Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1896

Zi terdag 4 April J800 34ste Jaargang So 0933 mUSGHË mRANT Nieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken SCBIMtEVSTOOMBOOT STAD GOUDA ADVERTENTIEN worden geplaatst yaii 1 5 regels k 50 Geuten iedere regel meer 10 Centen Groote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitjiondering van Zon en Feestdagen De prqs jer drie maanden is 1 26 franco per post L70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ff 1 April Vertrek van Gouda nUSDlG vooinilddai uur DONDEBOIC uamidilai 1 ZATEBOIG usmiddag 4 Vertrek van Rotterdam BAANDAG uiiddaK 13 uur W ENSU voormlddHji 7 VKUDAG Uttmiddag Z Nadere informatiën te BOITËBDAM aan boord Tan den Lichter WIJNHAVEN bij do Wynbrng alwaar de goederen dagelyks in ontrangat worden genomen 1 1 g p I a b t s te GOUDA 008ÏHAVEN J FOT Sc Co TANDARTS E CASSLÏO OOUJD Jl is MAANDAG ti en WOENSDAG 8 APRIL ITIET te ConsTilteeren Voor GOUDA en OMSTREKEN worden degelijke ijverige persooen GEZOCHT voor het waarnemen van een gemakkelijk Agentschap waaraan groote voordeelen verbonden zyn PAJRZJS Offerten met reiereutien onder iverdientte aan bet Algemeen AdvertentieBureau van NIJGH en VAN ÜITMAB Rotterdam DX anjuroa iiA aA miifB du Frjotemps T B PARIJ S Zenden gratis M franco Ie generale geillmtreerde aatsfogus In de hollandsohe en fransohe talen beTaltende de nieuwste modei Toor het Zomeraelzoen legen gefrankeerde aanrrage gericht aan U JULES JM UZOT ft C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in vuorraad bij P ntemp worden eveneeni kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen V nt nding n naar all Z aiiden derWerald De catalogus bevat de Voorwaarden dervenendmgen voor Franco Vracht n Rechten Corpespond nt e In alle talen TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetlust en ëlechte spijsverteering ben ik gaarne bereid allen een van reien aanbevolen DRANK kotteiooê t noemen welke m ouden man van langdorig Igden bevrydde G SCHELM ftoada Druk raa A Brimuan ZaaN KEUKENMEID Door hnwelyk ran de tegenwoordige rraagt Mevrouw de JONG Sckotsmas tegen AUGUSTUS eene Hekwanie KEUKFAMPJH genegen haiswerk te verrichten Gouwe C 197 PRIMA ROOM BOTER bereid volgens meuw systeem waardoor de schadeiyke bestanddeelen welke in de melk kunnen xyn worden verwijderd BEKROOND Sept 1882 Juli 1894 PMIJS Roomboter per Kilo 60 Cent Zoete Room per Liter 50 Cent Wei P DE GRAAF Lauge rieudeweic l m Mude Ai likelen en iariieeiiiigeii op elk gebied HAÜTES NOUVEAUTÉ S FOUENITÏÏEEN voor NAAISTBUS en KLEERMAKKKS hebend yoedkoop en Hollde IIUIHK SUKTI EKIi G GLACÉ HANDSOHOENEN KOUSEN Hokken Hloiuen TrlcoU Keuken en Fanlasie Schorlen enz enz YISBRDN LIFFHANN FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscherij VA II OPl E lli iMEU 19 Kruiskade Motterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer VAN OS Az specialiteit voor het stootueu en verven va lie Heeren en Dameigarderuben alsrok alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het Btoom n van plucbe mantels voeren bont enz Gordyuen tafelkleeden ent worden uaar de nieuwste en laatste methode geverfd AUe goeduren hetzy gestoomd oi geverfa worden onschsdelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyu de pryzen 25o o gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar 10 3 dagen te verven goederen in eene week 0r Lijders aan Dauw of Huarwonn drooge vochtige Schubbendauwworra eu het met deze kwaal gepaard gaande zoo oudragelyk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen selfs b hen die door niemand genezen konden worden door Ê0r Uebra ë ¥ lecMen$od Onschadelijk Gebruik Uitwendig Prys zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegeïs waarop toezenaing volgt vry van port en inkomende rechten Verkrjjgbaarbv de Ht SdLarten Drogerie Danxig Dmtschand Ti k Hel beite otuobadelykste in tnakkelykste poetsmiddel voor HeercQ o vooral dames en Klndsrseboanwcrk 1 de Apprttuur van C M MUtlsr fc Co Berlli B utli 8tr 14 Menlettvfocd L op naam en fabrlekamerk Virkryikur bjr HatrM Wliikallart n iihMiiwirk iBlsBtorlaB a wyM i BfRir al 0 pit ky W Su ismann AnriiaM Zcor ITette Cfesteendrukte NAAUmitTJES worden GELEVERD door A BBIi KMA en Zn Rotterdam Sto oaacxTo o Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT daa morgens ongeveer ten seven en des namiddags ongeveer len vUv uur Met deieu goederendienst bestaat ook eene zeer goedlioope reisgelegenh M voor Pattagtar naar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen Kantoor Xieuwe l eerstal De Agpenl 11 J MOERBEER Het groote aantal zenuwkwalen iiiW L j teeaH ü mid Jelan door de medlaohe watanaoluiD aaneewend Z ntlVWiui JtlJSZ Aaaallen Wiei HunwKèa vl uie r otmluJmr nanvAil i r rategoriün i w IIJd aï ook aJÜ JoViia7r ije ljj dênSr an blaekï oht anTptThoi aSS lofil werke de V gewt rr r 7 i ï ii i ri Apotheker Korte HoobtMc L ASJ J P f r ifïn i toutooii lelllQK jH ds WeUBmaawi icha O Lm Amsterdaiu door M tXEUASf Jk Co lleillKewer a vaar kal graatt 11 a J J B H1 li mrali Inalo toutoou lolllnu cio Br WeU nTir ii ïÈÏ wU kor ii iftdi oli Jutli uiU üe Illviren Mi l lll HckroundT Kathreiiier s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste kofiSebijvoegsel AMERSFOORT AMER3FOORTSCHE MA CHINALE Sloom llrood pii l cschuittabriek atoom AutomntlHche WaUen Meelfabriek OeWOOn Krentenbrood wordt vim ld lioste soorlon tarwo primn krtnlen on prim rozijnen gemaakt oll u met zuivcro bosie onafgoroomilo melk vermengd ta bhjfl bl T door volü danBo ver cli eti heerlyk van sinnttlc en is Verkrijgbaar in bUB f vorm en Engelsohen vorm platten plaatvormi in stuks vnn S ot I 12 ot 16 ct 24 ot 32 ot Gewoon PaaSOhkrentenbrood ivordt als liovm maar met meor prima 1 I krenten roz non en ao iero prima gi onflstotfen gefabriceerd is liicr om nog fijner itn iniiak en biflfi nog langer vorscii on is Verkrijgbaar in busvorm en Engel I schen ïorm lu stuk v lo ot 15 ct 30 ct 30 et 40 ot Pijn PaanobkrenteubrOOd ivordt an speciaal uitgezochte prima zuidvrnoliten boter I oierrn enz gefabiiceerd is bier door oen overlieerljk hju gebak bigft woken lang 1 vorscb en 19 voor deze uitmuntende kwaliteit roer goedkoop en Verkrijgbaar in busvorm en Engelsohen vorm m tuk van 20 ot 30 ct 40 ot I eo ot 80 01 Tulband is als Kiju Paaaobkrontenbrood on verkrijgbaar volgons geheel I nieuwe verbeterde vormen m tuks v n 60 ct 75 ct loo ct Onze artikelen ztja uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Eenige dèpóthouder te Gouda J L LEEFLANG Korte Tiende wag Door gebool Nederland dépóthouders gevraagd tegen flinke provisie ec S Patent H Stollen Warnung Der MM Mr oiif Mn ufl aw PatentH St tt t rnmiêit M AêlêM ia Mri Mumt werihtoMit IfaehtUnn tnfjrn gêgehmi lihui kaufa t aJier umera tte n scharfmt H StoUmn nuf mi una direct odtr in telahên ÊkoithdntiJimita In ianta uuur Plak At fwie mbenileHêm amgihiMjIt M SE FrvifiUgten uitd XeugniM grêlk utu ftmo franco vrachtea dor lollo en ledige kisten BINNENLAND GOD DA 3 April 1896 De uitslag der overgangS examens der Bur gerAvoadsehool is als volgt Bevorderd van da Ie naar ds 2e klasse oor volledig onderwys Uit ds Ie afd D van Leenwen Cb Zwarts P van de Pavoordt E P Leyerweerd P J Berteli J de Eek A van Leeuwen G N W Kromhoot A E Wölckeo P Klingen C Visser Th J J Bertels G C terlouw O Fr Luneo en ö A van d n Berg Uit de 2e afd A de Hoog A Treela G van der Horst G Weiland J deZeeaw Obr Dessing M tan Vetsen A Yermealen C N Neef J Fr Blokland J vao Wyk A Kok J tan Ryswijk J G J Kwaksrnaaten J BaotsiDger Voor hand en lynteukeusn Uit de Ie afd A W J Steenland C ifooop F Pörsthöfel A do Wilde L önosy H Brink en J van Bauren Uit da 2e afd G Boer H Waard J Fr ÏÖboot M Bakker E de Uek W vin Dorp R H van Weelden eu A M deGidts Van d 2e uaar de 3e klane Voor volledig onderwas K P Tholens J P Dessing W de Maroe Q B de Ruwe D Veratofp C W Sooi E de Man C JR B Duin J C van BaarsaI A K Toguenbnrg P den Hertog ti A A de Groot A C Woerlee J E Belonje tn A van detHek Voor enkele vakken J W van Velzen slelk rskenk taal natnurk J Bool hand en lijnt J J Hornes hand en lynt A h Boavrroeester hsnd en lijnt W ds Koning handen Ignt B H tao Leeowen voor IjjnterkfneD alleen Van de 3a naar da 4e klasse Voor band en iijnteekenen Th J vati Vliet A F de Weger A Jansieo eo D Woerlee Voor faandteokenen B A Reebeen Geluigscbrilten J Punseüe C Droog J VBD Straateo H Kultk D van der Weyden L U Cats en D L Wagenaar Prjjzeo toegekend voor handleekenen Ie kl Ie afd Ie prijs J de Rek 2e prija C Visser 1 kl 2e afd 1 priJs A de Hoog 2e prfli A Treels 2e kl Ie pry K P TboIsDs 2e prys J P DeiiiDg 3e kl Ie pry L D Wagenaar 2e prgs J van Straateu 4e kt Ie prgs J J Tayaenbarg Mays 2e prys H Logtbari 5a kl la prps A A van der Voorsn 2 prgs A J de Mink FEVILLETOA 89 Ik sou bet niet hebben durven wagen aiynbeer Ën da ses is op dit oogeablik nog hoogerdsn slrsks Niet gedurfd hebben herbaalde Wilfred Lester streng NaBrnftte de golves booger en hooger resen steeg ook syne verontwaardiging Ik zta na voor het eerst dst een Britsch matroos een lafbek kan s Q i dacht niet dst nniet durven in zijn woordeithouk stood Ik waag mq in de reddingsboot aberond r u E D die moed genoeg hebben rssd ik hen mij te volgen Uy keerde zich om en wilde siob naar de plaats bdgeven waar de boot Ug masr vyftig Bteoèmen bestormden hem te gelgk Het loa dollemsnkiierk zyn om het ta wagen Wilde by zich zelf van kant maken P Hij en de reddingsboot souden te gelijk verzwolgen worden Dan sullen zij omkomen antwoordde Wilfred Kunt gij dst ssDzianP toegde hq er b torwyi hijsjjne hond in de richting lan het rampzalige vaartuig uiutrekte Moogt gü aarseteD sis nw evenmstsch met den edood worstelt Zgt gg dar aietgsdelük verplicht eeno poging tot zyn behoad aan 6 wendea Zeker zoo niet dan zyt gij den naam Voor Lyn en vakteekenen Ie kl Ie a u Ie prys J de Rek 2ö prys C Visser Ie kl la aid Ie prys J G J Kwakernaat 2e pr A de Hoog Ja kl Ie pry J P DeJ8ing i prys K P Tholeni 3e kl Ie prys J vuir Straaten 2e prijs C Droog 48 kï Ie pry ö A Groenendal 2e prys A Lafeber 5e Kl Ie pry J Sanders 2e prys A A van der Vooren 5 kl tweejarige leerling Ie prgg I Hnegendoorn 2e prys W Bedy Voor boetseareo Ie prys L Boogaer lt 2 prys P de Vooys Hedenmorgen is een party scbelviseb als zijnde ongeschikt voor de consumptie afgekeunl en onder politistoeticbt begraven Benoemd tot lid ran de gemeenteraad te Vlist den heer G Boer met 23 stamuea Voor de verkieaing van een hoofdiogelaml van het hoogheemraadschap van RyDlsnd mi bet lie district hoofdplaats Eeeuwyk moi t eene berstemmicg plaats hebben tusscbeo dv heeran P Kersbergen Lzn en W v d Giesen Woensdag was de gebeele looiery van den heer Duppar te Haastrecht in feestdosob Ëii hoe koo dat ook anders daar de wakkere pa troon met al de knecbts den dag wilde brrdenken dat yn meesterknecht Jobannus David van Geelen 66r 50 jaren het gebied van z jh werkkring betreden had Reeds om II aai waren allen ia het rerjierde lokaal byean rerzameld en in tegenwoordigheid vao al de vrouwen der knechten en de kinderen van don jnbilnris sprak de heer Dapper een hartehjk woord van waardeering tot tiera die op znlk eene meesterlijke wyze meesterkneehtc weit te zyn Hy overhandigde hpm een portefeuilli die ielH bevatte dat de jubilaris in den ouddo dag zeer te pas zal komen Ook de andere knechten met banoe huiigenootea compHmonteerden den man die nog met zolkeen jsogdig gedicht zat rond te itaran Het Bestunr van bet Nutc schonk di n jubilaris by monde van den Voorzitter Dr Ei A va i der Menlen een diploma en vanweg zyne oude patrones Mevr de Wed A H Drost by wie hy de eerste 40 jaren werkzaam is geweest ontving hy eene enveloppe met eene som gelds Ook de hoofdman d r knecbtsbosse van welke vereeuiging by van af de oprichting lid geweest was vergat be niet de hoofdman deS heer C van Dient sprak hem toe als een waardig lid n deelde mede dat men nooit zalk een goedkoop lid van dappere matrozen onwaardig Komaao mannea broeders toont met der daad dst gij mannen zijt Niets is aanstekelgker daa kat voorbeeld een weinig eobte moed ts met geen goud te betalen en kan wonderea uitrichten welgopUattto spot op hst reohte oogenblik aangewend mist nooit zjjD doel Zyne woorden hadden do gewenschto uitwerking op velen der aanwezigen en zij verklaarden zich gereed om met de boot in zeo te steken Eene groote menigte waa bereid om Wilfred Laster te volgen Hy vss lang van gestalte en vlug ter been en toen zg zich bij hem voegden was bij reeds bezig om de boot los te makao Daar hoorde men iemand zeggen dat als de boot Ïd zee moest gaan het beter ware dst de hfer Wilfred Lester niet onder de bemsunlDg waa want bij was geen matroos Wdfred liOster honrde de woorden en wondde zijn schoon gelaat naar dea kant van waar de Btem kwam hg zag er in het maanlicht zoer bleek manr vaetberaden uit Wie sprak daar f vroeg b J Het was de oude Bitl Gand en Bill bfikf nde dat hij gesproken bad Gg zijt van nacht niet recht bg uwe zinnon Bill Oand Denkt gij dat ik andoren tot een gevnarzou willen overhalen waarvoor tk zelf terugdfins F Waag u met die boot in zee mijnbeer Wilfred en gij zult het sobip niet levend bereiken riep Bdluit laat staan alleen terug komen Wie er meegaan zulten met u pn di boot verzwolgen worden Dat is mogelgk maar ik denk dat wij op eenbeteren uitslag mogen hopen was het antwoord Wilfred Lester was vol geestdrift Wij schepen onsin voor eena gotde zaak sn God zal met oos igo Ion hebben daar gezondheid steeds zyn deel ffas geweest En ouder zulke ftesttoonen Hlraebt men den gebeelen d door Tot laat in den nacht bleef meu zeer gesaltig byeen want vrienden en keDDi isen trachten bet feest zoo aangensam mogelyk te maken SIsar niet het minst den hoer A F M Dop per zyi patroon waarlgk hy beeft alles aangetrend om den dag voor den jubilaris en tya eehigrnootfl met kinderen zoo ouvergeteljjk mogelyk te doen zyn En de jubilaris hy bseft zich uitstekend getioudeo Hy toonde nog Jeugdig van hart en krachten te zijn by het scheiden sprak by dan ook son woord van barteiyken dank tot zyn werkgever en uitte den wensch dat zyue medeknechten nog lang jaren bg denzslfdtn patroon mochten verkraam kannen zyn Da GoiveruBor GenarHal van Ned lndie haeft naar wy vernemen per tQ legram uitzen ding gevraagd van 30 luitenanti der infanteno n van 12 onderofficisren der bereden artillsrie N R Ct c Vrydag 10 dezer zal voor de arrond rechtbank te Dordrecht in behandeling komen d zaak tegen dan gepeniionneerdsa soldaat van bet Indische leger Samuel de Graaff thans in voorloopige hechtonis die in den vroegen ochtand van 3 Februari jl de ongehuwde vroaw fiUwtbeth van Gink met wie by larven woondo in het door baar gedreven bierbui aan de Nieuwe Kerkstraat aldaar mat een revolverBohot aan het voorhoofd verwonde Zooal meu weet is da vrouw sedert hersteld Dv aanklacht luidt poging tot moord De minister van oorlog ontvangen hebbendii het koninklyk besluit van 2 April 1896 No 4 brengt ter kennis van belanghrbbecdeo dat weder is in werking gesteld bet kouinkiyk be sluit van 29 Juli 1873 Staatsblad No 119 70odat er thans weder gelsgonheid is voor ingeiyfden by de militie te land om onder be houd hnnoer positie als milicien voor den tyd van ten minste twee jaren en onder hst genot eener gratificatie van tweehonderd gulden f 200 te worden gedetacheerd by het leger in OostIndië vaatigt er voorts de aandacht op dat voor iederan mitieisn die ter detacbeeriog by hel leger in Oost Iudië wordt aangebracht onverBcbillig of by zich met onbepaald verlof dati wel onder de wapenen bevindt eene aanbrangpremie wordt toegekend van tieo golden f 10 Stct De Isatate woorden hadden de gewenschte uitwerking de matroos bezit meer dan iemand anders een onwankelbaar vertrouwen op God dat vertrouwen ia zoo eenvoudig kiaderlijk en onwrikbaar dat v tea die zich oneindig godsdienstiger wanen het bengden mogon Zg overlegden wie van de parLg zouilon zijn er wsren er versoheiden dia mede wilden gaan en velon betwistten zich nu den voorrang Het is ragne onderneming zeide Wilfred Lester on hij sprak op den bevelenden toon diso men inzulke kritieko oogenblikken doorgaans bezit Zonder mü zoudt gij bet niet gewaagd hebhen verdun mij daarom mijne mannen te Viozeii Bill Gand wilt gg mede gaan of met Ja antwoordde do ouda matroos al ware hutslechts ora u te bewaken Mijne vrouw ligt ginderop het kerkhof en mijne beide jongens ruatooondorde golven r is aan mij weinig verloren De vordera bemanning wos weldra uitgekozen en zij stapten in de boot Wilfred wilde juist volgen toen iemand iloor de menigte drong en hem naderde Wilt gij om raynentwiUo uw plan laten varen Het wna da heer Lester die sprak Wilfred aarzelde een oogenblik eer hij antwoordde Niets zou mg kunnen bewegen ora de onderneming te laten varen maar ik ben u niettemin dankbaar ik dank u hartelgk als gg mij uit belsngstQlling in myn welzgn den tocht ontraadt Vader ditis mogelgk do laatste keer lUt wg elkander ziea willen wij elkaar de baad drukken F Beklaag mijniet als ilc sterf want ik verklaar u oprecht dat ikniet meer aan het leven gehecht ben De boer Laster had zwijgend de asngobodeno hand gevat en z n bsrt hloeddo maar dan esn der aan Aangaande bet vergaan van een lafaip ond r de Willsmstad wordt nader gemeld Donderdag kwam gemeld schip genaamd De Dankbaarheid onder de Tien Gemeten tan anker Zeer waarschyolyk uit oabekendhsM met de aldaar veilige reede kwam het schip juist op de plaats der kentering der gelyati ran hst Vuilegat en hal Haringvliet t liggan sn begon het Vrgdagmorgen omstreeks half aU zoo te sliogaren dat de schipper Frans Hakkers van Werkendam de noodvlag heoMb Juist passeerda daar op eenigen afstand dn Zf emeSuir een charge vaartuig dat waareebyD l k bet schip in nood niet opmerkte Etnigen tyd daarna liet de schipper geholpen door on daar eveneens ledig ÜKgAQ schip lyn anker kappen en draaide bet voor den wind aaroa het koers zette naar de Willemstad waar btt zonk op ongeveer 250 M nifc 0 ea zeedyk De kncebfc werd met de giek ver waggetli eo d schipper zelf staando aan bet roer rardwMii ia de diepte mat Eyna vrouw ea esoa za tsr Maandag werd ran rykfwage een duikerander zoek ingesteld maar er ward niets van da vardronksnen gevonden Naar men zegt paisearda dasr do Middelburgsche boot die blykbaar gean hulp koo bieden Te betraaren is bet dat het van zoo weinigbekendheid schyat te zya dat de quaraaUioaplaaka zalk en reiltge ree aanbiedt men ankertdaar zelfs nog veilig ouder de oumiddsUgkanabijheid der glooÜngwerken Het zon zeker in het belang an da soheap vaart zyn als daar ter plaatse bordtn werden geplaatst die de veilige raade aangareo Gisterenocbtend werd op de sponrbaan by het station Nsardan Bussum het lyk gerondêD raa den blokwaobter V in rressalijk geharenden toestand Het hoofd was van dan romp gfiscbsideu Hy was hakend als een zesr op f lassend beambte en goed huisraüer De oreredene was betrokken in bet ongeluk dat in Augustus te Bussun voorviel ea was door de Maatschappy daarom bestraft Eindeljjk na zeven maanden kwam deze zaak voor de rechtbank te Amsterdam Men heeft herhaaldalgk opgemerkt dat V zeer zenuwachtig wai tosn deze na 7 maanden weer opgerakeld werd In een rergadering van ingelanden raa d poldar Charloisf is bssloten bat Spui beboorende tot de sigendommen rnn geaotmdsD polder aan da gemeente Rotterdam te verkoopen die daarnaar reads eenige malen aanvraag beeft gedaan In de volgeude vergadering zal de te vragen prys wordtn vastgesteld R N BI wezigen geloofd zou hebben maar dit alles gfng voor de meeste ongemerkt voorbij want de drukte en hat gedrang waren groot Wttired sprong ii da boot en hg aanvaardde zijn mqaieiyken tocht terwijl da toeschouwers weder naar de plek terugdrongen van waar zij het zinkende schip kouden zian Welk een rgk onderwerp voor het penseel zou het gansobo tafereel opgeleverd tiebbon afa men hg een sohilderstuk zoowel kon hooran als zien I Hat onderwerp was der Vlsamsche school waardig Het reddeloos verloren sobip met de rampzalige bamsaning van levende wazena die wddra niet moer tot da levenden zouden bebooren ile reddingsboot op haar gevaarlgkan tocht worstelemle met de woedende goUen an ondanks den hevigen wind toch eenigzins vorderende nu eens door de golven ten hemel geheven dan weder onder eena stortzee begraven straks weder om het hardst met do onstuimige baren worstelende de auRHtigQ gezichten der toeschouwen die met ingehouden adem an in de grootste spanning de vorderingen van de boot of verder op het vree selgk toonoel van bet zinkende schip gade sloegen Het beld re mnaclioht verliohto hatganso etooneel de wolkoD draven onstuimig door ile luoht in de reito hoorde men flauw het gelui van eana noodklok op hot schip en bij tussohenpooeen weerklonk de zware noodklok van bet kasteel Zou da boot bot schip bereiken f Dit was de groote vraag zoowel voor de toatohouwers aan wnl ala voor de bemanning van do boot Bill Gaud da oudsto van alien verklaarde dat hg nooit met zulke vreoialgke windvlagen en met zulke wgedendo golven had geworsteld