Goudsche Courant, dinsdag 14 april 1896

I 7 89 8 47 11 01 7 89 8 84 11 08 7 48 9 01 t f 11 18 s 7 55 9 10 9 98 10 10 95 11 84 Lt ll 5 5 57 7 85 7 47 8 8 85 40 5 10 8 08 f V j 8 19 8 U 8 88 8 94 ► f 5 88 9 80 7 45 8 07 8 18 S S5 9 19 aoUBi DIN H 1 4 8 Twaa oppa er in bet siakenhqis ia Cbar lottenbarg zgn gearresteerd venUebfc aen varpleegde die aan detirnim tremens leed en zeer lastig was ie hebben geworgd met vn handdoek of baddclaken Dat zg den man mishandeld hebben ia g cooitaieerd t onderzoek moe t oog uitmaken of werkelgk z jn dood daarvan bet gsvolg is geweest Te Weanen had een jongeling van 18 jaar uit de kast van aooeu handelsreiziger die b i hem inwoont een revolver genomen dia bg meende niet galaden te sgn Hg mikte op zgtie moeder en zaid i Moeder ik ga u dood sebieleo Een o eobl k later knalde e n Hchot eo droog da kogel door bet linkeroog in het hoofd der moeder die bewusteloos naerzeeg De Rooap wilde daarna bet wapeu tegen zicbzeUen keeren maar zgn vader rokte het hem uit zgoe hand alvorens bg er gebtnik van kon maken De moeder stierf in bet gai4thui i zonder tot zichzelve te komen eo vader zoon en dochter stonden in stomme wanhoop bg baar steifbed Een Haagsch ingesetana ontving onlang een aiioptagbiljet io de Grondbelattiug roor een iom vso 5 centen waarin beurepan zijn 8 opcenten voor de provincie eu 10 voor de gemeenitt samen ad I cent die provincie eo gemeente broederlgk deuleo moeten De aangeslagene waet into icheo niet boe hg aan dien aaoilag komt voegt de Ites bodec er by Hg z o dua gaarne reclameeren maar achter op het biljut staat dat bezwaarBcbrifteo tegen da grondbelasting vrg van zegel zijn mits tegen overlegging van h t aanslagbiljet in duplo dat bg deo ontvanger voor 5 centen te verkrgfjen is Hg kan er dan nooit iet hg wiooeo en is al wordt bg vrijgesteld hek bedrag van zgn aanslag kwgt Hg moet zich da wel de onverdiende eer laten welgevallen ran al groudeignnaar tfi boek te staan tanzg hg reden beeft om te vermoeden dnt men hem in volgende jaren weer om sijn stuiver zal komen vragtn in welk geval de nicgaaf vso 5 cactan voor ééaa goed besteed zoo ztjo al ware t maar om de moeite en misschien nlfs v rrolgingskosten by waubetHling nit t sparen Het telegram betreffende het bevrijden van Biloel toelichtende schrijft het S v d D Uit dit telegram volgt dot de operatie nog niet direct leidde tot het geheel vrgmaken van de bezetting van Biloel Dit wordflMg pohjk als men weet dat Biloel feitelijk uK een stelsel vso verdedigiug i werke 0 lieataat jpet eukele booger liggende blokboizen Dezesiemug BiloelZuid zooals sü vroeger heette ï iTerhaaldeliJk het tooneel geweest rau ernstige gevechten reeds ïn het jaar 1877 Ëveualüi de overige poateo werd de bezetting van Biloel in den laatateo tijd d w z vóór Oemars afval om de 14 dagen afge oit en bestond dan telken uit esn datacheuiant van het 3e bataljon infanterie Voor het nieuwe stelsel der zoogenaamde semi pernuuente posten waartoe ook Biloel werd gerekend een systeem dat voor korten tyd in voorbereiding was wis de sterkte van Biloel bepaald op 1 kapitein 2 luitv der iufanferia en écu officier van gezondheid met een bezetting van 75 man infanterie beoevens artillerie Tegenover Biloel ongeveer 9lX M zuidwaarts ligt het hoi ge gebergte wear de Atjebers in het vorige jnar nog 9 n aantal veraterkiogan hadden opgeworpen waaruit zg door en domïneerend vuur den onzen veel nadeel toebrachten Op 6 Augustus 1895 werden deze veritei kingen echter door T ekoa Djoban Oemar gesteund door onze artillerie veroverd en geheel vernield Toen werden zij vorvaDgeoduor een rïerU blokhnizen evenivgdig aiiu doch op voldoenden afstand ran het gebergte Zoo il bei ie verklaren dat thans eerst het complex van versterkingen dat Biloel heet geheel io onze mocht is gekomeu en de bezetling kon wordfn afari loat Üln cle SpoorwcgverbtDdiDgen oiet GOUDA Winterdieost 1S95 1896 AasKevaBgeo 1 t etober TUd vao jreenwkh OOUBA ROTTIXBA 4 50 4 57 5 04 5 11 8 90 1 48 1 58 1 58 9 08 9 19 9 08 9 40 8 89 1 94 8 44 7 69 7 59 9 09 8 18 8 99 8 48 19 89 19 89 19 48 19 55 1 44 8 50 4 08 ItOTTtHBl M eOUD4 7 80 S IO 3 99 5 49 9 58 19 90 11 50 9 48 9 8 1 8 10 19 10 98 10 98 10 48 10 49 3 09 19 08 lt 40 4 08 4 40 DtR HAAS eOUDA t Uag 5 8 7 90 7 48 8 30 9 18 9 4810 1111 8518 151 85 8 44 8 58 8 48 4 15 5 17 8 08 7 58 HVoorb 5 57 10 17 1 41 14 Z Zu w8 1l 10 89 1 65 8 98 Z r W e 99 10 49 9 08 Sï Onud 8 38 7 59 8 18 9 9 8 10 18 10 54 19 05 19 459 17 S I4 8 984 18 4 43 5 47 8 50 Stoal U Bl uwjik Er i ww ra Nootdom Lsidiol id m ii Hikmdorp 1IT1Ï0HT B OUDA Utnobt 7 60 9 10 11 84 19 8 8 10 3 58 4 48 8 88 7 50 8 09 9 07 Woirdn 8 11 10 99 11 51 4 18 8 58 9 98 OudawMr 8 19 10 91 4 94 t 9 36 CoidA 8 8 9 84 10 44 19 07 1 99 8 49 4 87 5 90 7 09 8 96 8 419 49 11 10 97 8 86 8 47 45 5 77 7 14 7 49 r 99 8 54 9 5411 4 57 8 01 10 08 9 08 8 18 10 15 I 5 90 9 98 10 97 aud 7 ÜU 8 85 0 80 9 87 18 90 10 50 19 19 19 98 KV M 7 49 9 47 11 09 19 40 l Zl 7 58 8 5S 11 18 19 49 V orl 8 07 9 09 11 97 1 01 ll f a 8 19 9 19 9 87 10 07 10 49 u SS 19 49 1 08 1 57 4 05 4 17 5 95 5 57 7 44 9 91 9 9 9910 89 11 48 O l DA VTIIC 9 08 10 19 10 67 t9 4é 11 14 y 11 99 9 87 10 51 ll a 1 90 A STII A1I 01 DA A M duk St 8 9 10 IO 9 98 4 10 6 18 7 45 9 46 a a 7 99 9 94 10 14 19 19 8 19 5 90 7 48 8 49 11 10 UopHk ta BMniPiT Inairag a H4 te f LiidMtadai VAmiutt aOUU4 AH8Tt D4M 10 01 lO aT 19 10 9 81 4 47 8 59 10 18 11 05 l 1 18 4 89 8 8 48 U 90 Stopt U NMidorp UidHkeiduii es Bkin Indn u Htktadwp Volluuriliag dat u m i aodwc ivoordra toI faoadcD wit rocB ndi beffüDoen if trot t geD erkiag troU alleD tegenipcie l trot tie ferdriateljjkbpd a VlgtiK doontadeeraD moet dt toekoiuitige oaderwQxerei al xiet n ook d eumeot boa laoger ho muMityker ü kaoi op e ne betrekking hoe Unger bo g ringer wordea oiiTerrao id voortwerkeo moet hy clle da an of aodara itudie haeft opgarat n da moeilgkhadea iteadi grootrr tïat worden rnatalooa vooriarbeidao moct da mao die eeiia oodaroeaiing op iouw zette ea die slechts lUft tear weioig soceufi bekroood ziel lemaad die Tothardiog beeft getoood beeft ook etoood karakter en aau taateQ wil te babbèo an dat bg eaomut st o tal staat oDherroepalgk Ta t Volharding Kjj is ook ooodig by da itodie dar Stenograpbie Nean bat is zoo twaar uiet om ooder goade leiding bet leerboek door te warkeo de drie maanden daarroor ooodig ign spoedig genoeg roorbg en da studie ii niet Tsrtalend ze maakt slechte oDaabelsngstelliog gaande en na terloop ran drie miJ den kan men raedi alles in stenoijraphiich schrift tezen en sohrgreo Maar als dia drie maanden oio xgu moet man tich alleen oefenen dan is men geheel asn ctch zaUan orprgelaten eo om dun de oefpuiogen door te zelten en zoo ijverig ta werken nlaof men het roor een onderwgser deed daartoe behoort rolhardiog Het beste is dal men zich dan aeoe taak oplegt en zich voorneemt ondank alles dagelgks zon uf zoo Teel ta werkao Outbrtekt de tgd dan tracht men ds ontbrskeode oren nit ie spareo door Troager op ta staan door later naar bed te gaan maar afmaken mo t men de eenmaal voorgenomen taak en men kan zoo men ileah s ernstig wil Te werken en goed te werken onder leiding van een leermeester is geen kunst op eigen krachten op eigen wil te bonw n dat staalt het karakter en bet zelfvertronwen Heeft men zich na afloop van de tessan nog eauige weken geoefend dan zal mnn bemerken dat men ilecht langhaam zeer taugcaam is vooroitgegaao dao zou men allicht geneigd zgn in raoedelooihaid do pen weg te werpen maar die teleursteltiog moet jaist ecuaaaneporing zgn om de stadia voort Ie z tteo met oog meer energie de voorgenomen taak te vervnllen mrt oog meer nauwgezetheid en dan sal het succes oiet op zich laten wachten Kr is in den liiaistea tgd reel vrsng naar Stenografen naar bekwame yteoografen die berekend sgu voor hun taak Ër zgn vele parsonan die de studie tier Hfnnograpble opvattan eo baar latfn varen als ze ontsnapt zgo aau de leiding dei leermeeAlar m ar dnt tgn niet da lieden dia men uciQ dig neeft dat sgn geen mentoben die zieh moeken wagen aan ana wetansobap aan eene kunst sooaU de Stenograph ie Het is vooroa lgk aan jon dam a dut ik de baoefauing wc snelsobrgfkonst zou willen aanbevelen Met de Stenographie i voor baar een niauve werkkring gPO eod zoo z i er EJob op willen toelegi en met ernst en gednlü Zg kunnen er eene betrekking door varkrygen op ksntoren hg ad ocatan bg cbrgfers of vertalers t u er ook voor eigen itadie reel voordeel van trekken In Hrt Nieuw van den Dagt enjin de Nieuwe ïloiterdamaohe Courante worden in den laatstcn tgd herhaaldelgk Bteuograpbiekundige personen gevrai d man toeve dns niet mat hel sanleeren van deia huost went boe eerder men begint das ta eerder heeft men kan op eenn balrekkiog Moeilgk is bet niet het aanleeron der Stenographie men toone slechts een weinigv olh diug ia bazittan au uao kan er zeker van zgn te slageD Houd e i Moordrooht NIauworVwk Cupollo Koltardam 7 iUitlurilira C palli Hieuwerkt kr Hooidraokt Qottdo imidl 8 85 8 87 7 18 8 08 8 81 Oiidew 5 50 8 54 n avrdiw 5 59 7 03 8 18 Ulredll 8 18 t 8 88 8 41 f t Nur Autfrdta Opiid Am l ntui St S7 8 14 8 91 9 96 De Boditenr militair hg d n chotterirnad in Den Elaag heeft eene vervolging mgeatJil tegen diin schutter die Dinsdag te paard en op klOmpan bg de oefening verscbaen Dinsdag i er aeue buifen ne zitting tad den ehuitanrud ter bcbadHA deirr zaak Omtrant deo faaodaltraislgtr G d 6 nik Haarlem dia zooals gemeld i oodar verdenking an aanranding der eerbaarheid geraukeIgk te Heereorean is bïnnengebncbt kan onder gemald worden dat da door hem bedreven feiten van zeer erustigen aard zgn Hg mnet bet door ham aaagara ide meisje half geworgd hebbeu en dan volgHodeo dag op den eepz men weg tUHchen Rgs eo Kippenburg aeo ander iiieisje op suortgelgke wgu hebbeu aangerattd De verdachte een man v tt 85 jaar gehuwd 80 vader van vier kinderen beeft vroej er raads twaï jaar gevaugent ftrat ondergaan Om rant den ta Uhaoen gepleegden moord of manslag op den matroos M Kreuze nit Zntphen wordt nog medegedeeld dat tagen den alt vermoedelgken dader gevaugen genomen sigarenmaker D van Raaren die alles ontkent zeer bezwarende aanwgzingea bestaan Zoo i hg door personen op de bobt waar de veriladke diende herkend en er zgn getuigen die ben gezien dut bg op dao verslagene lag Het mes waarmede da doodelgka verwondingeo sgn toegebracht is gevoodeo Ken adellgk kwakzalver Te Bülogoa is in 87jarigan ouderdom overleden graaf Cesare Mattel die een soort pillen in den handel bracht welke al geneesmiddel ttignn alle kwalen moesten dienen Hoewel de verkoop verboden en de pillen een voorwerp van spot bg heel da mediscl e faculteit waren heeft de graaf er toch enorme zaken mee gedaan zoodat hg een vermogen van 10 miliioen lire nalaat aan zgo aangenomen zoon na aftrek ran aeoige legaten waaronder 2 miliioen lire aan het gesticht voor behneftige oude lieden te Pologoa Oraaf M loefde iteediai op zeer grootfU voet eo wa door zgn rrggevigheid bekend en om sgn weldadig heidflzin algemeen geëerd Dezer dagen hield het rrye vroowen congres te PargA ann rergaderïng waarin volgen de vTemps une Holtandaise mat ame Chookawer wasrschgtityk mevrouw Schook Uarer als spreeknter optrad liet sJournal des Dóbats herinnert naar aanleiding van het congres aau een bekend woord van da hertogin ran Bourgogne nau mevrouw de Maintenoa Weet gg tante waarom een Koningin beter regeert dan een Koning Omdat ooder een Koningin gewoonIgk een man de leiding dt r zaken in handen heeft terwgt dit onder eei Kooiog gewoonIgk een vrouw is De optaerkiug is nog al aardig t Ken handelsreiziger uit Berlgo bad als lertegenwootdiger van ti a groote lakenfabriek aan een kleermaker in Hanno er reeds een anozienlgke hoeveelheid Inken verkocht toen de kleermaker nog een keua deed io een zeer opzichtige slof waarvan bg sit chtn één pantalon vroeg Deze bestelling kwam den liziger wat te gering voor Noch nooit heb ik ééa pantalon genoteerd nog nooit heeft niijn huis één pantalon veik Kht js ik wed om duizend mark dat de firma nog nooit ééa pantaloo le g lgk verkocht heeft Dat is goed antwoordde de kleermaker kaJm en da Wf jden chap werd aangegaan Dadelgk wiit de tailleur hem van zijn dwaling to overtuigen door zgne boeken open te slaan waaruit b eek d it dezelfde firma iu 18 U aan hem eeus tfén broek geleverd bad De weddeuicbap wa dos rerloren en de verliezer beloofde tgne schuld te votdotm door een cheque op de Duitscbe bank Van de roldoeniog kwam echter nooit iets en de kleermaker klaagde den reiziger aan die echter beweerde dat de verplichting tot betaling niet in ernst wa aangegaan 10 17 18 85 9 51 10 11 HT 9 90 KV 8 09 9 17 4 18 47 5 87 8 58 8 81 10 18 7 10 10 89 9 84 5 05 8 17 7 18 8 48 10 87 8 50 4 48 5 99 8 85 t 04 f De tt genpartg was echter van een andere moeniog maar de rechtbnnk rerklaarde den eikhor niet ontvankelijk Hek is nitft moailgk te roorapell B dêk no na Bitoa de poat Anak Galorng wu da btnrt zal komen omdat men than vaa twee kanten langt dan weg van Lambarae ongeveer anderhalf nor en ook zui delgk van Btlocl daarhei n kan optrekken Maar deze operatie kan oiak oowaarachgntgk nog veel inapanning koatau omdat de laodstreek welke op de kaarten Lamkrab baet altgd een brandpuut is geweest van het varzat Ër staat ge akkig tegenover dat Toekoe Oemar in deze buort behooiende tot de XXII Moekim niet juist zijn getrouw te aanhanger riadt De ernstige t eneiand waclit onze troepen zeker in da VI Moekim ten e i n ran de stelling ur Oemar btykens de barfaaalde berichten zich geducht veratarkt Ër is eigaoIgk geen nieuws in den Atjeh oorlog en zoo xal dio expedi ie naar Lnm Pisang waar Oemar zgn hoofdkwartier heeft in zekeren zin leehta een herhaling zgn van een vroegere Men heefs althap bet voordeel dat de staf het terrein geheel kent Zoo mag men dan ook met esaigan grond verwachten dat Oemar gebied van twee kanten zal worden bestookt van Kota Radja uit rechtstreeks en door een omtrekkende beweging waarvoor troepenafdeeÜngen naar da Kroeog liababsei aau de Westkust moeten wordeo vervoerd Men dient daarbij vooral op te merken dat er feitetgk slechts twee toegaogewegeu nanr de VI Moekim zgn aanga wezpo maar deze leiden door teile klore i en kunnen door den rjjand buitengewoon wordeo versterkt Ter kennis an bulanghe ibenden wordt gebracht dat tn verband met in Nederland eo België uit te voeren werken de sinitiog van het kauaal ran Lnik iitittr Maastricht en van da ZuidWillemsvaart in hei jaar 1896 is geregeld al volgt Voor het kanaal vao Luik naar Maastricht au de Belgische Rrens te Klein Lanaje tot sluis no G te Msastrioht ge lurende een en twio ig dagen vau 22 Juni tot eo uet 12 Juli aanstaande Voor de Zn idWillemsvaart vao slait oo 19 buiten de voormalige Boschpoort is Mauatricht tot de Belgische grens te Smeermaas on vao de Belgische grens uftb j Ijoozeo tot sluis no 13 ia Noord Brabant insgelijks gelurende een en twintig dagen van 22 Juni lot eo met 12 Jnli aanstaande De aaufolling vun de panden zalaauvengen uiterlgk bg het verstrjiken an den bovengenoemden termgn van laiting Dientengevolge al de seheeprsart aanvankeluk slecht mei lispefkten diepgaug Jiunnao plaat hebben Sict De werkman die Donderdag aan den Verversdyk te f Delft door een vallend tuk pnin trerd geirvSeo ii aan de gevolgen zgner verwonding overleden De kleermaker J S op het gehucbi Scbu ing onder Numanadorp heeft zicb gisteren inort en verdronken Wat hem tot deie daad lieeft aangezet is nng oiet met zekerheid 1 eggen De iurfgrarers io het Alteveer vragen 90 cent loonaverbooging per dagwerk Het bastuur van Veeninduatrie zal dea wenich der trbeider iu overweging nemen Te ï Vlieland is een grgaaard van 87 jaar i oor de 4e maal bruidegom thans met eeoa ivednwe van 60 jaar die teveis een meisje van 35 jaar mee ten hnweljjk brengt De shah van Perzië viert den 6n Mei zgn goudan rtgeorittgsjobileum Natourlgk cal io alk steden des rgks groote vreugde zgo 9 67 10 04 10 11 10 18 IU 97 S 06 9 08 5 81 8 59 4 90 9 10 8 17 8J7 8 84 8 41 8 47 5 51 9 5S 10 09 3 98 10 19 10 34 10 64 I e keizer ran Rnslaod zond als feestgesfbenk een batterg veldgeschnt von Krupp om eventueel tegen de Raseen te gebruiken I Op Mraten Ptuehdig wu r io da mabopolitunkark ta Uakab in Oad ilariii aan godadianatoaiening in da Oriakicba taal Plotaaliig hiaian da aanwaiiga S rficr gauogan io t Sartiicli aan Hat gerolg waa e n fraaaalijka aacbtpariij in da kark toaachan Griaken an SaniSn bg walka laatttan da Balgarao tich aanalotaa Oa Tarkacfaa geodarmaa kwamen aindaiyk bat geboov bionaa tiatan bat ontrniman n iloten bek Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Veiling 13 April lHi fB gehoadan door Notiria Moianaar Haia an Erf aan de Groaoeireg L Na 148 i 860 koopar W GroeneweR Bulteslandseli Uverzicbt De bonding van president Faure die in den laatstao tgd van alle zgdeo zoo ernstig werd gegispt vindt thans een verdediging iu deo Figaro c Het blad wgst er op dat de verwgien tagen den president loopeo over deze beide ponten dat bg Bourgeois na Ribot ral met de kabinetsformatie belast heeft en dat hg het kabiost Boargeois niet heeft genoodzaakt if te treden na het vgaodïg rotum ran den Senaat Hierop kan geantwoord worden dat de opdracht aan Bourgeois gegeven is op verzoek der gematigden die in November zeiden eo achrereo dat de Kamer no maar eens aen proef moest nemen met een rndtcale r neriug De eiseh dat het kabinet Boorg tois zou aftreden na hei votum van den Senaat zou niet minder dan een icoup d ètatt geweest zgn Hei geval wa door enkele lieden der gematigde groepeu overwogen en dezen hadden te kennen gegeven dat niemand van hen bereid gevondeu zou worden om ouder die omstandigheden da kabinetsformatie te aanvaarden 4 Alles wat de president heeft gedaan of nagelaten is rolkomen in oreraenstsmming met zijn grondwettige positie Een oplossing is tbins te rerwachten na de bgeenkomst ran den Sensat ktinrk deze de kredieten voor Madagascar goed dan is de gebeete quaestie uit Verwerpt de Senaat echter die kredietaanvroge dan moet hel kabinet een bestuik van den Raad van State uitlokken dat aalteen kracht ran wet krgKt als hei geteekend is door den fresideat der Republiek Dan is het oogenhlik voor den beer Faure gekomen om handelend op te treden ËQ de Figaro verwacht dat hg dan aün ooedkenriDg aal weigeren eo daardoor bet kabinet noodzaken om af iè traden Keizer Wilhem ran Doiischland heeft te VeDaiië een onderbond gehad mei Koning Humbert van liatiS Politieke onderwerpen sullen daarbg waarschgnlgk niet zgo behandeld lis waar dat keizer Wilhelm zgo aigeo minister van buiienlacdsche zaken is maar koning Humbert is dat niet eo iusschen en des en een onkundige zotten zeker geen onderwerpen van hooge politiek ter iproke worden gebracht Koning Burabertf de koningin en de prins ran Napel zgn 11 April in Venetië gearriveerd in gezelschap van den mi nis ter president den heer Di Rodioi Aan het station werden zg Of ewacht door den ministers Brin en Di Sermoneta beuereus een groot aantal afgevaardigden en senatoren De koningin ontving van den burgemeester een bonqeei de majeiiteiten werden geestdriftig toegejuicht en deu prin ran Napels geschiedde desgelgks Sommige bladen willen achter deze samenkomst een politieke beteekenis zoeken de kleinste aaDdoidiog is voldoende om daarop eene rsdeneering te bonwen die hun bewering moei staven maar ongetwgfeld heeft de tlta liet gelgk die de opmerking maakt dut de ontmoeting iu geen enkel opzicht een verandering van den tegen woord igen politieken toeatand tan gevolge zal bebbeo Doch als er helderziende diplomaten zgo kan aan hei verblijf der rorsken te Venetië koeh nog groote politieke heieekenis wordea geheaht omdat rolgens een bericht der Independanee Beige c ook koning Leopold Tan België een bezoek lal brengen aau Venetië D een samenkomst zal hebben met de beide bevriende vorsten Vreeseade misschien dat er iemand zal zgn die nik deze ontmoeting een ganschen ommekeer der Koropseaohe politiek verwacht daalt de Kölaiscbe Zeiteng het rolgeodater gerostitelling mede Dit bericht moei met bedwbizaambei4 wordea oi eoomen daar men in Brnssal dé orergeroeligheid io bet naburige Pargv keat n de tinoagteierg der Boulevard bladen gaeó ikof mag geren orer het rermoedelgk ioeti den an België tok hei Drievoudig Varbond Moor om niettegeDstaauda deze rerzekeriug tok igdrerdrgf toch oog stof tot Termoedeoi ke goreo wordk aan het boretutaande dit keegevo ran den anderen kant zoo het oiet cfaaden wanneer de proctisch koning tieopold Ifrikaanieh aangelegenheden mei de beide sodere hearscben peraooBlgk ion kannen bespreken Volgens berichten nit Kairo wordt da communicaiielini tuucbeo Wadi Haifa en Akasjeb geregeld verstrekt £ r zgn thans za posten aan daa Ngt aamelijk U Sarras Samneb Wadi A ireh Amboegot TaDJoer an Akasjeb Aan den ooatelgken flank zgn de bronnen ie Moerad en Ambo ol in berit genomen en bovendien doen Arabische patrouilles aau dien kan voortdurend verkenniogon daard Derwischen waarschgulgk gvorig in de weer sgn Volgea mededeeliagen van Statin Paaba is de Emir van Doigola zekere Mobammed Wad Bisjara en wordt hg schoon nog jong voor een bekwaam veldheer gehouden Hg behoort tot den volksstam vao den Khalif en it vol geestkracht Hg is de eenige aanvoerder der Derwischen die bg de troepenbew ingen zich van hoorosigna en bedient Hg beeft tiet besta gedeelte van s Khatifs krggsmacht onder zgn bevelen mei dertig van de besta kapiteins de zwarte manschappen medegerekend ta zamen 8000 man Volgens Slatin bestaat er zekere nagrer tusschen hem en den jongen Emir Hamnoeda die de Derwidcben te Soearda aanvoert Heden komt voor de gsmengpe rechtbank te Kairo het protest der houders van Egyptische schuld tegen het besteden van bei reservefonds voor de Ngl ezpeditie iu behandeling De Franecbe en Russische zoowel als da £ ngelsche Duitscbe Oottenrgksche eo Italiaansche com misser isaen der scbutdkas zgu gedagvaard Ook de commissarissen van de domeinen zijn gedagvaard op grond dat zg beiau hebbenden zgu bg hei Egyptische algemeeoeieservefond Kanaala achgut nog niet ontruimd te zullen worden De stad zoa door Engelieb Ëgypüaob troepen bezet worden die daarvoor door Italiaansch gebied lutleu trekken Kolonel Stevani meldde dat de Derwischen ten gevolge vaij de nederlagen die hg hun op 2 en 3 Adiil heeft toegebracht en omdat sii voortdurend door de bezstiiog van Kassala werden verootrost hun versierkiug Toekroef hebben opgegeven en zich naar Osobri hebben teruggetrokken Zg lieten hun gewonden en hun muilezels in den steek en bovendien een groote hoeveelheid grsan bei is du een volslagen rlochk geweest Generaal Baldi sA a rou kolonel Stefani bevolen hebben naar de juistheid van bet bericht een onderzoek in ie stellen en met de uiterste bedachtzaamheid op ie treden Het bericht amirsnt hei terngtrekken op Osobree wordt ook bevestigd door een ander tel ram waarin teven vermeld wordt dat de Derwiiohen bon dooden en gewonden hebben achtergelaten De rerliezen der Abessiniërs in den slag bg Adoea worden door de sOpinione op grond van een particulieren brief uit Asmara geschat op 5000 dooden en 7 ü KOOG gewonden Die cgfers Igken nogal hoog Rveuals de sTimesi een paar dagen geledan heeft thans de Qlobe een artikel over deo toestand in Zuid Afrika £ 0 evenmin al de Times rerheelk dit cooserratieve blad zgn o nier reden beid orer het lakscbe optreden der Engelichen tegen de in opstand gekomen MatabeU n Qeduebt raart het uit tegen sir J Uerculea Robinaon wegens diens raad dat voorloopig over genoeg manschappen kan worden beschikt eu dat versterking der garnizoenen ran de Kaap en Natal overbodig ia De staatsman dia zgn landslieden ie Jobannesburg den raad heeft gegeven da wapenen neer te leggen ten einde bei leren van Jameson Ie redden de staalman die om Kruger s gdelheid te streeleB Jameson maoschappen naar Edgeland zond mag in hel gewoue dagciyksche leren een achtbiuir persoon zyn maar hg is niet de man dia de Britsche regeering van raad kan dienen in zulk een moeilgke en ingewikkelde orisii Zoo redeneert De Glebe De heer Chamberlain ziet naar sir Hercules Robinson en nanr wien liet sir Hercules Robinion i Op die vraag weet hek coniervatieve orgaan geen antwoord te geven Maar toch bigfi het volhouden dat de toestand io Zuid Afrika niet is zooals hg vtezeo moet en dei men daar aan den roor avoud eener ganscbe omwenteling acaai Wanneer onze suprematie in Zuid Afrika iets meer zal zgn dan een Inidklinkende frase eiscbt de roor zichtiRhejd dat onze militaire krachten zonder rerwgl worden versterkt Da heer Chamberlain kan niet aan de verantwoordelijkheid ontsnappen door te verklaren dat sir Herculo Robinson geen meerdere troepen noodzakelgk acht Wat is de opinie der mili tair raadgeTera van de Kroon Wat denkt de opperbevelhebber ran den ioeeiand Een gewadend conflict met de Boeren zou misschien een betren reus waardige gebeorteois zijn maar het il een gebenrkeni welke niemand die de waarde der belangen van ons Und weet te wanrdeeren in de tegenwoordige omeisndigheden roorbg mag zien Wg zgn hetzg ten goede of ten kwade in Znid Afrika en in Znid Afrika willen wg blgven Maar welke ook de gevoelens van het ministerie rao koloniën mogen zgn bet Engelscbe volk zat niet kunnen begrijpen dat eg een of ander deel van hek rgk behouden met de rriendeiyke toestemming van preaideak Kroger Eo meoigeeo miti geen Eogeltefamao zal uiai kaDnen begrgpeo boa een Eogelaehblftd io den laganwoordigen tgd anlk eeo toon dorH un ie slaan nu den EngelMhaii oreral da voet wordt dwars geiet FANTAISIE HOEDEN A van OS Az Kleiweg B 73 GOUDA Beur8 van Amsterdam Vorkn 1 otkr lOO i 1V loov xm n i m 841 4Vl l il 8l i 104 58 80 sov 81V i 417 lOÖf 48 o 687 lOO 100 8011 144 81 ioo 6 9 100 140 M e 88 m UO 100 16 101 4 88 18 0 88 7TL m 101 101 WO 100 186 1 V 18 108V 108 1V 108 14 108 Vi 14 JOO 800 1077 108 1081 1081 118 U8 188V 188 84 114 U APBIL N Mu i n Cart N l W 8 dito dito dilo 8 dito dito dito 8 HoiiOAa Obl Goadl lB81 88 4 iTiui luMbtljimg ISnj SI S OosTlH Obl ingiapio 1888 dito in tÜTar 1888 S PeRTl Qii üblig mat coupon U dito ticket 3 aiuuNu UU Bianaol 1884 4 diloOeooDi 1880 4 ditobgRotbi l88 4 dilo bij Hop 1SS 0 4 dito ia goud leen 1888 II dito dilo dito 1884 H SuilJl Perpol ichuld 1881 4 Touiu Uepr CloDT leen 1890 4 Gee leeuing lerie D Geo leeninK rie Cl ZeiDAn Bit t obl 189J i Uauco Obl Buit 8eh l8 0 8 VaNllüllA ObL 4 onliop 1881 AwTHOiJi Ubligatien U8B 8 KoTTaauiH 9te l leen 1884 a Nas N i rr Ilandeliv uud Artndib T b Mij f ertUoalen Dita Mftat 3bappij dito trail Ilvpolbeekb pandbr 4 Cnlt Mij d r Voralonl aand l Or Hjfolhookb pandbr 8 NederUndaohe bank tand Ned Iludelmai h dito N W k Pao Hjp b pandbr t aott Hvpotlieekb pandbr 8Vi Ulr Hypolbeelb dito 81 OoiTai i Ooet Hong bank aand KlilL H potlieokbank nandb 4 AMlalIi ïqait liypolh pandb 8 Maiw kft Pr iionoert 8 MiD Holl U 8poor Mü aand Mij tot Hipl 81 Spw aand Neil Ind Spoorwagm aand Nad Zuid Mrik 8pB aand 8 dito dilo dilo 1881 dilo I Iruil Spoorwl 1881 88 A Kohl S Zuid Ital Spwmlj A il obl 8 PoLBN Warwhau Woenen aand 4 Sdil Or RuH 8pw HÜ obl 47 1 BaliiK he dito aand Paatowa dito aand I vang Dombr dito aand S Kurak Ch A ow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AmiHi Cent Pao 8p Mij obl 8 Cbic k North W pr O r aaad dito dito Win 8t PeUr obl 7 Dtinrer k Hio ir Spm eert T a UliQoU Coctral obl in goud 4 Louie k Naahrille ert T aand Helioo N Bpir Uü Uh p o 8 Miaa Kanaaa r 4 pet pref aand N Tork Ontario k Weat aand dito Peoni Ohio oblig 8 Oregon CJalif Ie bTp in goud 81 Paul Minn k Aanit obl 1 Un Pae Hoofdliin oblig 8 dito dito Line Col Ie hjrp O 8 Camada Can South Oert aand TiH 0 BaUo k NaT la h d o Ol Amiterd Omnibni Uy aand Sotterd Tramireg Maati aand Nip Stad Amaterdam aand 8 Stad Kollonlam aand 3 Uuail Btad Antwerpenl887 8 Blad Bruiael 1888 8V KOKS Theiai Begullr Oeiellaeh 4 OoaTBXK 8taaUleeoing 1880 8 K K Coat B Or 1888 8 3pAX a Stad Madrid 8 1888 Kan Ver B Hyp 8pobI eert nUaOEMEESTER e WETHOUDERS van GOUDA Gezien het besluit ran den heer Commissaris der Koningin io de Provincie Zuid Holland van den ISo Haart 1896 A No 345 3e Afdeeling Pror Blad No 17 betreffi nde de beschrgviog voor de Perioneele BetosiinR dienstjsar 1896 97 doeo ie weten Io Dat de Ootvanger dar Ugks Directe Belastingen aan de woningen der ingezetenen op Maandag diu 4n Mei aanstaande en volgende dagfn ter invalling zal doen bezorgen een Beschrgvingsbitjetc ioboodfnde eeue korte sobet van de grondslagen der voornoemde belasting elk biljet aoht dag n na de uitreiking door of van wege dien Oni vanger zal worden opgehaald en dat zg dis geen biljet bebbpu ontvangen dit kunnen rerkrggen ten kantore ran s Rgks ffÈ Belastingen iervijl zg rerpHcbk zgn hsklRrel behoorlgk ingerold aan geooemd kantoor ierog ie besorgao 2o Dat tot kagMaobaktan sjjo oaugwUld da P M R008KNDAAL F A BURQeOÜT H J NEDKRH0R8T en A DS ZEEUW Voorka worden de belangbebbeadeo io hal bgzonder upmerktaan gemaakt op da rol gende bepalingen a De ingezetenen zgn rerpliabt on io m sottwonenda dienstboden der aersle en de in en uitwonende dienstmeifije der vierde klasse die op 1 Mei 1896 reed den iMfiiJd van 15 jaren znllen hebben bereikt in dekhataating aaotegeran t 6 sDe belasting is o a niet rsrschuldigd wesgans de eenige vroowslgke bediende ove rigeus naar de eerste derde of vierde klosee belast aar in dienst ran den belastiogpUch tige welke gaeoe aader bedienden houdt sen vier of meer eigen ot aangehawde kin deren kindskinderen of pupillen bg ztdi heeft inwonen die op deo Io Met 1896 jonger dan 21 jareo tgn e sDie na den 15n Mei eeo perceel in gabraik neemt i voor dit perceel de belaiiiog ni r de vier earato grondslagen voorden tgd deasdien t aar dia dan oog over is reraehol digd Asn deo belastiogplicbtige die in dan loop des dienstjaar aen perceel rerlaai tonder daarin eenige roerende goadereo oi iemaod in tgn di oit achter u lateo wordt ooibefBng verleend van tgn aanslag hem binnen den tgd van eene maand volgende op die waarin bg het perceel verliet tegen bewgs scbriftelgk aangifte is gedaan ieo kantore des Onkvangen op een aldaar koeieloüs verkrggbaar biljet DaonthefBog wordt ook verleend over hel drleranandeiyksoh Igd vak waarin bat perceel werd rsrlakeo indien de belastingplichtige daaroa doch io deu loop ran daiielfde tgdvak eeo aoder perceel waarvoor hg bslutiogpliohtig is io gebruik neemt Bg overlgden ran dan baltaiiugpUehtiga treden tgne erfgenamao in doielfde reebea en veroliobtiogeo d Zg die betwaarschriften iodieoen moeien daarbg iugevotge art 1 der wet van dao 4u April 1870 StaatBblad No fïO overl gen ecu duplicaat van ban aaosli biljek tegen betaling van h cent bgdeu Ootrooger der Dira ie BÏslavtiog verkrggbaar Oonda deo U April 1896 Borgaiueaater ao Weiboaden reorooaoult R L MARTENB D Boer Uria BROUWKR ADVERTENTIfiN Hedeu orarlead tot on diapa droefheid in dan ouderdom van bona 85 jaar onee geliefde Moader Behuwd an Qrootmoeder MARIA SIKKKL rax WIJK Weduire tan dan Barr JsHaiiua Coi f KWIJN Uit aller naam Wad P iM IC88EN ÜOLUwim Qouda IS April Ï9K Onun hartelgken dank aan allen die ona in de laatata dagen dagan tan aagan an gelak bewyxan Tan aympathie an rriandwhap hebban gegaran Familie DB HOOO ONDEBUNOE Venekenag Uaztsdiappjj tegen de geldelijke gevolgen van Ongelukken te Gravenhag WESTBIIIBB M De ondergataakandan wanachen hitrbjj mat lof melding te maken ran de correcte nakoming liarer rarplichtingen door boTenrermalda Mnalaohappg bg het ongelnk oniwn knecht da Torige maand OTerkomen Van de Velde en Smils TE KOOP gevraagd ongeraer 5Q0 Hater OPEiN TKRllKIN of bebouwde grond roor APBBAAK Aanbiediilgan met opgate ran prga worden ingewacht onder letter S tar B kdmkkeri ran B A VEKZUL