Goudsche Courant, vrijdag 17 april 1896

10 64 18 01 18 86 1 84 8 38 8 44 4 60 6 84 7 U 7 68 8 38 8 43 8 61 9 67 1 S 11 01 13 38 ft 4 67 V 1 7 69 ff u 11 03 18 81 ff 6 04 ff 8 06 H ft f 11 18 11 18 12 46 B ll e 8 13 fÊ H 11 84 18 66 1 44 3 60 4 08 6 80 6 48 7 80 8 88 8 68 9 03 9 10 10 87 u so unTTE RBAU 00 DBA 8 36 9 40 8 61 10 11 11 60 18 80 1 4S 8 60 3 10 3 48 4 80 6 81 8 17 8 06 9 43 K If u tf 10 81 k 1 68 1 69 H tl H 8 87 34 9 8 10 41 8 08 0 ff ff 8 41 r 8 61 9 69 10 11 10 41 18 88 18 40 8 18 3 09 3 89 D EN l 4 08 i G 4 40 GOUDA 6 61 e 47 S 86 10 118 Voor de vacante betrekking van gemaeutaontvauger ta cheemda jaarwedde f 400 borgstelling f 4500 hebben aioh ondergcheidf oe spllicitttuteu aangemeld die over zoo n Kapitaal volstekt niet kAïunen Inschikken en waarschyiilyk Jiitt dan met groote schade z o n som up hot grootboek zouden ingeschreven krygau pan aullicilant heeft zelfs aangebod q da be ti ekkiug voor f 300 te vervuilen Te Amsterdam zit men verlegen met eed armen Oosteoryker die zich te Marseille heimelyk aan boord bad begeven van het stoo i cbip Voorwaartse en op zee te voorachyn waa gekomen met f op zak By aankomst te Amsterdam werd de man nl aan de póflitie overgeleverd maair wat moet deze met hem doen onder welk artikel van het Strafwetboek valt het niiadryf waaraan de arme kerel zich heeft schuldig gemna ct Hy heeft dep kapitein van da Voorwaarts gedwongen he4 gratia te eten te geven maar welk miadryf a er V Het is aan de justitie gelukt den werkelyken naam te ontdekken vun den persoon die de vorige mnand zich aan het postkantoor te Roermond een aangeteekeuden brief oiH 400 Maik heeft weteu toe te eigenen diejle t md was voor een ander Hy u iemand a i Pruisen en daar by de justitie on politie tekend Zyne aanhouding is gevraagd Het schilderijen museum te Mainz ras naluurlyk Zondag drukker dan o it bezocht Het gordyn dat Adam en Eva aan t oog moest onttrekken vits echter verd venen Nader wordt meegedeeld dat dr Rimfeld de directeur der meisjesschool votatrel t niet bedoeld had het paradys voor goed aan den blik der Mainze stervelingen te onttrekken maar dat eeuvoudig verkocht had oar den duur van een les die hy aan de jouge dames in de zalen van bet museum wilde geve u by had daarvoor paedagogisohe gronden Ue Duitscbe Keiler en de vrghaid lu bet jaar IS62 schryft de meiikalin Poultney Bigetow een schoolkameraac vap keizer Wilhelm II werd in het bekooriykate diliek jerao deel van een bekend schoon land een p drama af espeeld waarin slechts twee neu optraden en dat behalve de vogehn de visschea eu de tamtue reeën van het koninklyk f park iu de aabyheid van Beriyu geen gel uigen De afgestorven eerbiedwaardige Dnitschlaud Wilhelm I was loen had van feizer maaU nog koning van Pruisen Reeds ruim 5 jaren oud had hy weinig vermoeden van ket grootsche lot dat hem ala overwiuuiar in drie oorlogen n als koii er van eeu groot éengeworden Duitscbland beacbor m was In genoemd jaar wai hy vervuld mat angst voor de toekomst Hy droomde nog niet van Sedan uf EJöniggrütz ja niet eens van Düppel Slechta eenvraag hield hem bezig afstand doen vatt dentroon of htyvenV Hy waa het moede eeuland te besturen welks purlemeut uit outlevreden elementen wan samengesteld hy vitrloorde geschiktheid tegenover volkvergaderint enop te treduu I Toen riep hy Bismarck tot zich een naau die an de volkBrechleo veel minder waarde toekende dan hy zelf Zy stondeu in het park van Babelsberg de koning las zijn minister het door hein opgemaakte stuk vonr en vroeg hem naar zyo meening daarover Bismarck ried hem aan het papier te veruietigau Wilüelm I scheurde het in kleine stukjes en wierp deze in het beekje dat verder op in de Havel valt Aanstonds vischte Bismarck de stukjes op eö verklaarde den koning dat er zekerder middelen bestonden om een geschrift te vernietigen dan het in het water ts laten dryven Toen ontspon zich ten nansteuby het volgende gesprek De koning Wat zoudt ge me dan mi RHiiraden Wluterdieost 1895 1896 Aangevangen I October TUd van Greenwkb OOUPA HOTTIlHïiM Ulrectc Spoorwegverbindingen met GOUDA 10 17 1 40 8 08 9 40 8 47 8 64 01 8 10 6 S7 08 8 18 g B If 84 e 80 7 46 8 07 8 18 eODBl D£N HiiS 8 81 7 88 0 4610 1111 3618 161 36 8 441 618 48 4 16 6 1 7 Ss 7 68 t SS 10 17 I 1 41 8 14 IA go 1 1 KK A aa I KV sHage fi ll 7 S0 7 4S 8 S0 S8 S 48 10 1111 Voorh 5 67 r 10 17 Z ZeKw6 U H H P lO BÏ m 1 88 6 88 Ö BÏ Zav M 8 l y 0 B 10 48 8 08 6 8 lO Oï OAQda 6 88 7 Se 8 189 9 86 10 1610 84 8 0 18 459 17 8 14 8 16 4 18 4 43 8 4 6 S0 S SS 10 18 Stopt te Bltiswiik Kraisweg sn Xootdorp Laidsohsndam n Hekendorp l TEi OHT 0 OUDA Utrecht 7 56 9 10 11 84 U 60 8 10 8 88 4 48 6 88 Woerden 8 11 10 88 11 51 4 16 6 B8 ÜudewaUr 8 19 10 81 h 4 S4 n Goada 8 89 8 84 iO 44 18 07 1 98 8 49 4 87 6 S0 7 09 7 30 3 36 8 871 10 60 IS IS 18 88 1 87 8 36 3 47 4 46 6 S7 7 14 7 49 f 89 8 64 9 64 11 ia 11 1 1 A KT ft ni 10 00 GoudL Zor M 7 48 8 47 11 08 18 40 Z Z g 7 6S 8 68 11 18 18 49 IToarb 8 07 9 08 11 87 1 01 n Mtf i 8 18 9 18 9 87 10 0710 48 11 38 18 48 l Ot 1 67 4 06 4 17 4 67 8 01 10 06 6 08 8 18 10 16 8 80 8 88 10 87 6 86 6 67 7 44 8 81 8 88 10 88 11 48 e O l SA UTHIOHT 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 11 88 9 87 10 61 11 46 e O D U k i M 10 01 10 67 11 06 1 AMSTIXUA M 6 OUDA 8 9 10 I 10 48 S 9B 4 10 6 18 7 4t 9 48 9 04 10 14 I 19 11 8 80 5 80 7 46 8 49 U IO Ajastardani f it floada 7 18 gilt Y a Tt V J W 1 I 1 u ww Itoppaa ta Bl iw lk rInUiw g n KopWa ï idwh Mid w mkiodorp inaiaraaiB ai a i ii w Stopt te Kootdorft Leüiehandam eu Bleisn k Kmlaweg ea Hekaadoip fltaten Oenenuil Ie KAuufi Zittiüg van Woensdag 15 April Het debat ov r bet Pi rsonfi werd voortgeset t De heer Rengeri verdedigde het ontwerp ala oneindig beier dun het bestaande b eeo uaatrgezette toepassing stal de opbreügitt w l meeTalleo Da progreiaïe acbtti by vuldocude Te sterile prog essie zal het maa schappeiyk belang schaden Spr drong aan op gelijkmatige schatting voor het geheMe Jitjk De beer Van Lier verdedigde ook het oot werp en achtte de andbavirig van het Persqueel ait rijksbelasting zeer geweuscht hy dron aan op invoering der wet metP 1 Januari en op een spoedige regeling der gemeeniefinaaciuo De beer AJberJa van Ëkenstein zou liever gezien bobben ren belastingwet opgelegd door het geheele volk by het meest uit ebreid kiesrecht maar deze wet geeft tenminste raiuder aanleiding tot administratieve willekeur De minister van Financiën verdedigde het ontwerp afi groote verbeteringen aanbrengende geheele prgdgeving van bet Parvonefl als r ks belasting ware zeer onvoorzichtig en irrationevl daar het inkomen volstrekt niet uitsluitend de draagkracht bepaalt en dü behoeUigste jemeeuten bet minst gebaat zoud n zyn Hy verdedigde de regeling der progressie en bestreed de bezwaren doa beeren Fokker omtrent veracbillende punten Ten aanzien vau het werk laD der Regeering handhaafde hy de f edsue m ded c ingen Invoering xal zooveel mogetyk bespoedigd worden op die wyze als de Regeering het best acht Naar biliyke schatting zal worden gestreefd De Kamer heeft daarna het ontwerp van wet tot wyziging der personeeta belasting aan feuomen met 34 tegen 5 rtemmen Tegen stemden met den beer Fokker de beeren Van NiSpen tot Pannerdeu Van Pallandt Sassen en Smitz En zoo heeft de minister eiudeiyk zgn wet althaoi voorloopig in veilige baven gebracht Een wet waartegen tal van zyn voorgangers bet hoofd geatooleu hebben en die geiyk terecht is opgemerkt daarom zoo moeiiyk viel te ooDstrueeren omdat zy niet baar v jf grondslagen de stof voor vyf wetten bevat Moge aan het voornemen der regeering om tüet den aanvang van het volgend jaar de verbeteringen in te voeren welke deze wet aan tal van belastingschuldigen brengen zal thans geen hinderpaal meer in den weg geatftd worden De Eerste Kamer is tot nadere byeenroeping geBcheiden Dinsdagmiddag kwam te Amsterdam een persoon zich by de pulitia beklagen dat hy door een bekend venter van bladen werd lastig gevallen omdnt hy de vorige week adsisteerde by dien arrestatie Naar aanleiding daarvan begaf tich een inspecteur naar de venter die met behulp van een agent io de Kal verstraat naar het bureau werd gebracht Te Bretton in Baden de geboorteplaats vaq Melanchton die daar op 14 Febiuari 1497 het levenslicht aanschouwde zal op de plaat i van het huis waarin de hervormer Ier wereld kwam een gebouw worden opgericht In dit gebouw komt een museum van herinneringen aan Melanchton en zyne vrienden batid chriften portretten enz en een groote eerezaal waarin de beelden van de groote hervormeis zullen worden geplaatst Dit gebouw zal voor het publiek kosteloos toegangeiyk z v De Kus Mylignu die zooals vroeger reed per telegraaf gemeld werd uit da gevangreuis te Soerabaja ontsnapt was mtit lahulp van een vgl waormede by de tralies had doorgezaagd ia den volgeiideo dag zoo blgkt nu uit de mailbladen weer geknapt in een publiek huis waarin fay zyn intrek had genomen 1 30 joudH Moordroelit NieuiTOrlriwk CHpetle UoHordam 7 86 7 88 7 8V r 4 7 S i t lO t li S t 88 7 Jtottertlam üapelle Mieuworlce k Muorilruch t Goudi iomu 6 86 6 37 7 66 8 09 8 81 OufUw 6 60 6 64 tt ft ff Woordoii6 6 7 08 8 18 tt Utreehl 6 18 f 8 88 8 41 f f Nair Aiut rdAn 6ouda t 3 Ai i bird ii a tl 8 14 8 81 9 86 Men wil wetetr dat het den autoriteiten niet onaangenaam zon geweest zyn als hy maar voor goed was verdwenen Het overschot ya a het sernm dat door prof Langerhans gebruikt w rd by de intpnitlug vau zyu zoontje zal op verdoek der justitie nog nader door d n scheikundige dr Bi choff onderzocht worden Het is zeer e vrasg of het eerste weinig In byzonderheden tfedtmde onderzoek dat reeds heelt plaats gehad af wykingen iu de samenstelling der vloeistof of verontreiniging daarv n mits in niat te sterke tüaio imn het licht bad kannen brengen Maar wel is vHn eenig belang te weten dat een zoo teer diertje als een muis met een dubl l dofis van betzelfde serum ingespoten van din bpviferking gee uadeelige gevolgen ondervond Zoover nagegaan kou worden was ook het carhol gehaUe van hsfgebruikte serum normaat Een geneenheer die oiarig ns in bogin iel tegenstander i van bet itispu ten met serum wanneer dit atteeu ten duel hoeft het organisme te beschermen tegen de uitwerking van latere besmej ting schryft aan de Frkf Ztg dat nipn by het zoontje van prof Langerhans waarschyuiyk te doen heeft mat een van die nitzonderingügevallen voorkomende by inspuitingen enz waarhy de inspuiting als zoodanig niets met de doodsoorzaak te maken heeft eu waaruit vooral geen algemeeue gevolgtrekkingen gemaakt mogen worden Dit hetreureoswaHrdige geval zegtde Vüs ische Ztg c zal menigeen er toe brengen te roepen Weg rnet de serumbebandeling Dat zou ecèter verkeerd zyo ook at ware het uitgemaakt dat de dood van Lani erhans zoontje het onmiddellijke gevolg is geweest van deinspuiting Men zou er alleen de ernstige waarschuwing uit kunnen trekkfiu voorzichtig te zyn Maar aan de zoogoed gevestigde meeuing orer de uitnemende werking der serumthera ie kan dit ongeluk niets veranderen De rei nltateu met deze behandeling vi rkregen zyu zoo schitterend dat ze door zichzelf spreken Te Frankfort byv kwamen tusscheu 1887 eu 93 jaariyks 2 u SOOsterfgevullen aan diphtberitis voor in 1895 slechtt 58 Men denke aan de koepokinenting en aan de cholotoformnarcofe ook daarby komen van tyd tot tyd sterfgevallen voor ten gevolge van de behandeling maar zou iemand inderdaad meenen dat bet menscbdom er mede gebaat zou zyn als men daarom deze geueeswyzen afschafte if Ken verhaal van een sprokkelaar Als eeue cnrieuse bydrage tot deKedurlandscbe militaire administratie schryft de Uasg sche Sprokkelaar in bet U D c Een jongen ntt Den Haag kwam oulangs te Leiden voor zyn noemere op maar bleek alras eon gebrek te hebben dat hem ongeschikt maakte voor den werkelyken dienst eu fay werd alsnog afgekeurd en huiswaarts gezonden Maar hy was inmiddels op voorschot gekleed zyo iofaoteriegarderobe lag hem te wachten pliaternieuw ongebruikt Majoor wat moet ik met die spnileu doen vroeg de jongen Meenemen was bet antwoord en bewaren Waarom majoor c Dat weet ïk niet Mag ik ze verkoopen Neen Maar majoor c Geen maren die spulten zyn je door Q M gegeven ze zyn hier verantwoord ik zon ze op geeu enkele staat weten terug te verantwoorden je neemt ze mee Eu zoo ging onze afgekeurde milicien huiswaarts niet een soldatenpak waarmee hy liefhabbergcomedie spelen mag en dat aan s lands schatkist i n aan ons belaatiugbüialers een f 20 of meer heeft gekost eu waarin nooil een krygimao den vaderlandschen grond zal bewaken Na afloop van een verhoor voor den recbter commissaris te Roermond is op diens hevel vrouw P Simons geboren S Daniels bgzit van den oolaugs gearresteerden paardenslacb er 8 Baum te Maastiiel eveneens aangehouden als verdacht van belieg 10 7 17 10 36 8 17 4 16 4 47 6 67 1 63 8 31 10 18 7 10 10 8 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 89 6 36 f t 8 87 8 46 8 08 1 80 TCBBA U IS IO 1 18 e si t 40 S Sl 4 47 lO lfl 11 10 Behalve de drie aangehoud n beruchte dieven zitten uu twee personen verdacht vau beliag an één als raedepliclitige te lloermond in de gevangenis terwyi nog één te Aken eveneens als medeplicbtige aicb in arrest bevindt Bismarck Uwé Majesteit moet op haar recht blyveu staan De konibg Maar de Landdag voert oppositie tegen mg Bismarck Dan gflat Uwe Majeati it zonder Landdag voort De koning Wilt gy myn eerete minister zyn eu zooder Landdag werken Bismarck Zeker sjre En zoo werd in het srhoone park van Babelsberg tufacbeo Sïanlarck en den koning datverdrag gesloten waardoor met één woord dekooiukiyife voorrechted furnvel werden hersteldzooals zy in de dugenl van Fn derik den Grootebestonden voordat jn Duttachland voor decroii dwetteiyke vryhajd bloed was vergot p Vier jaren lang regeerde Bismarck inspytvaude constitutioneele reebten toen echter aanbot einde van dat tijdvak da alag bij KöoiggrUtz waa geleverd verkeerde men in Duitachla dd in zalk eeu roes van vaderlaij da liefde datmen de dwingelandy van Bism arck vergat enhen bewieriookte als orgsnisatelir vandeoveriwinning I Müttartgd wei d Pruis eu Duitscbland en de Pruisisctie koning keizer v n Duitscbland In 1871 zate Vv illem I Èich te Versailles de Daitsche keizerskroon op hflt hoofd en beloofde het verdrag te ïiandhaven waarby de verbonden atateu buiine verschil lende reobteo rerzekerdon Natuii Iyk was het Bilfi arck dia dit verdrag opstefdl ofscht Ln b Mde laatste wa i die aan een I u tsch ryk l bad ffdacbt Tb s worjlt hy nogi tyet geestdrift d r talryko bewonderaars vireerd die in fbeö den schepper van Duitschlapda eenheid meenlu te zieu Dezi vereeling van Bismarc ia e n maati 8tiif voor de gehechtheid derifeuitsohera aal bun verbond m deze gebechtbefflUau de enheid énaan êhtt keizersphap Éklj ooit dai oi niet vermjndefeuy om al DnitbèaUnda eeuheii miudei te danken is aan Bismarck dan aan dei drang dpr openbare meeoing zooals dexe be licbaatndj wertj in den toeomaÜ krooóprius Freder k of zooals hy gémeennam Werd ge lYnoemd i uzB Frits t j f j BisnuÉck he ft de l uitscfae eenheid niet afleen j ïeV geschapen by was ze zelfs vgaadelijk gdzind Evenwel hi d hy een te scherpen blik d i dat hem ontging hoe vïninig by io staat zou zyn zich te vét zetton tegen den drang die zich ouder zyn volk voordeed ten gunstig van dd constitutioneele vrybeid an de eenheid Hy zwom dus met den stroom inee en trachtte hem naar zyn wen chen te leiden al kon hy ook de kracht er van niet brekeu Twintig jaren lang is daarop Bismarck rykskaoselier geweest en hy werd uit zyn ambt ontzet niet iugevolgo een ongunstig votum van den Rykadat maur oy bevel van den keizer De keiz r bekrachtigde daardoor het feit dat heden teu dage in Dnitschlaud de eerste minister een dieniiar der kiuon is die aan hem den keizer alleen verantwoording verschuldigd blgft en niet aan hel volk of zyn wettelyke vertegenwoordigers Het programma der openingsfeesten vau de industrie tentoonstelling te Berlyn op 1 Mei is verschenen De keiser en de keizerin zullen op dien dag te tieu aur door den beschermheer der tentoonstelliog Z K H prinsFriedricb Leopold van Pruisfo den aere preaident den minister van staat vryheer von Berlepseh en de leden van het arbeidscomite te Treptow aan de landingsplaats worden welkom geheeteu en daarna naur de groote koepelzaal an het hoofdInduatriegebouw geleid worden 7 80 8 09 9 07 10 84 t H 9 88 10 54 g $ 9 86 D 8 95 8 419 49 11 10 Hier zyn verzameld de faooge beambten met gevolg van den keizer eu de keizerin en de gezanten der buitenlaodscha boven de laden van de verschillende tentoonstellingseommis eies met hunue damta de architecleu en de bestureu der groepen De keizer en de keizerin zullen onder een baldakyn plaats nem n 2 muziekcorp en speten den Kaissr mariofa van Wagner en de Berlgnscho liedertafel zingteen byinne Daarna hebben nog eenlge plechtigheden plaats waarna de keizer de tentoonstelling voor geopend rei klaart waarop dadalyk alle maehinu in werking worden gesteld en de mftjctteiten e n il ondgang mnken s Middags toge uur wordt de tentoonstelling voor bet flpiek geopend eu s avonds heeft eeu groot bifflnt plaats De straten d e Tan Berlyn naar Treptow leiden zullen door Terschilteode bnnt tvereenigingen passend worden versierd Men heeft goede hoop da voornaamste zaken voor de Oï ening geheel af te krygen hoewel er nog ett reHzenarbeid te verrichten valt eu het weder jliet medewerkt Tot de openiniUfeestelykheid zyn de voornaaufste ran het mf het leger het staats eu gtadabeataur au ml voorzittors en directeuren vao groote Barlytuitche instituten ultgeB ödigd benevens de verWjjIéawoordigers van Toorname binnenen buitifSiandsche bladen A nderen dan dazen bebbeml geen toegang tut da feestelyke opening Van het slachj Bern door de b i het volgende y m eefiigo perqoner t wa r de tjeret voan chuwde mej i welke laatste hf te halen Maar zelfs toen men kuil liet vallen bet gebeel uiet brandweerman atelde maar ooi indmk totdat anuit richtte j hokkdn teriig knaréend neer Thanla kon di er dat in deu berenkuil te ia veracheurd ordt nog a Morgens vroeg zagei den kuil eeu lyk liggen been zateb Oumiddellyk leb oppasser en de politie oefde het Ujk nit deb kuil berfn bewogen i iah nïat idende boüscben sU uo in den iomnjerdeu zy zioa daar in £ l ndelyk kwaim er een nipraudspjiit m werking maakte op dt dieren geen t nu de straal vlak op den i fokken i üi i iuihun de yzar jp afsinitiug n j lÉj de kail jdus viiy w s St lyk eMuit al fat H een af i bteiyb s lowtspel opleve deJ b Li beren huillden je ïjP ge et ta öj a i bloed er uit te lü gefj Het hoofd Waa iscalpeerd li het g sjïgjit ferscheur de r hi liarpk en een schoj J kleuren i ren i l r u Slïuntli l deT Jogelfflkige nl Dieft zek ir te zétrs om 10 m daó a Uit eeu Motilrwbt vonden 1 leek 1d3 was Meu achate bem Da I Di o ï s nacb itsnd over het lage y en zijn gevallen zooals I fee aVen opgevreten sgej yze vaa hej fai onsen Q è sch benbden stOrttti weet hel zal veeleer a avonds a vroe syn gebeurd lat by hem werd gaachtoffer een kuiper 7 tot 30 jaren oud in beschenken toehek naar beneden duidetyk blijkt uit d bioedsporeu vlak ouder het hek op den steenei vloer IN MEMORIAM 1 Iu deu nacht tuiachen deu 14den en den 15den April ontsliep te dezer stede een geacht bnrger de heer S Posthumus hoofd der 2e koatelooze school Ik meeu de tolk te zyn van de leden der Afd Gauda v h Ned Ondprw Genootschap wanneer ik hier een kort woord matir een woord uit bet hart wyd aau de nagedachtsnis van eeu onzar verdiensteiykate leden Van bet jaar der opnchtipg 1882 af heeft hy de Afd iu verschillende functiën met groote loewydiug en bijzonderen yver gediend Vooral als correspondent der Levensverzekering Maatschappy van t N O G beeft by aan de onderwyzers van Gonda en omliggende gemeenten en ook als commiiaaris der Hulpapaarbank diensten bewezen waardoor by by allen in dankbare herinnering zal blyven voortleven Wy vergeten hem niet deu yveraar voor da tydige verzorging an vrouw en kinderen Hoe flink wist by ons aan te sporen om toch lid te worden van de LevensverzekeriugMaat sehappy Wat maakte bij het ons gemakkeiyk iu raeuig opzicbt Tyd noch moeite spaarde hij waar het go d de trouwe behartiging der belaogen van zyne ambtganooteu Voor zyu g iu ia zyu beangaau in de kracht van H leven een zware slag voor t onderwys in ome stad is het een verlies en voor ons leden der Afd iGoodat van t N O G een gemis dat nog laug zal gevoeld worden Hoogachtend UEd dieustw dr H E VAN DEH ROEK Secretaris Att Afd Gonda van tN O G Goada 15 April 1896 Bultenlandscli Overzicht De Senaat in Frankryk achynt voornemens der regeering het gevraagde krediet voor Madagaikar toe te staan mat de oitdrukkeiyke verklaring echter dat zy daarin geen blyk van vertroQwen beeft te zien Het is omdenienwe onlusten op het eiland dat de Senaat iu de aanvrage aal bewilligen De verandering die de minister van finaneiëo in zyne inkomiteubelasting zal brengeu bestaat hierin dat de verpllefate aangifte zal TerrangeD worden door ambteiyke schatting De aangifte btyfc facultatief voor allen die zich niet met de nitkomst der schatting veroenigeu kunnen De officieele tiitalag der verkiezing te Meobnlen is dat de liberale lyst voor de mandaten van acht jaar heeft gezegevierd mat een meer derheid van 848 stemmen en dat voor de lyst van vier jaar de liberalen een meerderheid behaald hebben van 325 stemmen De liberalen hebben 80 stemmen meer bekomen dan hy de verkiezing op 17 November Dinsdagmorgen om half elf is keizer Wilhelm in de Oost nryksche hoofdstad aangekomen waar zyo U oselier zich reeds sedert Zoudag bivond De2e was deu volgenden dag te gaat by den premier graaf Goluchowsky en men kan aannemen dat toen niet over de politiek zal gezwegen zyu Keizer Frauz Jozef zelf had zyn gezaqt uit Berlyn dien hy ontboden beeft in eeu lange aodiëotie ontvangen Dat ook de btnde keizers wel over iets andere dan over bet weder zullen praten lüag veilig ondersteld worden De KÖIn Zeit c gelooft dat het voornltme doel dur geheele byeenkomat is een ontwijfelbaar démenti te geven aan hacgeeu eeu i vyandige pers heeft uitgeatrooid over e u roljiomeo breuk j die het Dfievoudig Verhoii d zou geleden hebban Door de samenkomsteh te Venetië eu te Weeneu evenals door bet vireenigd optreden der drie verbonden mogen4hedett in het Egyptische vraagstuk staat bet 4 onwrikbaar vast dat de TrfpleAtliautié grondalag en richtsnoer biyft der politjiek van DuitBcblaud Oostenryk en Italië Aldus de Kölu eit c die blgkhaér aan geen dieper liggende motieven gelooft Anderen j do 9 dat rcbter wèj en wyzen dnu steeds weervl op ritltj bezoek vhu HobenloheaanParys Doch het blyft by gissen Élke ofiScienle Verklaring ontbreekt 7jX het frangche Parl tuet t nil dah kon men gr misschien meer van oDorenUj W de Daili Nevtsc lezen we dit lelegraér den Ron inschnn correspondent j iJl is steilm veriekerd datdeTrtple AUianti J i marki Di B dini in 1891 vernieuwt Voor eeii dubbeJe periode vao zea jareni elk De Ove eeukoiülit eindigt dus 1003 r yde voorwaard fws bedougen dat eeu jaif Uór het l+erstryken van tien eersten ter Ip hot jT difag opnieab a oe t gesloten wor den Datf behoorde duV thans te geschieden Dap zegiS de berichtgever de ontmoeting iu Venetië had tteu doet dos ziiak uittestelleii tot Mei van bel volgende jaar De ontvangst aan het versierde Zniderstation in Weenen was zeer barteiyk Wilhelm met zyn familie en gevolg werd daar opgewacht door keizer Franz Jozef en eeb aartshertogin die de plaats innam van keizerin Elisabeth In drie open rytuigen gingen de hooge per ounagea naar de Hofburg ïn de straten wap perden de vlaggen eujnicbtofen dichte menigte de keizers toe Op den Hofhurg werden de gasten ontvangen door de hofdignitarisaen de drïe ministers van Oostenryk Hongarye de presideuten van beide kabinetten de Oosteuryksche ministera en den Hongaarschen minister baron Josika Gisteren werd de revue over da troepen gehouden door de keizers van Oo teuryk en Dnitschland die seer werden toegejuicht door de tt enigte Keizer Franz Joseph commandeerde de troepen Keizer Wilhelm droeg da kolrualsuaiform van het Oostaurykach hu iarenregimeut waarvan hij honorair chef is Na afioop gingen de morsten naar het paleis van Schönbrunn eu keerden vorvolgena in de hoofdstad terug Keizer Wilhelm begaf zicb nnar de kazerne in Je Josepfastad en dejcaneerde met de officieren van zyu regiment De kolonel commandant van het regiment bracht een toost nit op zyn beide chefs die elkanders hondgenootcn zyu en op de beide ryken De keizer dankte eu zeide dat hy zich tot tolk maakte vau allan die by de revue gelegenheid hadden gehad de frisBcbe gezondheid van keizer Franz Joseph te bewonderen door mat een bewogen hart den kreet aan te heffen xLeve keizer Franz Joseph Leve het leger De aanataande komst van vorst Ferdinandvan Bulgarye iu Roalaad geeft enkelen Uusaiscben bladen aanleiding tot bartelyke begroetingen Onder die artikelen is vooral merkwaardig die vau de Swjet waarin generaalKomaroS ichryft t Geheel Rusland verwacht de komst van den Bulgaarscheu voret die door de Voorzieuigheid geroepen ie aan het hocfd vau een edelen tak uit den groeten Slaviacheu stam om voor het opkomende Bulgaaraohe Ryk een dynastie te stichten Prins Ferdinand van Koburg heeft opgehouden prina vau Koburg te zyn Beatraald en verlicht door bet licht nit het Ooaten ii hy door het maoblwoord van den Czanr tot erfelyk vorst van Bulgarye verheven Rnsland heeft deu vorst vao Bulgarye den titel Koninhiyka Hoogheide toegekend en toegestaan dat eeu diplomatiek ageut van Bulgarye ta St Peteraburg zal aaukomeo waardoor het Bolgaarscbe rijk hooger wordt geplaatat dan een raralataaf I Rusland heeft verder te Fbilippopel een geiroon viceconbultaat ingesteld en daardoor den on verbreek bsren band erkend die bestaat tusecbaü Oost Roemelië eu Bolgarye De vorst vau Bulgaryq kan er vau overtuigd lyn dat hy hy zyn streven om da htBtorischa berinnejing u levendig ta honden eu in het Oosten van Europa eeu krachtige poeitia in te nemen kan rekenen op den atean en de syfnpatbie van geheel Rusland Da te euwoordige vorat van Balgsrye de afstammeling der Franache koningen eu van eeu Slavisch Saksisch hoia door de natuur ryk begaafd met een geest die door wetenschap en et varing sehitterend ontwikkeld is bezit alle voorwaardoi om de hoop die op hem gevestigd is te kannen en te zullen tervnilen c Uit deze cpgeaohroefde tirades spreekt een geheel andere toon dan verleden jaar in de Russische bladen eu vooral in de Swj t werd aangeslagen koit ua deu dood van Stamboeloff PANTAÏSIE HOEDEI A van f OS Az GODDA Kleiweg E 73 Beurs van Amslerdano 15 APRIL I Vorird slotkr 91V ioo7i 100 Neubrlanu Gert Ned W S 2 j ilito dito dito 8 78V a V 827 7 98V 88 287l 82 Vl i dito dito dito 3 HoNOAB IObl Goudl 1881 88 i Italië l aohrijving 1BR2 81 5 OosTENtt Obl in papio 1868 dito il zilver 1868 5 PoR ruQAL Oblig met coupon 3 i dito ticket 8 Rusland Obl Biiii eni 1894 4 I dih GeoOQB 1880 4 108 102 69 80 20 V 21 6 411 lOOV 45 705 570 iOl 6a 100 200 148 53 100 100 140 S9 69 20 146 f ditob Rotha lS89K 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goud ieoB 1883 S dito dito dito 1884 5 SvA JB Perpet schuld 1881 4 TtrtKiiJ Gepr Conv loen 1890 4 Öeo loaning serie D Geo leeiiini serie J ZüinAFa Rip v obl 1892 6 Mexioo Obl Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4 oubep 1881 AusTBEDAM Obligatien 1896 3 RoTTsanAU Stod leen 1894 3 N an N Afr HacdeUv aaud Areedal Tab My Certifloaten DunMaatfichappij dito Arab Uypotheekb pandbr 4 Üult My der Voretoal aand s Gr Hypothookb paiidhr 8 i N ederlandaohe baak aaad Ned Handelmaat h dito N W Pao Hyp b pandbr f Rolt Hypotbeokb pandbr 3Vi Ulr Hypolhoekb dito S i OoaTENK OoBt Uong bank aand Rü3L Hypotlieekbank pandb 4Vi £ quit bypotb pandb 5 Maxw L G Pr Lion oert 6 110 96 200 159 101 48 271 162 99 17 77 lOl l lOl l 99 100 186 V 1 A lOJl i 60 108 12 147 107 777 1067 Mbi Holl IJ 9poorw Mij sond Mij tol Eipl y SI Spw aand Ned Ind Spoorwegta aand Ned Zuid Afrik Spm aand O dito dito dito 1891 dito 5 62 i lTil lB Spooml 188Ï 89 A Bobl S ZuidItal Spwmij A H obl 8 Polen Warschau Weenen aatid 4 ftusi dr BuBS Spw Mij obl 47 BaltiBofae dito aand FaatowB dito aand S Iwang Dombr dito aand 5 ICursk Ch AzoW Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 50 AHSKiKA Cent Pac Sp Mij obl 6 Ohio Se North W pr O f aand dito dito Win St Potor obl 7 Denver ft Bio Gr Spm eert y a Illinois Central obl in goud 4 Louiav Na8hvilloCert v aand Mexico N Spw My lehyp o 6 MUs Kansas r 4 pot prof aand N York Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Catif ie byp in goud 5 3t Paul Minu Manit obl 7 L n Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 5 49 14 200 200 107V 1087 l 8 108 Oanad Can S utli Cürt v aand 167 Ven o Hallw Ii Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Hottord Tramtyeg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aaad 8 Stad Rotterdam aaud 3 Meloie Stad Antwerponl887 2Vb Stad Brussel 1886 2 HONO Theiss Kegullr Oesellscb 4 117 OosTENR Staatalouning 1860 6 l 1261 K K Oost B Or 1880 3 172 36 1147 SpiNjE Sud Madrid 3 1888 Neu Var Boz Hyp SpobI oert MARB TBEHICHTEN Gouda 16 April 1898 Bij matigen aanroer was tarive meer gevraagd tot flink vorige prijzen Overigens onveranderd Tarwe Zoeuwsohe 6 e0 i 6 90 Mindere dito 6 35 a 6 80 klu imit F 26 s 5 90 Polder 5 80 Rogge Zeeuwscho 4 ü 4 60 Polder f 3 70 a 3 90 Buitenloudsohe per 70 k 8 70 u 4 öorst Winter 3 40 i f 8 80 Zomer 3 20 i 8 70 Ohevallier 4 26 i i ii Haver per beet 2 10 i 3 per 100 kilo 6 80 u 6 Henitop aad Inlandsub 7 f 7 25 Builenlandsohe 6 60 a 6 76 Eanariezaad 6 a 7 60 Koolzaad a ƒ Erwten Kookerwten f Niet kokende f a BuitenlaQdsob voererwteu per 80 Kilo 4 76 a 6 Boonen Bruine boonen 10 i 11 60 Witte boooeo if Duivenboonen 6 60 i 6 90 Paardenboonen 4 60 it 4 90 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansehe 4 26 a 4 60 Cioquantine 6 60 a 6 76 ïoxanian 5 i 6 S6 VEehakxt Melkvee goede aanvoer handel en prg en zeer wel Vette varkens red aanvoer handel matig 16 a 19 et per half KQ Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 16 a 16V et per half KG Magere biggen goede aanvoer bandol r j wel 0 60 i f 0 90 per week Weisehapen red aanvoer handel flauw 16 k 23 Nuchtere kalven goede aaavoer handel vlug 4 a 7 Fokkalvoren 8 i 12 Aangevoerd 61 partijeo kaas Handel re t wel Ie qual 21 i 22 60 2o qual 17 a 19 Zwaardere NoordHol landscho 17 i 21 Boter groote aanvoer handel zeer flauw öoeboter 0 86 a 0 05 Woibottr 0 70 ü 0 80 p Kilo Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOÜDERS Tta Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aa uatua 1881 Staatabladc no 97 tet openbare keuuis dat by ben g ingekomen van de navolgendepersonen verzoekschrilten w arbjj Vergunningwlrdt gevraagd om iu de by ieders naamvermelde localiteit sterken drank in het kleinte mogen verkoopen als Naam T d verzoeker Aand der localiteit A Leeuwenburgh Onder de Boompjes Wed L Overgaauw P 260 C W Eleos Westbaven Wed G J Heetman B 159 J M F Baudeker Oouivi C 255 Gouda den 15 April 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretaris BROUWER BurgerlUken Stand GEBOREN 14 April Elisabeth ouders G Dortland en J van der Laan Hermaoui Liduïnua ouders J J Lakerveld en S vau Waas OVERLEDEN 14 April J C M J Uul 22 j 15 S Posibamos 50 j GEHaWD 15 April M J Benringt en M G Knapen J Verboeff eu R Klopjjcr ADV£RTENTI£N Heden overlued tot diepe droefheid vun mij en m jne Kindereu myn geliefde Echtgenoot de heer S POSTHUMUS hoofd ei ner school alhier in den ouderdom vun 50 jaren Wed S P08THUMUS Bakkbs Oouda 15 April 1896 Eenige en atgeineene ktnnUgeving Heden ontsliep zacht en kalm onze geliefde Moeder Bijhuwd en Grootmoeder Mej T P va SCHRAVEZAND Wed vun S P VIN DEN Hoek in den onderdom van bjjiia 70 jaar Kinderen Behuwd en Kleinkinderin Gouda 15 April 1896 PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B Ala bewijs van echtheid ia j3 cachet en kurk steeds voor CHIEDAM I zien van don naam der Firma h P HOPPE Zsor ITette Qesteendrukte NAAmARTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN en Zn