Goudsche Courant, maandag 6 april 1896

Woensdag W pHl J S96 No 0035 35ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 A Izonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tuestand op bezorgdheid leDpynen kortom Waf s da b Hta inwrünng togen Jjclit nai Hb om lirt Lendenpg m m tegei pÖBea van alInlii aaid Yat tl etMlllltHaaliUwaailaat a s fj Aiifcer PaiBlxpeHer in ieder liuiagsiui Wat l i deo wonlaacehoodan Pu 60 oeat 76 oeat an f Ü5 de flaaoljVoorhandao ia da maeata Apothaliaii en bq Ad Riolitai Oo la Bottëniain Te Oouda b j A en DE LAAT e Markt WOLFF Markt A 144b 1 VAN SON apotheker OPENBARE VERK00PIN6 Ie GOUDA ten overstaaa vau den Notarib G C FORTUUN DROOfiLEKVKU op WOENSDAG 8 APlilL 1896 des morgeus te elf ur n m bet Koffiehuta iHAaMoNie aan de Markt vau Nü 1 Eene mEOESBLEEESIlIJ 2 WOONHUIZEN WASCHHÜIS ERVEN eu BLEEK VELD staande en liggende achter den Kattensingel te OmiUu met een uitgang door eeue Poort of Uang naar dien Singel Wyk U No IÖ9 groot 8 Aren 1 Ontiare Ta aanvaarden I Juni 180G No 2 Ëeu goed onderhouden ruim ingericht WOONHUIS met WERKPLAATSEN KRVE en GROND aan de WestzüJo vu den Uaam te Gouda Wijk O No 415 groot omstreeks 2 Aren 50 Centiaien To aanvaarden 1 Juni 139G No 3 Een goed onderhouden flink beklant WIKKKLIIUIS en ERF in de Watesteeg tü Gouda Wijk b No 64 metdeugenieonschappelaküu eigeniioiu van een gang daarachter Te aanvaarden 1 Juni 1896 No 4 Een goed onderhouden Kaaspakhuis mei olzonderluke BOVENWONINÜ eu EKF in de Walesteeg te Oouda Wyk F No 68 Te aanvaarden 1 Mei 189G No 5 Een UUIS en ERF in de VValoiteeg te Oouda Wiik F No 74 Verhuurd by de week voor 1 40 No O en 7 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN auu de Spieringstraot te Gouda Wyk F No 70 en 77 Verhuurd by de week No 70 voor 1 20 en No 77 ioor 1 40 Nq 8 Een onlangs gebouwd en ERF in den Zak te Guuda Wyk L No 273 Te aanvaarden l Mei 1800 No 9 Een HUIS eu ERF in den Zak te Gouda Wyk L No 258 Verhuurd by de week voor 0 80 En No 10 Een HUIS SCHUUR en ERF met een stuk GROND daarachter aan den öroeueweg te Gouda Wyk L No 139 groot 1 Are 29 Centiaren Verhuurd by de week Toor 2 25 De porceelen zyu de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren eu op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te zien Nadere iuliclitiugen zyn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FOHTÜIJlJ DROOGLEEVER te Gouda armAVlNKEL C p EUXX N kclMNKLIJKI Sr ii MVi RVKRrj ii ClII JllWHl WA fS IIF i N Agentuur by de Firma Wcd UOSM AWIviiimda Open bare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 13 APRIL 1896 des VOO middags ten 11 ure in bet t aië IJkt ScHAA BoHlM au den Kleiweg ten overstaan van den Notaris Mr I MULRVA llt l Waüilliixteeii v s EEN HUIS gemerkt L U8 met SCHUUK en KRF aan den Groeneuweg te Gouda kadaatev Sectie O ao8 2250 eu 2505 ter grootte vau l Are 3 ï Centiaren Aanvaarding 1 Mei 1896 Nadere informatiëu geeft genoemde Notaris ISraüs Moordrecht De Notaris H GROENENDAAL ML te Gouda is voornemens op WOENSm m DAG 22 APRIL 1896 des morgeus i mn te Moordrecht in den Zuidphispolder aan de Uouwmanswouing aan den Middelweg wyk A no 49 bewoond geweekt door wj en den ïleer J vAJf dün Dool in het openbaar te verkuopen om Contant Geld 1 Aftands donkerbruin VEULENPAARD l tweejarige donkerbruine RUIN 10 gekalfd hebbende KOEIEN 2 PINKEN 3 KALVEREN 7 VARKENS 3 ZEUGEN 8 DIGGBN 30 KIPPEN eu 1 HAAN TENTWAOEN BRIK TILBURY BOEREN WAGEN drie ieligi KAR KRUIWAGENS TUIGEN en SCHOUW De voorraad MEST Houw en MelkgtMeeilscliapprn MEUBILAIRE GOEDEREN als TAFELS STOELEN KABINET KLOK KASTEN LEDIKANTEN BEDDEN met toebehooren KACHEL GLASen AARDEWERK Te bezichtigen op den dag der verkooping vau des morgens 8 9 uur Nadere informat ën geeft voornoemde Notaris GROEN EN DAAL te Oouda OPENBARK VRIJWILLIGE vi kkoopil g De Notaris J P MAHLSTEDE te Ihrgambcckt ia voornemens op DINSDAG den 21n APRIL 1896 des morgens teu 9 ure aau de Bouwanswo niug no in bovenberg onder BERG AMBACHT in het openbaar te veikoopen H Kalfkoeien eciiige KALVKIIH Tilbuny Boerenwagen Tuigen llonwe i Melkerijgofecdschapiieo en andere Hoet entte Goederen FEANSCHE STOOMVERVEEIJ Cheuiisck Wasscherij VAK II OPPRiXlIFJillKU W Kruiëhnde JRoUertiam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer VAN OS r Z Specialiteit voor het stoomeu eu verven vau alle Heereueu Dameagarderobën alsook atle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het stoom u van pluche mantels voeren bout enz Üordgneu tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode gevjerid Alle goederen hetzÜ gestootiid of ireverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgeus staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekou zyn de prijzen 25 gedaald Te stoomeu go deren als nieuw aflererbaar iü 8 dagen te verveu goedereu iu eene week q otitidscxïe WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ Algemeene Vergadering nn H H Aamleelliou lers op l 4lM KISI 23 APItlL des namiddags 1 uur iu het llótel DE ZA I M te Gouda NA AlLOOP tüi beliandeling van EEN VOORSTEL TOT OVERNAME DER CONCESSE W H Aoadeelbüuders zullen worden toegelaten op vertoon huuner aandeelen Ü C W vao der LAARDz Directeur H er ii eii Kinder KLEEDING MAGAZÜNJ Lange Tiendeweg II 40 iii viiiigcii een groote en Klegaute sor eering mm EN JONBEHEEIlErGOSIÜUES Ü mi Saisuns Paiiialuns Coinniuriiepakjcs enz Grootste keuze KINDERPAKJES Speciale inrichting voor OOEDMUBS naar Maat gegarandeerde coupe éaubeveleHll POLDEEMAN PETIT Lange Ticndewey D 40 ONDERLINaE Brandverzekering Maatschappij voor BEBOU WEN MEUBELEN en KOÖPMAK SGOEDERËN Uitsluitend vo or de Gemeente GOUDA BESTUUR Mr M M SCHIM vin uhb LOEFF Voorz U J NEDBKHOBST Seur Ouder Voorz i N VAN KHLMPKN A JONKEK Kz U STUAVEB 0 O SPIT eu A van REEDT DOilTLAND Admiuistruteur tieceMgd W nmTIISfKX f SS Deze Maatschappij werkt ouderling doch herverzekert alle posten op zeer gunstige voorwaarden bij solide Hollaudsche Miiatschappijen waarvan contract tet inzage VERZEKERT Gebouwen waarin geeu bedrijl oor t 0 70 per duizend Meubelen m die gebouwen 0 80 Winkels en bedreven zontler gevaar 0 90 Meubeleu en Koopmanegoedereu dnarin 1 An dere poften zoo biliyk oiogelgk Nadere inlichtingen te bekomen by HBT BESTVUM Sto 02 20 10 O O tcLiezauSt ciESTA FETTEk Gouda Utrecht Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTEBCHT d niorgesa ongeveer ten zeven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezeu goederendienst bestaat ook eene zeer goed loope retagelfgenh Ul voor Patsagiera naar UTKECÜT en tusschengelegeu plaatsen ISaiitoor Xieuwe t eerstal e Agent H J IIOEUBI EiS BOÜDSOEE WATEBLEIDIl UATSCHAFPIJ Geabonneerde wordt herinnerd de betaaldagen zijn van 1 tot en met 8 APRIL De Directeur l C W VAN DER LA K Dzn üouda Druk vao A Brinkmjlm ümn BINNENLAND GOUDA 7 April 189G Zfkere plantsïsrvauger C t B die beden morgeo naar Harderwyk lou ertr kkeD ooj dienit e ricnieu by het O I Itger bad gisteteoBvoud kootprI ftdrookeo dat hjj met de politie in aarsking kwam B die zicb al dadeiyk als een veclilersbaas deed keoneu iel de agaiit die bem in bewaring wilde breDgen aau met dat gerolg dat er een hevig gevecht tuBtcbeu ben beïde plaats had Het gflToIg waa dat de ageut ia e Ju vinger werd gebeten waardoor by een hevige woiide bekwam doch eenigeo tyd lalor werd hg toen lu arrest gebracht Hij ia heden aan de militaire aotoriteiteD orergelererd Dat mag men nog eens populariteit noemeo Te Capelte a d IJ sel is icmaad met algemeene stemmen op één na lot lid van deu ge meen leraart gekozen By bei departement van Kolouiê B is het volgende van Zondag gedauteekeude telegram van dea Qourerneur Geoeraal ootrangeo iGaneraRl Deykerboff ontving bericht dat Toekoe Djoban dan pretaudeDt suitau np 3L Maart verzocht bad naar Groot Atjeh Ie komen daar by ons verlaten bad en dat Panglima Folim te Laupiaaog i c De Telegr maakte Zondag te Amsterdam bet volgende particuliere telegram bakeiid Toestand Aljeb zoo ernstig liat de vrouwen der ambtenareQ en militaireu zich aau booid der oorlogischppeo begaven € Daarentegen onloug het Hbl € bet volgeode telegram Toestand bevredigend Toi koe Oemsr versterkt bet düor hem bezette gebied maar neeat eene afwachtende houding man Uet bericht omtrent loopgraven om Ole Ieh wordt officieel tegengesproken Er zyn aanwytingea dat de vyaudelyke benden iu getalsterkte afnemen Nog drie bataljons staan gereed ter versterking van onze troepenmacht op Aljeb c Naar voorts de Tel uit Batavia vernam was het 9e bataljon met generaal t ettel eergiater vertrokken volgde bet Ge gister van Semarang en zouden de 5r 7e en 2e bataljoDB weldri velgen Naar t oordeel viin railitsire autoriteiten zou rolgecs dat blad de 111 I llll IMMIM m II FEVILIKTOX ülilUIMM BI £ n van de mnnutn dio zy onder uit ds boot haalden sprak mtt flauwe stem lij had niets aan all oen hemd on oen broek hy schoen roods bojanrd want men r ag by het heldere mannlicht dat hot vochtige haar dut over zijn gelaat hing grijs was Op welke hoogte van do kustsiju wy gestrnndPvroeg hg Hoe heet het hier Daneshöld Mijn hoofd was hot nauwelijks hoorbare antwoord Ik ben koud Ooef my een doek voor mijnhoofd Er was aan het strand geen overvloed van duulcen voorhanden maar een der omstsndera ontdeed zioli van zjjn mantel en spreiddo dien over ten geredde uit Hij trok do kap over zyn hoofd en ziju gezicht heen om EÏch Irgüs den wind te besohuKen ea een ander van do geredden een jong moiisoh die geheel en al gekleed was als ware hy in zee gesprongen tonder dat by den tyd had gohad om zich voor te bereiden haastte zich hem te helpen Hij scheeo wel een vriend nsar de beüorgdlteid die hy voor den ouden man had te oordeolen maar mogelijk wai hij een bediende of miisohion enkel een tocbtgenool Belde waren passagiers geeu msiroEon Ik wilde bom gaarne naar eene goede herberg Aljeb reden geven tot erustige Nauwelyke beeft bet Nedcrlaudscb TaaUen Lvtterkandig Congrei zyn eersten omzendbrief verzonden of reeds ontvangt het da meest verheugende tydingeo van belangstelling Zoo meldt men uit Gent dat er daar fel gewerkt wordt om si de Gentscbe vrienden aan te zetten hel Cocgres te Antwerpen by te wonen en dat zy minstens met honderd zullen zijn Uit TrausvsaI zelfs zal eene afvaardiging naar Antwerpen komen Ds Rubeosstad zal van baren kant als naar gewoonte bare vreemde gasten feestelyk weteu Ie outhalen Een duur viscbwater Eeo rechtsgeding dat U van jareo geduurd heeft is deze week door den oppersten rechter in Engeland het Hoogerhuia beslixt Htt betrof het fischrecht iu een etroonapje van 120 meter lengte dat de grensscheiding vorms tusticben de eigendommen der beide partgeu eu waar roms zalmen worden gevaiigoa De eerule rechter verklaarde zich nadat elk ongeveer f 2500 koateu had gemankt voor onbevoegd en gaf bun tevens den goedeu raad bet geschil in der minne by te leggen en beiden broederlyk in hetrêlide water te vi sohen Maar bÜ de pleidooien baddf D de advocaten 70ovete batelykheden gezegd dut de gediugvoerenden van geeu verzoening wilden w ten Er werd voartgeprocedeerd by de juoeneBencb die deu eiseher gelyk gaf Maar in boeger beroep werd bet vonnis vernietigd en teruggewezen naar een andere Kamer der Bankc Deze wees den eisch af eo niet beter ging bet in booger beroep De eischer gaf hel uiet op msar bracht de zaak ten slotte voor de Lord Zonder goed gevolg oAter hjj w rd tevens in alie gereebfako ten i roordeelil die lot f 92 000 waren gestegen en mod bovendien nog zyn advocaten en procureur betalen En om welk een belaog Het viscbwaler was vroeger verpacht geweest en die pocht bracht toen f 25 op En sedeit is de vi eb er nog in verminderd zooala uit bet proces is gebleken Ken bnitsBl stuk Mvn meldt uit Den Haag Iu het groole huis op dun boek van den Kneuterdyk en de Rooge Nleuwstraat betwelk gedurende vele jaren niet bewoond was en tu huur was aangeslagen was sedert eenigon tyi werkvolk bezig met herstellingen Naar men hrangen als er liior iu dou omtrek eene is Ik houd eene herborg eu 7 ij ia mot ror vanhier zoido Kavonsbird Wij zulten hem good verzorgen Do wagen kwam diobtor bij en de man worder in gebeurd De jongeling wildo volgen maarvooraf groep hij de bni d vnn Wilfred Lester Het lijdt geen twytel mijn vriend of wijdtnkon u naast God het leven Ik hoop u taternog inniger miJTi dttnk o botuigen dan ik er nutoe in staat hen Toon hij sprak hoordo men dst bij oen gentleman was zyn toon was bijzondor aangunoant en aan zyu ttccent herkende men den fijn besolianfden man Een dorde volgdo hen in do koets het was een matroos wiens hoofd twaar gewond was on de wagen reed daarop naar Zeomansrust Ravenabird was vooruitgegaan om hen te ontvangen Wilfred Loater deed nu eene niouive oproeping en had weldra vorscbeidone mannen eu daaronder weder Bill Gaud om zich verzameld Neen Diok ik noem je nipt modo zeidü Wilfrod terwijl hij een van hou afwees Waarom niet f vroog de man Ik bon sterkgenoeg Ik ben veol gozondor sedert die ziekte vanverleden lojner Hij was mogelijk sterk gonoeg maar hot toheen wol dat Wilfred Lester eene andere reden had om te weigoren hsm mede te nomen De man bad oeoe vrouw en zovon jonge kindoreo Ik wit je niet mede hebben zog ik Gaterug Diok I Wij hphben geen tijd te verliezen Nauwelijki had Wilfred Léslor deze woorden geuit loeo men in de verte een luid gegil vernam varaam wai het buis bestemd voor een Zweodscbeu koopman dia met een Hollaudiobe vrouw gehuwd wai eu zicb iu het vaderlaud kwam vostigea De reamdeliug was aelf herwaarta gekomen om naar een geiobikt huii te kyken Eerit bad hy bet oog op een der andere kapitale boekhuizen in dezelfde straat maar verne mende dat dit prachtige buis noch te koop nocb te huur was trad hij in ouderhandeting met den gemachtigde hier ter stede van deu buitenslands ver bly f houdende eigenaar van hel eerstvermelde pand op deu Kneulerdyk Ook dit zou hy liever in eigendom dan iu huur bezitten De gemachtigde telegrafeerde hierover ain dsn eigenaar die echter niet tot virkoop genegen was Dieuteugerolge werd de huur vaitgesteld men zegt tegau eau prys vau f 2500 s jaars et huis moest ten spoedigste voor bewoning gereed gemaakt worden d ar de familie het tegen M i wilde bttrekkeo Ër was vrel te doen en weldra werd de ledige ruimte door tal van werklieden bevolkt De voorgevel werd opnieuw geverfd eu in alte vertrekken hadden de schilden timmerlieden gaiaauUggera de hauden vol Nu en dan kwam ds aauitiande bewoner zich lelt vau den stand dar werkzaamheden op da hoogte itellan Men teskent hem als een man van tuaschen de 30 en 40 jaar niet groot vau gestalte en gebroken BollaDdscbsprekeDde Dy deed dao verschillende aanwgiingeo zeide dat gobelins londeu komen voor de wanden eo voud d ruimte lu deu achtergelegeo stal wet wat beperkt voor eyuo paarden en rytuigen Een groole kamer werd afgezonderd ter plaatsing vao huisraad en meubels die in afwachting van de groole verhuiaing uit het buitenland eo uit magatynan hier ter stede gezonden werden Deze aan den Kneulerdyk afgeleverd arti kelen werden in de woning door eene vrouw in oi tvatigst genorasn en in het daarvoor bestemde vertrek gaborgeii B een tweede bexoek van den Zweed vraeg een d r patroons van de werklieden aau zyu lastgever eenige inlichtingen Die vreendeling dis naar men zeide te Stockholm woonde eo voorgesteld werd iemand te zyn die zich terugtrok uit eene handelszaak met behoud van aandeel io de Actiea GssetU schaft waarin de onderneming wai omgeset vertelde toen dat hy in een der grootite hotels te Amsterdam logeerde Nadat informiitiëu daaromtrent te Amsterdam ingewonaen geen resultaat hadden opifeleverd werdsu inliehtiDgen te Htoekholm gevraagd waaruit bleek dal Het waren jnmmerkrcton zoo als zy reeds vroogor vornomen hadden toen de eerste slacbtolTorB van het schip worden gespoeld het waren geitno wanlioopskroten ook geene augstkroton maar kreton vao schrik zoonla wij ze zouden slaken als wij gehoe onvorwacht in oen koud bnd gedompold worden Wat is dat f riop raon van alle kanlfu Degenen die de vraag deden slaakten kort daarop toon zy de oorzaak wiston eoo kroel van ontzetting hot was eene klacht ol medegevoel en afgryzen Da voorspelling van deu geredden matroos was htilaas al te spoedig en te zoker bewaorbeid geworden Hot Bohip WM vorbryzold on sloog in het water uiteen O nu kon de ruddiugshoot woder dienst doon Nog eene reis on wio weet hoo vols slachtofTors er nog gerod kondon word n Voor dat de boot den derden tocht kon ondurneroen zoudon de overigen do eeuwigheid zijn iogogaan En do reddingsboot stak w ler van wal en ondernam opnieuw den gevaarlijken tocht onder luide toejuichingen Miuir zy redde slechts één monsrh A j word mot kracht toruggeslagon en was op Itet punt om ie zinkon loon er eon oogonblik wlndstdte kwam on zy nog eene poging wilde wagen was er goeuo ziel meer te reddtin I golven haddon zich van hare prooi meester gemaakt Welkt ge beimzinnlgo macht bad de gomoedoren der ormc schepelingen zoo eousklaps tot bedaren gebraoht Toen allo hoop nog niet verloreii was bad nwn van allo zijden jammer en wanhoopskreten vernoraon on nu er aan geene rodding meer to donken vlol on de moedigstcn de hoop opgaven heerschto or rust on kalmte op het schip Was dit niet eeo vreemd versohyniel J£r waren de man ook daar ODbakeud was Tarwyl het werk aau bet huis op den Koaaterdijk werd voortgezet kwam de Zweed andermaal eeu kykjo nemen on toen hem werd mtdtgadMld dat men hem te Stockbola niet kenda varwonderde by zich daarover niet daar hyayne woonplaats bad in eeue der voorsteden vao Zweden s hoofdstad by name opgegaren Per telegraaf daden de lasthebbers daarnaar Dodcrioek n toen het antwoord luidde dat da persoon in qnaeatia ook daar ter plaatse geheel onbekaad was toen gingen da oogen open eu kwam men tot ds ontdekking dat men met een flaascbentrekker ran de rgste oort te doen had Alias wees ar op dat da slowa Zweed bet buis had uitgekozen tot arbsidaveld voor tyoa kanstg epen dat t ham gelakt wm h t kerkvolk in huis te krygao om loodoanda aan zyne soliditeit te doen gelooven en dat al het geleverde tn de woning was gelokt om t er spoedig weer uit te dragen wat dan ook met vale artikelen g beord is Waarheen Dit vorderde eeu onderzoek van de politia dia etrgisteren met de uak in kennis ward gesteld Dientengevolge ii de bawaarster roorloopig aangehondeo Ér wordt ermoed dat men hiar ta doeu heeft met een vertakking van de nvrftrta btndec die een oortgelyk bedryf elders iu bet land heeft oitgehaald Het spreekt ran self dat in bat huil oumiddelJgk bek werk gestaakt is De huurder was too rojaal dat hjj de meeste rerrielitingen binneuehuis die len laste van den buisbeer komen voor syne rekening uam om niet afhankelijk te sijn van den kuisbeer en eenmaal ce fs aanbood f 50 000 te depnneeren ten bewyie dat by er goed voor wai Behalve de wcrkbaien moeten nog eeniga fabrikanten de ilaebtofiers van deze opliobting tyn geworden een groot étabtisiament hier ter stede is daaraan onikomen omdnt de leverancier gewaarschuwd werd juiit opliet oogen blik dat een wagen vol Mlonartikaleu voor het hois ter ontp akking gereed iiond De Zweed ia sedert niet meer naar de vorderingen van bet werk komen sieu De vrouw een byna 75jari e isgisteravood uil de Toorloopige bewaring ontslagen en beeft de wyk genomen naar llotterdam waar man denkt dat de hoofdzetel van de bende gevestigd is Reeds loo voldoende gobleksn ayn dat de bedryvera niet van vreemde nationaliteit zyn al was er een onder die tebter de schermen de hoofdrol speelde De meeste handelaren dis totdnivar lebade babben geleden door liet listig optreden van den quasi buurder sullen vermoedelyk achade versohoidone mensrhen aan boord die op een vorledun vol overtrodingon terug csgeii ttoiamige had don groote zonden op bunoo rekening weinige verkeerden in diou staat van voorbereiding dol zy den dood met kalmte te gemoot konden gaan Van waar dan dio kalme kinderlyke beruitiug wat was er hot geheim vau Ken vao de passagiers een predikant bad voornamelijk veel toegebraolit om de ougelukkigen die berustiiig eu dat vertrouweu te sobeoken Toon nlle hoop verloren was en men den ktrijd tegen do woedende ulemcnten moesf opgeven riep doze brsvo man alte sotaepeliogen in do groote kajuit byoen HO wees ben op do genade van Chntlus die ook in deze laslato stonde niet uit lou hlyven hij bezwoer hen dat zoolang zy nog slechts eene minuut te levon badden de hoop en de gelegenheid hun bleef om door don KaÜgmaker lot tod ts gaan God zelf verleende hun die geltgenbeid Ily berinuorde hun dat don moordenaar aan het kruis genade was geschonken hij de d heu opmsrkon als zij er mogelijk vroeger nooit by hadden stil gestasn dat Jezus toen Hij op aardo was allon die tot ham kwamen had naogenoaion dat Hy hun nooit hsd gevraagd waarom zij lich niet eenlor bekeerd hadden dat Hij hen nooit de voolheid hnooer sondeu had verweten maar dat ijoa genade te overvloediger wts geweest naarmate do schuld swaarder was Ji zui nsm nu nog evi n als toen slla zondaren iu gonsde asn vervolgde de preilikant Hij was nog de zelfde liefdevolle Heiland die er zijne grootste zaliglioid in stelde om zondsron te vsrlossen indien tij slechts vol geloof tot Hem kwamen niets moest ben verhinderen