Goudsche Courant, vrijdag 17 april 1896

35ste Jaargang Vrijdag 17 April J896 No 6943 60MGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Jitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Zomer Seisoen 1896 MODES en CONFECTIE Gez Van DANTZIG OOVDA aoo Htraat A 127 hebben de eer da ONTVANGST te beriohteo der nieuwste modellen Zg bevelen zich tereus beleefd aan tot het lereren en maken van COBTl IHBS Zuid HoUandsche Hypotlieekbank gevestigd te Botterdam De Directie bericht dat ran al heden de Vitgi te der 3 pCts Pandbrieven is opengesteld ten haren Kantore en bij de Agenten HoofdprQs SOO OOO Hark lenbieilebel prUz j zyii door dt ii geluk Ie haiKl j S Uitnoocliging tot deelnemingin de Kansen van door tie don Staat Hamburg gewaarborgde groots OeldlotoriJ waarin zeker 10 Millloen 74G 990 Mark gewoiinen moeten worden Da prigEen van deze veel voordeel biedündo Geldlotery die volgens bol plan ilcchta 113 000 lotoa bevnt zijn da volgende 46 prijzen il 6000 M 106 prijZL n a 3000 M 206 prijzen è 2000 M 782 prijzen h 1000 M 1S4S prijzen ii 400 M 43 prijzen a 300 M 188 prijz 4200 150 M 35327 prijzen 156 M 8961 pr alSt 104 lOOM 9249 priji il 7 46 21M lolaal 69 240 prijzen Dü boogste pr s U eventueel óOO OOO Mark Premie van 300 00Ö M 1 prijs a 200 000 M pr s ïi 100 000 M prijzen a 75 OOt M 1 prijs a 70 000 M 1 prijs a 6S OOd M 1 prijs a 60 000 M 1 prijs a 6B 000 M Zprysen a 50 000 M 1 prys a 40 000 M prijzen a 20 000 M SlpryTM 10 000 M en worden deso in cenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoüfdjirija in de Ie klasse bedraagtMark 60 00 stijgt in de 2e kl tot 55 000 M in de 8o tot 60 000 M in de te tol 66 000 M in de 5e tot 70 000 M in de Tetot 75 000 M in da 7e toi 200 000 M enmet de premiu van 300 000 M event tot 600 000 Mark f Voor do eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een gebeel origineel lot alecbts Guld 3 50 een balf origineel lot sleobts Quid 1 75 een kwart origineel lut slechts Gu 0 90 Iedere deelnemer in de loterg ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad liebbeide trokking de offioieele IrökkinKslijst Trekkingspian voorzien vnn hot Wapen viiii den Staat die de prijs van de iotep eii de vordeeliüg vn de prijzen over do 7 klussen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzending van de prijzou geaohicdt door mij direct on prompt aan de winners en onder do strengste geheimhouding Mm ledere bestelling kan men eenvoudig IPIv per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvriiDg om toezending van loten voor de spoedig ptaais hebbende trekking zoo spoedig mogelijk ot uiterlijk lot 30 MFttKt e k met vertrouwen tot Kamuol IleekscluT seill Bankier en Wisselkantoor in HAMÜUIUt Uuitschtand Waf a niMtt lagen Jinht ah i M ImSinfitm kortmi iSffJ AÉBrPaiiExpeMer Ylt iiMtMMlMliiaMtiwMiutttu M f Piii Ex wlBf Tat hu Mi E Jgg AiÉBrfili£x wter Pt at i n 1 26 i IiZa To wl iiJM k H Mita iMfhaken a bü r ld Bbktar Jt h ta Te Gouda by A WOLFF Matkt A 144b y DE LAAT en VAN 0N apotheker Markt V iN B LOMMESTElW $u ll KT is pMfonJj f l i yy 5 de BESTE nvolKomen Ï I S hM LUK J i5f Lt 3 fc ïjï iMffittó B v Hebt gij Kiespijn of ZenuwUrekkiogen op uwe Tanden of Kiezeu haal dan een Fleachje kiespijh thtctïïuh van 10 CEMhg J van OIJË KLEIWEG No 2 GOUDA FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ HN Obeniische Wasscherij VAN 11 OPPE HEIMËlt 19 Kruiskade Rotterdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN ÜS Az specialiteit voor het atoonien en verren van alle tleerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden ousohadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 6000 Stuks iit de falliele massa eenar der eerste buiteidandsohe fabriekea OTer gtftiomciio Boogeaaamde Paarden Dekens ten tegen deu apotprys van 11 2 78 per Btuk wonleu uitverkocht Deze dikkB I onslijlbare rïtikens zijn zoo warm als e a pels oa Hu X 190 om groot dos het beele pannl tiedokkend met wol opge naaiii i n i lireede streepen roort a i eii kleine partij I wittewollsneSlaap Dekeiis S Toot HOX firn wegfiia zeer klcme lecht dooi viikUi liemerkhnre fouten in iet weef cl iianKebodcn ad fl 3 50 per stok 1 Ko ifcri andera het dubbele ar l iil l l Jl ciwhrfTi ii linBlelHoKvii worAu on Uixr Ie viioriiiail o iokt taffen tOMsadlBr Ik i Liiilrig ui oniler reiubvurs prMqit au B Ilnrwlts rU lit Groote StiiKt 81 J Ken ware Schal voor de ongelukkige sIacbto£fer8 der Zetibevlekking Onanie en geheime uilspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau i i LFBi VAiU i HoUandaehe uitgave met 27 afb Pri s 2 gulden Teder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van eeu zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 Irauco tegen inzending van het bediag ook ill postzegols en in eiken boekhandel in HoUaud Stollwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voortichrift Tan den ion üniverBiteite Prot Gehm Hofind Dr Hariasi Bonn hebben sedert 60 jaren als Tsrzachtend middel tegen hoesten beewktaeid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Tan warme en koude lucht is t bigzonder aanbeTelenswardig een bonbon te gebruiken Yerpaïking Geele pakjes 1 26 cent Alom verkrijgbaar fijuilft Druk A Ukivkman ZaaN nONIlENTLEESOMOOD EU SOENEEfiUEEl UIT D ROTTERDAMSCHE BROODFABRIEK VLBBSCHBBOOU per 100 K U 18 60 K G 9 50 25 KG ƒ 5 25 5 K O ƒ 1 15 1 K G 24 Ct BOENDBRMEEL per 100 K G ƒ 17 50 K G 9 25 K G 5 Alleen verkrijgbaar bij JAC WOUDEITBEIIG MOlfSTEBS op aanvrage gratifi en franco X MAEKT A 103 GOUDA Gouda St ooaaD Toootca iean s t Utrecht Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten ran GOUDA naar UTRECHTdm morgens ougereer ten xeven eu des namiddags ongeTeer tel vifr uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedlioope relsgelegenheM voor Passagiers naar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen Kantoor l ieuwe eerstal De Ag enl H 1 MOBItBli i K AMERSFOORT AMERSPOOBTSCHE MACHINALE Sloom Brood en BcschuiÜubriek stoom Automatlaehe Walsen Meelfabrtele Pijn gebuild Melk Tarwebrood wor ll nm ilo fijuste oorlon lamo gemaakt nüeon möt zuivero ouafgerooDode melk vermeusfl blijft liier door minstens vier lagen 1 eraoii en heerlijk van maak en is Terkrljgbaar jn pan geknipt pan I vloer hard geknipt plaat Engelsch Dultsoh en gallenvorm tuks van 6 ot 9 ot 12 Ct in vloervorm ook van 18 ot 24 ot in BKtra Hjn geknlpten vorm in stnks vim 7 ot 10 ot 14 ct en mei toevoeging van prima natuurboter als Melkkadetjes Van 2 Ct l Ct Gewoon Krentenbrood wonlt ais Fgu gebuild Melk Tarwebrood maar mot 1 toevoeging van prima krenten en andere priira zuidvrneliten gefabriceerd blijft hierdoor vülo lagen verscli en heerlijk van smrak en is Verkrijgbaar in bUSVOrm en EngelROhen vorm in sinks van 8 ct 12 ot 18 cl 2 + ot 32 el en KrentenboUetjes van 2 ct 1 ct Munitiebrood bmiubrood wordt van speoiaal or voor ftesohikto beste tarwDsoorten 1 gefabnceenl smaakt liior door overheerlijk en ia gezond en verkrijgbaar in ronden vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 ct 75 Dg 7 ct 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ct deze gewichten be 1 I halve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verande 1 j ringen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zvjn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Eenige dèpöthouder te Gouda J L LEEFLANG Door gelieol Nederland dépóthouders gevraagd tegen flinke provisie franco vrachten dor vollo en ledigo kisten Het groote aantal zenuwkwalen TU tfinwheofdpija tf tot do voonfcaande ksnteskanflOTtn apoplexie hsnoulxrofrto te feiet t t J t d middolon door do medlsolie wotenieliftp uautewend £ oTit aan cLen nlmww tya komt da eer too dut sij door het gebniik makea vm den eeiwoudigaten vcg nsMoUJk laufl aolinid eine phyaiologiaohe ontdekking Keduan haeft die na hondorde pvoefnanilBioa thans orïc geiieele wereld verbreid is en terwijl ij In weteniohsppslijke kringen de hoocttobolanfttiUuic wekt teveni eene weldaad blijkt te ijn voor de man rennwkwalen lüdondo moiiHltböli Dw geneeiwijze is uitgevondea door den taweien Offioiei van G ondheit Dr Bomait WoUsaUB tf vuiboion on bemat op de ondervinding opgedaan m seno BO jange praktijk D v wmMckla vnn tart haofd e nni Kl p r dar wordca dftiti to eaeblkta utottén wée hut JÏS J tf l me l edeeld MoT done geiiao8iri fa Tordn TTorkalJik achltterendo resultaten varkrogon on lil maakte soovool opgang dat van on itm im mad t hr v n w rk QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE binn n korten tijd ri dB ds 31 dmk Yenoh n n lii i i lóèki l T t niet 11 B nmt h t a U publiek Terita nbar Terkl ring n omtrent liet w een der nlenwer tli rtpto Ml da daamUt tV aISÏÏJ S R I 7 I l ook vindt m n d atln iv t nieluipidllk ï H J i ff lï ï f ïfPl jen eikondilen onder w Ik r étMn ir rriuïIiiï JJ If Ï U i lil Dr Cel Ie lleltlr Il cl rele atl rei it HiViS JMröilliiï voli Ve i ÏJÏ Vr l JIrf Dr L a ïe vsCKr i f v S7 ï èïir Aan allen wier aiawKaatcl in r fMiiidar unaedaaH ia fun ji mtwMh lKhcld IU ii waarvan de kontaakonan yn ohroalaaha haoMailn Vv2h fnèalê hooHpl N bloalaadrani groota arlkkalbaarholtf goJaaflOali alaaoleoiholJ johamtHIka u at a l reigen dau ran looala variammlngan onvarmoaaa lot ipratan iwara tanaval meaiolUt aUUu oSÏMbM ar a rlo oa mat voort araatfo plja pfaalaalljke zwakte v r wiiklni via ehVoa rV Tta S SÏrfï d geBoooknndigebehandolfnK geweeat iijn maar door de bïkend mi deien onSMiUao n kondwatorkonr wrijven electrlBBeren atoomlooi of leebaden geongeneziog loïïïïïï tSniwr VMll hobbon en ten alotto U lie vraca vavoaün voor beroon Ka la t iïIEfiy a É iïy i o n aai H vaalaa var oovla I kSt ttfMSïnpljfl nat Miall haM fllkkarlNflan aa ionkar wordan voer da oagaN drakkaada pltn antfar feat voóriitari Htilnfl In da aaran het vealan van krlahelPno In an hat alapan wan haa a on veataa au al dMM Ma GatagOTl van aaanwlljdara ala ook aan jonge maltjaa lljdanda aaa blaokiielit oa kraafetalauMhT ook aan geiondo lalfa aaa longe parioaen tfie vaal mit kat hoofd werken on foaatemko naatfa wlllMt voorkomon wordt dringend aangeraden airh het boven vermelde werkje aan to aakaffaa kalwalk opaaoTra okoitolooaenfraaooTerronden wordtdoor Amatardam door H CLEBAN A Co Helhgeweg IS RAUardMM P E van HANTElf KOI PF Apotheker Korta HoatMatB L Utreafct 1 0BBT POBTON üudegradit bii da Qaaiibruf fTi Op do longito vgionniacli mediclnalo tentoonstelling is de Or WoUamaBn Hha wljia 4 or Ü Wadlacka Jorlj nact da Xllvcre slrdsUle bekroond Kathreiner s Kneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoeg sel BINNENLAND GODDA 16 April 1890 Gistsreaavond omitreeki 7 a r werd braod ontdekt ia een wooiag aao deo Katteaaingel Spoedig was de brandweer ia de weer sd aao bara werking was het te danken dai het geheela perceel niet afbrandde Da belft van b t gebouw werd io de aicfa gelegd De Ie luit J A Leer tan bet 4e reg iuf alhier wordt van 24 Juli tot 1 October ïedetflcbeerd by bi t korps gonietroepeu te Utrecht Met iogang van 1 Mei tallen de Uiloiueterboekjei ea de abonoemeutakaarten voor de groepen II eo lid der Staatsspoorwegen ook geldig zÖQ op de lijn Sittard Herzogenrath Voorts ia inSTerband mot do nieowe bepaÜDgen voor het Tervoer Tan kinderen ook het vervoer van kinderen legen den halven vrachtprgs met kilome ter boekj eg daarmede lo overeeustemmiug gebracht door sub 5o der voofwaarden don leeftijd xvaa 3 tot 10 jareuc te w tigen in van 4 tot beneden 10 jaren c Men meldt uit den Haag He gerechtelijk onderzoek naar deaaneprakelykbeid voor de instorting van bet buis in de RyklofF van Goeastraat met doodel keo afloop voor een der werkliedeu heeft naar wij vernemen grond opgeleverd voor eene verTolging van den metselaar v D die den bouw bad aangenomeu eo deu steen liet verwerken Deze strafzaak zal Maaudag voor de arrondtS ements recbtbank iu bebandeliiig komen £ r zijn 13 getuigen waaronder deskundigen ge dagvaard Uit Batavia aeiut men onder dugteekeoing van gisteren Oa post Tjot Bang ia door onze troepen ODtaet De po t Lamgoet werd verbrand De Ie luitenant H L Maarschalk werd gedood TwiütigJmioderen werdenJ gewoud Na het ontzetten en slechten derjtijdel ke posten Biloel eu Lasikoei jit eu het ten minste lijdelijk terugtrekken uit de IX Moekims ten zuiden der gecoucentreerde linie blgkt nu de FEVILLETOIM mrnmrnmi 99 Enkele waaghalzen waren reeds mst hot aanbreken van den dag aan het strand gekomen maar de nïnd belette hen toen nm de hoogte te beklimmen Zij zouden nïet op do been hebben kunnen blijven mon bad nu niettegenstaande de wind bedaarde nog moeite om zich staande te bouden Daar lag bet wrak van het eenmaal stevige schip nu bü laag tij gedeeltelijk zicbtbaari bet was gewis op eene onzichtbare klip vastgeraakt en lag mut bakboord naar het strand gekeerd Eene menigte spaanders en stukken hout dreven op het waterj op het strand waren zelfs met ijzer bezwaarde stukken aaDgespoetd Van de masten de ra eu da boegspriet was niets meer te zien er was van bet ganaobe sabip niets overgebleven dao de romp die met bet opkomend ly zeker zou worden weggespoeld Bill Gand die in dergelijke uken een bevoegd beoordeelaar wns verklaarde dat er niets meer in het wrak wss eu dat alle mogelgke krijgsvoorraad de ganaohe lading eo het passagiersgoed weggespoeld waren maar men wist dit nog niet met zekerheid Tan tyd tot tijd zag men ook andere voorwerpen dan hout voorhy dryven voorwerpen die eenigen sobrik aanjoegen maar zÜ dre ven niet dicht genoeg langs het strand om de nieuwsgiarigeD op de br gte die voor bet meereudesl tot beurt te zgn aan de tijdelgke posten in de XXVI Moekimfl Tjot Rang waa door ons bezet Lamgoet door Toekoe Hoessin Longbatta die daar woont Deze werd in December 1893 door Toekoe Oeraar overgehaald tot onze zyde Hij is gehuwd met teue dochter van Toekoe Nantn hootd der VI Moekime nicnt ven Toekoe Oeraar Lamgoet ligt middao in moerassen en ii een sterk nest waar Teukoe di Tiro vroeger huisde Nu wy een punt machtig zyn op den weg die loopt aj Toeugkoep langs Lamgoet Tjot Rang GloHmpaug Seuflop en Anagaloeng ban Gloempang ontzet worden door het oprukken daar angs ot langa wegen van Lampermai en Lambaroe daarheen voerende ovar Ghani en Tjot Made Op eerst genoemden weg is een zeer gevaarlijk pont Met de andere daaraan gelegen door Atjehers bezette pouten maakt het nu dien weg hoogst onveilig Dat niet lederen dag uitgerukt wordt mot groote troepenmacht vindt zijn ooraaak wellicht iü gebrek aan transportmiddelen Ouder het vgïiudelijk vuur zjju ossenkarren onbruikbaar eu de Atjehers zijo als koelies onwillig Heoricaa Lucas Maarschalk wiens sneuvelen het telegram vermeldt werd in 1889 van cadet tot ofiBcier der infanterie bevorderd en werd in 1893 eerste luitenant Hy is gehuwd met eene dame uit Soerabaja Voor korten tyd verliet by Atjeb waarlieen bg nu met het 9de bataljon terugkwam Hei N V d D € outviug bot volgend telegram Tjot Rani oostzijde ontzet na hevigen tegenstand GeJood de Ie luitenant H L Maarschalk eu 3 soldaten Gewond 42 Het kantongerecht te Wageningen heeft den beer N ZTbBt directeur der inrichting tot verpleging van zenuwlgdera Ingenettac te Ëde wegens verpleging van kiaukzinnigen waarvan niet behoorlijk aangifte waa gedaan veroordeeld tot f 100 boete of 20 dagen hechteuis De eisoh was f 300 of 30 dageu Meu meldt uit Beelsterzwaag van 14 April In de leenderg te Beels is het zeer onrustig Hommige verveners gevm 80 cent in den buk en f 1 iu den bok De heer Lankhorat by wien de staking het eerst outstaau ia geeft ook 80 ceat en f 1 voor bak e bokwerk De overige vervener 75 cent in den bak Ter bescherming van de vryheid van arbeid is een detachement n arechanaaee s te paard uit Leeuwarden aangevraagd do zwakke sekse heboorden op de vlucht te jagenDe heer Lydney was een der toeaebouwors bij Bobeen zeer ongerust over eene doos met papieren vnn waarde die ann boord was geweest en die bij gaarne torug bad h j atoqd vnn de boogto in het water te turen zonder zich aan deu gevaarlijken wind te storen Juffrouw Bordillion en Maria Lester bevonden zioh ook op den heuveltop Door belangstelling on nieunagierigbeid gedreven baddon eg de onvoorziohtighoid ziob op den raad van de klip te wagen Ër wnren verwarde geruobten over den heldenmoed van baar broeder tot Maria doorgedrongen zij was die ü lings aan juffrouw Bordillion gaan mede deelen on zij waren daarna te zamen uitgegaan Margaretba gelooft gg dat papa Wilfred s bandon gedrukt en hem gesmeekt beeft zgn leveu niet te wagon P vroeg Maria vol ijver toen tij op den heuveltop stonden Mijne lieve gij hubl mij dto vraag rtedsdrie maal gedaan en ik kan u geen ander antwoord geven dan dat ik bet niet weel antwoordde juffrouwBordillion bedaard Het is mij uiet Ier oore gekomen Ik wilde zoo gaarne weten wat er van aan ia ik hoop zoo innig dat bel waar is Margaretba datzou de weg kunnen zijn fot eene verzoening tusscheuben beiden Ik zal u zeggen wat ik vernomen heb Maris toen Wilfred met de reddiugboot van zijn gevaarlijken togt terug kwam en om zoo te zeggen verscboiden menacbenlevens aan den dood nntrukt had en ieder zich verdrong om hem de hand te drukkeneu geluk te wenscfaen toen bleven de beer Lester en Lady Adelaide op een sbtaad ataao eu bewaar Unandagocbtend is het weder appèl te Beets ter bespreking van de loonquaestie door de arbeiders In de Belgische nationalejm apen fabriek teHerstal is eou belangrijke w kstaking uitgebroken Maandag weigerden 90 lyerklieden uit die afdeeling nog iets te doen indien hun meesterkuecht Grantz niet wt rd weggestuurd maar de directie dcr wapebiabriek docht het niet rechtvaardig zoo maar io eens den eisch der werklieden in te willigen Zy wilden de zaak rüpnr onderzoeken Dinsdag hebbeo daarop 1700 arbeilers van de ongeveer 2400 het werk neergelegd De directeur heeft de gegrondheid erkend van een deel der grieven door de werklieden aangevoerd echter voegde by hierby dat hy niet wilde toegeven aan dwang Hy beloofde recht te zulten doen wedervaren aao nl de recJAmes die rechtvaardig waren vaarby hy de werkstakers aanried oumiddellyk hun bezigheden te hervatten Daarop is hem door de afgevaardigden geantwoord dat zij hun makkers eerst bericht moesten gevo i van het onderhandelde en bun gevoelen daarover inroepen De fabriek ii joist nu bezig met het ver vaardigen van lalryke bestelUoKen voor de burgerwacht en voor de republieken Brasilië en Uraguay De grootste boerderij ter wereld ligt in het noorden van den Staat Louisiana tu NoordAnierika aan ile bevaaibare Roode rivift ze ordt gedreven door een onderneming van Fransohe kolonisten en strekt zich uit over een breedte van 40 kilometer üehatve t kleiuvee worden er 43 000 paaiden en runderen gehouden Voornamelpk bestaat de cultuur uit suiker maïs katoen eo ryst op elke 5 a 6 kilometer beeft men machinegebouwen schuren eu woningen voor de 1200 raeerendeels zwarte arbeiders Alle werktuigen worden met stoom gedreven Ken zylyD van den ZiiidPacific Spoorweg 58 kilometer lang doorsnijdt het terrein waardoor ook 483 kilometer kanalen en harde wegen loopen drie toombooten van de onderneming onderbonden het verkeer ta waier met de boerdery Voor den bierbroower v T te Tilbur en den notaris C te Öelvoirt is door het O M by de rechtbank te Breda 2 en 4 maanden gevangenis geeischt wegens kuoeiery in een faillissement De brouwer nl was failliet verklaard en de crediteuren weigerden een accoord den een mianoogd etilzwijgon Dat is aehande ijk on reeb t vaardig riep Maria hartstochtelijk uit Dit zeggende deed zij een tred voorwaarts eu Mg zy naar beneden zij waa in eone opgewondene stemming on dacht aan geen gevaar on zy wilde zien wat aanleiding gaf tot een goweUlig rumoer beneden aan het strand Op hetzolfde oogenblik streek oen rukwind heviger dan er in het laatate uur goweeat waa langs haar heen Sfl Maria Wees voorziobtigu j Maria I riep juffrouw Bordillion haar dooilelijk verschrikt toe Of Maria no2 voorzichtig bad kunnen zyn zalde vraag mooten hhjven Zooveel ia zeker dat dewind haar bijna oravcrwierp en dat zij op het puntwas het evenwicht te verliezen en van do klip tevallen toen op het oogenblik van govaar een sterkearm om baar been werd geslagen die haar zonderde minste plichtpleging redde Kr boerscbte eenoogenblik oene nlgemoena stilte en daarop keerde Maria haar gelaat dat verbleekt was van achrik naar baar redder Zij bad gevoeld dat z iu doodawvaar verkeerde Zij zag eou vreomdeiing Een heer van den leaftyd van haar broed j Wilfrod met een schoon en edel gelaat en een buitengowoon aristocratisch voorkomen Ik dank u bartelgk zeide zij bevend Ik daphtniet dat do wind nog soo havig waa Vergun my u f bedanken u bartelykdanken zeide juffrouw Bordiliiou terwijlvreemdeling de hand drukte Ik geloof dat zij naa jGod het leven aan u verschuldigd is Mano hoekondt gij 200 onvoorziobtig zoo onnodeukend zijn f van 5 pet en deelden hetgeen aanwezig waSf pet in afwachting van nadere deeling by sterfgeval van den lader van den gefailleerdf maar toen deze overleed bleek dit de notaris C voor f 500 het erfrecht bad gekocht van zyo faillieten schoonzoon hetwelk f 7000 bleek waard te zyn en daar de knoeiers in hunne inbaligheid ook die f 500 uit den boedel hielden volgde de atrafvordering der crediteuren Verschil Insscfaeu Oosterbeek en s O raven hage Te Oosterbeek scheukt de heer J B vanKeghen aan de gemeente 475 vierk metengrond ten einde een weg belaugryk te kunnen verbreeden Te s Gravenhage heeft iemand een atnkje grond in eigendom 53 vierk meters groot en beplant met hresters en waaraan ly niets heeft en waarmee zy niets kan doau omdat het in den openbaren weg uitpuilt en nocbtana laat zy zich daarvoor f 20 per vierk meter betnlen ala de Gemeente het stukje noodig heeft om de atraat te verbreeden en tot een der fraaiste van de atad te maken En dan noemen B en W dat DOg een welwillend onthaal op hun veraoek Een veertigtal arbeiders nit de dorpen Termunten Weiwerd Heveskea en Oterdom zyn vertrokken naar de vaendery by Ramadok io Oldeubnrg waar hun gedurende drie maanden werk is toegezegd voor 3 4 ui rk per dag Slachtoffers van het bloemencorso Verschillende peraoqen uit Halfweg ea Sloterdyk dia Zondagavond te Haarlem in treinen gestopt lo ïook geduwd waren welke op de eerstgeplaatsen uiet stilhielden werden te Ifdam aan de controle aangehouden geeen nieuw plaatsbiljet te nemen en z fin nog proces verbaal tegen zich opmaken bovendien Zetfa overkwam dit een persoon uit Sloten die iu een boemeltrein stond doeb coodiuig was ingesloten in deu goederenwagen dat hy te Bloterdyk zyn boekje niet uit kon Samson die gisterenmiddag te Amsterdam in de scbuttersuniform van Reens io de KaU veratraat colporteerde ia door de politie ingerekend en nnar de poat op den Singel gebracht ouder toevloed van eeue Bieuwagierige menigte By kon bealuit is benoemd tot reehter iude arrondiaaementsrechtbank ta Rotterdam mr H R A Boonen thans sabstituut griffier by gemelde rechtbank Stot Wel raoogt gij schreien Do arme Marie was zoo van haar stuk dat zij in tranon uitbarstte zij schaamde ziob hierover niet weinig en veegde ze haastig weg Kunt gü dien heer niet beter bedanken vroeg juffrouw Bordillion dte in hare eigene verwarring niel op Maria s woorden gelet had Het lijdt geen twijfel dat hy u het leven gerid beeft Niet van zulk een wissen dood dan waarvanik in den verloopen nacht gered ben zoide hij meteen geruststellenden glimlach tot Maria die hamvan tnsschen hare vochtige wimpers dankbaar aanzag Ik was een van de passagiers op dat noodlottigschip voegde bij er iu antwoord op den vragendenblik van juffrouw Bordilliou hij en ik was een dergenen die met de reddiugboot ann wal kwamen Is bet mogelijk riep juffrouw Bordillion uit Wij badden gehoord dat er slechts een oud heergered was on oenig scheepsvolk Ik ben ook gered Ik hoor dat wij onze redding aan zekeren beer te danken hebben die denmoed had zich in de reddinghoot te wagen eoeenige matrozen wist te btiwegen om den gevaarlijken tocht met hem te ondernemen Zonder homwaren wy allen vergaan Hij moet nog een zeerjong mensch zijn on hÜ heeft oude matrozen be lohaamd gemankt Ik zal ragn best doen om uit to vinden waar bÜ woont en hom mijn dank gaan betuigen WU ik u zeggen wie u gered heeft wil ik wijzen waar hij woontf vroeg Maria terwijl zü in haar liefdevoilen ijver voor haar broeder tot hem opzig het was mijn lieve broeder Wilfred Letter y Wordt Mnolfdi