Goudsche Courant, woensdag 8 april 1896

nitgesloten die wel degelgk in eigan onderhoud geregeld voorzien En bat is len gegronde grief fageo het on werp dat op dia onrechtvaardige Ditstnitiogen niet is gelet zoidat aan A bet kieirecht wordt onthouden ofschoon hg in galgkc ja in betere om tandigkeden verkeert dan H wien het wordt toegekend Zoodra uien een grens ttejt en de Grondwet eisebt éfu trens zat de getrokken Ijja altijd iets wtllekeurigs heb beu Er zollen altgd per uoeo zijn die haar wel niet bereiken maar er zoo dicht tot nnderea dat in bun aitsluitiag eenige hnrdheid gelegen is Dat is ecüteronverrngdulgk ean grens dia niet een scheiding maakt is geen ernstig grens Maar geheel anders ia ket met de bargers die wel degelgk binnen de gestelde greni bier eigen onderhoud c vallen maar enkel wordsn uitgesloten wegeni de wgze waarop d regi eriog da grens gelieft Ie omschryven E n wetgever die zulke voUtrckt niet altgd juiste grnnïen trekt behoort te waken dat deze niet in verkeerde richting werken Hg behoort het bewgs toe te tnten dat de gevolgtrekking welke hjj uit zekers uiterlgke kenteekenen afleidt in bepaalde gevallen niet opgaat Dan alleen znl men erkennen dat de regeling op rechtvaardigheid ia gegrond en niat op willekeur flat antwoord der ragaering moge aan dien eisi b voldoen Het ontwerp kome niet in be handeling dtn na zooveel mogalgk te zgn gezuiverd van de aangawezen gebrrken De minister Van Houten die voor zich de eer opvordert dat by dtio grondslag van eau goed kiesrecht t eerat heelt geformuleerd torne in zgn gewijzigd ontwerp dat hg daaraan niet een evenzeer maar iu andere richting gebrekkige uittuering wil go an dan hg 7gu voorganger verweten heeft Naar do Apeld Ct c meldt komt Apeldoorn in aanmerking voor de vestiging der Uykskweek cboot voor onderwgzerepden Of tot de ve tiging aldaar besloten zal worden znl echter afhangen van de sanbiediugen die door het gemeentebestuur aan het Kijk daartoe gedann zullen worden in dezn zank zal de ge11 eenteraad aanstaanden Vrgdag b sÜNsing nemen en v io da gelegenheid om bij particn lieren pension voor de kweekelingeu te verkriigau Het blad kan hieraan toevoegen dat l y eene eventiieele oprichting er volstrekt geen vrees behoeft te bestaan vour da opheffing der Rgksnormaallessen aldaar Van de Veluwe meldt man t volgende Voor obgavear een halve eeuw waren bier dut wil zeggen te Beelsum Renkam Oosterbeok LattgSo ren Eerbeek Loenen Beekbergen Apeldoorn VaaHsen Ëpe en Haltnm aen honderdvgftigtal papierfabrieken in werking die aille düor de waterkracht der tatrgka kristalheldere beekjes gedreven werden Wat vonden toen vele banden erk in die zoogenaamde papiermolens Hoe is dat sedert Teranderd Thans bfstaan er lioogitens vgfen twintig 11 eer en wel voornaraelgk te Apeldoorn en te Keibeek Da grootste helft zjjn evenwel machinale fabrieken waarin eiken dag ook e nachts wirdt er doorgewerkt enorm veel papier gemaakt werd Het eerlgda roo geroemde en veel gebruikte oud Ha1lnnd ch geschept schrijfpapier woidt tegenwoordig noch hier te lande noch in t bnitenlarid Indië en enkele andere streken uitgezonderd meer gevraagd t is geheel door t machinale verdrongen De buiten werking geBtelde pfipi irmolens worden mees alle tot wasch eu bleekeryen ingericht waartoe zich deze dank zp het heldere bronwater uitmuntend leeneu Op den 17 Jannan vertrok da Nederlandsche taakboot lïremerhaven uit Baltimore met 4000 ton petroleum iu da tanks met bestemming uaai Antwerpen Drie dag n latar ochnot de wind naar het Wlnterdienst 1895 1896 CODOA ROTTIKBAH tilrvctc Siioorwcgverblndlngen met GOUDA 1 14 11 31 l 8 11 46 11 51 1 44 IIOTTIRDAM 8 15 10 7 15 7 10 1 10 88 10 36 10 41 10 4 7 46 OOUSl DCN HliS OoLiU 7 1U i B5 9 0 8 87 10 10 10 0 11 11 11 11 1 17 3 86 8 47 4 45 i V 7 14 7 4 J 1 1 54 1 54 1I r M 7 41 8 47 11 01 11 40 4 57 01 10 06 2 Ze iii 7 53 66 U IS 11 4 08 U 10 15 uurl S II7 8 08 11 17 1 01 10 l nllige 8 18 il l3 87 10 07 10 48 11 81 11 41 1 06 1 57 4 08 4 17 5 15 5 67 7 44 i ll t ll 10 31 11 46 oor D A u TUCHT t 05 10 19 10 57 11 48 l iO 11 14 1 37 11 18 1 45 87 10 51 11 45 1 10 3 01 e O II l A A MSTIKDAM 10 01 K tl 11 10 U OI 1 1 18 Bli ii ta Nootdorp Lai henduD en Bleintk Iiuliveg ei Hetwiilorp looi gsittld frordeo door teru at der afgtleverda goederen dur op Uit tkd de politie de berjtkBmera der goedt rea zya ufgesbtau teueÏDde eetie Dadflre beicbikkiaK ofer den inboedel Toor te bebooden Omtrent dn rump te Ocndermonde bericht bet Hbl fan Aotw c het Tolgeodo De PAftHchfeesten zlJn hior giiterenmiddag gestoord door eeoe ichrlkketjjke t diag die in eenige minuten t jd de geheele bevolk iig in opBcbuddiag bracbt Eeue sleepboot die op de Schelde aaby Moerzeke rier schepen de rivier afbracht was in de lacht gesprongen Ër waren talryke doodiin ea de ecbepen waren in stokken geslagen en gezonken Diu tgding wafl genoeg om velen onter stadgenooteo de weinigo kilometer die de plaats der ramp ran Dendermoode scheidt iu beast te doen afleggen en met ontzetting rernam men dat in t verbaal belaas oiets overdreven was De sleepboot lYirginiec kapitein Tulpiock aan f ene Antwerpscbe firma toebebooreode bad vier schepen op sleentouw Twee lagcu wtarskun n den stoooier h t eene wat m t zand en h andere met bout geladen Aebter db boot werden nog twee andere schepen gesleept Op den sleeper bevonden zich op bet oogenblik dat deze Moerswke voorbijvoer verfcheidene peraooen nameiyk de stunrmau de macbioiflt de zoon vau den kapitein alsook vier kinderen vau dea schipper wiens vaartuig rechts van den sleeper lag Op dil laatste vaartuig stood kapitein Tulpinck aau het roer terwyi de schipper zich naar lyne vrouw in du kooi wildi begeven Het schip Ünks vau den sleepor was bemand net dsD schipper dieuK troav en diiekiudcreo Allen bevonden icb op het dek Terwyl de groep scbepen koo statig langx da pcbilderacbtige oever over den kronkelende stroom voortdreef onder het gezucbl van de stoompyp der Virgioiet terwyl de schepelingen en hunne kinderen zich in hetkeerljjke lenteweer verlustigdeu werd seosklapa t en vreeselgke slag geboord en een schok ge oeId die de weinige personen welke ziob aan do oevers bevonden moet hebban doen zen De ketel der boot was gesprongen Hebben de opvarenden ook den slag geboord dea schok gevoeld t Valt to batwijfelen 7 zullen den tyd niet gehad hebben Vier banner werden als kaatsbalten in de boogta geworpen om verminkt vermorzeld op den oever aebter de boomeo neer te komen De schok deed het znndschip bersten en unmiddeliyk ia de diepte zinken Het houtiobip erd ook ftedeeltelijk in stukken geslagen doch bleef op zyu lading dry ven De schipper zijne vrouw eo hunne drie kiuderen werden door den itchuk in de Schelde geworpen waarin z deu dood vonden Het getal dooden bedraagt dtirtten Kapitein Tulpiock en de patroon vnn het andere hcbip bleven behouden Slechts drie lijken werden tot hiertoe teiuggevonden nameiyk die van den stuurman en van den uiachiuist en dat van eeue scliippcrin men vond ook nog een dooden houd De andertin worden opgezocht Zcoals wy hooger t gdcn was fenu grootH Tolkemanigto aaustouds ter plaatse gekomen Ook het parket van Denderuioudo en de gendarmerie van Hnmme vgii naiir de plua a der ramp gesneld om auuitouits een or derzoek in te stelten Uit dit ondervoek bleek dut de verbrüzeld gcbepeii Ari8lo 4 schipper Hnygehaert en Père Baptiste c schipper Van Hoeck verzekerd waren De stoomboot was xulks niet Hat houtsohip is snvonda rraar Dendermond gesleept en tot nsby de Vrerbrug gebracht Nadere byzouderhedeu luiden ionda Moord ruuht Nieuworkirk Capello Hoit inlnm 80 H 7 7 85 7 32 7 1 7 46 7 5 5 8 40 8 47 8 54 8 01 io 5 67 Oapullu Vieuwerke k iluordroch t Qouds 1 10 6 1 I ll i n 6 01 1 6 84 0 uu la 5 35 6 37 7 15 8 0 8 11 Uu le 6 50 6 4 W ocrcli D 5 58 7 0S 8 11 ntriiohl 6 18 t 8 88 8 41 f t N ir Amittrdatn Uouda 8 87 hTilua e 81 t 14 8 11 I l De ontploffing had plaats tusschen Vlntsenbroek en Haasrude ti r plaatse ganaaiud Tfi Kielr De vier Igkeo werdau gevonden op den oevtr De zoon van Tolpinck lag met open garetau borst Schipper Vnn Hoeck hoewel niet dood is K gekwetst aan bet hoofd Hg wordt verzorgd by den beer de Neef agent van den ftleepdienit De tyken zgn naar Moerseke grbracbt Drie viiscbsrs zgii aanstonds naar de andere lyken beginnen te zosken en worden hiario geholpen donr tairyki oeverbewoners Het is een moeilgk werk daar de stroom sterk is Die opzoekingen zgn voor zooveel wg tot biertoe weten vruchteloos gebleven De j Virginiei is geheet in tukken geslagen an het zandschip steekt slecbta met hetacbjergedeelte boven wa er Kapitein Tnlpinek was ook door den r chok iD het water gevallen doch heeft zich zwemmende kunnen redden De Virginie sleepte de aihepea niet naar b ven unar kwam van Dandermonde naar Vlasienbroek waarvoor zg beitemd waren Da boot hoorde zooals hooger gezagd 9 toe aan deu heer Jollet maar wa voor zes maan den door kapitein Talpinck insgelgks van Antwerpüp afgehuurd Schipper Van Hoeck op wiena vaartuig kapitein Tulpioek zich bevond in de schoonbroer rau dezen laatste De schok der ontploffing died Tulpiock m het met zand gevulde ruim vallen terwijl V a Hoeck overboord werd geBlagen D eerste kwam hy het zinken van bet orhip büvfn tegelijk met de brokken van het uiteeugerukte vaartuig De tweede kon zwemmende den wal iiareikeo De vrouw verdronk dus in de kooi De dooden zgn de stuurman en de machinist van de Vi gioie da zoon van kapitein Tulpiock de vronw van Van Hoeck en hare vior kinderen eu schipper Huygebaert met zgur vrouw eu vier kinderen Totaal dertien dooden De brokken van d Virgiuie gzaren platen buizen en stangen werden 3 tot 400 miBter ver op den oever terug g vonden Al die vo trwirpen zgn verwroagen nis waren bet verfrommelde stukskena papirr De schepen die achteraan voerden hebben voor zoovial wg tot hiertoe weten geen let sel bekomen Uehalve dts leden vad hel parket en de gendarmerie van Flamme zgn ook de beer de Vuyst conducteur en zgn rivierwachten inngetyks ter plaatoe voor het ambtelijk ouder nek Op het gezonken schip is een Mgnaal geplaatst De overlevenden zgn door het parket ondervraagd Het Handelsblad c hoopt dat de regeering haar kieswetontwerp niet onveranderd zal la ten maar door bet aanbrengen van wgzigingeo toone dat zg niet blind is voor de ernstige gebreken die in baar arbeid zgn opgemerkt Het blad taat het stelsel buiten bespreking maar in Hat str lsel mott uaar zoo volledig mogelgke tospaRfing van den grondslag worden gestreefd dien minialer Van Hoaten ook alB dsn juistea aanueenit toekenning au t mrecht aan hen die zich ea hun gezin onderhouden Het Hbd c erkfut dat da minister inderdaad in di richting in werkzaam geweest Hg heelt gezocht naar waarborgen van zekere mate van stabiliteit vnn ta enmmstandigheden De eischen daartoe in bet wetsvoorstel geatclH kunnen alle de gewen chte waarborge opleveren maar daartoe mouten zg ten slotte nlle ook neerkomen op het iolgven onder de kiezers an zooveel niogetgk allen dio geacht kunnen worden zich en de bunnen uit eigen middelen te onderhouden Kn hierin nu zondigt het ontwerp in menig opzicht IJg elk der in artikel 1 opgenoemde soorten van kiezers kan men aanwgzen en is aangewezen dat die om chrgviag te eng is Door do gMtelde eischen van verhulstijd TiD den duur dur dienatbetreltking van de soort van bezit van da wgze waarop de capaciteit is gebleken worden tal van personen 11 15 10 17 10 85 10 54 il Ol 11 08 11 11 11 84 8 61 3 17 4 16 4 47 7 6 18 81 10 16 7 10 10 1 3 84 05 6 17 7 1 8 48 10 17 8 0 4 48 5 1 6 8 t t 9 U 8 U 4 47 10 16 U tO 8 81 4 85 8 35 NNO het werd itormweer met zware zeeSo die over dek aloegen Nu was er tosschen de petroleum tanks en het kolenraira voor dt ketels ean sotveoaamde cofferdam dat is een compartiment bestaande uit twee sier dicbt op elkandti geplaatste dwar aohutten waartussebau tot aan dok water is De cofferdam moet hier disast doen ali patroleumafsiniter want komt er eao lei ia de tank dan moet als de coffeTdam aan de zyde van bet koleurnim goed dicbt is da brandbare olie in bet water ia plaats van in het kolenruim te recht komeo Om negen uur s morgens van dan 20UeD bemerkte men dat da petroleum die door dan coöerdam zgpelde in bet kolenruim te raoht kwam eu daar de daurao van dat ruim niet hermetisch sloten zioh over de atookplaats verspreidde Weldra dreef daar een laag petroleum en ten slotte ontflamde de vloeistof Alle pogingen van machinisten en stokers om met zeilea matten zwabbers enz den vlam ta dooven mislukten eo tea slotte begonnen ook de kolen in het roim vuur te vatten Er bleef nu niets anders over dan de atookplaats te veriateu of zich levend te loten braden De stopkleppeu van de machines werden goslotan en de machinekamer werd vbu de stookplaata afgesloten door de deur in bat waterdichte schot te sluiten De peilglaxeo warden stuk geslagen om de stookplants vol stoom te zetten en de voedingmachine te werk te stellen ten einde bet water dat door de peilglazen en elders weg geblazen werd aan te vollen Hierdoor verkwani men nog het leibraudon van den ketel Aan vuren uithaleo wai onder deze omstandighfiden aiet Ie denken Vooral had m n gezorgd dst er bg voortduring eea flinko straal water op de brandende mnasa in het kolenruim liep Toen werd de atookplaats afgeitloten en alle gaten en raten waardoor locht kon intreden werden dichtgestopt Meu dacht ni t beter of deze maatregelen zouden toch niets baten daar aan petroleumbranden weinig is te doen De Looten werden buiten boord gezvranid gereed om te strgken doch daar men door het stil staan der machines geen stuur had beukte de zee bet fchip alsof het een klip was en sloeg de eeue boüte na de andere stok Ue 34 opvarenden waren in erii positie die 700 hncbelgk nas als waarin ooit eenïg zeevarende verkeerd kaa hebben Elk oogenblik liep de ketel gevaar te springen of de petroleumtank te ontploflen en zoo dat niet gebeurde dan was er kans om door de z e verzwolgen te worden Tot middernacht bleef de toestand onveranderd toen kreeg men een stoomHchip in het zicht seinpijleo warden afgestoken maar er werd geen notitie van genomen de stoomer vervolgde zgn koari Na nog ruim een paar uur tiisschen hoop eo wanhoop gezweefd te hebben kwam men tst da ervaring dat de stoom den brand op de atookplaats geheel en het water dien in het kolenruim grootendeels gabluach bad Meo bluseh e die nn geheel en toen ging roen het water uit de stookplaata scheppen waarna er een vier en twintig uur verliep eer men zoover was dat men du vuren weer kon asnsteken o grootste voorzichtigheid mosHt worden in acht genomen want de olie bleef aan het zgpelen en doordiong alles Men zette koers naar New York en kwam daar behouden aan maar had al dien tgd in den toestand van deu man verkeerd dm uit een pijp zonder dopje korte tabak op een geopend kruitvat moest zitten rooken Onlangs vroeg iemand aan een ander oi hij een defiuitie van reclamesc kon geveu waarop bg ten antwoord kreeg Reclames zgn gidsen die den weg wtllen wgzen o ar het nuttige goede practischa aangename die trots stormen ragen wind aneenw of hagel zich toch op striiat wagen op de wegen tegen de muren teg m de ramen in openbare vervoermiddelen en op houderden andere plaatsen meer naar een gewoon menscb nooit van zgo leven denkt of hoopt te zallea komen die door Aan i evaDgeD 1 October TUd van Greenwlcli 1 S 0 57 10 04 10 11 10 18 10 87 8 05 7 1 7 5 8 06 8 13 8 11 3 48 4 5 S 41 8 50 4 08 18 80 0S 5 31 7 3 3 10 8 8 4 10 9 50 O O II D A 11 0 9 10 8 17 6 17 8 14 6 41 47 4 7 5 04 5 11 5 80 9 48 i 9 58 4 40 O O U D A 1 48 1 68 l i 8 06 8 18 8 15 l I OS DIK HAAG Hags 5 51 7 10 7 418 30 9 88 9 4610 1111 8 11 151 8 8 441 58 8 43 4 15 5 17 6 08 7 5S 38 Vootb 57 lO lT 1 41 t 14 Z ZeKW ll 10 81 1 55 ZeT M 8 10 48 1 06 6 89 lO OH Onudi 6 83 7 50 8 13 9 9 56 10 1610 4 11 05 11 451 17 3 14 3 16 4 13 4 43 5 47 6 0 8 88 lO I Stout te Bloiiwijk Kruuwsg to NootdOT Leiduhendaiii u Hakandorp U T E o H T o O ü D A Utraolit 7 5 10 11 84 n 0 8 10 3 514 48 6 86 7 50 6 0 9 0 10 34 Weardoo 8 11 10 18 11 1 4 1 0 3 1S 10 54 Oudawalar 8 1 10 81 i 4 84 9 8 Boada 8 18 9 84 10 4 U OT l tl 3 414 37 5 10 7 09 8 15 8 419 4 11 10 AH8TIKDA H O U D A Amatlnlaiii il 8 10 10 4i 1 15 4 10 S l 1 i 9 4i Goada 7 11 9 04 10 14 11 11 8 80 5 10 7 46 t 49 11 10 Btoppan to Bloiawyit Krniairtg O Koolderp Loldaeliaiidaiii en Hekoodorp dornman en basehaafdeo gelaerds eo oobaacbaAfdeQ worden betaat eu bekekeu en gewikt en geirogeo die de lichLgeloovigea de goedhart gen de ondoordacbteo en de wiapeltarigen ge roakkelgfc bannen mialeiden maar die door bezadigden behoodeoden en nederigfu rerfoeid en gewantrouwd worden die ban TOedael trekken nit han weergalooze triditioneele vanzelf aprokende pedanterie mear die onherroepetgk itarveo ata ze de meaichan of een dwaalspoor brengen Nu dacbt de ander zoek dat zaakje DO maar eens uit t Maar bg wist nu toah wat reclamei waren BuUenlaodscli Overzicbt Ëen groote macht Ddrwiseheo bedreigt Morat evenals het fort Helaib aan de roode Zee een ander korps is aangekomen te Kokreb 50 myieo ten westen van Soeaktm daardoor tal het ooodig orden ter versterking een bataljon naar Sottakim te zenden BIgkbaar maken der Derwiacben zich gereed tot een aanval op de erschanste Egyptische posïsn Het rapport van da gemengde commissie oit bet Amerikaanicbe parlement waurtan de cODclnaie luidt tot aanneming van de Cubamotie van d n Senaat is door het Uepresentantenhuis met 244 tegen 27 stemmeo aangenomen De Fransche Senaat heeft Vrydag willen inhalen wat hg Dinsdag verzuimd heeft Do interpellatie van den heer Bardonx was ge eindigd zonder dat een motie werd voorgesteld Het incident is gesloten c zeide de voorzitter en liet den hamer vallen Dit werd hem door enkele seuatüreu zeer kwalgk genomen hg had d discussie ootgdig gesmoord zeiden zg Eo bun woordvoerder de senator Milliard kondigde tegen Donderdag een uieuwe interpellatie aau De regeering moeit dien dag de interpellatie vau den heer Alype in de Kmuer beantwoorden Eu zoo werd de interpellatie in den Senaat daa Vrgdag gehouden De heer Biaieuil stelde voor de interpel talies uit te stellen tot na de varantie daarmede vereenigde zicli de regeeriiig Oocb de Senaat was utrijdlustig eii verwierp dit voorstel met 159 tugou 12 stemmen De heer Milliard hield daarna gn interpellatie over de Ëg7ptI che quaeatie Ëo de beer Bourgeois verklaarde daarop niet te kunnen antwoorden bg had Dinsdag alles verteld wat te vertellen wiis en iets nieuws w a er niet gebeurd Redenen om te herhalen wat hg Dinsdag in den Senaat en Donderdag in de Kamer had medegedeeld zag bg niet De heer Milliard vondt dit zeer ongepast naar het schgot Tenminste hg stelde eeu motie voor van dezen inhoud Da Senaat acte nemende van de verklaring der regeenng dat zg niets kan toevoegen aan de vroeger gegeven inlichtingen en vau meening dat die inlichtingen onvoldoende zgn weigert vertrouwen te stellen in de regeering Ëen formeel votum vau wantronweu dus De Senaat nan dit aau met een meerderheid van 70 stemmen En de ministers verheten de znat om over bun houding te gaan beraadslagen Da Sansat vvrdaaijde inmiddels zgn zittingen tot 21 April Dit is nu voor de tweede maitl in weinige maanden tïjds dat de Senaat eeu motie van vertrouwen tegen de regeering aau neemt Ën da regeering besloot voor de tweede maal zich daaiaan niets aan te trekken maar stil te biyven voortbeheereo Daartoe heeft de regeering in zeker opzicht volkomen het recht Niet alleen heeft de Kamer bg herhaling en over hetzelfde pont als thans de Senaat Donderdag nog met groote meerderheid baar vertrouwen in de regeering uitgesproken maar ook de houding van dpn Senaat zelf geeft haar een wapen in de band Dinidag een interpellatie bonden zonder blijk te gaven van wantrouwen en Vrjjdag diezelfde interpellatie nog eens overdoen om een motie van wantrouwen te kunnen aaouemen ia al een zeer ronderlinge parlementaire manoeuvre Met wantrouwen zagen in Engeland de liberale da door de tory rogeering aangekondigde schoolwet ce gemoet maar bat reactionnaire ontwerp door sir John Gorst deze week ingediend overtreft varre hun slechte verwachtingen Eenstemmig laidt bat oordeel der liberale pari afkeurend omdat zg in het wetsontwerp niets anders ziet dan een doodelgken ilag toe te breagen aan de onafbankalgkbeid der School Boards en dit tevens een bedreiging is tegen bet vourtbestaan van hnt onderwjjs departement Tegelgkertgd bestrgden de radicalen bet plan van sir John Qorst omdat daardoor sectori che fcboleo bevoordeeld worden ten kosta van eohdlen die onder het toezicht der burgerg staan Om de volle strekking vaa bet wetsontwerp te begrepen moet meo rekening houden met da ontwikkeling van bet schoolwezen in Engeland gedurende de laatste 26 jaar onder het telsel der selfstandige School Boards Flink met de eischen des tgds overeenkomend schoolonderwyi beitaatin Engeland eerst sedert 1870 Na is hei doel van het rdacttonnair wttaoniwerp den grondslag van bet ouderwgs te ondermgnea en zoo achgnt het waarlgk dat voortaan het niveau van de volksecbool zal worden verlaagd Voornametgk richt zooals gezegd het voorstal zich tegen de zelfstandige schoot dvarheden de School Boards Zg heeftdeze die uitstekende diensten bewgieu niet op maar zg brengt ze onder het toexicht van een nien re door de County Council i of de Borough Council t te benoemen schoolautoriteit die de volle beschikking zullen hebben over de staatssabsidiën en zoomede ovar de scbooluitgaven welke School Boardic verlangen Ja deze nieuwe achooloverbeid heeft het recht v u laatste instantie in alle sohoolzakao kan dus het leerplan regelen en orient toezicht uit op de scho en In macht stelt het by na het ondj rwgsdepartement in de schaduw Het beheer over de schootaangelegenheden gaat dus uit de handen vau een ooafhaukelgke vrg door de burgerg gekozen autoriteit over aan eeu bestuur door den graafachapsraad ingesteld Daar zich bg de verkiezing vac den graafschapsra d dikwerf sterk kerkelgke invloeden doen gelden staat te verwachten dat deze ook iu de nieuwe schoolbesturen den doorslag zullen geven Een hunner gewichtigste volmachten ii dat zg naar godduuken de sommen mogen verdee en die hun naar den maatstaf van 4 ah voor eiken leerling eener zoogenaamde vrgwillige d i confessioneele school nit de staatssabsidie ter beschikking wordt gesteld Zg kunnen van deze volmacht een te gevaariyker gtibruik maken wgl het wetsontwerp de bepaling opheft dat geen school meer dun 17 ab subsidie per schoolkind mag ontvangen Aau de nieuwe schoolautoriteit worden verder de beschikking over alle credieten door do parlementen voor cbooldoeleinden verleend toegewezen ti rwyi zg ook da schoolinspectie uitoefent Wat onder deze omstandigheden ran de zelfstandige School Boards moet worden kan men zich voorstal ten Nieuwe autonome School Board mogen ook verder niet worden verkozen Bsooemïng der onderwg ters geschiedt eveueeus door de ouder geeatelgkeii invloed ttaaude nieuwe besturen Één uitstekende bepaling heeft bet ontwerp van sir John Gorst de leeftgd voor het verplicht schoo bezoek wordt van 11 op 12 jaar gebracht Overigeus draagt bet allteu kanmerken van de concessie door lord Salisbury gedaan aan de Angticaansche bisschoppen Van haar kant zal de oppositie alles beproeven om bet voorstel by de behandeling in het parlement nog enkele der achadelgkate kanten te ontnemen Zy hopen daarby nog op de medewerkiug van eenige liberale unionisten die niet geheel hun vroegere beginselen onder het boudgenootschap met de tories hebben verzaakt Wie weet of aanneming van bet tcboolont werp door het partemeut waaraan wel niet te twgfelen valt niet het bagin der ontbinding van de tory uuionistische regeeriog wordt De telegraaf heeft het ovorlgden gemeld van den vicepresident der Z A Republiek geueraal Smit Dit bericbtl zal in ons land mtt leedwezen vernomen worden Niet alleen omdat hg eeue heldenfiguur ii uit den vryheidioorlog van 1881 maar omdat hy iu 1884 toeu hij mot president Kruger ea ds dn Toit ons land bezocht door zgn ai ntrekkeiyke eigen cliappeu zich hier vele vrienden maakte Ook in du Republiek wns genera il Smit nni zgue beminneiykheid algemeen ge iefd VEIlGADEmV4KDEN6ËMËËKTËRA4D Dinsdag 7 April 1896 Voorzitter j de heer R L Martena Tegenwoordig de hh Jager Herman Nederhorst van Vreumingsn van der Post Dercksen van Ualen van Iterson Prince Hoogenboom van der Sanden Straver Dessing Vingerling on Jaspers Afwezig met kennisgeving de bh Noothoven van joor eu do Raadt earstgenoemde wegens ongesteldheid De notulen der vorige vargaderiug worden vooigulezen en goedgekeurd De Voorzitter deelde made dat hg eene oproeping van den Raadkan State afdeeling geschillen van beatour bsd gekregen dat op Woensdag 8 dezer de behandeling zoo plaats bsbban vau het besluit tot niet goedk uriog van de veraeniging der beide burgerscholen door Ged Staten waarvan de Haad in hooger beroep wisJgekomQD Ingekomen 1 Ëen ichrijvan van de Cofsmiwe vanToezicht over de stedelgke Zwenjinrichting betreffende de benooming van een defioitievauzwemmeestsr Ter viiie 2 Ken adres van den heer J F C W Adels ontslag uemeude als lid der Commissievan Toezicht van de Muziekschool en van deZwemitirichting Ter visie Een adres van B en W betreffendehet uitgeven van ean stuk grond in erfpachtaan deu heer J Bats Ter visie Het kohier der pi dir belaitlng over 1896 Oit kohier wordt gedrakt en Mk ieder Hd zal een ezimplaar worden bezorgd 6 Een drea van mej E O Groenewoud geb Drieasena te Zevenhaiun prov Groningen verzoekende benoemd te worden tot atadsvroedvroaw Ter visie 6 Een adres van M Dekker lolticiteerende naar de betrekking van eerste unspreker Ter visie Adressen van de hh J F C W Adelien M G van FrankaDhnüzen verzoekendeontheffing van de plaatselyke directe belasting wegens vertrek naar elders Ter viaie Een adres van M J van Bolhuis Hoitsema verzoekende geen contract met de verzekering maatschappg L Union te Pargs aante gaan dan door zgne bemiddeling Ter behaudeling by pont 9 der agenda Aan de orde Benoeming van een Directeur der Algemeene Begraafplaats Uitgebracht 14 stemmen als 7 H Kleiweg eu 7 op F Weil Volgens bet reglement van orde moest dit door loting wordon uitgemaakt waarna de naam van Kleiweg werd gatrokken zoodat die benoemd ia Aan de ords Benoeming van een eerste Aanspreker Benoemd wordt L Binnendgk met 15 st Aan de orde Benoeming van etn Stads vroedvi ouw Beuoemd wordt mej Steeubergau met 15 stemmen Aan de orde Wgzii int der begrooting van het Hoffman s Gesticht dieuitt 181 5 Wordt goedgekeurd Aan de orde Voorstel om J de Brugn af te vooren van de biezeralijstao Wordt goedgekeurd Aan de orde Voorstel vau deu het r U M Dercksen om den heer J vau Galen te tuachtii an het beroep van den Raad in zake de met goedkeuring van hpt besluit van 11 October 18i 5 tot vereeniging van de beide Burgerscholen voor jongrn in de openbare zitting van den Rnad van State aldeeliug Geschillen van bestuur van 8 dezei mondeling nader toe te lichten Dit voorstel wordt nadat eenige diicossie daarover heeft plaats geliad tusseben de hh Jsger Dercksen en van Galen verworpen ti et 8 tegen 7 ftteuimeit di der bh Jaspers van Galen Dercksen v d Sanden Prince Dessing eu Vingerling Aan de orde Voorstel viin Burg en Wetb tot nadere regeling der bezoldiging vuu tien Directeur der gemeente gasfabrii k t Wordt goedgekeurd Aan de o de Voorrttöl van Borg au Wntb om beo te machtigen den beer F Sieverdink alhier op te dr gen eon onderzoek iu te stellen omtrent de tinaucu üle gevolgen cenar penaionueering dpr ambtauaruu en werklieden dor gemeente on hunne nagelaten betiekkuigen Wordt goedgekeurd Aan do orde Voorstel vsn Burg eu Wetb om ben te raacbtigeo mat do Maatschappg L Union te Parijs eene overeenkomst aan te gaan tot verzekering der gemeeutc eigendoiumeo tegen brandscbadü Op voorstel van don beer Vnigerimg wordt btsloten dit ala taat tte punt der vergadering te behandelen daar bg iu eoae besloten vergadering eenige vrageu had te doen Aldus bestoten Aan Je ord Verzoek van de waduwe D van Straaten om eene gratilicatie ol peniioeu Wordt besloten overeenkomstig het rapport van B en W afwgzend te bsichikken Aan de orde Verzoek van den heer J A Roepers alhier om gerioleerden grond in huur to mogen ontvangen Wordt goedgekeurd Aen de orde Verzoek van de Vereenigiging iTot heil des Volkse om gerioleerden grond in erfpacht te verkrygeu Wordt goedgekeurd Nadat de vergadering eenige oogenblikkoo was gesloten werd punt 9 der agenda eange iomen Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten aSl Staafs loteriJ 3e Klasse TrekkinffVan Dinsdag 7 April 18öfi So 8647 SOOlT No 5806 ƒ lOOÖV No 598 en 6949 Mor f 1000 No 5891 400 V No 11847 1S405 on iHh ieilerA No 10 4114 11SS9 182S3 tn Wïif ieder 100 Preien bd 45 2700 5517 7990 10837 18314 16810 18081 8804 6674 8046 10684 13336 14844 18104 188 1879 5715 8108 10711 18849 15645 18157 109 1884 5743 8131 10795 1S371 16017 ISSH 301 2906 5810 8175 10859 13486 16165 18 85 S03 8998 5866 8196 10868 13479 16314 13677 442 8981 S91Ü 8313 10988 18483 16385 18699 506 2989 5966 8841 10983 13135 1 389 18768 550 3014 5971 8846 11031 13545 18835 18888 602 3088 6044 8380 11051 13567 16838 18848 687 3114 6045 8484 11167 13577 16364 18886 713 S189 6186 8504 11 7 18617 16374 18987 930 3813 6178 8541 11186 13658 16406 18981 949 3301 6190 8564 11349 13669 16488 18938 1013 3333 6145 8556 11369 13707 16508 19058 1088 3338 6866 8668 11415 13780 16 37 19146 1058 3341 6890 8666 11516 18794 16510 19147 1087 3346 6315 8680 11548 13798 16666 19179 1098 3347 83SS 8670 11601 13806 16583 19173 1138 3417 6853 8816 11665 13808 16596 19387 1828 3483 6435 8S52 11708 13840 16681 19359 1237 3497 6447 8858 11737 14083 16624 19365 1332 3594 6587 8883 11778 14095 16626 19368 1395 3553 0612 8959 11838 14114 16665 19398 1429 3601 6636 9000 11873 14188 16689 19488 1471 3621 6646 9010 11887 14134 16914 19474 1488 3687 6767 9030 11968 14817 168H 19474 1587 3648 6899 90S6 11979 14826 16889 19528 1603 3646 6906 9081 12019 14269 16908 19576 1613 3666 6918 9164 19116 14878 16926 19694 1680 3687 6958 9240 12180 14879 UgSO 19757 1687 3707 7014 0883 18190 14300 17080 19788 1667 3708 7021 9899 18388 14388 17043 19798 1705 3193 7036 9387 12291 14364 17112 19864 1716 3988 7136 9436 18386 14401 17156 19878 1728 3949 7t96 9437 11363 U429 17169 19983 1750 3964 7280 9442 12411 1444 17816 80071 1755 4083 7340 9478 18610 14464 17819 20114 1805 4070 7393 9473 18627 14581 17234 10188 1817 4047 7401 0460 18608 14670 17389 80116 1361 4077 7441 9489 11641 14584 17866 20134 1986 4824 7460 0616 19704 14621 17369 80138 1989 4885 7405 9628 18761 14761 17382 80160 8086 4438 7488 9649 12 66 14787 17391 20188 2103 4607 7491 9ü82 8830 14798 17416 80807 8115 4610 7493 9624 18863 14860 17417 20846 8122 4668 7576 9609 19871 14941 17611 20464 2183 4699 7580 97 4 12890 14957 17555 29479 1206 4886 7612 9717 18960 16011 17574 80619 8298 5037 7666 9786 12962 16040 17617 S0640 8851 5078 7671 9764 18976 16163 I76E3 20544 8410 5167 77C4 9766 18888 UI90 17674 20648 8429 1802 7721 9840 18983 16211 17703 20664 2607 6247 7739 9909 I80U7 15238 17716 20740 2618 6233 7803 9990 13034 15251 17798 20788 2566 5312 7880 10042 18063 15 97 17892 20894 9593 63 0 7868 10145 13086 UiOï 17907 2089r 261 8 6382 7881 10232 13101 16330 17919 10907 2610 6891 7889I04I6 I3I42 15381 17963 80940 2651 6392 708110538 13177 15409 17988 2686 5508 7960 10652 13269 16589 18079 iNBICHTlNalN WS1 KB UBTAAU ML HAUB OV IIIKUËI KUNN £ VKROÜBZAKUN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau GOUDA Gelet op arlt j en 7 dar Wet van deu 2u Juni 1875 Stsatsblad na 95 Brengen ter algemeeua kennis dat op de Secretarie ter visie zgn gelegd twee verzoeken met bjjlagen van il J Rabouw om vergunning tot hetoprithteu eeoer loodgieterg en liokwerkurü ïuhet perceel gelegen aan den Raam wgk O No 452 Kadastraal bekend Sectie D no 1117 J Wortman om vergunning tot hetoprichten eener koparalagerg in het paroealgelegen aan de Doeleiteeg Wyk L No 242 kadastraal bekend Sectie C No 1257 Dat op Dinsdag den 21 April 1896 dst namiddags ten 1 ure op bet lUndhuis gaieganheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen eu dat gedurende drie dagen voor dien dag op de Secretarie dor Gemeente vau de tor zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 7 April 189G Burgemeoater en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER mm iiiiii FANTAÏSIE HOEDEN Sf taf ITEf f £ IE A van OS Az Klo woK K 73 UÜUIM ADVERTENTIfiW j2 Lijden aan Dauw of Haarworm rooge Tochtige Schubbendauwworm ea bet I met deze kwaal gepaard gaande zoo ODdrageli k laatige jeuken der huid altook Ike andere bnidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs hen die door niemand genezen konden worden door Ur ÊÊebra ê fteehlenlod OnnchadeHilc Oebriiik Tfitwendiff Pry zes gulden Ned Ct t4gen Tooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezauding volgt vrg van port o inkomende reebten Verkrij gbaarbii da I St Marien Drogerle üa ii J Dnit ch land