Goudsche Courant, dinsdag 14 april 1896

35ste Jaargang Woensdag 15 April J896 So 6941 fiOüMHE mrnm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatal van 1 5 r ek 4 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitrondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Mark geluk del aod rd erd Uitnoodiging tot leeliK ining in de Kansen van dour de den Btnat Hmnburg getrsarbort de gruuti Obldlotunj wiiaria seker 10 iHlIliüen 740 990 lark geivoiiDvn moeten wonUc Da priJEeii van deütf veel vüorUeul bieduude iuldlotury dm volfïe iv tiüt pluu ilocliif IIÏ ÜO lulüQ bovut zyn dü vulifuDila l ü buogite irü ii eviintueal tUO OOO Miirii 46 prguin a 106 prijzuna 808 prüseu ü 782 prijzen a 1948 prijuna 4 priJZBO H 138 prgi 200 liO M S6S 7 prgioiia 1S5 M 8U6I pr ilSl 104 lOOU p 4tlprljz a 7 41 tlM totaal 6fl S40 prijzen lüging Eerste AankoiK Bö ToaDU der ArroDdisaemeaU Hechtbftak ta RotUrdam den twintigat D Murt 18U0 geweseu is heihawelyk tuMchen WlLiiKlimis A COBS E LI A UAALE londer b roep monmAeie H MtTiiam eo ASÜJUBS VB VtHSlia werktuigkandige wuneude to Rotterdam tóu feraoeke van eyrstgeooftrnde thonéem door EcbUcheiding u t alle de wettelyke gevolgen De Procureat dar Kiwheref M Ab vm Dti HOBV£N BoUerdam 12 April 1898 llJ Allernege bekroond metEereDiploma s üoudenen Zilveren Medaille beuevem EereDiplom üouden Medaille en Certificate of Award of the World i Hygienic Kxpoiitiou ChUago 1893 ia het Wmldberoemil Druiven lkirst llonig Exinid MELIANTHE UIT ï Machinale Kabriek DS HUNIOBLOEMc ll V van8chaik Co geveitigd te a Qruvenhage Uetin middel ia ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHKHHOBPBLIJK het beste middel ier wereld hetgeen de vbla en verHcbiltendü bekroningen getuigt Uet verzacht en geneent O VMIDO EL IJ R de itreugate hoest en verouderde borstkwalen Uadeiyk na het gebruik der MËLUNTHË doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eo de vele attesten aan de MELIANTHE beweun zyn de overtuiging dat hartf uitnemende 6u genezende eigenschappen op prys worden gesteld ÜB MEUANTHE is verpakt in flacons van 40 cis 70 ets en 1 met gebrui kiaanwgziiag voorzien van ons HandeUnierk gedeponeerd a d Rechtbank te ê Oravenhagt MT Verkrijgbaar by F H A WOLKt Urogiit Markt iouJa K H MILD Veerital B 128 te Gouda A BüUMAN Uoordrtelit J 0 RATELAND Bo op B ï WIJK Oudtwai r Vfat keet lanariu la n Jlakt tür Aihr MiExpeiier bautketMlMlllaaateiraatMl pa yffl aeal ai ilMèi i ieder kUfmbi s Aiker Piiiixpeller Pi M eaal 7e oeat en fl 2l de têtoh Teoikaadea ia de mteale IHkakea te bu T Ad Bleliler A Oi t eMp d i Ta Qonda bg A WÜLFK Markt A U4b ra DE LAAT en VAN SON apotheker Markt GOOO Stuks uit lie UUiettt maiia Dsr dar eertti IxnlonUndioha fhbrtekea ovar Leger PaardeD DokeoB nmfU O ti Kf dSn ipotprgi van fl 1 78 pf r tuk wontan uitverkocht DeiS tflUt Mtlijikare doksas ilja les warai als tea Ml oi Itnxi90 om groot dw bet lii h cle u i Wdokkeod msi wol epftiintii I I n f breads itreopen vooi r vn klftlne imrt witte iv allene SlaapOekens groot ii X i Ki cm w gena iber klstnr m nleohU ilinir v Klui Ittiinarkluir foutsa in 9 hst wfflfM 1 H iikK builen mI 1 3 80 paTitok J Ko tflri andf rB bet dabb lt f W l ul ik iieM tii rin bMitlllaf ww4m on litii nwrMil iT kt tfl a loMÉadla tl hlt W t f ot on lir rontlMmn pigaft B it ujrwlta laaai lohl Oroou Staat tt Ken ware Schat voor de ongelnkkige elacbtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitapattittgen ie het berovmde werk Z Dr Ketau 8 KLFIIKW AllliXCi 6000 M 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 800 M l roini va 3OC 000 M 1 pry a 300 000 M liollandacha aitgavo n et 27 alb Proi 2 gulden Ieder die aan de veraehnkkelgke gevolgen van deze ondeugd tgdt moet het leian de oprechte leenng die het geeft redt jaariykn duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlagi Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het liediatf ook in poatzegols en in eiken boekhandel in Holland ptija prgzen 1 irua Iprgs I prijs prgv prgzun 1 pr i a 100 000 M ü 76 00 IM ü 70 000 MJ a t OOO M a 80 000 M a K OOO M a oom M 1 10 000 M 3 priJMU a 20 000 M aiprg eaa 10 000 M Dn worden daze in egnigo raaaudea in 7 klas ün uitgülout De Houfdprgs in de Ie Iclaasa bedraafft Mark 60 000 tijgl in d Se kl tol 66 000 M in do 3o tot 00 001 M iu de 4e tol 66 000 M in de 6o tol 70 000 M in de Ce lot 7S 000 M m de 7e toi 200 000 M en mat da pramio van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerite prijatrakkliig die officieel ia vnitgnsteh kolt ean noboal oriulneel lol sleobta Ould 3 60 eun balf ortijtneel lot aleoliu Ould 1 75 oen koart orininoal lot ilrohti iuld O 80 lodero daaluemor in de lotarg onlvanjtt onKevraagd onraiddultgk na da plaat gobad bablionda trukking da offiuierie trakkinmlijat Trckkibgsplan voorzien van hat Wapen van den Slaat die de prga van da loten en de v rdealluj vt a de prijzen ovor de 7 kiaaaen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzanding van de prijzen einbicdl iloor mij direot en prompt aan de winners en onder Je strengste gehelmboudtng MB fellere bestelling kan men eenvoudig IP9 per postwisaal oiiguven Men wende zich dus met da aanvraag om toezending lao loten voov de spoedig ptaals hebbende trekking zoo spoedig mogelijk ol uiterlijk lol 30 MPHIÊ e k met vertrüuwea tot Kaïnucl lIcckselM r seiir Uankie Vi ssulkduloor iu HAMllllKU Duitsi liland EOKKEN iu K U n Zgdr Mutré PARASOLS S lil l iv Witte ROBEM e DAMES r V HOOttDBN i 7 MANCHETTEN T S ltucheu Plootael O A ê KANTKNKIÜUEN fïiüim Stoffen Htariil luren eiir Visbrun LifÉann MABKT 136 Zeer ITette Cfesteendrukte NAAmASTJES worden ÜELEVEHD door A BRh KMAlN eo Zn D SAMSOM UEKROOND Zilveren Meddille Amsterdam en lieeuwarden SPECIALITEIT in MANTELS zoowel voor Uanies als Kinderen COSTUMES ROBES ZIJDEN en JAPONSTOFFEIN GROOTE KEUZE van de billijkste tot de tijnste genres in d meest CONCURREEHEINÜE PRIJZEN Gouda Utrecht StooaasLToootdaiea Lst iESTA FETTEk Rotterdam UAOELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar OTttECHT dee morgens ongeveer ten xeoen en dea uamiddage ongeveer Leo 1 01 uur Met dewn goederendieuet bestaat ook eene zeer goedkoops reitiyeleyenheldi vooi PuiiKtQier $ naar UTRECHT en taescheugelegen plaatsen Kantoor Xieuwe ë eerslai De A rènt II J HOEKUKEK AMERSFOORT AMER3POOHT8CHE MACHINALE Sloom Brood en Ueschuitrabriek stoom AutomaUache Walaen Meeltabrlek Fijn gebuild Melk Tarwebrood wonll mn ile rijnste soorten tarwe gemaakt I alleen met znivere onargeroomdo melk vermengd blijft bier door miustena vier dagen 1 versob en heerlijk van smaak en is Terkrljgbaar In pan geknipt pan vloer tiard geknipt plaat Engelsch Dultsch en eallenvorm stuks van 6 Ot 8 Ot 13 Ot In vloervorm ook van 18 ot 24 ot I in Extra iUn gekuipten vorm n stuks an 7 ot 10 ot 14 et en met I I toivoaging van piima naluurbuler als MelkkadOtjeB vau 2 Ct l Ct Gewoon Krentenbrood wordt ala Pgn gebmld Melk Tarwebrood maar mat toevoeging van prima kranten en andere prima zuidvruebleu gefabriceerd bigft hierdoor vele dagen verseb en beerlijk van sn ek en is Verkrijgbaar iU bUBVOrm en Eugelsohea vorm in sluks van ct 12 cl 16 cl 2 + ot 32 ct en als I Kreutenbolletjes van 2 ct 1 ct MunitiebrOOd bminbroodj wordt van spociaul or voor geschikte beste tarwosourlen 1 1 gifabriceerd smaakt bier door overbeerlgk en ia gazoml en verkrijgbaar in rOnI den vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Pg 5 ct 75 Dg T l ct 1 Kg 10 ct 2 Kg 20 ct deze gewiohten be i halve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dèpöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prUzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépöt 1 houders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wa gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEUH8ING EeniRO dèpöthouder ta Rouda S L LEEFLANQ Hoor geheel Nederland dépöthouders gevraagd legen fliüka provisie en franco Vraohte a der lollu en ledige kisten Kathreiiier s Kneipp Malzikoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel SgS Eatent H Stollen rf Utr ar Brfolf s ouai nuno vaimt H auu i urrnf l W Mkhtmui wfihlintrn yachmAmungtm Mat au tMuft Mu aium uteu aekav lavs H SfUmi sar ren uss tfiracl far ia seHMr Omtafmtm Sksae nturfutil lUtiMtMf e e H t gSiV t eas evs is eae wtt e aea Oonda Dnik van A llauixtUN k ZeeN mm mm la AT mKm Ut 1N1I1 fnt BINNENLAND GOD DA 14 April 18 Door WD honderdUt iDgexetanen is bet foU geod adr a a dea Gemeenteraad gericht De ondergelMkaadeD Ilea oudere of erftorger itr kiodereo de Ie Openbare Bur erKhool voor Meisjes bezoekea Oftnen de trgheid U hau leedweseu te kenneD te gereo over bek vooritel bij Dwea rUad iogekomeu om de 7e ktatse tao geooptade school op te heffen ait OTerwegiag dat deleertiugeo alidau gedwoogtD zutleo lyo uit de 6e klasse van die lebool orer te gaao naar de 2e Burgerschool Toor Meiajee waardoor de e lot ea toeslaod van bloei ui gebracht worden Met alle waardeeriog foor de 2a Burgerubool TOor Meisje meeoen sy te mogeu opuerkeD Dat de bloei vaa die inrichttag toch nivt mag beTorderJ worden ten koata tbo bet onderwgi op de Ie Borgericboel roor Meisje die behalve roor kinderen welke later voortgexet ooderwjii ulleu geoieteo ook beetemd it en Diar ooKe aieeniog terecht Toor die kHidertn wier maatichnppelgke poaitie medebrngt dat sg na die school met vrochtdoortoo o t hebbeQ geacht wtfrdeo voldoende oDde wü ie hebben ontfaogeo dal we kindbre wanaeer ae Dada6 kla M doorloopfa te hebbeo overgaan op de 2e Burgerschool voor Meiejea om daar alleen in dr lugste twee klassen het onderwijs te genieten biervaD weinig meere voordeel xotlen trekken dan wsoneer ty ie de 7e klasse aan dezelfde school bet ontvangen oaderwps voortzetten daar toch de eerstee beginseleo vao Heogduitsch en EngeUcb wanneer die stadie niet ver genoeg voortgezet wordt voOr htin verders leven nagenoeg f eheel onoat rgn 3at wanneer de meisjes op jarigen leeftijd exRmen weutchen te doen van de Rgksnorrasalschool bet ouderwQs in die vreemde lalen voor dat doel geheel ooout ie en de tyd daarover besteed beier ksn gebruikt wonJea voor meer noodige vakken Tevens moeten zy U wgzen op liet geval dat oudeis het hoogere schoolgeld op de 2e Bnr erscbool voor Meiijes niet liuunen bekoitigeo Deze znllen verplicht xgo hunne kinderen vau elf of twaalf jnar vau da school te nemen ot wel ze nog een of tvee jaar in de 6a klasse van de Ie Burgencbool voor Meinjes te laten Hierdoor zon zich echter spoedig de behoefte doen gevoelen aan eene parallel klasse waarvoor toch weer eene ooderwyzeres ion uoodig KQo zonder dat men alsdac zin kan fEVILLKTO 97 Kapitein Jtane De lieor Bavenabïrd antwoord de niet dadelijk llij dacht of d vreetndeltnf ook mistohien vernomen had dat men bem van den moord beticht had bg wü op dit patit nog altijd leet gevoelig en dit utel opcel tetda om helt te beleedigen Kent gij de biJEonderhwten die bg ditingelok plaats grepen niijnhew vroeft bg eindelyk Ja wel maar ik heb die niet door dea heer Dane vernoDieD Het moet een vreeselgke val ge weest ijjn Heeft men nooit meer van bem geboord kastelein F Ja wel mijnheer dat ii ta zeggen zijn liohaa ia gevonden Hij ligt in hat Camitiegraf begraven Waar is het liehaam gevonden In de zee Het werd door een viaschereboot aan wil gebracht Het bad al dien tgd in het water gelegen Ala ik er niet treweeat waa zou men hetniet herkend hebben Ik waa toevalttg aan het strand toen man er mede aan wat kwam en her kende bet onmiddelijk aan zekere kenteokenen waarin ik mij niet rergikaen kon Hoe kwam hel dat g t eerder keikeadet dan een anderP nen teggeu dal de hiuderau wanneer ze die school vfrlateo tvoldoeade ooderwge hebben oDtvangea De algeiueeoe tevredenheid over de Ie Burgerschool voor Meisjes loowel l g de burgery aU by de Coiutnisaie van Toezicht op het Lager Onderwgs doet oo veriroiweo dat en maatrrgul w tardour het onderwyfl op dieachool ten zeerste ral word □ geschaad eu waardoor de IwHtouimiDg ran die acbool nl voldoeode ottderw n te verFehaffeu aa i bet meereodeel OQzer kinderen gehe l niet zal worden bei eikt uwe goedkeuring niet zat wegdragen wo h tve wg U bbleefd maar dringend verzoekeu dat Oorstel nietc aan te oemco Bedankt voor het beroep bg de Geref Kerk te Hazerawoudd door dj T Noordewier te Meppel Bij het departement van koloniSa ia het uavolgende run gisteren gedagteekenda telegram ran den Gou erneur Oeoer l van Nedertaodech lodië ontvaDgen Giateren Biluel en Lamkoenjit opgeheten tisQ mindere militairen gewond Generaal vao der Heyden heeft aan een bencbtgevfr van de Amat Cc die hem over 4M b kwaaa U l w iOO o a het To geade verzekerd n de eerste honderd jaar behoort als men Aljeb tot ooderwdrpicg krggt het militair besiuor gehandhaafd te wordeu De Atjeber is een goed soldaat en heeft een diep respect Vüor kranige ofSciereo c Uitbreiding V4n het Indiaohe leger moet er I i komea en liefst zoo spoedig mogeigk Wij hebben io Indië veel te weinig troi pen zrodat lelkens dezelfde weer in het vunr moeten Dat mat de soldaten te veel af zei liQ Aljeh ia zeide de generaat verder een heerlyk land waar alles groeit Men kan er behalve peper suikerriet planten en tabak koffie en guano men vindt er goud en miaeraleo Op de vratig hoe groot li den Aljebscbsn vyiind Kchnt antwoordde de generaal Ik heb destydi uit verschillende expedities knonen opmskeo dat elke moekim miuatens o er 1000 weerbare mannen bearhikt zoodat ik den vgand minst genomen op 80 000 man s hftt c Indien men er in slaagt wt der schrik onder dea Aijeber te brengen zou z i een betattiugalinie moeten worden getrokken van Kroeog naar KoerongBaba met groote en tu Achen Ik wua vcrschoidpoe jaren knecht bij kapitein Dane gaweostF Ha zoo dan hob ik ook vau u gehoord merkte de beer IJoroo aan Is er indertgd niüt aprake geweest van o n twist kastelein Mij dunkt dat ik zoo iets gehoord hob Bichnrd Kavensbird kwam tot bet besluit dat de beer het vorhaai van zijne beschuldiging had gehoord e daarop nu doelde Mg befton Or daarom zelf kalm ea rttudboratig over te sprelMn zooala hg dat altgd deed tegenover raonsoheo dio wisten dat bij in bécbtenis was genomen wiat men er uiela van dan roerde tiij dat onderwerp nooit aan Ja het wsa een noodlottige val eono afschuwelijke worsteling merkte Richard aan en het il tot den haidigen At nog niet uitgekomen wte de aanvaller was Twee of drie personen werden rerdaoh Ik was een van hen en word daarom in hechtenis genomen later verdacht men een reizend koopman men had dezen ongeveer legen dien tijdnp de hoogte met den kapiteia gezien en ben luid eu op twistenden loon mot elkMder hooren spreken Ik voor mü heb altgd een admr persoon verdacht Ik bid o Zeg tag wien gij verdacht hebt Dat durf ik tot mg n leedweua niet leggen antwoordde Baveosbird En op welke griwdeo verdacht men lif Ik had onfelaxki cerwgze onaaagsnoamheilen met kapitein Dam jiehad Dit gebaarde dien zelfden no D eo hij joeg mg uit zijn dienst het ongeluk bod denzelfdeo avond plaats en ik moet erkenhen dat Hét niet onnatuurlgk was dat de verdenking op mg viel Maar men vergiste tich zeer I Ik soB gaaraa het leven van nyn meester trakcwte poïteo vD euu roürpo t l utbarue met klviua posten omringd Ëen groot getal mindere militaii en uit bet garnizoeu te Utrecht beeft met bat oog op de laatate gebeurteniiaeo m Atjeb overgang by het leger in 0 at Iodiè aangevraagd vooral by de vald arlillerie hebben zieh velen daartoe opgegeven Hoeveel tienduizeoden menschen Zondag het wi lryderabloemenfeeH te Bloemendaal te middeu vau da bollenvelden hebbeo bggewoond ia niet te benaderen zegt t Ubl Uit alle ricDtingen is men naar Haarlem geatroomd en hoe men het in de hoiela en uitspanningen beali kunnen vinden begrepen wg nift Voldoende mond voorraad toor zooveel aienacheo die ait den aard der laak dorstig eu hongerig zyn uitgevallen kan er bezwaarlijk geweest xyn ia er dan ook naar wy vernemen niet geweest Hier eu daar werd er latterlyk door de bongerigeu om t eten ge vochten Ën hoe zya at die beioekera ta Haarlem gakomen en vooral er vandaan gnkomen 1 Velen nataurlyk te voet ta paard per wiet of mat rgtuig De maeateu e enwel per trein Maar hoe Ala men eerst by het vertrek twee uren op bflt atationapleio had staan wachten tot eindelyk de deuren Toor een minuut t tien geopend wenlen en naea loo gelukkig was door dringoo eu oog eens dringeli in bet gabonw te Worstelen kon men op een extratrcio wachten die spoedig genaeg kwam Maar dan b no het lieve leven De treinen werden eenvoudig bestormd £ r werd gestompt gedrongen eu zelfs gevochteit £ n wat waa bet reaultaat Dat men mt t zya twintigen in een coupé zat Het was eeo verwarring van belang Kn dan had raen al dan geheelen dag geloopeo misschien gedraafd eu iu de meeste gevallen niet gegeten De Dphooping van menacheo die blgkbaar de berekeningen der ipoorwpgmaatschappy ver té boveu ging wiis oog vermeerderd door ten zonderlingen naaatregel aan den tol op den weg naar Overveeo Bloemeudaat waar cavalerie de passage gedurende meer dan een oor afsloot nadnt de atoet wa i weggeredeo znodat toen bet verkeer heropend maar ta gelyk de sluizen dea hemels geopend werden na een ontzettend gedrang een groote menigte in masaa aaar t station stroomde en toen er van wegkomen geen sprake bleek als hongerige raven in de restaurants iu de stad neerstreek Overigens echter moet l als men oiet rekent met den kouden wind op dezen lentedagc en nn o dan de verfr sarbandacrf nu van Biijn eigen lovin gered bebhen tk zou nu sells oog vol vruugde myn oigen luren ojioffe en als hel in mijne macht stond hem in het leven ierai te roepen Ik was Koer aau m n meester gebeelit on ijne herinnering bl ft mg steeds dierbaar Niet tegenstaande hg u wojijoeg vroeg de heer Home atil antwoórddo Ralrensbird knorrig Met uw verlof mgnhear een twist vaii een oogonblik teen wij belden driftig waren kon eene vriendschap van jaren niet nltwisschen Ja mynheer ik durf het vriendsofaap noemen llij was de edele kapitein Dane on ik woa maar eon knecht en boczeor bij eiine waardigheid en ik den afstand die tuaaeben ons be itood nooit vergat heerstihte er in enten oxatan toch iets dat ik gorust vriendschap durf noemfn Xiemand kan zjin mefst r ooit trouwer gediend heb hen dan ik het den mgnen deed Er volgde eoaa pauto Ravenshird stookte het vaar dp dat weder aan bet smenlen was geraakt en de vreemdeling kwrtte rieb in zy bed om Waar is dio neef die Herhert Dane gebleven Ik heb ook over bom hooren spreken Als ik hetwel heb zeide men dat hij met e n jong nseiajezon trouwen dat toen op het kasteel logeerde men dacht ten minsto dat er isU tussehen henbestond Met laily Adelaide Errol ide Ravenshird door het opstoken van bet vuur waa hem bet eerste gedeelte van do veaag ontgaan Ja er bestond eeno verslandhooding tuBsohen ben maar zij heeft hem bij slot van uken loch met willen bebb o en ismet aaa heer getrouwd die wg Squire Ualar noe buien beet moot vyo geweest geaotvol zelfs volgens t sHbl s Pftciea om half 3 ging de stoet oit waarvan heel wal werk was gemaakt aeo bont meogeliag van kleoreo Kr waren paraplaïea zWanen achepeo manden wiegen aohnittn enz enz Vooral de cluba hadden veel wark gemaakt vao de araiering eo coatumea zy stelden alle w t anders voor Da handelareo baddsQ honderden goldens voor banna raolameafdeeliog besteed msMt sagewagens met paarden bespannen Da rytuigeo van het beatoor van den Wieiryderatmod warea kwistig met guirlandes van bloemen eu groen vsraierd tot de wielen toe Da tegewagen van dea bood maakte een kranig Bgunr met agoe Cbloe MD Japannera racer toeristen militaire wialry rijwieltnduatrieelen eni In de veraohitlende phaeea van hak rgwiel waren byoa alle modellen vertegenwoordigd de loopmachiuea en de bouten tweewielera niet te vergeten De niUpraak van de jury vao het Bloemnonrgo Zondag gehoudeo waa als volgt M dediogeude vereenigingen Upiyt groota gouden medaille All Right ta Uiden 2e pryat verguld tilverta madailU Swift ta Bohiedam 3e prys verguld lilrereD madaillat Ketlioggangcra te Haarlem f 4e prys ailversu madailla D O A sterdam 5e priji ziUoraii nWalllt T H O ft IlutterdaoB 6i pry brooteo medallla Siftlti Koi Bol tardam Vau de Znid Hollandaebe olaba babaaldao den leu prys gouden mad Alt flight Leidea 2ea pr verg lilv raad Uwift Sobiedam S n pr zilv med T U O U liotUrdam 4en pr broofn med Btalao K hi llolierdam extra prijs Utila Dalei Dao Haag bealaaodo nit een tydmeter oitgaloofd door dan haar Malchera ff Schiedam voor do gaeatigate ver siering Vao ds Amsterdamseba olubs woa B D O de zilveren med oitgeloofd door Amitardamseh Wielryderabondalut aal Voor deu schooust veraiardao baareotweawieier behaalde dea lan prya Mepbistofctai da beer W K Wagner te Amsterdam 2a pryi de wielryder dte den Kiffatloratt voorstelde Voor de sahoonat versierde damestweawialer behaalde d U leu prys mej Kaiser ta lieidaa wier rywiel met prachtige bogen venierd was De tweede prys werd aan aan prisai mai kind toegekend Meer peraoooa rywialBn Ie pryv een tan men y woa ook mol recht eaa aadsi4 Hoe bedoelt g P Wel ik begrip haar dMtijds niet 2 heeft QU een troep kinderen De jonge man aW wiao gg vooroamelyk uw behoud ta danken hebt mijnheor ia da oudste zoon van Bquire f effttr z oa moeder waa de MWle vrouw van Üquire Laster ts hg ft niet geweest waa soa men aiob idat in de rrddingboot gewaagd hebban Dia arme drommel heoft bet leganwoerdlg hard te varaatwoorden Hoe meent gif f Ja wat zat ik u zuggeo mljnlieer Meu vertelt allerlei te lynoa koste men zegt dat hy aa zdno jpnge vrouw gebrek Igdon en als l miaad vau dien ftnd ia zulke beoaide omstaniHgha len verkeert is hij al ligt geneigd om i it rodelijnsheid tot verksordboden te vervallen Korle m b et m aenetrearige gnebiedenta on lady Ad ia eigeaiyk de schuld van allea jk Gij spreekt raadselachtige taal astehiin Kavensbird legde do zaak uit HjJ vertelde in het kort de geaohleilenis van l ilfrad Laitsr hoe b in dieu toestand gekomen waa o hjj spaarde io zyn verbaal tadjr Adelaide niet t tiy is ta beklagen antwoordde da hier Home toao het varhaal tan einde ww Ik heb gisteren avond niet bgzooder op hem gelet ik voelde tag daar e ellendig toe maar hg kwam mg voor een knap jong mensoh te zijn Wy sprakea straks over den hoer Herbert Dane kaïtelein Wat ia er van ham geworden 1 Is hg nu te Danaahakl Wal Mk r mynheer ik heb u dat strak eeda gez d Hy woont op bet kasteel