Goudsche Courant, maandag 13 april 1896

De Vergadering der Sehllderspatroons heeft besloten het loon der g ezellen met 1 cent per uur te verhoogen wsti ir i2£ïs ï W AÉr Piii ExpBJter Jiekl kutaa Wal isassabatMiaaaaai AÉrlil Exidhr Tfitoa aMr Wat ha Haak ia ialar kajapri E 3ïr AiJRr Piiii ExjKiler ye 4 ia i ak a bl id KohtK t Os ta Ta Gonda bg A WOLFF Markt A U4b sn DE LAAT en VAN SON apotheker Markt KRFHUIZEl s r uu DAO 17 April 1800 tenO ure aan de Bouwmanswoniug l 14 in Benederheul Bergambacht DINSDAG m AprU 1800 ten O ure aan de Bonwmanswoning no 443 in Bovenberg Aiiiiiierstol Weenedag ÜÜ April 1890 len I ure aan de Bouwmauswoniog no 89 op het Dorp VÏiü VRIJDAG 24 April 890 tenOuve aao de Bouwmanswouiog no 3 in BonrepaH De te verkuopen goederen zyu voor iederou dag afzondertgk vermeld op de verspreide biljetten en in vroeger geplaatste advertentiëu A P illARTEt 8 £ € o Strooveer 4 Uierby een kMn otermlekl tan enkele pramen ets van af 15 Engelsche Koordsaiet per knot Gekleurde Wol Ongebleekt Katoen ilaakgaren per kluw Orooto kluwen CrC me Knoopgaran Gemaakt Jalonsieband per el Gordynkoord 18 el Karpetfrauje per el Gordijnringen per 100 Haarspelden 3 pakjes roor Brierenapelden 3 klossen bost Garen Best Machinegaren óOO yds Brooks en Coats Machinegaren 500 yda Rolletjes Znde per dozijn Klosjes üijdo per stnk 42 el best Boascbeband Alle kleuren Tailleband per el Beate Veter 3 doijn voor Corsetbaleinen per paar 21 Toiletzeepen pMastuk Verder alle mogUlJke Artikelen betreffende het Manufacturen Garen en Band FRUZEN BKNEDBN ALLE CONCURRENTIE Ë6D kleÏD etaalija van de TeDÜnif bnid waarmede da con8er atiefatt deo pre tdeot derrepubÜAk beitryflea omdat by het miaistfiriaBoargeoti niet naar baii zendt Id deo Qaulois € leest wen Meo heeft Zoodag bg de wedrenofo vnn Auteail de ooberi pelgka kl eding Tao den praRideot der fiepobliek kuooeu opiuerkeo Het acbgot dat de orerJM t die bjj dint kiioatig rerraardigd was door dun beer PrudeutDerrilliers socialistisch afgevaardigde en kleermaker van beroep dat de hoed die iiet praiidiate hoofd dekte afkomstig was vno den hear Faberot social ialisch ajgvviiardi de en hoedeomaker en dat eiadeiyk de heer Felix Fftore zich op het laatite oogeoblik had taten ohareo door deu heer ChaoTiti BocialiBtiseh fgefaardigde en kapper Mtfü meldt oni oit Deu Haag De meeste goederen welke nog beroiuUo tgn iu bet bois aan deo K teuterdijk dat dezer di eo lot terrein eener tta scheiitrekkery gekozen wai lijn door bemiddeling van den gamachtigde van deo huiseigenaar aan de reebthabbende teruggegeven Enkele artikelen waarTan de leferaociers tot dusver onbekend 7 yoi itakn Dog ter beHohikkiug terwyi de hoofdcommissaris vim politie opsporing verzocht baeft Tan vale reeds geleverde raaar sedert fardoisteida goederen Brieven uit Gouda II M o joogflts nicbtja Jenoj burgerlijke stand Johanna die de Hoogere Burgorscbool in baar tyd bezocht beeft en rich veel daarop laat voorstaan omdat oom dat ben ik maar de ATondscbool baeft afgatoopen Jenny dun bawatrt dat ik ragu bri van lerkeerd ben begonnen En zy kan het weten r egt e want za heeft vroeger dikwijls opatellen moeten maken over de ean of andera plaata en dao mot st netjes beginnen mt t de pUata zelf te ba chrgveo en daarna eent mochten de liyz on derbedeo vermeld worden Misachieu beeft Jeooy gelgk en daarom Ooudt ligt HBO de Qouwe en da IJsel lus ichao Utrecht Rotterdam en deti Ilaeg daar waar het land zoowat bet allerlaagst is Het gatal inwoners bedraagt 19 999 4 aenige die voortoopig oog niat meetellen totdat wg weer en volksteltiog krygen dan aerst behoort Qouda tot de steden van 20 000 inwoners en meer Dit lal bedaukelgke gevolgen kuooen hebben want het aaotal raadiileden moet dan wordeu uitgebreid ea all men op het rant er der laatste raadBEÜting let krggt men onwillekeurig kippevel als men denkt aan een nog talrgker raadsvergadering Ook m bet Gymnasium dao verplichtend hetgeen jammer is voor hen die het Gymtasium uoodig hebhen voor kieimsuoeavres zoo tiet men geen medaille zonder keersydel Oppervlakkig geoordeeld rou men Uotida al jarto geladen meer dao 20 000 inwoner hebhen toegekend en gerekend tot de grootste steden van Nederland want Gouda kan eveu als Amsterdam wyeeu op moorden die nooit outdt kt worden op aan party ia den Haad die altijd oppoiitiü Toflrt op biarhnizeu met luteruatioualt damesbadiening ja zelfs op eene u Ljus gereglementeerde prostititia net eeniga wut ar Dog aan ontbreekt is da taug verwachte telefoon all wy die nn nog hebben manr hierover raag ik volgens Jenny nog met uitweiden Ovirigaus is de RpoorwëgverbindiDg met andere plaatieo van Nederland uilitekeud nitiar erg duor hoewel vyy in df laatste jareu de belangryka vermindering van 5 oeut behhen gekregen op een retooibiljet naar den Haag an Rotterdam Na tien uur s avonds is de verbinding n et deze plaatsen s echt of liever uatr Goada toe is er iu tgehe geen neer waartehijnigk neemt da poorwngmaatRcbsppy aan dat een fatsoealgk meosch vioielf vóór 10 uur nanr Gouda terugkeert lo Qooda laat de verbinding wel eoos at ta weo obeu over want by eene wandeling langs de mooie singels moet de wandelaar er op rekenen dat hg minstens een maal of drie voor ean open brag komt te staan Het aantal bruggeo is byna ontelbaar maar heeft dit goeda dat sr veel brugwachtera noodig zijo waardoor de werkloosheid in deze ata l veel geringer i dan iu aodere stedeu Straten zyn er byna niet an die welke er zgn ooamt men weg n of dalen Kleiweg Rosendaal el een bewys dat men bier niet aan straten gehecht is Dit is by regenachtig we r dnidelyk waar te nemeu aan de straat langs de Markt die van de Hoogitraat tot aan de Wydstraat niat zonder gevaar ta passaerea is teuay men gebruik maakt van bagger laarzen smelten of van eau rytnig Tot de beroamdboden van Oonda behooren behalve da bovengenoemde bierhuizen de glazen T B de Gebroeders Crabeth die even mooi xyu alsde kerk leal yk iii waarin ly zich bavinden da epritien die soms vtrbuzend bard zyn da p jpen die soms verbnzaod bros zyn de KoX Dmarkt au de Vischmarkt die iedar oogeuhiik dreigen om ie vallen de Waag waarin Donderdags veel drakte b erscbt et niet hei minste het atonde Stadhnis voora als er Raadnzittiog is De Goowenaart zgii al zeg ik hfizelf ovt r het algemeen aangename bedryvige en degolyk menechan naar gelang vau het tadi gedaelt waar zy wooen worden zy verdeeld iu HaV4 nbaw oners en uiet HavenbewoDeri mar gelang van de Godsdienst dien 4i belydfn in 12 groepen volgens bet adreibnek van Gouda dat achter op dit pnnt onvolledig i naargelang van de Politieke gezindheid in alle groe pen die men ook in de grootste atedcu aantreft De meesten zyn evenwel erg Oranjegezind zooals berhaaldetyk gebleken is en in de laatste RniidAzittiug weer daidelyk aan t licht kwam ïu de geestdriftige bawoordingeii van den heer J waarvoor Jeooy en ik hem onze holde aanbieden Wy Gouwenaara wordeu door andere vaak verkeerd beoordeeld omdat wy gnsrne oppositie voeren tegen beslaande toestandeu en inncbtingao Ook io dit opzicht zijn wy groot steedsch Wy mopperen zelfs over aen Ga fftbrlak al behaalt deze ook ruime winsten Jaren lang mopperen wij 1 over het aenvangsuur van de Kaasmarkt en by voortduring over de belasting mnar by dat al kbnnt n wy niet velen dat er een vreemde over moppert de oppositie van een Goudach blad dat geen Goudsch blad in bevalt oas volstrekt niet al heeft het du vurdiausteo van soms degolyk te kaniien scheldou en mot de waarheid tf sollen ter i era eener Christetyke party I Neen daar ïyn wy niet van gediend wy zyn mans genoeg om zalf oppositie te voeren en zoo noodig de boel io de war te sturen zooals uit myo eerte artil el dat volgens Jenny bet tweede hitd moeten zyn gebleken is on wellicht ook uit myo derde zal blyken daartoe hebben wy gtan vreemden noodig zelfs geen Hagenaars itulteolaniiscli Overztcbt Oiuoan enkele dagen zat keizer Wilhelm te Venetië met koning Humbert eau sflmaukum t hebben waarby ook de minister president di Rudioi tegenwoordig zal lyn dan reizen de K izer en de Keizerin door naar Weenen om daar door keizer Frans Jozef en den Duüschen Rykskanielier te worden opgewacht Ann de reis die dt Keizer naar Italië heeft ondernoraao u van het begin af in weerwil van de omstandigheid dat hy door zyn fntuilieleden vergezeld wordt staatkundige beterkenis gehecht in de eerste plaats als een openbare betnigiog van zyn sympathie met het in Afrika roo zwaar beproefde Italië Door zgri in dit jaargetyde dobbel benydenswaardiit reisje onar de scboune strandeo der Middetlaudsche Zee heeft keiznr Wilhelm het aangename met het nuttige weten te ferbiudeo Zelfs do velen die in Duitichland zoo licht den spot dryven met den grooleu rtisludt van hun monarch hadden op dit tochtje riela aan te merken Ouder alia voorbehoud wordt natuuriyk beweerd dat de e rt is in votband staat met bet vernieuwen of verlengt u vau het Drievoudig Verbond Het is uu ODgeveer de tydjldat dit verbood opgelegd zoo kunnen worden ofschoon kouiug Humbert daaraan wel niet zal hebben gadncht Maar nis men rekening hield met het optreden vau een nieuw kabinet io Italië ncheim een ook voor de buitenwereld iu het oog vallende demonstratie waaruit da ungewgzigde goedu verAtaodhouding tusachen de drie mogendheden b eek gewenncbt te r jjn ofschoon het indertyd j iint di Rudini was die als Italiaanscir premier do verlenging van bet Drievoudig Verbood bekrachtigd toen naden val van Bismarck spoedig door dien van Criapi gevolgd de t tgenslanders vao het Drievoudig Verhond nieuwe verwachtingen begounen te koesteren De SpaauHcbe llegeering beeft van haar buitengewone krediet aanvrage tan bedrage fan IG miÜioen pesetas voor hervormingen by de Marine en scbepcnhouw afgezien en heeft be sloteu iu plaats daarvan de Suppletoire Begroeting vau Marine met 22 milluea te verhoogeo van welk bedrag 4 mm beüterad zyii voor bet veranderen der Nomancia iu een gnpantierdeu kroiser 5 mm voor deu bouw der R iue Rageuia 3 mm voor deu aaovang van deu bouw van ean nieuwen kroiae vau 10 00 ton niar het typ der tPelayo 5 mm om deo bouw te begionan van twaï kruisers van 6000 ton 4 mm voor den aankoop van vier torpedobooian en 1 mm vuoi andera maritieme oilgaveo Da republikeioen te Madrid willen ean meeting organiseeren om ta protasteereo tegeti bet besluit van het Amerikaau che Congres betreffc nde het erkeuuau der Cubaoau aloor log voerend e partij De Ragaering lal alh byaeukomateQ iu de open lucht verbieden Nu Kroger aarzelt om naar Eogeland t komen kao m n niet beter doen dan een Ëngelsohman naar Transvaal zendeo Dat zal naar da Maocb Gour c maant waarscbyniyk I at einde zgu van da oodarhan dalingen tusnaben president Krager en deo bee Chamberlain over de reis naar Londen Al had president Kruger warkatyk ernstig er over gedacht om naar Loodaa ta gaao tbaos nu da vicf prasideot generaal Smit is overladen eo in Matabelelaud dat grens aan de Z A Rapnbliek een opstand woedt zyn tegen het vettrek van den Staatspresident zooveel bezwsreu gorezen dat zeldf de hear CbambarlHin die erkent Het plan in daarom in Kngeland genpperd een hooggeplaatst amh ieuiinr van het departement van koloniën naar Pretoria te zenden om da verdere onderhandelingen te leiden De voorwaarden die door Traosvaaljgeatflld worden zgn deo h er Chamberlain bokend en de neef vuu oom Paul Piet Grohler die thans te London is heeft aan eeo vertegenwoordiger vau Reutere verzekerd dat vau de aauoaming dier voortvaardeu alles afhangt ook een later bezoek van deu president AU gövolmuchtigd onderhandelaar wordt te Londen genoemd de oodermiuiHtar van koloniën lord Selburue De Daily Telegraph t ontvaogl uit Pretoria bericht dat de rageering der Zaidafrikaaosehe Republiek van Chamberlain de mtsdedeeliug heeft gekregen dat geen voornemens besiaau om nog meer troepen naar Zuid Airika te zefldHo Dit is een gerutaiellend heritht het toont dat ook de regeering te Londen overtuigd is van de wenschelgkheid eo de mngelykbeid om langs diptomativken wag ot een oplossing te komen Dinsdag is de Votksraad vau deu OranjeVrijstaat geopend In zyu opeuing reda deelde do president mede dat eerstdaags een conferentie zal wurd n gehouden die ten doal heeft de quaestie te onderzoaken of er geen nauwer verhoud mot da Transvaal kao worden gesloten eo voorts dat alle maatregelen waren genomen om een nieuweo inval der Chartered Company te voorkomen Ook bracht de heer Steyn den inval van Jamesou ter sprake Hy sprak de hoop oit dat ahnog eeu volledig en onpartydig onderzoek zou worden ingesteld naar de omstandigliuden waaronder die iuTal plaats bad en d it de voornaamste samenzweerders hun straf met zouden ontgaan Den vnlgeodeu dag Woensdag werd het parlement vau Natal geop j id en by die gelegenheid hield e enzoo het hoofd nu mot vftu een vryen Staat maar van de KngeiBche kolonie een rede Het was te verwachteo dat de ouvorneor ir Walter Hely Hutchinaon diu indertyd flink ijn afkeuring heeft te kenuan gegeveu onder don iuTal van Jameson in zyn speech daarop zou terug knmeu Ook nu sprak sir Walter zgn diep leedwazen over het Kebeurde n t en hg zeide dat het io da kritieke dagen die op deo inval volgden steeds zgn htreven was geweest te verhinderen dat bet volk van Natal deelnam aan da ongeregeldheden Iu spyt van de voorvallen welke het verledeue hebben bewolkt en de naaste toekomst nog ietwat somber maken hoopt de Natalscbe regearing da de Knak der eenheid er niet onder lijden zal zy de regeering weosaht in vrede en eendracht met al bare buren te leven en de gedachte alleen aan een gewapend conflict tusscheo da heide Europeesche raaieu io Zuid Afrika verTult baar met de grootste bezorgdheid De Engelache eo Hollaodscb hewonars vao Zoid Afrika beébao te veel belangen gemeoo om io de vyaudelijke kamj en verdeeld to zgn in dit groote v istelaud t was de gouverneur van Natal dia atdua sprak is ruimte genoeg voor beiden en bet i de plicht oo ban die het lot vao Zmd Afrika ïu handen hebbeo om weg te nemen alle oorzakon tot billyke klachten die kunnen leiden tot vervreemding en tweedracht Het onderdrukken van den opstand der Matabeloo valt den BngeUcheu toch niet zoo heel gemakkelyk Overwinnen zullen ze zeker daaraan behoeft niemand te twyfelen eeu assegaai of verouderd geweer is natuuriyk niet een Maxirnkaoou Maar toch wint de meening veld dat er een massa EngeUche atrydera io t veld moeten komen uu de macht der Matahelen zoo groot hlykt XNGEZONDBN Mijnheer f Redacteur I Veigunj ouB naar aanleiding der Raadsvergadering van j l Dinsdag eauige rnimte io Uw kotommen Het is over het optreden van den beer Jager als voorstander en verdediger van ons opeobaar ooderwys Da heer Jager heeft door zyne kloeke woorden door tgn warm pleidooi door zgn pal staan ook waar men hem van den rechten weg nf wilde leiden den hartelyken dank verdiend van alleo hier ter steda dia het wël meenen met het openbaar onderwys Hg heeft met zoovele woorden eu dadao aaogeioood waar bat der tegenparty om te doao is Het opaobaar ooderwys moet er onder Za durven het nog wel niat roodnit zeggen zoo brotaal durven ze nu oog niat ia zyn maar bedoelen doen ze het och Wordt wakker Goawanaari Laat Ü niet laoger bedotten eo zand in da oogen strooias De vogelaar floit al loo lang an zoo mooi Laat Ü door hem an eootorten oiet langer opwarmen Uw woaraebttg belang badoelao ie oiet Slechts ngen roem eu eer ia bon doe Hei laatste adres van honneotwege heafk wet r dnideiyk aangetoond dat za er niet tegen op zien cyfers toevallig te vergaten of te veraudoreu als het slechts mt t de belangen van huoue party overeen komt Laat U radeit Schaart H by ben die eara brengende wien eere toekomt den heer Jager daukhaar zyn voor zgn flink optreden Dat geo ft moed voor de toekomst Hy heeft U aller dank ten volle verdiend Toout der tegeopartji dat gy U niet vermeet IJ hoven de Kroon te plaatsen en dat het U te doen ia niet om het volk dom te howien ttn inde Jtet gemakkelijk te beheereeken maar wel om de belangen vun de maatscbappg waarachtig te dienen U Mynheer de Redacteur ouzan dank voor de verleende ruimte Ëeoigê vorige voorstanders vao Openbaar Oaderwys Gouda 11 April 189G FAFTAÏSIE HOEDEN A van OS Az Kleiweg B 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkia lotkr 91 loiiV l l 100 lOOl s 100 78 78 84 84V v 6S W 97V 8 s 98Vs 104 68 80 o S0 l ls il4 ♦ 1 1001 45 790 587 lOO 681 9 V 800 144 IVjs 58 lOfl l 140 991 69 88 UI 95 199 IS iV 101 48 4 M 58 1601 91 IV 77 Iftl s 101 ino lOOV ni l iJV losy 18 50 V s 108 H Vls ivf 107 78Vi 105V i V 800 800 l 7V lOS s m losv loav U8V 188 169 84 10 APKIL iVüDEKUNl Cert Ned W S 1 dito dito dito 3 dito dito dito S HoNoiï Olil Goudl 1881 88 Italib laschrtJTing 18R2 81 5 OoSTKNa Obl inpapio 1868 dito il zilver ISHH 6 PoHTUOAL Oblig met ooupoD J dito tirkot 9 ïuiLANu UU Biuneul 1891 4 dito Geooni 1880 1 JitobgRotU lS89 dito b i Hope mi m 4 dito in goud leen 1883 ü dito dito dito 1884 j Apanji Porpot aohuld 1881 4 TOEKIIJ öepr Coiw loon 1890 4 Gec leuning aorio D Geo leeniuj serie O iuluA B Kef v obl 1893 i KIIOO Obl Buit Sch 1890 6 ViNBïUELi Obl 4 oiiliep 1881 AusTaiDiM Obligation 18 B S BoTTtaDiM Sted leen 1894 8 S u N Afr llsnileliv luiiid Arendib Tab Mg Pertiüoulrn Doii Maatooliapp i dito Arnli Hypothoekb iundbr 1 lu t Mij der Voralonl nand s Gr Hypothoekb paudbr S i edorlBudsohe bank aand Nod Handelinaa h dito N W li Pao Hyp b paudbr 6 Roti Hypotlieokb pandbr S i Utr llypotbookh dito 3 v 08TENa Ooet HouK bank aand KusL Hypottookbnnk paudb 4 i HEalKji Equit hypoth paudb 6 Maiw L G Pr Lion cert 8 EU HoU U öpojrw My aai d Mij tot Expl V St 3pw aand Nol Ind SuoonvoKm aiinit Nod Zuid Arrik Spin aand fi dito dito ditoUSi dito S lTiLlE Spoorwl 188J 89 A Kobl 8 Zuid Hal Spwmij A H obl 8 Polen Wanobau Woenou aaui Rust Or SuM Spw Mij obl 4 Bahisehe dito aand Pastowa dito aand i twang Dombr dito aaud 6 Kunk Ch Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AilEaiKa Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic il North W pr 0 aand dito dito Win 3t Peter obl 1 Denver Rio Gr Spm oert T a Illinois Central obl in goud 4 Louiiv k Na hvil eCert T aand Melico N Spir MiJ lehyp o Uiaa Kansas v 4 pet prof aand S TorkOntariok West aand dito Fenas Ohio oblig S Oregou Calif Ie hrp in goud 5 31 Paul Uiaa k ilanit obl 7 In Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hjrp O i ÜASADi Can South Cort v aand VlH 0 Ballv kiNav Ie h d e O Amslard Omnibus M j aand Bottord TramwegUaats and Meu 9tad Amsterdam aand S Stad Boltordam and 8 ItELOlE Sud AutworpenlB87 1 i Slad Brusaol 1888 1 iloHe Theist Begulli Gosellacb 4 OoiTEKa 3taaUloening I860 5 K lLOo LB Cr 1880 3 jraajE 9tad Uadrid 8 18 18 Ned Var Bai Hjrp SpobI oert Afloop van Oponbare Terkooplng van Onroerende Qoederen Uiialag Terkooptog op 8 April 1896 lau Oferitaan TBoNotarii O C Forlofln Drooglaever albier ta welen Eene Elaaderblaekerg met twee woonhuizen c a Ërrea en Bleekveld uchtar den Kat tenViogal wijk Q No 199 b A Sandera en J Vergeer te Gouda voor f 40Ö0 Ëaa Woonhuis c a aim do weatzyde van de Kaam wgk O No 415 k l Volkom I Kateodrebt voor f 1620 Een Wiukelbuis en Erf io de Molauateeg wjjk V No 64 k de wed J G De Bruin U Gouda loor f 1900 Eeu Kaa pakbois mot boveowoniug aldaar wgk F No 68 k C v Leeuweu te Ouuda voor f 1730 EeD Uois en Erf aldaar wgk F No 74 k H J Nauw te Gouda voor f 700 Twea dito s aaa de Spieriufislraat wgk F Nos 76 en 77 k I Dng te Gouda voor 1 1690 Een Kaaspakhüis ia da Zak wgk L No 275 k G Haagsmao te Gouda voor f 1200 Een tiuia en ËrF iu de Zak wgk L No 258 k A H Kulik eu A Fokken te Gouda voor f 470 Eu eeu dito aldaar met Bcbunr Erf en Grond wyk t No 139 k A Do Bruin te Gouda voor f 1430 BurgerltJken Stand QEBOllEN 9 April Leendert oiidera J Broekhuizen en C de Rgk Simon ouders J de Broin eo P J Boot Ditje ouders K Tan Wilgen eo D van der Spelt Ggsbertu ouders L van Erkel en G J L van Veea 10 Catharina Gt ertrnida ouders H Ejjsiien en G Snoeck OVERLEDEN 8 April A Schiedoo Gij ONDERTROUWD 10 April J G 1 au der Kind 19 j eu A E de Kroon 17 j M T L de Jong 22 j en G H C van der Lasu 22 j J Caboul 20 j m D Bakker 25 j Uaastreoht GEBOREN Christina Wilbelmina ouders T Spek en A Vervoer OVERLEDEN M Pot 73 j ONDERTROUWD A Verhoef vau Benaebop en G Verkerk S J Nap van Reeowgk en A Smit ADVERTEMTïEH OtlMD bartelgkeu dank aan alten die ona in de laatste dagen dagen van zegen en geluk bewgzen van sympathie en vriendschap hebben gegeven Familie DE HOOG Voor de vela bewgzen van belangstelling op den 6 APRIL ondervonden betuigen wij onzen harleiyken dank H J NÏIDEKHORST G NEDERHOliST Zwart DE WAARNEMENDE DIJKGRAAF VAN RIJNLAND brengt bg dezen ter kennis van Ingelanden dat de byeeukomst dor fercentg de Vergadering tot vaatstelling der Reke ning over 1895 welke oorspronkelijk was bepaald op Zatardag 18 April 189G is uitgesteld en dat die bgeenkomst zal gehouden worden op Zaterdag SS Apr tl 1800 De waarn Dijkgraaf voornoemd C COCK Leidin 10 April 1896 Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG dan 13 APRIL 1896 des voonniddags ten J urr in het Café Hit BoatiEBoaDf aan deu Kleiweg ten overstaan Tan den Notaris Mr I MOLËNAAK te Waddisiveeii EEN HUIS gemerkt L 148 met SCHÜDB en ERF aan den Groenenweg te Qouda kadaster Sectie C nos 2250 en 2505 ter grootte van 1 Are S3 Centiaran Aanvaarding 1 Mei 1896 Nadere informatiën geeft genoemde Notaris Attentie s v p Op Teler Tsrlangen zal on dergeteekende elke maand het geld van het Schoorsteenragen par kwitantie komaq ontvangen Wed n MOL Stad Schoorsteenvegerg Openbare Vrijwillige VeTkooping AMMERSTOL Jm op ZATERDAG deu 25 APRIL kSw ÊJÊIl morgens ten 10 ure SjyhjBï ia het voobmaliu Rm iifauLa 3hB aldaar teo overataaa van den Notaris J P MAHLaXEDE te Bergambacht Tan Do Bouwmanswoning No 89 met aanbehüoren on diverse perceeleu WEI HOOI BOUW RIET eu iRIENDLAND gelegen onder de gemeenten AMMERSTOL ter grootte van 1 39 83 Hettaren en BER iAMBACHT ter grootte van 1 87 00 Hektaren Notitiën zgn te bekomen ter plaats i der verkoopiiïg en bij den Notaris BOELHUIS TE XI s ststr © clhut ten overstaau van den Notaris J KOEMAN ten overstaau van den Nolaria MAHLSTËDE te Bergambacht te Stolwijk op WOENSDAG 15 APRIL 1890 des voormiddag 10 ure aan de Bonwmangwoiiing bewoond door U KA 15 kilEIKr die gekalfd hebben ol op kalven staan 3 PINKEN 1 ZEUG conige KALVEREN on Bouw en Melkgeree lseliap Vóór de verkooping te zien TANDARTS E CASSUTO Turfniarkl 172 Gouda iiJiuivu iiJ uuiiuuiJiLiiJiiun ullgexonderd ZONDAGS Zeer Nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BIU KMA tin U ItOTTEUDAAI StadhuUtiteeg h Ktpêtraat Binnenrotte 100 GOliDA Kleiweg E 94 EN QROS 45 10 60 90 8 17 35 7 12 Gekleurde Japonatoffen per el Zwarte Vitrages Afgepaate Gordijnen met Kant Prachtige Tafelkleeden Grême Gordynfranje per el Qordijokatoen Uroote Manssporthemden Ongebleekte Meisjesborstrokken Mei sjesbroekjes Mans en Vrouwenbroeken eu Boratrokken in alle soorten voorhanden Zwarte Kinderkoosen per paar 11 82 10 Dameskonsen Wollen Heerensokken Dames en Eindercorsetten in alle kwaliteiten en prijzen Uitgebreide keu in Featoni Linten Oameeringen enz w Leidsche Sajet per ona D pryieii lila door dau Staat araBilMtd Hoofdprus jleo bide het ou MÏii k geluk de hand Uitnoodigin tot deelneming in de Kansen i iii loor lie lien staat HamburggewaarborKd groote tieliUotertj waariu sekiir 10 Mlllloen 746 900 Mark gowounen moeten wonleii De priJMU Tan dexa reel vourde l biedauda Gi ldlotury dio vdlgeiii het plan leohU 113 000 lotoii bevat c a de volgeudeDu hoogstn prijs is eventueel 600 000 Marie l prijs priJMii l prys Ipru 1 prij Ipry 3 prijsen l pry 3 pryEOO I ranaie Tan 300 000 M i 4fl prywn a 5000 M l pry s ü 300 000 M 106 pryzen Jt 1000 M MOO OOOM 206priJEen M SOüO M 75 00 tM TSaprÜMui lOOOM 70 000 M J 1848 prywrn k WO M fi OOO M ii prycflD ü HOO M flO OOO M 138 pryi üSOO l O U B5000 M Sli3S7 pryteniL 156 M üOOOilrM HOÖl pr il84 10i lOOM I 40 000 M niB4itpriJ2 k 7 4B SIM 30 000 M toUnl 50 140 priJMti 31pryiMR 10 000 M l eu worduu dene in eonigo uiumlvu in 7 kU en uitgeloot De Hoüfdpryt iii de Ie klaise btdratgt Mark 50 000 stygt in da 2e kl tol 55 000 M ID do 8d lot 60 000 M ui do 4e tot 65 000 M iu Aa H tot 70 000 M in defle tot 75 000 M in de 7e toi 800 000 M en met de preuiio iin 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de ourtte prijstrukkiiig dir ufBcioel ia vailgeiteld kost e n geheel ottgine l lot aleohta duld 3 60 Bun half origineel lot aleohta OuKI 1 15 e n kwart originutti lut alrclils iiltd 0 90 ledere dvelaemer in da ttiterij ontifaugt ongevraagd oumiddellyk na de ptaata gohad liebboude trekking de offlcicrla trekkiugal lt Trckkiogaplan vüorr iou vau hot Wapen vau d ii totaal dia de priji van de lot eu d vcrdeoling vaa de prijiuiu over de rHU en uangeeft vereend ik up aanvrage gratia Do uitbetaling eu verxondinj vau de prysuu geaehiedt door mii direat en prompt aau da winners en onder de itrengtle gehetDihouding Mta ledere beatellmg kar nion eenvoudig gj P per poatwiuel opgeven Men wende Biflb daa met de aanvraag om toozeuding von toten voor de apoodig plauia hebbende trekking coo spoedig niugelgk of uiterlyk tot 30 MVBKij e k met vertrouwen tut Samuel ll is h r senr Banklrf mi Wivaolkaoloor lo lIAMllUWi Duitaclllanii HM bola anMbaMylcsIe an a makkelykale poaumlddil vooc Hmaa en vooral danivi an Klnd ri hotnw rk Il de Appretuur van C M Mllilar L Oa BtrllB B U Str 14 Men lalM 0 l op naam en rabrlekamerk ÜEI FT Markt 13 EN DETAIL ets van af U 1 1 2 1 3 1 IV 8 f 2 rak