Goudsche Courant, maandag 6 april 1896

OOI DA ROTTIRBA M 18 86 1 84 3 38 18 38 g H S8 n 18 48 K 18 68 1 44 3 60 IIOTTIKDIM 0 0 IJ D A 9 61 10 19 11 60 10 89 lO St 10 48 4 60 6 84 7 11 7 68 8 38 8 48 8 51 9 57 1 3 4 67 K j 7 69 g 10 04 6 04 H 8 06 10 11 6 11 g 8 18 10 18 6 80 5 48 7 30 8 18 8 68 9 08 9 10 111 87 U Jli 1 48 8 60 3 10 3 48 4 80 6 81 6 17 8 0S 9 43 1 68 n y 6 87 9 58 1 S9 K ir 6 84 K 9 68 3 06 K tt 6 41 8 18 3 09 3 99 4 08 4 40 5 61 6 47 8 8i HL S DtK HAA6 GOUDA Ondergekeekenden CORRESPONDENTEN der ONDERLINGE Brandwaarborg Maatschappij onder Direclie DE JOIMG Co verklaren dat luj hen de gelegenheiJ GEOPEND is tol VEHZEKEIIIITG tegen het risico van Diefstal met ot zouder INBHAAK zulks b j ccne solide Binuenlandsche MAATSCHAPPIJ tcgeu biilyk gestelde premiën Voor atle verlangd wordende inlichtingen verklaren zj zich gaarne bereid Gouda i April 189t JA PliliXCK é C IHrcclc Spoorwngvcrbindingen met GttUDA Wliiterdlenst 18 95 1896 Aangevaogeo 1 October TUd van ïriTiiwicli 7 85 7 47 8 67 6 08 6 16 84 6 80 7 46 8 07 8 1 QOUDA DEN HAtO iHage6 817 807 488 809 88 9 4610 1111 8618 18 1 88 8 44 8 68 3 43 4 16 5 17 6 0S 7 54 9 S Voorb 6 67 Z ZegwO ll 10 8 1 56 6 88 Zi M 6 9l 10 48 8 08 6 8 inuda 6 33 7 69 8 13 9 9 66 10 16 10 64 18 06 18 468 17 8 14 t S6 4 13 4 43 6 47 6 Stopt te Bleiaw k ICrttilweg eo Nootdorp LoidachaBdam aa Hakflodorp U T R B C H T G O ü D A 9 10 11 34 18 80 3 10 8 6 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 10 88 11 61 4 16 68 9 88 10 81 4 84 9 3 10 44 8 07 1 8 3 48 4 37 6 80 7 09 8 96 8 41 9 49 Ooi il i 7 31111 86 8 09 9 87 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 S 8S S 47 4 46 6 97 7 14 7 41 89 8 64 9 64 11 ev M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 10 06 e Z gw 7 5I 8 66 11 18 18 49 6 08 8 18 10 16 Vmrh 8 d 9 08 11 87 1 01 6 S0 8 86 10 97 tllugo S IS 918 9 87 10 07 10 48 11 8818 4 1 06 1 67 4 06 4 17 6 J6 6 67 7 44 8 81 9 9 89 10 88 11 4 CO r D A II TUCHT 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 89 8 46 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 3 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 31 10 16 7 10 10 89 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 1 60 4 48 i 8f e 8t t 9 04 f 9 54 AM8T11DA U O V D 1 Anuterdan f 8t 8 10 10 4S S 9I 4 10 8 18 ffendt 7 M 9 0i 10 14 Itoppea ts Blsisw k Kniivfg d Nootdorp Ltidaehmdaa sa ïtokendorp e S U D A A M S T 8 H g A M 10 01 10 67 18 10 1 06 1 1 18 Stopt te Ko orp Lti Mlieiulaiii n BMaviJk Knilaveg e Hakudoi ËB wat bleek du Dat deze wareo vervkardigd van een soori Tan zg steen die tneo ats koek met eeu mesje in ichijfjes kao tngdea neen sr er Dog die tusicben fioger en duim tot poeilar wrgft WiJ hebbea eeu st ik met eis eo oogeii n izien Haagficbe Ct Het diploma A Toor de ziiivere tOHpasi iut T a bet cürreRpondeotiescbrift o Tertrouwdlieid mat bet sycteem Stolze Wéry kon heden verstrekt worden asn de daraet M Courier dit Oobekart z b Grareubags C J C H Eek z b Gravenbage P L Diet z b s GrAfenbagA I M J PrillöTitz h Qeasden E J Tan Slr j n z b sGravHD bage eu aao de beeren J A nüel ambtenaar ter secretarie Bglsward Tb N CloostHrliuii apolbektfr Tilbnrg tl van Güol boekhouder Tilbu g K M Hoekstra boekbouder Delit J A vao Hooff tiiitenaat ter z e 2e klas f Den Helder F H Hopster Breda J Ouweband Ilatterdam A Veen Gzu Ililv rsuni Orer de prot fscbriften van 1 cnodidaat voer diploma A moest afwijzend worden be cliikt xMet het oog op art 1 van bet progiuiunia oor het examen ter verkrijging vnn diploma B acte tot het geven van oniierwgs in do Steuograpbie rolgoDs bet stelsel Stolze Wéry c heefk de examen commissie de er bekend io maken dut bf l rzanvo op Diuidag 21 April 1896 des nami dagi ten 12 ure ra plaats hebben te Utrecht in br t Gebouw Militairte buisc aau het Wed Zie art 3 ran bet pro gramms De Rotierdaroselie Dierttuarde is wepr voor hfct Paa cbbeioek giTeed Dd azalia s in rotten bloei door bet zonuiue weer vTn emige dagen a ledeu xya sierlyk opi esteld ïu de groote Flora kas tot een weelderig kleurige pyrainide En o ze nog goed to bonden tot de feeatdagen tjjn ar matten over bet glazen dak gelegd want nog wat zon en de bloesemi valIrq af Ilensacbtige exemplaren KJjn erbij Elk jaar worden ze grooter en voller Efi uu ryn ook verder io de serr in de pHlmeukai en in de warme kas nog wat groepen vhu Hie prachtige sjerplsnte i f eJH om den overgang van de schitterende bloLmeuétata e tot het sobere groen minder scherp makep r De Uotteriiaininers en degenen die aldaar bna Paa ehvaeantie doorbrengen znllen verkeerd doen wanneer zij dit jaar hun traditioneel bezoek aan de Dierijaarüe nalatru Id den beelen tuin zgn de hlyken vau Koedeu 7org wser op Ie merken Oeperken aaoleg is tn vollen gang de gebouwen ilJn bier en daar opgeknapt e de nieuwe slangpugalerg is geopend Dat is en groote verbetering re is met behnlp van de laatste uitvindingen icer practincb ingericht Het portaal in donker gemaakt dan komt men iu eena in de vollicbte gdlery Tegen ito witte muren zgn san weerskanten basginn lecbts voor de krokodillen en de waterscbilpadden in bet midden een heel root voor de volwi sen diert n en links de droge bis ins voor du iundichildpadden eu de slangen wa rbjj nu ook een eclitu boa constrictor is De diergaarde bloeit elk iieizoen kouien er nieuwe vorbutoriagen het leduntal gnat dan ook Bteeds vooruit eu bel volgend jaar xal er reden zgn om met grooten luister bei veertig jarig beBtsun te vieren Men icbrgft uit Monster Hedenavond had de oitreiking plaat vnn de bronzen medaille gescbouken door de Znid bollandicbo Mnaticbappy tot redding i Hn schip brenkelngen nan den bootanmn van d i Tor Heijde gpstiitioneerdü reddingsboot Nic eman Ook de verdere bemanning dor boot wa tegenwoordig om hun deel te ontvangen van de Robinpr Mnie 8 40 7 86 tioucia Monrdrurlit NiowwtrVirk CRpditü Ittirt jnlHoi 8 47 8 14 7 46 9 01 7 86 9 10 It lcrdiiiii Apülle Vifiuwyrku k M jordrwli t i lO 6 18 6 86 6 S9 uuiiii 6 86 6 87 7 E6 8 09 8 81 Ouiiew 6 60 6 64 uu tVwnlKD 6 69 7 03 8 18 Utrrrhl 6 18 f 8 88 8 41 f f Kaïr AmaterdaBB jotula A n t Mlam G 8t 8 81 9 96 37 8 14 De burgemeester der gemeente leidde de plccbtii jlioiii Hg wees op hi t zolt üpoll tjrende van de Uiajt der bemanning van vi w red lin a boot io bet algemeen en io bei bgzonder op bet rerdieostelyke van de redding op 7 Dac 1893 Daarna decoreerde hg den 68 JHrigeB schipper en reikte aau de bemanoiog de toegekende premin o r eeniHn dankte aangedaan voor de hem toe geüBcht iinderscbeiding De burgemetvter gaf daarop te kennen dat de leeftgd vao den gedec reerde hem weldra zou aoodzaken rost te iie iK n en geloofde ia den 2en ntuurmnn ceo wanr lig opvolger ta zien Een talrgk publiek wooude de plechtigheid Nanr aanleiding vao klachten over het fait dat de col ectenr der Staauioterg vóór of gedurende de trekking der eerste vier klassen loten of gedeelten van loten reserveereu en dan den verkoop staken ofschooo zg nog voorratd hebben heeft de directeur der Staats loterg f enoemde cxiliecteura uitgennndigd hem binnen 14 dagen te willen med deelen bet doei waarmede die reserve geschiedt bek aau tal leien of gedeelten dat in de vericbÜleude klaiseu doorgaans m reserve gehotiden wordt en welke bezwaren zouden ontstaan wanueer de eheele voorraad dadelgk bg den aaovaog der loterg ten verkoop beschikbaar werd gesteld KeclatDe biljetten Tegen don heer T uaotelmagazga De Ster te Zwolle ia volgens de iZwoUcUe Ct proces verbaal opgemaakt wegens het in stryd met art 440 van het Wetboek van Strafrecht doen verspreiden en ter verspreiding iu voorraad bebben van drukwerk zoogeuaamde reclamebiljetten welke in een vondanigen vorm zgn vervaardigd dat ze oppervlakkig op muntbiijetten van tien gulden gelgken Omstreeks 1900 dergelijke biljetten welke nog niet verspreid wareu zgn door de politie in beslag genomen Met nigemeeue stemmen op één na werd tut lid van den Haad te Capelle a t IJiiiel ge kozPD de heer Wdlem de Jong Waarom driukt men Ren profegsor te Uiizel geeft op deze vraag het voigoude antwoord De hoofdoorzaak van de gewoonte om te drini en is des raeuscben uohi tot niu lperg Het eerste glas bier smnakt eveumin als de eerste sigiiar do nieuscben drinken omdat anrieren diinken Hieft men zich eenmaal aau b t drinken gewend dan is aan redenen om meer Ie drinken geen gebrek De menschen drinken als zg van elkaudfr afscheid nemen en zg driukan al zg elkantfer wederzien zg drinken alt zg hongerig jjn om den bont er te stillen y g drinken wanneer z tj gegeten hebben om de eetluit op ie wekk n Zg diinken als het koud is voor verwurming z j drinken als bet warm is voor afkneling Zg drink n ali zij iliperig zgn om zich wakker te houden zg drinken als zg fieen slunp bebben om in te slapen Zg driukeu a s zg treurig zgn zg drinken nis zg vrooijjk zijn Zfj drinken als er iemand trouwt zg diinken hU er iemand begraven wordt zg drinken om kommer nood eu ellende te vergeten zg drinken om verveling te verdrgreu Zeker een zeldzaamheid De Ariib Ci merkt op dat ann K A Meister te Zulplicn wieu voor ruim veertien jaren wef ens bijzondere omstandigheden deze orde werd ontooinea bü kon besluit nu opnieuw de Militaire Willemsorde 4e klefse is verleend P OXiXTIEI GEVONDEN VOORWERPEN Gudeponoorde en niet afgehaalde voorwerpen der mannd Maart 1896 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 35 9 69 10 11 8 68 8 48 10 16 11 80 1 81 4 88 4 47 6 Een ouder tuk van een gouden oorbil eeu hoepel twee sleuteU een R O kerkU tk een borsteltje oen portemornaie inlKitidend eeoig geld eeu knipmes 2 rorankraoTieD eea koperen ring een kistje inhoud garei baod sp dden een gouden oorkuopje mei zwart si en tJH pen pet een beursje een hondenpenuiug No 55 4 vloerkleedjts een tiraio lederen sigareukoker en gouden horloge slentrl i een gondeu kru sje met gouden ketting D gevonden voorwirpen van de maanden September October en iNorembnr 1895 en niet door de verliezers afgehaald zgu ter besebikkiiiir van de vii dit mei inachtneming van art 2014 H W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel ioo ieiyk geopend van II l uur m morgens Gouda deu 4 April I89G De Commissaris van Pjlitie W N VAN GAUDERBN HuileolHHdsch Uverztcht De heer Bourgeois heeft geantwoord op de Kilerpellatie van den heer Alype over de Egy ti che qnaeatie Ook ditmaal wat bet antwoord met veel meer dan een parafrase op den bekenden tekst de rechten en de eer van Frankrgk Oe heer Honrgeois wees er op dat do houding van Engeluod in de Egyptiache qnaeatie iu Europa eeu steeds toenemende onaaugename stemming ve oorzaakf Hg achttn hei deo pliolit van Frankrijk geftteund door Rusland oni de handelingen der Eugelscbe regeerjng ter sprake te brengen De Rnssiaohe en Fransrhe commiesarisseii voor het beheer der E iyptische schuld bebben ontslag genomen en dat zal d aanleiding wordeu voor een nader onderdook Frankrijk wilde de verj ring niet laten ingaan eu vreesde dat de voorgenomen expeditie de bezetting toi in hei oueindige zal verlengen Niet om Ëngelands plaats in Egypte iu te nemen maar om de integriteit van hei Ottomauische Rgk ie verzekeien heeft Frankrgk de zaak opnieuw ter spnike gebracht Öe regeering zal optreden ter verdediging der rechtun van alle mogeudbedeu eu vraagt het reiirouwen dtr Kamer waar het geldt de belanyeu drt rechten eo de eer van Fratikrgk te verdedigeii en deu wereldvrede te handhaveu Nadat door den hrer Chiirmed eeu poging gedsHu was om het onialag van Berthelot in velband roet de Egyptische qaue tie te brengen werd met 309 tegeu 213 stemmen vertrouwen uitdeaprolfan in de regeering Een paar Italiaaosche officieren waaronder majoor Prestinari die het fort Adrigat tageii de Abeasyniers veidcdigt bebben doeu weten dat de Negus naar het uiden is getrokken met ui zijn Rassen bebu ve die van Tigre en dat hg te Nef asja is aangekomen een plaati die op 9 nur afstand van Vdigiat op deu weg naar Mukatie ligt Gezegd wordt door de Abe isynier dat deze terugtocht n toe te ficbrgven aan liet sluiten vun deu rredo met Itahe maar io werkeiykboid moet de oorzaak gebrek nan Invetiemiddelen geweeat zijn Dorpen vau inboorlingen van Agame eu andere Ifludijtrekin zonden deswege verbrand en geplunderd 7ijn Deze bewering btaat erhter in lijnrefhte tegenspraak met de inededei IIngen o a van deu iiigeiiieor lig dïe ten zeersie de wg e roemt waarop ite Abeosynische troepen van proviand worden voor ien Nieltemiu maif men uit do aangeliaalde berichten de gevolgtrekking maken dat de ItaItitneu vuorloopig met lust worden gelaten door de Abesiyniërs Daarentegeo bigven de Dertvijchen de belegering var Kassala voortzetten De commandant raajoof Hidalgo eeinde in dato 28 Maart dat uedert G uur des morgens geïocbton werd tegen den vijand De verliezen aan de zijde der Italianen waren oveowel van weinig boteBkeni één doode tn vier gewonden Hui uieaws omtrent de expeditie tegen de Derwisjeu wordt zeer schaersch De emir Osman Azrah is te Swarda aangekomen en naar Int iioordo i opgerukt met het kenuelgk doel om U Egyptische verbindingslinio aan te v ilieD irtreolil 7 59 WoardoD 8 11 Ottdtjwatar 8 19 ttouda 8 38 Deze linie is vevstorkt De Moodir der Derwivjen tad Uoogola is io de richting vau A boa Faima opgerukt Eeu aautal Bi itscha officitreu vartrekt uaar Soeakin waar vermoedaHik reeds zeer spoedig de operatiën zullen beginuea Meo berekent dat den 12u dezer al ds troepen en het mat riaal i W dy Halfa znliea gecouceutreerd zgn fa een maaod tgds zat dus alles vervoerd üo over den afstand van 800 mglen die Wady Haifa van Cairo rcheidt want bet l evBl om alles gerred ta maken voor de expeditie werd deo I2eo Maart ontvangen Eenige Engelcb Kaapsche bladeo doeo dezer dagen bei govde werk regeeriog en volk iu hei moederland te waarschuwen i Q hut gehoor geven aau de opruiende tavl vau de Boeren hater De Cape Times die een voorvachier ie van de Engnlsehe suprematie m Zuid Afrika vindt t onvortitaudtg pre deoi Kruger te willen dwingen tot hervormiugen die hg zoo kori na den aanslag op de Republiek niet kao tofsiaau zouder dad l k door de burgers afgezet te worden Mat eeu ultimatum te dreigen ware hoogst gevaartgk vi het rou tot oorloj leiden en lat ware eene misdadige dwaasheid i f Chamberlain zou zgne bedreiging weer iu moeten trekken hetgeen aiindar misdadig maar weiiiij minder dwaat zou weaeu Als Chamberlaia d i niet iucag moest sir H Robinson of de Kaapacbe regeeriug hem waarschuwen Dö Afiicaii Telegraph spreekt van de sentimenteele grieven der iiitlauders en ziot met vo oeoing nmar ten onrechte mecuen wij dat het Eogelsclie pub iek o er die grieven eeo verstandiger oordeel krijgt Kene Eugelscbe expeditie zou in bei eioJ wel ovarwinuen luofaten luasr de onheilen naren uiet te overzien De Afr kaanders moeiten dt Engelsebe regeerinK de ware gevoelens van Zuid Afrika keub iar maken eu a s de Kaapsche regeeriug het pailement had byi augeroepeu dau zou er uu geen iwytef be taun over die gjvoeteus Dit blad steL dr Jame on aansprakelgk voor al de troebelen eu teveua voor de moorden en deo oorlog in Matabilenlaod De opstand der Matabelun neemt grooter afmetingen dau men aanvankelijk vormend had Bul wvyo eo Gwelo zijn io veiligheid wordt er verklaard Maar een later telegram uit Bulnwayo geeft een bericht dat iu tegonspraak slaat met deze beweerde veiligheid Verscheiden blanken ziJn met groote woede door ds Ma a belöu atDgevallen zegi bet telegram en alle blauken zgu vermoord De Ëugolsclien beschikken tot nog toe niet over een troppenmnciit die beu in staat stelt krachtig aanvallend op te treden Zg luuetm ich conceutreerm in du voornaamste plaatsen ten einde die tegen oveirotnpellng te vrgwaren Hei sveutoeet zenden van seo aantal Trauavaalsrhe bargers zou derhalve voor de blanke bevolking iu Malabeleolaud vau hut grootste belang zijn èu omdsi elke holp welkom sul zijn èa omdat ds Boeren weten beier dau iemand andere hoe zg met de iotaodsche bevolking moeten omgaan Brieven uit Gouda HET OlERWiJS m mU GENEEMERitAD Beschouwingen van een Leek I Daar beta in Nederland gebruikelijk it dat hei onderwijl geregeld worden door eekeo in bet vak en dus in ons land iedereen bovuegd ia een woordje mee te spreken over het onderwg ga ik ook maar eens mijne l eBcbouwingeu teu beste geven Voor ditnianl over e op te lichten avondschool voor ambachtslieden Reeds dikwijls heb ik mg afgevraagd wtiarom overal de avoodacholHU uiet veranderd in am bachtflscbo eu iu practische inrichtingen voor haudwerkeu zooals onze jd dat meer en meer eisclit oil zooals ook reeiN in de verschilleoda enieputofl van ous land is geschied Ift Sl 10 64 7 4S 4S 1 49 11 t Nu moi in Gmida toch aan t veranderen giog wu dit folgoBi mgo leoken oordesl het eenige waarvaa msD voor de toekomst heil kon verwachteD Wg weten on toch al sinds tisDtallen van jaren dat eene teekeoBehool hor DDttig op zich self voor het ambacht niet voldoende is TeekenoD is TOor isdar bedrgf de onmisbare voorbereiding maar daarmede moet de prakigk zoo spoedig niogelgk in Terband worden gebracht Jln wat zat onze avondsehool au wordto Onze EdslAcbtbare Heeren dis hst tocb s nten wsten wisten hei bigkbur nog niet c t oogenblilt toen eg de zaak regelden De i sprak van een ambachtascbool de ander T 1 sen teekenschool de hesr H die zich Llykbaar de raoeics geeft van er zelfs wetten op na te lisn rangschikte ze onder middetbaai oodsrwgi hetgeen eene verklaring uitlokte van den Voorzitter dat deze school geen M O en tocb ook wel M O was enz Hoewel dit laatste slechts bgzaak is wit ik als leek wel £ eggen dat ik mg aan de zgde van deo heer H schaar lo omdat ds Regeering alle ambaehtsonderwgs onder M O rangschikt 2o omdat het ioe ieht is opgedrigen ui een Inspecteur TftD hei M O aan den heer Dr v Egk 3o umdai de Rsgssring ontheffing most vsrlesnen van het in stand boudsb der tegenwoordige inrichting Tan het M O Aangenomen na dat hei weniebelijk is de avondschool zoo te vemndersn all thans is getcbisd betgeen ik als leek niet toegeef waartoe dan de bewuste bepatiog dïe onzen Raad buitenaf zeker in een ongunstig daglicht moet hebben gesteld Ik zeg buitenaf want in Gosda stoort men zich bigkbaar niet aao zolke buitengewone beslissingeu Ware de Avondschool een wsrkelgke Teekensebool geworden dan zon van zs f een Vakleeraar san hei hoofd daarvan komen te slaan Maar nu dd er Terichülende vakken vao M O onderwezen zullen worden wat beeft men zich nu wel voorgesteld van ess practioui Uit hei teruggenomen besluit zal menigeen w l hebben opgemaakt dat sommige raadiledso zich in het geheel niets voorgesteld bebben en er blikbaar niet ernstig over hebben nagedacht £ d aan zulke Gsmeenieraadateden worden de zorgen toevertrouwd voor het onderwgsineene stad tad meer dan 20 K 0inwoners Waarlijk hst wordt tgd dat men in iooda de oogen eens ruim open zet om ts zien aan wie meo EJjne belangen io banden gesft 1 Doch ter zake wat verwacht men van een PracticQS lees lesraar in het tsekenen P Dat hy bat teekeneii goed tob zijn recht zal laten komen Tosh wel niet want dit hangt niet van den Pirsetear in de eerste plaats af maar van den leerur in het teekenen En als dsze flink in zjjn vak is moet hij dau niet ds ruime band hebben en nitslaiteod zich met zgn vak bezig houden in plaats raD ook Dog veraniwoordelgk te zgn voor den gehselen gang van zaken Of als men hem ilechts weinig tesoren opdraagt Terwaebt men dan van eea Lesraar io hst TeekeneD bjjzondereD aanleg om esne talrgk bezochte avondsebool te besturen Waaruit is den Gemeenteraad zalks gebleken Een EdclAchibare sprak zelfs ven een Kamergeteerde Ik zal niet ooderzoekeD of de spreker wel weet wat een Kamergeleerde is maar ats dit staat op den Directeur der Avondschool dan weet heel Gonda thans welke waarde te hechten aan de woorden van zulk aeL Gemeenteraadslid In ds eerste plaats gaat mü als leek het ondsrwgi ter harte ik heb zelf da Avondi chool alhier bezoobt eo herinner mg nog zssr gosd deo voorbeeldigen geest die er steeds besrchie en de vordsriugen die er toen gemaakt werden al waren de eischeo niet zoo hoog all thaos en dan rug ik waarom de benoeming van een man onmogetgk gemaakt die sjjo sporen ali Direc nr der Avondschool verdiend beeft En wat als on eens volgeoi bst ssrste beslait geen d Teekenleeraren voor ds zware tuk van Dire enr geschikt bleek fa wat dan Dan zoo do Avondaehool die thans zich wat orde aangaat met ieder ander in dsD laade kan meetso esn janboel worden on dit openbaar onderwijs daarom kunnen afgeschaft worden Was dat lomi da toeleg Gurns zal ik overtuigd worden Tao minder boozs bedoelingen maar als ik at het gesproiv ens in de beide raadszittingen naga kan ik nist anders dan dezs vraag doen wantikzosk nog steeds naar het waarom BurgarlUken Stand GEBOREN 2 April Hetmauus Johannsi nudsri B T A Menlman sn G Yslibuii i Elizabeth ooders H Agten sa J M Boowman OVERLEDEN 2 April A Tolboom 6 m R Gtasbsek 86 j ONDERTROUWD 3 April M J Rsni iag 28 j en M G Knapen 22 j J Verhosff 33 j an R Klopper 40 j J un Os 24 j sn A P Hornei 20 j 2 Hst Bureau van don BargirlgksD Stand zal a s Maandag 2e Paaschdag Tan dei voormiddags 11 t t dsi namiddag 1 uur geopend zyo tot hst doen van a Dgift6o Tan Gshoorto en Ore iydea FANTAISIE HOEDEN A van OS A Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amslerdam Vorkn slotkra 1 Vl lUüV 100 ÏS 100 8 8 A 3 1 82 62 97V SV a 104 58V 80 80 JO 20 IU 1 KÏ V 451 790 616 607 00 6SI loó iOo Ui u 51 BO i 100 100 UO 8 69 U 109 05 1991 161 101 48 51 5ïVs 160 99 61 63 77 101 101 1 0 100 142 ISO 1 108 103 U 12 l 16 107 78 78i j 105 108 3 4 14 199 200 106 108 103 1 102 118 1 118 1 3 168 i 34 i 4f 1 35 i APBIL fTKoiaLiNB Gert Ned W S l j dito dito dito S dito dito dito 3 HoNGAa Obl Üoudl 1881 88 4 Italiï Iiiachryving 1862 81 5 OosTZN Obl in papio 1868 dito in zilver 1868 6 PoifTUOiL Oblig mat coupon il dito ticket 3 auBLANu Obl Biaaenl 1801 t dito QeooDs 1880 4 ditobyaotli9 188 4 aitobijI opel8SD 9Ü4 dito in oud leen 1888 dito dito dito 1884 ü SpANJZ Perpet schuld 1881 4 ToaKBiJ Gepr Oonv leen 1890 4 Gec loeiiing serie 1 Gec leeninj serie J ZuiuAf Rïp V obl I80i 5 Maiioo Obl Buit Sch 1890 fi Venezuela Obl 4 onbop 1881 A USTEKDAU Obli ratieu 1895 3 KoTTBaoAH Sted leen 1894 i Nai N Afr iUndelsv aaiid Arendib Tab My Certificaten DenMaatschappij dito Arnh Hyputhoekb paudbr 4 Uult My der Voratoiil aaud s Gr Hypotheekh paudbr 3 Kederlandsohe ban k eand Ned Haadelmaa h dito N W Pac Hyp b paudbr Rott Hypotheekb paudbr 3Vi Utr Hypotheekb dito S j UoaTBNa Ooet Hoiig bauk aaiid RusL Hypotheekbank pandb VuBaiKA Ëquit hypoth paiidb 5 Maxw L G Pr Lion fiert 6 JJbü HoU IJ Spoarw My aand Mij tot KipK V 8t Spw aand Nad lud Spoonvogin aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 189 dito iTALiE Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid ltal 9pwmy A H obl 3 l oLEM Waraohsu Weonen aaud 4 RusL Gr KusB Spw My obl 4 Uallische dito aaod Faatowa dito armd 5 Iwaiig Uombr ditu uand 5 Kursk Cb A ow Sp kap obl 4 dito dito oiilig 4 AwEBiKA Ceut Pac ap Mij ob 6 Ohir North W pr C v aand dito dito Will 8t Püttfr obl 7 Denver Rio ir Spra eert v a Illinois Central obl in oud 4 LouÏBv k NttBhviileCort v aand Moxiiio N Spw Mij luh p o Tï Miaa Kansas v 4 pet pref aand y York Outario Wost aand dila Peniia Ohm oblÏR 6 OroKon Cah lo hvp in f oiid S St i ftul Mmn ïr Mntiit i bl 7 i ri Pat Hoofdlijn obli t 6 dito dito fjinf Ooi lo hyp O 5 Janau Cftu aouth Curt v aand Ven o Rallw k Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus Mij aand RottLrd Trumweg Mjtnts aand N ed 8lad Amstordam aand 3 Htiid Rotterrlum aand 3 Ueloie Stad Aiilwerp nU87 2i i Siad Brussel 188B ï i Huso Tbeiss Regullr JosellBch 4 Oostenr Stsatsleening 1880 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nkh Wfx IW Hvp Hpobl eert ADVÜRTENTIKW Getrouwd JOHANNES SAMDEL BKHTÜS BOLSING £ N COBNELIA HELENA TAMSE die tevens bannen harteiyken dank betuigen voor de belangBtelling en vriendschap bjj hun huweiyk ondervonden Hartelijk donk ook namen wederzijdsche Familie voor de vele bijjken van belangstelling by on hawel k ondervonden W G VAN URIESTEN C VAN DRIESTEN Akkina OoMda 4 April 1896 KEUKENMEID Door huwelyk van de tegenwoordige vraagt Mevrouw db JONG SrnoTSMAN tegen AUGUSTUS eene Bekwame KEUKENMEID g negen huilwerk ia verrichten Gouwe C 167 Donk er om H beste ndfes voor FolOjiralie is II C vail Slavercil R 4AM hoek NONNKNVVATEIt 10 Povtivttpii 1 stulis e ti i tin glaeó uUerH uetle afwerking Wen Moidt verzocht p t HKHK It lt ttt ii uir UËT Maüazun van aORXNCHËM Deze THKEEN worden nigeleverd iu verzegeldü pakjes van uy twee en een half t u een Ned ons met vermelding van Nommer en HriJ8 voorzien vau iievonstaand Merk volgens de Wet gedopo IJneerd Zich tot de uitToeriuf van geeerde orders aanbevelende J BHEËBAAUT LZ ICEaNIÜ DKPüT dertiJDsteHaagacliöüeschuit TANJ ART8 E CASSÜTO C3 O U ID A i x MAANDAG i en WOËNSBAG H APRIL ITIET te Consulteeren Slode Aitikelcn t ii Uaroeeiiiiftoii op elk gelneJ HAUTES NOUVEAUTÉ FOURNITUIIEH voor NAAISTERS en KLEEUMAKKllS bekeitft ffoed oop eu soUde IIIJIMK S KTKKRIi J OLACÉ HANDSCHOENKN t KOUSEN nokken Itlouien Trieoli Kfiiiicu til l anliisie Scbnrk ii enz enz WISBRUN LIFFMANN POOL S Groene Olie iB een iamilte geheim eu heelt duizenden genezen van 15 li e u xrLat i e Ic STRAMHEID in de LEDEMATEN SPIE REN enz Ook voor Brand en Snywonden aangewend geeft deze olie verrassende uitkomsten Flacons met gebruiksaanwijzing 40 cents by J tan OUE Kleiweg No 2 Gouda Zser Nette Gesteendrukte worden GELEVERD dooi A BKIi KNA eo Zn Aanbevelenswaardig itja lic GEIMPUflTEEKDE SIGAKEN MANILLA a 4i Ct p slok IIAVA A a 8 Cl p Cogoae fin Bois 1 40 U LItu U OOONAO ntt BOIB v nd SmUU Aaonyai Ijrordl tM mfln wnflda b mw4a tMMbu kb b uter Inkoud Toonrira VAN HAKBL HOOa rcotOtMh f 1 80 D WllMU t ki k v til H J V WANKUM MËLKERT Ooithavea in hot SIGAUENMAUA iUN M SAOÏ PUIKE ODDE f SCHIEDAMMER GENEVEE HDPiijJil Merk t NIOHTOAF Verkrggbjutr by i Jz M PEETER8 N B AU bewijs van eolitlioid ii cachet on kurk ateeds voorzien van den naam dor Pirms P HOPPE A ilerwpge bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDiplouia Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposiiion Chtcafjo 1803 is het Vcrd lbei o iii l DniivuH liurst lloniii Exlniri MELIANTHE mï Dt Machinale Fabnek DE HONIUULOICM VAN II van Schuik Co gevestigd te HOravenhaye Oe n middel ia of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het i OHHHKHHOEPEIjIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vole en verscbillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONJUmOEL IJK do stroiigate hoest en verouderde borstkffillen Dadeiyk ua het gebruik der MELIANTHK doet zich de weldadige invloed geiden Het groote debiet en de vele attesten uau de MKLIANTHE bewe en zjjn de orertaiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flaconu van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebroiksaanwiJKing voorzien van mn Handelsmerk gedeponeerd a d Itechtbank te iiravenhage W Verkfögbaar h E H A WOLFK Drogist Maikl Gouda E H VAN MILD Veerstal U 120 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C BATELANO BosUop ü v WUK Oudw n r A Het beiu onichftdilylute eo g makkelykflle poetsmiddct voor Hevraa O vooral dtmei en Klnderechoenwerk il de Appretuur van C M Htttltr L C iT V Bertli 8euth Str 14 Men lettaicoed M S op naam en fabrlekamerk Vtrtririlur ky Haarin Wlalitlter In lelieiiiwirh alteterlem etvvee Ml int aenerael Diiet fcj W ItrUnaaa Araha