Goudsche Courant, donderdag 9 april 1896

Vrydag 10 Aprii J806 No 6937 mmm mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden gfeplaatst van 1 5 reg eU k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s m t uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Virirfsaaar wwr m n m n awwn fuëmmnm arass aa aai W Saa raal4aaal tv Sarlsaaaa Anaaa BEKWAME Waschmeiden kannen togen KOST n INWONING en Aooff loon direct geplaatst worden W S BÏÏRSER Stoomwasaclierü i ElST U A M B 8 Mode Artikelen cd G rneerlngen op elk gebied fHAüTES NOUVEAUTÉ SJ POURmUEEN Toor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend goedkoop en aoUde umi SORTEERIWr QLACÉ HANÜSCHOENEN 41 KOUSEN 41 Rtfiriceii nioaaen Trlcolê I Keuken en Pantasie Scliorten enz enz WISBRDN LIFFHANN Voor GOUDA en OMSTREKEN worden degelijke ijverige personen QEZOüHT Toor het waarnemen van een gemakkelijk AgenUchap waaraan gruote voordeelen verbonden zyn Offerten met reterentiën onder ver dientU aan het Algemeen AdrertentieButeau van NUOB VAN DITMAR Rotterdam 6000 Stuks d r da fftlliat mftiia oer e rit I u Dl ndMli kbrifkea OTsr ffiiomBn ioof6Dumde ir Paarden Oekens moeUüi tefUfti d B tpotprÜi TM II 271 ontiijtbirt lakani iIJr n mm all mi ptlt M JIOXIM om froot dot b t gshMle jmnnl bsdakksiid ni t wol opfe iiiiaiil en 8 braad atraepau ve Hft een kleine partij Witte waUene SUap Dekens tn ot 10aI 0 om wefotu lear kleint iloohti ditiu vaklui bamarkbara fout in h t Wft Uf Hungrabodfn d 11 3 50 pariluk Kofttfii nden het dubbela MT Pu l lUk itMlirerflD bMUtlJnr 4m MO Imr lic norruil rekt t ff n lowdlair M hei lixlmc Df onder roailMnirt pnM it nk Hnrwlim Maastrioht Oroou Stut tl FEANSCHE ST00MYER7ERIJ n Ghemisclie Wasscherij i opi e iiifjme u 7 Kruishade Botterdam OabreTeteerd door K M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS i dpaoialiteit roor hot stoomeo en verren van alle Heerenen l ame garderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting oor het toom n van plnche mantels voeren bont enz Oordgnen taielkleeden enz worden naar de aieuwita en laatste methode geverid Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de geiondheid en rolgeni staal bewerkt degens uitbreiding der fabrieken z u de pryzen 25 gedaald Te stoomen go dei n als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Druk Tan A ItaiMUAN fc ZeeN DUKQRAAli au HOUOHEEMRADEN vah RIJNLAND brengen ter kennis van ingelanden Ie dat bg de op 2 April 1 1 gehouden verkiezingen van hoofdingelanden en hooldingeland plaatsvervangers gekozen zyn de volgeode heeren alu hoofdingelanden in het 6e district de heer Jhr Mr A O Th GEVERS viK KETUEL EN SPALANO 14e I S BARON VAN HEEMSTRA I6e 1 Mr J P H TAK VAN POORTVLIET als hüofdingetand plaattvtrvangeri in het 6e district de heer P A HOOODUIJN 14e A VAN DER WILK 2e dat aangezien bg de verkiezing in het Ue district geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen is voor een Hooldiogeland eene hentemming zal plaats hebben op Donderdag IB April 1896 tusschen de heeren P KER8BERGEN en W VAN DER OIESEN op de plaatsen en uren hg aanplakbiljetten breeder omschreven Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland Ma C COCK loco Dgkgraaf H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris iMlrn 4 April 1896 Ondergeteekenden CO RBESPON DENTEN der ONDERLINGE Brandwaarborg Maatschappij onder Directie DE JOXG Co verklaren dat bg hen de gelegenheid GEOPEND is tot VEEZEKEIII1T tegen M risico van Diefstal met of zonder INBRAAK zulks bg eene Iblide Binnenlandsche MAATSCHAPPIJ tegen billgk gestelde premiën Voor alle verlangd wordende inlichtingen verklaren zg zich gaarne bereid Gouda 4 April 1896 JAN PRINCK C S to oana To o o td ieaa s t ESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten neven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope retêgelegenlieUl voor Paêaagier naar UTRECHT en tusachengelegen plaatsen Kantoor IMieuwe f eerstal De Agenl II 1 MOEitBI EK Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Deelmaüg door d nieuwste uitvindingen op moi hinaal gobioil rerbtterde fabricatie I en uitaloitaad gebruik van 5ji en Hjnste gr iiidstotren gsrandoeroi jon verbruiker vnuf Stollwerck s Chocolade en Cacao oen Banb v l ntwaardi fabrikaat nauwteurig beantwoordende aac den inhoud der reap Ktikotten De Firma bonaalde 87 Brevets als noneverniicler 44 £ ere Dlploiua 8 gnuden ei z Medailles een bewijs van uitmuntend fgn fabrikait Veeds I8Ï4 s lireef de Accauemie n itional de Paris Moua Toua iMMmona nna IlcjalIIn d ar première elavHC en oonaldération aeTotr axoallant abrioatlon de Chocolat bonbons varies eto eto 8tOllw r k fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cmlinears Banketbakkers enz enz Ctaneraalvertegonwoordiger v ior NederlandJnlios Mafteimlodt Amsterdam Kalverstraat 103 Rouwkaarten en Ronwpost met Portefeuille Sluiting A BRIi KMAi ZIV h MttMmt mttmtium FlIrttiMl D r rrew0 BrfiBA $ rfan aM ftwitH aislls tmmtM ktt ialm m aar murrihlnten Jfarhahmnitymt Nan kaufi aatie unttre tH tcharfPH H mt raa urn tiifitt ojêf a KletiM iueahmélmim la utfrfltitt MtaaKaMM ai a li M l niniutfn iti a m tn iÊ U fik mt taaaa tuf InMM UWM I iihS Fatent H Stolleïi 2 V A llerwfge bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Eiposilion ChUaga 1893 is het Werelilberoeniii flmm ljiirst fliinig Exlraa MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMt VA H V van Schalk Co gevestigd te êQravenhage Gean middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHBBBOEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OUjaiODBLlJK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Oadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTUE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met g bruiksaauwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Graven iage ttr Verkrijgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Uoordreehl J C RATELAND Bos cop B ï WIJK Oudtwatrr Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWABIi G js jkjstxjrwi Hollandsche uitgave met 27 afb Prns 2 jjulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg betVerlags Magazin te Leipzig Neomarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TB PARIJS Zenden gratiSNfranco ite generale geïlluitrterde oatalofui in d tionandache n ftaoKhe taltn bvTattande ie nieuwste model Toor bet Zomepee raen tegen gerrankflsrda aanvrage gertobt aan II JUIü JILBZIT i C PARIS De stalen der nieuwite modeatoffan la uorraad bij In Prinlmmp wordaa eraneeni kosteloos toetezonden doch man catieve duidelijk de verlangde seortan op te geven en ongeveer de pruzan ta bapalan VeraandlagaBuarallaLaBlaBderWaivld Da cauiofus bavat de Voorwaarden dar verzendingen voor Fraaoo Vraeht en Reedten Correapandantl I n alia tolan l Ha bests oaiebaMrkMs an ga b mskkalykala pMUmUdal voor Haerea o vooral damas an Kladtraehosnwark U da Aipprsniur vu C M Miller fc Ca Isrili Bsstk Str M Man IsMvgosd rariï alaalarlaii op naa ay ïta n BINNENLAND GOUDA 9 April 189 J De prya vao bet gai uit da oieuwa tUdelyke gaifabriek te SchoouhoTen is voor but eente exploitatiejaar tugaaDda 1 Juli e k door deu gemeenteraad vaittgesteld op 1 et per M eu op 7 et per M oor gas uitslui ead gtsbruikt tot verwarmiu vao lokalitu of dryfkracbt voor motoien 11 Woeuidag gaf do rederijkerektimer Bor ger te Oudewat r baar laatste tooneelroor telÜDg vaD het eitoeo Vuur de pauze werd opgevoerd Zbd meisje komt uitc oorsproo keiyk lodisch toooeelapel vao mr P Brooshooft lerwül na de pauze Qlauor x tooaeels el Uitg ad € g geveQ werd Daok iq de er gewaardeerde medewerking vau eeni e dames tnocbt ook dexe TOor telliug uitstekeud slageo Met een geanimeerd hal werd besloten De uiiuiflter van oorlog brengt ter kennisvan bolangbeUbeoden lo dat kolonel J T T C van Dam van Isselt in verband met diensbenoeming tot comTiiandant van bet 8ste regiment infanterie eervol is ootbeven van zyoHfunctiëu van boofdo£Bcier ruor het reaervekaJer 2o dat in de plaat van gfnoemden hoofdofficier met bedoelde fonctiün vrordt belast demajoor ki 3 Oevers Ijouven van het 4deregiment infanterie met bepaling dat diensstandplaats zal ign Leiden 3t Ct Onze correspondant te Batavia seint om Het vecbt n in Atjeh ia begonnen Officieel wordt bet ontslag gemeld van geueraal Deykerbofl D ze keert met de Courad naar Nederland terug Kesident Van Laogeu is tot tydelijk gouverneur benoemd N K Ct Ter herdenking van den 72steo verjaardag van H K H de Groothertngïn van SsksenWelmar Ëiaenach Prinses Sophia der Nederlanden wapperde gisteren van het raadhuis de nationale driekleur Voor het gerechtshof te Amsterdam wertlcl gisteren in heoger beroep behaudeld de zaatfF t gen een man door drie personen aangeklaagd Tan oniedeljjke handelingen gepleegd te hehbeu in de lydingzaat van het dagblad de Teleifraafc en door de rechtbank deswege veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf De zaak werd ook nu weder met gesloten dndren be FEVlLLETODi M 1 m m lil 8 Teen wy nauwelijks in zee waren sloeg faet vaartuigje bijna om en vielen er eeaigen van oas uit maar ziet gij het bracht ous die gespaard bieren dichter bij de reddingsboot die van wal afstak en zoo werden vij gered Wat moet het eau strijd oodor u allen geweest sgn om in de reddingboot te komen Ood beware ons riep de man uit Het waseu een strijd om er niet in te komen Wij koadeti er ter nanwemood geaoeg in krygeii hotsckesn nog veiliger op hst schip dsn in die boot De kaptteinsetde dat ie tegon snik eene tee niet op kon zelfsniet als wy zoo ver waren dat wij ze van het soliipaf hadden en hy had gelijk aat ze hield het nietlang uit Knip mij niet meer haar af dan hoognoodig is juffrouw Deo Volgenden moi en zeer vroeg voor zeven uur belde de jonge reiziger eu vroeg om zgne kleederen Z j werden hem droog boveu gebracht met eeoige stukken vau bet beste Hanen dal de heer Ravensbird bezat voor t delyk behulp van den vreemdeling JaffroQw Ravensbird was sveo na achten alteen ia hare kamer Zq beklaagde zich in hare moedertaal in vrij laide en hevige bewoordingeu over de eene of andere grief j dit was eene gewoonte die zy haudeld De beklaagde werd na kurt verhoor vun het hem ten laête gelegde volkomen vrügesproken iu welk vonnis de advocaat generaal voldoende tarmeo voud om de zaak weder iu handen te stellen van d n officier van justitie ten eiude een oader onderzoek io te stellon uaar de verklaringen der drie getaigeo Het spoorwflgongeluk iu Engeland waarvan y reed met een enkel woord mttdiug hebb 4n gemaakt heeft ten slotte uog eon men9cheuleven g kost Maaudag zou de spoorweg die na r den top vnn deu berg Snuwdoo iu bet Noordwesten van Wales voert gyopend worden De treiu vry goed met pasaagteri gevuld wsB veiHg hovengekomen maar bg het dalen begon hij naar de weg Pteil naar beneJao ging eene groate snelheid Van de verschrikte reizigers sprongen r twee mannen uit deu trein Beide werden gewond eeu ounuer is gisteren overleden De trein holde intusschyn voort totdat de machinist de rem io werkiog bracht te plotseling echter want wel bleven de wagens staan maar de locomotief verbrak de koppeling en reed voort tot zy van een afgrond stortte De mtchiaiU en stoker reddeu bet leveo door er even te voren af ta springen De locomotief viel te pletter In haren val kwam zy met het neintoeatel m aanraking eu in het station boven op den erg ging de bel over Op dit teekeu reedeen tweede treiu af Er was intusscheo een mist komen opzetten zoodat de raashiïiist vau dezen trein de stilstaande wagens van den eersteo niet zag Esne botsin j volgde eu do achterste wtgen van deu eersten trein werd op zydu ge worpen zondur echter den rand van den afgrond te bereiken Da reicigera hadden echter de wagens al verlaten loodat ur geen ungvlak meer gebenrde De minister vau finincien beeft op het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer omtrent de personeele belasting een uitvoerig antwoord iogezoodeo dat een zeer belangryk stuk is uitmuntende door helderheid n zakeiykbeid Hdt belaugrykst deel der Mamorie is wel § 19 waariu de invloed van de herziening loor de middenklassen en de minvermogenden wordt nagegaan De Minister heeft zich begford om nu bet ontwerp een vasten vorm heeft gekregen in verschitleude gemeenten na te gaan boe de werking zal zyo Hy beeft zioh daarby moeten bbpaten tot de ambtenaren by wia by gelegenheid vond te onderzoeken hoeveel bun aanslag zal zyn o1geoH de nieuwe regeling eu wat zy meer of mind r dan thans hebben op te breogeoa niet had afgeleerd toon zg tot Uare verbazing eenHklaps in de rede werd ovalleu door eeno onbekende stem die even vloeiend en uog zuiverder fransch sprak dan zij zelve Z keerde zich om b zag den jongen passagier in zijne drooga kleedoren voor uAx staan hel was voomamelgk aan zijr e kleederon dat zg bom herkende want zij bad hem den vorigen avond slechts evan ter loops gezien Juffrouw Sophie heriiinprde zich niet ooit oen innemender gelaat aanschoowd te hebben Hy scheen ongeveer vierof vijf en twintig jaar oud te lijn bij had welgovormde regelmatige trekken donker haar eene slanke sierlijke gestalte en geheel zijne houding en manieren haddtin iets bijzonder aantrekkelykit Mijnheer is Fransehman merkte SopLie aangenaam verraat met eene dienaresse aan Kn gij üijt eene Vransche vrouw naar ik hoor hernam hy glimlachend e op dit oogonblik arhijut gij niet byzoader wel gemutiit te zyn Ach mynhfer moest eens al ware hot slechtsvoor een eukelon dag zulke dienstboden hebben als ik Dat vervelende schepsel vau eene meid die achter de toonbank moest bedienen dacht meor aan baar opschik dan aan haar werk Zijt gij eene knappe nsaiiter F vroeg de vroemdeliDg DU in goed Kagclsoh hij sprak even goeden zuiver Kngelsch als Franicb Juffrouw fUvensbird was geheel on al ingepakt door het innemend uitwrlyk de hoffulyke maaieren en da welluideudo stem van den vreemdeling en zjj verklaarde dal erin de gansche woreld geene betere naaister dan zijzelra te vinden was Zy had zeven jaar lang onderricht in het oaaien in eeo Fraoioh klooster gehad zeide zij ea de geestelyke zusters hebben bare ge Uitvofiri n Blaten zyn daarover am de EerMe Khihb overgelegd niet alleon belreffonde ds gemeiiut u Amsterdam Rotterdam en s Oravoiiliage maar ook over drie kleine gebeenten der 7de 8ate en 9d klasse De ataat betreffende Amsterdam loopt over 56 aanslagen mei huurprijzen allenga dalende van f 1400 tot f i iO ejaars Wy leeren daar jit dut slechts 4 aansl igen booger sullen syn dtu thans Da rerktariug is ten dsela bieriu te vinden dat enkele ambtenaren gean of weinig miuderjarigs kinderen hebbeo maar vooral in het groote verschil tiisncbeo huurwaarde waarvoor ly tbaua Kyn aangeslagen eu den werke yken huurprys die iu bet vervolg zil geMen Een ambtenaar die te Amsterdam f 1400 verwoont betasit thans slfchts over een huurwaaide van f 8 0 het ge ulg is dat ïyn aaualag ongeveer f 23 booger wordt dat zeker niet onbiliyk is voor iemand die een zoo hooge hour kan verwonen Een tweede di i tUans over f ÜOO huurwaarde is aangislageu verwoont werkelyk f 700 hy heeft gwen kinderen en Bat in plaati van f 57 B5 voortsun f 69 70 opbrengen Ken dsrde die één kind heelt en thans alechts over eau huurwaarde van i 90 heeft by te drage verwoont inderdaad f 207 Zoo enorm loopen huurwaarde eu werketyke huor vaalc uiteen Die ambtenaar die dus inderdaad langen tyd te weinig heelt opgebracht zul voortaan in plaats vau f 9 7ti hubbeu t voldoen f 10 79 Maar de overige 52 over wie het onderzoek zich te Amsterdam heeft uitgestrokt zullen allen vooral riaar gelang van het getal kinderen minder en grootendüets vtel iniuder moeten opbrengen Meestal is het voordeelig verschil een derde by niet weinigen nog meer Zoo vinden wy by een huur van f 750 en 4 kinderen den aanilag van f 85 verlaagd Stot f 59 bg een buur van i 325 met kinderen nu f 30 54 in t vervolg f 16 24 by een huor van f 312 en 6 kinderen dsn aanslag van f 28 28 verlaagd tot f 9 46 by eon huur van f 225 en 4 kinderen f 9 34 verminderd tot f 5 Gl f210 bnur eu 5 kinderen wordt van f 19 79 verlaagd tot f 3 00 f 198 huur by 5 kindereu daalt van t 10 10 tot f 2 81 f 156 huur bij H kinderen komt van f8 42 tot f O UJ f 130 zonder kinderen van f 3 48 tot f 1 60 QelyksoQrtige cyfers vindt men voor de andere Jvyf gemeenten waarover het onderzoek beeft getoopen Te Hotterdsm betalen van 75 personen slechts 5 iets meer de overige 70 ook meestal aaozieniyk minder Iu lijken niet ill hot geve van naailei Weusohty mijnheor ergens een knoop aaiige at to kohbeii De vreomdeliiig gUmlaohte Als hot niet anders was geweest dan dat zouhij zioh Iron wel hebben kunnen roddai wide hy eu haar niet hebben lastig behoeven tr vallen zoo zy hem sterhls aan eens naald eu garen had kunnen helpen Ut had naaigeroedsohap bij mij vervolgde hy maar dat is alles met myne pnkkaadje gBronkeo Ilobt gy niets gered mynheer P Niets dnn reu zakboekje on ernige papieren die ik hij toeval hy mij had Ik wilde u verzoeken iels voor my te doen dm m r handigbeul vordert dan hot aanzetten van ktioopen Ik mout tfen scherm voor de oogeii hebben Sophie zag den jongen man vragend aan hij had heldere levendige donker gryie oogec ou zij begreep niet waartoe hij oen schorm voor zijne oogon kon noodig hebben Het is voor mijn metgezel die boven is vervo gdc hij ilt bon bij hem geweest en hy roetil aanhoudend om oen scherm voor zijne oogen Ik heb opgemerkt dat hy op reis veel aan zijne oogon geleden heeft en het tiobt hindert hem van morgen zeer IHj verlangt een breed tcherm var dun bordpapier met donker blsuwe of groene zydu gevoerd en touwen er aso om het om het hoofd te binden Touwen i riep Sophia op berisponden loon uit fly meeal bandjes mijnheer Touw of hand dat i hem eveneens als hij maar een scherm oor zijne oogen heeft Ik vroeghom of ik het onihyt voor hem zou bestellen maarhy schoen alleen naar oen scherm te verlangen Bopbie krseg hare Daahloos zij schommolde een 35ste Jaargang Don H ag heeft sUchts 1 van de 58 t 1 41 meer op Le brengen by een aanslag van bgua f 78 io do dri kleine gemeenten bebbeu op 50 personen 45 minder op te brengen en vaak aanzieulyk minder Wat van dsse ambtenaren geldt is natourlyk ook van toepassing op andere burgers die ia gelgke omstaodigbedeu vtrkeereo Ken globale tntate berekening lu de atdeeliugen der Ëersl Kamer gemaakt komt tot de sloksom dat da opbrengst volgeus de nieuvre rtgelingtf 2 6 mil ioeu lager zal zyn dan thans wordt opgebracht Tevens zulten by de boogsra haurwaarJon waar geen aftrek voor kinderen wordt toegelaten do aanslagen vertnaard worden Daaruit volgt dat d r middenklaaae en den minvermogenden eau aauzieulgke onthefSng te wachten ataat De Minister beeft dan ook naar ons voorkomt volkomen recht te verklaren Inderdaad de outbefHugen die de outvrorpen regeling by aanneming en invoeriag tal geven zyn groot eu talryk Met besUsthfid moet worden opgekomen tegen de meeuing dat die ontheffiugeu zich zonden bepalen lot de miagegoedeD in de gemeenten der hoogste drie klassen Kik onderj oek io gemeenten van allerlei klasse en iu allerlei gedeelten van het land leerde dat op groote sohaal vermindering zal worden gegeven aan beo die er bet meest behoufle a tu bebbeu hetzg omdat zg thans te awaar belast ign bg vergeIgking met anderea hetig omdat ag in da verzorging va i jeugdige kinderen hebben te voorzieu hetzy om beide redenen te lameo Waar men bet ouderioek ook iostelle overal zal biyken dat dit zoo is en dat waar aanslagen by tegenslelling met andere verhoogd worden of slechts weinig verlaagd dit aitjluitend bet gevolg is van de ongelyk matige toepassing der bestaande wet waar duor de betrokken personen steeds te weinig hubbea bgitedragen vergeleken met anderen diij in gelgke omstandigheden verkesrea t Door de gegevens welke do Minister na heeft verstrekt worden volkomen degenen gerechtvaardigd die het uitsteUbealuit der Tweede Kamer hebbeu afgekeurd Duizenden burgers die t meest verlichting van druk noodig hebben zulteo zooats uu overtuigend blgkt dit jaar ten gevolge van dat beiluit van ds vaak seer aantitulylte verlaging zyn verstoken Het Toornemea bestaat in de avondbyeenkomst der Eerste Kamer op a s Maandag tegen den volgenden ochtend te elf uur voor openbare behandeling aan de orde te stellen allereerst hrt ontwerp betreffende deu eed voofgedrageu door don hf r Gerritsen en blad bordpapier op en een tap roods zyde dia sg van een jiipon had overgehouden en zotte zich aan het werk Do vreemdeling ging op do leuning vau eenu oude paardonharen napé over haar zitten om haar arbuld gsdo tu slaan Hij zeide lachend dat hü niet eer bovon mocht komen voordal het scherm af was lerwijl Hophie aan het werk was vroeg zy heui Wio is hij Het kwam my gisterus avond voor dat hy roods ren bejaard man was Kont gy hem goed mijnheer ik heb hem aan boor t leeren ki nnen Het is opmerkelyk hoe spoedig men zich aan boord verbroedert merkte juffrouw Kavensbird aan Haar mond stond geen oogonbhk stil Is bij koopman van beroep Ik geloot bet niet f ni welke rcdun hoeft hy de rei naar Kngoland gedaan F Do vreemdeling schoot iu den lach Dat moet gy hem Zelvo naar vragen t a gij bet wousobt te woten juffrouw Kavenabinl Ik beo niei nieuwsgiarig genoog geweest om dat aDos uit te booren Zij liet zieh nog niet fscbrikkea Ik veronderstel dat hij een Amerikaan ia voer zg voort Hoe heet bij Dal heb ik hem daar oven ook gevraagd wantik herinnerde my niet dat ik zyn naam aan boord gehoord had was het antwoord Hy hseft m gezegd dat bjj Home beet Mijnheer Home herbaalde Sophie terwijl zy ijvartg voorlwerkte aan haar scherm dat nu goed begon te vorderen