Goudsche Courant, donderdag 9 april 1896

0 0 U l k l U 8 T X B 1 H 8 81 10 01 no e 18 10 8 S1 4 47 8 68 10 18 8 86 11 06 1 1 18 4 86 6 8 48 11 80 3076 6715 8307 11137 13748 16178 18458 0971 3079 5756 8341 11968 18768 16199 18503 0987 8126 5766 meerde hij zelfs of by niet zyn ontiUg vragen kon Toen generaal Vttter op Atjeh kwam hoeft Toekoa Oemar op diens stalen gezicht waarscbg lijk weinig ingenomenheid en weinig bewondering voor zyn heldendaden kunnen lezeo Wellicht bespeurde by daarop eenig voorteeken dat er wel eens een tgd kon aanbreken die ayn macht zou zien daten zyn inkomsten vermiodereot yo positie verkleinen Heeft dia veronderstelling aanleiding gegeven dat hij de vlocht nam en altes opofferde Sprak zyn kwaad geweten Lag by met de hoofden van verzet onder ééa deken £ 0 tractement als hy van ons genoot kon de hassil van de Westkust hem niet opbrengen Moed heeft hij dikwyls betoond en een geweten zal hij wel niet bezitten Het voornaamste hoofd vau bet verzet vernielde voor eenige maanden een deel zyner beattingeo Het is alles een raadsel Misschien ia er slechts een kleinigheid noodig geweeet een ruwe behandeling of wat ook dat den op dit punt zoo gevoeligen Atjeher deed besluiten terug te keeren naar zyn vroegere vrieoden Misaohien achtte by zich tydig te dekken beter dan te visschen achter het net Of hg nu rustig eerzit ïn de mooie woning die hy zich a raiion van f 25 000 in Lampisang liet bouwen en waarby koperen schroeven in plaats van spykers gebruikt werden dorf ik niet verzekeren Muar dat hy gezorgd heeft voor een warm nestje daaraau twyfel ik niet RECLAME Iu Goa ia door de Portngeeache autoriteit bepaald dat waaneer iemand daar als redacteur van een blad wil optreden hij eerst voor den districtsambtenaar een examen moet afleggen of hy er wel de noodige bekwaamheden toe bezit en daarna alvorens zyn diploma te krijgen aorsl nog 1250 roepyea als waarborg moet storten voor by mot de uitgifte vau bat Had mag beginnen Reeds in functie zynde redacteurs moeten alsnog binnen een maand dat examen afleggen of da pen neerleggen Men vermoedt dat het examen in hoofdzaak zal loopen over de vraag of de aspirant bereid door dik en duu mi t de meeningea van het koloniaal be ituur made te gaan Maandagnacht is te Oude Pekeia afgebraud de burger behuizing van den B van der fjaau Omtrent de oorzaak is niets bekend ten gouden echtpaar te Amsterdam beeft de laatste vetrt g jaren iu een kelder aan het Weesperplein gewoond Getuigt dit niet van verbetering hunner maat chappelyke positie er blykt uit dat dïè kelderwoniugeu niet zoo ongezond zyn als men wel meent Een voorgevoel Maar mynheer Meyer waarom kykt ge den inhoud van uw brandkast zoo nauwkeurig nn U Meyer Uit vooizichtigheid want mpo kasiier beeft straks de landkaart zoo opmerkzaam bekeken Hy k n wel eens reislustig worden 18617 18628 186 0 18687 18706 11713 18771 18803 18881 18934 18936 19007 19188 19186 19157 19219 192 0 19328 19365 19408 19438 19433 19463 19505 19566 19576 19599 19637 19674 19691 19710 19734 19776 1979S 19833 19886 199S6 19982 19995 20044 20088 30195 30333 20369 80510 30588 80681 89614 80617 20681 20643 10663 80716 20778 20797 20845 80B9S 80946 80962 J eu kauturo der invofrrechten te Amsterdam hebben in de laatst verloopen maand de invoerrechten ruim f 40 000 meer opgebracht dan orar de maand Maait van het vorig jair Onder Rukieu werden in de vorige week vier zoutsmokkelaara op heeterdaad betrapt Zoodra zg d cmmiezen zagen vrierpen zy dezakkeb zont in bet water en namen da vlucht Die leden zyn smokkelaars van beroep en hebben geen lust om te werken Zy trekken des morgens met een vrucht haver België in en keeren s avonds met aen vracht gesmokkeld zout terug By goeden afloop verdienen zy op dia manier f 250 daags 99 62 IMrecle Spoorwegverbindingen mei GOUDA WlnterdieDSt Ï89 AaBRevaogeo 1 October TUd n oR n o aiO 1017 10 B4 lï Ofl IS ÏB l U 8 82 iM 4 6 B Ï4 7 11 7 5t 8 S8 8 41 1 44 R S U 10 89 10 86 10 48 10 49 11 7 45 QOU DA I £N HAA OomU 7 auS 86 9 Ö9 9 3710 10 10 50 11 19 18 88 1 37 8 85 3 47 4 46 6 Ï7 7 14 7 4 f 89 8 64 9 54 11 üov M 7 48 8 47 0 11 08 18 40 r h li7 J Z Zegw 7 68S B6 11 18 18 49 8 08 8 18 10 15 Voorb 8 07 9 08 11 87 l Ol 6 80 8 88 iViwa ilUgo 8 18 9 18 9 8710 07 10 48 11 88 18 48 1 06 1 87 4 06 4 17 M 5 67 7 44 8 819 9 88 10 88 11 46 1077 118 35 8 08 M ln M lï o 8 1T 4 18 4 47 8 57 8 58 8 81 10 16 lU 1 8 84 8 08 6 17 u 4 8 87 10 61 11 48 1 80 S OI 8 60 4 48 6 88 6 88 f t Slopt Ie irooldorp LudMloudain en BMaw k Kniliiii ea Uekudorp iflD afrollati Ëén boDoer de l6 iArige H Bille kwam er op hoogst treurige vt ie af Door de duueliDgwekkende vaart e bet hevige sliugoren liep het voorwiel van het Toertuig dwari Hierdoor sloeg dit over den kop eo trot den armeo joegen in den rag wsHrdoirzyae borstkaï Terp eiterd en de daarin aanwezige teedere orgaDen doodeljjk heleodigd werden Dv ngelukkige wat ipoedig een lyk Aan een particolier sohryren ontlef nt de Telegr het volgende Deo 7o Maart nikten wji uit van Annk Qaloeng Kapiteii Blokland voerde het C jo trum aan adjodaat onderofficier Kroger den linkervleugel en UitensntStakmao don recht rvleogel k Wji marcheerden ongeveer een half uur J Dga den dyk toen trokken we linksaf de rystvtoldeo in naar den ïüandelljken kaoipoug Anak BatLt welke kampong echter reedi lang verlaten ii manr biedt door de diverse hoornen AD stroikgewasseu eeo gescbikt pont aan om sicb verdekt op te stellen en ons te beschieten Gistermorgen waren er echter geen vyatidelyke Atjehers in die kampong Wy sloegen loen weer liuks af eu uiarcbeerdeu uaar den zoogenaamden hoogen boom vanwaar wjj ook gewoooiyk beschoten worden doch er viel geen schot Nog verder doormarcheerende kwamen wy langzamerhand weer op de boogte van Ansk Oaloeog en zouden om dit punt te bereiken weer links af moeten elaau en duor de rystvelden gaan Tofn hel centrum en de linkervleugel op de rystveldeu ware kregen wy de errste schoten Zoo goed mogelyk trachtten we ons achter heuveltjei iitruiken en de kleine dykjes die de rgitvelden sclipiden te dekken lerwyl de kapitein zichzelf geheel bloot gevende met bedaardheid en k lmü aakovuor IiH geven Spoedig kregen wy gewonden 2 Kuropeesche foselien en 1 dwangarbeider De kapitein zag JD dat de toestand ten hoogste gevaartyk wao omdat hy niet vorder kon rakken zonder de gewonden in den steek te laten u dat wy dan op den teragtocht nog meer gewonden zouden krygen die dan ook niet zonden kunuM worden medegevoerd Dit bleek spoedig bewaarheid te worden doordut er meer gewonden by kwamen Ouk da officier vau gez v d Meer ontving pen kogetwonde anu bet boofJ doch bleef ouder bet vuui van den vyand de gewundeii verbinden Commandant Eruger van den linkervleugel was iotnsBchen ook gewond en die vleugel genoodzaakt terug te trekken Bpoodig na onze asnkomst ia de bonting kwsm luitenant Stakman van den rrchtervleugel en daarna werden voortdurend dooden en gewoodao binnengedragen Met de beschikbare mauiehappen trok luit van Hasselt naar den kapitein om de gewonden weg te dragen heel vlug ging dat niet omdat de iulandscho loldalen byna niet voort te krygen waren en de dwaugarbeiders ook zooveel mogelyk trachtten zich te verschuilen Er werd om hulp geseind naar Sambawe en om half twaalf kwamen troepen van Lambari en Lambaroe ons te hulp Laiteoant Westendorp maakte een omtrekkende beweging maar werd i etf güwoud laitenant van Hasselt nai ook gewoud teruggekomen Bet gelukte echter too i den kapitein te ontzetten Gedurende drie uur wan hy blootgesteld geweest asu bet vuor 4 n den klewaugsanval van den vyand en bad by zich daarbij zelf in het gehenl niet gedekt Toch was hy absoluut niet gewond De in andfiche soldaten vertelden dun ook d it hy een Djimalkap droeg en een onzichtbare hand hem beschermt en onkwetsbaar maakt Om half twaalf kwam dr Tromp van LtunbaroB 80 7 86 7 8S 7 88 7 48 7 6 1 10 t l S Sft K 8S üouda Moonirecht NieuwerV rk f Capolle Eottiirda Ti 7 Eotterdam Oapolle Niauworke k Uoordrooh t Ooudi 8 40 1 47 8 fi4 9 01 9 10 R 67 S 08 6 1S 0 14 8 80 iuuiu 5 88 17 7 iS 8 08 8 81 Uuilsw 5 80 8 54 WoorHon 5 68 7 08 OJ Ulraehl 6 18 f 8V8S 8 41 f t Nair AmilirdiH Onuila V Am li nl m fl 81 8 14 Om half drie waren voldoftudo tandoea te Aoak Ouloeng om de zwaarst gewonden uuur Kota Kadja te vervoeren Man schrijft aan het Haagsche Dagbl Verblijdend zyn de voortoopige resultaten verkregen door de o ilangs in do tStaatacourantc afgekondigde maatschappy tot exploitatie der koleomyncoiiceasies Willem en Öophia te Spek hol erheide Nederlandsch Limbnrg Beide coiices iea zich uitstrekkende over eeti oppervlakte van 1140 hectaren zyn naar men weel bet eigendom der Nedfrhndflche anonieme maatschappij voot kotenmijuontginningc ten voiigen jare opgericbt ten overHtnan van mr Coruil notaris te Charleroi Blgië met een kapitaal van twee milÜoeo francs He lalryke Boodöeringeu op onilerscheiden punten bewerkstelligd leverden bet bewijs d r aanwezigheid van ryke kolenbeddingen op minder dan 200 meter diepte Do flondearing op last der maatscbappy onlangs door den beer Fla ae nitgevoerd hepft op een difpte van slechts 97 meter een zuiveren koolader van 1 05 meter omgang blootgelegd dieper op 108 msler een tweeden ader van 0 82 meter afmeting eu op 18U meter een derde 1 m 15 hoog Gezegde adeia zyn iogealoten in een bjj uitstek soiled en hard terrein zq zijn onb rekenbnar rijk bijoa geheel plat ligtiend en doen een opbrengst van ruim 65 pet aan grove steenkool eu galjotkolen voorzien door haar hoedanigheid oitstekeud gescbikt voor buisboudelyk gebruik voor de nijverheid en voor cokes Ryker dan de Worm beddingen onder betore voorwaarden geëxploiteerd beloven van nu af aan de Nederlandscü Limbargache nog grootere opbrengsten te leveren een waar geluk voor onze Zuidelijkste provincie lo de eerste vergadering te Alblaiserdam door den nieuwen burgemeester J W J Baron Taets van Amerongen voorgezeten werd uit de voordracht voor secretarie der gemeente beatsande uit den hurgeraeeater als no l en den heer Van Duyu als no 2 laatstgenoemde roet G tegen 4 atemmen benoemd Dece benoeming van den burgemeester tot ambtenaar van den bur erlykea stand ea lid van het burgerlyk armbestuur werd door hom in bedenking gehouden De geheele houding van den gemeentenadin zake de benoeming van den gemeentesecretaris beeft algemeen in de gemeente grontebeïreemding gewekt dair de bnrgemepster nietgesolliciteerd had maar hy door de wethouderawas aangezocht zich voor secretaria beschikbaar ta stellen en by de benoeming een derwelhoaders beschouwd kou worden ata de aanvoerder der oppositie N U Ct 18 85 IS SS 18 81 18 46 11 55 It O T T 1 61 10 84 11 01 11 08 11 15 11 84 8 36 10 17 10 35 7 47 g 5 lo u Van Wernshouseo naar Brotterode in Duïtschland wordt op het oogeublik ter oefeuiog voor de apoorwegrsgimenten een vetdspoorwog aangelegd Het interressaotste deel van dit werk ia wel hel laan van een groote ijzeren brug over da Werra Al het benoodigde materiaal dat geheel nieuw ia en in een aan don kapi tain Lübbecke towbehoorende ijzergieterij eu roacbinefabriek is vervaarfligd werd door de soldaten aüogevoerd De Werrabrng is naar een systeem naarvoor kapitein LUbbeoke een zeer kundig ingenieur octrooi heeft verkre rgn gebouwd De voorbereidingen tot bet bouwen van de brug duurden twee dajren Het opstaao zelve leverde een zeer iuterressant gezicht op en het bewee dut de troepen van do nog gei n 25 jaar bes aaode spoorweg regimenten flinkp degelyke eu bekwame weiküedeii ziju Ëenige dagen geiedeu begon men met het bouwen aan de beide ijzeren haugeudr bogen die vnu beide oevers op stevige geheid 3 houteu fundamenten ruften In één liag waren de beide deeleu twaalf meter boven do oppervlakte an het water met elkander vereenigd De ongeveer 75 nieter lange brog heeft een spanning van 40 meter eu bestaat uit een oautal twee meter lange stukken dte telkens van de beide oevers af werden v ürmtgeschovea en aaogaboowd tot dnt de twee deelen in het midden samenkwamen en toon konden ver bonden worden De soldaten schenen om de duizelingwekkende hoogte waarop zjj werkten niets ta geven mair waren heet rustig ea kalm alsof zij zich in hun gawone werkplaatsen bevonden Zjj wekïen dan oc in geen geringe mate de bewondering der talryke toeRchonwers op Teg n eventueele ongelukken ah in het water vallen waren alle mogelijke roorzorgsmaatregelen genomen Overde rivier waren vele touwen met blokken hout er aan gespannen terwijl Scier in een ponton met rfddingsmiddeleii voortdurend voor den veiligheidfdictust zogJe De gehee e flpoorweg tot Brotterode zal den 20Dn April gereed yn Naar men beweert zal de Duitsche keizer die den 22en en 23an April in de nabyheiJ jaagt het werk komen bezichtigen Over Toekoe Oemar of Djohan deelt da bekende mi itaire achrjjver Hooyer in de N R Ct c o n nog bet volgende mede Toekoe Oemar ia een vyf ti lertig jarig man met voor een Adjuher byzonder beschaafde manier heel Ung en slank van postuur en hpel mager door bet veelvuldig gebruik vau opiom IJy heeft het echte Atjehache type Een Atjehsch kopia omwikkeld met een gckleurden doek een hoofdofficiersjftR zouder sterreu of hchouderpattnanteo waaronder een kuin om de heupen geslagen to voorschgo komt een zwarte ofiiciersbroek zouder bies on i andalen trompa s aan de bloote voeten zi daar zyn toilet Een deftig statig heer en rijk bovendien Sedert jaren en jaren handelt hji in peper soms ook in geweren en hy uitzondering in menschen Zoüdra die peperhaudel gevaar liep door het 8luiti n der nitvoerhavens toonde hjj zich willig lot ooder erpiug aan ons gezag Ter wille van den handel in oorlogsinateriaal mankte hy tydena do Nisero qoaeslie een iillergeschikst plannetje Hy zou zieh ala onzH onderhandelaar door da Arend c een kuatvaartaig zonder militaire bemanning naar de Westkust luten voeren eu dan zou hy wel gelegenheid vinden het af te loopen Maar toen er kort voor zijn vertrek iets tusscben heide kwam zoodat hy door bet oorlogschip sBeokoelenc moest worden overgebracht viel dat plannetje in duigen want de Bonkoeten 4 was bem te machtig Tijdeos hy op de Hok Canton ouderhandolde over vorkoop van peper stond er nog een prjja op zyn hoofd altoos ter wille van die mntrooa of wat die hij den nek bad laten afsnydeu omdat ze die geweren niet willig geno g afgaven Daarvan w st de kapitein Hanssen iets ea die kon het dus wel eens in zyn hoofd krygen hnm Toekoe Oemar in te rekenen t Was beter hem vóór te zyn hem gevangen te nemen eu zyn achip Ie plunderen Dat de roover 25 000 rijksdaalders vroeg voor de uitlevering van irevroaw Hauasen en den tweede machinist de eenigeu diit nr g iu leveu waren vau nlla l luropeinen die met de Hok Canton hadden gewiegd op de blauwe zee dat ag voor de hand A a goed koopman wist Toekoo Oemar tevens zijn strjjd tegen de Mo 1elnin te doen dieuen als bewy voor on dat zyn gezindheid veranderd wai en dat hy smachtte naar onderwerping Zoo gfBchiedde hel dan dat hy een groot heer werd dat hy 1000 truiden traktement per maaud ontving zjjn beide broedera en zyo neef a s 7yn ondei bevelhebbers ieder 150 yn veerlig panglima s ieder 40 ii 50 en zyn 200 manschappen ieder 25 golden Honderd dier manschappen waren gelegerd iu de blokhuizeu om onze tydeiyke posten Senelop en Tjot Glcempang en en zy ontvingen daar rij4 eu opium om niet wyl zij te ver v u huis waren om in eigen voeding te voorzien Naarmate zyo invloed grooter we d begou onze bondgenoot meer egards en meer respect te verlani eu De vrees door ons to worden losgelaten heeft hem steeds benauwd en op nlle teekeito i die daarop kouden doelen gaf hy nauwkeurig acht Voor eenigrn tydinfor J 5 8 S M H 8 oe H 8 13 t 8 11 8 E8 3 48 4 80 4 08 4 40 9 0 0 ü D i 4 6S 4 57 5 04 B U 5 80 1 48 1 58 1 1 9 8 06 8 18 5 48 8 50 4 08 18 80 8 50 GOUDA 11 60 S 81 mmmmsmm an Greenwleli I Bl 8 67 1 S v 10 04 10 11 10 18 8 10 10 87 11 80 17 8 08 8 43 6 87 8 E8 g S4 8 S8 8 41 8 47 8 1 i 10 08 iHlw 5 61 7 80 T 48 8 80 8 88 8 4610 1111 8518 15 1 86 8 44 8 88 3 48 4 18 5 17 8 08 7 BS a8 Voorb 8 67 10 17 1 41 Z Z fw6 U 10 88 1 68 j Qnuda 8 88 7 68 8 18 8 8 56 1 16 10 64 18 08 18 46 8 17 s u 8 86 4 13 4 48 6 47 8 60 8 88 10 18 1 Stopt te BUUwnk KiiiUwer ra Nootdorp LoiilKlie dBm en Htkindotp 8 10 11 84 18 80 8 10 S BS 4 48 6 86 T 60 8 08 8 0J 10 84 7 50 Otreokl 4 16 8 88 4 84 3 48 4 37 6 80 7 08 10 88 11 5110 81 10 44 18 07 1 88 Woordea 8 11 UudawaUr 8 18 Soud 8 88 8 88 10 54 8 86 8 86 8 418 48 11 10 8 84 AHSTIXDA H e O U D A jLütatoldau 3t 8 8 10 10 48 S SS 4 10 6 18 Oonda 7 88 8 84 10 14 18 18 8 80 6 80 7 48 ttoppu U BleUwtjWCnuawtg ii Hooldup LoidMkudui Uokwdoi 7 4 8 48 8 48 11 10 KaDtongerecbt te Goada Zitting an Wosnadag 8 April 189C OeTolgende personen tgn Teroordeeld wegene Tb inel Turen op de boexemwatereo van Zuid Holltad J W zwervende en J E te Gonda ieder tot i 10 of 5 dagen hechtenis Visscberg oTPrtrediog C in t V to Bleiawyk Trygeiprokeo P H te Nieuwerkerk a d IJsel tot f 6 of 4 dagen Overtreding van bet pror regletnent op wegen eu voetpaden J V O te Reenwjjk en J v W te Zeven hoizen ieder tot f 1 of l d S U te Reaawyk lot f 3 of 1 dag Overtreding der politieverordening van Gouda W N en H v d H te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen Het maken van nncbtelgk hurengerocht H EI te Gouda tot f 2 of 2 dagen Voor het opgeven van een valscheu naam aan den ambtenaar in functie A M wed J M V S wervende tot f 5 of 3 dagen Openbare dronkenschap en opgave vau een velscheu naam aan de politie O W zwervende tot f l of 2 dagen on f 3 of 3 dagen Openbare dronkenschap L V d W zwervende F W v d A te Gonda C M zwervende J V te Wad diogaveen H J v B te Gouda J de B zwervende en P H te Nieuwerkerk a d IJsel ieder tot f 1 of 2 da en C W S en C de J te Goada ieder lot f 0 50 ol l dag S d II te Schoonhoven on M U zwervende ieder tot f 2 of 2 dagen Openbare dmnkeuEchap by eerste herhaling T d T te Moordrecht tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkenschap 3 maal gepleegd by 2de herhaling C K te Gonila tot 3 weken hechtenisstraf BuiteolaDilsch Overzicht De toestand it Frankryk is nog onveranderd By de wedrennen te Auteuil werd de president der Republiek met hyzoudere koelbeid outvangrn en werd volgens den Figaro niet anders geboord dan de kreet LeTe de Senaatic Het Jouriialc zegt daarentegen dat de President beicheïden inaar warm werd toegejuicht Ken deputatie uit de democratische linkerzyde van den Senaat heeft een onderhoud met den beer Boorgaoii gehad en dezen v zocLi te blyven by iin besluit om niet af te treden Niemand bad gemeend dat de Senaat aen votum van wantrouwen zoo aanoemen na hetgeen in de Kamerzitting van Donderdag gebeurd was De dagbladen booordeelen de gebeurtenissen geheel naar hun parlij inzichten De Figaro vindt den toestand ernstig vol ga aren naar baiton en naar binupn De Gauloisc werpt de sohuld op Fanre op zyn rug wordt de party gespeeld en by zal de icherven moeten betalen Ju de Autoritéc valt Cassaguac heftig het niiniaterie aan Alie burgers moeten er met hooivorken op lostrekken als de atembiijftleu niet moer voldoende zyn De grondwet is met vodfii getreden indien het kabinet oog 24 uur dor r Paore wordt behouden Daarentegen egt ile Lanlerne dat de slenimiug vun den Senaat niemand treff i kan dan alleen den Senaat De Rappel meent dat de Senaat zirh onteerd heeft d8 VoItHire zelfs dat de Senaiit zelfmoord beeft bi gaan De grondwetaherzianing is onvermydelijk geworden 7 egt de Voltaire Hetdemorratiflche land zal Bourgeois rpcht geven tegenover zyn tronwe oo a vyanden Zooall te vfrwachten was heaft ook btt Buis van afgevaardigden zich no met het laatste beslnit der gemengde commissie oït senaat en Huis vereenigd eu is das eindelyk eenstem nigbiid verkregen in de meening van heide Huizen over Cuba Het Congres heeft tbans na vyf weken van beraadslaging eu wat daar by behoort den wensch te kennen gegeven dat da Cubanen worden rke d als oorlogvoerende party dat d Vereenigde Staten lich stipt onzydig zullen honden doch dat president Cleveland op vriendschappelijke wyxe de diensten der Unie aan de regeeriug van Spanje zal aaubieden om te geraken tot de erkenning van Coha a onafhankelykheid Te verwachten gevolgen van deze resolutie dat het nitvoereud be tanr der Unie blyft volharden in zyn politiek an onthondiog in zake Cuba dat in Spaaje een terugslag zal gegeven worden door vaderlandslievende redetoeriogeo en straatromoer en dat de hehaodeling der Cnbaansche quaestie voorbopig tot de schouwborgen van New York eu andere Amerikaaosohe iteden zal beperkt blyven Het oienwe handels en scheepvaart verdrag tusschan Duitschland eu Japan is Zaterdagj l door den Dnittchen staatssecretaris baron Von Marsebal en den JapaoE hea gezant dan burggraaf Aoli te Berlyo onderteekend De onderhandeliDgeD waren reedi l aget das een jaar aan den gang maar verschil van gevoelen over jraotea die niet onmiddellyk met de bepalingen vnn dit verdrag in betrekking stonden hebbeu naar t schynt het tot stand komen daarvan vertraagd Vooral wat het de vraag of Duitschland zyn aanspraak op eigen consulaire rechtspraak zou opgeven Dit is nn geschied een jaar nadat ds rechterlyke orga niiatie die in Japan naar Ëaropeoseh model ingericht wordt in werking zat zyn getreden wil me i de consulaire rechtspraak afschaffen Facultatief hlyft ze tchter by de regeling van nalaten IC happen en op eenige andere punten Uit een en ander blykt opnieuw dat na de overwinningen op de Chmeezen Japan het liyk der opgaande Zon meer en meer in Ooit Azië de rol op zich wil nemen van pionier der wantarsche beschaving Want dit handelsverdrag met Duit iehtand is niet bet eerste dat Japan heeft gesloten Ongerekend de ovareeokorast met Engeland zyn in de laatste jkren tal van verdragen toi stand gekomen met de Vereenigde Staten Bratilië Italië en Rusland die allen evenals Doitachlaed hun aanspraken op eigen consulaire rechtspraak hebben losgelaten Het voornemen van Japan schynt te w 2eo om zoo langzamerhand de vriend of althans een goede kennis ta woiden vnn al de Kuro leesche mogendheden Thans deelt men weor da aankomst te Weenen mae van markies ïakahera Karago gevolmachtigd minister v n den Mikado in dtz stad en in d n Bern en voornamelyk belat om onderhandelingen te leiden met da rrgdering van Ooalenryk Hongarye en Zwitserland f r is geen twyfeleu aan of Japan zal slagen iu zyn pogen om li h een plaats van gewicht I te verwerven in de ry der groote mogendheden op onze aarde hnt weet wat het wil maar tevens wat het waard is en welke concesfiiet het kao doen Het werkt met methode zooals een Frannah blad zegt Ds gesloten verdragen wordou echter eerst dan van kracht als dit groote werk in zyn geheel is volbracht Frankrijk zegt men zal het laatst aan de benrl komen en dat zal wfllicht inoeüykheden geven omdat de Republiek een verdrag heeft met bepalingen van d meest begunstigde natie en daarvan niet gaarne afstand zal doen Bovendien moet men te Parys rekenen met de weasehen van Rusland dat eerder vriendschap zoekt met Chino den vyand van Japan 351 Staats loterij 3e Klasse Trekking vau Woonidag 8 April 1896 No 190S8 ÏBOOO No 4B6 1520 en 8704 ieder f 1000 No 71S 400 No B487 en 19845 ieder ƒ 800 No 4408 4776 on 5888 iodor 100 Prijzen van ƒ 45 118 3155 5895 8343 11887 13766 15211 199 3173 5891 8359 11386 13818 16838 815 S175 5894 S3S4 113S9 13867 16837 830 8848 6009 8376 U837 13959 16259 259 3891 6046 8546 11S56 13971 16351 284 3S13 6092 8585 11407 13973 16370 587 8486 6126 8657 11485 18991 16385 417 3634 6268 8711 li524 18996 1 618 438 3704 6382 8718 11550 14006 1661 4J1 3770 6407 8720 11580 14037 16539 511 3829 6483 8758 11668 U05 16643 567 3903 6454 8775 U6J4 14185 16569 671 3927 6664 8816 U697 14147 16581 678 3994 6668 9081 U741 14178 16582 682 4087 6795 9078 U769 14193 16598 684 4078 6803 9838 U782 14233 187rO 737 4156 6828 9263 11919 14865 16789 773 4161 6851 9357 11934 14897 16863 856 4202 6979 9431 11981 14326 16943 895 4215 6996 9495 11983 14414 16954 903 4287 7089 9522 14376 14416 16991 1080 4333 7108 9540 18385 1J430 1Ï040 1089 4390 7207 9544 184J0 14466 17088 1107 4416 7828 9566 12495 14 71 17109 1171 4444 7847 9568 18518 14556 17146 1200 4447 7254 9583 18557 14588 17180 1212 4459 7298 9591 12569 14590 17209 1854 44 8 7385 9647 18709 14596 17835 1866 4518 7386 9658 18721 14640 17302 1366 4585 7407 9655 1288S 14661 17894 1420 4550 7411 96 12888 14718 17354 1469 4684 7456 9740 18978 14874 178 6 1507 4651 7485 9755 13081 14892 17377 1511 4664 7500 9786 13088 11944 17393 1731 4750 761S 9794 13088 14968 17397 1742 4848 1538 9858 13165 11969 17488 1768 4868 7647 9947 13175 14986 17486 1870 4960 7578 100C7 18178 15113 17469 1949 6029 769110031 ISIIB 1518S 17471 SOSO 607S 7771 10068 18198 15808 17540 2045 50 7780 10111 13846 1 886 17683 3079 611 785610150 13868 16237 17713 2096 515S 786810169 18872 15344 17760 3103 5164 7904 10177 1S2 8 16352 17797 2104 5188 7966 10188 13880 16S97 1T809 8248 5809 8068 10886 13306 15444 17831 8483 5134 8085 10366 13360 15541 17866 S46S 6888 8091 1 868 13388 15549 17873 8469 5870 810410484 18314 15 63 18084 8617 5330 8106 10468 13423 15637 18041 8588 5348 8154 10603 13447 16768 18157 3611 5871 8169 10666 13454 15841 18212 8763 5396 8178 10915 1S466 15866 18865 8778 5430 8189 10954 13633 15901 18281 2856 5604 8803 10987 18635 15931 18884 8868 5693 8838 10989 18706 16066 18337 8885 6608 8844 10999 13720 16087 18357 8980 6676 8273 11049 13726 ISIOS 18875 800 5685 8878110 0 18748 16166 18436 door 24 Prnfeaaoren In de Meilieljnen beproefd en aanbevolen hebben de ZwitsersohePillen van Apotheker RICHARD BRANDTeene wereldvertu aardbeid verkregen wegens hunne onverbeteriyke stellige aangename en tevens volkomen on schade ijke werking tegen Verstoppingen Hardlijvigheid ontoereikende ontlasting en de onaangename gevolgen daarvan hoofdpyn hartkloppingen bloedsaandrang duizeligheid mislykheid gebrek éan eetluet enz De koaten vau een dagelyksch gebruik zyn maar 3 centen Niet anders te verkrygen dan in doosiea a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E VAN SANTEN KÜLFF RotUrdam FAHTAISIE HOEDEN Sf tlf f üf TM A fan OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van mslerdam slolkrs 91Vs lOO i 100 7 Al RIL Vorkr 78 84 iV 86 2 97V 98V 97 104 58 80 20 81V 93V lOOf 9 7 45 V 790 616 00 68 100 300 144 501 lOOV lOOV l47 69 88 110 95 1991 IS 101 48V 1601 98 61 77V 101 101 100 100 84 81 68 8 97 7 NïDBRi mo Oen NeiV W S 91V dilo dilo dilo 3 100 dito dilo dilo S WO i HoNOAli Olil Ooadl 1881 88 4 ITALIB Iiischrij ing 18f 2 81 5 OosTKNR 01 1 inpapio 1868 dito in zilver 1868 6 PoRTüOiL O jlig met coupon y dito ticlcot 3 BtiiLiHD übl niunonl 1891 4 ditoBeooni 1880 4 ditoll llalbi 1889 4 dilo bij Hope 1889 90 4 dilo in goud 10611 1883 6 dilo dilo dilo 1884 5 3i NJi Perpol chuld 1881 l TouKllJ Gepr Oonv loon 1890 4 fleo leening Borie D Geo leonin terie Cl ZuiDAni Hbp ï oIjI 1892 5 Manco Obl Buit Soil 1890 6 VasBZUil Ohl 4 onbop 1881 AlumDAH Obligation 1896 3 aoTTaaniM 9lod loou 1894 3 Ned N fr llar ilelBï aaud Ariindsb Tali Mtj lerliScalen DunMast liappij dito Amh Uypolhoükb pandbr 4 üull Mij der Voratoiil aand s Gr Ilypotliookb paitdbr 3 i Nedorlaiulspho liank aand Ned Haudolmaa h dito N W Si Pac llyp b pandbr 6 Rolt HypoUieokb pandbr 3 U r Hypotliookb dito 31 1 OoBTEKa Oost Honp bank aand HüsL Hypothoükbank pandb 4 j AuERlKA Mi mi hypoth pandb E Maiw O Fr Lion eert 6 Veb Uoll U Spoorvi Mij aand Mij tol Kipl V 81 Bpw aand Nod Ind Rpoorwof m aand Nod Zuid Afrik Spm and 6 dilo dito dilo 1891 dito 6 iTAUl apoorwl 1887 89 A ISobl 8 Zaid llal 8p niij A 11 obl 3 PoLïK Warschau Weonon aatid 4 BusL Or ttuB Sp Mii obl 4 BaUische dilo aand Kastowa dilo aand 6 IwaoR Dombr dito aand 5 ICurak Ch Azow 3p kap obl 4 dilo dito oblig 4 AMsaiKA Cent Pac Sn Mij obl 8 Chic k North W pr O V aand diloditoWin at Peter obl 7 Denver k Kio Gr 8pm cort v a fllinoi Central obl in goud 4 Louisv k NaahviUeCort v aand Mexico N Spw My Icli p o 6 Miaa l ansas v 4 pet prof aand N ïork Ontario i Weal a dito Penus Ohio oblf Oregon Calif Ie hvp 31 Paul Minn k Manit L n Pac Hoofdliiu obl dilo dilo Line Col Ie hypi CiBiBA Can Soulh Corl v ainï t9 ViH C Eallw tNav leh d o O 14i Amalerd Omnibus Mij aand 200 Eotterd Tramweg Maats aand 800 NlD Stad Amsterdam aand 8 106 Slad Botlerdam sand 8 107 Baioii Slad Antwerpenl887 S s l s 183 168 84V 114 Stad Brusael 1886 87 103 UoNO Theiss Kegullr Reaollsch 4 IISV OoitaiiE ataalaleening 1860 6 lC K Oosl B Cr 1880 3 Spakii Stad Madrid 1868 NlD Ver Bei Hyp SpobI eert Bursarlijken Stand ZaTanbnina GEBOREN Jacob oaitf G v Krimpan m C Legerstee ONDERTROUWD P Zwaneoburg en J H L van Dgk C Metselaar en N van Delft J Paot ta M Dekker ADVERTENTIBN ♦ Heden overleed na een langdurig lijden tijdig voorzien van de laatataH H Sacramenten onze geliefde Echtgenoot en Vader GIJ8BERTUS JOHANNES HEETMAN in den onderdom van ii jaren Wed HEETMANElins en Kinderen aouda 7 April 1896 DIRECT EEN Ongameul ileerde Kamer TE HUUR GEVRAAGD met opgaaf van prijs ürteven fr Bureau dezer Courant onder No 240ü SP Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Sohubbendauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIgk lastige JeukeH der huid alsook elke andere haidziekte wordt onder waarborg genezen zolfs b hen die door niemand genezen konden worden door flr Hebra Fleehtentod OnaelMdelljIe Gebruik Uitwendig Prijs zee guldon Ned üt tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrij van port on inkomende rechten Verkrijgbaarbij da St Marlen Orogerie Duitachland De prUzeii zHn door den Staat eitarauileer Uitnoodigiiig tot deelneiningin Ac Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarborgde gruoto GeUtlotürij waarin zeker 10 Vlillioen 74 990 Mark gewonnen raoeton worden De prijïon vuu deïö veel ïoordeol bietlunilo GüliMolüry ilio volgens hot pinn ilochU 113 000 InU n büvnt Kija du vol ondo Dl hoogste prijs ia erontuool 6ÜÜ OOU Mark 411 pryzoii ü lOÖ prij oii tl if06 prijzen 782 pnjsen a 1848 prij itin ü 43 prgaeu u 138pryü k200 160 M 85337 prgxüuu U5 M Sflfll pr al84 104 inOM yatÖpriJK 4K Ï1M toUtil 56 40 pnJEHU bOOOM iooo M 2000 M 1000 M 400 M 300 M l Premie vnn HOO OOO M 1 prys r200 00 M Hoofdprus Henbiedebel Kt ooJt jiark geluk de haml i prijs priJ7 eii l pnJB 1 pnja pri 8 pn pri on 1 pnja 8 prij ou 00 000 M 75 00 M 70 000 M j 65 000 M 60 000 M B5 00Ü M 60 00 1 M l 10 000 M 20 000 M 2lpriJMÜ 10 000 M l en woriloi duKo in nenigo inaunden in 7 kluasen iittgoloot Dh Hoofdprijs in de Ie kiaiso bedruitKt Mark 50 000 bUjri in do 8e kl tot 66 000 M ni do 8o tot 60 000 M in da 4d tot 05 000 M in do 6o tol 70 000 M in de Ce tot 76 000 M in do 7e toi 200 000 M en met de promio fan 300 000 M event lot 600 000 Mark Voor de eoralo pnjatrdkklng die officieel ia Taat oateld koat een ü Qt origineel lot aleohts ïuld 3 50 eoii half origineel lot aleohts üuld 1 76 e n kwui ongtneel lot sirchta iiild 0 90 lodrrfl leloeinor in 1e loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do pinita guhnd hebbiMide trukking dn oIRciecle Irckkingslijtt Trckkingaplan voorzien au li t Wapen van don Htaat die de prijs van do loten cu de vcrdeeling viw de prijzen over de 7 klaaaen naugotift verzond ik op oanvrago gratia De uitbetaling en verzonding van do priJ20D ge ohiedt door tnij direct on prompt aan de wiQners en onder de strengste geheimhouding m Todere bestelling kan raon eenvoudig I P por postwiaael opgovon Men vrendo EÏoh dus met de aanvraag om toezeuding van lotun voor de spoedig plaata hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot 30 MFBMÊJ e k met vertrouwen tot Samuel H cI kc1i r senr Bankier en WiMolkanloor in lIAMHUlUi Pnitachland