Goudsche Courant, maandag 13 april 1896

No 0040 Dinsdag 14 April J806 35s e Jaargang BERICHT VAN ONTVANGST l EK L IËIJW8TK ÜE8HI $i Tapijten loopers Karpetten Gordjjnstofen VLOERZEILE LL OLEUilS in breedte van 1 Meier tot 3 flO Meter TAFELKLEEDEJ GORDUIXKA TOE 1 met bijpassende franje Een prachtige Collectie AftlFiifl TIfBitl tiEBIIIlI en ean zeer oote keuze in EEHAITQSELFAFIEE GANG en VÜORDEüRMATTEIV POHTAALRLEEDJES enz m mm mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave deeer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met ui 7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlyke Nommers VUF CENTEI ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des midd ÊÊÊÊÊ f werkzaamheden worden onder eig en toezicht uit revoerd en wordt daaraan de j sSÊ r meeste zorjf besteed Öe oederen in mijn Alajrazijn voorhanden zjjn van UITSLlil TK D SOLIEIIE QLALITEIT en le prijzen SCHERP COMCUBUEEUEM hetwelk ik f mija g eachte Clientèle wel verzoek in acht te nemen Aanbevelend D DE JONG FiEMA b de jowe lOmmESSCmOOD W EOENBEmEL UIT o ROTTERDAMSCHE BROODFABRIEK VLBESCHBUOOJ per 100 K G 18 50 K ö O 50 i 5 KG 5 25 5 K O l li 1 K O 24 Ct HOBNDBRMEBL for 100 K O 17 50 K G 9 25 K G 5 AUeen verkrijgbaar bij JAC WOÏÏDEITBERG MAUKr A 103 UüUUA UW MONSTBRS op mmvrnge grati en franco Leveiisverzekeriii Mjialsdia pij GEVESTIGD TE LEEUWARDEIT OOHMI8SAHIS8BN bn UIKECTEUUKN van ginoimJi Uaatuhapjtij voldoende un de bepiling Tertat is art 01 rau bet Uef leiuoiit breiigeD bg deze ter kennis Tan de Ij lheblwrs 1 Dat de liekeuing en erantwoordiiitf uver bet admiuistratiejaar 1895 door de by art 59 dea llegleinenta voorgeighrefene Vergadering beden U opgeDoiii c gaedgakenrd en lastgesteld aloiteiide met een voordoelig saldo van 157 657 31 zoodat met de saldo s vanToriga jaren het te verantwoorden fonds uit December 1 1 bedroeg de som fan 3 323 835 70 welk bedxag op soliode wyze ia belegd Werkelijke waarde van de bezlttttigen op 31 Oeoember 1895 londer Inbegrip van de op dioa datum vorscheuen renten 3 510 48192 Dat de toestand der Maatstcbanpl steeds bloeiende btyft tellende z i uit Decemberl l 172 492 Deelhebbers derhalve 3102 me r dan op uit December 1894 terwijl het fondsmet bovengenoemd saldo ad 157 057 31 vermeerderd is niettegenstaande wegens 2835 overledenen 286 323 31 ia uitoekeerd oneer welk bedrag ia begrepen een som vau 45 325 wegens 25 pot verhoogtug op de uitkeeringssommen Dat de Rekening eu Verantwoording van beden Bedarende vier weken uitgeionderdZoneu Feeatdageu van s morgens 10 tot suamiddags 1 uur ter insage ligt voor deDeelhebbers ten kantore van Directeuren alsmede dat een extract oit genoemde Rekening gedurende dien tyd bü de Agenten der Maatscbappy tot gelyk einde berustende is Dat de aftredende Commissaris de Heer B W HUUEli herkoMO i TMomLTim 20 Maut 1896 CommiêWLrium H ÜBEKKERK H W UUUER Mr J L v H HLOTKHUIJCK Jhr Mr C vu EIJSI NÜA Mr B W N 8ERVATIUS Dtrtetturtn W J OOSTERBOFF Jz H BKUCKER ANUKE K Vm kerlug van fcapitiilcn J IJ rvcrIUdeii van 50 tot lOOU Tengevolge den guoBtig flnantleeloii toestand wordt bU overlijden 2S pot boven de verzekerde som uitlgekeerd InHehHngen Ie bekometf btj den Setr A J LAFBBBR Agent voor Ootêda en Om treken 99 Up Plaatsen waar feie Maataohappg nog niet vertegenwoordigj i worden AGENTEN en BODEN gevraagd D SAMSOM BEKROOND Zilveren Meddillc Amsterdam en liCcuwarden SPECIALITEIT in MANTELS zoowel voor Dames als Kinderen COSTUMES ROBES ZIJDEN en MPONSTOFFEN GKOOTE KEUZE van de billijkste tot de Hjnste genres in de mees CONCIJRREEKEJSDE PRIJZEN Likeurstokerij De Cura ao Appel ee o Firma C LOÜRENS lil lilfi O Likeuren Cognacs Rums B en IMPORT WW HA Dfl BXWRT HEiNKIi 8 OUDK JEiNEVER Gouda Utrecht Stoox Toootd ièn st üESTA FETTEk Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOU DA naar UTRBCBT des morgens ongeveer ten Meven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope relegelegenheUl voor Pateagler naar UTRECHT eu tosscheugelegen plaatsen Kantoor Dlieuwe ë eerstal De Agent H J MOERBI EK Ssuda Dnï tta A ïtuNUUN k Zm BINNENLAND aODDA 13 April I89 j Heden voormiddag ia door de alhier gestationneerda njkakommiezea Zoeier en Engelman een visitatie verricht bg een laodboowar te Qonda wurbg zg in beslag namen en T rbeord verklaarden eene geilaehte koe waarvoor geene aangifte of betaling van accgni was gedaan Heden nacbt ten 12 uur ontmoette de politie in da Vogelensang 4 bg de politie te goed bekende burgers echtende tegen mi itsiren een dezer militairen werd met eeu parapluie aan het hoofd bg den slaap verwond Koodat hg in het mi itair hospitaal moet t worden of enomen sm door den dokter te Wolden verboudeo De militairen moesten bet van belang ontgelden de burgers werden ingerekend en Q oeien zioh deswege terantwoordeu In eeo baïtengewone vergadering van den Bond van Ned Onderw trad Zaterdagmiddag de beer Flotbuis tob Rotterdam op met het onderwerp School ea Drankbestrydiogc Spreker begon met den invloed te echetaen dien de drank op t individu heeft Maag Moed faart lever oiereD bereea D ja bgwaal onze edelste organen ons gebeele lichaam ondervindt de nadeelige werking van den alcohol ook reedi bg een matige gebrnik Wyien Prof Donderi Prof Stokvis Prof Bunge Forel Dr Richardaon Dr Dyce Dnokwoith zgn daar om zgn bewering ttf staven VcrBchilleode ziekten vsn lichaam en geesi kunnen dan ook bij drinkers niet uitbtgveo Maagonisteking en kanker vervetting vao t hart nierlgden ineenschrompeling der hersenen droukeomaasteriug en verder versoffing en verstomping ja zelfs krankzinnigheid zgo maar al te vsak op rekening van t bedweln end vocht te achrgveo Onze gevangoniseen zgn voor meer dan 75 pCt gevuld mei de oogelukkigen die door den drank tot misdaad werden geroerd en verrew t grootste aantal arresuties heeft plaate op Zoudsg Maandag en Zaterdag de d en waarop bet meest gedronken wordt £ n bleaf bet nog mur daarby Oodervonden alleen de dridkersc maar de nadrelige gevolgen van t gebrnik van alcohol Helaas ook bon aakomeliogen € worden er door getroffen Zoo ergens dan geldt hier bet woord dat de misdaad der vaderen bezocht wordt aan de kinderene tot in bet derde en vierde FEVILLETOIM 11 ram mm 98 I rd Dsne leide dit bij niet terug dacht te komeo dit aigoheer Home du bg faesn kon komen als hij lust htd Ik modt bekennen teijoheer dat bet niet zeer beleefd van uw vrienil was Ik geloof niet dat tnon in dit gerst rsa beleefdheid of oQbelei fdheid kan spreken jufTr uw Ravensbird De heer Home zal zieh te zii k gevoeld hebben om brzoek af te wachten hg scbecB tij q morgen zeer oowel te z jd Waarom Isat hg dan geen dokter balen Ik heb hem dit tsd ditg ook gerrsagd maar hg bedankte er roor hij teide dat hij niets daorust en kalmte noodig had Ik geloof dat hij gelgk beeft hg heeft zioh niet bezeerd En boe zal het met zgu diner gaan rerrolgde Juffrouw Bavenabird ocolgszini geraakt Ik ging erea nadat lorl Dbdh kwam selre in ijjfle kamer üi ru vroeg hem of hij van middag coteletteo of eeu lekker stukje kip wilde hebbea maar hg bromde soowat dat bg geen midd maal noodig bad en kg wilde mg ter nauweraood antwoorden MiHohien wilt gg het hem wel erna vragen mgtiheer De beer Lydnej lachte en wipte luchtig den trap op seji nde dat de kranke hem missckien eveamiD l woord zon wUlvn staao getlacht tlotTelea ooc r acbt rtykec ichoolkiDcleren turn perils die uwar fschtig klfio atoiDp of iilioot zgu of wel aiareeU afwykÏD geo fertooueo htbban Ut nao hua drinkeode 0Dd rt of grootouders te daokeo Wat móét er Tiu die kiodfren wordec ili g grooter geworden xyo eo do overgfëtMe draoktucüt zich doet gtfrotleu 1 Wie da drankellende goed nagB t ea xya geweteo ni t met geweld het zwgfteo oplegt moet iot de cooclusie komen dit het driuk ebruik beperkt moet worden ditt we tegeo diea kanker rao ooi Tolkvwclxgo itrgil Q rooetea met al de kracht die ïd odr ie Hoe die trgd gevoerd moet worden Alle ma ligherd tKeDootrohappen te wen ld hebben nog niet kaonea rerbiudereii dek iu od laad jaarlyka Toor meei dan 80 millïoen aan hterkro draok wordt uitgHgeren dat Dog altyd T le weWareade geziDOfD iu armoede gedompeld worden dat meuigeeo zgn bettemming mist dat vrouwea Igdea waar de fleuh regeert ea dat de upTOeding der kiDdereo er door rerwaarloo d wordt Ka hoe kon het anders 1 Wie matigheid predikt dat rekbaar begrip jaagt eea schgubeeU na dit men nooit nader komt daar bg de massa matig drinken ateadi roert en moet voeren tot onmst gbfid Outboiidiog zg onte lens Door haar zgo in Noorl Amerika Fiotand Noorwegen en Engeland reeds Ten aiteade reauUaten rerkregen Op baar hopen ra etfluaea jwe ook bier Dat we t driukeo ook reede op de lagere Bohool irïll ii beHrijden ui niemand Terwunderen die weet hoeveei dwnalb grippen er omtrent den alrohol in omgang zga Du lerrlingan dieoen eenigsiins gewapend te zgo als ze de maatncbanpy biuneotrfdcn waar de ver leiding hun ran rooveal kanten wacht Z nioeteir weten dat de drank sntet voedt niet verwarmt de rermoeieuii ai t wegneemt geeo pnnacé voor alle kwalen Ih ëq bne et nvondtg kan hun di Hllea daidelgk gemukt worden Xoordpoolezpeditias geschieden tegenwoordig izonder alcohol itaa boord Sportsmen die aan een wedstrgd zullen deelnemen oDthoitden zich 6f geregeld öf ten minste den laatiten tgd Ti or den groot o dag van allen wat maar np alcobul l kt De voorbeelden zgi l gio V Rgna bij elk rak Tan ouderwtjx kan t draokgfbroik met Icracht bcBtreden worden Vooral ook t rerteluQrtje ii hiertoe zeer geschikt Pe woorden van den onderwgzer zullen echter dun eer t de gewenschte vrachten dragen aU hg 7elf onthouder i Eerst dan zullen zgo woorden weerklink vinden in de harten dor kinderen Zgn ik Jtink oooitU i nniaat flink uitgeiproken zal bon bovendien een steun ten goede 7 rjn wanniH r han latprde weiirering üiBjJ ll ILl ll L 1 1 1 I I Ds kamer waarin de beer Home lag wm zeer cotnforlahle het wat de mooiite kaurr die er ta Zeemansrust wai ea juffrouw Ravensbird noemde dit vertrek gewoonlijk de staatsieknmer Hot bed ttoad aan het uiteinde rat de ksmftr tegeoorer de deur eo de haard itond in het midden juiit utschea beiden in Als bet Ijed er niet gestaan bad zou bet eene gOMibikte zitkamer iign geweest maar Sophie ba l het rortrek rotgera hnsr framohcn smaak ingericht De meubels waren van mnhoniohout de bfdgordgnen ran blauw moiróe damast Kr stood eene sofa hg den baArd eene rotidf tafel stond midden in de kamer verder waren er zgtafeltjes en andere meubeU tanga den wand geplaatst Het is waar dat er een groote loelgke balk door de zobleriog liep maar dat sc aadde niet aiu de comfort van het vertrek De kamer van den heer Lydnpy was aan de overzgde ran den gaug bet was een klein vertrek waarin slechts enkele meubels ilondin Juffrouw Rarenibird wensobte heimelijk in hiro voorliffda voor dea jongen vreemdelieg dat dezen de Btaatsiekamer was tea deel gevsllen en rij hfid hom dit tar loops gezegd doch hij had geantwoord dat sijne kamer een paradgs was vergeleken bg zgae ligplaats in 3e roddiagboot Aan t uitfinde va den gang was eene zitkamer die het uitiieht op e zee had De heer Lydo y betrok dit vertrek en bg liet ziob daar zgn diner brengen De kranke bleef den ganseben dag te bed Toen hot begon te seKemereu ging Uirhard Ravoasbird naar binnen en vond hem bjjrfa in vdsla iene duisterati De zware gordgnen waren nog ttMgetrukken roor de tcDaters omdat het minste liobt den zieken man san zijne zwakke oi en hinderde brt vuur was uitgedoofd Baveos au t eerste glai bedwelmend vonbt iwaar m eht vallen Den spreker viel een Inid applaus tan deel Na een kort debat waarin f itelyk niemand den spreker bestreed maar enkele ioliohliogen gevraagd werden omtrent de Ned U iderw Propagande Club roor Orankbestrydin bracht de Voorzitter aan den spreker den oprechten dank der vergadering over die hierna gasloten werd Hat c a stkaal beatour van Gouda hetft den pred der Nedert Herv gemeente te Stolwgk ds J VV K Uoevers tgdelgk in i gn4 b trebking geschorst omdat door bem bg een doopsbedifniDg naar bet oordeel van dat hestoiir niet is gabandeld volgens de kerkelgke regiemei ton Ds H tal zich nn wenden tot bet proviuciaal korkbaatnur van Zuid Hollabd met het verzoek dat de zyns inziens onwettige schoraing zoo spoedig mogelgk worde opge beven De voortoopiga aanbonding van Willein van Berkel moei weder door de rechtbank te Rotterdam rgu verlengd Mei 1 Mei zullen te Alfen aan den Hyo twee nieuwe inrichtingen van hei Nutsdepaitement worden geopend u l eene hulp en voorschotbank en eene Nntsbewaarachool Zaterdagnacht kwart lóór tweeën ontstond en fflle brand in de timmermantwerkplaats der iebr Stoffels aan de Uaelmondsche laan te Kcpelle d IJ el E n oo enblik had de brand een zeer dreigend aanzien daar een gestadige vonkenregen neerviel op de aan grenzende hnizen Door het vn e en krachtig optraden vau do toom puiien der recht tegenover gelegen Centrale Gnanofabrieken werden echter verdere onheilen voorkomen De werkplaats alom de al het foorhanden hout en het wuonbote werden iu niim een nur tgdi eene prooi der vlammen Man melt oi Boskoop Bg het afbreken van den tiorpstoren syn devol nde boekwerkjee in een steen gerartseldgevonden lo Amanak niet geei tel jke4iederen gedrnkt te Wesel bg Derick van der Straten anno 1554 erg geschonden met perkamenten omslag 2o boekje met in klenren gedrukte omslag Latyosche tekst waarin iSommigbe Psalmen ende ander gheaangeo die me m die Cbri te öbemeyntp in deze Nederlanda is gebrnjckende geheel gnnf annn 5 0 liird blies het aan en vregde langt den haard den grond op toen de beer Homo hem ensklapt vroeg Wat is het bier roor eene soort rsn plaats Wat belieft u mgnboorP zaido bg terwijl h i zioh omkeerde Ik vraag welke soort ran plaats hel hier it Do heer Uaveasbird wist arsobijoljjk niet in weikon zin bij de rrisg op nou nemen of de heer Home op de ligging sn Daneihvtd dan wtd op dea maatichanpolgkea of poliiieken toestand van het plaatjo doelde Maar hg vroeg geene nadsro omschrijring en antwoordde het is hier een stil oantoonig plaatsje er is einig sfleidiog behatre als er 3J0Q iets roort att ets in den rertoopcn narht of als er gestroopt of getsBokkeld wordt Maar lesenwoordig hoort men zelden d at er tiaikhandui gedreven wordt De iaagdurigö afwezigheid vau lord Daoo die rersobtidene jaren op reit is geweest heeft hot hier niet vroolgkor gemaakt Die lord Dane is hier de roomame personasdje naar ik van mge medereiziger bier naati hoor O ja mjinheer l e lords Dane zijn sedert onheugelijke tjjJin heerea van Daneshold geweest Zg hehbsQ altgd op een firooteo voet geleefd Maar hel is een oogolwk voor bet pla t e goweett dat het kasteel zoo la ig gestoten of t aiotte zoo goed als gesloten ii gereest De tegenwooirdtge lArd Dsne beert niet op bat kasteel gewoond Hoe bedoelt gij Hij is korten tijit nadat hij den titel en dewsartljgheid Isrfde op reis gegaan sa ia eent onl gs terug gflkomen Hg is ongeveer acht of negen jaar op rris geweest Miwchien nog wel langer de tgd vliegt OBS Uen zfgt dat h nu hier sal bleven fto kOatheohismni of OnderwjsiDgbe In Cbristelylie I ere geijk io die Kerekeu en obolen der Chear Vorstelieke Pali gbedreven oft gheleert word c Ut de Haooh dnjiasbe Sprake in aederdoytscb getrouwelic overg ant aano 156tï 4o Bekentenis nf B lydeoi e deeOfatloofas met eeneo Sendbrief aan da Ooniekijke Maiettf yt ende een vermanigbe tot de Ovarheyl e anno 15ti6 5o Ben profitalyck en iroosleliok Boeeakeo van don Qhaloova ende Hoope wal dat oprechte Gbeloove iis e s Zonder jaartal Ook de 3 laa aie syn in perkamuiten omilag o geheel gaaf Zooala men weet is bg hei veriei op Lombok een der xoone aa generaal Van der Re en gesneuveld Ëeo andera zoon iran den generaal de Ie luit Ëduard van der Heyden die ook dao veldtocht op Ijoahok meemaakte en daftna tot adj by hei 7e bsiait iof ie Magelang werd benoemd bevindt icb thaaa op weg naar Aljeb Daar een dwer dagen bei niaawe gedMtle van het gemeaoie siekenbuii io den Haag in gebruik zal worden genomen beeft licli een comi gevormd bestaande uii dr Roeesiogb president en de dames leden mevr Roest harsae Sohimmelpenninck v d Ojre OMvr Koessingb barsee Van uülen van Ngevelt mejonkvr Kterck me Van fïoese barsaa ClifTr rd mevr Hora Hicoama mejonkvr Boreel eu m j Begnen met hei doel de ziekentaleii met planten ie versieren riwals bet in Amitar fam in veracbÜlende ziekenbaiien reeda laag gedaan wordt en om tevens aan de ziekan geregeld bloemen te brengan Iu bet noorden van Orooingen veaUgde zioh onlangs een nieuwe geneftineer Voor de inenting aan de echoo vervoegde bg licb biJ bei hoofd dierinriobiing Hat haarbuiaje waarin de eniaiof was wilde niet open beiden hadden hei oog ar op gevestigd en na wilde bei toeval dat de onderw gzer ten echertje glasiri bet ong kreeg waar zich nft enige dagBO eet pok ontwikkelde die bam welltcbt van bak getiebfc berooft Door een bevigeo brand is Donderdagmiddag de woning van den landbonwer B oen te IJlhnrst gemeente Staphorst vernield Enkele meubelsinkken en n koe kon men redden i maar 14 koeiaa en 4 kalveren kwftaeA io de vlammen om en ik geloof dat ook wel i bg heeft alHNI op het kastetil weder op dm ouden voet gebrsobt Hfj il niet getrouwd niet wurf Neen mijnheer ü ae zuster freule Dans wooat met heqi op het kasteel su is daar neeslern deshauN Wat vertelt gy aa voor praaijesP riep dekranke sa eene korte pause uit Lord Dane heeftgeene zuster Jawel mijnheer Ka sg woenl ioo ata ik nzsg met bem op h t kssleel Ka ik seg u dat hg geene zu ter heeft antwoordde do kranke wrevelig tut nu toe had h lacht ea vrisndel k gesproken Ik herinner mij dst ik ia Parijs een mijnheer Dane ontmoet heb het was da tegenwoorilige pair hij bad toen gf ene zuster bjj leh Biehard Ksvenfbird had de gewootta ali iemand iets votbivld waarin h wiat dat men ongeluk had om niet langer tegen te inreken Zoo deed h Wtï nu weder Hij verrekte zioh bijna den faali omhit gelM van den kranke U zien te kragen sn hield zich overtuigd dal deze or niet gemakkelgk uitcag maar het gelukte hem niet het bovenste gedeelte vao zijn gelaat was Moor het purperen scherm het onderste gedeelte door de beddetakens bedejjit Ja ik heb den tegen woordigen pair in Parus ontmoet en daai kMnla met hem gemaakt voer de kranke voort tk hoorde later ilal bg den titel geërfd had en dal de jongere zoon knpitein Harry Dan soo ongelukkig aan zijn einde was grkomea Wie vgt gtj myoheer F vroeg llarenshi