Goudsche Courant, maandag 13 april 1896

Maandag 13 April J896 INo 6939 35ste Jaargang mmm coikmt IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van 21on en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTÏEN worden geplaatst van 1 5 regeh è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Gouda bg A WOLFF Maikl A U4b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt FEANSC5E STOOMYEBVEEU Gkeoiiscki Wisst brriJ II OPPR ilKIMi 19 Kruiskade Rotlerdam Gebreïeteerd door ï M den Koniug dar Helgen Hoofddepflt Toor GOUDA de Heer VAN iiS Z dpMiaUteit Toor het etooBieu en verven vau ll Hetrenen D nie g rderoben lscok 11e Kindergoederen Sp isle inrichting voor het toom a i n plache manteU veeren bont ene Oordynen t felkleeden eni worden oiiar de nienwite en laatate methode geverfd Alle goederen hetzy geetoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgeni ttul bewerkt Wegent uitbreiding der fabrieken zgu de prijien 25 gedaald Te etoomen go deren ala nieuw atteverbaar ia 3 dagen ie verven goederen in eene week 6000 Süiks nlt de futliote maiaa a r der eerita btntoiilaodaolia labrisk OTtr crionieue toogflBumde Leger Paarden Dekeng iiiocifi teK i t D ipotpriji ran fl t 7B t r Mluk wonleri uUverkoabt Dll tftkkl ontlijtbara tekeni itjn zw war alt hi pall ea imXtM OOI groot doi bat Itnbaêla paiml liedokkend mat wol apganaai l ri S braade itreepaa v or N i en klelae pRrtIJ ritte wollene SlaapDekens groot 140 J K itm wagatia lear klaioe ilaohta dooi rHklui baraarkbare foatan in hatwaehel ttHngabodenadfl S BOparttak Koeten anders bet dubbala HV Dttldeliik xsMhrevnii bMlaUlnf wwr4H ma B Hurwlti itaaa rIoht Groot Staat SI lAÖJF FDIKE OUOË 8CHIEDAMMEH GEHE7EE Slerki NIGHTCAP Vorkrijgbaar bij PEETER8 Jz Ala bewijs vau oülitboid ii OHohel oti kurk steodB voorzien va doQ iiaam der Firma P HOPPE Mj Geen JÖ GriösHaarmeer 2 R B NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het baar glanzend en zacht belet het uitvallen eu neemt de pellotjee van het hoofd B I London Biteht op den halt van den flacon t Dirosi Verkrggbaar inHaconsvan 1 B0 Jt f Ofifi bg il Cj IW StoUwerck sche Borstbonbons go brioeerd na Tuomcbrift van den kon UDiveTsiteita Prof Oetun Hofrad Dr Htrini Bonn hebben sedert 50 Jaren als Terzachtend middel tegen hoesten beeachheid en aandoening der ademinga organen uitsteekende dionuten bewezen By spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t byzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Oeele pakjes i 26 oent Alom verkiijgbaar Sosjli Druk van A BaiNKilAN k Zmn DK anAifDa uA ajkMniB dv IrMemps T B PARIJ B Zenden gratisii franco Ie generale gallluatraarda eaialoffui m d tioHandache an franioh © talan IWTattande de nieuwste modea Toor bat Xomaraaixoan tegen gefrankeerde aanTrage garicht aan I JULES JILUZOT C PARIS De italen der meuwite modattotren in ïoorraid bijkiPrintempa wordanavenoen kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde Herten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Venandlagan naaraUe Laaden derWereld D catalogus bevat da Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Oorr apond ntl In alle talen g gS Allerwege bekroond roet Kere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles besevens Kere Diplonia Gooden Medaille en t ertificate of Award of the World s Hygienic Eiposilion Chicago 1893 is het Wereldkroeiiid Driiiveii l orsl llonii ixlract MELIANTHE UIT Dl ilacliinala Fabriek DE UÜNÏGBLOEMt ¥ AN II IM vanSchaik Co gevestigd te Orneenlwye Gean middel it ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het i ONHERROEPELIJK het beste mifldel ter wereld hetgeen de vele en versohillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OyMIItDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dnt hare uitnemende en genezende eigenschappen op prga worden gesteld De MELIANTHE i verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie i Oraverihage 1 Verknjgbaar by F H A WOLFE Drogist Markt Gouda B H VI MILD Veerstal U 12t te douda A BOUMAN Uoordreck J C BATELAND Boa cop B V WIJK Oudewfl r uf i iL nmM Wat U da baata Rkaamatiak Jiohl ipi aaa kortom jawrdviag Lanoaapii AiÉwPiiiExpdler AÉr PiJfrExpellff i rt aa d a la iadar koiagailn = Mier fiiRfxpelier Tertn uur Wat hoadea Pr fiO atnt 76 oaat ta 1 26 d flcach Voorfaaadeo in de neeate Apotkaken n by F Ad Riobter Oo ta Batttriam VAN BlOMMESTEIN S INKT IS proVfonilerViniielijk tl BLSTE reii oUumêiV N SCHI Df iiJK Wat iaiittkat Uesrta D SAMSOM BEKROOND Zilveren Medaille Amsterdam en Leeuwarden SPECIALITEIT in MANTELS zoowel voor llanies als Kinderen COSTUMES ROBES ZIJDEN en JAPONSTOFFEN GROOTE KEUZE van de billijkste tot de fijnste g nreg in de meest CONCIJRREERENÜE PRIJZEN AMERSFOORT AMER3FOOHTS0HE MACHINALE Sloom itrood en Beschuitfabrick stoom Automatiaehe Walaen Meeltahriek Pijn gebuild Melk Tarwebrood wordt an do lijo le Mortmi tarw gem kl I alleen ra l zuiieto oiiafgeroomde melk vermongd blijft hier door raio ten vier dagen er oh en heerlijk van maak en is Terkrljgbaar in pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat Engelsoh Dultsch en gallenvorm in tuk van 6 Ot 9 ot 12 Ot in vloervorm ook van 18 ot 24 ot in Extra fljn geknipten vorm m luk van 7 ot lOVi ot 14 et en met I toevoeging van pfima naluurboter ala Melkkadetjes Van 2 C 1 Ot aeWOOn ErentenbrOOd wordt aU Kgn gebmld Molk Tarwebrood maal met 1 toeïoeging van prima krenten en andere pnira zuid rueLteu gefabriceerd blijft hierdoor I ïfle dagen vorach on heerlijk van smaak en ia Verkrijgbaar in bUIVOrm en f I EngelSohen vorm in tuks van 8 ot is cl 16 cl U ot 33 cl en I Krentenbolletjes van 2 et 1 et MunitiebrOOd bruinbroodj nordt van pooiaal er voor goachikle beslo tarwesoortcn 1 gefabriceerd smaakt hier door ove hoerlijk en ia gezond on verkri gbaar in ron den vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 et 76 Dg 7 et 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ot deze gewiohten beI halve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépotborden en de wagens beschilderd met de fabrlekatitels en W H MEURSING Eenige dèpöthouder te Gouda J L LEEFL NQ oo gebeol Nederland dépóthouders gevraagd legen flinke provisie en franco vrachten der volle en Icdigo kisten BtlüBENVLEESGaB ODS EN HQENBEEUEEL UIT DE ROTTERDAMSCHE BROODFABRIEK VLEESCUBROOD per 100 K G ƒ 18 50 K G 9 50 25 KG 6 26 6 K G 1 15 1 K G 24 Ct r r BOMSDERMEEL per 100 K G ƒ 17 60 K G 9 26 K G o AUeen verkriigbaar bij JAC WOUDENBERG MARKI A lOa GOUDA ar MONSTERS op aanvrage gratia en franco Utrecht Gouda S t O oar lo O O tcLieanus t aESTA FETTE Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeven en des namiddags ongeveer ten vtor uur Met deiea goederendienst bestaat ook eene leer goedkoope r lsgelegenhetd voor Pasnagierê naar UTKBCHÏ en tusscheugelegen plaatsen Kantoor Xieuwe eerstal ïïsss Patent H Stollen I MiAnt tn Mttltrillli ntmun pe Agenl H J MOEHBi ËK BINNENLAND GOUDA II April 18 Tot lid der oommiasie belast met bet atoeDMo d r eumeui B en C roor iu eDiaori enz oau de PolyiecbDische Bchool te Delft is o a beooemd de beer O L Scbim van der lioeff verktuigkandjg jngeoiear alhier Het eenigite Oratoriaoi Cbristiii ia deo bof Tau Olgré door Beethoten geoompooeerd tal op de reedi gemelde ottroeriog ran wage bat Liefdadigheid Comité 19 April a a m de Sociëteit Oaa Geooegecc atbier wordea tan aitfoar gebracht Voor Qouda i dit werk een Doviteit Hei oDtstoDd ÏD bat twaedt tydvak vao deugrooteQ meeater dus Diaat da sjmpbooieD Croicoi eo de Paatorftle zyoa opera Fidelioc ene Bet werk vol acboooo muffiekale ideeo kan men all hoofdtiummer ran bat programma baicbouwaB De partjj van Jeiua tal door daa heer Rogmaoa worden Tertollit Buitendiaa zingt de beer Rogmaoa oog Diaa Irae vao Verhulal en MiJn lnnd Tan Loser Ue lodfre aolisteu zingen tMibalre de aoli in het Oraioriom eo ia het koor die Hiraraal rt blaD dia Ehre Oottai ran Haydo com positiën Tsn Sacchioi Garland PhoIo Forti Ant BoamiD VV Siep aa UMudta Bujia Bet heeHyka meesteratokje trd Mozirt xAtc Veramc voor koor opent bet programma Toorafgegaao door een Motet van j A Schalt yBjmne an Gott c Éeo tydgaooot van Sobnlx aameljjk Oerbar 1792 legt Untcrdea jetst lebenden Meiatsro erater Oröiae iud lueiae Götxeo 8chu i uad Hajdn Qeheel OTerbodig achten wg het om eea opwekkend woord te ajrekea voor bgwouiog van deze nitToering daar èa de keuze van compoaitiëa a bet doet liefdadigheid voor rich xelva spreken De Taders van eeniga rroawelgke eatecbiaanteii te Berg Ambacbt welke tot lidmaten der Ned Herr gemeente wenachten aangenomen te worden hebbeo by bet claasikaal beatonr ta Qooda bt klag ingebracht tegen den kerkeraad wegena bona inziens ingebrachte oogAgronda bezwaren Het clasaifaal bettuar van Gouda beeft den predikant der Ned Herv gemeente teHtolwgk tgdelijk geiohorit ter oorzake aener niet fol FEVlLLETO Hat zijn beiden zeker Amerikanen vroeg Lord Dane Mgnbeer Home ongetwijfeld de beer Lydney is balf ea half AAerikaaa en Fransobman antwoordde jbffrouw Kuvausbird 7g had dit met leedwrseo vernomen want ala er ooit een eobte Franachman geweest was dan bad tg gemeend dat bfj het noest zijn Hij had eeo accent zooats men allaon ÏD Pargs boort Ëd bij was de aaogonaamsle man ter Tvereldi kg bad ongedwongen en innemende manieren en was zoo als mytord zelf in vroegere jaren plaoht te zgo En juffrouw Sophie zag dit zeggende mylord van ter zgde aeaigszina oadeugend aan Zyn bat heerenF vroeg lord Daoe Zeker de jongate ten minste antwoordde juffroQw Baveasbird volmondig Uitgenomen zgne kleederen die gekrompea zgn is bij van lot tot teen ed iqau zooals gij mylord Dat Igdt geen twgfel Niemand zal hem voor iata minder aanzien £ d verbeeld u dat zjjn gelaat mij Iemand herinnert diaa ik voorheea in Fraokrgk gekeod heb maar ik kao hem niet te buia brengen al was or mijn levenmede gemoeid aiett enslaande ik er mgn gehangen den gaDBchsQ morgen made geplaagd heb gens de kerkelgke reglemtmtun Ttjrvalüedoopabediening D t Uekkiug na Berg Ambacbt ts met bat c aauleutscbap belast Dezer dagen toud ê9U arme jgngao ta Stolwyk op den weg liggen eeu aanslagbiljet in de grondbelnfltini en daarin een baukje van f 25 Vol hoop op eeue ruime belooning spoedde zich de eerlgke vinder n4Hr don eigenaar door het ftHDslagbiljet bekend en werd niet teleurgesteld waut tot dank voor de terugbezorging kreeg de jongeu nieta zelfs geen badaokje Mau ziet bet de bri§tetgke liefde ia da wereld nog ni t uit De zaogrereenigiog BKensgezindbeidc te Stolwyk beeft Maaudagarond opnienw getoond wat ernstige atadie en toewjjding vermogen De belangstelling was zeer groot bat rnime kerkgebouw kou uauwejijks de groota schare van toehoorders bevatten Het rgke programma en de ailstekeude wyza waarop de verschil lende nummers ten g boore werden gebracht droegen blykbasr du algameene goedkeuring weg Bommige atukkeu werden door mej Oe K op de piano geaccompagneerd terwyl vóór da nitvoeiiDg eo ii de panze door den beei Van iSatpheo uit Oooda loevnllig tsgenwonrdig geheel bvlaogloos aeoi a stukken op bet orgel werden uitgevoerd Een woord van hartelyken dank werd bara daarvoor door den roorz gHbracht ook aan nioj De K en aan allen die hadden meegewerkt tot bet wi lslageti dezer tweede uitroeriog Tot slot w rd op ver zoek van d n directeur het oude Wilhelmu door alle aanwezigen uiet begeleiding van hut orgel gezongen Men nieltlt uit Amsterdam Kolonel en nievroaw Oliphant van bet Lr gei des Beils zulleu Maandag 13 April den eernteu steen leggen van het nieuwe geboaw op de Groote Uatelanr Vele soldaten en vrienden nik de omliggende steden en dorpen wordeu verwacht by dez n dienst tegenwoordig Ir zullen zgn Men schryft oit Alfen a d K Men ih 7ich waarschynhjk herinneren boe de splitsing van het arre tantenlokaal in ta van raadsvergaderingen befiig debat heeft uitgelokt an boe op aandriugen fsn den antirevolulionairea wethouder Kemink werd bealoteo niet tot de sptitiing over te gaan Nadat voor eeuigon tyd de gemeenteveldwacbter Hollebeek een beschonken man eo eeue beachookan vrouw in betzelfde lokaal opsloot lokte dit eeo ioterpellatie door het raadslid M Zou bet niet toevallig zijn mylord ala bet uitkwam dat ik zijne moeder gekend heb Lord Dane glimlachte Is hg opgestaan vroeg bg Of hg opgestaan is berbaaLdo Sophie bij isal lang op bij is van morgen om zeven uur opgestaan Hg ging na bet ontbgt een brief naar de post brengen en eece bestelling hg den nieuwen kleermaker doen en ik wed dat hij daarna naarhet wrak is gaan kijken want bij zit er leelijk meoin dat hg zgne pakkaadje kwgt is vooral eene zekere doos die bij bij zich had en hij was nieuwsgierig om te weten of er nog kans is dat zijn goedwordt opgeviscbt Dankt uw lordsobap dat er nog kans op is Het kan we gebeuren dat er nog enkaio zaken opgeviscbt wordtn Wie zal dat met zekerheid zeggen De ndore passagier is nog te bed snapte Sophie voort Ik dacbt vnn morgen ik zal bem zelve xga ontbijt e ns brengen on hem rragoo hoe bg hel naakt maar hij antwoordde mij ternauwernood Ik kan ook uietp van hem te zien krggen dan zgne grgze baren en h purperen scherm dat ik bem voor sijne oogen gem at heb Hij lag met een hoogen rug en met zgn gazicbl jaar den muur gekeerd in zgno kussens weggedoken hi r rzocht mg on hot blad nanst bet bed neder te zetten tiij zou zich zelven wel bedienen i De arme man I Ik geloof dat bg dood ut s Wilt g hem eene boodschap van Big overbrontj juffrouw Ravonsbird Zog hem dat ïk lord Dana geheel tot zijn dienst beo als ik beas raat het eenof ander helpen kan en dat ik hem na gaarne een da Jong uit waarop de wethouder Overes be veerde dat voor bedelaars bestrydiog van DDzedetykheid gaan nnt heeft en bovendien dat het volstrekt niet bewezen is dat er in den nacht der opalnitiug onzedsiykbaid wss gepleegd Waren er weder twee menschen dronken daa moest men ze ranar aaar eeue Andere gemeente brengen Heden gebeurde het weder dat ar twee droaken vrouwen waren waaraebter ziob eeo massa volk hnd verzameld De veldwachter HoUebask die dit merkte raoht ze nu doodkalmpjes naar de gemeente Aarlanderreen en liet ze daar aan huo lot Ook te Char ois is brongas gevonden uit een geboorde weipat by den broodbakker W Hordgk Aan d skundlgea zal worden opgedragen te onderioekeo of dit gas Ie gebruikso Bet N f d D C outviog bet volgeode telegram iHet ontzetten van de bezetting vsu Biloel Ja uitgevoerd Daarby anenrelde 1 Ënropeesch korporaal Gewond werd de officier van gezondheid 2e kl 1 E Coater c Uit dit telegram valt af te leiden dat het ontzetten van Biloel op het tyd tip van het afzenden der Donderdag ontrangen telegrammen og niet gebee wis voltooid en pas daarna teo volle is uitgevoerd Mogelijk had men ann eene zyde de gemeeuschHp mot den post bertteld en heeft men daarna de omgeving geheel van vyanden gezuiverd By bet op 8 dezer in Atjah gelevwrd gevecht zyn blijkens een by het departement koloniën ontvangen bericht geaueivel 1 de kapitein der infanterie F P A Geink de fna lier A IlomsD stamboek No 4136 1 J Rykao stamboek No 32776 en B Veldhuizen Htamboek No 33007 zoomede vi r inland ache militairen Hec aantal gewonden is blykens een heden vau den gouverneur generaal vun Nrd ludtë ontvangen nader telsgraphisob bariobt 23 Maf scfaryft aan het ljeidaebe Oagbl Hoe in de vorige week ook ia gemompeld over dien akeügen Noordenwind heuach de Nederlandache Wielrijderibondt mag diun wind dankbaar wezen Zonder hem zouden de hjacinthen de hoofdfactoren voor de versiering der wielen reeds laog op de verschillende meatboopeo zyn ge worpen zonder bem zou het groen dat jonge frissoha groen aan boomen en hnostor ni t bezook wil brengen als hg mij ontvangctn kan Juffrouw Kavenibird liep naar bomn nanr de ka mer van don kranke oa kwnm weldra torug Zij lohudde hot hoofd Ik geloof stellig dat bg een oude kDorropotin riop zij uit bet ii alsof btj ons niet durft aanzien Hij wil u ook niet zien mylord ik vind het zeer onbeleefd van hem Wees zoo goed en zeg aan brd Dane zeide hij dat ik een gewoon particulier ben die alleen naar rust verlangt envooralsnog mut niemand keunia wenscht te makon Ik hoop zijn lordsobap een bezook te brengen als ik tieter ben Die Amerikanen hebben roor bot meersndeel geene manieren O be l goed antwoordde lord Dana wjen het niet aanstond dat zijn beleefd aanbod eni afgeslagen Ik zal hem niet weder lastig vallen bij kanna als hij lust beeft bij mij komen Hoe maaktbet de arme matroos Htj ia ook te bed zeide Sophie die luie karoll Die matrozen nemen hunne kans waar als zg kannen blijven liggen Ik heb van usobt heel wat metzyu hoofd U stellen gehad Ik geloof vaat dal ik er een vol uar mede bezig beu geweest en hij schijnt zich niet te kunnen berinneren boe bg die wonde bekomen beeft Hg moet dunkt mij met zgn hoofd t g en of ander scherp voorwerp z n aangebonsd fil4 li morgen mylprd Ik dank u zeer voor uwe vrtbnflalijkbeid om biermaan te komen T lord Dane Zeemansrnst verliet en den weg oMr de stad insloeg kwam de beer Lydaey vaa den Bnderen kant aan bjj keerde vaa zgne wandeling langs bet strand terug Lord Dane zag toevallig niet dien kast uit ea by gevolg zag bij aso rreem hst prachtige aanzien hebben dat bat nu ha ft De Bloemendalers en Orerveners iaiaben bat besluit van Uaartsms burgemeester Td myD stid geen corso op Zondi c tan leerste toa Qeeo wonder Overal langs den te volgen weg gyn da kamers verhuurd voor prgseo wawvao men vaak acbrikt Tien au vyftiaa gulden TO r ean kamertje ia goedkoop uit zyn Logementhouders profitaeran vso da gategeoheid en hebbso boa kamera voor dien dag op i 10 geprysd Wie daarmede geeo genoegen neemt en Zaterdags boort wordt beleefd ver zooht Zoodagoohtend te 10 aren de kamer ta rerlatan Da bakkers slagers Tooral da kraidooleDbakkers te BloemenduJ sijn reeds na batig te zorgen dat het niet aao mondkoat sal ontbreken Voor de Ëngelscfae gasten van bet Btaalbad Haarlem wordt een afzonderlyka tribune opgericht v6ór het buite i KenoemerUnd In eeo der bier verKhgneade bladen vonden we de volgende advertentie Ëen geneesheer te Amsterdam irM t relatie met paraoneu die praktyk kunnen aanürengao Brieven franco enz Alweer eeu nienwa betrekking Het at eoo groote gi4de eolporteura alweer oitgabreid t Colporteurs in steken I Amst Ct In Londen noeteo de koatsiera die aan de stalioni op een vrarhtja waehtan talk DS ean stuiver betalen aau de spoorwegmastscbappj ala zy op bet overdekt ataliopaterrein aan staodplaiits willen bebbeo Zy kunnen ook ean abonnement oeoiea d t 8 10 pond startiBg s jaars bedraagt Dezer dagen hebban de koetsiers eeo vergsdering gebooden om tegen die heffing op ta komen Hie bun tnsaman elk jaar ongeveer £ 20 000 kost Zó willen nu baiten in de open lucht wachten totdai de spoorwagdirectie toegaven Da relzigtrs zotten dau den last hebben in regen eu wind naar een rytuig te zoeken teuig de zaak geschikt wordt De Moorsche zeeroovers vao het Riff hebben weer van zich doen hoorea Voor rekening van den baar P W Janssen fe Amsterdfm die f 45 000 sebonk voor werkverschaffing in de gemeente Scboterland Uaskerland au Opsierland is 9 H A grond aangekocht te Tarwtspet Kr met een daarop staande woning voor f 2900 Die grond zal bewerkt worden en dan sullen daarop arbeiderswoningen rerryawa tf mmmm mimmmmmmiÊmmmmÊÊmmÊiiÊÊÊKtitiÊÊtmmmÊ detlng niet Wie wBs die hoer F vioeg ds heer Lydneyosn do wtsrdin die tgn lordsohsp uit had gelatao n hem nu nazag Iet is lord Dane manheer Lord Dane r eido ds ander verwonderd Wsl ziot hij er jong uit I Sopbie Irok lioh itit gezegde tor wille vin lord Dane eenigziDs lan Uaobt g0 dat bij oud was f vroeg i Iloe komt gy daaraan f f rie korte psute on toea barstte de heer L dn y iu een tuiilen laoh uit Zie nu toch oena aan welk een invloed verkeerde voorstellingen op eens kanneD hebbea riepbij uit Gij bebi over lord Dane gesproken als over ds voorname psnoonaadje van Danesbsld rn nu bsdik my een eerwaanligsn mao voorgMtold die even grgs of nog grazer was dan d paasagier horen Hij is daarentegen een r sig kuap mensob en sïeter bcel jong uit Xoo waren al de Hanes Ik veronderstel dat bat een voorraohtvao hun geaUclit is dat tij er allen soo goed aflsien Ja bet ligt in de famiüe Hy kwani bfur om naar u on den anderen baar Ie vragen u eenbezoek Ie brenian ea licb gabesl tot uw ilianst lastellen Ik bracht zgna boodschap aan den beer Home mnsr deia wilde hem ntet ontvangen ea ïk geloof dat z q lordsobap het kwalyk geoomen beeft Hg sal bem missooien wilteu ontvangea a a bij op is Dan zal het bem roissebieo niet meer gevraagd wordec antwoordde de vrijpostige Bophia