Goudsche Courant, vrijdag 10 april 1896

e 0 U U k l USTIIBlH Oouda 8 87 8 81 10 01 10 67 18 10 8 81 4 47 6 M 10 19 Am tnrdan St 8 14 8 86 U 08 1 1 18 4 11 1 8 48 11 10 A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Directe SüourwegverblndlnKeD met GOUDA WlnterdieDSt 1895 1896 AaH evaBgcD 1 October TUd van Greenwlfb KOTTIXBAU 1 84 8 88 GOUDA 18 8818 8818 88 18 48 18 88 1 44 BOTTI R BIU 7 88 7 68 8 01 8 18 8 88 8 48 8 88 7 88 10 1 10 88 10 88 10 48 10 4 4 08 7 48 8 07 DIK HllO eOUDA 8 461 1 1111 8618 161 181 441 68 3 48 4 16 6 17 6 8 7 69 88 10 17 1 41 f 14 10 88 1 66 10 48 1 06 3 U ll 10 64 18 0618 48 8 17 3 14 3 16 4 18 4 48 6 47 6 50 8 88 10 1 eoVBl DIN H41S GouU 7 3U 8 88 8 18 8 87 18 10 10 60 11 11 11 88 1 87 8 86 8 47 4 4S 6 t7 7 14 7 49 f 88 8 64 8 64 11 a M 7 411 47 11 08 11 40 4 67 8 01 10 06 Z Za tw 7 8 1 86 11 18 11 48 1 08 8 18 10 11 Voorb 8 07 1 08 11 17 l Ol 1 80 8 18 10 17 Htipi 8 11 8 11 8 7 10 07 10 41 U ll 11 41 1 06 1 67 4 06 4 17 8 16 6 67 7 44 8 81 8 8 1110 81 ll 4 Stopt te Blaüwqk Kraiaweg en Nootdorp Leidaokaiidaiii ea Hakaadorp u T I z c H T e O u D a Utreokl 7 61 10 11 84 18 60 8 10 3 68 4 43 6 81 7 80 8 08 8 07 10 84 WealdoD 8 11 10 88 11 61 4 11 8 61 8 18 L 84 UudawaUr 8 1 10 81 4 14 f 8 36 oiltla 8 88 1 14 10 44 11 07 1 88 8 48 4 87 6 10 7 0 8 16 8 41 8 48 11 10 e o l D k V T 11 C R T 8 08 10 18 10 67 18 48 8 80 11 14 1 87 ll ll 1 46 1 87 10 81 11 46 1 80 8 08 aüSTIBDA U B O D D A 1 8 10 lO ll Ml 4 10 Wl 7 41 6 8 04 10 14 11 81 11 6 10 7 41 8 4 tl lO Stoppu ta Bldiwllk Xraung m NooMwp LaUaakairfMt Uakarioip Stopt tt Nootdorp Ltidadieiidui en Blaimjtk Xni ave Hakwdotp durn d orerig MobaDgiga ukan irei de regaÜBg der penoneele beluiiog aBü bet a ot QiftarmiddBg ia te Amit rdam I I Sarnson tarwyi by ill de KaUeritraat aao bat Tenleo wu Tftii brocbarea op verzoek van eeo kapteia vao bat O E leger gearresteerd omdat hy dtxeu ia oavolgiag vao R eua bet woord DoodTreter bad loegaroepen De arreflatte ging nog al met aeotge raueite gepaard en Tarooraaakte een oploop Naar het politierapport meldt werd kort daarop aeo man aan bet burcaa gebracht die in de 8t PieUrapoort een dur twee perauiieu die bg de arreatatie ran Saniaon tie politie badden geaaaiattferd om die redeu mishandelde Omtraot het bloemencorao door den AIge maeneu NederUndacben Wielrydergbond op Zondag a i te Bloenieodael t bonden kan nog worden gemeld dat er tot duaver 14 rereenigingen zga iageacbravet en wet de volgende Neertandia f Edo fD Trappera Deutacber Badfahrer Vereinc kVoorwaa tsc alle te Amaterdam Wielen willen wyc NieuwerAmaiel Haariemtcbe Vélocipéle Clubc Ket tinfïgangerB beido te Haarlem Swift te Schiedam tGoudacbe Clob te Gouda Staten Hoai Tborc beide te Uütterdam Utile Dulci te aÜraveuhage en A11 Kight te Leiden De volgende handelaren bobben voor de ru briek reclame ingeacbreven Scholt Zaider hoek Anguitinua eu Witteveen J W Koopman J Koopman Vroiyk en Tiniperlejr A Soiita V Gnlick Haccoo en Stork Stokvix Sillerta en Co en M Uruckmaon Verder Kullen ongflv or 200 boiidsleden met hunne veraierde rywielen aan den atoet daeU nemen U t programma blgft ingevolge bot beiluit van de regetiogacummifaie die giHeriTond to Haarlem vergadorde onveranderd Alleen zullen de rytiiigen over den atoet verdeeld worden Voorta kan norden bericht dat behalve de tra treinen die de II IJ S M naar Ha rleni Kal doen loopen er om 7 nar Greenwich n ro een extra train naar Amtterd m lotpt waarby de rijwielen gratia in jdaarroor ingerichte goederenwageua ten dienste dur bondaleden tullen vervoerd worden Om 7 40 Greonvicb n m zal een der elijlie trein niiftr Hotterdam vertrekken die to Lfidej a Gravenbage en Delft atopt In bat geheel zyn 20 gOi dereuwagena voor beide treinen beachikbaar geateld Het vervoer der rywielen zal echter voor riaieo der deelnemers zyn dttar de H U 3 M gaan contrÖlf biJj tten afgeeft Vanwege dea A gemeenen Nederlanduchen Winlryderahond zal er echter contrula worden gehouden eo biljetten afgef avan Da beer F Hart Nibhrig te Laren beeft a i jurylid bedankt in zyne ptaata ii benoemd de beer K Bloytarman te Haarlem De beer De Groyter te Amaterdam bpeft twee bronzen beelden ela prijzen uitgeloofd Uitvoerige programma a zollpn voor het publiek worden beacbikbaar geateld Duir de Bloeraendaalsche weg ul t breed U verdient het aaubeveliug diit het puMïak Jat zeker in grooten getale naar de blocmbotlenvelden zal optrekken zich zooveel mogeiyk tanga den wag verdeeld om opproppingen te voorkomen Ëeo ieder wordt dan in de gelegenheid geateld bet corno goedtexien De weg in Korte Klevertaan Bloei ndaaUobe weg Korte Zytweg ElawoatslaftO Uoveuweg Zgweg Duinlmtweg Korte Zglwag Bloemendaalache weg Zomerzorgerlaao Korte weg Meerenbergaohe weg Jan Gyxenraart Kfn nemerweg Bloemandaalfebe kerkbuurt Bloemeudnalicbe yreft Beektaan Wiatrydera dia met hanne machines per trein komen wordt aangeraden niet verdorden Haarlem te sporen daar de wielen voor Overveen beatemd moeten overgeladen worden Voor den legewageu van dfn boud komen nog krachten te kort Bondtleden die hiervoor hunne medewerking nog weusclien te verlcenen moeten zich anDmeld n b j dpo beer Jciu 8 40 8 47 8 64 8 01 8 10 8 87 8 08 8 18 8 84 80 1 88 7 88 7 88 7 46 7 ti iouda Moordreekt NiouwvrVerk OAfMlIe Eottonlun 7 Rsttcnlun 8 dpolU 8 10 KuuwerUk 8 18 Hoofdnckt I 88 0 ii49 8 88 UoaiU 1 16 1 87 7 11 8 01 8 11 Oudew 1 80 6 64 W etdea6 6B 7 08 8 18 Ulrookl 6 18 t 8 88 8 41 f t Nur AmitordMi wmmtfm msmmm Feitb PrinMDgrachi 470 Amaterdam Inzendingen voor da robriek van de verschillende phaaei van hel rywiel moeten gericht worden aan den heer A F H v d Stok te Leiden Voor de aterkat vertegenwoordigde clnl wordt nog een extra prys een zilveren mpJaille uitgeloofd Voor do clabt zijn in plaata van drie medailloa zea rtuki aitg Ioofd Een dubbele moord in Whiti cbapel Dezer dagen omatreeka twf e uor e middags ontdekten eeuige potitieaKenten op het dak van pand 31 aan de Torner atre t Coojmercial road in de wgk Wbitecbapel te Londeu een luao die zich echter da acboorateeuen voortsluipeod angatvallig voor de blikken der voorbygangera trachtta te verbergen Twee agenten drongen bet pand binnen ktoii men op het dak en trachtten den man te vatten De a xic h achtervolgd ziende aprong vau bet dak op straat waar hij tan een hoogte van 12 meter ep een klein meivje terechtkwam dat evenala hy bewusteloos bleef liggen Beiden werden met zware koenzingen naar bet London Hoapïtal overgebracht Inluaschen werd door een paar andere politiemannen een onderzoek ia de betrokken woniug ingesteld Deze werd bewoond door een 75 jarit man Joba Ëdmnnd L 7 genaamd en zgne 37 jarige huishoudster Annie Sarah Gale Do denr der woning bleek geforceerd te zgn en zoodra de agenten binnentraden vonden zg op den grond de lyken der beide bev onara met afgesneden halzen iu groote plassen warm bloed Iu het buia hearschte eau groote wanorde biykbaar had men naar geld en voorwerpen van waarde gezocbf Op den man die naar het hoapitaal werd vervoerd vond men dan ook werkeiyk eeitige goudon horloges en et n aantal juweelen die aan den ouden man haddeu toebehoord De brutale moord bad plaatH gehad terwyt de overige bewoo ii vao het hnia naar de synagoge wureu De dood stryd der ougeliikkigeu moet vrenaetykgeweest zy daar overal bloedsporen werden gevonden terwgl eeu met bloed bevlukta hamer naaat de iykeu leg JSeuige getuigen die eergisteren door dfo poli terechler werden geboord verklaarden dnt zy kort voor de tus cheukomst der politie twa a mannen oabg bet hult hndden gezien De eon nam over eeu tniumuur de vlucht terwijl de andere door de politie achtervolgd van bet dsk sprong De toestand vhu den moordenaar en tau het gekwetste meisje is bevredigend De politie uiaeut dat de miadadiger wiena ludrntitiet nog niet vaalgeateld ia oen Rus is De openbare instructie Iu deze zaak werd met het oog op dflu toestand vau den moordenaar vardnagd tot IC April a s Omtrent den toHstaud in de veenderg te Beet Fr wordt aan bet N v d D e gemeld Omdat het er broeide ouder de veeuarbeidera en zy op Diuadagmorgeo eeue vergadering in de veenderg zouden beleggen om te besluiten hoe te bandeteu richtte uw correspondent Diusdagochtend aljn achreden naar deze veenkolonie tiet trok al dadelyk zijne sandacht dat er op vele pipataen druk gewerkt werd aan bel baggeren van de klgu hier het spreiden ginds terwgl men elders zich baaatte bet voorloopig werk voor de campagne te verricbien om later met den wnrkelgken arbeid aan te vangeu Do byeenkomst der arbeidera ti t bemadsla gen wtrd nipt gehouden ofschoon er vele rf beiders m de vcenderg aanwezig waren miaachiei wel dui end man Deze wsreu echter bezig met de tenten te betrekken het een en ander te schikken nb in orde te maken enz omdat bet de eerste dag was die in de veenderg zoo worden doorgebracht 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 10 88 8 10 7 47 18 88 8 40 8 81 I8 IS lt 8 17 4 16 4 47 6 67 6 18 8 31 10 16 7 10 10 18 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 18 1 86 f 4 t Algemeen zgn de arbeiders ontevreden over bet besluit der vergadering van vervenerR die 70 en 90 cent bepaalden voor bak en bokwerk d i £ et lager dan in 18t 5 Zy da arbeidara wyaen er op dat de kleioa vervenen wel gODOgon zgn heUelfdo loon uit te betalen afai in 1895 tarwgl ook aadore rnrroaera die toezegging garen Da arboidera wensriien no datzoUde loon eu algemeen is men in den veenpolder van oordeel dat eene werkilaking eerstdaags zaS volgen um da verbooging van eeu stuiver per voenroeda 16 M t erlangen Onder de arbeiders xgn er ook die hoogere eiachen willen ateltan ui eone verhoc ing van 10 a 15 cta per veenroede doch bet meereodeel der arbeiders oordeelt zoo iela onbekookt en niet aanbevelenawaard Men wil hetzelfde loon uU in 1895 eu willen de verveners dat niet dan is eene trike iu het verschiet die elk oogeublik kan uitbreken Dinadag bevond de borgemeeater van de gemeente Opaterlaad zich in de veeuderg om zich op de hoogte te stellen terwgl rgksveldwachtar gemeeDtepohtta en bereden marechaussee in da veendorg anrveilleerendan om eventueels wanordelgkhedeo te voorkomen Daze echter vielen niet voor allea was er even matig een vechtpartytje onder eenige opgewoodau jongelieden niet geteld Door de verkoopiug van vele kigotandon iu deze veeodarg zal dit jaar wel tweemaal zooveel verveend worden dan in 1895 bet geval was Groote velden zgu reeda afgeboacht om vergraveo a worden Ook iu de veendery te OMononwen zat dit jear dubbel zooveel werk zgu dau iu 1895 Daar echter gelooft men atgemeen dat het dit jaar zonder werkataking zal afloopen Men meldt uit Haarlem Door den burgemeeater ia nu aan het genootschap Melpomene en ThsKa het spelen op Zondagavond in den achoowburg verboden Het loopt dus zooala waa voorspeld Nu Maart olt en de vergunning voor die inaaud gegeven dus om ia wordt bat Zoodagsverbod ook op den acboowborg toogepaat Naar man uit Haarlem mededaeld i het bericht dat het bespelen van den aciioawburg op Zondagavoud door den burgemeeater verboden zou zgu onjuist Iemand uit Weenen die gedorsnde 20 jaren iu Atjoh ia geweest echrgft iu een Duitacb blad over den verrader Toekoe Djobau o a Nu Is hij nog aena uitgeknepen en terafwisseling want zgu eeuig oogmerk is oorlog onverschillig tegen wien verzamelt hij uu destammen die hy paa beatrsden beeft om opte staan tegen de b ankeu en zoo bigkt watiedereen voorspeld had dat het beter geweestzou zgu den bloeddorstigen man die herha ildeiyk sluipmoord herit gepleegd op vrouwenen kinderen in plaats van zgn voratolgkewaardigheid te erkennen meedoogeuloos neerte Bcbieten c £ en inspecteur van politie is Mdandagnvond op verzoek met 10 agenten uanr de fabriek van Boas iu de Uilen burgerstraat te Amsterdam gegaan teaelude 7 aldaar werkend roosjeasiypers die naar huis wilden gaan en door duizend blgkbaar met geen goede bedoelingen werden opgewacht naar hnone woningen te geleiden Vyr agenten namen de te bescheimen personen in hun midden terwgl genoemde inspecteur met de vgf andere agenten b t detachemeut dekte Toen een 100 tal pa i en waa gemarcheerd en men in de Uileuburgersteeg was gekomen werd uit hut publiek met steenen en andere prcgectielen naar het datacbement geworpen De inspecteur beeft toen na drie n alen gesommeerd Ie hebben in de Uile iburgersteeg en later in de Jodenbreestraat alwaar eveneens met steenen kruiken stukken hout en glas werd gegooid met de sabel gechargeerd Het gelukte twee egecten een pprsoon die met een stuk hout naar den inspecteur gooide maar niet raakte te arresteeren De 5 agenten ygu metdedoor beu beachermde personen doorgemarcheerd en hebben deeen thoisgebracht 4 60 4 67 6 04 6 11 8 80 1 41 1 81 1 88 1 01 1 11 4 08 18 80 7 80 8 10 6 41 1 60 8 80 8 O t B l 11 80 3 08 9 18 iHue 6 61 7 80 7 48 8 30 1 1 Voort 6 67 Z Zegw8 1I Za ll 6 88 Oouda 6 33 7 68 8 18 8 8 16 AutardaB $ k Oouda 7 81 De maan van hsar p aiti verschoven I Dit goval ward eoD paar avondea geladen gaeonstateerd te Bros el of liever to Uccia op de sterrenwacht De maan waa 15 aecoodeu ran de plaata waar tg behoorde ta sgn Da aatronomen zaten er wel n beetje naê ia het geval was ook zoo raar zoo fat ze ofschoon alle inalrumeoten de zaak ootwyfelbaar eonatateerden bet verscbgosel oog niet dadelyk aan de wetenaehnppelgke wereld mededeelen maar eerst de inatmmenten nog eena nazagen Ën DU bleek dat heel da aterrenwacht verzakt waa Verder kwam aan t liaht dat de fundeering van de voornaamste inatrnmenteu die 10 meier diep moeat zgo maar 4 meters ver in den grond zat dat zoa wel genoeg wezen hsd de bonwmeeater gedacht dia aalronomen yn zoo overdreven aocuar Maar de maan heeft t nitgebracht Geheel Brasael werd giaterDM rgeo in opschudding gebracht door da tgding van een vreeselgke ramp die gedurende den nacht te Jetttf SuintlMerre kad plaata gehad Te twee in den morgen ontatood brand in bet café A la Cour de Flandre dat door den heer Grjaaens im de rue de Laeken No 31 gehoudao werd Tegen half drie werd de brand ontdekt door een der buren eeo koster die onmiddellyk alarm maakte door zich naar zijne kerk in do oumlddellgke nabgheid te begeven en de klok te luiden Dit alarmaigoaa bracht de geheele bevolkiug op de been en weldra verschenen de brandweer op de p aata dea oobeils Het geheele gebouw brandde toen reeda Op het brandende dale bemerkte men eeo ougevter 12 jarigen knaap in nachtgewaad dia luid om holp riep Van alle kanten snelda men heen om ladders te halen en na eenige minuten van angstige spanning amaakten t ee mannen die uit het dakven iter van het belendende pand geklommen waren de voldoening het kind bewusteloos doch overigenr ongedeerd ia reiligbeid te brengen Toen de knaap door de zorgen van een geneesheer het bewuatzgn herkregen bad vertelde hg wat ar gebeurd was iPlotaeling zeide bij waa bet alaof ik atikte door den rook Ik achreeuwde an mgn broertje een kind van zeven jaar liet mg op zgn schouders klimmen om op hetdak tekliminen Toen hoorde ik terwgl ik tevergeefs naar mgo broertje zocht om hem de hand te reiken mijn vader zegden Ik zie niets niaerc Verder weet ik niets meere 8 87 l 8 10 04 r 10 11 10 18 1U 87 11 8 1 8 06 8 43 8 1 8 68 8 8i 10 08 8 08 6 81 8 68 4 80 8 10 6 17 6 87 6 84 1 41 6 47 4 40 6 61 Terwgl de knaap gered werd toog de brandweer van Jette Saint Pierre vol yrer aau h t btusscoiogswerk Het vuur trotseerdo echter de drie waterstralen dia zy in den t Ioed zond zoodat de bnrgemeeatar de Brnaselacha brandweer ontbood dia 18 minnten later op bet terrein verscheen Bet geheele paud was op dat oogenbiik een vuurpoel die enorme vonkenbuodels ten hemel zond Tegen vter our in den morgen toen bet geheele bois ongeveer wtia uitgebrand kreeg men het vuur onder de knie zoodat men een baein kon maken met het zoeken naar de slachtoffers De zea bewoners van het buis de eafé houder Francois Geyssens 47 jaar zgn 47 jariBe rouw bon drie kinderen van 14 12 en 7 jaar en een ouderloos neefje van 8 jaar sliepen op den zolder daar het geheele bais tot publieke localiteit waa ingoricbt Daar alle vloaren waren doorgebrand en ingestort moest men da alacbtofiurs dua beueden zoeken Weldra vond men tnsschtiu de gloeiende painboopen de nog rookende eu verkoolde overblgfselen van vyt peraonan en een rilling doorliep de menigte die zich op de plaata der ramp veizameld bad toen de vgf vormeiooze en afziebtelgke menschenklompen ïu witte lakens gewikkeld werden weggedragen Hoe deze noodlottige brand ontatond ia niet bekend Alleen weet men dat Maandagavond de Katholieke veieeniging De Vrede i in de groote danszaal van bet café waarin eeu aantal bontkrullun afkomstig van een vertimincriug lagen tot twee nor a nachta bgeangeblnren ia waarun de café houder naar bad ia gegaan Door het parket ran Broaael is een onderzoek in loco betreffende deze ramp dit de grootst aensatie veroorzaakte lugeate d BDltealaDdsch Overzicht De Fransche Kamar ia tot 19 Mei uiteangegaan garnime tgd dua om nog eena ever den toeataod na te denken De Senaat komt wel 21 dezer bgeeo maar de Senaat kan niet veel uitrichten wanneer de Kamer er niet is Man zegt dat niet alleen Preaident Faure maar ook Boni ftoia meer met het laatato votum van den Senaat inzitten ala ig erkennen willen Beiden zonden bevreead zga dat de stryd tosschen de beide Kamera ten slotte alleen voordeel zal brengen aan de socialisten eo anarchisten en bet om dia reden hoogat gewoaacht ia in deze richting niet verder te gaan Zelfa zou Bourgeois naar het geracht wil er aaa denken bat Uiuisterie te wgzigen en de aoctaal riekende elomenten te vervangen door onvervalschte radicalen om op die wgs deu btaun weer te krggen van de opportunisten Wat er vaa deze garochteo aan ia moet de tgd leeren De Frnuachu minister president beeft te kennen g evcn dat hg van de Egyptische qnaestie een onderwerp van bespreking door de Karojeesche mogendheden zou wenaebeu te maken De £ ngeUche regeering zal waarachynlgk daarvoor geen ooreu hebben £ n ook de Oostenrykscbe ziet het nut niet iu voor een dcrgalgk Ënropeescbe conferentieIn de E escher Lloyd die geen oubekeude is iu het Oostenrgkache miniaterïe van buiteulandscha zaken wordt dit duidelgk gezegd Waaneer de Fransche regeering voorneinena ia de Egyptische qaaestie voor een Ëuropee che conferentie te brengen dan zal de eerste vraag niet zga wat bet resultaat vao zulk een conferentie zal zgn maar of zulk een conferentie wel ooit zal worden gehouden Een diplomatieke conferentie kan alleen van nat zg geiul men bgeenkom t met het doe om plechtig uitdrukking te geren aan de eenatemiBigheid van haar leden over een qnaestie die rgp voor oploaaing is Docb zoover ia het met de Egyptiacha qnaeatie nog niet althans op dit oogenbiik rog nitt c Van eeu Eoiopfepohe conferentie verwaebt dit officieuae orgaan dus niet het miosts heit en men mag aannemen dat de toeleg van den heer Bourgeois weinig steun zal vinden oftbaua niet van de Oostenrykache regeering Onwaarachgnlgk is het ook dat Duitschland deel wil nemen aau eeu dergelgke conferentie De Egyptische qtiaestie op zich zelf biedt weinig gelegenheid aan voor een conferentie en de bonding der mogei dheden tegenover de D ngola expeditie ia zoo dat zg niet kan worden gewyzigd door een confejentie omdat bet is de Kren7zeitnng die aldus icbrgft omdat directe oudorhandelingen taaschen de rageeringeo voldoende zgn tot regeling der details c Itahë zal vermoedelgk trouw haar bondgenooten volgen Blgven er dua over Frinkrgk en Ituslaud die bet tarnen zeer goed meenen maar nog geen f uropeeacbe cooferautie 4tnnnen vormen Overal in Lngeland worden vergaderingeu gehouden om de vooretellen der regeeriiig tot wgziging van onderwijswetten te overwegen Men kan uu reeda zeggen dat de liberalen eeo harden dobber zullen hebben oiu het gevaar dat zg in die voorstellen voor het openbaar lager ondeiwgs zien te keeren want ook iu bun eigen kring vindt het ontwerp van sir John Gorat verdedigers Do Koomsohen au Anglicanen zgu over het geheel met bet ontwerp iugenoman alleen den oiters eu geelt het voor de vrge schoten nog niet genoeg Maar ook de tevredenen rgu zeer gematigd in hunne vreugde al hunne wenachen zullen wel niet io vervniliog treden maar bg deu toestand ala hg ia vergeleken wordt reeds veel gewonnen hetgeen al aanatouds duidelgk ia ala men weet dat het hoogste dat eene vrije school no uit de staatska trekken kan f 10 50 per kind bedraagt eu de nieuwe wet rolgena de berekening van een pchoolantoriteit dat mazimara op i 25 10 per kind brengt Gezwegen van de andere voordeden die de vrge achool verwerft Maar de gematigdheid dezer vryeaeboolmannen ia waarschgniyk veratandige taktiek OnTerbolen vreugdebetoon kon don togenatandera een welkom wapen zgn Met deta kerkelgken gaan ook de orthodoxe Joden mede De hoofdrabbyn haeft te Londen in eene preek bet wetsontwerp warm aanbevolen Maar nu wil hot geval dat joiat deze aanbaraliog aa i sommige voorstandara van hel wetsontwerp onwelgeTalii ia Een dar groote argumenten van de liberalen en vele ooionieten deelen er In tegen het wntaontwerp ia dat het verhoogde Btaatannbsidieaan de vrge aofaolen de vrgwillige bgdragen waaruit deze tot nog toe grootendeela bekostigd worden zon verminderen £ a na l g het io de bedoeling van de regeering zelf dat de ataat alleen aanvallon zou wat de voorstanders van de vrge achool niet vermochten op te brengen De Joodache gemeente nu i sE er rijk au hare bcfaolon belworen volatrekt niet tol da beiioeftig Dat on de staat eenvoudig een aanzionlgk deel op zich zal nemen van de kosten die deze gemeente gemakkelgk zelf kan dn eo is velen eene ernatige grief Wie zich a a een man t eu hot wetaootwerp weren dat sgn de nonoooformittan gelyk man woot toor het grootate dool zoor rechtzinnige Gbriatoaen Zy rreezeo ea zeker niet ten onrechte dat vooral ten ptattenlando de macht der Anglicaauscha acholen onder de oieawe onderwyawet aanmerkelgk zal tooneaien Rechter en linkerzyde vsn da liberale partg waartoe zg bebooren gaan in straffe reroordeoting van bet ontwerp aamen DailyNawac en Daily Chronicle ooderacheidenlgk do organen van die kfdaetingen vinden er telkena nieuwe dingen in te beatrgdan De Dnitaoha Keizer zet zgu pleiziertoohtje io da Italiaanacbe wateren voort Giaterenmorgen ankerde de Hobenioltaroc voor Syrasuse en werd door de faooge bezoekara voet aan laad gezet Ëeu tairgke menigte juichto hen ia de veraierde atraten zeer toe Met reel praal zat de keiz r den I4en dezer ta W eenan ontvangen worden Dan avond na zgu aankomst ia er galadiner ten paleizo vervolgens een voorstelling in de opera Na het diner vertrekt de keizerin nog dieozrifden avond met de prinsen naar Berlgu Den volgenden dag beeft de voorjaarnparade plaats waarbg keizer Wilhelm zgu huzaren regiment zal commandeeren De parade wordt gevolgd door een groot militair diner io dan Hufborg en de avonds keert ook de keizer u iar zgn Duitache rs identtestad terug De vorst van Bulgarge die een week lang bji zgn Suzerein iii naam den Sultan heeft doorgebracht en m Stamboel zeer geviardf werd ia onderw naar Uu land Van Odessa gaat de reïs per ap or naar Petersburg Men acht het waarsehgnlük dat tgdena het bezoek van Ferdinand nldaar de qnaestie vsn een nieow bandel vsrdrag tuf scbeu Biitgarye en Rualand zal afgedaan wotden Waarvoor zouden andera de Bu gaaraobe mininterH tau drie aecretarisaen vergezeld zgo en vau het hoofd van het Ruasiscbe diplomatieke agentschap te Sofia De Cüburgpr higft iu Petersburg maar enkele dageu Bg zal logeeren in het winterpaleia iu dezelfde vertrekken die indertgd de Shab van Perzië de kroonprins van Italië en aartshertog Franz Ferdinand van Oostanryk hebben bewoond Over da re oltateo an het bezoek dea Voraten aan Koostantiuopel wordt wel veel geschreveD maar met zekerheid weet men niets Er ia zilfs gezinspeeld op feu defensief verbond dat toascben Bulgarge en het Turksche rgk zon gesloten zgu Het Amerikaaosche Rapreaentantenboiabeeft Maandag een zeer belangrgke beslieaing genomen In overeeuatemmiog met de motieWite heeft het met 244 tegen 27 stemmen aangenomen bet voorstel der gemengde comfnissie die de opdracht had een middenweg te zoeken tuascben de resoluties van Senaat en Kamer Pa motie vau den Senaat is hierdoor ook in het Representantenhuis goedgekeurd er is overeaDStemming verkregen tuascben de beide deelon der vertegenwoordigmg over de vraag of de Cubsnen als oorlogvoerende partg zullen erkend worden Dit bericht beeft in Spanje opnieuw groote opgewondenheid veroorzaakt De bladen bevatten heftige artikelen tegen de Vereen igde Staten Algemeen wordt de overtuiging uitgeaprodat het voor Spanje hoogst moeilgk zal zgn de vrleudsobappellike aanbiedingen van presid ot Cleveland aan te nomen die gedaan zgn vóór er ef natemmigheid baerichte tuaacben do buide doelen der vertegenwoordiging Spanje kan tot geen prgs tcelaten dat de diplomatie der Vsreenigde Staten de onafhankelgkbeid van Cuba decrateert Spanje alleen kan bealtsaen welke concessies bet doen zal aan flo opstandetlugen nadat deren hun onderwerping hebben aangekondigd In afwachting heeft de regeering uitgebreide militaire maatregelen genomen om in de groote flteden volkabetoogiogen tegen te gaan iaARB TBBRICHT£N Gouda 9 Vpril 1894 Hoewel do stemming veel vaster ta ging er lieden in granen oog weinig om Tarwe Iwuwwha 6 50 a 8 90 Mindere dito 6 85 k ƒ 8 60 Afwykende P 2B i B 76 Polder B as ii ƒ fl Rogge Zeeuwscbe 4 a 4 40 Polder 8 70 i 3 90 Buitenlandtche per 70 k 8 80 a 4 Gerst Winter S KO k f 8 90 Zomer 8 SB a 3 76 CLevallier 4 B0 a 6 2B Haver per heot 2 26 a 3 per 100 kilo 6 75 a 6 Hennepzaad lalandsob 7 7 S6 Buiteolandaohe 5 50 a 5 75 Kanarieznad a 8 Koolzaad a Erwten Kookarwten i f Niet kokende l f Bnitenlandsoha voererwten per 80 Kilo 4 7B B Boonea Bruice boonen 10 i 11 50 Witte boonen i f Duirenboonen B 70 1 f B 90 Psardsnboonen 4 60 4 SO Mail per 100 Kilo Bonta Amerikaansobe 4 SS il 4 60 CioquaDtine 6 50 l 7 Fozanian 6 16 l f B 50 Vr EMARKT Melkvee goede aanvoer hsodel en prgzen zeer wel Vette varkens r aanroer handel vlug 17 ü 19 et per half KO Mtggon voor Engeland goed aanvow handel matig 15 I 15 et per half KQ Maf era biggen goode aanroer bandol vrg wel 0 40 a 0 80 por week Wfisobapen reil aanvoer handel flauw ƒ 16 i 22 Nuchtere kalven got e aanvoer handel vlug i 6 10 Fokkalveren ƒ 7 a 12 Aanfsvoerd 86 partjjen kaaa Handel vlug Ie ifual ƒ 20 a ƒ 8a qual 17 ii 19 Zwaardere ƒ Noortl Holtaadacha 20 i 82 Boter veel aanvoer handel aftoopend Goeboter ƒ 0 90 1 Weiboter 0 75 iï 0 85 p Kilo FANTAISIE HOEDEN 1 Beurs vaii Xmsterdam Votkrs 100 100 78 84 Vls 92 7Vs 8y 97 lOjV 68 80 80 ïlVis 96 l s 1001 46 790 815 iOO 100 100 144 sov 100 100 138 8 69 98 UI 91 199 161 101 58 1601 61 77 101 100 100 100 186 13 1087 80 103 11 14 1077 8 108 slotkn 91 100 1007 841 68 Bi 7 APRIL NlDlmiND Cert K l W S dito dito dito S dito dito dito 3 Hoxou Obl Oogdl I8S1 894 luLli lutohrgiing 1862 Sl 5 OoSTlsii Olil inpipio 1169 dito iu EiWer 1869 6 fORTUOAi O jjig met coupon i dito tickot S IviUNU Ubl Binnenl 1891 4 diloUeooui 1180 4 dito bqBotbi 1988 4 dito byiiopi 18911 90 4 dito ia oud toen 1883 dito dito dito 1884 5 3 Nll ferpot lobuli 1881 4 TutKtlJ Oepc Oonv loon ISUO 4 Oefl loeoing BOrie D lofl loeninK serie 0 ZuiDJür aiv V obl 181ia 6 Miuoo OU Buit Sob 1890 i Vemucbu Obl 4 onbep 1881 tMRltuul OI lif tian 1895 8 EoTTlRD ill 9tod loon 1894 3 Med N A fr lUcdeliv anud Ariodsb Tnb Mü GertiScal4 u DunMuttiobftppij dito Arab Hypotbeokb pandbr 4 Cult Mt der Vontonl aand Gr Hynolbookb paiidbr S t Kodorlandoohe bauk aand Med Handalmaa t b dito N W t Pao Ilyp b pandbr 6 Rott Hypolbeokb pandbr 8 Utr Hypotheokb dito 3l i OoiTENE Oost HouK bank uand ttusL HypothooVliniik pandb 4 Aheeiea Kquit bypotb pundb 6 Maxw L G Pr Liiin rort 6 fjRD Uon IJ Spn rw Mij aand Mij tot Kxpl r fcSt Spw aand Nad Ind öpoorwo aand Nod Zuid Afrik Spm aand 8 dito duo dilo 1891 dito i ltil lE 8poorwl 188I S9 A Kobl S 99 Zuid ltal Spwmij A M obl 3 Polen Wancbau Weoutm aand 4 RuaL Gr Kusa 8pw Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Fastowa dito aand S Iwang DoDibr dito aand S Kursk Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dito obli ï 4 18 i 11 14 49 uy 800 800 107 V 107 108 108 usy 169 Si 114 AHSlIEA Cant Par Sp Mij obl 8 Chic b North W pr C i aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denror k Hio Gr Hpm cert v a HHnoia Contra obl iu goud 4 Louiir k Naahvillo Wt v nand Uoxico N Spw Mij leb p o 8 Uiai Kanaaa v 4 pot prof aaud N York Ontario fc West aand dito PunuB Ohio oblig 6 Oregon Calif Io hvp in goud K at Paul Minn Is Manit obl 7 t o Pao Hoofdli u oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Can South ort v aand Ven C Rallw l Nav Io h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amatordam aand 9 Stad Roltordam aand 8 Uiuil Stad Antirerpenl887 VI Stad Brussel 1886 S s HoNo TheisB Kegullr Oesollsck 4 OosTENR Staataleening 1880 5 K E Oost B Cr 1880 Spanje Stad Madrid 1888 Neü Ver Boi Hyp Spobl oart 84 351 Staats loteriJ 3e Klasse Trekking ran Donderdag 9 April 1896 No 17647 en 18918 ieder 1600 No 9187 10 9li en ItISS ieder 400 No 1890 605 8176 8779 16476 en 80064 ieilet ƒ 10 Pryien van 45 58 8946 6033 7466 10864 19160 16742 18349 87 SUS 6077 7666 10885 13176 16744 18834 118 8969 6116 7680 10308 18192 15808 18365 145 8979 6127 7877 10378 13838 16828 18439 888 3086 5148 7698 10982 13883 16828 18448 250 3196 5147 7734 10420 13866 11874 11491 808 3196 6863 7768 10486 13380 11986 18686 J6 9198 5261 7877 10445 13416 16982 18616 527 8801 5347 7820 10539 13433 16048 19702 597 3238 6491 7873 10599 13536 16099 18787 6 9 S841 6519 7998 10660 13746 16106 18839 647 3846 5575 7943 10376 13760 11110 19895 668 3866 6636 8033 10691 13804 16134 18918 674 3160 6781 1094 1CS83 13868 1618 18970 6 5 708 s 768 837 980 1083 1090 1036 1061 1088 1179 1288 1309 1584 1660 1667 1608 1608 1814 1664 1700 1710 1776 1991 199 2013 2021 2044 2145 8186 8108 8 96 8851 1871 2319 8399 24i5 2419 2437 2448 8464 2486 1613 1718 2910 2381 2990 3985 3336 3418 9591 9536 3595 3616 3 17 9798 3740 3766 3781 3807 9886 3836 3845 3 71 3949 4009 4113 4167 4160 4169 4886 4921 4440 4468 4542 4570 4599 4601 4660 4660 4668 4676 4678 4687 4778 4800 4816 4820 4825 484t 4866 4911 4974 4981 6795 8161 577 8141 5783 8119 5793 8354 5 94 9971 5848 8444 68 T 8988 6896 8586 6911 8697 6994 9681 6945 8641 608 8807 6077 8894 609 96l 6197 9 67 6818 8880 6381 8 09 6410 9950 6497 8966 6469 8974 6494 9001 650 9098 6661 9191 6683 9138 6586 9168 6633 9173 6660 9826 6769 9274 6766 9878 6836 8338 6843 9356 6857 9398 6981 9447 6948 9479 6957 94 7 6984 9512 712 9614 7157 9658 7163 9675 72 5 9786 7833 9746 7879 9763 7305 9981 7314 9978 7374 102067404 10889 7463 10856 10907 13890 10984 13953 10937 13969 1 961 13983 11002 13990 11046 14038 11170 14088 11183 14119 11 13 14191 11 46 14 5 11373 14318 113 6 14t9 11430 14956 11594 14976 1164 14405 11710 14444 11762 144 4 11981 14496 11889 14589 11971 14544 11018 14649 1808 11699 18050 14641 18086 14685 19116 14796 18194 14826 18810 14 41 11 80 14870 12917 14 88 11413 14980 11439 150 3 18470 1609 1 549 16097 18566 15098 18 64 15047 18737 1504 18799 16076 18762 15111 19793 16 09 18808 15919 18891 15368 18884 16377 13894 16494 128 16667 18029 16 18 13062 1666 130 1 156 161 8 1 091 1 1 7 1 050 16807 18081 16849 19091 1688 1912 16994 19833 16983 1 195 16419 1 M0 164 4 I 944 16618 1 468 16614 18108 16188 1950 16871 19565 1 700 1 61 16806 19804 16810 19 47 16861 198 0 16916 l 8 3 16944 l 14 17103 19 98 17151 199 4 17164 10116 17171 1011 17 33 8al44 17 47 101 1 17 75 101 178 4 80803 17468 10816 17636 80817 17701 80885 17771 80863 177 80873 17868 80883 17 70 8 34 17 77 0a78 17880 80493 17901 10 83 17986 10 66 18056 10661 18079 20674 19099 9071 18117 10798 1913 80916 19148 80811 19146 0 46 181 0 10 8 1888 6000 BurgerlUken Stand UEDOREN 2 April Uetint Johtnow ouders A Bretikmau oa J C iso der Kibt 4 Geertioft ouders A Zererboom en O Kaipera Heddricns Jerobui ouden P den Huji en O Rynfaout S Comelie ouden L lleerketis ea J Bonter Oyaberlua oiidern J Vooüa en C J nKei eel Jobaunes Hendrikua ouden ë W de Ke JBer en J U fiiimer Adrian Tbeodore ouders B Boete en P Boere i Johtnuei Leonardos ouders J veu Leenwen en K fan Uysdam Authouias ondera A Naderhof en M Btatwgk Arie onden M nxi den UoTen en A du Clou Doifje Maria Wilhelnina ouders T Djjksuiau en £ C de Kleyo Oerrit onden G Schouten en C de Bruin Jacob ouders W Vliem en C Blom 7 Gerrtt Jao ouders W C van Oei en A A Groudet ë Mattheae Cornelia ooden M vau As en C Tan der Post Uenrielte Maria ouders L C J de Groot en U J Zuidweff OVËKLEDëN a April A Kleijnenbgrg 2 j 1 W vao der Horst 2 w 6 M Rietkerk 10 d J J C Mul 2 j 6 A Eykhnff 1 m 7 ü J Ileetman 44 j C H Weffien 3 ni P W Bojawal 14 m 8 D tan Lnon 7 w GEIIDWD 8 April P O Kooyman en T J Uerijjn A GiJMitjj en E Vis G Qib bon en 1 Peek L de Mol en M van den Berg Ii A Kojja en J Broere ADVERTEWTIEN Fro Deo 2 Aankondiging Bjj Tonnis der ArrondinementaRecbtbank te ItolUrJam dd 27 Janaari ISW bg Terstek gewezen is bet tuucben JOUANNA tak HOUTEN en JACOBUS BBKNKMAN beiden wonende te Oouda bestaande huiveiyk ten Terzoeke Tan eerstgenoemde Terklaard door ecbtacfaeiding owtbOHliei met I de gerolgen daaraan hy de wet Terbonden Oe Procureur T d Terzoekater Mr M M SCHIM tan d LOEFF Voor de talrjjke bewgzen Tan belangatelling ontvangen ter gelegenheid Tan bet XOOjarlg bettaan der Fabriek op 20 Febr j I betnig ik hiermede mgn oprech ten dank C de KONIN TLLY iLenii fabrikant der O prechte Haarlemmer Olie Haarlem Acbteretraat 13 jir M H 1 maohaiUlykate aa nakkelykate poettmlddtl voor Haeraa tn vooral damei en Xlndtrachocnwerk ta de Apprituur van C M Millar 4 C Itrlll Bf Nth Str 14 Man l H Koed M naam en fabrttkamerfc