Goudsche Courant, vrijdag 10 april 1896

♦ Zaterdag 11 April J806 iNo 6938 35ste Jaargang GOüiMiE mum NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DIRECT EEN Oiig8meul ileorde Kamer TE HUUR ÜEVllAACH met opgaaf ran prgi Urieven Ir Bureau deeer Courant onder No 2405 TE EOOF AAITGEBODEIT roor den geringen priji van ti een goed onderhouden Heeren Vèlocipède Te bezichtigen bg P tan Atj Zak L 200 BEKWAME Waschmeiden kunneu tegen KOST en INWONING eu toof loon direct geplaatat worden W Q BURGER Stoomwasickerü ZF IHT DAMES Mmle Arlikeleii m iarneeringen op elk gebied hautes NOUVKAUTÉ SJ FOUEiriTÏÏREN roor NAAISTEKS en KLEERMAKEU8 behend goedkoop en aolide HIJIHE SOIITKEUISKJ F OOK SETS m 0LACÉ HAND8CUÜENEN 41 KOUSEN Hokken Btouten TrIcoU Keuken en Fantasie Schorten enz enz WISBRUN k LIFFHANN 6000 Stuks uit de falliflt mMlt tflQ r der eentfl buitenlanduka bbritkea Ter gciir in ne loogenumde Leger Paarden Dekens M u ii tegen tien ipotpriji ran fl 2 75 VT iih wmitoii aitrerkoebt Dus dlkkt enslljiliire tieltont zijn zee warm als peil ok 140 X 190 om groot due b t l tiWle imnni bijdekketid net wol epgennHMJ Oh 3 breede itrsapaa vo i lM t en kleine partij witte wnllese SlaapDekens rrout l iti om wegene leer kleine lecht dimi alilui bemerkliere foute in het weefsel eiwifteboden R lfl 3 S0perit k KowtBii enders het dubbele MET Uuldiiltik KflMhreroD lMMtelllnff H weriee I o XhTif ilu orrMd ilrekl l b tOMSBdlBK r ii lint tic li of Biler rrmboure prewrt sH RVTOttll It Hnrwlte Maaatrlcht Oroou Staat al f IRANSCHE STOOMVEEVEEIJ us Cliemisclie WassclicrIj TAS tl OPPË illiliilFJt 10 SruUhade Botterdam Qebrereteerd door Z IVI den Koning der Belgen Bo fddep4t roor GOUDA de Ueer A VAN OS Az Spaoialiteit roor het atoonieu en verven van alle Heerenen Dame8garderoben alaeok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom n van pluche mantela veeren bont eni Gordgnen tafeikleeden enx worden naar de ienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetaü gestoomd of geverfd worden onsohadelyk voor de gexondheid en volgent itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekas ijn ds ptyien 25 gedaald Te atoomen go deren ala nieuw af leverbaar in S dagen te verren goederen in eene week Soada ürgk tuu A ïsimvAM i üson AUerwege bekroond met Ëere Diptoma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Eiposition Chicago 1893 is het Wereldberoenid Draivenllorst llonig Extract MELIANTHE UIT na Machinale Fabriek DE IIÜNIGBLÜEM VA tl lYvanSchaik Co gefestigd te g Qravenhnge Ge D middel ia ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het ie ONHEUliOEPELlJIi het beste middel ter wereld het eea de vele en verschilleudü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONIUIDDELIJK de atreugete hoest en verouderde borKt kwalen Dadeiyk na bot gebruik der MELUNTHK doet zich de weldadige invloed gelden iet grüote debiet eu de vele attesten aan de MKUANTUË bewezen zlju de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pry worden gesteld e MELIANTHE it verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksiianwljziag voorzien van one Handelsmerk gedeponeerd u d Uecbtbauk ie i Gramnliage Verkrijgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H vi MILD Veersta B 12G te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C HATELAND Bos cop B V WIJK Oudewalrr VAXUurm nrwTftr r f SK i DB aiuLSDB MJLajtmnre ov FiiDteDips Zenden gratis franco Je generale geilluttraerda oatalogus in de lioMandsohe en frantohe talen bevattende lie nieuwste modes voor het Zomareataoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan m JULES JU UZOT c PARIS De stalen der nieuwste modastoffen in voorraad bu P ta Pa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelleva duidelijk de verlangde seorten op te geven en ongeveer de praten te bepalen Variandinien naar aUa Landaa derWareld De caUlogus bevat de Voorwaarden de verzendingen voor Franco Vracht en Rechten CorpaapondantI In alle Uien Een ware Schat voor de ongelukkige slnchtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr lletau s ELFltEWAKIi G HollandBcfae aitgavo met 27 afb PrQs 2 galden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het leien de oprechte ieenng die het geeft redt jaarips duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVflrlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het hedmg ook in postzegaU en in eiken boekhandel in Holland Zeer Uette Gesteendrukte mmARTjEs worden GELEVERD door A Um K A m Zn MDENTLEESGBBBOOB EN HOENDEBmL DIT ROTTERDAMSCHE BROODFABRIEK VLBmCBBBOOD per 100 K O 18 50 K G 9 50 25 KG 5 25 5 K O 1 15 1 K O 24 Ct HOEHDEBMBEL per 100 K O 17 50 KG 9 25 K G 5 AUeen verkrijgbaar bij JAC WOUDEÏÏBEEG TdABKT A 103 GODDA UOSaTBBS op aanvrage gratis en franco Het groote aantal zenuwkwalen ▼ u aenawlivofdpijn ef tot de To refnuutde kentcek nan Ttn apoplexie honeuberoeEte lee toi Mersn nog itoeai ello mlddotau door ae mediiobe wttenschep ftaugewena Kent ua den aieew tijd komt dfl oer tos dat eij door hot gebruik Dukenvui dea oeovoudigoton DTTA vuQ u BIJ uuui uvii euiui uuiibvu TKAi uvu wvaivuuuigatOD WOg BÈJU fl liDld flODfl phyaiuloglBobo ontdekkinji gedaan beoit die o uouderdo pre de rabeele wereld verbreid ia en terwijl lij ib wete toheppeUJko krincen do hoogetf tetiuel wekt teveno oena woldaad blijkt to zIJd roor de aan xanawkwalea lijdend flT oneetwljio li altgOTonden door den pwoien OffloUr van Oeiotidbelt Dr T llibofen en bemtt op de ondenrlndlag onedaan in eooe GO Jarige praktijk a nw dfl bnid eeofl phyeiulogloobe ontdekking gedaan beott die na bouderde proetMifUngi t n ohooStirUU lU reU Vi Tun het h rtl eenuMwl par dac wvrdea dMU toa f MtaAït Aa tiaMr4 kiuï oHHilddellijk het Mei aiedaaedeald Mot deeo genoeiwljie wertai mnluUXk iobltterendo reeultatOD verkregen an zij maaku eootooI opgang dat ran eea loer êm attviadec geachrevon werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE tari veorkiiaiai on lanoilai htuDoo karton tijd reeda da 3U dmk Toreehenoa to Oit Mokje bevat niet alleea reer kei mele pnbliek verataanbaro verklariiigen omtrent bet weien der moawere therapie oa de leameke Eolfa in wanhopige gevaUen verkregen Bitworking maar ook vindt me daarin weteuMkanvellIke iifl l ee Hl htiae Dr Foreetier leeaieheor ëlreetOHr vaa bat heienaal te Aeen flehtlevaU Dr teheriee kMteel Sataafela lari Cme Dar M il r liaHihior lireotoer ar afvue lherBeeutliobe lariebtlai veer leaew l ara te rtrl a ree St Hoaoré 334 Csaael voa Aaoheabaeh nod ir lo Carre Dr Boabeeir erreed erte te Zirkalti Ober aUfeaartt Joobl neri ir ta Weeaaa Or 0 leoiava ta La Farrlire Care Ui vee éee Cenaell Oaalrar e ÜTiliaa el U Seat Ie Fraakrtlk vete anderen JUu allen wteraauawveetel maar fHlndar nc daftM Ie raBaaavwaMaAHda aaanw ebtl lBetd UJdan waarvan de kenteekenen ntjn ohronltoka hooldafje niiralae aebelo hoaNaila bleeflaaerani B oote arIlikolfeaarheW geJaagMeie alBaelooahald llahaMerljko tnriiat en eebehaaalllka loeatand verder alle sieken die door beroerte KotrolTen weriien en nog lilden aas 4e garolgen daarvan aooala verlaniinln aa anvermoiaa tat iprelen iwara lonevai oioaleHJk illkkaa atttlbelé dar lawrloktaa mat woortdurenda pil plaatialllka iwakta vanwakklng van uahewiae enz en al dia leodl onder g noeaktiadlgo bebandeüQg reweeat iijn maar door de bekeuda mmdnien ala ontboodlüceanen koudwaterknnr wrijven eteotnaeeren etoomtooi of zeebaden gceageneBlngoflenlglac bonnet kwaal gevonden bobben en ten alotte zij die vr e gevaalen vaut karaarta en duxtee reden bobben wegens versobij naelen als ilok aanhoudend aa ati voelea verdoovloB la het keeN beeN pijn mot lBltell hald tUkkarlBiee sa denker worden voor da eeiea drukkends pija eadsr het voerbeeN iulilng In da eoPes bot vealon vaa krIMellni In tn het alapan wan haaden eti vaitoa aan al daée drla iategertia van wwlljdera als ook aaa jonpo raels sa lijdende aan blaekiBDht ea kraahteleeebeM ook aan geuinde lolfe aaa lonpa paraonBn dia vaal met het hootd werkBn en geeatelijko reeetle willen voorkomen wordt dringend aangeraden akh bet boven vermelde werkje aan te aekaffea hetwelk op aaavrage koatelooa en franco verzonden wordt door Ameterdam door M CLEBAW Co HeUigoweg 42 Bolt rdnMi F E vaa HANTEH K OLfF A iotheker Korte Heefkteec 1 i tre ihtp LOBRV FOttTOM Uu l Krao it bij de Oawdbnig f idB Op de lonirate vgiounieuh mediulnale tentoonfltelllng ib de Dr Weleaaaaaa eQlia MWe vljie door Uedieebe JurlJ mat do Zllv r a Hedallla bekruond Gouda Utrecht aESTAFETTEK Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT das morgens ongeveer teu xeven en des namiddags ongeveer leu vier uur Met dezeu goederendienst bestaat ook eene zeer goedfioope rettigel4 genheid voor Paêaagtertt naar UTHË nT en tusschengelegeu plaatsen Kantoor Xieuwe l eerstal Uc Affenl II J MOEKBEEK Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Dtftlmatige door d nieuwste uitvindingen op marhinaal gobiod verbeterde fkbrieatle en uitaluitend gebruik van fijn en fijnste grouiiatoRbn f aramlceroi leu verbrniker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevel nswaai diff fabrikaat nuuwkeung lioaiitwoord i do aan den inhoud der resp Etiketten Do Firma belmalde 27 Brevets als ïïofleroradcierj 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewija ran uitmuntend fijn fabrikait Kreds 1S5 1 schiecf do Accademie national de Paris Nous irous déaemons uneneéAJIlA d or p ïrinlèi ie 4 lR Me en oonGddAMtHon aa votr exo llent ftibrioatioa de Chocolat boubona vailoj eto eto SiOllWITCk S fabrikaat is vertnjgbuar bij 11 H Conliseurs Bauketbokkeri coz enz 0 ieraftlTertegenwoordiger voor Nederland luios Iffattenftlodt Amsterdam Kalveratraat 103 Kalhreiiier s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeoille Sluiting JNAAMKAARTJEaf A BRI1 K IIA Zl m BINNENLAND GOUDA 10 April 1896 De bood vaa Ned Oaderwgzera afdeeling Qooda D omstrekea zat eene buit ngewoDe verf uderiufc houden op Zaterdag den 11 April 1896 ten 3 ara bg deu h er A Dam Kleiweg Pnoteu iBU bebaudating Lniog vtD den heer Alb Flolhut van KotierdaiD Oodftrwerp De drank kwestie en de draukbeitryding meer epeciaal met betrekkiug tot de cboot Üelegeobeid tot debat en tofgaok lyk voor nllea dio by b i ondernya wfrkuaui zgn V oentdagavond trad voor ene ledea vergadering van de afd Gouda an Patriii ooiumt de beer Johs van dar Laan op ter iiileidiog vaii het onderwerp De Cbfiiten io den strijd om bet bestaan c Spreker aletde de volgWde hoofdgedachten voorop 1 de atryd om het buitaan houdt aan siiida den val 2 de stryd om bat bettaao v ont UsD door den val 3 voor den niet chriften it dese atryd iii zgn diepste wezen een strgi tegen b t vonnis des doods 4 voor den chrii ten ia decA str d een oefening dec yploofs dar liebameliike en der geesteljjke krachten 5 deae stryd is voor de gaasche wereld eene betooniog van Gods algeraeene genade aangezien zonder dazen stryd de opeobariog der sonde machteloos zyn zou 6 de christen is van Gods w B gehouden alle geoorloofde middeleo san te wenden om den stryd om bet bestaan te varliobteo 7 de chriAten beeft de roeping de awakken in dezen strüd te nterkeu en de ge wonden te verbinden 8 bbt ia ten deelo waar dat de christen staan moet naar beperking van ryne Ie va na behoef ten 9 bet is een der eerste pliabten van de overheid te waken tegen beTOorrecbtiDg van den eeuen ataud boven den andareD opdat van regeeringswege de stryd om het beatasn voor een zeker deel der burgery niet Qoodeloos verzwaard worde 10 de uit vindingen der weteoBchap kunnen als zoodanig dezen strjjd op den dnnr niet verzwaren II de kapitalist moet niet als arbeider optreden maar als werkgever 12 de christen die zich in onze dagen van fjtlen stryd om het bestaan met een boekake in een boakske terugtrekt is aj ner heilige roeping als burger van den Stast ontrouw Naar aanleiding van het referaat werd den spreker door de heeren Doymaer van Twist Deroksen Wient aa door den Voorziiter en FEViLLETOM U Ëo ik hoop lat gy loo oed wilt zijn mg te seggep boa gij litet mynheer Ik beu overtuigd dat gg een welluiilenden naam hebt Denkt gij rroeg hü lacheDd Ik heb toenFraDscheo naam Mgn vader was geen Framobroan Tan geboorte Myn moeder wos eoue Fransohe vrouw die in Amerika met mlJD vader kennis msakte en datr met hjem trouwde Ëi zool stide Bbphie nu hegrijp ik boe het komt dat gij de beide talen vloeiend aprerkt Dui wilt RQ eigenlek een Amerikaan en geen Fraoichlaao heeten mijnheer Foei dat is schande I Ja ik ban eigenlijk Amerikaan stemde bij toe bn z ne heli lre vrool jkc oogon stonden zoo Iscbend Wgelijk Sn xijt gy om zaken hierheen gekomen miJDheerP Neeot ik heb om u de waarheid te zeggen de rela elléen reor myn genoegen gedaan uit lustom iets nieuws te zien want gij muet weten datik vroeger nooit do ear heb gehad Oud Kogeland Ie sian antwioordde h j op hiohthartigen toon Wat wilt gy nog meer wrten juffrouw Ravenibtrd Ja i ienwsgierighaid ligt in myne natuer Datder franaohe vrouw aangeboren Ik mag n wel aoderen oeiicbtiug verzocht omtrent d ulof niet nadeeltge werking van het groot kapitaal de mavhioea en audera ter sprake gekomen belangryke punten welke toelichting weUiUend verstrekt werd De vergadering die goed bezocht was werd door den heer Derckaen mei dankzegging gO aioten De xeilvereeniging Lekkerkerk heeft besloten haie jaarlykscbfl üeilwedafryden dit jaar te doen honden op Hemelvaartsdag 14 Mei By een biljart coiicoora guhouden by H C Beyen te Ouderkerk aid IJfel werd de eerste prya een goiiifen horloge behaald door J Broer de tweede prya een nikkeleu horloge door I Klein en de derde prjjs een kietje sig iren 100 stukn door C Rook allen ta Ouderkerk a d IJige De correspondent van bet Hbld seint Uiloal en Lam Koeojitzyn ontzet Kapitein Qeluk en uegea n iuderen zyn gesneuveld Du Iste luit adj J H Hoekstein en de late luit R ten Seldam en 28 minderen werden gewond eGenenial Vetter ia van bet paard gevallen doch kan zyn dienst blüven waarnemen Het N ienW8 V d Dage ontving eveoaenii bericht dat de gemeenachap met Biloel en I amKoenjit hersteld ie Zyn berichtgever voegde ur aan toe dat dit bewerks eltigd is door de eolonne Stemfoort die daarhtj beftigen tegenstand ondervond eu er behalve de bovengenoemde ifficieren 25 minderen gedood of gewond werden Dezelfde correspoudeot meldde dat generaal Vetter by zyo val het ateutelbceo beeft gebroken Wijdera is aan het I lad geseind dat na bet outslag aan generaal Deykerhofi verleend naaat resident Van Langen voor hel burgerlyk bestuur kolonel J W Stemfoort met de militaire aangelegenbedeu betast is By bet departem van koloniën i 4 van den GouverneorGetieraal vau Nad ludie ontvangen bet volgende van gister gedngteekende telegram Gistereu Biloel en Lam Koenjit afgelost Veel t genf tat d eeo officier gesneuveld twee officieren gewond Ongeveer 25 mindere militairen gesneuveld en gewond Generaat Vetter met psard gevallen sleutel been gebrokeu Belet alleen paardryden Namen der gesneuvelden zullen later wor den medegedeeld € Generaal Vetter Iaat er geeu gras over veraoelcen niijiiei Trijpoatighoid niet euvel te duiJtu hernam zy vriendelijk Vergun my u ook iels to vragen Is hier in Danosheld een kleermaker Aie esns hoe ik er uit zie Hij slak een been en ren arm uit De kleederen waren door het zeewater zoo gekrompen dnt hy er allee behalve naar den lantsten maak uitzag Hophie taohte en enapte voort Ja teker er ie liier sedert eenigon tijd eon uitmuutende kleermaker die keriversch uit London is gekomen Hy kon do stiklucht van de veroldstad niet Terdragen en hoeft zich daarom liior neergezet Zijne vrouw had hier vele vnenden en betrokkingen Hy beeft een winkel opger et vtsk naast bet hun van Dr Wild eu hjj beeft een goeden snit mylord Da e laat zelfs bij hem werken hij beeft verledene week een pak kleederen bij hem bjateld Mynheer k nt Lord Dane waaraobyulyk nietf I reen antwoordde de heer Ljrdney Ik veronderatel dat hy hier een voornaam paraonaadje is F Ja hij is hier onze groote man de ecrsto persoon uren in den omtrek antwoordde Sophie enbij woont op bet kaateel Daae Hy was gisteren avond ook aan het strand toen de reddioghoot den beer Lydaey en de overige sohipbreukelingeu aanwal braebt O hemel ik word nog kot d alt iksan die schipbreuk denk Het gelaat van den heer Lyduey betrok by deze woorden eu hy bedekte zyne oogon met zyn banden Ik werd van nacht driemaal wakker eo telkena ala ik insliep bad ik bet gansobe loooeel duidelyk roor o an zeide hy zscht Ik ben zeker dat ikl et wekm lang in dan droom zal sï b groi KiK eu de gisteren ontvangen tetegramcu bevestigen dit Dö gemeen chap met de versterkingen Biloel en LamKoenjtt ten zuiden van onze vaste pOBtsnIiuie selegsu i hersteld nadat de morste daad van Toekoe Oeroar na tya afval geweest a beide versterkingen te omsingelen Dat de ontzetting intasschen niet dan na bevigeu Btryd geschied ia blykt uit de eyfers der geuneuveldeo en gewonden volgens de 1 correspoudeot vau het Rbtd 40 volgens bericblen van bet dep van kolooi o en van ket Nieuwa 28 Da oorzaak van dit verschil der cyfers ia wellicht hierin te x oek n dat de l e richtte ver van liet Hbld by de gevallenen ook de intandache soldaiun medegerekend heeft fUt Indische tfger telde tot voor korten tyd twee kapiteiijs Qeluk Het waren broeders beiden Uststejgk e Padang in garnizoen De oudste de kapt Ë P J Qetok is ecbter met ingang van 2 April wegena volbrachten dieiistty l en met behoud vau recht op pensioen eervol uit den dienst ontslagen Zijn jongere broeder P P A Qelnk is blykbaar met de eerste suppletie nit Padang op Atj eh aangekomen en la thans gennenveld Kapitein Geluk bereikte deu leeftyd van 40 jaar Uy werd 23 September 1879 tot 2de lult oant beno md op 12 Oct 1884 bevorderd tot lr 1uitenaut en op l4 Maart Id94Hot kapiieia Üy iras versierd met het eerekruia voor bniteugewons krygabedryven on hetofficierskruis voor vijftienjarigen dienst Kapitein Geluk was gehuwd eo laat tw ee nog acLooIgaanda zoons achter De val vau genereal Vetter heeit wel een ernstig getolg maar het ia een gerus stellenda tyding dat de generaal de leiding van de zaken kan bly en waaruomen Een gebrokeu sleutelbeen is wel lastig eu de genezing vordert ineeBtal reel tyd maar doemt iemand niet tot werkeloosheid Kolouel Stemfoort aan wion d org voor de militaire aangelegenheden is opgedragen en t de colonne tot ontzet der genoemde vsraterkingeu aanvoerde waa tot nog militair commandant op Sumatra s Westkuat eu met de vernterkingeu uit Padang naar Atjeb gekome Nader verneemt men dat voorloopig van het korps mariniers een ditacbemeul aa iOO mau is aangewezen om xoo noodig naar Oostludië ta worden ingescheept Het was Woensdagmiddag te Amsterdam weder zeer rumoerig in de Jodenbreeitraut en in omliggende itrateo Door vernchtl ende detachementen politieel werden rooDJesbewarkers Qij hebt alle rcdon om dankbaar ta zijn mijnbeer dat gy tot de weinige bevoorrechten behoortdie gered zgn Dnt ben ik ook anttroordde bij sser bedaard Toen dfl reddingboot ta water word gebracht stootte de heer die boven is mij aan en zeide Ik waagmij in de boot het is de eenige kana op redding nn i t iprong or met hem in ranar ilc zag tooneveamio uilkomst in de boot dan np bot wrak Waar had by zyno kleedoran gelaten vroeg Sophie Hij kwam ongekleed op hol dok zijne kleederen waron uit zyiie haoKmat gespoeld Hy had een groeten warmen lakenaohen mantel oingeslagon maar die is in hot wator gevalles Het kwom my gisteren avond voor dat hij bebalro zyn toestand van iishipbrcukelinK lijdend was Ily is gedurende den gansoben overtocht tirk geaeest fk geloof dat h eene kwaal beeft Ha ik dank u Juffrouw RavBDsbird gaf hem het ood en cbrrm dat nu gereed was Hij maakte haar terwjjl hij het aanoam met een paar woorden een kompHment over hare handigheid o vlugheid Ik kan het nog wel beier merkte tij aan Ofi bebt mÜ te veel gehaast om er den noodtgen lyd aan te kunnen besteden Wanneer wilt gy uw ontbijt hebben myubeerf Zoo aanitopds l f zat eerst gaao hooran wat de siejce heer vi lan gt My is ouder daq ik Da hoer Lydöoy t in g het acberm naar boven en juffrouw Unvenshird trachtte zich to herinneren wien zij in vroegere jaran in haar land gekend had 1 wian de jongeling galeek Zij kon hem niet te die in eukole fabrieken san het werk gebleven zyn naar huis geleid Groota menigten vergezeldeU de eonderkmipersc en ofsobooD er tal vau scheldwoorden vielen badden gaen ongeregeldhedeu plaat i Het optreden der politie in sterke eldeelingeu bleek een goede uitwerking te hebben Weder hebban een 30 40 t l Volendammtr vtsAtthera tereohtgeataao Wagaas het niet betalen vhn havengeld t4 Amiterdam Spoedig tal weer de ezeentie der voBuiiaeu volgen Het gerecbtelyk onderzoek van bat lyk dsi Woeuadag iu deu bereoknil te Bern gevondani ia bracht aan het licht dat de armen en beénen tot op da helft waren afgavreten al het vleesoh was van bet hoofd af de naakte aohedél bleef over Men weet nog uiet of de onbekende door onvoorzichtigheid in den kuil ia gevallen of dut men hsm er heeft ingeworpen om een misdaad te verbargen liet lyk ia nog niet herkend Men acbryft ons uit a Hagt Gisteren atond voor de rechtbank alhier terecht eenioatitutenr wonende alhier de heer d W beschuldigd van eeu kenmerk vermeldende de oorden i besmette yke ziekte Roodvonk op laai vao den Bnrgemaastar acbl eeo glaaruit lioven de straatdaur zyner wosidg geplaatst opzettniyk die handeling te hebbiau verydeld door oog dienzelfdeu dag dat kenmerk te verwijderen zonder dat door da verklaring van een geneeskundige gebleken wai dat het govaar voor besmetting was geweken De toedracht der zaak is dexe gemelde iustitutnur bad by zich iu de Vost eeu jongen haer die bet gymnasium alhier beiocht Die joognn heer was a middags van het gymuaeium gekomen klaagde over pyn in de keel ea hoofdpyn ten gevolge waarvan die inatitulenr voorziehtigheidabalve hem ter inapectia toud naar zyo gewonen geneesheer Dr ISkker die geanerlei verachynaaleu van eenige besmettelykc ziekte kon constateereu doch voorzichtig oordeelde dat jonge mansch niet by den initituienr iu huis ta laten doch te doen verhnisen ter obsorvatiec naar het Oemeenteziekenbuia ten einde te voorkomen dat indisa later die jongen hoer roodvDuk kreeg de ioatitutenr met betrekkiug tot zyne kostschool daarvan geen tast kreeg Aldus geschiedde Ue jongen heer werd versouden oaar het Ziekenhuis en toen Dr Ëkker den volgendeu oobteud naar dat jonge menaoh ging zien en by die gelegenheid deu GeoeeibeerDireotenr Dr Koeasingh sprak deelde deze lastate aan Dr E mede dat het buil brengen maar zfj raoende itollig ds e iemand goiien had die deulfdo soboonr welgef ornde galaatatrekkan bezat sli by mogrl k had zij In hare jeugd in Frankrijk zijno moo ler gekend Ik voelda my dadelyk tot hem getrokken zeids tij by sieh zelve Wie weel of het iiiot uit zal komen dat tyne mowler eeae vriendin van mij was In den loop van dlsn morgen kwim Lord Dane ill Zeemanhruit om uaar de aohipbraukflllogen te vragen lUohard Ravenabird was op dat oogenblik niet hy de band maar zijne vrouw kon zyn lord schap even goed Ie woord stsan Ai had den tyd nog niet vergoten loen HerlMirt Dane arm en onaanzienlijk waa en gaarne eon praatje met Sophie Deffloe maakte en zg had een veal vrijerau loon tegenover hem dan de meeste syner onderhoorigsu te Daneehold Zy vortelds hem ai hot nieuws dal zij tan aanzien van de twee passagiers had opgedaaa en sy voegde er hare eigaue bevindingon byj want juffrouw Ravensbird behoorde tot die aaenschen welke eone groote verhotddingskrsobt bazitton en hunne eigene gevolgtrekkin on later voor fifiten houdan Zij komen nit Amerika zeide ty i de oudate beet mijnheer Home hij reist voor z negezondheid vooruamolyk voor eene oogswakte de andere een mijnheer I ydney raiit voorpleiziar Zy hebben aan boord kennia gemaakt en ii n gedurende den ovartoabt tot bevriead geworden en de jongate is teer dankbaar gestemd jegens den oudste hy heeft groote verplichting aan hem wkot deze heeft hem geraden om zïoh ia de rwldipgUoot te wagen zoo dat hij ia zekeren titi het leven aan hem te anken heeft iWtrii t9nol§i