Oe geneesheer die in het apïervleesch der zieke bg bet microscopisch onderzoek een menigte triebineo gevonden had gelaste de overbrenging jaa bet meisje naar hnt atedelïjk ziekenhuis Spoe dig daarop werd een alagersknecht ziek en ook bjj ham werd triehinose geconstateerd Sen ingeateld onderzoek bracht aan t licht dat bet meisje in een woretwiokel varkensvleesch gekocht en dit by een boterham gegeten had Ook de slagersknecht had van dit vleeseb dat niet gekeurd bleek te aijo geDttttigd Gouda Uoordreoht KieuworVerk Capolle Rotterdam 7 88 8 17 7 S S Bt 7 48 01 IM 10 8 87 i lO 8 08 11 8 18 t te 8 S4 t SI 8 80 RotterdaBD Oapelle Nieuwerke k Uuordreob t Qouda Uudew 6 0 8 64 Woorden 6 69 7 08 8 18 Utroohl 6 18 t 41 t t Kttr AatlcrdBn Goud M 87 8 81 Ai t rd ni 6 81 8 14 8 88 Voor bet kantongerecht te TVageningen heeft terechtgestaan de beer N Z directeur der in richting tot verpleging van senuwiyders In geaette te Ede Hg werd beschuldigd in Sept 1895 in zyn inrich ing te hebben verpleegd een 4tal krankzinnigen terwgl van sleclita één aangifte was gedaan De heer Z verklaarde te hebbeu gehandeld op advies van zyn genepsheer dr S te Ede Als getuigen werd geboord dr W P Ruyscb lo aGrHvenbage inspecteur vun het staaiatoeziclit op het krankzinnigen wezen dr Van Audel ill en dr Uoud wgoae te Bcnnekom die op 30 Sept jl de inrichting hadden bezocht en toen bevonden badden dat de patiënten lydende waren aan kraokzinoigheid Dr S uit Ede hield drie der patiënten voor zennwlyders en weea er op b e moeilgk t gaal op wvtenscbappeiyke gronden de grens te trekken tuaschen zenuwlgdora en krankzinnigen Bet O M concludeerde dat alle 4 personen krankzinnig waren en eiicbta wgena overtreding der wet vbu 29 April 1884 een geldboete van f 300 nba 30 dagen hechtenia Ook te Maaealuis worden munt asmeters in gebruik genomen UeeJi zyo er een 20 tal geplaatst terwyl nieuwe aanvragen op uitvoering wachten De beide eestavonden van de gjmnaatiek en schermvereeniging Attilac te Utrecht zyn tbens definitief geregeld Het programma van den eersten avond omvat een dertiental nummers waarvan 10 aan de gymnastiek gewgd De volksklanef ruim 90 leden zullen eene serie vrjje oefeningen oefeningen aan 10 barren en groepen geven Het werken aan tien bruggen tegel jk zal een verrasaenden aanblik opleveren De boofdafdeeling van Attila komt op met vrge oefeningen toestel turnen en marmergroepen De marmergroepen varieereode toaschen 10 en 14 personen zgn Op teo atryde irgd vrede hulde aan den overwiunaar en de vylkauip De oode ifdeeling van ï Attita geeft groepen stokoefeuingen en brogoefqniugen De Btafmuziek van bet 5a regiment infanterie ait Amerafi ort onder leiding van den beer O K G van Aken zal apaleu Naur men ons mededeelde zal de entréd marsch door 160 turnera worden gedaan Het programma voor den tweeden avond omvat mear veracheidenheid Niet minder dan 17 uummers staio daarop vermeld De volksklasse zal daar al liare SHrioü oefeningen van den vorigt n avoud herhalen en de bootdafdoeling geeft hare marmergroepen weer Het tweede gtdeelte van het programma wordt geopend met een nummer tewichtheffen van eeni a leden van Att la € Daarna komt de beer C P D Bigot uit Arasterdam aan bet woord dia enige voordrachten zal ten besta geven In Schotland is een voorval afgespeeld di t de lachars niet van de zyde der wet gerecru teerd heeft Een achoenlapper ven Fanfar werd vervolgd wegens openbare dronkeuscbap Daar het zijn eerste veroordeeling was legde de rechter hem een kleine straf op vierentwintig uur hechteois uf boele vau eeu halve kroon t 1 50 Gelyk een zuinig Schot pa t koosde schoenlapper de beohienisatraf Daar er te Fanfar geeu gevangenis is moest de veroordeeld naar Perth overg brgebt wordfu Den Tolgenden morgen vertrok hy per trein onder ge leide van een politieagent maar toon hy by de gevangenis gekomen waa zeide hy tot den directeur dat hij zich bedacht had en maar liever de boete wilde betulen gelyk by dan cok leed Gy zyt Tryc zeide de directatir Dat weet ik weU zeide de schoenlapper maar ik ga bier ni t vau daao voordat gy my geld voor de terugreis uitbetaalt Ik beo van Fantar naar Perth gebracht nu moet ik ook weer terggg bracbt worden 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 38 10 7 47 18 18 10 95 a 6B 8 87 8 46 8 08 Man raadpleegde den rechti r van bet hof van politie van Perth die verklaarde dat de man in zyn recht was daar by tot herhteoia en niet tot verbanning veroordeeld as Dpdiiecteor der gevangenis kreeit bevel hem di ie ahilliDgi 1 80 uit te betalen voor lyn reiskosten 3de klasse De acboenlapper had jaist een kleine zaak te Perth af la doen Deze zaak bezorgde hy en reisde per avond trein naar Fanfar terog by had nu zgn boete betaald gratis gereisd au nog eo kleino tegemoetkoming van f 0 30 bovendien verdiend Dezer dagen gelukte bet aan da i endarmerie te Rome in het woud naby Foggia twee beruchte liiindieten de gebroedere Fratt rolo te overrompelen Eeu der roovera werd zwaargewond ge augen genomen terwijl de ander ofscbo in by zwaargewond werd nivt eeo aantal zyner makkers ontkwam De politie maakte reeds aedert jaren zonder resultaten jacht op de rooverbende De Lev enaverzc kering Maatscbappy üordrechte hield gisteren haar een en twintigste jaarrergadering in bet hotel Ponsen aldaar onder leiding van haar commissaris voorzitter mr H H A Nebheos Sterling Vertegenwoordigd waren 1 075 000 gulden aandeel recht gevende op 71 stemmen Uit het jaarverslag van dirsctenren blijkt dat de aanvragen ter verzekering een waarde an f 4 659 092 vertegenwoordigden waarvan f449 471 werd afgewezen en omtrent f 175 408 0 30 September oog niet beslist waf Voor eeu bedrag van f 4 034 213 werden dus nieuwe polissBn uitgereikt Door uitkeeriog en andera oorzaken ging een verzekerd bedrag van 1 1 262 781 verloren De loopende verzeUriugen vertegenwoordigden op 30 September 1895 eea waarde van f 21 234 875 Het gemiddvld verzekerd bedrag per hoofd steeg ia de afdeeling Levensverzekering van f 2804 tot f 2832 De premie outvang bedro gf 963 000 waarvan f 158 000 voor herverzekeriügfi preiniën aan zuster maatRchappyen werd OT rgedriigen De iu erestrekening vermeerderde met f 13 000 tot f 117 000 De uitkeeriogen bleven beneden het cy er dat de sterftetsfel deed verwachten en bedroegen te zamen f 235 000 Ten gevolge van het ontydig afloopen van enkele posten tot hoogc bedragen werd i 22 600 af koopwaarde uitbetaald NietteKenataaade aan polis en aandeelhouders f 75 300 VTFrd uitgekeerd als aandeel in de winsten OTer de op 30 September 1894 geëindigde vyljarige periode vermeerderde het vöfmngen met f 450 000 De premie reserva bedraai t tbans f 2 991 000 terwyl Je verschillende reserves uit de winsten over sfgeloopen jaren tot f 164 000 zyn opgevoerd De verbintenissen der vencoolachap worden gedekt door een actief van f 3 35G 0O0 buiten en behalve bet niet gestort gedeelte der aandeelen ad f 1 800 000 De rekening n balans werden by acclamatie vnstgesteld de uitkeering van een voorloopig dividend ad 5 Ct goedgekeurd en d aftredende coramiisariesen Z Exe K van der Heyden en C J J Verbroek van Nieuw Beierlsnd met byna algeiaeeoe t mmen herkozen De voorzitter weuscbta daarop alle helanghehbeuden met de verkregen uitkomsten geluk en vereeuigde zich met de door directeuren ia bun verslag gebrachte hulde aau den hner C L Landré voor hetgeen hg gedurende de 20 jaren die hg ala wjtik indige aan de Dordrechtc verbonden wai in haar beUng verricht beeft Bg drukte daarby du hoo uit dat zgn opvolger dr P de Carpentier Wildervauok met niet minder vrucht in haar dienst zal arbeiden Verder meende by als tolk d r vergadering hare i jmpathie te mogen betuigen aau de voiyverige directie waarvan een der loden zich dezer dagen door de Leidscbe universiteit den titel van docter in dereebtswetenBchap toegikend zag nadat hy door de vruchten eener nauwgezette rtadje in zyn Bydraget noergelegd het contract van levansverzokering meer ter algemeene kennia had gebraoh Spreker eindigde met den wenscb dat de toenemende bloei waarin de maatachsjipy Dordrechtc zich mag verbeogen haar ook in haar nieuw kantoorgebonw zal volgen en zoo mogetyk nog grooter zal zyn 4 60 4 67 6 04 6 11 8 80 1 48 1 68 1 9 8 08 8 18 7 11 6 48 8 0 8 60 4 08 O O D S 1 11 80 18 80 1 3 08 Toorb 6 67 Z 2 gw6 1 SS T 6 8i Qma tMI Ui lt Stopt Utiwkt Woordra Oudowator ftwida 7 6 8 11 8 18 8 88 9 84 7 80 3 10 M n verneemt dat de Raad van State tot wattetyke regeUag van de samenstelling en den werkkring der Kamera ran Koophandel in Te Asperen i men druk bezig met bet wegruimen der poinhoopen dia de brand aU daar achtergelaten heeft Het bigkt dat hat TOur onder de ruïne oog nïet geh el gedoofd ts en men mnet na en dan nog wel esna van blusBchingamiddelen gebruik maken Naar meo ons meedeelt zgn reeds de meeste verzekeringsgelden uit akeerd Over de uitbetaling der schade toegebracht aan de Hervormde kerk moet men het tot heden nog niat eens zgo De mnsacbsoplaag in Amerika Door den micister van landbouw der Vereenigde Staten zyn msatregelen genomen om de musseben die voor Amerika eeu ware plaag zjju geworden uit te roeien Siscbta 1500 a 2000 musseben die van 1850 tot 1880 uit Europa werden ingevoerd schonken het aanzyn aan legioenen nakomelingen Alle n in den staat Ohio schat men bet aantal dezer vogels die geheel ten koste van den landbouw leveu en in het gezaaide groote schade aanrichten op 40 000 000 Succi te Weenan De hoügerkunstenaar öucci begint eerstdaags te Weenen een hungerkour die 50 dagen zal duren Een commissie van toezicht ie reeds gevormd en hij afwisseling zullen drie leden dier commis ie den vaster nacht en dag bewaken om toe te zipn dat by gedurende zyn 50 vaeteudngen niets eet De cemmisaie bestaat uit 15 leden waaronder doktoren scheikundigen en een profe8flor in de gooch lkunst Aan de commissie is toega oegd een comité van 14 doktoren belast u et het beatudeeren an deu vaster sedureude zyn proeftyd Eiodelyk hebben 250 personeu van aanzien het recht controle uit te oefeurn en Sacei elke i dag en elk uur te bezoeken Een ryke bedelares Eene huisbewaarder van eeu pnnd in de roe de fié res te Parijs die dezer dagen een vlieriiigkamertje schoonmaakte waar ongeveer een juar geledeu een nrme vrouw die den kost met bedelen verdiende van honger waa gestorven was niet weinig ver oaasd by uitslaan van een ge oude kleeding tukken die aan de bewoonster badden toebehoord ersebeidene papieren op den grond te zien vallen welke bii onderioek ontvangbowyzen van door de bedelares in een bankinatelliog La Cnifse des depots et consiguations geitorte gelden ten bedrage vau 3 000 franca bleken te zyn Verder vond do huinbewaarster in een oud voorschoot gewikkeld een spaarbankboekje ten name d r bedelares waarop eeu aanzienlijke som was gestort en eeu aantal pandbrisven en ataatspapiereu die baar een jaarlyksche rente vau 540 fr verzekerden In het wetsontwerp op de persoueela belasting worden achilderyen niet onder het mobilair gerekend lo de afdeeling der Eerste Kamer werd gevrangd Uitsluitend schilderijen in oiieTfrf Of ook aquarelleu V Ook pastelteekeningeu Ook etsen Ook oleograpbieu De volkstaal noemt alles wat omlytt is eeae achildery t De Oommissie van Rapporteurs is ïu d gelegenheid geweest aangaande de heteekenia van schilderyenc ov r te leggen een advies haar welwillend verstrekt door een der leden van de redactie an bet Nederlandsch Woor deohopk c dr A Beets Dit advies luidt ala volgt 9 67 1 S 10 04 10 11 10 18 10 87 U SO 8 06 9 48 9 18 9 8 S S lO 8 68 4 80 9 08 6 81 9 10 17 8 87 8 84 8 41 8 47 8 14 6 88 r 9 6 8 10 08 6 47 6 6 8 88 10 U 7 4S 8 49 lOndergeteekeode is van oordeel dat bet woord scbildery in eorrecte opvatting eu eigeniyk genomen met andere beteekeoea kan dan schilderstuk geschilderd tafereel en omdat het begrip schilderen alleen het gebruik van olieverf onderstelt bepaaldelyk een tafereel eens roorstelling door middel van bontol of ponugl mat olioTari op paueel of doek gebruht ali uk of Toorwerpanum gebex gd kan bat woord achildery dau varToli OQa ook befcaekoQQD het atdua beschilderde doek of paneel met da Ifjat waaria het ii gevat Hieruit rolgt dht de beoamiDg icbilderg atreng techuiach opgevat niet vaa toepaaaiugkao we D op vooratnlliugeo met waterverf tepi eo dergelgke stoffen op papier gebracht al ii dit ook door middel van een penteel geschied De technische termen teekaning inwaterverf verg het Woordenboak der N derlaodache taalt op Aquarel teekeningen insepia eax alsmede d technische benamingvoor de bewerking van loodaniga knnstvoortbrengseleo t w wasscheo niet sscbildereatwgzen dit ten overvloede aan Ook in hetFransch wordt b v eene aqaarellec omschreven als een sdessio au lavisc Lin né Volstrekt OD oepassetyk is de naam scbltdery op teekeningen in gekleurd krijt houtskool Ooalindische inkt in een woord op allevooratelliugen die niet met penseel aiJQ vervaardigd pastellen fubaius pen eo potloodteekeningen ei s c en natunrlgk eveamiu opalle door df u druk verkregen prantcn euplatfn als etsen gravures photogravure photograpbieën kleurdrukkcnc oleograpbieu en dergelijke al moet worden opgemerkt Jatbet algemeeu spraakgebruik iozonderbeid echter dat der miuder ontwikkelden iedere voorstelling ge childfrii gewasschen geteekeodof gedrukt die in eeo lyst aan den wandhangt luet don naam van schilderij bestempelt een gebruik waaraan ook de welbekendeen in den ij erhnodel gangbare benaming scbildery haakje voor een haakje om eeneplaat of prent uiio op te hangen haar ontstaan te dunken beeft Door roeer beschaafden n ontwikkelden zhI men evenwel het woord V schilderij in de laatst vermelde toepassingten minste niet anders dan terloops hoorenbexigeu bij hen wordt ssobilderij nog volkomen lu zjj ie eigenlijke ziJoa etymologischebateekenia gevoeld en de daardoor aangeduidezaak nog steeds nauwkeurig van eene teekeniugeen prent on onderscheiden In da taal eenerwet zou aan sschilderijc derhalve alleen deboven nog nader omschreven beteekenis van met olieverf geschilderde voorstalling mogenworden gehecht c Hat Kamerverslag vraagt doa Deelt de Rfgeering in die opvatting dau rgst de vraag of het billyk i dat zy zich bepitalt tot bescherming der schilderkunst met olieverf Waarom voorbygaande kunst die het penseel in waterverf doopt Die juet kryt of potlood werkt Waarom het etsstift en da grfti eeroaald oitgesloten Waarom den lichtdruk in zjjoe veelvuldige toepassing waarby evenzeer ds band en het oog dm kunstenaars verelscht worden bjj het gebruik der machines Kene nadere omacbryving en aanvulling van de uitdrukking childeryen iu de invoeringa et verdienen alleszins overweging Om op alle gebeurlykhaden ta zyn voorbereid worden bier te lande reads maatragrlsn genomen om spoedi detachementen suppletietroepen en een gedeelte der koloniale reserve naar Oost Indië te kunnen uitzenden Ook luUen alle pogingen in het werk worden gesteld om de werving van onderofficieren korporaals en minderen te bevorderen en uit te breiden By de gisteren te s Gravenhage gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad werden uitgebracht 3381 stemmen Van onwaarde en blanco waren 31 zoodat het aantal geldige stemmen beeft bedragen 3350 Gekozen is de heer H Seret candidaat der anti liberalen met 1735 stemmen De heer mr H Zillesen candidaat der liberalen verkreeg er 1615 Men meldt uit Den Haag Zekere E M dia eens driejarige gevaogenisatraf bad ondergaan eo gisteren was ontslagen verzocht den officier van justitie te spreken Toen bena dit was toegestaan en by in ds kamer van mr Pleyte waa binnengelaten ging hg onverwachts den officier te Ijjf Een rykavaldwachtec kwam ait een ueveovertrek den aangevallene te hnip eo de ontslagene werd teratond weer in arrest genomen Keiler Wilhalm is thans mat zyn jacht te Napalt Fardinaad van Boelgarye aal G April te St Petersbnrg komen Afloop van Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen VEILING 1 APEIti Roawmanswoniiig met 9 hectaren 23 aren 37 centiaren Wei en Hooilaod op Alias Ambacht te Reeuwjjk f 15065 kooper W Stolwyk Sr ta Reenwgk BalteDlandsch Overzicht Da Sgypiiscbe qnaestie blyft ongereer waar sy eenige dagen geleden reeds was De Franscben hebben geprotesteerd en er op gewezen boe ondankbaar DuitBchlaod is geweest dat ooripronkelyk geen vertegenwoordiger by de kas der openbare scbnld van Egypte hebbende ileobte op verxoek van Frankrijk een vet tegen woordiger beeft gekregen en nu tegen Frnnkryk stemt De Russen bobben geprotsbteeid en da Ëgyptenareo en ËngeUchen hebben geluisterd 2tXlOOO pond uit de kas genomen en niettegenatftande bet protest toch de expeditie op tiet touw gezet Zoo stonden de taken eenige dagen geleden en zoo stasn ze nog De beide mogendheden blyven protesteeren en de Lngelichen blyven oprukken tegen de Derwiscbeu alsof nooii iemand daart gec geprotesteerd had Er wordt tevens verzekerd dat er onderhandelingen xijn aangeknoopt tuaschen Engeland eu Italië welker oogmerk moet zyn het uitrasten eener speciale expeditie door de Italianen die moet aamtinwerken met de Indische troepen die te Sueakim zullen landen I e e expeditie zou zegt de te fjeeda verscbijDende Mercary 1000 man sterk zyn en ouder bevel staan van generaal Baldtssera Veider wordt beweerd d t de houding van deu Sultan tegenover Engeland z er ten goede is veranderd e Porte beeft door tusschenkomst van hnar gezant Costaki Pascha Lord Saliibiiry inlichtingen gevraagd deze inlichtingen 7ijn bereidwillig verstrekt en de sultan moet zich daarover seer tevreden hebben betoond Da zitting van den Franschcu Senaat heeft uitst Veel licht iteschonken ir do politieke duisternis De beer Kourjieoi vroeg thans niet om een iit te1 zoöals in de Kamerzitting D heer Bardoux had zyti vragen scbriltelyk gesteld en een paar dagen te voren aan den beer Bourgeois overhandigd zoudat desa in staat was een kalm nietszeggend antwoord gereed te maken De heer Bardoos vroeg naar de buitenlandscbe politiek der regeering vooral met betrekking tot China lV adagascar po tot Egypte De heer Bourgeois antwoordde door hot geven van eenige inlichtingen en met de verzekering dst de rpgeermg de waardigheid en de veiligheid an Frankryk zal handhaven De Egyptische qusestie was nataurlyk de hoofdzaak van het debat De heer Bourgeois zeide dat tusscben Rusland en Frankryk de Dieeit volkomen overeent temming heericbt betreffende de bonding tegenover ISagelaadaao te nemen Alle moi ilykbeden zulten Isngs diplomatieken weg moeten opgelost worden de Senaat kan daarby itaat maken op de TBstberadenheid dor regeering Zy wil thans voor alles de uitspraak afwachteu dar gemengde rechtbank in Egypte aan wier oordleel bet geschil over bet gebraik van het reservefonds onderworpen is Ten slotte zeide de heer Bourgeois dat de regeering nog steeds volkomen eenstemm g denkt over do meeningen in de nota van den heer Bertbelot ontwikkeld Daarmede was het incident geëndigd Uit het medegedeelde i dnidelyk dat bet antwoord vkq den heer Bourgeois eigeniyk geen antwoord is Zooala hij reeds in de Kamer gezegd had kunnr n da onderhandelingen dia met Eogeltnd over de Egy ptische quaestie gevoerd worden nog moeüyk worden medegedeeld Doch hy hoopt heden wellicht in de gelegenheid te xyu iets meer licht te ontsteken Waarschynlyk zal dit licht dan slechts op een enkel onderdeel van de buitenlandsohe staatkonde vallen Want het is niet te denken dat alle quaeelies in twee dagen zooveel gevorderd zyn dat zy geschikt zyn geworden voor openbaarheid In de Madagascar qnaestie byv beeft Engeland inlichtingen gevraagd na de mededet ling der inbezitneming het wil weten welke ge olgen de heerschappij van Frankryk voor Madagascar zal hebben Nasr de heer Bourgeois in de begrootings commissie mededeelde waren die nadere inlichtingen aog niet verstrekt Of die inlichtingen tbans gegeven zijn ia niet bekend geworden De vraag van Sageland zal wel in de eerste plaats in verband staan met de ongeldigverklaring der reeds verleende mynconcefsies In den Senaat zeide de heer Bourgeois dat de positie der regeering sterker sal worden wannser eerst de overeenkomst met Madagascar door bet Parlement zal zyn aangenomen Waaraohyolyk zal daarop het verstrekken der nadere inlichtingen aan Engeland moeten wachten Alle andere Ëaropeescbe parlemauten gunnen zich de een voor den ander na een korten ruittyd Het Britsch lagerhuis besloot lot den 9 n April oiteen te gaen Xiet tang dni zullen de afgevaardigden ztch lan de vermoeienissen der gerekte zittingen kunnen ontspannen maar de politieke omstandigheden zyn van dien aard dat da oppositie liever de regeering niet de vrye hand laat zy beyvort zich eenige controle uit te oefenen Telken en telkens stelt zy vragen tan de ministers over hetgeen r in Afrika geichieilt Opnieuw beeft CbaoiberUin de garnchten over plannen tot aankoop van de Deli oabasi in het lagerhuis tegengesproken terwyl hy tevens verzekerde dat de regeering geeo enkele mededeeling heeft ont aDgen overjbet slniten van eeo of eo defensief verbond tusscben Transvaal en den Oranje Vrystaat of over den invoer van wapenen in Transvaal Voor den 14en April wordt een groot Tranivaatdebat in heli lagerhuis aangekondigd Men verzekert dat de regeericg dan raededeelingen over da onderbacdeting met president Krager kan doen en dat by die gelegenheid Chamberlain hoogst belangrgke verklaiingen over verschillende hangende kwesties Kal afleggen Volgens hericbteo uit Rome hegionen de vooruitiicbtsn goed te staan dat de regeering als het Italiaaoscb parlemeut binnen kort byeenj komt deo vrede met koning Menelik kan aankondigen Met uitzondering van de kr igslnitige müi tairen en intransigente Crispianea zal deze goede tydmg door bit geheels land met voldoening worde vernomen want wat Itelië thani te hooren en ta zien krygt over deo veldtocht iu Afrika van de terugkeerende ofBcieren en sojdateo moet htt oor goed genezen van alle v roveringszuchtige droomen net hstrekking tot Abyssinië Volgens de Neue Freie Presse is er thans een voorstel omtrent de verdeeling van de gemeenschappelyke uigaven tusscben Oostenryk en Hongarije bekend en wel dat van de Dos teurykacbe quoten depntatie Deae dan stelt voor dat het aandeel vaa Oostenrijk in de gemeenicbappelyke uitgaven Je Oosteuryksche quote verlaagd zal worden van ougeveer 68 tot 56 84 percent en de Hongaarsche quot verhoogd van ongeveer 32 tot 43 10 percent Bovendien is de Oostenryksche coDimis3ieJvan oordeel dat Oostenryk hijaldisn bet door de overeenkomst omtrent de verbruiksbelaatin waarder tielast mocht worden aanspraak zou kunnen maken op vergoeding door verdere verlaging van zyn aandeel in dfl uitgaven De Oosteuryksche commissie is blyjibaar de meening toegedaan dat wie een koop wil sluiten beginnen moet met overvragen Het volgende telegram ïs uit Pretoria ver zonden aau tir Heicules Uehinsou D8 regeering der Zuidafrikiiansche Repobliek heeft vernomen dat er hnlp is gevraagd tot bescherming au vronwen en kinderen in Matabeleland Indien het Britsche gOQverne ment eulk wenschti Js de regeering bereid aau de burgers verlof te geven tot dat doel naar Matabeleland te gaan Itt A RATJBBRICHTfiN Gouda a April 189fi Granen weinig aangevoerd l ryzen onvoraaderd Tsrwe Zoeuwsche 6 50 a fi ÜO Mindere dito 6 25 II ƒ 6 B0 Afwykeada fi SB s 5 76 Polder 5 25 a ö Kogge ïoeuwsche 4 a 4 40 l older f 3 70 a S 90 Üuitenlftüdsche per 70 k 8 80 a 4 Gerst Winter ƒ 3 60 ü 3 90 Zomer ƒ 3Ï6 k ƒ 3 76 ChevttUier ƒ 4 50 6 26 Haver per heet 2 10 a 3 per 100 kilo 5 70 a ƒ 6 Kennopiaad liilandaoti 7 a 7 25 Buitenlandscbe 6 60 ü 6 7fi K aüariezaad 6 u 8 Koolzaad ƒ a ƒ Erwten fcookerwten ƒ a Niet kokende f a Huitenlandsobe voerorwten per 80 Kilo 4 76 a 5 Boonen Bruice booiieu ƒ 10 k 11 0 Wilte booaen ƒ Duivenboonon 5 70 5 90 Psardenbooneu 4 50 a f 4 90 MaÏB per 100 Kilo Bonta A mcrikaansohc f 4 25 a 4 50 Cinquantinc 6 50 a 7 Voianian ƒ 5 26 a ƒ 6 60 Veemarkt Melkvee goede aiiuvoer liandel en prijzen vlug Vette varkens red aanvoer handel vrij wol 17 ia 19 et por half KG Bifïgen voor Knge land redel aanvoer handel vrijwel 16 a 16V et per half KG Magere biggen goede aanvoer handel vrij wel ƒ 0 40 ïi ƒ 0 80 per week Vette iohapen goene aanvoer handel van geen heteekenia ƒ ii ƒ Nuchtere kalven goede aanvoer handel heter 4 a 7 FoVkalveren ƒ 8 18 Aangevoerd SI partijen kaas Handel matig Ie qual ƒ 20 a ƒ 22 60 2e qnal 17 a ƒ 19 Zwaardere NoordHol landscho ƒ 23 Boter grooto aanvoetViiandel afloopend Goeboter 0 95 a SC ljlO Weiboter ƒ 0 80 a f J 90 p Kilo Burg rlUkeD Btand GEBOREN 30 Maart Adriaous onders R over de Linden en ö Stokhof 31 Willem onders J Swart en M A Bakker l April Franeiscoe Stephanui nadere F S Vermenleo en C de Jong 2 Adriaoa ouders G Zererboom en M Reebeeo OVERLEDEN 31 Maart J E W Smient 10 m GEHUWD 1 April J 8 B Bolsiogen C H Tamse E Arends en H J Gravesteyo P J Woot en M J van Eyk W a van Dnestea eo C Ankena mUmw0 HM umCKOBXÊSm Xiemm JLMXmBJWÜOEU L van OS Az Maroh TüUear Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van i aisterdaai rta dotkn n i io v 100 lOO ll ITU 7I Vm 84 ♦ A v 8Vs 98 7V lOl l s 80 0 o ü i lU l 94 ♦ 1 Vu loo v 41 7110 U i iO V 10 00 UI 100 Sl i 100 UI 61 1 U DS ISSi 101 ♦ 11 HV u V 1 1V 79 i 101 10 ly 100 1 18S IS 18 10 V 108 ii Vii u U l4 u 107 78 lOBi 108 4 i 1 1 1 300 107 1 108 1 lOS 103 117 t 11 108 S 85 1I4V 1 1 APfilL NiOBBLi HD Gert Ned W S iVi dito dito dito S dito dito dito 8 HoMOia Obl Goudl 1881 88 4 iTAua luBohrijviDg 18SS S1 6 OosTiNa Obl inpspielSfiS dito iu silver 1868 6 PoRTVO L Oblig met coupOD 3 dito ticket I KusUNO Maxw L G Pr Üea eert 8 Km Holl U Spoorw Mij und Mij tot Bxpl V St Spw aaad Ned Ind Spoorwegm aand Ked Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito t ItUJ Spoorwl 1887 89 A KoW S Zuid lul Spwmij A H obl SPoLlN Wanohsu Weenen aand 4R DSL Gr EuiS Spw Mij obl 47gBaltisohe dito tand Futowa dito aand 6 Iwanr Dombr dito aand 6 Kunk Ch A w Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHBaiKjt Gent Pac Bp Mij obl ft Ohio fc North W pr O v kand dito dito Win St PeUr ohl 7 Denvar k Rio Gr Spm oert v a niinois Central obl in goud 4 Louisv k NaihvilleCeTt v aand Mexico N Spw M lehyp o 6 Miss Kansai v 4 pot prof sand N Tfork Ontario k Wort a nd dito Penns Ohio ohllg f Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 St Paul Mino h Mnnit ohl 7 Un Pse Hoofdliin dtlig ft dito dito Lino lul Ie liyp O 5 JinaDa an Soulli Clorl v aand ViN O Raltw ïiNav luli d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd TrauwegMsiitii aand Man tjlad AniBlürdam aand 3 Stad lloltordao aaud 3 lilLOiï Stad Antwerpenl887 2 i Bwil Brussel 1886 S i KoNO Theis Hegullr Oesellscb 4 OoiTENR Btaatsltioning 1860 6 K K Oo8t B tJr 1880 8 Spanje Siad Madrid 3 18fl8 Nbik Ver 11 17 flyp Spobl eert ADVERTENTIfiN Getrouwd B L H BOERS Apotheier HKT A B DE MOOIJ die ook namens wederzydsche betrekkingen hunnen weigemeenden dank betuigen voor de vele bewyzen van belangstelling by gelegenheid van hHn huwelyk ondervonden Gouda Rotterdam 2 April 1890 l OI Jk PDIEE OCDB GENE7EE Herk NIGHTCAP Verkrügbaar hy PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is oaohet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE A 45 SCHIEDAMMER