Goudsche Courant, woensdag 15 april 1896

7 9t 8 0 1 09 9 M 10 17 10 14 19 09 19 91 1 94 l ll 1 44 4 50 1 94 7 11 7 19 8 99 1 49 8 81 I7 1 1 7 99 47 I0 8 47 ff f il Ol 19 91 H 4 17 ff 7 1 ff ff ff 10 04 f 1 14 f 11 09 1 19 91 1 04 I OI ff ff ff 10 11 ff 7 49 0 01 ff r 11 11 r 19 49 l ll 1 11 f ff 10 18 ff 7 19 t io 1 91 10 10 91 11 141 19 99 19 11 1 44 9 10 4 01 1 90 8 49 7 0 1 99 8 81 i OI 1 10 10 87 11 80 ItOTTIRDA U S Oil Dl Nl 1 17 7 7 47 9 9 91 t 4 ll 10 11 11 10 ii io 1 49 rto 8 10 9 49 4JI0 1 91 17 8 05 0 49 i lO 9 09 s a t 10 l ll ff m ff ff ff 9 97 ff a l l ll 1 19 f f 10 99 I 1 89 ff B ff ff ff 1 84 ff 0 58 8 91 I 9I 9 94 ff f 9 1 V 10 49 l 0 v ff ff ff ff 4 41 9 r4 10 T 4ft 9 07 8 5 l tl 10 11 10 4 19 I9 19 40 9 19 8 0 9 91 4 01 4 40 1 81 9 47 10 09 GOUD 1 1 DEN Bits 1 DtN H t ke eou Dl tOl Dl VT tICHT UomU I ai 9 97 7 8 9 09 9 11 Oud 9 90 9 94 ff 08 10 1 10 67 19 49 t 90 9 11 4 19 4 47 1 87 9 19 8 91 10 19 Ulnekl 7 80 ff ff 11 14 9 97 ff ff ff 7 10 10 91 Woanln B U Woerdea 8 8 7 091 19 ff 11 99 9 48 9 94 ff 8 011 17 7 18 8 49 10 97 UlidawsWr 8 1 Ulreokt 9 19 t 8 98 8 41 f 9 97 10 11 11 4 1 10 8 08 9 VI 4 49 1 9 9 81 f 0 04 t OouU 8 99 t Kur AauUrdui S 0 D D 1 1 ySTIkllM i 4 97 9 91 10 91 IO 19 10 9 91 4 47 9 11 10 19 11 08 1 1 19 4 91 9i 9 U 11 90 AmIi 7 99 Dlrccli Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlèost 18 1896 Aangevaojjen 1 October Tijd vao Greeinvkb loud 9 80 oorareohl Nieuwerlrark C imII B l rd a f Xottiinlim 0 p Ho Kieumrkik Moordrwkt iopd3 sHage 5 11 7 80 7 418 80 8 18 9 4810 11 U 88 18 11 1 S8 8 44 S BS 9 48 4 18 8 17 0 OS 7 K8 ft 38 Voorb 8 67 ff ff 10 17 1 41 ff a U 8 Zagw U ff ff ff ff 10 88 1 81 ff ff 8 88 V Sï EaT H 8 8t ff ff ff ff ff 10 48 S Oft www SV lO OX Qmida 8 88 7 88 8 18 6 88 10 18 10 84 18 06 18 48 8 17 S I4 8 86 4 18 4 4S 8 47 8 60 M8 10 18 Stopt te Bleiswjjk Kraisweg aa Nootdorp Leidsohaadam aa Hakeaéorp ÜTKBCH T 0 O ÜD A I 10 11 84 18 80 8 10 8 BS 4 48 8 88 7 80 8 00 0 07 lO St 4l SS 11 11 ff ff 4 18 ff 8 88 ff ff 9 88 1U 64 10 81 ff 4 84 ff ff ff ff 0 36 10 44 18 9T 1 88 8 48 4 S7 8 80 7 0 8 88 8 410 40 U LO niuiU 7 80 9 98 t O 9 87 10 90 10 80 19 1 19 98 1 87 8 95 8 47 4 48 8 7 7 14 7 49 9 9 84 9 14 11 Aiv M 7 4 9 47 ff ff 11 09 11 40 4 97 8 01 10 08 i i l BW 7 58 9 19 11 18 19 4 ff 08 8 11 10 11 Voorb 8 07 0I ff 11 97 1 61 0 ff 10 97 lixre 8 19 9 19 97 10 07 10 49 11 99 19 4 1 09 1 87 4 08 4 17 I 8 87 7 44 8 91 9 99 10 9 11 49 AM8 T8KDAM 60UD4 O IO O Oi 8 88 4 1Q 10 14 18 18 8 80 8 10 ra MoaMtfp Laidaobaiidan ia B kmdvp Stopt U KtAtdori LaidMibendan en Bleiew k JEnteweg ea Uekaador Jeup ar h t en dtrne rsriiar ratt witte hyuiakn 2 prys Twee huna uit Ltfidea o i tauüeiif h t wap D dier stad roaritallenlr Dfl prys Toor de geettigftte groep Wfrd nift toegekend Den prge toor de fr inlc gronp bebtelJeD Ie joogedemea Van lA r oorstellendt efo braidmeiaje met p gee Zeer fer rm itdiDgeu bebeildfn LohtngrÏD ra bet taodeoif ear de beeren Hoo ntretfii tin V o Voort Beo eer olle vermelding bubatlde Jttmm WmU terwgl mej Kaiaer te I ideit duo prye btbulJr uitgeloofd door meTr N Hruratoor te Rotterdim beitemd foor bet froaiit tersierde rijwiel TftD eeo dame booditid woo aebtig in ZuidHollaod üat bloemeocoreo ie bloeueodaal dat ook door vertcheldeoe leden tab bet diplomatieke eordi werd bygewoond beeft uau bet IIolItodtcbe Spooratatiou te Graveabagn niet mioder drokl reroorzaakt dan aan da stations te Amsterdam en Haarlem Oe laatste trein uit Ameterdam nn Haarlem kwam daar Voachtf balf twee aao Maaod ocbtend itondeo org boaderdeo rijwielen aau dat etatloo gereed om te wordflQ afgehaald Aan bet Cebitraalslation te Amitenlam zijn Zondag apu goede 20 X 0 plaatsJcaanen naar Haarlem meer terkocbt dau gewoonlyk dei Zondagi De Leidiche Winlrgdftri Vareeniging lAll Kightfl beeft in principe healolen dit jaar weder een internatioDale raca Loideo Iltrecbt v f met de daareun rtrbonden fseeten te houden Id de Alléo Verte te Broaiel reden de beer Fr mat en syoe vronw Zündagmorgen opbanne fif teeo Merrouw die voor waa viel en ntü kte tegan e n boom haar mao die ju rywiel niet tjjdig kon inhouden read over bare beeneo en werd xelf door den acbok mft geweld op den grond geworpen De vrouw brak beidti baeneu de man kreeg eeu lereoiigeraBriyke boo fd wood BUten Oeneraal Ic Kamer Zittiog van Maandag 13 April Xogekomeo ie eeu arhryrea tbu het Kabinet der KonioginHfgentee medrderlend dat d bwr mr M C vai HatI door H M ia beeedigd th beer Van Uall door den grifigor binnengeleid wordt doo den vooriitter geluk ge weoiobt en neemt eftting K logekomeu ia eeiie kennïigeving Tan het ofarjgden Ta i den oud minister van oorlog in gep gnneraal WeitsflI lÏ4 ae k eaniagering ïa metepu brief vau rouw bekt beantwoord tj vergader ïng gsat over tot het trekken der afd Wiliogen De afdneÜngen gaan over tot bst benoenten van roorxittera en ondervoor lijmtere waarna de vergadering wordt refdaagd tot hedeoToormiddag elt uur A D en mifiiatar van waterstaat is ero adraa gtlicf C door ds Vereeoiging tot bebartigiuK de itoomraactbelanfieD in Nederland waarin mi t h t oog op de aanstaande xomerdienstregeliug der apoorwegeu verzocht wordt door eene betere regeling d reeda jaren beitaande klachten op te beflftn betreffende bet bemoeiIjjken Tan het binnenlandschecheepTaartTerkeer door het gesloten hngden dar spoorwegbruggen Dr Scbaepraan beeft do uitnoodiging aanginomeu om op Donderdag 28 April by de pryanitdeeliog aan de bekroonde leerlingen in de Teeken ioademia s Grnrenbage bet woord te Toeren Vrydag 17 April xat voor dt reektbank te Alktuanr iu het openbaar wdrdon behandeld de saak Tan den ontelagen en thans gedetineerden secretaris der gemeente Alksaar Uo lieer J Nohout Tan der Vecu voor xooTvrra tijj verdacht wordt Terduistering t hahben pleejfd of ratachbetd io g w brtft met betrekking tot de bulpbaok in bet beatour waarran fay aittiog ba l Men verwicbt dat dn npr übare terechtzitting van den gewezen i reretaris en van deu ontalafceo g meeoteontvanger in niKe bet in de gemeentekas geconsUleerde tekort niet laoi meer t il uitbly ven daar de aangeweiso deskundigen reeds voor geroiiueu tyd verslag moeten hebben nitgebracbt Ue a Ura Bodea sebrijft in haar fllailoTer xicbt Tan 12 Maart Io Atjeh ia eene sterke patrouille door den vyaod overvallen en met belangiyk verlies Haa oma zyde gevlageo oe onaangenaam anlk eene nederlaag o k voor vtlen en io velerlei oplicht i mag y io een vyaudelyk tand niet te letT rerwonderiog wekken he ayn de kausen van de i oorln en men had er op gerekend ja officieren en soldaten Terlangden er teU naar dat bji de versterking en vusle beaettiug der buiteuliuie getocbteu ikoo worden Een gevecht echter n a thans is geleverd en dat eeker niet io de bedoeling ag by het uitzenden der patrouille kost offers ponder dat het ons ieti Terder brengt terw J bet den moed van den vyand rerhoogt Te hf jammeren syn dus de geleden Terlieseo zeker maar tegen de in Atjeh gevolgdj tactiek bewg en ly niets de gedunde geleduren worden weer aangevuld en met goede hoop roor de toekomst wnrmen wg verder Ondur leiding van den Tonifzitter des bestour den beer T A ü De Hiiider burgemeester tan Katwyk werd heden te Amsterdam de jaarlyksche algeoieeue Tergadering gcboudon van de Vereeniifing ter bevordering van de ifederlandache Vifsrherjj c De aftredende boofdbestkarders de iieereo Tuijp to vülendam Vz rmai ia tu Vlaardiogen Kakebeeke te Goes en Ten Houten te Kraliag chereer werdeo by acclamatie hirkozeB Iu de p aats ran den her Da Groot tn Ëgraoud aan Zee die bedankte werd geko e de heer T Bluod van don Uerg te Rut erdam De heer Domela Nieowenhuis hield dezerdagen te Üud Ueiertand een4 lezing waarin debekende tbeoriën over kapitakis verdeeling enz werden ve kondigd I Met bvm trad bjj die gi Ugenbeid o a ook eeu man uit bet volk in debat die als volgt beftoo sJe itaei hier te babbelen OTcr kapitaal verdeeling maer ik heb wel is gebeurd d it jy ok eeu kaptalist bin nou dat babbelen an jnlli helpt de arbayera niks maar begin jy eerst je Lipi ael te verdeele je ken hior daalyk aan de slag er zaïu bier in ïtayerland honderde arbnyerit die nooit vlaia verooke ven I mindrr geprore hehbe begin jy uoo is met die menNche murge allemaal io half poud vtaia te stierre dat help meer dan al jullie gebabbel Ken winkelier la Uidderkerk kocht van den reiziger eeuer firma te Rotterdam van IWBe arlitteUn elk een dozjju waarby hem de alleenverkoop dezer artïkuleu voor Ridderkerk werd toegez d ISen koopbriefje werd opgemaikt en door de A wiukelier getuekend Oe firma Kond de gekochte goederen af maar tru elk een gros Des audereu daags werdeo ze leinggezonden en toen de wissel Werd aangeboden weigerde de winkelier betaling De gedaiigda kooper beweerde nn voor deu kantonrechter er in galoopen te zyn bjj had een dozjjn besteld en daar tyn brit in zyu gruttery lag bad by het brielje geteekend zonder van den inhoud kenni genomen te hebben Hjj droeg daarum aau eisrliar denbe slisgeiiden eed oi dat de in bel koopbriefje vermelde gekochte Jioereelheid hot workelyk gekochte was Ëiscber daarentegen bewaarde dat het hespottelgk was om voor zulk een onbeduidende hoevaelbaid nla gedaagde beweerd gekocht te hebben van at eenverkoop te spreken en concludeerde tot toewyzing der rerrorderiog De kaotourecbter deed beden oitapraak en besliste dat h t verweer van gedaagde niet van dien aard was itm den koop te vernietige Wat dea opgedr eo eed betreft die kan ahn iseher niet worden opgelegd omdut de goederen utet door hem persooolyk maar door een reiziger zyu verkocht De eed werd dos gepasseerd en het koopt riefje geldig verklaard Mitadieu werd bekl veroordeeld tot betaling der gnkochte en geleverde goederen Oi augs maakten wy melding vao het ongeInk dat deu In leitenaat J W Imuiink vac het 8e reg infanterie nit Arnhem trof Hy vertoefde deHyda te Utrecht en werd op zekeren dag op de Maartembrag aangereden door een dogcart Na drie weken herkreeg de heer Immiuk het bewoatzijo en vertoefde daarna oog bijna j weken in het militair hospitaal te Utrecht Tbao heeft hy nog verlof daar hjj zyn dagelykiche dieupteo nog niet weer kau hervatten Volgens de gettiigeu had de beklaagde mr C J U fl uit Leiden te hard en roekeloos gereden Het rytaig kreeg by deaaurjjding een lichten Koholc waarop de koeteier tut do bekliiagde zou gezegd hebben Kyd maar door mynbeer t w niets c Dit werd door den koutsier tefteogeaprokeo Het O M by de rechtbank te UtrecbtoiicbU een gev ingeoiBstraf van 2 maandeu terwyl da verdediger mr Verhoeff beweerde dat niet hui overtuigend doch alleen het wettig bewys van ds schold Tan beklaagde wat geleverd Hier was het paard de schuld Pleite hoopte op vryspraak met het oog op de carrière van bsklaagde als aanstaand Oost Indisch recbterlyk ambtenaar SommigeB willen sohrjjfk bet weekblad de Amaterdammer de groene dat Atj h veroverd worde En het lykt het blad niet onmogvljjk toe dat Nederland met dj uiterste kracbtiiuBpanning beel veel noodigs verwaartooteude nog wal een tegor naar Atjeh kan zenden dat tydelyk ten deele althans dit doel bereikt Maar vraag het waar zoo Nederland de inillioenen en de soldaten vinden om bet veroverde t bewaren tDit zoo zjjnde welk out heeft het dan daar een geconcentreerde stelling te rerdedigen welke eeu lengte van vier uren gaans mat forten ten aanftd aanbiedt weU nut heeft bet al zou Toek oe Oemar zoo iets cadeau geven die lengte van vier our gaans tot zet uur of acht unr uit te breiden c De Amsterdammer is van oordeel dat Neilerlan l op Atjeh al Ua moest handelen Allereei0t natourlyk de troepen thans door den Atjeher opgei loteo io de forten builen de geconcentreerde stelling ontzetten en weder binnen die stelling voeren Dan een iaugzamerband opheffen van alle forten huit n de gefoncentreerde stelling geTolgd door ee i inkrimpen der geconcentreerde stelling met haar ta verdedigen fortjea Tier nar gaans Zoolang Nederland waarde hecht aan het behoud zijner kolooie zat bet van Kota Hadja en de landingsplaats Oleb Leh met itfr willen blyveu De beide ponten in een inderdaa geconeenlreerde stelling te versterken zoadat da Atj her weet dat zy onneembaar zyn dat de Nederlandsche vlag daar voor goed gehescheu ia de Nederlander uiet wser is weg te dringen dit kan geenvzins moedjjk zjjn Daartoe moeten wy ons inriebteu en de grootc font zy betw ok een vorgeeflIjkA is geweest dat wy ons niet tevreden hebben willen stellen met dit b wjji onzer macht 0 84 8 9 04 Stoppaa ta BlaUw k Kniiwag Sn nu dreigt een gevaar dat nl de sheld van Lombok ook helJ van Atjeh zal willen worden iets wat voor een oi genhlik indien hjj ier een voldoend aantal troepen beschikt ifemakkplyk genoeg is dat er i iüiioord 7 h1 orden op groote eabaal rn dat wg jiiat buirdoor in plaats van ons met babAnd van er zooveel mogelgk terug te trekken de hand ii g diaper zullen steken io dat wespennest c aL Unitersc Tertelt van een tamelijk aardige poiilieke manileatatie dezer dagen roorgevalleo in de aComédie Fran ise Ie Parga Men ipeelde daar ht l bekende tooneelepel Le Monde oü V m e eiionie t In bet tweede tdrgf onttuosten op het toonetfl een Kameriifgevaardigde en een renator elkander De afgevaardigde met den naam Virot g eft den euator generaal De Hriais den arm en vraagt hem A1b de Kamer da wet aanneemt tntt gij haar dar verwarpen Zeker zonder twyfeflc antwoordde de enator Terstond ging een storm vao applaus op to Ie zaal aao deze repliek eeu succes verschaf ende Kooats de aoteur Païleron nooit gehoopt liad Als Bourgeois zegt I UoiTera zich Ter aardigd mocht bebben om de vr rtooning Tan liet Huk by te wonen moet hem bet applaus lu de ooren gekloukeo bebben aU de echo van het A bas Bourgeoii t ta AuteoU Men meldt uit Bee t terzwaag Heden i een werkstaking io de veendery ta Beets uitgebroken Ruim 600 personen waren ter vergadering aanwezig De berotking is rafiti r de autoriteiten zjjn op bet terrein aanwezig Iu bet oostelyk deel der provincie Oroniagea iiegiot het meer en meer tot de zeldzaamheden te behaoren dat d schoenmakers zelf hun leer looien S echts enkRieu doen het nog en be itten dan doorgaans twee koipen welke een tO tal huiden ieder kuunen t eTatten Oen vorigen berlst de huiden van koeien die iit de wei komen ziju het beat waren de jirij eu zoer boog tot 20 et per pond Toch bel efden de schoen makera bet wel ergeh lü 1870 toch werden Ie gezouten bnideo tegen 5 cent per pond ingekocht De rrchthaok te Algibra boudt zich op het 0genblik bezig met een hoogst ernstige saak legen een zekeren heer Hugo directeur r to een varplfgingfgestisht en hospitaal te Douera De verdachte wordt beschuldigd van manslag door cbold of nalatigheid en miahandeling Tan verpleegJen der inrichting De vervolging die mat bet oog op de aauzienlyka personen dia direct of indirect in da zaak betrokken ayn nogal sensatie in A giers veroorzaakte werd L omotiveerd door het plotMÜnge overlyden van oen 87 jarige verpleegde De verpleegde eeu kera weduwe Duchamp overleed onder znlke erdachte omstandigheden dat de joitiUe een onderzoek instelde Het bleek dat de arme oude vrouw in een cachot was gestorTan waarin men baar gedurende bjjua drie weken onder lucht eu xnuder voedsel had opgesloten Na de lykschouwing en het verhoor ran een iianial personen vond de rechtbank termeo aanwezig tegen den directeur recbtiingang met last tot gevaugeonemiug te verleeoeu Kerstdaaj wordt de zaak waarscbgnlyk roor de rechthhok behandeld De stakende glaislypers te Maastricht hebbeo zich tot den gemeenteraad aldaar gewend met het verzoek om eobaidin De Raad heeft echter nog geen termen kunnen vinden om aan dat Tereoek te voldoen 0 41 11 10 18 7 40 7 4S 8 4 Op Tt rzoek der Nederlandsche regeerïng is door de Engelscha justitie oitgeleTerd Cart M erchuldigd Tan medeplicbiigbeid aan oplichting Tan lood en tin ten nadeele van den pedi eur Bonbomme te Maastricht Het fair werd t epleegd in 1894 Een der daders erd toen door de rechtbank te Maastricht tot 18 maanden g raii t ni slraf yeroordeeld ta wjil de thans oitinJevfn de M zich door da vlucht aao e naiporingaD der jnstiiia ba4 weten te oottrakkao In de Seberaser wordt Taal gaaproken over bflt volgende Toorval Viydag jl sprong een Ujarig meisje aldaar dochter van een waterraoleoaar in de ring vaart oai aiob door verdrinking van het Ieren te berooven Een berisping Tan hare stief moeder tso wie zy steltds een Larde behandelina moet bebben onderronden wordt als aanleiding tot die wanhopige daad opgegeven Zy werd echter door eei voorbygaanden boer uit het watar gebaal J vóór bet leven nog geheet geweken wa eo met behulp vau anderen weer naar bare w ning gebracht Hier werden door buren pogingen gedaan om het arme kind weer tot het leven terug te brengen maar hoe zy ook a androogeo op bat te bolp roepen van een geneesheer hierin wilden de ouders eo vooraj de stiefmoeder niet toestemmen Toen bet kind weer elenigszins tot bewastlyo gekomen was gingjen de buren heen en om half twaalf s nachts overleed zy Even na zeren uur V avonds was het uit bet water gebaald Vanwege de Jaititïe tal aan onderzoek ingeiteld Eene athlete Zaterdagmiddag komt een vronw by den aardappel aa hipper die met zyn schuit aan de üuda Qracbt ta Utrecht voor den gesloten steen ligt om een mud aardappelen De schipper meet haar het mud toe en vraagt dan wie ha r behalpzaam i om da vracht te vervoeren ilk help mji zelf zegt da vronw Dat kan da schipper niet geloovan eo hjj verwedt er een mud aardappelen om dat zij er zonder hnlp niet komen kon D weddeneckap wordt aang gaan en door de vrouw glacArjjk g wonneo want zoo flink dat de sterkste man het haar niet verbeteren zoo liep zy de trsp op met bet mud aardappelen en zoo verder naar buis Iu de nabybeid van het Silezi che stadje Gels is bet graf van een KeltiKcheo vorst oot dekt Ouder oeti Foort van afdak in een wjjnberg rustte bet goed bewaard gebleven skelet omgereo door de wapenrusting Tal Tan gouden en bronien sieraden werdeo by bet geraamte gevonden Het skelet is aan het oudheidkundig puseum te Breelau geschonkeu Ken TQjarig man ta Parya bad zioh in zyne kamer opgesloten met zijn kat Versrheidene dagen had men bem niet gesien doch da baren befcoinmerdeu zich daar niet over Toen het echter tijd werd om de buur op te balen forceerde men de deur en rond deu man d od in cyo stoel en de doode kat daarna uit Het lyk van den man wna echter vreeselyk Terminkt de kat had het op verrcbitlende pletsen afgekuasgd tot op het been Op verzoek der Nederlandsche regeering is door de Eogalacba juatitie uitgeleverd CarlM besobnldigd van medeplichtigheid aan oplichting van lood en tin ten nadeele ran den expediteur Bonhomme ta Maastricht Het feit werd gepleegd in I8i 4 Een der daders werd toen door de rechtbank te Maastrifht tut 18 maanden gevaogeniittraf veroordeeld terwyl de thans aitgetaverde M zich door de vlucht aao de oaaporingen der jnslitie bad weten te onttrekken Boad Tan Orde door Hervorming Binnenkort znodra de statuteo zjjn goeilgekeurd zal door het boofdhestuar van bovengenoemden bond eeu begio worden gemaakt met de stichting der ko nie Eigen Haard c Het benoodigd kapitaal voor een goed begin is by een ten b drage van f 75 000 Hel hoofdbeatoor is vooroemeos aauTankelyk op twee plaataeo een kolonie te tticbten die elk zullAt bestaan uit 4 hofsteden met 4 hectare land Reeds zyn gratis aangeboden de teekeningen en b rooting voor bet woonhuis met schuur stalling bergplaatsen beerput eo overdekte raastvaalt De ontwerper beeft daarl rekening gebonden met de finaoeieele omstandigheden on het doel ran den Bond dia ei chen dat de woonhuizen aan eenvoud en goedkoopte moeten paren duurzaamheid en bruikbaarheid Omtrent de onlangs opgerichte propagandavereeniging van den Bond heeft het hoofdbestonr nog bepaald dat de contributie ran een propagandist sal bedragen t 3 par jaar of een bydrage io eens ran f 50 Ve ar ts bet tan plan tot aen rry groot aantal personen io Teriohilleoda pleatsen bet rerzoek te richten v om zitting ta oe tnen in het hoofdbestnnr en onder leiding van laden der propagandarerae nigiog Tergaderingen te beleggen in de dorpen die daanoor in bet belang ier uak van den Bood het maut in aanmerking komeo Te KraliagschaTaar is in zinkeoden toestand eene echnit aao wal gesleept die op etne der Arnhemsebe booten Terende vao Rotterdam was galoopen De opvarenden bleven alten behouden Ken zaakwaarnemer te Rotterdam M P is in zyne woning lo de ToHansitraat aldaar gearresteerd onder verdenking van falscbheid in gerchrifte het valschelyk opmakeu van een contract Buiteiiaodscii Overzicht In d gisteren gehouden byeeokom t der ministers is de ifemeeunchappelyke begrootiog van de beide deeteo der Oosteuryksche mouarrbia in haar geheel goedgekeurd De beraadslagingen tusschen da ministère zyn geëindigd Bet prc ram van Hongarije s nittenniome feeaten is nn definitief vastgetf ld Hitr volgt bet voornaamste waar ao de Koning Keisar Fiana Jqzef en de leden van beide Huizen van den Ryk dag Magoateotafel en Volksliuis aollsu deelnemen Deo 290 Mei opening der natipnale tentoonstelling te Budapest ea s avond galavoorstelling io het Operagebonw E ew3flo Mei plechtig Te Daum iu da Matthiaskerk Den 18en faestvooritetliog ii i bet jationale Theater Deo eo Juni overbreigmg der heiligs Kroon en KroningainaigDiën io da Kroningskerk Den lien het legden tsu dan eersten steen voor het oiauwe Koninklyke Paleis Den 8 n voorlezing tenor wet in eana gemeeusohappaljike Tert aderiog van beide Boiien van di n Kjjksdag w rio het duizendjarig bes auii des Ujjks nerdacht wordt Deze wet is Tan den volgenden inhoud Art 1 Da wotgevende licbamen der landen van de heilige Hongaar che kroon zegden met godsdieustigen eerbied de goddelyke Voorzie uigheid dank dat zy bet door Arpad en zyn dappere legerscharen gestichte taderland in haar bescherniiog beeft genomen lyn rorsten met wysheid zijn Tolk met kracht en zelfopofferende vaderlandsliefde beeft gezegeud eu dat zy het land zoowel in slechte als in goede tyden heeft bygeataao en gedurende een dui saudtal jaren te midden van vale gevaren en slagen des noodlots staande gehouden Art 2 B j dezs feesteiyke tteirgenheid brengen beide Huizen van dan Kyksdag ctrbiedig buide aan zyoe keizerlyke en apostoliacba koninklyke majtsteit Frans do eph I onder wiens glorierijke r eering de grondwettige vrijheid en ongestoorde outwikkeliog deif rjjks ferzekerd zyn De apostoliicbe koning van Hoiigarye en der kroontanden legt zynerzyds getoigeois af van zjin onwankelbaar Tertrouwen iu da trouw ran tyn geliefd volk Art 3 Met deze bitnigingeo van piëteit van holde en van koniuklyk wetbebagen wordt de barinnering aan het lOOÜ iarig beslaan van bet Hougaarsche rjjk ten eeuwigen dage in de net opgenomen Art 4 Deze wet reedt in werking deu 8 Juoi 1896 den verjaardag van de roeniTOlte kroning zjjner keizerlyke eu apostolische majesteit Op dezen dag zal zy zoowel in de gemeenschappelyke zitting der beide Huiieu worden voorgelezen ala in alle gemeenten ran de landen der Hongaarsche kroon worden bekend gemaakt en ter vereenwiging in bet Kgksdaggebonw io steen wnrdan gegraveerd Nl afloop van deze plechtigheid gun da laden van den Rjjksdag de kroon die daarby in de vergaderzaal had gelegen aan den koning terugbrengen lo zijn paleis ala njfüboul hunner hulde eu trouw Deo STsteo Juni inwyding van bet nationale niooBment te Paazta Szared geTolgd in da maanden Juli eo Augovtna door inwijding van nog meer gedenkteekenen eo Uen 13den September door die van bet monument TOor Maria Tberesii te Presburg ï Deu 27sten September sa een dog van internationale beteekenis zyn door opening van de IJzeren Poort het bekende en thans verbeterde aar water der Donao toor het serkeer io tegenwoordigheid van huitenlandsche Torsten In October vallen op denMden de opening der Dbuanbrug by hel Tolplein te Badapesten den Uden die van het Kur stnyverheidsmo urr Op den Sisten van die maand nemen de feestan met de sluificg der tentoonstelling een einde Telegrammen nit Maseowah bevestigen bet bericht dat de Derwiichen die in de buurt van KasBaU totaal uiteen werden gejaagd rer dvenen zyn Da Derwischen hebben 800 doodao rerloren Koning Humbert heeft kolonel Staraoi geluk geweoscht met zyo orerwinniog Da Scfaoanea tjfi door gewapende landlieden aangevallen Orerste Hunter de commandant der voorhoede meldt dat behaWe enkele acbermotielingen de eenige daad ran vuandelykheid geweest IS het verblVinden der dwarsliggers van den spoorweg dia in 1SB6 tot Aka bab is aangelegd De rails z n nog in gofdeo st at en kunnen waarechynlyk gebroikt worden voor bet doortrekken van den spoorweg tot Doogola Op dit oogeoblik geschiedt het transport mA kamaelen Het was in dea beginne moeilyk de noodige kaaeelen te rerkrygen maar door het krachtig optraden der militaire orerbeid ii het galnkt een doiaandtat kamealan byaen te brengen die geregeld de verbinding met de voorhoede onderbonden De hitte iu S edao ia ontiettend De iamperatuur in de ohadew it in Akaabah van Decern er tot Maart van 94 tot 106 graden Fahrenheit tnaachan Doogola eo Khartoem is de groottte hitte toss hen Januari en Juli hjj dag in de schadow tuawben 70 eu 113 De Khalifa zit nog steeds io Omdoermao by meet zich naar drie zjjden wapenen en u daardoor io een moeielijken toeiUnd De vyand t eedt zoowel op te Kasaata eu ta b oeskim aU te Wady Haifa Na kan bji wel den hoofdaanvail Terwacbteu van Dongola maar bj moet rekening hoodtn met de mogetukbeid dat do Britache troepen oprukken van Soeakuii tegen Berber en daarby door de Italianen van Kassala uit ondersteund worden Sir Uerculea Robinson heeft volgens eau mededeeliiig van den heer Chamberlain in het Lagerbiiif het aanbod gedaan oBmiddeliJik 3000 man f cavalerie en 2 X man infanterie te paard au Natal naar de bedreigde districten in Matabetentand te zeüdeo Bovendien wil hy 2 0 Biisiito a oproepen om hulptevarteeneu by het onderdrukken van d n opstand Wy zullen aldos Terklaardo de beer Chamberlain een onderzoek inatelien nnnr de stappen welke ii oeten worden uadaau om de troepen die naar bet binnenland zyn gezonden te kunnen vervungen FANTAÏSIE HOEDEN A vm OS Az Kl itvr a K 73 GOUDA ViiisttTdain ilolkt lOo IO Heiirs van U Al BIL Vorkn IV 100 84 4V 7V 8V 8 104 80 ov iy lodi 780 687 lOO 100 800 144 8l loo 100 140 88 110 800 16 1011 tl 18 01 88 77 loiV 101 1 0 100 188 1 10 88 NüDllLiND On Neil W S dito Itto dito 8 dito dito dito 8 lioNOiR Obl iondl 1881184 ITALIK ïauhnjving ISf S St 8 OoSTlKR Obl in pipio 1888 t duo in i l r M 6 Porti h i O jlig met coupon a dito tickiil 8 Rüiuilu Ulil BinDOnl 1S 4 dito Omina ISIO 4 aitobgHolhi198 4 dito bij Hopii18S 0 4 dito in goud Iwn 1888 dito dito dilo 1884 t iriLtilt Porpol toliuld 1881 TURIU Gepr t onf iMn UtO too tflooing lene 1 Ooo ledning lerie I ZliiuAri RIP ff obl 18U1 8 lliuoo Obl Buil 8oh 1800 8 Vimtciu ÜU 4 onbop 1881 AlinBlDUI ObligRtim 1818 8 ïorrnDAH Siod loen I8 4 i Srd N ktr HRcdffUr uud Ar nd b T b M OortiaMlon DuiiMaaUcbtppiJ dito Arab Hypothuekb pAndbr 4 Uult Mtf der Vontenl aind Or IljDolheekb piudbr S i Nsdorlindsche b nk tRnd N l Htudelmu h dilo N W k l Bo Hyp b pRndbr Roti Hypotbeekb pindbi 8 Ulr Ilypotbuokb dito 3 OorriKR Ooat Hong b nk Rod IlDU Hypothookbaok randb 4 Amkuka Kquit hypoth pRodb 6 U i L G Pr £ ieno rl il Holl U 8poor r M4 RRnd MyjotEipl r 81 8pir Rand Ifl d Bpoorwogm RRod Nod Zuid Klrii 8pm RRnd 8 dito dilo dilol8 l dito 8 iTuiLSpoorirl 1887 8 A Kobl t Zuid lul Spviiiy A H obl 8 i oilK WRraobRu Woonen RRnd 4 Boil ar BuiR Spw Hn obl 4 BrIiIroIiO dild RRDd FrrIowr dilo RRnd i 101 IirRng Sombr 4ilo RRod 6 Knnli Cb Alow Sp kap obl 4 dito dilo oblig 4 AHluu C nt Prc ap Mü obl 8 Chio kKorth W pr C aaiid dito dito Win St Polor obl 7 Üon r k Bio Gr Spm oort rj IllinoUContral obl in goud 4 LouU k NaakvilWiirl RRnd Meiico N 8p Mg lehyp o 108 MiR KRn R r 4pot pr f RRod 11 N ïork Ontario kW t RRod i H dilo Ponni Obio oblig I lOA Oregon au lo byp in goud 8 7 81 PruI Hino fc Hanit obl 7 IO l n Pro Hoofdlijn oblig 8 l dito dilo Line Uol la hyp p 8 4 14 too too i 7 108 1081 108 UiDRDi Cro Soatb Corl r RRnd Viii ü BRUw kNRT leh d 0 Amaterd OmoibuB U RRnd Rotlord Tnmireg Haala aand NlD 8lad AnulordaiB aand 8 Btad Rollordam aand 8 Bil li Stad Antwi rp nl887 8 t 8tad Bruaaoi 1888 118 üoxe Tk BRBeguilTGgaollaeb 4 1181 OoaTlKR 8taaUloening 1880 8 liSI K E Oont n Cr 1880 8 18 jrA Stad Vkdria 8 1888 84 Ku Vu Bri Hyp SpoU o t 114 RECLAME Vrouwen en Meisjes I sr t dMirdoor klagan over hkrikloppinma hoofdpyn unTalJen tru daiultgheid achemeran TOOr la ooRRO gebnk in Mtlaat mt moeaten den raad oprol u inti oaderviiidingrüka doctoren en nieU aodera innemen dan de door Professoren iu de medicyuen beproefde en aanberolene Zwitsersehe Pillen iu Apotheker Uicbird Brandl Dit Keneesmiddel OTerireft ille andere dergelüke middelen sedert tienUllen rkojftreu heelt bet betteien het ungenumste meest betronwb re dkoopate en nuschMleiyksle huiamiddel te Kyn Niet ndera te ferkrQgen d n in doosjes k 70 Cents in de Apotheken lloofddepAtF K Hl 8ANTKN KOLH K ItoiurJam BargerlUlieD Bttnd GEBOREN Apii Willem Fredrik onders C de Jong en ft ran Baoren U Adrians onders C tal der Kleun en A Tan d n BeT Lndewina Cornelia oudera C V de KeÜRsr eo C Kelallijlder 12 P troQslla oudors A Mulder en J Knor hristina Wilhelmina onders J J Stolk en Bloot 13 Aart Jan oudera J Riattald in M Klein 14 Pieter Johannes ouden 1 J Dank en B C Lakernid OVERLhDEN 11 April P Versehat Ii j A C Kalbergen 18 d 13 M A Ileerkens 60 j 11 m H Sikkel tan Wgk ad J Colleoiin K4 j 11 m i ë imisgevii g iKaiCHTlüOIN Viua OiVtia aCHRDBOr HIRDU KUNNIN VKKOOlUAatX BURGEMEESTER eo WETHOUDERS tas Uoeda Getien art 8 der Wet tan den Sn Juifl IH75 Staatsblad no 95 Do n ta walen i Dat tjj tergunning hebban terleend aan C O sseldorp eo lyne reohtterkrggendso tot het I priohlen eeoar tmederü io h t pereeel aao den Kleioeg Wjik E no 61 kadastraal bekend eclie C 00 mO Gouda den 14 April 1896 Burgemeester en Wethouders tuoruoamd R I MARTENS Ue Secretaris BROUWER ADVERTENTIBN FRANSCHE ST00M7EKVEEU SH diemisclie WuRokerIJ II oppëÏiielhkii 19 Kruitkada Botturilam Gehreteteerd door Z U dan Kouiag der Balgen lloofddepAt toor GOUDA de Haat A VAN OS Az Hpacialiteit toor het stoomen en rten tan alle Ueerenen Dameagarderobon alsook alia Kindergoederen Speciale inriohting toor bet stoom n tan pinche madlals toeren bont ent Oordynen tafelkleeden ens worden naar de nieawste en laatste methode geturfd Alle goederen hetig geatoond of geturfd worden oosohadeiyk toor da geiondheid en tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken tgn da prijien 25 gedaald Te stoomen go derutT als nieuw alletetbaar in 3 dagen ta tertenjgoeduran in aane week 2 Lijilen d Dauw or flaarworis 1 ri baMa ooeeUleltksis t gs naUu rk Upoa s£ÜdaltoorHtsrt an tooTRl dRmaa m Klndaraohoaawark la da Apprttuur tai C illlst 4 Cf i Sflla eilll lr l4 nlattnoa4 n tiv op ORRra m fabrlakamatk Vlrtn aa lr llMrMWUifc tlw taHaMa art ialaatorlaa drooge tochtige Schubbendanwworm en net met deze kwaal gepaard gaande soo ondrageIgk lastige Jeutien der huid alsook elke andere huidxiekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door 0r Hebra ê rieektemUtë OnêchadtHik O brtiik Uitwendig I rga zes gulden Nod Ct tegen toorniÜbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending tolgt trg tan rt en inkomende rechten VerkrgglHMrbg de at Marien th ogerie J i Duilaph land