Goudsche Courant, donderdag 16 april 1896

Tax aloUa atond het bakaljoo lok op aan tiental paaaan afataods omringd doo het f peopel dat ook n g een dreigende bonding aannam tagaa de offieierao aeoer compagaie die aan commando oitToerda ia den looppas waarbg enkele personen oodef den voot geraaktva Dh oafening moeat Teal vrower da n gewoonlyk eindigen Ook heden waren weder eeoiga sahutters in oaiform gekleed docb op klonipeu naar het Voorboat de Terxamatplaata roor de oefening gegaan ilaagk het eiland te haroTarao wat toch aikegk zyn opdracht i moet wel kUin zgn volgens den Ëngelscben couiul als hg oog niet io akaak blgkk te sgo de orde en roat tebaod haven io de oabgheïd der hoofdstad FANTAISIE HOEDEN L va OS Al Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amslerdam Dooa ftSchuttev aerc zgo da Tolgaoda adreaseo Terzouden Io Aan den Minister van Biooenlandicbe Zaken mat ersoek maatregelen te willen nemen dat de Terordening der geraienke D lft op het beffen van beven en dourvaart gald in dien sin gewgzigd wordt dat de echippere zich voor beide beflSngeo kunnen abonneeren voor 50 heffingen per jaar 2o Aan G d SUteu van Zuid HollanJ a waarby aodermasl wordt aangedrongenop het plaateen van lichte op de broggenvan den Leidscbeo Ryu b dat bet verbod n worde dat langs betvaarwater van Delft tot de Hoornbrugaan deokant Tan den straatwe de schepen mogenworden getrokken In den Zondag te Parya gahoudeo eersten wadstrgd van bet seizoen op da Soinebaan 500 m met nieuw c meuten oppervlak over 2000 m om den prgs van do Artistic OycleClab heeft Jaap ISden wereldkampioeo der amatears gedebnteerd als profes ioualwialrenner Zaterdag reed hy praciHiga rondjes en men was vol spanning Ter cbillende extra treinen Hepen er tusscben het station St Lazara eu Clichy LeTalloia waar de baan gelegen is Bet verloop der afdeeiingen waa Ie afd 1 Jaap £ den 8 mlo 23Vi aec 2 Domain 2e afd 1 Jacqnelia 3 min SU t aec 2 Da mond e afd 1 Piette 3 min 22Vi aec 2 Verbeyeu In de beslisiing won Jacquelin tweede ai Piette derde Jasp Ëdeo De deken der geneesbeeren Een ta H rrewonend geneesheer dr De Boasy heeft deu4eu April onder tatryke bawyzeu van betaugstelling zyu 104en geboortedag gevierd Toenhem TÏer jaar geleden éoot zyn ambt eoootente H vre aen bHoket werd aangeboden verklaarde da eerbiedwaardige dokter dat zyn vader 108 jaar bad geleefd en dat fay er op rekende aren oud te zollen worden Dr Buasj aobgntwoord ke honden en zelfs voornemens ta zyn den leeftyd van tjJBr vader te overtreflen Indeo laatsken kyd werd de grysaard door eenabsés genoodzaakt Teracbeldene dagen zynkamer te houden Dit was hem sedert 90jaarniet gebeurd OmtrenkHét vermelde ongelnk by Statanzyl verneemt de N Q C bet volgende Schipper Kroeze van Oude Pakela waa verbonden ain de papierfabriek vau deu heer Mulder aldair Zaterdl was hg op de terugreis Tan Engeland en bad in Delfzyl steepkolen inge ladoD Onderwt g stoomde bem de sleepboot van Delfcyl Tojrhy die aan Kroeze Troeg of ay diena tjalk mee zou nemen waarop ontkennend werd geantwoord De kapitein der boot raadde hem toen dan toch in elk geval te ankeren Ook daarin had Kroeze geen ziu Geen kwartier later ontwaarde men op de sleepboot dat de tjalk in zinkendeu toeeland verkeerde Men stoomde tarag docb kwam te laat om éé der opearendeu te radden Van de 8 kindören was hat oudste 12 het jongste één jaar Arbeidsinspectie Er is een nieaw Kon heeluit veracheneu van 2 April Stbl c no 03 OTer werkkring en bevoegdheid van deintpeckenra van den artwtd en verdere ambtenaren bedoeld by art 12 der arbeidswet IHrccle Söoorwegverblndlngen met GOUDA Wlnterdleost 1895 1896 AiH evaBgei 1 October TUd van Grefinwlcli SOODl SOTTIEDAII I M t 44 1I IS ll ii 1 4 U H 11 11 DT Tl IS 11 40 I ll 10 10 10 tO lO M 10 41 10 40 1 94 Mi 1 7 7 47 11 80 9 48 9 1 9 88 1 44 7 4t i 07 i ll OOBl DIN BIL kt fiouili 7 iu t i I M 0 17 10 10 10 10 ll n 11 18 1 17 i ll 1 47 4 41 1 17 7 14 7 49 Ml 1 14 1 14 II Ï T M 7 411 47 11 01 11 40 4 17 i lO OW l le 7 ll O ll U U 11 41 I OI i ll 10 11 Voorl 1 07 0I 11 07 1 01 1 10 0 00 t 10 07 Hik I ll V U0 t7 10 07 10 4i U U 11 41 1 011 17 4 01 4 17 i li i7 7 44 l tl 0 O M Om 11 40 D ooa AO nr aoia 4 aUM Aaaayaia Fro a Mh 4 f 1 BO mtitaMMS vwkHlchur M i P H J V WANK J UIXKS T Ootib Taa Ol Di VTIIORT Ulilldi t li 1 87 7 11 I OI 8 11 O Oi 10 19 10 87 11 41 I IO 1 17 4 10 4 47 1 17 il I li H l Oud 8 80 0 14 11 14 1 17 WMnlin 80 7 081 11 ll li 1 41 UlTMhl All t l li 41 f 1 8710 8111 41 1 10 8 01 t NkiT AmUrdtt o o U l k k HOTIIBtM Qoud n 8 11 10 01 10 17 lilO A l rd m tt 1 14 9 li 11 01 1 Ui Itopl l Msoldorp l UMlik dui ta BhUmliï lttintt Utk itf Stftten Omwnal Ie Kauib ZiUbg wkd DioMlig 14 April Da £ nta Kmnwr bahaadelda bat Toor talQarritaaa om roor da Proriociala Suteo an da Oamaantaradaa bet doao vaa daa eed facaU tatiaf te lUllao Da haar Oarritaaa aam pli ta op da btok Toor da mioiaiarUfal Da bMr Vao Zioaidq BargnanD diabataarit hak woord vroag soa niet prineipieal da aedt qaacitia beiprakeo mur rerklaarda dat mco lyDeri jdfl priDcipiael aao tien ead blyft becbtaa au maakte bazwasr t eo dit ontwerp waardoor aan plattaTarTaRgeud burgmeetter die geen aed aflegde kao gauoodiaAkt wordeo altbolpoffieier wel aeo aed af te leggen Da beer Vao Lyodeti chtte ook bet ioitiatief fooratel om da proviociaje wét en de gemaaotawet waarop de grondwet niet laat io oraraeniteniuiag ta brengeo mat de groodwet niet gewenecbt Dit ontwerp prejodtcieerl de regeliag van den ambtseed en ii tegen de folkomen rryheid tuiteben eed en belofte Da beer Qerriiaeu acbtta da bajiwaren orardreTan Voor aan plaat verTanK od bargemaeetar Iraadt da ala raadilid afgelegde belofte in da plaati tan eed aTenali ibane indiao hg doop atiad wu Spreker weei op da oordaalan fan dit ontwarp waardoor ieder na r sgn gemoadaljjka orarinigiog den ead tal kunaau a6eggen Nadat de heeren lUbuaea IteagarK en Van Swiodaren het ontwarp haddan venfedigd en de haar BlWHD het had beatradpo werd het aangauomen met 24 tegen 17 itemmeo AangeDOmen werd rervnlgeni da regeling dar garecbtekoaten in atratzaken en de wyziging van bat TaeartaaagkaDdig itaatttoezicht By hek ontwerp betreffende de militaire ionndatijfa ichtte de beer Bcbimmelpanniuck de regeling xaer gewaniebt mur wiei op de moailykhaid eanar regeling ran eobitdelooutelImg en op bat nadeel eeaer rolledige icbade laoaitelIiDg De uiniatar van Binnenl Zaken meende dut dê regeling ie ia bet belang van de bitiykhaid ook in bat ataatebalaog Da baar Kiak ropg of door dit ontwerp niet wordt gepraajodiaeard de wetrrlgke regeling volgaoe ari 152 la alinea Da Kamer is begonnen met bet Peraoneal Da Londanaeha daiactivei hebban een ig xangettjaamakeryc ontdekt en wal ten hniKe van Anoia Dyar een knaraa c woaandi ta Reading Mro vond nl den 30o Maart in da Tbeeme een kindariykje waarop een papier govonden werd dat de naam der roaw ver aldd Sedert werden nog vyt lijkjet opgefioht fao aau vroow Dyar toarertrouwda kiodareo dia geworgd bleken alvoraoi in hek water ta tjjn geworpen Ata medepticbtiga ▼ an d Troodfrouw een rronw fan middaLbareD iMftgd ia Bekere Palmar en jong man gearreataard Beiden ontkennen £ en fait i dat aan vroow Uoyer in da laalete maanden niet minder dan 23 kinderen meaet eeaige maanden oud waren toevertroawd en men rreaat dat sg allen d aelfden wpg lyo opgegaan Hat onlwarp voor de nianwa model labelroor of eieran Tan de infanterie hetgeen earitdaagt in beproafing lal gegarao worden baitaat uit aen rechten kling fteichikt soowetom te bODwau ali om te ittooteu hebbende behoodeni andere afmetingen nigenoeg denTorm Tan dian van den aaltelbejonet zooa swaarTBD hat infanteriegawaar model 95 aal gn Tooriiaa Het Hreit beelaat uit een hoornen bandiat T D geribde en gebogene gedaante en wordt bedekt door een beugel au tambaa wilkaaan da banadatyda an een maaaieren konirormiga baodbaidiermer Tooriieu is op da buitenzyda daarTan ia in berlgaailver het rgkiwapen aangebracht terwgl bet uiteinde ran den angel op bet gererst door een leeuwaokop wordt bedekt Da leheda ia fan Ternikkald ataal en heeft Md ring niud 90 7 8 0 Msonlreehl 7 M 7 Ni uw rtwk V 7 t a tt ü l 7 4 01 tQtiwdni 7 7 11 10 ktwriluB 1 17 a H 1 10 Mi HUuwerhk 1 11 11 HMrdraob t i a t U e ula i M t io Taraelfder hoogte ia aan de biaoantgde ran do acheada aan reeblhoakig aitgaeaedaa alaof aangebracht dienende ter beveatiging Tan dan draagriam bg aldieo de officief ta paard moet etygan De aamenetaltiog dar eommiMÏe roor da eiodexamans der boogare borgersebolea in Zaïd Holland heaft de tolgeode wyzigingeD ondergaan Tot Tooriittar ia benoemd dr M Salverda de Grara lid in da jtaati ran dr £ H Groenman door familie aangelegeabeden verhinderd beootmiog aan te nemen tot leden zyn benoemd dr G J M Goolhaaa mr F M f OU Baumhaoereo D Stiglar de twee laat genoemden io de plaata Tan mr J A van Oilae en C J Tbeuniaee die hunne benoeming niet hadden aaogeooman Het Bloemaacorto Oflutriint dit Zondi te Bloeme daal gehoaden corio meldt da lOpr Haarl Crt nogdt roigende byionderhedan Vrywel algemeen vielen onder de mededingende club tn bet oog da kenrige iwaakvot Terfterde wielen an AI1 right uit Leiden de witgekleade laden van Swift nit Schiedam da goadgeTormde groep met iliogert van saobtgetiote roode en witte tulpen en hoeden met rood en wit lint der Haarlem scha club De Kettiaggangerif de geproikte en roodgerokte leden van £ do nit Amsterdam en de leden der Vereenigiog Het etalen roe uil Kotterdam die aebtareenrolgens op de armen den naam hunner ctnb droHgen Onder de enkele ryderejvieleu iu het uog een Tran raaliche boer Japanner negera roodhoideu Bciioorateenvegere Lobengrin Mepbiatopbelee en Faurt een bruidBmeieje mak pagea en tal van j andere uittuunteude door emaakvolle bloem eriieringeo kuoatig gemetamorfoseerde rywieleo eigenaardige koatumee en oori proukelykbeid van Tioding In den Y atoet waren ook uog opgenomen rjlwiblea oit da rerscbillende jieriodeo onder anderen éeu waarby meu zicb at loopende voortbewoog De zegewagen van dan Algemeenen Neder landschen Wielrydersbond vervaardigd naar teekeningan van den heer Jan Feith getrokken doorT vier paarden u geleid door vier atalknechta was vooral merkwaardig om zyue allegoriiche voorstellingen Voorop waa voorgesteld de rywieliadostrie links de commiaaie Toorjfde varbetering der wegen rechts eau groep toarieteo en raaera in bat midden de rechtsgeleerde aommisaia en achteraan twee mihtaire wielryders 0p de eerste verdieping waren gesjrmbuliaeerd de geschiedenis van bek rywiel voorgesteld door eau ond man mtft eeo boekfin da hand omringd door alle wielrydeode volkereu op de tweede verdieping zetelde de Ned rlandsche Maagd bare band rosteoda op eeij rywii l De koeatereode tooneBtral n die den stoet in den beginne begeleidden werden bolaas spoedig onderacbept door dichte wolken die haar inhoud nitstorlten otèr de ideetoemer en kosschouwera en vaten deterJ laat8teo naar huin terog joegen Het corso word evenwel geheet ten eiu e gabraaht o al verdwenen eakllan onderweg reeds bet grootate gedeelte kwam ia vry gelegt Ide opeenvolging omstreeks half zes cphet teestterrvia terog doornat doof den regen en rillend van kou 10 14 11 01 ll Ot ll li ll i4 i il 11 00 10 17 O M lO U 7 10 10 10 i t 8 08 0 17 7 111 41 10 17 l iO 4 48 1 10 8 11 t 0 04 f 10 1 11 10 4 47 0 I ll i a De scbotlery oefeningen in hak Malieveld te Grsvanbage werd gisterenmiddag voor eeo groot gedeelte verstoord door e ne skaeds meer opdringende volksmenigte wier bedoeling het vraa deo schntter die op klomf en ter oefening gekomen was eu onder bevel van een oud rofficier afsonderlyk exerceerde toe te jaicben en aan te moedigen Een peraoon b af sich lelfs in hek midden van het Malierold met eeu Hesch bier om deze den acfantter aau te bieden De politie iu te gering aantal aantal aanwezjg kon niets doen kegen de OTermacht Daamik blgki imi do TonUliag ran bat Byk in 6 inspeetiCn ie ala volgt De la omTak da proriocua Limbai as Noord Brabaut de 2e da prorioeia laod eo dat gedeelte dar provincie Zoid Bollaad dat gelrgen ia bacoïden dan recbtaroerer tob de Lek de Nieowe Maas het Sebenr en den Nieuwen Waterweg baoeTens da gemeente Rotterdam da da proTineia EJtraebt on dat gedeelte der provincie Zuid Holland dak gelegen is benoorden den rechkarooTer Tan da Lek de Nieowe Moaa bet Scheor eo dan Nienwen Waterweg met uitzondering van de gamaeate Rotterdam de 4e de proTtncia Noord Holland benevens het oiok kot eniga proviacie behoo reade watergebied dea Rgks de e da proviaciën Gelderland en Overijl de 6e de proriieiën Drente Friealaod eo Groningen Aangaande de samenwerking der ioipaetaora wordt het volgende gezegd Ter bevordering van een gelgkvormige toepassing der arbeidswet tredeo de inipeetenra met elkander in overleg Zg bunnen tok dak doet vergaderingen houden waarin nis voorzitter en secretaris optreden door deu Mioiaker aan te wgzen inspaeteors Tot hetzelfde doal komen de inapeoteors eens io de drie maanden of zooveel meer ala de Minister noodig oordeelt daartoe door den Minister opiteroepan aan dieos Departement hyeen tot bel houden eanar bespreking met deo Minister of met een of meer door hem aaogawesen ambtenaren De Vereeniging Door a heid tot Varbetering telt thans 35 afdeeiingen met 2760 leden Hoe het fiokbiei ontstaan is Waar die zonderlinge naam vandnan komt Het Muo heoer stadsregisker verhaalt biaromtrenl het volgende Hertog Cbriwtuffel en zyu broeder Albreobt II aateu aaoa in de ftnatzaal van hun hofkaateel dapper te drinken In hun geselschap bevond zich ook een Brunswyker Ridder Da vorsten boden bem ala ocblenddrank een flinken driokl eker vol goed echt Bruiobier uit de Hertogelijke HofhroQwery te Monchea aa i De Ridder nam daarvan aen ferme teng doch spoedig zette hg den beker neer en beleedigde de gaitheeren door te srggeu pat is maar bruine azgn Daarover war de beide Hertt en ten hoogste verbolgen Onmiddellgk ontboden zg den Hofbrouwme ster enl Hertog Ghristoflnl snaowde hem in alle opzichten ongenadig af Toen riep de Brouwmeaeker met luider stf mme Zoo n over een jaar wrarjDaftr Mancbeu komt breng dan een vat van nw bier mede ea ik aal een vat klaar maken dat over hek nwe zal aegevieren of ik bon de declitste meester der wereld De Bronswyker lachte er om en zetka 300 gulden er tegen Kiudelyk kwAm de da der bsslissing Het was de UU Mei Achter dan Hbr ogelgkeu bsrobt waren tribnnM opgeslagen prachtig Versie d met bonte tapgteuj denneboomen en kransen H erop naren de edele dames plaata om de setdzame weddenschap mede te aanspbouwen De metalen kranen vlogen in de bnili o der vaten en het edele nat stortte zich schuimend in de beker Ditmtal vertrok de Ridder zyn gezicht niet maar met minachting meende hy te kunnen beweren sDat is wel een goed glas bier echter slecbts vdfr nwe dametjes want kracht 2it er beelemoal oiek in Zoo meenk o dat Genadige Heer hernam de bronwmeester zich bewust van zyne overwinning En hy beval een brouwerskneebt twee Urinkbrekers te brengeo welke ieder kan Beierach konden bevatten Beide reosenglazeu werden uit ih gereed liggende vaten tot aan den rand toe gerold God zegage U met bet vacht uit de Manobner Hofbroowerji zeida da bronwmeester en OK andigde den Kidder den ToUen beker kml den Uwen op bet weltyn van Uwe Genade ledigen En wie na verloop van een half nur nog op éan been staande een draad in aana naald kan 1 S l ll 9 87 10 04 10 11 10 11 10 17 8 08 4 10 4 17 1 04 I ll S IO 4 00 i lO e O u B 1 U iO 11 10 7 11 7 11 I OI 1 11 I M t 4l 7 11 i l4 0 I OI i ll 7 10 1 10 0 10 8 17 17 0 84 8 41 47 r l ii 4 00 1 41 l 4i I ll 1 10 I OI I ll I IO 3 00 l li 10 08 10 00 4 40 OBODi 8 10 DIN a k ki ih l il7 l07 4il aOUI 1 4110 1111 1111 181 111 44 1 81 8 41 4 1S 8 17 1 08 7 58 9 88 Vw5 8 87 7 10 17 1 41 i X w8 M 10 81 1 88 t f ll ll 10 41 I 0 f IO Gmidl 88 7 111 111 1 18 lO U 10 84 11 08 11 481 17 1 14 ll 4 18 4 48 8 47 8 10 8 18 10 18 ItoM to Blauwïk KfiUww n Hoi Mor L dKli nlu m Htkndorp 1ITkBCHT60DD UtMckt 7 80 I 10 11 84 1I I0 I 10 8 614 41 7 H 8 00 9 07 lO H WMrdm 8 11 0 1111 11 4 11 II Ml 10 64 Oitdawitor 1 11 10 11 4 14 I d I ll 1 84 10 44 11 07 1 11 8 41 4 17 I IO 7 00 8 18 1 41 9 40 11 10 lKITl Dill aVDl l n 10 4I 1 11 4 10 OO 7 41 0 41 8 i 7 11 1 04 10 14 lUI ilO 1 10 7 f 1 40 11 10 itokM Jinft d w l laiiKha i gawoiiiMa Bu4a ktrnpiMhtin IvligdaD dt baktri tot op dea boduB toe Na giig mi d troiwelgkt twdiaadui fao bet kutwl uur bur lertrek om dntd o Buld te bmleo Iu dat rettrek bef god iMsh ean geit aii walker melk baar liake Usd driukan moeat Toao de troaw ait baar nrtrak km oataaapte bet gtitje ook daatait afi aproog iaatig oaar baitea jaiat op bet oogaoblik dat ooza beide beldea op éeo baea giogeo ataaa De broowmaes r bad dea draad raada laag ia de naald toea de Ridder agaa naald al roor dea derdeo keer hatl latao TallaD Plotaalisg fial da Braaawgkar omrer aa rolde over dea groad rergaefa pogiogeo aaoweadeada om waar op sga beeoea te komaa Ei edele Haer laebta de broawmeeatar wat wbealt V toab dat gg loo over deo loar rolt De Bidder ataoielde Die bok daar baelt lag amTargeatootea 0 aaao bar atta Bertog Cbrittoffel laebead om de orerwioaiag taa igo broawasaeater Oaaa eobter leida Dat bokj heeft U etaamia kaaad gedaaa ali mg uw biar Deo bok dia a omrergeworpeo heeft heb ik Walk aeo gejobel in t boikaataal Oreral reroam men de overwianiog raa dao bofbroowmaeater die eeo bok bad waika daa Brnnewijkar Kidder ia t tand bad gaworpeu De meeater werd rgk betoond de Broaawijker rerluor f 200 ea trok beecbaamd boiawaarta Kgk f zeida de maoscheo toan bg roorbyiawl dat ia dia Kidder dia door dao bok tan den Hofbroovmeeater geitootan fs Tot Haodenkeu aau jdie groute gebeortenia werd io t voorjaar laogea tyd ia da Hofbroowerji oitKluiteud bet aterka aoate bier gebronwen dat nog tot io de laatata eeuwao Bok geooamd wordt C UK GHAA BulteBlasdsch Overzicbt De Duitaehe keizerlgke familie is uit Venetië naar Weenen vertrokken Vooraf bad de keizer eau onderbond Oitt de Iialiaanscbe nziniatera van baitenlandsobe zaken eo marine an coeferaarde da kooing van Italië met enkele DoitaeliB gezanten Te Weenan zal tbans de ontmoeting der beide keizers plaats hebben vóórdat keizer Frans Jrfsepb naar Budapest vartrekk om de Hoogaarsche Millenniumfeesten by ia wonen De Romeioscbe berichtgever van de Koln Ztg c meldt dat de besprekingen tussoban keiier Wilhelm en koning Umberto geloopen hebban over de aanstaande vernicuwiug van het Drievoisdig Verbond Di Rodini moet tegenover de lialiaansche stastslieden zyn groote tevredenheid betuigd hebben over deresnltaten van bat keiitrlgk bezoek £ e Franscbe bladen beklagen Itulijf dat thans weer opnieuw aan Doitscbland gekluisterd wordt Het Journal c tegt d t Ita ië om zich oit lijn biuoanlandscbe eu biiitantandscbe moeilgkbeden te redden wel eeDs4okeea oorlog lou kunnen overgaan eo waanehuwt de Franaehe regeering daartegen De Figaro c waet zelfs meda te deeleo dat in Venetië besloten is bet Drievondig Verhond nit ta braidin ook tot een aanvallenden oorlog van aen der bondgeaooteo Hoe de uitapraak dar Stemboa in hei land der Hidalgo s was behoeft men niet meer te Tragen Aan de overwinning der cdtaierva tieren twytalde niemand omdat de regeering die aan t roer is in Spanje altgd zorg draagt dat zy een meerderheid krygt Zoo iets is óók mogeiyk in Servië en in Bulgarya maar van de grootere Staten neemt Spanje ken deze toch een eenige positie io In Italia b v iofli anoeert bet Kabinet ook wel krachtig bg de stembus maar men kïn nog niet bepnald zeggen dit hek da nitkomak geheel in zyn hand heeft Dit is wel het geval op het Iberischea Sebiereil d Da aansebryTing der regeering aan de prefecten TÓór korte dagen om de notabilitaiteo an alle partijen op wier ondersteuning zg prga stelt io da Cubaanaehe quaettie te laten rerkiezeo is inderdaad ean koatelgke aakire op de manier waarop bet in Spanje bg verkiezingen ple k koe te gaan Doeb ditmaal moet de regeering het tochwat al ia erg gamibkt hebben Mao moetwaken dak in da Corkea ean liberale meerderheid sat en wat is nn hak reaottaak der verkiezingen Dat bat voorloau ten gouste darConserTakiavao in da Kamer kont ke stamals 2 I en dan ziJDQby da opposika alia alemankaa bggerekend Gekozen tgo daarer 300 coaservakiaveo 8 onafbankeiyka conakrakiavan 6 carlisten 4 nitramontanan n TOiliberaleo kerwyi 42 reackionairan gakoMD zyn in de Ankillan waarde antonomiatiacba en reform iet jiche partgaA niet aan de Terleieziogen hebbeo dralgenomen evenmin als hek meerendeel der repoblikeiofB in Spanje En ioeb zon de Spaansaba para OTar de regaaringabamoeiingaD missabieo nog mindar farbolgan zijn geweesk bad da regeering of wia op baar laat handelde niet jatst io de hoofdstad dan mao geweerd dia als aan IsTend protaat gold tegen de sehandalgka knoeiergen van het Gamsenlebestoar aldaar De markies da Cabrinana waa de candidaat van den handel en da burgarg en zon r ieker doorgakomen zgn indien niet boel bet politieke ea odministratieie raderwerk zagt de correspondent van de IOtlép c in beweging waa gezet om hem er uit ta honden Eo zoo vial hg maar at de bladen enkele conierTatiaffa cooraoten aikgeionderd roepen er raak over Canovas de premier dia tbans op het ziekbed ligt kan dns al hg weer op da been komt met een flinke meerderheid ochkar zich aan t werk gaan Zgn toekomst is anders nog even somber ats zgn verleden weinig hoop gsf Zelden of nooik zagk een berichtgever van ds Köln Zeit t tgu in één jaar tgda zoo vale voor Spanje onaangename en ongeinkkip l beartanissen vooi valtan als io deze periode van conaerratiave beerschappg De opakaud op Cuba beeft lieh van Santiago nik over het ganscbe eiland uitgebreid en een omvang verkregen dien niemand kon voorzien De tgdige onderdrukking an deze revolutie welke da nieuwe rega ring ala hare Tooroaamste taak bod aangewezen is niet slechts totaal mialokt maar de reaaaehtige offers dia zgn gebracht aau bloed en aan geld sebgnen ook geheel vruchteloos geweMt te zgn Deo grootsten etfunpiloar Tan de restauratie haafk men haar laten ontvallen Van de bervormiogen toch dia waren aangekondigd is niets uitgevoerd Da koeerend beid jegens de Vereenigda Staten in de Maratoak beeft tot steeds verder gaande eiechen geleid die ten slotte ontaardden in openlgke beleedigingen in bet Congres en mogelijk zullen eindigen met da erkenning van deCubiTnenals oorlogvoerende partg zoo niet niet met een gewapende inmenging In het hinnenlandecb bestuur beeft de onzedelgkheid onbeaohasmder dan ooit bet hoofd opgestoken zoodat het kw m tot een iudrakwekkeode hetooging der bevolking waarvan bet naipel was een vrgsprekend TQonis iroor da aangeklaagde tniniakers en een proces tegen den moedigen aanklager boezeer toch juist da Cuhaansche opstand in dit opzicht als een geweldig Mena Tekelc bad moeten werken Op de iaage reeks Tan Iwgana missligen ia dti oolbiadiog der Cortaa gerolgd en daarby werd eeo zfCr bedenkeiyke gebeurtcnia open baar de vroeger door ons reeds gemelde vereeniging Tan alle repubtikeineu op groud van een gemeenscbappajjült door en doorrevoIntionuir programma De veiligheid tau de Spaanscbe monarchie berustU tot duiver voor een goed deel op de oneenigbeid van haar bisliite tegenstanders Wanneer na de vefschiltende fractiën der repablikeiosehe party hun geschillen hebben hggelegd om gezamenIgk eeo gewichtig besluit ke nemen dan is dit slechts verklaarbaar doordat de boop op een soceas in t Taracbiet ben dringt tot eensgezindheid Ondanks zgn z epralen hg de stembus gaat het couser atieva ministerie dns niet op rozen £ n ook voor de monarchie breekt geen gunstige tgiP aan Als de Cubanen het nog een jaar uithonden t en generaal Weyler dan ja wie weet hoe het er dan in Spanje zal uiUien Zelfs de eptimisteo moeten daar niet aan denken want den verliezen ze allaa moed De offieieele mededeelingen door den Ëngelschen consul in HaTaona aan zyu regeering gedaan gaven eenig denkbeeld van de gevolgen van den opstand op Coba Hat rykste eo meest bevolkte deel van bak eiland iazoogosd als geruïneerd Oomea en Mocao viwlao in de westpiyke provinciën verleden jaar in December toen jaiat de snïkeroog t zon worden binnengehaald Binnen dr e maanden waa de helft van den oogst vernield en Gomez verbood den plantere ouder bedreiging huboe plantages te zullen in brand stefcèn hek overgebleven riet te malen Het gevolg biervan is dat Cuba dit jaar in plaats ran aen millinan tonum aniker wellicht niet aens een Tierde daarvan zal produceereu £ o daar da soikarindnatrio de vooroaamste van het eiland is staan de zaken roo goedaU stil en de daizenduo werklieden die tot dusver arbeid voeden in de plantages moeten omkomen van gebrek of ziob aansluiten bg de insnrganken De tweede grooke bron an inkomsten TOor het eiland ia de tabak Maceo haafk vooral buia gebonden in de provincie Pinar del Rio waar de beroemde VoeIka Abajo groeit zoodat bet ta vreeseol is dat ook daar weinig zal larecfatkomen van den oogst De Bogetaeha consul deelt verder mrde dat de opitandelingen oog ateeda meeater zyu va bet open terrein De Waiterapoorweg ie Havana met Pinar dal Rio verbhidk is verwoest en hak Tarkeer is geschorst In Malanzas ooktelgk van Harana is hek bouwen ven ean ruartoran gMiaakk ait rrees Toor de opatandelingen Xe Sagoa la Grande dat nog ooatelgker gelegen ia zgn naar da melding van deo vice eonsol de opstandelingen meester van bet terrein Te Cienfoegoa aan de zoidhusk is slechts één plantar io staak gaweeak igo suikerriet te malen De Spoanache troepen zgn niet hy machte meer te doen dan dn voomaeinsie factoryeo ke Terdedigen Ën dak alles geschiedt in bet beata dael Tan hek eiland waar bet meerendeel der 120 000 man van generaal Way Ier geraatigi is D kaai 4 t da miütaira goovaroaur er in I Toikia I 1 7 I 1 lo t 4v i I 8H 08 8V 104 8 l 80 10 il i m i 48 700 687 lOO 100 100 144 looVi 100 140 00 m 88 Ito luo 15 101 4 Vl ti 18 0 00 80 77 101 101 100 100 OIT loo 84 IO oiV 8 V 19 AfBlU Naaaau Ceil Ned W 8 l i dito dito dito S dito dito dito 8 Homu Obl ioudl 1881 88 4 Itiui luMhriJTiDg I8III 8I P OueraNa Obl in papie 1888 t dito in liWer 1888 S FaaTlOAi U jlig B al eogpea 3 dito ticket S tDaUHD Obl Biaoeol 1814 dito Oeoonl 1180 4 ditobg Hallii 1881 4 dito b j Hope 18SII V0 t dito in ffoud teen 1888 4 I dito dito dito 1884 It Fuiia Perpel Mbuld 1811 4 TouaiJ l epr aar leen 1890 t ec leening lerie P ieo leeoinK aerie V ÏuiuAra lUr r obl 18 S 8 llauco Obl Buit Sch 1800 e VlKHuaLA Obl 4 onbop 1881 Aiuraauui Obliüalun 1818 I Borraao ii Sted lueu 1814 8 Mbo N Afr lUndeUr aand Arend b Tab Mn Oertifioalen l Mi MaatMhappu dito Arab llvpotheekb pandbr 4 üult Mi der onteul aand Qr Ilypolboekb paudbr 8 t Nedeftandicha bank aand Ned ilBudelmaa h dito N W k Fae H p b pindlft Rott Hjrpotbeekb pandbr S t UU Hypotheekb dito 81 Uoeraiia OoatUong bank aand Kuil Il theekbank pindb 4Vi AHSaiKi Kquit hypotb pnnltb A Haiw L O Pr lieo eerU O Mlo Holl U apoorw Hg aand Mij lot Kipl T 8t Bp aand Nad Ind Spfforwegai aand Ned ZHidAMk 8pm aand dilo Milo dito 1811 dito I lTUJt 8poorwl 188 8t A KobbS Zuid lul Spwmd A U obl 8 PoLIN Wanehau Weenen aaod 4anai Gr Buu Bpv Ug obl 4 Baltiaehe dito Qd 101 Faatoira dito aand tIwanr Dombr dito aand 8 Kuraii Ch A iw Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 14 8p B ij obl Cbic fc North W pr ü r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Kio Ur Spm oert f a Illinoii Central obl in goud 4 10S 7 Louisr k Naakvillet ort T aand 48 l Meiieo N 8p MIj lehyp o 8 101 Uiaa lUnsaa r 4 pet praf aand IIV N Tork Ontario k Wo 1 aand 141 dito Ponni Ohio obiif 8 Ui l Oregon alif Io byp in goud 8 78 m Paul Minn k Maoit obl 7 lOB Va Pao lloofdliin oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp 0 8 Uanani Can Soutb Cert T aand 40 rni C Ballv fcNai lah d e O 14 800 100 107V 106 lOS JOB 118 my 180 947 114 Amaterd Omnibus M aand Botterd Tram eg Maati aand Nw Stad Amilerdam aand 8 Stad Kotlordam aaad 8 Ruan Stad Aolwerpenl887 Sud Bruiaei 1888 l i lioHS Theia Begullr Qeiellaok 4 OoiTklta StaaUleening 1180 I K tC Ooet B Cr 1880S irknin glad Madrid 8 1888 Kan Vtr Bet Ilyp SpobI oert ADVERTl NTIfiN Aan den WelEdelen Haar en Merronw U J NEOKRHORëT en Familie brengen de inwonenden in bet Baatedelingenbaia hnnuen hirtelglien dank roor de eer hen aangedaan bet gulle keurige ootbuü ban geachonken ea den genoegelgken arond hen baiorgd by gelagenhad ran hon 2S jarig Hnvelijkafeaat Cagiae fii Uit Oma Wad ÏU QmuU Gouda 15 April 1896 lil UITVOERtlVG op Zondag 19 April 1896 dea aronds t S iHr in de Zul aKuDslaiD ikif kitteil lOu lieMtgiii TB OU y door een gemengd koor onder leiding tien heer MART J BOUMAN mat medewerking Tan HeTioafc C ra du KOLF tiN BBZEL ie Rotttrdam Sopraam den heer JOH J ROQHANS ta AmtUrdam Tenor en dan haar AUDIN KEKMIN te Bariton Lid Tan het k oapello koor fU Dax u LiüOB Piancbegeleiding door deu Hear W KONINCK8 alhier ESTHÈB oor Uaeren Leden dar Sooiateit üna Oanoagen t ai hunue Uamaa 0 90 de peraoou Niet ledeu t fiO da peraoon De loting d r plaateen roor Heeren Inteekenaren aal plaata hebhen op VllUDAG dan 17 APRIL a a das arondi te 8 nor tegen betaling ran 10 centa per plaata De lotingaIgat ordt preciea te 8 uur gealotan Generale Repetitie op ZATEltDAU 18 APltIL aa dea aronda te 7 uur in do Zaal iKunatmini waarby leerlingen der Htadelyke Mntiekachool toegang hebben a SO eta per peraoon MT T0EGANÜ8KAARTBN rarkrygbaar by den Heer M PBBTBRS J n Wyd traat Oouda SSTa Allerwege bekroond mat Kere DiploiBO a Qonden en Zilteien Hedaillea banaTena Eara Diplova Qonden Medaille an ertiflcite oi Award of the World a Hxgiento Eipoaition nicago 1893 ia hét WrreldlieroeitHl llroiven llonit RoDig Eilnct MELIANTHE tirr DB Markina Fabriek DB HÜNIUBLOEH WkH Ha K van Schalk iL Co gereatigd te êtiravenhagt Uein middel le ot kan worden uittfevondan welke de Mehantbe overt relt liet ia OJIHEUHOKJ tCLlJK iet beat middel ter wereld hetgeen de Tele en Teraohillendo beVroningen getoigt Hot TeRachtengeneeatOiVilf £ JK de atreugate boeat eu Terouderde boratkwalen Dadelgk na het gebruik der MüllANTHK doet licb de weldadige invtued gtdden Het groote debiet nu de Tele attealen aau de MKLIANPHE beweien lyn de OTertuiging dat hare uitnenienda en ganeianda eigenaofaappen op prga worden geateld Ue MELIANTHE ia rerpakt in llacona Tan 40 cta 70 eta en 1 met gabruikaaanwyiing Toonian ran one Handrliuierk gedeponeerd a d Kacbthank ta Gravtnhag HT Varkriigbaar bg F HA WOLFF Drogiat Markt Omidm E H TiK MILD Ve ratal B 120 U r oiuJii K BüUHAN UtKrirttht i C KATELAND BoiicopB I WIJK hukmtit 1 8 JHIEDAMMEB GEUEVEE Merkt NIGHTCA P Verkrilibaar bd Jz M PEEWEB8 GHItOA l N B AU ba yi Tan eobthaid ia caohet en kurk ateeda Tooreien Tan den aaan dar Firma F HOFFB