Goudsche Courant, zaterdag 11 april 1896

GOU D 1 HOTTIKBIM 11 16 1 14 8 31 3 44 4 50 5 14 7 U 7 51 8 81 8 41 8 61 9 67 1 3 11 11 4 57 t 7 5 n 10 04 f 11 81 5 04 8 06 n 10 11 t 11 46 5 11 8 11 n 10 18 t 11 56 1 44 8 60 4 01 6 10 B 4S 7 80 8 11 1 61 9 08 9 10 10 17 11 10 UOTTIBDIM 0 0 U D A 1 51 10 10 11 60 18 10 1 41 s io 3 10 3 48 4 10 5 81 6 17 8 05 9 4 3 1 61 f r 6 17 f 9 11 10 86 1 61 s f w f 1 84 9 18 10 41 1 01 1 K 6 41 10 11 10 49 11 08 11 40 1 11 S Of 3 19 4 08 4 40 6 61 6 47 1 1 S lO Sl 7 16 8 40 9 06 1 40 10 17 10 54 7 51 1 47 0 U Ol 7 1 1 54 H 11 08 7 46 9 01 11 16 7 16 0 10 0 16 10 10 S5 11 14 1 6 67 7 16 7 47 1 1 85 5 10 6 01 1 ir i ll 6 11 f V 5 16 6 14 t 1 I M l SO 7 46 6 07 1 18 s ss 0 0 V 1 l l USTIRBAM Oouda 17 l il 10 01 10 57 11 10 1 11 4 47 1 51 10 16 Am r lan f St 1 14 9 16 11 06 1 1 11 4 15 1 41 11 10 lUrecli SiMiorwccvcrblDdlngen mei GOUDA Wliilerdleost 1895 1896 AangevaDgeo 1 October Tyd van Greenttleh DIN HtiS aOUDl Hut 6 5 1 7 10 7 48 l SO 9 18 9 4110 1111 1511 16 h l 1 44 i 68 3 43 4 15 5 17 6 01 7 58 9 38 Voort 5 57 10 17 1 41 6 14 Z Z gir6 1l 10 81 1 66 6 18 6i Zar ko ii I 10 41 1 06 1 11 10 01 Gouda 6 88 7 51 8 119 1 66 1 I610 5411 05 11 451 17 3 14 3 16 4 18 4 48 6 47 6 60 8 18 10 11 StapI t BliUwjk CruUireg aD Noatdon L idiohudam oa Uakndorp SODDl DEN HltO OoUa SU t S5 9 09 9 87 10 10 10 50 11 11 11 18 1 17 3 85 8 47 4 46 6 17 7 14 l Vi 19 8 4 1 54 11 Z i M 7 41 8 47 U Oi 11 40 4 67 1 01 10 06 ii Zl w 7 58 8 66 11 18 11 49 I OI 8 11 10 16 roorb 8 07 9 08 ll i7 1 01 6 10 l ll 10 17 H e 8 11 9 18 9 17 10 07 10 48 11 1111 41 1 06 1 57 4 06 4 17 6 16 6 67 7 44 1 11 9 9 1110 81 11 46 U T R B C H T a O ü D 4 10 U 84 18 50 8 10 S a 4 48 0 88 7 80 8 00 9 07 10 84 10 98 n Bl t 4 11 18 g f 9 88 10 64 10 81 f 4 14 f f 9 88 r U 44 11 07 l SS 8 49 4 87 8 90 7 09 8 118 419 49 11 10 Ol DA UTElCHT t Oi 10 19 10 57 11 48 1 10 11 14 1 87 11 11 1 45 9 87 10 51 11 41 1 10 8 01 AMSTIKDA M O O U D A Amaterdani Su 8 9 10 10 49 9 18 4 10 18 7 4 floada 7 19 0 04 10 14 18 19 8 80 8 80 7 48 8 49 Stoppen te BieUw Kruisweg m Hoetdarp L deekendaa en üekaadoip Stopt te Nootdorp Leidiohendan en filelswjjk Kru sweg ee Hekendoi i jonge iumkIi dq roodvoDk h d a h t billek DQ Dfttuurlyk niet bg deo iaatitateur d W bflhoefdQ aaogcplakt te wordflD hetg en Dr Ë rolkomea met hem een wai Doch wat geschiedde Middft n fervndi de Geneesheer Dtr cieor MD oaderteekeiid billet oair het gemt t r tabe tanr inboadeade dat het joiige nien ch op gennmen m het ZiekeDhiiii ea Iniitaitetyk kotnead van de wooioK van dua ini titut ur aao ruoÜTOukc Igdeode wa tengerol e wear TaD vaowrge of op Inat vao deu Burtre mees ter de wotiiog ao den iDfltitiit ir do aatoncU met bet aaoplakbillet beiiuetteiyke siekte iWKhonkc werd veriierd Alforem dit echter geicbieddt begaf de initiluteur zich oiar Dr É en daaroa met dezen oaar den Inspecteur vao het Geoeeikundig Staatstoezicht die iti da oabgheid woonde om over de al daa niet rerplicbte aanplakking ran het billet Ie spreken ten einde zoo mugelyk de aanplakking te Toorkomfo Zoowel de loipecteur ali Or E vonden aanplakking volkomen ongemotiveerd omdat uit een medisch en legaal oof uot ber ien uiet verklaard mocht worden dat bet hnii van den institnteur beemet was Edoch de wet de last des Burgemeesters moest opgevolgd worden en zonder verzet werd de aanplakking Terricht A ronds echter ran dieozelfden dag was de instUutenr zoo rry dat billet geheel eigoudonkelgk af te schearen omdat naar oordeel der deskundigen de aanplskking geheel onwettig en ten onrechte was geschied overtuigd dat rjjoe woning rolkomea onbesmet wa8 zooaln later trouwens ouk i gHblekeu Deo daarop rulgenden mnrgeu hegaren gemalde Inspectenr vsu liet Gene sknndïgStaat toezicht Dr £ en de in titutour ztcb naar het Commiksarisat vnii l olitie aau de Nieuwe Haven met de klaolit dat het billet niet had t ahoeveD zelfs niet mogen aangepikt worden omdat de woning des institu eurs niet verklaard mocht worden besmet te zyu en evenmin dat aldaar troodvookt beerschte Alles vruchteloos Oe Burgemeester bad last tot aanplakking gegeven dat bevel wad opgt rolgd au daarmtë was da aaak uit Dasrop een bezoek van Dr Ë en den inslitutenr aan den Burgemeester die wel erg met de zaak begun was doch daaraan niets meer kon veranderen Oit treurspel eindigde met de strafvervolging aan den aanvang van dit verhaal vurmotd De subit officier van justitie mr Wicher achtte het feit ernstig en bewezen n requi reerde de schuldigverklaring des iiistitoteurs ei diens reroordeeliog op grond vao art 184 Wetboek ran Strafrecht lot eene geldboete ran f 25 De besebuldigde bijgestnan door den ndvo aat Mr Snel alhier had als getuigen tguertÜde doen dagraarden den Inspecteur van h t OeDoeükundig Staatstoezicht en de Doctoren Drs Ëkker en IloesHingh voormeld De inspecteur verklaarde dal z i niet verklaard kon en mocht worden dat de woning des instituteurs besmett was toeu hot keu merk boren het deurraam van diens wotiïu werd aangehecht dat zoodri de diagnose kan worden gesteld hetgeen oerst iu het ziekenhuis geschiedde het ziektegeval te oouslataren was en by in het geval ran deo instiluteor welligt heel reel neiging zoii hebben gevoeld om eveneens het billet af te scheuren Dr Hoessiugb hierorer geraadpleegd be reitigde die opinie des ioxtiteuri nief masr sprak ze ook niet tegen eu eindigde niet te Keggen dat t maar goed was het er voor te houden alsof de woning des instituteurs besmet was c Dr Bkker berestigde al bet omtrent hem meegedeelde met de verzekering onder eede ftdat dr KoesiiuKh in het gemeeate ziekeubuis shem gezegd had dit bet biüet by d W nu tniet voor do deur hoefde t Dr U wist ter terechtsitting zich hiervan niets Ie herinneren iouda Moordreohl Nieuwerktrk Uapella Eotfonlam lettertlan OapeUe Kieuwerke k tloordrunh t Ooud j Uonita 5 16 6 87 7 56 8 09 8 11 Üudew 1 60 1 54 WoerdKti 5 61 7 08 8 11 Ulrmbl 6 11 f 8 11 8 41 f f Nur A it rdui Mr Snel meende dat in d e geene stmf dou beschuldigde kon en mocht wordtni np e tégd etrftene omdat de handeling het aanplakken raa het billet die verijdeld zon syn strafbaar gesteld by art 184 Straf recht niet verydeld ii geworden en ook dat art uidt toepa seiyk is maar ook omdat de rerydellog der g volgen dier bnndeling nnmeiyk het opzettelyk airiofaeufen van bat billel A rafbaar gesteld by art 187 strafrecht had niodten Eyu ten lasle gelt gd en de inhoud der dagraarding daarmee ook niet kon samengfuin omdat ia de gvaarding niet ït geimpntuerd het oogmerr om de keoniaiieming van bet billet te benemen of te bemoeieiykenc een der elementen vao het misdryf by art 187 strafrecht weshalve de beschuldigde moeet worden viygesprokeo By bascholdigde z i pleiter bestoyd gaen auder opzet met de verwyderiog ran het aangeplakt billet dan om het denkbeeld weg te nemen dat in zyne woning bentond eene besmettelyke ziekte in stryd met d verklaring van den inipectenr ran het geneeskundig itaata toezicht van beschuldigdes geoeasheer eu van zyne vaste overtuiging welke Ihaoi gebleken is gegrond te zyn geweest Bovendien beeft de Burgemeester esne woning beüuiet rerktaard dio onbegmet was en onbecrattt gebleven c li Moest eene straf aan beklaagde worden opgelegd zeide plsiter dan zou de kleinste geldboete bog te groot zijn roor een geval als het onderhavige waarin noodeloos maar al te veel lawaai is gemaakt Doch pleiter verwachtte rryspraak daar het by art 184 strafrecht vermelde niet toopAieelyk is op bet gegeven geval en het artikel 187 dat wèl toepasselyk bad kuuneo zyn wanneer bet aan bekisagde ware geimpoteerd ju st niet ten laHte gelegd is Uitspraak orer 14 dagen Hoe moeten wy ons kleeden Uüt is Tüor de gezondheid sbsoluut noodiikelyk dat de biiid iiitwuseming gemakkelyk door de kleedereu kan gaan Dete verrichting der huil kan ge tnord worden dooreen te dikke kleeding of door kieederen van een zeer dicht weefsel leder die een gutla parchu jas of mantel draagt weet hoe hiuderlyk zulk een klecdini sltik wordt waaneer men het eeoigeu tyd a n heeft In den regel wordt de transpiratie door een gatÉcliiktt klerdiog niet on lerclrukt waar te veel kleed ren gedragen worden wordt de transpiratie weldra onzntrer daar de buitenlucht Eicb atüdan niet ongehinderd met de g B 4en Tsn het lichaam rermengt en deze rerdonuen ka Sommigen drngeu de dikste ooderkleeren die verkrygbair xyo en liehbeu t x b herhiardnlyk last van lerkoudheid Indien zy er toe overgaan dunnere kleerea te drogen zon bet geraar van koude te ratten zeer verminderd worden door b V twee dunne onderkleediu itukken in piaatfl van een dk stuk te dragen Mbl t d Verv De beroemde Engelsche tooneelspeler Toole verhaalt in een Londensoh tydsohrift hoe men voor koningin Victoria te Balmoral of te Windsor tooneelapeelt Mie stukken die in het kasteel moeteu worden Ofigovoerd worden gtili zun en aan con censuur onderworpen door den particulieren secretaris der koningin Niets wordt zonder zijn goedkeuring gespeeld De artistenloges xyti tolgene Toole byzonder weelderig ingericht doch roüver ran het tooneel verwyderd dat men een waren doolhof van zalen en couloirs moet doorwnratolen om ze te bereiken Daar de schouwbnrgzaal kort op het tooneel IS gebeurt bit niet zelden dat de acteurs te luid spreken De koningin kun zich dan oiel weerhouden te zeggen Niet too luid nii t zoo tuidU en Roms onderbreekt zy het opet om haar rerlaugen keubaar te maken 8 17 4 16 4 47 6 57 6 51 8 81 10 16 7 10 10 1 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 17 8 60 4 41 6 11 6 11 t 9 04 f Na de voorstelling hebbeQ de artisten tien minuteu tyd om zich te décostumeeren en zich te kleeden Daarna worden bon ver erscbingen aangeboden en gedurende deze collation geeft de Itoningin den artitten blyk van haar goedof afkeuring Zy die zich onderaoheiden hebben worden aan haar voorgesteld en nntraagsn uit hajir banden een sonrenir gewoonlyk een doekspeld een broche of een ring Kapitein F P A Oe ok die op Atjuh sneurelde berei l te den leeftgd ran iO jaar By werd S September 1879 tot 2de luitenant benoemd op 12 October 1884 berorderd tot Ie l iitenant n op 15 Maart 1894 tot kapi tein Hy was versierd met het eerekruis voor boitrogewooe krygsbedryven eu bet officer kruis fOor vyflienjarigen dieosi Kspitein Ueluk wa 9 gehuwd en laat tWee zoons achter Hbl Luitenant Ciockeoer Broneion de bekendedichter van railitaireo liedjes heefi een nieuwenkryg8 ang geschreven op de wys van Hip hip Hoera t Is ee i roor zyo doel zeer geschikt Noldsteomopje dat er by de jongens zeker gemakkelyk in zal gaan Vooril betrefrein i En Tuekoe Oemar die moet hangen Naar Atjeh toe Naar Atj h toe £ n Toekoe Oemar gaan wy vangen Naar Atjeh toe Naer Atjeh toe Ie De heer Urousson laat het er echter niet by anderen aau te oporen voor Koningin en Land oud Naerlaod4 vlag te zwaaien maar s l zelf deel uitmaken ren de 200 man stnrke compagnie die op 25 April naar Indië rertrekt In den laatsten tyd komen meermalen in het Algemeun Politieblad c verzoeken ran burgemeesters voor om weggoloopen gehuwde vrouwen naar haar woonplaats terug te brengen Het laatit geschiedde dit in bet Politieblad van 2G Maart jl door den hurgemee t r van Eletereif Die terui brengïng steunt aldus wordt in Het Vad t opgemerkt niet op de wet is een daad van willekeur en feiteljjk met anders dau een vryheidsberooviug die grond kan opleveren tot eeo strafrechterlijke vervolging ItraehtenH de artt 282 ru 283 ran het strafwetboed Dit in de herinnering Ie brengen van beu wiet bet aaugaat is bot doel deier opmerking bu tevens om de byzondere aandacht van den minister ran justitie te vestigen op dt ze tot wetsovertreding aanleiding gevende verzoeken daar de plaatsing er van in het Puhtieblad moet doen veronderstellen dat die lerugbrenging een oIkümi n geoirloofde liaridetiug is De stad Bertyu beeft een erfenis van esu millioen gekregen maar heeft er al heel weinig san De erflatur beeft de voorwaarde gesteld dat voor hem op bet kerkhof een standbeeld zou worden opgericht Op zichzelf ia dat met zoo erg iemand dm een millioen aiio een staj f nalaat mag toch minstens wel een 8tandb ald hebben voor zyn geld Maar de erflater stond niet al te gunstig bekenden was herhaaldelyk met do justitie in aanraking ge woest wegens lyn gewetdadig optreden In de Wyk waar hy wo lude was hy om zyn ruwheid nlgeiueeu bekend er werden hyna ongelooflijke vtRaltjes van rertetd En voor zoo ü man een standbeeld op te richten zelfs al laat y de stad een miltiuen ca dat is toch w 1 wat al te erg Pjr zat den gemeenteraad van Berlijn wel uieti auderii O erblyven dtn met een bloedend hart du mooie erfenis te weigeren De reeders van de Grathie hebben iu vereeniging met de betrokken rerzekering maatsciiappiieu besloten om door een Duitscheu duiker et u proef te doen nemen tot bi rging van een gedeelte der luding van de Elbe Deze proef zal genomen worden door deo duiker Oakar Müsaig uit Brealau die roor de geraarlyke ünderneming een vergoeding bedongen heeft vai 80 Mk per uur arbeidens onder water en ren derde der opbrengst van de geburgen goederen Vincht 7 fiO Weerdea 8 11 Ottdewitar 8 19 Ooads 8 S8 9 84 Op zulk een diepte in dit geval wel 1 X voet te duiken luag inderdaad een uiterst moeielyke onderneming een waagstak zelts genoemd worden In sommige gevallen zyn doikers tot op een diepte ran 2 X Eog roet afgedaald msar ran een lang verblijf op diepte kan geen sprake zyn allerminet ran het verrichten van swareo arbeid Ook op diepten ran 150 roet is dit nog bei geral de grens die voor zeer sterke personea gesteld wordt waar het op bet uitroeren van betrekkelyk zwaar werk onder water aankomt bedraagt 60 a 80 roet Müssig heeft zich tot daiker gerormd by de Duitsche marine hy behoorde tot de b manning ran de Grosser Kurfürst toen bet schip verongelukte Hy il no reeds vergezeld doornt ryf Duitiebe duikers uit Breslau rertrokken Da gewone jaarlyksche nationale relddag aal dit jaar gehouden wordm op het landgoed Voordoinen in de nabyheid ran Ütreebt van jhr Grotbe Geu raal Booth zal op dezen veiddflg tegenwoordig zyn daar hij in rerband met zyn bezoek aan Noorwegen ook Nederland zal aandoen Het hoofdbestuur raa de Nederlaodsche verceniging tut bescherming ran dieren heeft by den minister van binneulaudscbe zaken met kracht aangediongen op ma betere regeling van het reevervoer in het belang ran den veestapel De prior ran een Roomschen zendingspost te Orfah rerbaalt in een brief aan het Veener V aterland € dat in deze stad meer dan acht duizend Armenische Christenen zijn vermoord Alle woniogeu der Christenen benereus een driehonderdtal bazars waar zy handel dreven zyn geplunderd en verwoest PosterUeo en Telegraphie Met ingang van 1 Mei a a zyn brieven en doosjes met anngegeren waarde alsmede gewone aangeteekende stukken met verrekering tot een bedrag van 500 franco toegelaten in het verkeer met Frnnkryk eo Algiers Het maximum van het verreken bedrag roor zendintten bestemd voor Nederland is bepaald op i 250 Het maximom gewioht an de roor Portogal bestemde pakketten ia by verzending lange een der wegen België over Antwerpen Duitschland over Hamburg of Frankryk over Bordeanz nader ac tgestetd op 5 kilogrammen By verzending lang deo weg ran Frankryk orer Spanje blyfi bet maximum gewicht ran die pakketten bepaald op 3 kilogrammen Tc Patestie station in Roumanie wordt met ingang van 13 April a s een postkantoor gevestigd hetwelk mede voor den dienst der pakketpust iu het interoationaal verkeer zal zyn opengesteld Postkantoor e sGravenbage jaarwedde f 4300 eo vrye woning Sollicitatien in te zende u voor 1 Mei e k 9 41 11 10 Benoemd 1 April Tot klerk by de Kyk postspaarbank F Voortman N Belgraver E Overbosch A J Sturm eu mej H M A Viaker allen tbnns tijdelyke beambten tot brievengaarder ts Zorgvlïed L Schwering thans postbode te Noordwolde 1 Mei Tot directeur van bet post en telegroatkantoar te Ter nemen J bpaanstra thans directeur van het Rykstelegraafkantoor t Amersfoort Bevorderd 1 April Tot commies der posteryen van de 2ile klaiae J B Damaté en B van dar Linden thans vsn de 3d klasse tot commies der poi teryen van de 3de klasse J H van Wiipe hans van de 4de klasse Verplaatst 1 April De cemmiezi n der telegraphie van de 3de klasse C J Waeyhaert Az ran Vlissingen naar Rozendaal en J A D G Gorreljé van Rozendaal naar Yliningen de commiezen der posterijen ran de 2de klasse B van der Linden van Delft naar Leiden en J F Damsté van Amsterdam naar V Gravenhave de commiezen der posteryon ran de 3de klasse J van Wieringhen Bortki Au Tjlborg naar Delft J J Gerlnch GiunU d Albani van het spoorwegkantoor No 8 aUndplaata Utrecht naar Tilburg H W L Wellao ran het spoor wegpostkaotoor No 2 standplaats Rotterdam naar het apoorw postkantoor No 3 standplaats Utrecht A Jonkers jr ran Utrecht naar het spoorwegpostkantoor No 2 standplaats Rotterdam de commies der posteryen ran de 4de klasse A J C de Bruyn ran Nymrgen naar Amsterdam de brierengaarder A Schürer ran Zorgvlied naar Noordwolde 16 April De klerk der posteryen en tele graphic raa de 2de klasse A J Pulak vao Amsterdam telegraaf kantoor naar Driebergen Geplaatst 1 April De commies der posteryeo van de 2de klasse J S Parker tydeiyk te Utrecht de comm ea der posteryen Bde klasse jhr R F H Bosch te Nymegen Eervol ontslagen 1 Mei De directeur van het postkantoor te Bergen op Zoom W F Slegt 16 Aug De directeur ran het postkantoor te s Grarenbage H N G Neujeao onder dankbetuiging voor de vele en goede diensten door hem aan den lande bewezen Overleden 22 Maart De directeur van het postkantoor te Ginneken D L Bakker 20 Maart De commits der telegraphie rao de Iste klasse A Miukema te Arnhem 22 Maart Da 2de klerk by bet Hoofdbestuur L Qaartet BuUeolandsch Uverztcht De nieuye overeenkomst tusscheo Oostenryk en Ilongarye levert nog s eeds moeiIyk heden op wat betreft de bopatiog van bet aandeel het quotum dat beide rykeo voortaan mOeten betalen in de gemeenschappelyke uitgaven In Hongarye hebhen de voorstellen der Ooateuryk che commissie zeer veel kwaad bloed gszet De Hongaarsche bladen spreken zelfs van een April grap die onder paardcLkoopers wellicht aardig is maar niet onder staatslieden Toch heeft de Hongaiirscbe regecring ongelyk zegt de YoeB Zig i De nieowe voorstellen zyu vnlkomon billyk De verhouding der quoto is thans voor Oostenrijk eu Hongarye 68 6 en 31 4 Op grond der overeenkomst over de militaire grenzen moet Hongitrye beginnen met 2 pCt der uilgnven voor zyn rekening te nemen zoodat de verhouding dua eigentyk is C8 6 en 29 4 Thana stelt deeommit ie Toor dat die verhouding wortlen zal 56 84 ea 41 16 2ich over die verhoOgini an het aandeel te verontrusten is voor Hongarye niet gerechtraardigdf zegt ds Yoüh Ztg De Hongaren zullen er zich aan moeteu gewennen meer by te dragen in de gemeenscliappelyke kosten dan tot nog toe Wie iu d buitenlandsche politiek 70 pGt invloed wi heb ieu eu steeds wystop den gunstigen toestand zyner Bnanciën moet er vrede mede h bben wat meer dan bij te dragee tot ds gemeenscha pelyke lasten Oe bedreiging dat Hongarye een toistryd tegen Oostenryk zal beginnen ks niet ernstig op te ratten daarby zon Hongarye bet slechtst wegkomen Uit Rome wordt gemeld dat de Italiaanacbe regeering van plan is de kwestie der uitvoerrechten op zwavel in Sicilië te regelen waardoor de zwavelmijnen op het ongelukkige eiland beter zouden rendeeren Verder zonden er maatregelen worden genomen in bet belang van de myuwerkers die een verschrikkelyk leven leiden Ëea en ander zyn geen op zichzelf staande maatregelen maar behooren tot het stelsel van hervormingen dat het nieuwe Kabinet op Sicilis wil invoeren Het eiland krygt ook een nieuwen vorm ran bestoor De Senator graaf Godronchi ie benoemd tot ciriel ourernenr of koninkiyk commisseris eo zal te Palermo rerbiyf hoodeud bekleed zyn met de administratieve en politieke macht der ministers ran Binnenlandfche Zaken Financiën Pablieke Werken Onderwys en Landbouw Over alle fliken meer in bet bijzonder in verband staande met de openbare reiligheid en bet beitnur der gemeenten znllen de prefecten op Sicilië van gedachten wisselen met den koninklyken commiesaris erenals orer zaken rallende onder de bevoegdheid der centrale Regeering Al dadelyk wordt den nieuwen commissaris opgedragen een buitengewoon onderzoek ran de provinciale en gemeentslgke begrootingen opdat alle nitgafen in orereenstemming worden gebracht met de drMgkraeht der belastingbetalenden Het besluit zal atn het Parlement worden roorgalegd om de wettelijke goedkeuring te rerkrygen De nieuwe regeling baart in Italië reel oplien Hierorer ie men het eens dat ar een nmerkelyke lotarerbetering roor de kleine Krondeigenaren en boereu ran te waebten is Orerigem loopen de meeniagea viieen Kolonel Sterani de berelhebber der Italiaaniche troepen in Kassala beeftdaDtirwiscban verslagen Per tel raaf is dit zoo spoedig mogelyk wereldkundig gemaakt Zyn orerwinning dateert ran 2 April Na bun nederta trokken de Derwischen zich terng op bon rersterkte posten teXokruf waar kolonel Sterani hen niet met rost heeft gelaten want reeds den daaro prol genden dag deed by eau verkenning in do richting bonner versterk ingen Hy deed dese rerkeuning gepaard gaan met een heftigen aanval en slaagde er in een deel der rersterkte posten te veroveren doch wai niet by machte den vysad uiteen te dryven Bygevolg keerde hy met syu manschappen terug in volmaakte orde zegt bet daarop betrekkingbebbende telegram uit Rome Kolonel Stevani zond verfolgens beiicht van syn suceea aan generaal Baldissera dezen tevens mededeelend dat hy van plan was ryn aanval te hernieuwen Uit de bovenataaude medsdeeÜng zal men derhalve de gevolgtrekking mogen maken dat de Italianen die na eeu overwinning nog iD volmaakte orde weten terug te trekken dese overwinning louden gebruiken om ernogmeer te behalen Dat scbyut ook inderdaad bet voornemen ran kolonel Stevani te zyn geweest Generaal Baldicsera heeft echter anders beslist sMet het oog op den algemeenen toestand zegt eeu daarop betrekking hebbend bericht nit Rome heeft generaal Baldissera geweigerd dit roorslel goed te keuren en hemïbevolen Kassala te ontruimen eu met zyn kolonne teru te trekken op Aftordat lialverwege tosscben Kassala en Massowah Aan deze instructies wordt thans voldaan Te Kaapstad liep het gerucht dat de inboorlingen aau de Zambesi ook in opstand zyn gekomen maar in officieele kringen sloeg meu er weinig geloof aau Een ander gerucht wil dat Lübeugcli nog in leven Is eu een groote legermacht ten uourdon van Bulowayo verzamelt om op die plaats aan te rukken Deze tydtog werd te Gwelo gebracht door een inlander eu men vreebC dat zy maar al te waar is De vyand heeft eeu Hterke stelUng aau de Kftmi rivier Selous zal binnenkort met een troep Toetvolk uit Uuluwayo vertrekken om de Matabeleo die zich op de kopjes zestien mylen ten oosten van du stad hebben genestefd te verdryren Uit Pretoria wordt bet olledig telegram overgeseind dat sir Hercules Robinson aan Presideot Eruger heelt gezonden in antwoord op diens aanbod om san de burgers vergunning te geven naar Matabeleland op te rukken Het telegram eindigt aldus lk zal uw aanbod in gedachten houden voor het geval verdere hulp noodig is Kolonel Rhodes oen der beschuldigden uit het Johannesburger proces bood aan zijn borgstelling te verboogen als hij mede mooht gaan naar Bulowajo moar de Trans raal stlb e Regasring heeft hem geen vergunning willen geven 351 Staats loterij 3g Klaaso Trekking van VtijJug 10 Apnl 1896 No 102 100 Prison VBO 4S IU 4289 641 9814 12326 i4in 1676 18941 1315 4610 6446 9619 12716 U20I 16906 19180 1419 4870 6816 9788 12928 14442 17026 19335 1649 6310 7044 10079 13202 14602 17201 19347 1801 6327 7206 10170 11230 14670 17317 19649 1836 66r 3 7526 10176 18831 1 747 174S 19795 9U9 6573 7721 1023 18681 14877 17513 20096 2 74 5894 7982 10416 1S703 14880 17560 20220 8097 5677 818b 10671 13719 13131 17576 20424 3192 6713 8683 1O061 13749 15427 17611 20542 8619 6191 1990 11280 18761 16670 17619 20647 3762 6201 9217 11801 14204 16177 18097 20906 3980 6387 9384 1 Kleinbandel In Sterkeo Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaa Goada breoguD ingevolge art 5 der Wet Tan 28 Aaguitus 1881 tStantsbUdc no 97 ter openbare kenaia dat by hen yign ingekomen ran de navolgendeperaonen Tersoekschrifteo wiarby Verganningwordt gevraagd om iu de by iederi naBmvermelde localiteit sterken drank io het kleinte mogen verkoopen ais Naam V d verzoeker Aand der localiteit C Moerings Derde Kade R 325 E van der Wolf Spooratraat Q 207 huisvr van G Sol Gooda dan 10 April 1896 Burgemeester en Wetfaoaderi voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER BnrgerlOken Stand Beeawitk OVERLEDEN B van der SUrre 79 j Soordrecht f GEBOREN 9 April Jacob oadm J J Hejj en G van den Tooren OVERLEDEN 6 April D Kumtn 2 m FAUTAISIE HOEDEN A van OS A KWweg E 73 GOUDA Iteurs vaii Ainslordam Vorkra lOflV 1 78 84 1 otkrs lOOV 100 4 697 7V 8V 98 104 B8V 1 80 Ï4V 417 1001 45 790 587V lOO 6SI 100 144 SIV 100 lOO i 140 09 98 111 95 199 168 101 4 i A 160l IV 77 101 101 1 0 100 1357 13 104 50 108 4 107 0 l APRIL NsDiai NO Gert Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito SHoNO K Obl üouiÜ 1881 83 4 ItkUi luaohrgving I8i 2 Sl 5 OosTiNS Obl iepipii 868 dito in lilver IS68 5 PeiTUoiL Oblig mat coupou i dito ticket 3 ftosLiNi Obl Biuueul 1894 4 dito oooni 1880 4 dito hij RotUs 188 4 dito hli iiupe L8SU9Ü4dtto in itoud leen 1888 t 1 dito dito dito I884r 5 1 Sp nji Perpe4 Bohuld 1881 4 iTuiXltJ ïpr oiiv leen 1890 4 Gec lotiiiiiiK serie L flec leeiiiu ai rte Zuiu Ara Uep v oIjI Ui h Urxico Obl Kuu Si h leuü 6 1 ViHKStiELA obl 4 uubtip 1881 AMSTsaui H Oblifcatien U8S S RomaoAM atüiLleeu 1894 Nsu N Xrr HandeUv aand Areudab Tab Mg rtifieiileu Duil Msstschappij dito Aruh Hypotlieekb pandbr 4 Jult M j der Voratoiil aand b Gr Hypothoultb paudbr S t NtHlorlaDUSche bank aaud Ned Ilandelmas b dito N W It Pac Hyp b pandbr 6 Roti Hypotheekb paudbr 8V Utr Hypolboekh dito S i OoiTXNS Ooat HoQK bank aand RusL ttypotbeekbauk pandb 4 AMiaiKA Kquil hypoth paudb 5 4 V 69 Maxw L O Pr Lion oert I San UoU lJ Spoorw My aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorw m aand Nod Zuid Airik Spm aand 8 dito dito dtlo 1891 dito S iTUslB Spoorwl 188V8 A Kobl 8 Zuid ital Spwmij A H obl 8 PuLiN Wariohau Woeuon aKud 4RusL Gr Ruu apw Mij obl 4 BaUiaohe dito aaad Faatowa dito aand lIwBag Dombr dito aand 6 Kurek Cb Azow Sp kap obl 4 dito rtito ohlift 4 IS 4 yi 11 147 49 14 300 900 107 108 m 108 118 U37 169 34 114 AuiEEiCA Cout Pao Sp Mij obl 8 Jhio fc N orth W pr C t aaad dito dito Win St Peter obl 7 Uunver k Rto ïr Spm eert v a Uliaoit Central obl m guud 4 Louisv k NathriUeCurt v aaad Mexico N Spw Mij leb p o 6 MisB ICanaoa f 4 pet pref aand N York Ontario k Woat aand dito Pena Ohio obtig 8 Oregon Calir lo hvp iu goud i St Paul Miun It Manit obl 7 Uu Pac Hoofdli n oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Oawada Cbd 8outh ert T aand Vrm Ü Rallw k Kav Ie b d c O Amaterd Otanibui Mij aaud Rotterd TramwegMaats aaud NiD Stad AmBterdam aand 8 Btad Rotterdam aaud S Beloir Stad Aiitwt rponl887 S i Stad BrusBttl 1868 S i KoHO ThetBfc tlegulli GoBellsch 4 OosTKïIR Staataloeniiig 1880 K K Ooat B Cr L880 8 ipAKJB Stad Madrid 3 18fi8 Nrii VVr Ht z Hvt pohl oert APVERTENTIEN Oudertronwd B O J VA DEUTEKOM au N HILGERS W l April 1896 DIRECT EEN Oiigomeul ileerde Hamer TE HUUR GEVRAAGD met opgaaf ran prgs BriereQ fr Bareaa dezer Courant onder No 2405 r k t Htt bMta onMtiadtlrkaU en c i makkelylEate poetamltUtl roor Hnr en vooral dame tn KinderKhoenwerk Ifl de Apprituur van C M Ml ll r 4 Ce i Berlli Beatb Str 14 Men lett co l filW op naam en fatirlckstnerk Varkrvikur ly Nmtm W nl lltrt In liMiiirvrk fatairttrlM ére H fyw mi am iMtraal Dtrft by W lartfiiMRa AnriiM BEKWAME Waschmeiden kunnen tegen KOST en INWONING en AoO0 loon direct geplutet worden W S BÏÏRSER lenbiedehet I i u door deu Uitnoodigingf tot doelneming in de Kansen VHD door do den ijtaat Hamburg Sowairborgde gruoto ïeldloterg wnaria Beker 10 Millioen 746 990 Mark gewoautfu moeten wonlei De prijun van deie veel voordeel biedendeGoldlolary die volgeiiB bet plan aleohti1U 000 lotsn bevat tgu de volgende Du hoogate pryi ts eventuael 500 OÜO Mark 48 pr eeu k 108 prijten k ïOfi pryzeu a788 prgsflu a1348 pr sena a pr jtea aISSprgi aSOO 180 M35387 pruttiua 186 M8961 pr iil34 104 lOOM40 000 M l 84Bpr B it 7 48 SIM totaal 66 840 prgseo StoorairasackerH ZEIST 8000 M 3000 M SOUO M 1000 M 400 M SOOM Promie van 300 000 Ma 800 000 M a lOO QOOM ii 76 0t l M R 70 000 M H 88 000 M 60 000 M a 55 000 M k 50 nni M I pry prya prijteu1 prijsI pryi1 pnj priJB pryien1 prya pryKOQ Ü 80 000 M Slpryraaa 10 000 M en tviirden deze in eenige maanden in 7 klaa on uitgeloot Du Huofdpryi m de U klaue bedraagt Mark 80 000 atygt iu de U kl tot 68 000 M in de o tut 60 000 M in da 4e tot 68 000 M in de 6e tot 70 000 M iu da 8e tot 75 000 M Ml de 7e tot SOO OOO M en met premio van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerale prgalrekking die officiool ib rafltgesteld koit eao gebeal origineel lot aleohta Gold 3 60 eou hutf origineel lot ileobta iuld 1 76 e u kwart origineel lot alrchti iuld 0 90 ledere daelnooier in de lotery ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaata gehad hebbende trekking tt offlcieele trukkiugalyat Tri kkibgBplan voorKi n van hot Wapen van den 8taat dti de pryt van de loton ea de viTdetiltug vna de prijioii over de ï kUaaen naugouft vertond ik op aanvrage gratia Dn nitld taling uii vertondiiig vao de prgauu i mrhtviH door mü direct on prompt aan da winnera uu ondur do atrengste gehoimbüuding ta ledere beatulling kan raeu eenvoudig mP par poBtwiiael opgeven Mon wende siob duB mot de aanvraag om tooKeuding van loten voor de apoedig plaata hebiirnde trekking eoo Bpoedig mogelijk o uitorlgk tot 30 MFHiié e k mot vertrouwen lot Nainucl i cl s litrscnr Bankier eu Witaolkaoloor in HAMBURG Duitsohlnud Lijders aan Dauw of Haarworm drooge rochtige Bchubhendauwwortu en het tnet dez kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige tjeuken der huid aliouk elke andere huidziekte wordt ouder waarborg genezen zelfs h hen die door niemand gene zen konden worden door t Ê0r Blebra ê Vêechienioé Onêêhadtlijk Qebruik Ifitwendtg PryH zei gulden Ned Ct tegen vuoruithetaling per poatwiieet ook postzegeli waarop toezending Tolgt vrü van port en inkomende rechten VerlErügbaarbü de 8t Marien I rogeri € Jan Duitichland U A M E Si Mode Artikelen eo Gftroeerlngen a V op elk gebied HAIJTES NOUVEAUTÉS I FOÏÏENITÏÏREN Toor NAAISTERS en KLEERMAKEB8 I beketut goedkoop en aolUle i J m OOR SEa S GLACÉ HANDSCHOENEN 4l KOUSEN 41 I I Hokken UlomêeM Tricot i I Keuken en Fanlasie Séorten enz enz WISBRÜH LIFFHANN i