Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1896

I Maandag en Dinsdag 6 en 7 April J896 35ste Jaargang No 934 mimm courant Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uil onderingf van Zon en Feestdag en De prijs per diie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VU F CENTEM ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekem naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd OBATIS ADM dd 27 Sept 1895 Hedan den eau en dertigiten Miart 1800 as n ntig en renoake tbu CATHAKIMA JOHANNA TBEODOaA VBUilAN echtgenoote Tan WILLEM CHABDET naaiatar wonende te Qouda ten deze domicilie kiezende aldaar aan den Kleiweg no 2S ten kantore Tan den Advocaat en Procureur Mr M M SCHIM VAN DEE LOKFP die Toor de reqairante in rechten zal optreden en te RotUrdam ter Oriffie Tan de ArrondiaaementsBwshtbank Heb ik 81M0N PIETEB VINK Denrwaarder bg gemelde Rechtbank wonende en kantoor boadende te R tUrdam a si den Oppert no 38 QedagvcMrd WILLEM CBAKÜET voornoemd laatstgewoond hebbende te RotUrdarn doch wienstegenwoordige woonof verbiyfplaats ia onbekend dientengeTolge myn exploot doendeop de wgze Toorgesclireven by artikel 4 no 7 Wetboek van Burgerlgke Kechtsrordering aanhet Parket Tan den EdelAchtbaren Heer Officier Tan Jnstitie bg de ArrondisiementsRecht bank te Rotterdam en aldaar sprekende metden Heer Mr 1 H K ENDEBLEIN Snbst Officier van Justitie aan wien ik afschrift vandit exploot heb gelaten zullende een atschriftTan dit exploot worden aangeplakt aan dehoofddeur der gehoorziyil van de Arroudissements Bechtbank te Botlerdam en een gelgkafschrift woiden geplaatst in de NieuweBotterdamache Courant c Om op Maandag den vijftienden Juni 1800 zee en negendg des Toormiddags te elf uur te Terschgnen ter terechtzitting van de Arrondiasements Bechtbank te Rotterdam zitting houdende in het Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar ten einde alsdan namens de requirinte als eischeres te hooien concludeéren Aangezien de eischerei den twaalfden September 1800 acht en tachtig met den gedaagde te Gravenhage is gehuwd Aangezien de gedaagde zich heeft schuldig gemaakt aan overspel Aangezien de eischeres op grond Tan dit feit tegen den gedaagde bg deze een eisch tot echtscheiding instelt waartoe zg verlof heeft bekomen bg beschikking van den Edel Achtbaren Heer President van voormelde Bechtbank dd 26 November 1895 behoorlgk geregistreerd Dat mitsdien bg vonnis dezer Rechtbank de echtscheiding zal worden uitgesproken tusschen eischeres en gedaagde metaal de wettelgke gevolgen daarvan en veroordeeling van den gedaagde in de kosten van het rechtsgeding De kosten dezes zgn in debet 4 80 gel S P VINK Z uTO Gezien De officier van Justitie Heden ïll Maart 1896 gel ENDEBLEIN Qeregistreerd enz aCHIIOBVSTOOlMBOO r STAD GOUDA Voor afschrift S e VINK Deura 1 April Vertrek van Gouda DI ISOAG vooiiuiddat 6 uur DOSIIIBROAG mmlddafc 1 ZATEUD k uamMdag 4 Vertrek van Rotterdam MAAMBAO BiMdan lü uur WOENIWiO voormiddag 7 VRUMe uamlddHr Nadere information te ROITEBDAM aan boord van den Lichter WIJNBAVEN bg de Wgabrng alwaar de goederen dagelgks in ontvangit worden genomen ligplaats te aOÜDA OOSTHAVHN J POT Sc Co ONTVANGEN WESTFAALSGHE HAI Wed B L van Vceu ÖLAUW8TBAAT H 6 Manufacturen JOI MmSCH QEVBA4 GD uit den burgerlgken atand op de hoogte ran het vak voor het bezoeken van Winkel en CüëuteUe in dj omliggende plaatsen t en salaiis en provisie met kost en iuwoning Onnoodig zich aan te bieden zonder goede referentitJQ Met franco brieven zich te adresseereu onder lettere fi Ë 8 Algemeen AdrerlentieBaieau NIJGH iN DITMAE Rotterdam REUKENMEID Door hawelgk van de tegenwoordige vraagt Mevrouw db JONG ScttO fSMA tegen AUG U8 TÜS eene Bekwame KËUKFANEII genegen huiswerk te verrichten Gouwe C 197 Mode Ai tikelen en Ganieeriiigen op elk gebied fflAUTES NOUVEAUTÉS FOÏÏENITIJREIT voor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend goedkoop en golide HUIIIG SORTEERIiVn GLACÉ HANDSCHOENEN KOUSEN Hokken Hktuten IrleoU 1 Keuken en Fanlasie Sèorlen enz wi WISBRUN dE LIFFMANN FEAHSCHE STOOMVERVEEIJ GheDiiscbK WasseberiJ VAK H OPPËIMHEIMEU 19 Kruiskade Rotterdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het Btoonien en verven vait alle Heerenen Uameigaxderoben alscok alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoomon van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 u gedaald Te stoomen go deren als nienw af leverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Geen s Haar meer Grió A Ëiecht op den hals van den flacon I fqUmPI D £ NIEUWE LONDON doet de gryze baren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet he nitvalleu en neemt de pelletjes van bet hipofd London VAN Blommestein s Inkt is iroifonderVindéli k de BESTE en volkómen ONSCHADELIJK APELDOQRN HOILAND eada Druk n A BbiI an i ümn Verkrijgbaar in flacons van l SO éb f O SS i A C ljyiabr de Papiermolen te Qouda AUEBSFOORT AHESSFOOfiTSCHE M CHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom AutoinatUche ffalnen Meel abriek Gewoon Krentenbrood wonll vao de tieate aoorleu tarwö prima Itri nteo oa I prima roztjuan gemaakt alléén met zuivere boste ouafgarooiDÜu melk vermeugd tu bljift 1 hier door vole da eu veracli en heerlijk van smaak en is TOrkrijgbaar in bU8 I Torm en EngalMBen vorm platten plaatvormj in atuka van 8 ot 112 et 16 et sBHaa et Gewoon Faasonwentanbrooji ordt als boven maar net meer prima 1 I krenten rozijnen en anders prima grondstoifen gefabriceerd is hier om nog iijnar van 1 I smaak en blijft nog langer versch en is verkrijgbaar In busvorm en EngelI schen vorm io stuks vnn 10 ot 15 ot 20 dt 30 et 40 et Pijn Paaschkrentenbrood wordt van speciaal uitgezochte prima zoidvrachten boter I eieren enz gefafaticeerd is hier door eeu overheerlgk fijn gebak bl ft weken laug 1 versch en is voor deze uitmuntende kwaliteit zeer goedkoop en verkrijgbaar in I busvorm en Eugelschen vorm in stuks van 20 ot 30 et 40 et I 60 ot 80 er Tulband is als Fiju Passohkrentenbrood en Verkrijgbaar volgens geheel I t nieuwe verbeterde vormen m stuks van 60 et 75 et loo et Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépót 1 I houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa gens besohllderd met de fabriekstitels en W H MËURSING I Eenige dèpdthouder te Gouda J L LEEFLANG Korte Tiende we g l Door geheel Nederland dépótbouders gevraagd legen flinke provisie en I franco vrachtea der roilo en ledige kisten Utrecht Gouda Sto oamo Too otcLieïi st i ESTA FETTEk Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHTdas raorgeuH ongeveer ten xeven en des namiddags ongeveer ten vief uur Met dezeagoederendienst bestaat ook eene zeer goedhoope reiitgeleyenhetdi voor Paasagi rê naar UTKECHT en tasacheugetegen plaatsen Kantoor Diieuwe Veerslal De A enl II J MOEUBIilEK iji i iMivm nm Wi Kalhreiiier s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Dmlmaüge door d nieuwats uitvindingen op mai hinsal gebied verbeterde fkbrteatle en uilaluitand gebruik van fyn en fijnste grondstoffen farandoei ei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aaubovalanswaardig tibrikaat nauwkeuris btantwoordijnde aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 BreretB als Hoflereraacler 44 lore Diploma s gouden enz Medailles een bewiJB van uitmunffind fijn fabrikaat Keeds IS7i schreef de Aocademie naüonal de Paris Nou Tou MMrnona una JIcdaille d F première Ittwe on oonaldémtion aavotr ezoellenta labrloatlon da Ohooolat bonbona va rloa oto ato 8WIWW k fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cünfiseurs Banketbakker eni eni Ganeraalvertegenwoordiger voor Nederland SSS t Patent H Stollen imairtn tKunfilitK riMiua rnunu pw it H i Ms amtiten het Mam at terhUiAii werthlmen NtMhrnhmunfm fitèeil HêHkeufi dahir anseri sttle Meharfen H SMlMS Mr len um airect oiitr la seünban £ lieiilien lÊéiÊ Jl Mwi iiniir eitket iwH luiemleliKdf aMUMM M = IVWaHsten uM intgntu nik aa t Ha Jiüiiu Hattenlodt Amaterdam Kalverstraat 103 uithoofde van het PAASCHPKEST veriohiintde GOODSCHE CODKANT Haandag niet BINNENLAND GOUDA 4 April mi VEHGADEHINÖ v nd n GEMEENTERAAD op Uiüsdag dfii 7 April 1890 lie na middngs ten uur Ann de orde UeDoeniiDg Tan een Directeur der Alj emeeiie Begmufplaats éenoL niinji ran eeu pr ite Aanspreker Benoeming van een Stads Troedv ouw Wyii iun der baiijrootiug van bet Hoffman s Sesticbt dienst I89d Vonrslel om J dn Brnijn af te voeren vaade kiezerslijsten Voorstel van deu beer H M DerckaeD om den beer J vau Gakn te machtifi5 n het beroep van den Haad ia zaked niot goedkeuring van bet besluit van 11 October 1895 tot ereeuiging vau de beide Bifrgerscholeu TOor jong U iu de ojionbarH zitting van Jeu Raad van Stnte atdeeliug Oe cbillen Tan bestuur an 8 dezer rnoudeling nader toe te licbteu VoofBtel Tan Hurg en Wetb tot nadere regeling der bezoldiging sun deu Directeur der gemeente gasJabrir k Voorstel Tflu Bur f en Wotb om ben te macbtigen den beer V öieverdiok albier op te dngen eon onderzoek iu tn stellen omtrent de financieete gevolgen eeuer pensionuecring der anibtcuureu en werklieden der gemeente en huDue nagelaten betrekkingen Voorstel VHH Burti on Wetb om ben te mftobtigeo mat de MiiRtgchappiJ LToion te Parijij eene overeenkomst aan te gaan tot veraekering der gemeen te eigeadommen tegen brandscbade Verzoek van d weduwe 1 van Straaten om eene gratificatie ot peufioen Verzoek van deo heer J A Hoepera nlbier om gerioieerderr grond iu huur te mogen ontTangCD Verzoek van de Vereenigiging Totheildea Volkse om gerioluerdeu groud iu erfpacl t te verkrijgeufl In deu regel wanneer wij v in iets nieuws booren t zij op wetenschappelyk of industrieel gebied denkt men reeds aun Amerika alt de plaats tan ontwikkelrng en vooruiti ang by uitnemendbeid Ons klein Nfderland bezit echter even goed zijn genie s op Terscbtlleud gebied fEVILLBTOl 9 lltt was Bill eeu raadsfl eu het zou hem zijn ganache leven door een rancbel blijven dat bij ia staat waren om met hunae zHakko boot tegen die vereeuigde macliten e kampen Hij daclit iedere minuut bij elke nieuvo po ug dio zij aanwendden ora te vorderen en dio telkens door do bruisohende golven die hen torug sloegen verijdeld werd dat het mtt hen gedaan was dat zjj ver iagfan allen dia met hem iu de üoot waren tot Wilfred Leater toe verwaobtten geen ander einde Hoe kwam het dat zij gespaard bleven Het scheen voor het minst ecu vronder eo toen zij later over hunno wonderbare redding spraken herhaalden zy onwillekeurig de laatste woorden van Vilfr d voor dat zij van wal steken Wy ondernemen eene goede zaak en God zal ocis behoeden I Zij bereikten hot schip evenwel niet Neen daarioe ontmoetten ry op hunne vaart Ie veel slachtoffera die met de f ulven woreteldtn zij vÏEchten er zoo vete op als de boot bevatten kon Het was C6D0 kleine boot waarin buiten de bemanning niel veel plaats orerblacf Denesheld bad tich sedert lang beklaagd dat do boot zoo klein wai maar met klagen krygt men geene nieuwe boot Zy tlfpea de staohtoffers op het wrak seuige bemoedi Oüh iu Xedeilaud streeft men uuar vooruitgang Lazen wy ouder and i rd eenigen tyd geleden er iu Amerrbft zelU gebeele batdiien vau papier gemaakt werden ooi kleiu Gouda doet bier uiet voor ouder VVy badden uamelyk heden bet genoegen de levrnsgroote buste ooEer jeugdige Kouingiu te bezichtigen geheet Dffor den heer A Kaptyn albier i aauTraag g daan om iu de gem enfe Schoonhoven eene hoogdruk waterleiding met wntir Aanvoer uit de Lek aan te leggen en iu exploitatie te brengen Wege a b t vertrek tsd Dj H A TftO der Menlen beeft de kerkeraad der Ned Uervormde kerk te ilaa trecht to zegging van beroep gecjaiu aan Dj Poot O I predikant te Leiden Hendrik Anker Az te Stolwyk die Maao dag jl bet eerste duor hem gevuiirUn kieTit ei aan Hare Majesteit de fConitïgln had gezonden ontving heden njimens Hare Majesteit do Ko uiiigiiiHegeiitea ene vchriftflyke dankbetuiging diiarvoor By de op 2 April Ie ï oetermeer gehouden verkiezing tan eeu boofdiogeland voor bet U district van het hoogheemraadschap Ryuland hoofdpliiata Zoeteruieer is gekozen mr J PR Tak Tan I oortvliet te GniTenbago Iu de Gemeetite stem € trd 30 Maart jl richt de beer Jio Van Waning borgemeesler van Ouderkerk n d ÏJhpI zich tot ijne ambtgenooien iu de prov Zuul HoUand met de mededeeliog dat het den Uden NoTembera s 25 jaar geleden zal zyn dut Mr C Fock henoemd werd tot Conimi=t arw der Koningin iu dat gewest Mei het oog op da byzoudere verdiensten van Mr Fgck jegens de Burgemeesters voor Wie Z Eic ten allen tyde toegankelijk was en nog is meent de heer Waning bet initiatief tol eune betooning van hulde eu waardeeriiig by Z Exc a 25 jarige arubtsrerTolling Naar meu Ttrneemt hebber reeds vele burgemeesters van hoane intteuiming birrmede blyk gegeven Daar Mr Fock zicb inderdaad onderscheidde door buitengewone kennis der provinciale en gemeentelyke belangen bijzondere werkkracht en groote hulpvaardigheid jegens allen diizyn steun inriepen en verdienden verdient bet bo ren taande toejuiching gende woorden toe die door don wind t kor met tot lion kwamen en daarop voerea zij naar hot itrand terug De terugtocht giog vlotter want ty gingen nu met den wind uifde maar het gevaar waa daarom niet mintler groot Konige onder hen die overigens onversaagde zeelieden waren vcjrloren den moed zij waren overtuigd dat zij deu wal niet zouden heruiken llül gelukte Wilfred Lester hen nieuwon moed m te spreken eu alz o hunne liclianmskrochlon wbder op ifl wekken Zonder hem louden ïy den moeit scdfrt laug verloren en den strijd tegen de elementen opgegeven hebben Houdt u goed mannen sprak hg laat geene vermoeienis u afBobrikken Bill Oaiid en ik hei ben moeds geno voor ein tweeden torbt maar wij zullen u nan wa afzetten om u den tijd te luton nieuwe krachten te renameleu en anderen in iinc pinata mode nomen Gij zult eune derde reis met mij on dernsraeo Kumann moedig voorwaarts Ik bon benieuwd hoe dikwijls wij hren eu weder zuilenmoeten gaan om hen allen te redden Ken van de geredden waarscbijnlijk do eenigatc van hen die to staat was te spreken aittwoordde l e overigen lagen gewond of uitgeput onder in do boot Hij was een mager rank en vlug matroos nien het zeebad geen kwaad scheen gedaan to he ihan Gy zondt den tocht verscheidene keeren moeten doen meester als gy zfl atloD wihtet rodden maar gij zult zelfs geen drioroaul mogelyk geon tweemaal behoeven te gaan Hot schip was straks reeds byna uiteen geslagen Wat legt gij waa het straks bijua uiteen geslagene Het Nieuws xau den dage ontving het volgende telegram Gedurende deu nacht zyn de suppletie troepen van Padang lu iilte over de linie posten ingedeeld De gouTerneur geueraal van Nod Iudie beeft naar de N R Ct c verntenit per tolegrnra uitzending gevraagd van ÜO luitenant der infanterieJen van 1 J onderofficieren d r bcfeden artillerie Uit goede bron wordt aau H t Vaderland bet volgende medegedeeld 1 binds de beuoemiug van generaal Vetter tot legercommandant Üepeo er hier en in ludiÜ geruchten dat het tot een verandering van stelsel zou komen Men meende te recht of teu onrecht dat generaal Vetter zich uiet met he stelselDtyktrboff kon voraenigen en geIjlemd was tan gunNie van een gewapend opIrepen tegen do XXII Moekims Ook meende men te weten dat de gon eiiernal onder ioiloed van zyn raaijsraan dr Suouck Hur gonj togen het systeem DeykerhoSf orD li e bezwaren bad Vooral sedert bet bexotk van generaal Vetter ea den zeer voor kraohtig optreden gesteraden majoor vaii den generaleu taf Brtyer op Atjeh hebben de geruchlfu veld gewonnen dat bet iu onze bedoeling lag met het tegenwoordige paciÜcattestelirei te breken Of die geruchten gegrond waren jpag betwyfetd worden maar naar verzekerd wordf werdeü zy onder de Atjehers Try algemeen geloofd tfet kan zyn dat Toekoe D oban ons na Tuor heeft wiilen zyn Intu3 ohen scbyut de ointaudigheid dat TOoraJ op zyn aanraden dn buiteuposten ryii be et die by na gemiikkclyk kun oiniiingelen op een lang vooruit beraamd plan te wyzen en wint da mcenitig van dr Snouck Hurgonje dat hy eigenlyk steeds met de kwaadwilligen c in betrekking stond eu met hen feitetyk onder iéii deken lag aan wnarschyolgkheid De winkelier A Bchrsuder eeue groote zaak drijvende in eiereo boter kaas ini in de Elandstraat 115 te Ani lenlam had achter zyn spiitgtlruit met minder dan 00 X pnascheieren uitgestald Gisterochtend ontwaarde by dat de helft tbu de ruit was uitgesneden Dieven badden den gebeeleu voorraad meegepakt en bovendien eenige kazeu en hammeu Ongeveer 500 eieren waren iutu acheu op straat gevallen en hadrien daar eeu eigenaardig spoor van diefstal acller gelatea Het Knrbaus te Scbeveningen zil met Piukstereu geopoud worden Een Oo tenrijk ch mnziekkorps zal uitvoerineen geven tot bet PbilbBrmoniHch Orkest Ja do kapiteiu zoidu het Kii hot was inderdaad zoo Ik leuk dat h t tognn eone roia ia gestooteu hot kraakte en knarsto vrooselyk Van waar komt hef Van New ïork Het ia een paasagierssohip Wij hadden ïn den beginne oene aHervoorapoedigsto reis en dit moeat het uindo ijnl Hot was een moot splinteruieuw sehip met eene lading van elfhonderd ton Het heetto do Wind Die naam beviol my van den bogiuno af aan niot Waren or vpel paasagieri aan boord Veorlig of vyfiig ongeveer een half dozijn passagiers eerste klasse de overige tweede klaiae Dit gesprek had bg horten on stoole on hij lange tUBschonpoo A n plaats het huilen van den wind het schudden van do boot brak Uet telkens af Het werd weldra geheet en al gestaakt want msn moeat oogmanls allo kraehten inspannen om den ual te bereiken Któn sicht maar welgemeend gemurraoi vau verwel lfom tgroete o klonk hen tegen toon tij hot itraod bereikten rafn zou mol moer geestdrift hebben loegcjnichl als do dapporen niet weder don gevaarlijkeu tocht hadden moeten ondomemon het getal der gcre lden was zoo gering in vergelijking van degenen die nog iu doodsgevaar verkeerden Het zal niemand bevreemden sis wij zeggen dat Wilfred Ijestor toen hij bloek van inspanning druipend van zeeschuim aan wal stspte der handdruk van zijn rad r wachtte om hora te verwelkomen dat hij op pon rnkel woord van bemoediging van bom rekende Hij had zich vergist Do hoer Lostor was nog aan het strand maar hy drong niet door de menigte h en om zijn woord te verwetkomsD bet weer optreedt dit jaar reedt 1 Joni en ii ook in het verdere gedeelte van het badseisoen voor de dubbele concerten geëngageerd das de scbut enjkapol afgedankt De abonnementsprijs der EnrbauskaarteD alverhoogd worden t e bumoriatiscbe aard van president Krager blykt weer nit de manier waarop by cyn jongste telegram aan sir Hercules Robinson beeft ingekleed De president geeft aU de Enge acbe regrering er op gesteld is verlof aan de burgers tan Transvaal om naar Matabeldlaod op te rukken leo einde rpuwiD en kinderen ts beschermen c voar wie hulp wordt gevraagd naar hy beeft vernomen Men weet d it Jameton indertyd ook tot bescherming vau vroawen en kinderene naar Johauuesburg oprukte Het is een fijne iet van oom Paul President Kruger heeft zicb op geestige wgze gewroken zegt de Daily Newj en hy cal ditmaal de lachers anu xyue tyde hebben De beroemde kerkiaog Stabat malere is iu 1290 dus nu O eeuwen geleden te Napels iu t latyo gedicht voor den Goeden Vrgdag door een Italiaansch rechtsgeleerde later monnik Jacobus de Benedictis of gewcealyk Jacopone da Todi genaamd naar zgn geboorteplaati r i Heden op den COOaten Terjaardag beeft Todi mr Joao Bobt een ktlflitvoltr bgna letterlgke metrische vertaliug van dien heertyken zang openbaar gemaakt iu De Maasbode met den latyoBcbea tekst er naast Omtrent da pokkenepidemie te Gloucester s thans en officirtel rapport verschenen Sedert medio Febrasri tya er van week lot week voorgekomen Jl ü 79 L30 155 en 154 gevallen Tot biertoe r gn 118 personen aan de ziekte gestorven terwyl zeer veel aangetasten m t blindheid zyn geslagen vooral de jongeren In de laatste dagen is de epidemie nog toegenomen de nüktoriteitet doen t mogelyke om het gevaar to stuiten alte ziekenhuizen zjjn overvol ei men heeft tijdelyk barakken voor nog 120 patiënten ingancht Van beteekenis is het feit dat 71 van de 90 aan da ziekte overleden personen tot 27 Maart niet gevaccineerd waren Speculatie boaw Iemand kocbt oolangs te s Gravenhage een huis Toeo hp na eenigen tyd waarnam dat ramen en deuren hoe men ook byscfaaafde meer en meer klemden en weken en dus verzakking werd vermoed giug m u de fundameateu eens hlnollf argen en nakykeo roheen zelfa dat hij Wilfrad niat mosr herkside h wat zyn onze gevoelens voor onze vrienden liikw ls verschillend naar do omstaudigheden waaris zy zich bevinden Hoe geheel anders sijn wij gestemd als wij hen een gevaar te gennoet zier gsan dan als wij hen uit doodsgevaar gered zien 1 Kr was eene nieuwe toescbouwster asn het strand de vrouw van deu heer Lester Lady Adelaide bait uit nieuwsgierigheid den wind getart en atond uu tusachen hsar echtgenoot on Lord ano aan het strand Was do verkofllicg van den heer Lester aan hsre tfgenwoordigheld ie wyten or berouwde het hem reoda dat hij zijn zoon zoo hartelijk vaamel hud zogd Wilfred lag haar maar hy was te zeer n at andere gedachten vervuld om hierbij stil te staan Hij hielp de goredden uit do boot en scheen er op gestold te zijn zs met eigene hand ssd wal to brengen Kauaklape wendde hij lya bleek gelaat tot do schare on hij aprak op dentolfdeu gebiedenden toon als vroeger toon hij hen lot deu töohl nitno digde flebt gij voor warme bedden on een goed vuur gezorgd oo niet dnn hadden w deze ongelukkige schepsela bijna even goed kuunen laten verdrinken Itichard lUvensbird drong het eerst vooruit en ant woordde Ik kan twee of drie personen hulsveston mijne vroaw maakt te bnts alles voor ben gereed Ik Reb ni t kunnen betpen redden maar ik kan de ongelukkigen herbergen Hier ia een wagen en Jessop komt met syn omnibus Daarop bood Lord Dane syii kuteet aan Maar dit was te ver af om er do half verdronken mensehea been te brengeu