Goudsche Courant, donderdag 16 april 1896

Donderdag 16 April J896 m 6943 35ste Jaargang BOOltüEN MANCHETTEN T Jj Ruchen Ploolaelg i KANTENKRAUEN Idea Wofftn itfarnlAjr y turen eni WisbruD Liffmana MAHKT 130 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70C Afïonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden gfeplaatst vau 1 5 r els k 50 Centen iedere r el meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd pjflkJRU S O ok te Leiden hebben zich vele roitiiaireo van ondergeschikten r og aangameld om by j inrtrtïgrer lo 0 t te worden in dianat gestold Usini 8 4 ton n blgkens den staat der ryksmiddelso in Maart van dit jaar meer in de schatkist fievloeid dan in dezelfde manud verleden jaar Uy een ontvangst van f28 972 000 is zg nu oor het eerste kwartaal neds f 3 l 2H 500 bg bet vorige jaar vooruit En de opbKngst in dut kwattital beloopt slechts i 1 G8 0 O dan nog niet eens eeu millioen guldon minder dsn van de raming voor het geheel jaar Als het róö voortgaat bel oft 189G eeu tiiiaucipel goed jaar e sollen sgn althans voor de schatkist wat niet geheel betzelfde is ats foor de belastingbetalars I Door i y en baron v Lynden van Sandenburg is bg testemenlaire beschikking vermaakt aan de weeitiortohtiiig Keerboscb c onder bezwaar van vruchtgebruik een kapitaal van oen half mülioen gulden d vn 4 g k ga iioofdprtj lenbieehel J i ia door deu rk geluk de hand dU Uitnoculigfing tot deelneming in de Kansen vftu loor H tien Staat Hsrnbur gowatrltorgde Kfoote Gvldlotenj waartn zeker lü Millloen 740 990 Mark gewouueii no6t ii wortliia Do prjJMn run Ana rtiei voordeel bieileiidu ieldloter die rolgeni bert plan aliiclili 112 000 Idt li bijvnt E u du volgeDde Ue hoogste pryi U erontueel 600 000 Mark 6000 M SOOü M 2000 M 1000 M 400 M 43 prtjzen n 800 M lU prijz a200 ISO M t327pruzaua 166 M gill pr al84 104 lOOM i6 prijzen a 100 pnjzbn A 206 prijzen a 762 prijzen k Hnmie van 800 000 M 1 prijs prija prijzen l prjj lpr Ipryi Ipriji 8 prijzen Ipriji ü 200 000 M a lOO OOO M k 76 00 IM h 70 00U M 1348 prijzen a 6 000 M 60 000 M 66 000 M a 60 000 M a 40 000M 249prijz il 7 46 21M 3 prijtou a 20 000 M tolaal 66 940 prijzen ttprUmii 10 000 Itl ea worden deze ui eenige maanden in 7 klazaen uitgeloot De Hoofdpr e to de Ie klnise Iteilranül Mark 60 000 Itjlgt in de ie lel tol 66 1100 M in d 8o lot 60 000 M in de 4e tol 66 000 M in dn 6e lol 70 000 M in de te lot 7 000 M in de 7e lol 200 000 M en met de preniio van 100 000 M event tot 600 003 Mark Voor de eoritö pr etrekklng die officieel ie vastgoeteld kost e n gulieel origineel lot sleejits Ould 3 60 en balf origineel lot slenlitt liuld 1 75 een kwart origineel lot alrclila linld O 80 ledrre deelnemer in de lotery ontvunftt ongevraagd onmiddellijk nn de plaalB golind bebjiende trekking de ollleierle Irckkingal it Trekkingaplan voorzien van bot Wapen van den Staat die de prga van de loten en de verdeeling vbb dr prezen over de 7 kienen aangeeft vereend ik op aanvragü gratie De uitlietaling en verzending van de prgzeu geaebiedt door mij direot en prompt aan de wianera uii onder Je itrengslo gulieimhouding ta ledere bestelling kan men eenvoudig jf f per postwiiiel opgeven Men wende ziflb dus met de aanvraag uni toaxeudiiig van loten vour de spoedig plaats bebUende trokking zoo spoedig mogel k of uiterlijk tot met vertrouwen lot Sainucl llcriisciicr senr Bankier tn Wiwolkauloor in HAMBUHU Duilscliland Stollwerck sche Borstbonbons gebbiioeerd on Toomchrift ran deu ton DniTersIteitS Prof Oehm Eofiiid Dr Harigia Hami hebben sedert 60 Jaren tb venuchtend middol tegen hoeelen beeeoUieid en aandoening der ademlngsorgmnen uitsteekende diensten bewezen By apoedige afwieseling Tan warme D koude lucht is t byzonder aanbeveleuiwardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes I 26 cent Alom vsrkrijgliur Een ware Schal voor de ongelukkige alHchtoffere der Zeltberlekking Onanie en gelieinia uiUpattiugen ia het beroemde werk Z Dr Hollandsche uitgaTO ii et 27 alb Prigs 2 gulden Ieder die aan de rerachrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijka duizend van een zekeren dood Te verkrygeu by het Verlaga Miigaziu te Leipzig Neutnarkt 34 franco tegen inzending van het bediiu ook in poztzegelt en in eiken boekhandel in Uolland CoiDte fin Bois De ooairjui riH soia vaa aüaié Amuirm wordt lalcvavd la vaneaalJ rïï ï f e i a vaa a Uier Inhood vooraiao vaa ket aeieet van Br P yxx HAÏnL BOOS Proeaaaoh a r l so tlllalalleal vsetiUikaar H i P U J V WANKU J MELKEKT Ooathavaa rma Wed P ouda jfruk van A Brinxha v It iSaeN FriDtemps T B PAR Zenden gratisufranco lo gimerale geilluitreerda oatalogui In de liollaiidBolie on llranzohe talen bevattende Ju niBuwate model voor het Zomepaeiïoen loge gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JUJZOT C y PARIS De lullen der nieuwlto modeatoCan In voorraad bgtoPrlnlempa wordeneveneenl kosteloos toegezonden doch men gelieve Juidolijk de verlangd loorton op te geven vil ongeveer de prijr n te bepalen Versendliigaii naar all LandaBderlVerald De caUlogUB bevat da Voorwaarden dor verzendingen voor Franeo Vraeht en Rech DrmWmKELACB C pr apond ntl In ll talen klIMNKLlJKK SrooMVi uvi Rii n lllSllsl Hl SS IIIBU i Agentuur h de Firma Wod ROSIIAM te Gouda p li W PUIKE OUDE JA SCFHKDAMMKH m GEHEVEE Merkt NIOHTCA F VerkrüglMiar bg i PEETER8 Iz Als bewijs van eehltiuill i i ticbet en kurk steeds voorziun va den naam der Finns P HOPPE Geen Grijs Haar meer UE NIEUWE LONDON doet da gryze haren binnen enkele dagen verdwyoen maakt het baar glanzend en zacht belet het uitvallan an neemt de pelletjee van het h oold Eischt op den hali van den Bacon i nirost Verkrijgbaar in flacons van 1 30 t 0 8a bii C 7 flabr da Papiermolen te 6our a Zsor ITette Gesteendrukte mEAASTJSS worden GELEVERD door k mi mk en 2n BI£mLL£J a S00DE 2EÜ3STSAATSS halen verkrljgbaiif hrt erhte uit de Mtrgerllehm Ur tuhau PlUrn importeur V FISSLTHALKB AMSTERDAM Verscli van t vat 12 Ct per Qlas Qebotteld per 6 2 ilessehen 75 Cent Sto omclTo o otd iean st iESTA FETTE y Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT de morgeni ongeveer ten zeven en des namiddags ongeveer len vter uur Met dezen guederondiensl bestaat ook eene zeer goetll oupe relaijelefienheldx voor Paênat ler naar UÏUECHT en tusschcugelegeu plaatsen ISariloor tXieuwe l eerstal lie JKgenl II J M i KBi i i AMERSFOORT A MERSPOORTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en BcschuUrabriek stoom Autnmatlnefie WulaeH Meelfabriek Fijn gebUil 1 Melk Tarnrebrood wordt van lo lijnste soorten tarwe gem alleen jemaakt mot zuivere ouafgiTwonido melk vermengd hl ft hier door minstens vier dagen 1 vloer versob on beerlijk van smaak m is Terkrijgbsur in pan geknipt panhard geknipt plaat Engelscb Dnltsch en gallenvorm j Inks van 6 Ot 9 Ot 12 Ot In vloerTörm ook van 18 ot 24 ot Extra fijn geknipten vorm in smics v n 7 ot 10 ot 14 ct en met I toevoeging lan prima naluurboli r als MelkkadetjeB Van 2 Ct l Ct QeWOOn Krentenbrood wordt nis Fgn gebuiljl M dk ïurwebrood ment met 1 toovdeging ven prima krenten en jindoro priffia zuidvruebten gefabriceerd blijft bier door velu Innen vorscb en beerlijk van s niali ui is verkrijgbaar in bUSVOrm en f EOgelROhen vorm in amke van 1 et 1 ct 10 el 84 ct 33 cl en ali I KróntenboUetjeB van 2 ct 1 ct M nltiebrOOd bruinliroodj wordt van speeiaal ar voor geicbikte beate tarwesoorton I gefabi ieetT i smaakt bier door ove be rlijk on is gezond en verkrijgbaar in roU I den I vorm 80 Dg 6 ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 6 ct 95 Dg 7 ot 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ot deze gewichten beI halve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zUn uitsluitend verkrijgbaar blj onze dépdtbouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINQ Eenige dèpöthonder ts Gouda J L LEEFLANO Door gfbecl N odfriand dépöthouders gevraagd legrn flinke provisie ei franco vraohte a der ollu en ledige killen Het groote aantal zenuwkwalen genteiwijii vllshofpn en beniit ay de ondervinding vnu bri li fd c nmM l per d wordan Iftsrle oMMlddallUki mtM hel cnHw t l H 4 c d l l Met d ichitterende reinltr g eau breven warkje h M hel cnHwxat Ni d B d id Mei deae geneeiwUn wuSm wwkZ inlUten verkr Ken en t aakte looveel opganf dat van m dMTte ÏNVSai J OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE s voerkssilai sn asnstlHB kn i i ih u Uit lo lJi biv t al t altsan veer kal aiMie piibll k rst nb rt v rH rl a omtrsnt h t wis n d r Utawsr thsrspl Ta delaaraSe l ii jTri ï 5 r ilw rklnr ot vindt m a dmliïataiiSaïïSSü vsrbaadilloisa alt di en dlaaha aiaaasi dia aaa dsis neeswUis swUdöln i tijd homt d eer loe dat ij door h t gebruik mak n vm d n Mj voudiïiten wef nuMlUkïïS dehu d eeoe hy iolcgHche ontdekkin sed u heeft die n houderde proefneaJimrffilL mï de pelieele wereld vrrbreld i en terwlH ij lu weteMolnppelIJke kringen d hcHint Munüuitarc V teyen eone ei lii d blUkt te tlju voor do Mn Jenowkwilen IHdend KwiSKK SS I uimevoniiea dour den geweteD Offloiei tm Qeiondhelt Dr Bomu WtlHUMuil opgedekn In eene fiO Juige praktijk wmm IiI v SsMsHaai Dr Msraii kastal l 1L S s 3 rc Fëe 7iSi s k srs n S i K JJi V m 5 IS i ï f f l l er 0 aaaiavsl is U rsrr s tsrs lis vaa Isa TeSS IsHsbflRi vesf lseaw Dr lasfessa srrsRl arM Csnsali Csatral OviIIbs Bt Ss laste la Fraakrt k sa VBla aadsréa aan allBD wier aauwaaaéal asaar mtm m w aMsc e aa la raaa a c IpstvBI aisiailt BKUaa il l jliail 1 tskBHBss ana in aM ua iM4a de middslsn ala oatliandiaclfla sadsr naseakandlfa bahandsirac tawesst sgn maar door da bekondé middslsn ala OBtSóndïaMfla B koadwatarkanr wrijvon sleoiriBssraa stoomlooi ofsoebadsn gssn geaealaa af iaaialaa kmesi3 É KÏ J r ï vraae aavealn voir karaainSTaa autaaS J li JSSBiff iVIS aanW vsels vsressviei I kelVaalOHM Bl s at Maa bell kbsrisBSo os saaksr werdaa vsor s saasa drakksBSfl slis aalsr kat vaarlaeM salilsB la la earn ksl vsilss va trisks sB M sa kst slaisa vsa Kalilaa sa vastsa aaa kt Saa Ua l vaa siMvlUdara ala ook aan os a asIBIss WssSs aaa klssliaebt sa kiwtMaaiMZ ook aaa leaoads isira aas JOSBS iBrsaaaa 4IB vsal alsl ksl kaall BrkBa an lasstalUks rsutia irSuaa voorkomaa wordt dtlacsnj ainisradea sich bst boTsn vsnaelda wirkje aan ta aakaSSSTkatsnS op aaoTtsjia ksstaleoi en rrsaaa varteadsQ wordt door j AMStaadaaa door CLEBjUr A V neillsewek 41 B B rd m W B VH ffiaMTKN HOLFr Apothaksr Korte HeeIbtaM L Op a JoaaaU i annlach medlclnale t nlifci t mnii da Dr Weiaa wUas daar i ïalisaka Jarll a n rea e lallla bakraoad I er gfaaaa Brfott M baasra J i evU H WoUeBl irrttrtttn ktt AhIêu m rarBBMTfAtoMti V ic iBaBS is a at i IkaiaafkMter enien mtls iickmrf u H SloUmi mr mi ma wt eatr le etai t ika H B 0 a ii ihsai acaar Htttt OMaataisUai tméMntt M SS IVaiaUsbiBB mt g BB H l Inm më friMé m imÊ l Patent H Stollen BINNENLAND GOUDA 15 April 18 Adat leedwezen TeroemeD wg het orerlyden ffta deo heer S Puathumas hoofd der 2e koiteloaze Kbool alhier De gemeente Torlieet ia hem eeu yrerig ambtenaar die hart roor lyo school eo de jeutfd had Zya heeugaao op betrekkelijk jeagdigeD leeftgd is roor t n talryke rrieodfta en groot gemie doch een onberttelbaar rerlies f oor igo getio Maaodag jl bad te WaddiDgiTeeo reoeuit roering plaata van de Chr zaDgrereenigiog De Lofitem c De Terscbitteode nommen Tao het programma werden zeer lerdieaiteiyk g fODgea Di rrobtbaak te ll4 tterdani biffaaodelde gisterep de volgende uak Tb de K 22 jear touwilager en R D 24 jaar boterioaker beiden te Oudewater Zy zouden op 6 Januari op den Uaeldljk teUoenkoop te zamen en in Tarcenigiog J H Sreraara hebben miibandeld door bein moedwillig gewelddadig aan te grypen en te ilaan Bflde beklaagden ontkenden pertïoeot het ten laete gelegde De miihaadelde verklaarde in den vond ran gemelden dag omstreeks uur de herberg van Koniogi te Oodewaler te hebben bezocht waar beide beklaagden joiet aanwezig waren Beiden verlieten hg zgo kornet de herberg en na een glas bier te b bben gedronken vertrok ËTenars eveoeeni Ijy begaf zich lange den Uieldgk inar Kgn wooing ta Hoeokoop Plotuling werd by op dien dgk door twee periooeu aangevallen waarvun bg een by de daarop oniitaoe worateling ia deo wgs iugwr der linkerhand beet Deo volgenden morgen bUek dat de 2e beklkugde de gebeten per onu was tei wgt bet onderzoek der polit e auo t l cht bracht dat belde beklaagden avonds na 9 uur op den dyk zgn geweest hoewel zy dit ten iterkate ontkenden Ëiscb re p 1 maand en 8 dagen gevangenisstraf Ët rsten Paaschavood om half zeven werd in de afdeeiiog van deu Protestantenbond ttf Oadewater de godsdienitoereaing geleid door Dr h A Van der Meulcn predikant bg de Ned llerv Gemeente te Haastrecht tevens godxlieDiitonderwijzer te Oadewater Dsar hg bioueukort naar l ergen oir Zoom vertrekt nam hg in gevoelvolle woorden tpgelgkertyd affcheid van de vergnderden n sprak zyne aanDerae FEUILLETON iwmiM Milt Op het ksstecll Wssrom woont by flurP Rarensbird rekte i jn hsls nog eeni so j rrr nio geijjk uit om een glimp rau bet gulaat vsa dtn vreemdeling over ds bnldedekeoi te tien te krygsQ hij wetisohte zich te overtuigon of de nan wel recht bij ainneu iras Het was vergeefsohe moeite hy zsg niets dau d punt van zgn neni het aotieen vrel is waar een fijoe mooie neua te zijti maar dese wetenschsp baatte bem TeiDifi Hjj woont op het kasteel mijtheer O H ËD is dat met goedvinden van lor l Baao Het gewooat k strakke gelaat vso den beer Ricbard Rarensbird teekende nu de uiterste verbaeing Wel manheer is het mbgel k Uit gq oist weet dat Herbert Dane de Ifgeuvroordige pair is Lord Pil09 over wien wg zoo eren apraVeu dezelfde persoon 4 heden aaar o is komen vragen ii niemand ibders dan Herbert Dane Hij is den ouden lord cfpgevolgd De heer Home rees op iqn elleboog overeil d en sag Barensbird vsn onderzijn purperen soberai aD Wear is daa iu a hemelt naam de oudste zoonHv Gsoffry degene die ik io Parijs ontmoette l blereoF Waar wIh hij dat Herbert Dane erfgeaaaai is geworden f liogen nog eens bartetyk toe Na het einde werd Z Ëw door de aanwezigen Psnlm 134 vers A staande toegeiongen De heer Dr J C Pool O I predikaat met vfrlof te Leiden Jieeft da toezegging vsn beroep paar de gemeente Haastrecht anngenomen Dg de op Vrgdag jt te Ötolwykeraluis geboaden verhoring van dv landoryen der opgebeveu verveniog van de Krimpeuerwaard witsde opbreugst f 3138 in 18 J5 bedroeg die 3824 Door de arroadissemeots rrchtbank te Utrecht il ter vervulling vaa de vacature van kantonrecbter te Amersfoort opgemaakt da navolgende alphabetttche Igsk van aanbeveling rar P J F Van Voorst Vader rechter in dd arroudis semenfsrechtbank te Middelburg mr J K Van Weel kaotoorechter te Hcboooboven en mr U Wosseling kantonrechter te Boorn ikioppeo bg de Ned Herr Ktrfc te Oppenhuizen c B ds F F J van d Plaisohe te Ooudersk Volgens eene telegrafiicbe mededeeliog van de correapondfut au bet Hand c te Batuvis loopen er geruchten dat Toekoe Oemar von zins zoD zgn zich opnieuw te onderirerpen Hij stierf omitreuks terzelfder ty l aU xyn brooder ftntwoorddo Uavensbird Voor dat bet lichaam vsn Di jn meoeler wer opgevisoht w rd het tioflfalijk ovenoliot vau den bear Dane te huis gebracht om bier iu het ramiliograf bijgaset te warden Waar eu wssrana ia bg geatorvenP vroeg de heer Home die geheel oo al verbazing was H j stierf aan p stkoortien mjjnlieer Ik durf niet met tokerbeid zuggeii waar hij geitorven ii want ik bob don oaam van de plaats vergeten maar ik herinner mij dat het in den omtrek van Rome wai eu ik weel dat zijn lijk te Civtta Voeobia werd iugescheept Mylady ii kort na bem gestorven en do oude lord overleefde baar geen twee maanden Dat woet i dat woot ik altei riep de vreemdeling met koortsachtig ongeduld uit ft heb deaankoadigiaK van haar dood ïn de couralVi gezien ook las ik daarin dat de tiitawe pair Qeoffry ben als lord Dsne opvolgde Maar de naam van Herbert tond er niet in Zijn naam is Herbert Geoffry mijnheer verbeterde Raveosbird Zoodrs bg erfgeaoam wai werd bij niet langer Herbert maar GeofTry genoemd Dit ii een lievelingsaaan vau de lords Dane De heer Home ging Vmler ligf u eu bedekte zijn gelaat RaveuBbtra wachtte in stilte on uiterst verwonderd af at er volgbn sou Dïze tgding heeft mij zeer getroffen kastelein Ik hiÉfi geboopl nijne vroegefe kennismaking net dien Heoffry Dane Ie hernieuwen ik dacht itollig dat hy de tegenwninlige pair was Toen men my beden het bezoek rsn lord Dane aankondigde dacht ik dat bg het wai mut ik vilde bem niet aas mjJD bed oatvangui Ik kaa mB haut niet voor Het N V d D ontving het volgende tel ram Overato vao ileuti wordt naar Atjeh gezonden By buitengewoon Politieblad verzoekt de oooimisiatis vau politie der 4de afdetiling te sGravenhage de opsporing eu aanhooding van Cf J II Uatst mpnde Jan Steeustraat No 131 te s Uravenhage ongeveer 23 janr die verdacht wordt zich den d A rit 1 aan verdoistering van geld te hebbeu schaldig gemankt Men meldt oU Den Htuig De scbulterplichtige die gi tereo v r achtdagflu op eene oefening der scbuttery te paardversehetu en mat klompen en zich voorte gedurende den gebeelen oefentgd zonderling gedroeg was gisttT voor den Rcbuttersraad gedaagd naar aanleiding van dit gedrag Daar van soctat ti chd zgde wat bekend gemaakt dat deze schutter sich ten 1 ure wederom te paard naar l t lokaal an den rchultersraad aau deQroote Mnrkt z tu begeven bevonden zit h opdal uur houdorden in de Koninginnestraat na bg een vereenigiugatokaal van waar hg zou vertrekken jg Even 1 ure bosteeg de man werkw een ongazadeld paard Ditmaal was by niet in jinitorm gekleed docb in een zwart faotatsio pak hij dro eea zwarten cylindorboed van een onmogelgken vorm witte bandschosnso een ryzweep ea bad wederom wit geiohuurdn klompen aan Bg wg e van versiering drovg hy een aantal blikken voorwerpen aan roode strikken op de borst Onder gfjoieh en uitroepen als lefo de generaalt begeleidde eeu dicbts volksmeoigte den ruiter naar de Groote merkt waar eeu dtilscbemout politie onder bevel van een inspectenr aanwezig was uittluitttod om tn belotteu dat anderen dau de gedagvaarde bet geboow binnentraden Gisteren kwam de moDit r Matador op weg van Amsterdam naar het Nieuwediep by 9 sluis in het Noord Holl ind ch Kanaal te Purmereod Uasr echt jf was de roli ten eindt want het oorloge vaar buig was U groot en ta breed voor du stuis Gelukkig dat bet in vredettyd gebeurde Door de politie ta leiden proces verbaal opg maakt tégen eene i4 jarige dieaitbodt die ten nadeele barer meestares eens b veelhi id Igfgoederen en sioraden suceieievelyk ontvreemd had Durbg ging xg met slim overleg te werk stollen dat Herbert Dnno en lord D no een en dezelfde perioon itjn i Hel ia toch 7 00 nijntieer en hjj is het sedert tien jaar Il hij bemind Ja zetr Hij hoeft we ia waardoor zjiie lange afwatigheid fo meiitichi n mei in ds tHlegeubsid goilold zich aan hem te hechten voer Itavensbird voort naar aedort hg van sgna reii teruggekeerd ia beeft by sich hemiud wstaa te mskeoi en hg heeft ten opzichte van het teiUmant van lord Dane edrlnoadig gehandeld Ia gevolge deuelfi beicbikkingpu sraren er vrraoheidene gescbunken en legaten vormaaki maar mylord itierf voor dat hg bet onderleekond had en het stuk bezat dui bosgeusand geene waarde De nieuwe pair kwan nieUcmin alle bescbikkingenivan het testament letterlek na aliof blJ er wette jl toe genoottzaakt wfs geweest Dat was wel gehandeld Aan Indy Adelaide was een legaat van vgftisn daizend pond vermaakt eene aanzienlgke som naar ig werd betaald soo ali al bet overige Waarom trouwde hg oist met baSr vroeg de k anke eeeigtini tekerp ali bad hg lijoe vorige vraag betrefl nds bettelfde onderwerp vergeten Hij wai na de erfenis toch rfjk en aaniirnigk genoeg Zg was van gedschte veranderd mgnbMr zoo all ik tl rectii gezegd heb en wilde niet meor van hem welen H t was aea plotselinge omkeer erne onverklaarbare grii M ns vrouw was deitg ls kamenier bQ I y Adelaide en xg weet dal do freulebem bedankt heeft en vertelde hel aan mij maarwg hebben bat altgd voor ons gehouden Hal waiover bet algamew nUt bekend dat er ooltietetos en gaf tg aan hare moader voor dai ty di goadqreo gekregen bad omdat hare meastarM U behooreude aao da etrsfie vroaw tod fa kr Lman niet langer ia huis wilde hebbtii t r ttt mgnbaer van dte icbenkiag niet welen mocht Iftït grootste gedeatta t b het oDlrraemda werd in bailog gaiioaito Naar wg van het Beatonr vernamen ail bet feest au de Vereeniging vChnstelijk Natio naai eDdfngafeest D V worden gsboudan op het landgoed Waterland f onder da gf meenta Velzen op Woannlog deo 1 Jali ju Bg het medegedeelde telegram dat overite van Heutsz naar Atjeh ts geaondea leehail bst iN V D c bet volgende aan De toit kolonel J B van Heutez ii een welbekende ftgnur die ook onder de Atjaben een reputatie beeft verworven van beleid ea kennis In de Atjeh poHtiek beeft igu nuB een bepaalde betoekenis vooral sedert de ver scbyoing vao eeo uitvoerige studie ia het Id disch Militair Tydsebrift over de politieke gesobiodeoii van Atjeb waario door eeo veqpk Igkiog vau de verschillende stelasls wordt oangatoood hoe verderfelijk juist die vooridureade verandering ie geweest Zyn eigen systeem samenbangeoda mat Alt der seheepvMt regeling Soberer wordt populair omsobrevei door zitten op degeldkist door met een streoge blokkade aaa de kust inkomende rechten U hrffen Van Heutaz m laogeo tyd als kapitein chef van deu staf te Atjeb onder generaal Vao Teyn BJ de verkenning vao Kota Toewaakoe in 1800 werd by iwaar gewond ea toen vopr zgu kranig gedrag begiftigd met de eere sabel Daarbg i t hy ridder vsn de Militaire Wülemi orde ily ti uit de school vau generaal viu Teyn en houdt van krachtige maati gelan Velsn hebben in overste Vao Heutsz altyd eeo toekomstig goQverneor van Atjeh geiitn Of deze hoofdofficier thans met een bepaalde opdracht naar Atjeh gaat blykt uit het telegram nog niet Wellicht gaat hg ali coamaudanl van een der ui uwe bataljoos Luit kol Van ilenisx is thans 45 jaar Hii werd 2e luitenant 13 Aug 72 lite luit 8 Febr 73 kapitein 10 Jan 1880 ninjoor 7 Oot 91 en werd bevorderd tot zyn t eowoordigen rang op 20 Juli 1894 Nadat by eenigen tgd militair commandant was geweest vaa Sumatra s Oostkost giag by met verlof oo ie nog niet lang iu Indifi Mjhea hen bestond Miiiebien beeft hel werkeiyk weiaig Ie beduiden gsbad Noen ngnheer sy wareo t r oau elkander gobrolit toen by nog dn on aanzienlgke Herbert Dane wai hernam Rivenibird op vaelbeteskeasDden tooe Iiy en I SrIy Adelaide dflchtea toen mol dat by ooit Heer van Dauesbeld sou wordea Ka gg segt dsl by nlel getrouwd is nietwaar F Nfeo nog aiel er er is nog geouerfgeaiaffl All hij atierf tou de littil ututervaa Mea denkt dat hij nn by sich bier voor goed gevestigd beeft isiohlen lat trouwen IV heer Hone antwoordde oirt meor Hij keerde ago gelaat naar den muur on selte weder era boogsD rug op i eu er bleef niets neer van bem te ifen dan zyne zilvergigze harea en hel purperen sebrrm Hel a een roemd iooiMel Ie aaotrekkeiyker naarolate het droevig was en de son besoheen het met hsar rollen helderra glans li ipotte zü met de ellende Het bod er veel van of het kormia wai op Jea heuveltop Ie DsaMkeld want er woa daar 4en morgen na de acbipfareuk etn toevloed en eea g drang van nieuwaglerijien dat men er bijna lalet dorutheen kon komen J jken rn amen ouden en jon n van jaren oanifl oBlijken en goringea waren daar vergaderd de r en dat wy hy hot tnonecl aan het itraiid niet reeds vroeger meen bepasld stil stdiidra il omdat wij andere naken te vermelden hadden tr rd nreo