Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1896

Üirecle SpoorwegvcrblDdlngen Diet GOIÜA Wlnterdleost 1895 1896 AaoKevaogen 1 October TUd van Greenwich 1S 8 18 88 lt 8 18 48 18 88 1 44 OTTIBBAM 8 61 10 1 lO i 10 88 10 48 lO U 10 4 8 7 86 7 48 eonBA DZN Biie OoUa T 0 8 38 8 8718 80 10 80 11 18 18 88 1 87 3 86 8 47 4 46 8 f 7 7 14 7 49 1 8 8 84 8 54 11 I 2eT H 7 48 8 47 11 08 11 40 4 87 8 01 10 08 i Z gw 7 68 8 88 11 18 11 41 1 08 f 8 18 10 16 Toarli 8 07 8 08 11 17 1 01 8 80 8 88 18 87 H ge 8 111 11 7 10 07 10 48 U M 11 41 1 0 1 67 4 06 4 17 6 18 6 87 7 44 8 81 8 8 1810 88 11 48 OOl Dl U TKIOHT t OB 10 1 10 7 11 48 8 M 8 17 4 18 4 47 8 67 8 88 8 81 10 18 11 14 8 87 r 18 10 1 11 11 1 41 8 84 08 1 17 7 18 8 48 10 87 8 87 1 1 11 48 1 18 8 01 1 10 4 48 8 W 1 88 f 8 04 f O O II II i 1 HSTIOiH 10 01 IKil 18 10 8 11 4 47 M 10 18 11 06 l 1 18 4 88 6 8 M 11 80 ïtopt to NootdoiT LeUnktiiduii eii Blainjjk Knil we m H k idw Een onser mtdewerkeri ichryft odb iVoor korten igd HeereaTeeü bexoekeode trok Mn iigftrenwinkel Idur myo aandachtdoor de aanprgKÏng dat men bg hrt koopenvan sigaren een bon son ootTangen waarvanhet nommer indien daarop in de Stantniotergde 100 000 50000 o 30 000 zou trekken recht zon geTen op en prga van dipti sigaren bandelaar op een gondpo horloge met kettingen een ïÜTerarf of nickel idem Dagelgke keekik de Igiteo dar Stattsloterg zorgTuIüig na om te zien of mgn reis naar HeereoTeen totmgn gelok had gediend Al mgn ngkgkenhielp uieti zoodat ik meende dat de trekkiogiilieten foutief waren omdat mgn nommer nooitaitkwam Aldoe deride ooa een boobondermede Toen wij de bon te zien kregen waehet raadsel opgetoat Dit ha l tol nommer 77131 terwgl in da StaatMotery maar 21 000 nommere sgn c Arnb Ct Zaterdag 18 April zal da onlanga aan het lodologiscb Studeoteoeorpn te a QraTenhage DÏtgerpikie banier naar Üelft worden orergebracht De plechtige orerbrenging sal worden Toorafgegaan door een raoBiekcorp gevolgd door efn eerewcht te paard van 12 heeren de Senaat en Terpchillende vereenigiogeo en de overige stodenian allen iu rgtui geo Ben bal op etads Doelen za des avooda de plectitigheid bastuiten De ScherpachntterS Vereeniging KotterdaniY heeft het plan bg bet tienjarig bentaati der schietbaan een nationalen gctiietfvedetrgd te houden voor alle Nederlaodsche Scherpscbuttare en WeerbaarheidsVereenigiugen of Korpsen oii alia leden der Vereenigiug Tan Nedertaoditclie Scberpacb utters Dece wedstrgd zal plaats hebben vau 26 Juli tot en met 2 Auguetus a s De wedstrijd lal gehouden wordea alleon op 225 M De Beaumont geweren krggen op de punionbaan 10 pCt toeslag De correspondent van de N R Ct c te Batavia saint onder daglenkening van gUtéren Alle forten iga door den vgand ümsiu ald maar goed voorzien vau ammunitie on levensmiddelen Toekoe Djohan beeft Oleh leh Inge loten met 2000 man uit Pedir iu loopgraven Vier oorlogsschepen hoaden bg Oleh leb de wacht Verscht troepen worden tot ontset verwacht Bg het departement ran koloniën werd ootvangen het navolgende viin gisteren gedagtec kende telegram van den Gouvarneor Qeuernal Yan Nederl IndiS Oeneraal Degkerboff seint dat niemand iii Atjeh kan gissen de reden Tan bet gedrag van Toekoe Djohan die zelf in een brief opgeeft onbeosche bejegening Tan eenige zyner lieden door twee ambtenaren Voor xnoverre nagegaan IB dit zeer gecocht Toekoe Djohan moest optreden teg n Lamkrak op 29 Mnart n onze troepen den dertigstea Hg deed dit niet en schreef een brief Militaire gemeenschap Terbrokeu met Lamkoe ojit Biloel A Lak Qaloong Senelop KroeDg OIoempang en Tjot Rang doch brieven van de commandanten ontvangen Weinig beschoten hulp onnoodig rnim vrivrt s en ammunitie Qemaenschap zonde te openen zgn waren troepen niet noodig voor obsetTatie Topkoe Djohan pleegde nog geen vgaudeIgkheden versterkte alleen Pakan Badak en Lampiiang Uit r buvioden aioh woningen run Toikoe Djohan Ik Termeen dat Toekoe Djohan niet tegen bet cantrum tau bet Terzet wilda optreden omdat bg daardoor met de hoofden hn bes verzet zou breken Htt Niauwa t d Dag repliceert het volgende talegram Êen aauTal op Tjot OoS Zajd baiteo de linie is afgeslagen 8 40 8 47 8 84 01 10 8 87 8 08 8 18 8 84 80 7 88 7 8 7 8 7 4 7 88 üouds Sloordreeht Nieuwerlrwk C poUe ftottanltiil 7 Rottorilui 8 Oipelle 8 10 SienwoA k 8 1 Muocilreokt 8 88 oadi 6 88 UuuiU 8 88 8 37 7 88 8 0 8 11 Uudew 8 80 8 64 Woorde 6 6 7 0 8 18 UtrMht 8 18 t 8 6 t f ITui Awlwdu 8 11 g s6 Goud 8 87 Amitotdui St 8 14 Ooierzgds geen verliejien De meerderheid der hoofden is naar Oemar overgetoopen Toestand ongewijzigd Het blgkt meer en meer dat eeoa omrangrgke campagne door Toekoe Djohan en zgne bondgenooteti tegen ons is op touw gezet Het tcifgram van onzen correspondent vermeldt dat alle forten door den vgaod omsingeld zgn daarmede worden oogetwgfeld bedoeld onze posten buiten de geconcentreerde linie Maar ook Oleblsh aan de kust binnen onze linie Bchjint iogesi jtcn te go Het regeeringstelagram meldt daarvan pchter niets De posten waarmede volgens het regeerings telegram de militaire gemeenschap verbroken is liggen allen hoiteo onve geconcentreerde linie De punten die Tolgens da telegram door Tcekoe Djohan versterkt zgn liggen op da buitengrens ran de strook die om de k coneentreerde stelling is opengekapt in het Westen Een bevoegd aobryver spreekt de irtie uit dat het Atjehschs kaartenhni je opnieuw is ingestort Dat heeft er inderdaad reel van Wij zgn iu het vicienze cirkeltje waarin wg sinds een 20 jaar heon en weer draaien weder san t uitgangspunt terug Voor al hrt geld waarmpê wg verraders hebhen omgekocht hoe kou daar ook zegen op rusten mogen we helaas weer Bchtcrin kgken Wg ziJn bedot en opnieuw bedrogen lotuascben hebben wg echter thans eindeljjk leergeld genoeg gegeven t Was dan ook een kapitaal aan leergeld Misicfaien wordt er nit dnt nieuwe kwaad uit dat ontzagljjko kwaad waarhy reeds wtêr kostelgk bloed van delaodskiudereo is guvloeid eindelgk iets goeds geboren MisRchien is gcnurnal Vetter juiit bgtjjds iu ïndië gekomen om het werk van Karel Van der Heydeii weer op te Tntt tn waar deze dap pere bevelbebber t heeft moeten staken op beVHl van de onkunde en de jaloesie die oit de verte commandeerden Misschien zullen wg dan bu dezen Aoginastal pens voorgoed gain opruimen t Begint altbani ernstig te worden met oos militair vnrtoou Twee bstaljnua en een brigade artillerie en Vettpr aan t hoofd dat is teumin t eeos iets hetwelk met de wa eren melk politiek van de laatste jaren niets ge meeuB heeft Met een btoote tuchtiging van de Toekoe Oemar of boe die elleodige verraders meer mogen heften zal men thans niet meer kunnen Tol staan Er moet schoon schip genaakt worden Onze z g geconcentreerde stelling moet uitgebreid worden totdul wg de Tgiindatjike posten voorgoed achlerwaarts geacbüTOa tallen hebben Wg moetfln meester worden Tan e ut terrein dat iets méér beteekeut dan het armzalige stukske grond dat zich Groot Atjeh noemt zooals kolonel Hooyer t met konoeIgke bitterheid aitdrukt Ons bezit van Atjeh en onze bezitting aldaar moeten ietx méér orden dan eene bespotting We hebben na van onze politiek van Igdelgkheid genoeg t Wordt tgd dat wg den Atjebers toonen dat zelfs h t Hollandt che geduld eu de Hollandsche lankmoedigheid eene grens hebben Het wordt tyd dst wg onze maebt doen gevoelen en voorgoed blgvend en zoodanig dat wjj op eigen gezag op eigen prestige steonen en niet langer op imadeljjke wgze afbauketgk zgn van aartsverrsdersen aartsschnrkeo Vetter worde nu eeos naar waarheid een held een Atjph held die zoo noodig ten koste van véél geld en offers ons erlosse van de Atjehscbe nachtmerrie Met manoelgkheid worde thans opgetreden Met bet morsen en knoeien zg het no gedaan Toekoe Djohan moge zoodoende indirect onze redder zgn geworden uit de voor ons aanzien diep varnederende positie welke wij eind jaren ia den Atjebsohen modderpoel iouemen 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 86 10 7 47 1 I8 10 88 8 Da bekende Hermann Zeitaug het We nor sngdertje dat vich amaseert met in oen ki l fer de wereld rond te reiiea is dezer dagen weer gesnapt in Spanje Hg hnd zich als pakgoed laten verzenden van Barcplona nair Oporto aan t adre van een Duitsvh circus dat daar voorstellingen geeft maar te Valencia de Alcantars werd b j ontdekt Het vaartuig De vroow Trgni van schipper S Post dezer dagen met eeu lailing Btraatvoil bg Kroggenbrug in de Zuiderzee gezonken ia door den sche psbouwraeeuter Schepnian gelicht waarna het gisteren door de stoomboot Minister Havflnar naar Kampen werd gesleept Toen de Merwede II dor ateombootreederg Fop Smit Co Woensdag t r hoogte van Papendrscht was sag de kapitein 3 peraonen drgren die zich met moeite Tasthielden aan enige balen goederen Door onmiddetlgk te atoppbu en zoo dicht mogelgk naar de plaats toe te Taren n het uitwerpen van Ignen gelukte het kapitein en bemanning de ongelukkigeo behouden aan boord te brengen Het bleek toen dat een xoo enaamd Sliedrechta aakje geladen met lompen door deu golfslag veroorzaakt door een Toorbgstooraende Frankforter sleepboot vol water geslagen en direct gezonken was Het vaartuigje kwumlvan Albla serdam en was bestemd voor Sliedreeht De 3 geredden werden te Alblasserdam aan wal gezet ten einde nog met de laatste boot van Fop Smit naar Sliedreeht te vertrekken De Merwede II kwam door het oponthoud 25 minuten te laat aldaar aan De Rechtbank overwoog dat de beklaagde hoewel miBichien de grenzen der wettige zelfTerdedigiog hebbende oTerscbredeo gehandeld had ouder den iuTloed eener heftige gemoedabeweging en nit dien hoofde niet strafbaar kon worden gesteld zoodat hg hierToor moet worden ontslagen Tan renhta vervol ging terwgl door de onvollediKe lijkschouwing de rechtbank niet de overtuiging beeft gekregen dat het overlgden van Pieter Hermanides het gevolg is geweest van den hem toegebrachten slag om welke redeu bg ran dit gedeelte der aanklacht weril vrijgesproken De rechtbank aanvaardde derhalve bg dit voonia de door den verdedigar Taa bekl mr D Simons aangevoerde argnmeaten De heer Biroie trad te Amsterdam op viïbr de Ned Ind Maatscbappg van Ngverheid ter verdediging van de stelling dat trapagewgze verlaging van den suikeraccgns hoofddoel moet zgn TOor de nieuwe auikerwet Spr concladeerde dat de wet zooals zg daar li t allen beoogt mrerdere inkomsten TOor de schatkist te krggen dat Tooral voor den arbeidenden stand deze wet nadaeÜg ia dat zij de Buikerindostrie en den tandbonw houdt in den ziekelgken toestand waarin deze thans verkeereu en hen belet tot bloei te komen hetgeen alleen kan geschieden wanneer zij verlost worden van de banden die hen thans knellen dat b v onze vruchten die nu voor zeer lagen prgs naar Engeland uitgevoerd worden een volksvoedsel zouden konneo zgn wanneer de suiker hier te lande slechts goedkooper ware De Majoor Ëerilaanwezend Iugenieur te sGraveubage zal onder nadere gnedkenriog van den Minister van Oorlog in het openbaar Aanbesteden Het leveren van gereedschappen en behoeften tot het schoouhoudeo van mititairj gabouwpu onder bet beheer der Genie te aOravenhago Raming f 3370 Deze aanbesteding zat geschieden b j eokple inchrijving op tarief in 4 perceelen De opening der na te vermoUleu bua en de ontzegeting der zich daarin bevindende inschrgvingsbiljatten zal geschieden op Dinsdag 14 April 1896 des voormiddag ten 10 ure up het bureel vun dan Besteder bg de Frederikskizerue Du inscbrgvingsbiljettpn moeten uiterlgk op Maandag 13 April 1896 des namiddags ten 3 ure vrachtvrij zgn bezorgd op het Bureel van den Besteder aUviar rene bus geplaatst zal zgn tot versomeling Tan die biljetten voor welke dea verlangd tot aoolang bewgzai vaa oiitvang t zullen worden afgegeven Blgkens het debat waren nagenoeg atle aanwezige deskundige het met den inleider eens Een hunner vroeg o a of de beur Birnie ook eenige juiste cgfers kon gerea over de vermoedelijke toename van snikergebnik bg vermindering van deu accgua Eu hierop antwoordde ds spr dat hjj op een audiëntie bg den minister beweerd heeft dat de comsnptie bg accgnsverlagiug zÓó zou toenemen dat de accgni gerust op de helft teruggebracht zou kunnen worden zonder eenig bezwaar voor de schatkist Oe niinister antwoord toen dat het beat kon zgn dat bg geljjk had maar dat znik eeu wet nooit door de Tweede Kamer zou aangenomen worden Aangezien ia verband met de ernstige gebeortenissen op Atjeh ook sermeerdering van aanvulling vao het leger in Oo t Indië noodzakelijk is gebleken ia door di n Minister van Oorlog in af Vermoedelijk zal ter bereiking van de vermeerderde aanvalling ook binnenkort de gelegenheid tot detacheering vaa militieplichtigen bg het Indische leger die sedert 16 September 1895 was opgehoodeu weder worden opengesteld Iu het Noorden circuleert een adres aan de Tweede Kamer waarbg zg verkocht wordt gevolge te geven aan het adres der laodhouwvereeoigiug te Steenbergen om vóÓr allea zoo spoedig mogelgk invoerrechten op granen doch tevena uitvoerpremi n op landbouwproduelen alB boter etc te helpen invoeren opdat de landlcuw en veeteelt niet langpr gedoemd worden zonder loon voor andere atandeu ts werken waarvan totale ondergang van het platteland het gevolg moet zgn en waardoorf iodfligk ook ds ateden moeten rerarmea doeS dat den laudbouwera en veehoudprs e n mensehwaardig bestaan worde gegund Da hriefsohrgver Uit Gruno zegt omtrent de benoeming vau den beer Bolland thans leeraar san het Gymnasium Willem III te Batavia tot hoogleeraar te Leiden in het Votkiblud van Ooat Goorrecbt het volgende De Eecbtbauk te Haarlem sprak gisteren vonnis oit iu de zaak van den koekbakker Hermanides die de vorige week terechtstond wegene het geven von een slag met een koekhout aan zgn broeder Pïeler die ten gevolge daarvan zou zgn overleden Meu herinnert zich dat er een twist ootstoud tusschen de twee broeders die samen in de fahripk der firma Verkada Co te Zaandam wt rkten en waarbg de nu overledene den ander li rhaaldelgk aarde et aangroep totdat laatstgeuormde eindelgk het geduld verloor en iM m den slag met de koekrol i af Deza benoeming brengt ons als van zelf op nkele herinneringen aan dezen ond Groninger die wel d moeite waard 2go om meegedeeld te worden Vooral om daaruit te doen zien dat er van ben die soms door anderen worden uitgeworpen of voor onbruikbaar worden uitgekreteo toch nog wel t een en ander kan groeien Ik zal maar enkele aaustippiogen kunnen doen ik trouwens ook nan andereu ontleend heb zoodat ik zelf kan dwalen in een of ander détail maar dan is het te goeder trouw De man dan is eerst militair geneeit en bracht bet geloof ik tot onderofficier Doch zgn vrge goeat bracht hem Taak iu perikel en om slaafaohe onderworpenheid of bliiiJp ijehoorzanmhpid moi st meu bg hom niet 8 88 4 60 4 87 6 04 6 11 8 80 1 48 1 68 1 6 8 08 8 18 9 87 10 04 10 11 10 18 10 27 11 80 S OS 9 48 8 68 8 84 10 08 7 68 7 8 8 08 8 18 8 88 8 48 1 14 8 88 8 08 8 81 7 80 3 10 8 88 4 80 4 08 1S 80 10 17 8 17 8 84 8 41 8 47 6 48 8 80 8 80 G O U O A 11 80 11 40 4 40 sac DA I 8 18 4 BIN H 1 A Hm 6 81 7 80 7 48 8 80 88 9 4810 1111 8811 161 16 8 44 8 68 8 43 4 16 6 17 6 08 7 58 38tVooS 6 67 10 08 S 8S 10 1 Zat H 81 10 4 8 08 Gnuda 6 88 7 8 8 18 8 68 18 18 10 84 11 08 11 481 17 3 14 3 1 4 13 4 43 6 47 60 8toM U Bl Uw jk trii w Nootdor L idMli l Bi lu H k iid rp U T S O H T 8 ODD 10 34 10 S4 Utrwbl 7 68 l 10 11 84 11 0 1 10 8 B1 4 418 88 7 6 8 00 9 07 WMidn 8 11 10 88 11 61 4 18 8 88 88 0 d w t r 8 18 10 81 4 14 Snd 8 81 84 10 44 11 07 1 18 8 48 4 87 6 M 7 0 8 1 8 41 46 11 10 7 46 8 4 AMBTIXSAK SOVDA lutwdul 3t 8 lt 10 41 8 18 4 10 18 ao d 7 81 4 10 14 11 88 8 80 8 10 7 48 M ttoppu te Blaisw k Knfamg I Mntdwli I i UdwDdu n Hik6a4or i unkomtn Ea loo gebaarde bet dat hg licU TeroDgelflkt of heleedigd chtte door eeo officier Tocb loelde bg in lich de kracht om ieti te kunnen wordea Bg greep de itndie aan rond daarin itenn en hnlp en behaalde korten tgd daarop de onderwgzereacte Sen betrekking aan een der echolen alhier TOlgde al apoedig Toen begon hg Toor de talen te atudeeren en toonde daarbg al epoedig een M vonderbaren aanleg en een lOO groote ambitie dat hg de eene aanteekening op xgn acte DB de andere behaalde lürenwel in de achool ging bet minder goed Zgn Trge en prikkelbare geeat maakte bem minder geichikt om eene afhankelgke positie te bekleedeo en dat gaf af en toe aanleiding tot icénes die deitgda van mond tot mond gingen doch die ik tbana maar met atilzwggen 7A Toorbggaan Het werd hem in ons klein landje mot sgne C0D entioDeele Tormeo te klein en hg aolliciteerde naar de Ooat lomiddela legde hg zijn alndiereld gestadig nit en met al wat hg onder handen oara kad hij en buitengewoon aneoes Na getronwd te Egu met een meisje nit zeer bnrgerlijken kring vertrok bg naar de Ooat waar hij at spoedig hIs Keranr optrad aao het gymnasium Tans had hg meer den tgd en gelegenheid om zich rge gk aan zgne geliefkoosde stadie orer te ge eD en het seccea was ook gtërenredigd aan zgne toewgding Oe benoeming tot hoogleeraar te Leiden zette de kroon op zijn grerig stfeven Ziedaar enkele korte aanstippingen die roor den sooveelaten keer de waarheid bewg eu ran bet woord van den dichter Ëii t is voorwaar geen schand te vallen Maar gehand is t niet weer op te staan RECLAME door 4 Professoren in de Medicijnen beproefd en aanbevolen hebben de Zwitaersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT eene wereldvermaardheid verkregen wegens banne onverbeterlgke stellige aangename en tevena volkomen on ehadelgke werking tegen Verstoppingen Hardlijvigheid ontoereikende ontlasting en de onaangename gevolgen daarvan hoofdsyn bartldoppingen bloedsaandrang duizeligneid mialgkheid gebrek aan eetlust enz De kosten van een dagelgkach gebrnik zgn maar 3 centen Niet anders te verkrggen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken HoofddepótF E VA H SANTEN KüLFP HotUrdam BulteDlaodsch üverzicbt op de Rgeiada van de Fransche Kamer stond gisteren de behandeling van de kredieten voor Madagascar maar Picrre Alype vraagt eerat een interpellatie te mogen houden over Egypte Cocberj stelt voor zioh aan de agenda te honden maar Bourgeois vraagt dat da diacusaie der ittorpallatie f niet gtal oitgeateld worden want hg heeft haast om de verklariogSD te geven die door het land verlangd worden Da motie Alype welke door Bourgeoia wordt ondersteund wordt aangenomen met 303 tegen 251 atemman Aljpe hondt daarop zijn interpellatie en vrai t wat de regeering zal doen als Engeland weigert sijn varbintenissen na te komen Delafoaae van de recbterzgde zegt dat het doel Tan Engeland is de ontruiming van Egypte nit te alellen Engeland maakt een expeditie met bet geld dat oua toebehoort foadaen te nemen nit de reserve dar ichuldkaa il misbroik vas macht Doitachland zelf T geet zgn eigen belangen tn Afrika Frankrgk bad aan Duitacbland Oostenrgk en Italië moeten vragen of Eogeland de bazetting an Egypt tot in het oneindige mng verlangen dia mogendheden zonden daarop ontkennend geantwoord hebben ZoUen d miniatera voortgaan met van Egypte een Franich Engetache qoaeatie te makan Ontkennend gebaar op de ministerbank Bourgeois zegt dat Egypte een integreerend deel van het Ottomaanacbe gouvernement nitmaakt De gebeurtenissen in Egypte in 1881 en 1882 vormden het onderwerp van een international overeenkomst Da Ëugslsche regeering heeft noch van de mogendheden uoeh van de betrokken natie een mandaat gekregen an veroontaakt in Europa een onaan Rename atemming dia steeds toeueemt Nn de Fransehe en Ruaaiache coiumissarieseB hnn ontslag hebben genomen is er gelegenheid de qnaestie aan aan nader onderzoek toonderwerpen Het was de plicht van Frankrgk de verjaring niet te Uten ingaan door de ontworpen onderneming die de strekking zoo heb ben de bezetting tot in bat oneindige te rerlangan en Rusland braoht dezelfde argumenten te berde De integriteit Tan het Ottomaansche rgk ia een levensvoorwaarde voor den Boropeeschen vrede De regeering zal de onderhandetingen voortzetten tot verdediging van de reohtea die alle mogendheden gemeen hebben en hoopt dat de Kamer haar het rertrouwto zal bigren schenken om de belangen de reehten en de eer van Frankrgk te verdedigen en voor de belangen van den wereldvrede te blgven waken Delonele stelt een motie van vertrouweo voor Charmes verwgt aan de regeering niet moer in overeenstemming met de mogendheden te hebban gehandeld De eerste font van Berthelot was de veelbesprokeu officieuze nota nit te geven de tweede ernstiger fout was dat hg die nota ging tegenspreken De foaten van Berthelot zgn nirt goedgemaakt wg hebben in Egypte een echec geleden TOor es maanden werden wg meer geëerbiedigd Geroep tot da orde Tumult De Mahy ttelt de volgende motie voor De Kamer vertrouwen stellende in de regeering en hare verklaringen toedkeurende gaat over tot de orde van den dag c Charmea daarentegen stelt de eenvoudige orde van den dag voor zonder meer Bourgeois zegt dat hg de aanneming daarvan zon beBchoiiwen als een votnm van wautroaweo en de motieCharmes wordt verworpen met 317 tegen 241 stemmen Bourgeois aanvaardt de motie De Maby welke met 309 tegen 213 stemmen wordt aangenomen In den Senaat wenachte Miliard een interpellatio te houden over de buitenlandscbe politiek eu Le Provost de Launay over da algemeene politiek Iu tegeni praak met het advies der regeering besloot de Seuaat met groote meerderheid deze interpellaties morgen te behandelen President Krager heeft teUgraphisch aan ir Hercules Robinaoo hulp aangeboden iu den strgd tegen de Matabeleo ïlet vermoeden ▼ oor enkele dagen uitgesproken dat thana de Eugelschen de hulp van de Boeren wel zondeu noodig hebben om de Kuffera te bestrgdeu ia dus maar nl te juist gebleken Preaident Kruier ontting gisteren het antwoord van Sir Hercules Robinson wsarin deze bem hartetgk dauk zegt voor bet vriendacbappe1gk aanbod om halp t zenden naar Matabileland Sir Hercules njaent dat de rgkstroe pen ter sterkte van 500 man het voorloopig wel atkuunen maar bg ia niettemiu gevoelig voor de iriendschappelgke gezindheid door den president de regeering en de burgers van TrnuBvaal aan den dag gelegd Als er iots in staat is eeu denkbeeld te geven van de vreeaelgke ironie van den toestand c zegt de St Jamas a Gazette is het wel het aanbod vbo de ïranavaai om hulp te rerleenen tot onderdrukking van deu opatand Oom Paul kon geen zoeter wraak hebben verzonnen Doch dit aanbod kan niet worden aanvaard dan in den uitersten nood De redenen waarom zullen voor iedereen duidelgk zijn De meest practische ia dat de komst van een Boerenafdeeling in Matabelelaad noodmkelijk moet veranderen in een trek wnar zg komen zullen zg blgven en er een Boeren ge meen te v atigen Doch deze redenraring vervalt als er onmiddellgk n driegend gevaar bestaat te Boeloewayo Het zou bitter zgn na al wat gebeurd ia maar toch nog beter dan een tweede Cawnpore Wg hopen dat daar gaen gevaar voor bestaat Maar Mafekiog en Beira zgn ver weg en de streek tusvcheo deze beide plaatsen en Boeloewayo vaak onbegaanbaar terwgl de Transvaal vlak bg is Vooreerst zollen de kolonisten wel op geen hulp kunnen rekenen en op hnn geweren moeten vertrouwen De Spaansche federalisten progreseisten centralisten en onafhankelgkeo nnmeo voor de onderscheiden republikeinsche groepen in Spanje hebben zich te Madrid vereeaigd tot bevestiging eener groote gemengde republikeinaebe Dnie Er is een formale gevonden waarmee zich ten slotte allen konden vereenigen en de nieuwe pirtg rust nu op da volgende grondslagen Samenwerking tot voorbereiding van de vestiging der republiek in Spanje Ontwikkeliug dar republikeinsche iostallingen Bepaling van een gemeenschappelgk te volgen gedragslgu ter bereiking van het gemaenachappelgk doeK Onthouding van deelneming aan de eerstvolgende verkiezingen later zal bet beatonr telkens in hoogste ioatantie bepalen of het geraden ia of niet in eenig geval e n cindidaat te steonen of te stellen Elka oodergroepeeriog van de nia mag haar eigen speciale beginselen propagaeren zonder evenwel in de para of op de tribune de andere groepan aan t Tallen Taa slotte zgn bepalingen vaatgtsteld betreffende de wgze waarop de rspobtiek zal worden gevestigd Te laat wil de Uaie das niet komen Er zgn er die zich vooral over laatstgenoemde bepaling vroolgk maken maar daar is dunkt ons weinig reden voor De orgsnisatie van een lepablikeinsche psrtg n de Tersosniog tosscheu da verKhillende groepen is op tiohielf voor Spanje reeds een ernstig verscbgnsel t maar onder de huidige omstandigheden heeft dit feit te grooter be teekenis Men moge beweren dat de monarchie er nn op hechten grondslag gevestigd is in de naaste toekomst kan reeds alleen door de Cuba geschiedenis veel gebeuren dat aanleiding geeft tot een revolutie En hoe een omwenteling in Spanje op touw moet gezet weet het tegenwoordige geslacht nog opperbest Griekenland is een land waarvan wg zelden hooren tanzg de slechte toestand zgner geldmiddelen de floanciemannen in rep en roer brengt en in den laatsten tgd trekt het de algemeene aaadecht wegens da Olympische spelen die het over eenige dagen op den bodem zal zien herleven Wat wg af en toe vernemen over den binnenlaudscho politieken toestand van Griekenland luidt niet zeer verbigdend De politieke psrtgen bastrgden elkander mat felle woede en met wapenen die somwglen tegelgkertgd tegen den koning worden gerieht ofschoon vertrouwbare berichtgevers verzekeren dat de koning zter populair is Het beeld dat zg daarentegen ophaogeu ran het Grieksch parlementarisme fteeft ons daarvan al een zeer lagen dank Even als elders streven de partgen slechts naar één doel het heft iu handen tetrygeu Heeft zich eenmaal een meerderheid gevormd dan kennen de leden sitchts é n gebod dat van hun leider dien zg slaafs volgen De partgleiders benoemt de miniatera eu hg vestigt niet altiil zgn keuze op ben die door tslent karakter of verdiensten de meeste aanspraken kannen doen gelden maar ontziet zich niet hen aan te wgten voor het hooge ambt die de grootste toewgding jegens zgn penooo aan den dag leggen Bovendien worden de ambtenaren benoemd nit partf jmannen Oude verdienstelgke ataatsdienarao worden afgezet en vervangen door lieden die bg lange niat evenaarden Eindelgk atreven administratie zoowel als wetgevende macht er dikwerf na ongedaan te maken w t haar voorgangers tot atand brachten een wgze van doen die de Griekache kamer deu naam heeft verschaft van wetgevende Penelope Onlanga heeft een Griek zelve dos geen vreemdeling de afgevaardigde Petropoulaki zgn madekamerlodon geducht op dit punt de waarheid gezegd Hg roemde bet Grieksche volk waar niet da oorsprong van het ouvel is te zoeken Het heeft zgn regeerders alles gegeven wat zg verlangden het heeft alle offers welke men het mei een beroep op sgn vaderlandsliefde vroeg zonder klagen gebracht ïonder dat bet daarvoor heeft gekregen een leger een vloot veiligheid een justitie een beatonr Wg hebben dikwgls zou ging Petropoalaki voort voor wettsn gestemd die wg in ons bioneaate veroordeelden Een groote mate van verantwoordelgkneid valt op d kamer üe afgevaardigden doen afstand van hun beginselen om op hun beurt de regserings gnnaten Ie verkrggen Zg vragtu niets anders Wg plaatsen daarvoor de ministers op bnn zetel zon ler ons te bekommeren om de belangen van het land dat wg vertegenwoordigen Ik doe wailneer ik mioisterieel ben wat gg nn doet Uw pretesten uw kreten sallen mg niet beletten mgn meening te leggeo Deaf gevaardigden dia bedelen om gunstan en ambten moeaten door de ministers de deur uitgeworpen worden Indien zg dien moed hadden zonden zg den valgenden dag door een votnm van vertrouwen wordvn omvargeworpen dosh het volk de oorzaak van hun val vernemend zou ons met steenworpen heenzenden Als wg op deze wgze voortgaan dan is da dag niet meer vsrre waarop het zich verplicht zal zien tot dit uitejata over te gaan Waarschgolgk ii er eenige overdrgring in deze beaohrgving de tpreker behoort tot de oppositie msar inderdaad sohgnt tooh het parlementarisme in Griekenland verre verwgdsrd van bet ideaal dat er zich zgn warmste voorstanders van vormen Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETflOtJDERS van Gonda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat by hen is ingekomen van de navolgendepersoon een verioekschrift waarbg Vergunningwordt gevraagd om iu de bg r ijn nasmvermelde localiteit sterken drank in het klemte mogen verkoopen als Naam v d verzoeker Aand der localiteit J Straver Korte Akkeren P 421 tnin Qonda den 2 April 1896 Buraemeester en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretari BROUWER BurgerHJki en Btand Beeuwilk OVERLEDEN O van Harskamp 3 w T van Wiugarden 1 j en U m K Vermag 2 d OEBUWD t Krgtenberg ao D Jansen xêeuw mMvoacuomxBi Siemm tlXmBMtlOBO A van OS Az March TaiUeni Kleiweg K 73 000 DA Beurs van tmsterdam Vorkrs slotkrs loo V s 3 99 V ♦ V 84T Vis 69 l 97V 8 98 V 104 80 0 10 114 l l 97 46 790 6UI 60 lOO 100 iOO 144 61 SO i 100 loov 140 69 91 109 96 1991 158 101 ♦ V Vs Vs 160 99 ei 6 77 lOl 101 lOO 100 14 130 ISt 108 49 108 11 l Vi i i 11 107 71 781 loiy 108 y 49 14 199 900 106V lOIV 108 10 118 118 US 168 84 114 86 ï APBIL NiniaiiiiD Cert Ned W 8 1 dito dito dito i dito dito dito HoHOia Obl Goudl 1881 88 4 IT4US losohrijnDg 18112 81 5 OosTINK OU inpapio 1168 i dito in zilver 1668 5 PoRTUOAL Oblig met ooupon 3 dito ticket 8 Rusli n übl Binnenl 18 4 dito Oeooni 1 80 4 ditobgRoth lS89 4 dito bij Hope 188V 90 4 dito in goud leea 1888 A dito dito dito 1884 S Spanji Ferpet sohuld 1881 4 ïualllj Oepr Conv leen 1890 4 Geo leeniag serie U Gee leeeioK serie C ZulDAra llip v obl 18 1 i Ullioo Obl Buit Sob 1890 t ViNUlisu Obl 4 onbep 1881 JlHSTiaoAii Obliftatieu 18 S 8 KoTTsanAH 8ted leen 1894 3 fBn N Afr HaodeUv saud Arsndib Teb Mij Certüoslen Dun Mastsobappi dito Amh Hypotheekb paedbr 4 Oiilt Mij der Vorstenl snd Qr Hypolheekb paudbr 8i NsderUadiohe baak aagd Ned Hsodelmas h dito N W k Pao Hyp b psndbr s Rott Uypotbeekb paudbr 3V l Utr Hypotheokb dito 8 OoiTllia Oost Hong bank sand Rust Hypotheekbank pandb i Uaiw L O Pr Lien oerl Msu Holl lJ 8poorw Mij aand Mij tot Elpl V St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrlk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito i lTALII Spoorwl 188 8t A Iobl 8 Zuid lul 8pwmij A H obl 8 PoLBN Warschau Weeoen saDd 4 8ljsl Qr Huss 8pw MiJ obl 4 Baltisobe dito aand FastoTS dito aand i Iwanr Dombr dito aand 5 Kursk Ch Asow Sp kap obl 4 dito dito oolig 4 JVHiailA üeut Pao 8p Mij obl 6 Ohio Il North W pr O v sand dito dilo Win St Peter obl 7 Uuuver fe Rio Gr Spra oert v a lUinoia Oeetral obl in goud 4 liouisv Il NasbTilleCert T sand Mexico N Spw Mij lohjp o 6 Miss Kansas r 4 pot prof aaad H ïorkOnUriok WüSt aand dilo Ponns Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie bvp in goud I 3t Paul Hinn k Maoil obl 7 Un Pso Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Lino Col ie byp O 5 Canada Jan South Cert v sand VaN O Eallw kNav loh d o O Amsterd Omnibui My aand Rottord TramvBg Maats asnd an Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 IIILOIE Stad AntwerpenlS87 Stad Brussel 1886 i lloNG Theiss Regullr Oesellsoh 4 OosTSNR Staalslooning 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanjs Stad Madrid 8 1868 Nin Ver Bes Hyp Spobl eert kDV£RTENTl£N De Rekening en Verantwoording over 1890 90 van de COMMISSIE tot bereiding en uitdeeling van Boep ligt vanai 7 APRIL gedurende acht éagen ter ixLZSL e voor belanghebbenden ten kantore van den Penningmeester den Heer H GROENENDAAL TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetlust en slechte spijsverteering ben ik gaarne bereid allen eto van velen aanbevolen DRANK Kotfeloo te noemen welke mg ouden man van langdnrig Igdan bevrgdde G SCHELM