Goudsche Courant, zaterdag 18 april 1896

iNo 6044 Zaterdag 18 April J800 35ste t aargang Hoofdprijs SOO OOO Hark lenbiedehel a staat I gexaraiideerd fiOUMHE ÖIURAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A De Uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdaggen De pr 8 per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Eischt op deu bals van den flacon DÉroBÉ Verkrflgbaar in flacons van 1 1 50 Jt f OfiS bü I C 4iaii br doPapiermol n teöourfa Te Gonda bj A WOLFK Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt 81 Good Druk an A BaiNlMiK ft Zee üitnoodiging tot deelneming in de Kansen van floor da den Staat Hamburg gaivnarborgdi groote Geldlotery waarin zeker 10 Miilioen 740 990 Mark gewoanun moeten wonion De prijaen Tan deza veel voordeel biedende ïoldloterü e volgens het plau bIccIiIs 112 000 loten bevat eÜ volgendeDe hoogste prija is eventueel 500 000 Mark 46 prijzen a 106 prijzen K 206 prijzen a 782 prijzen a 1348 prijzen k 43 prijzen a 138 pryz 800 150 M 35337 prijzen i 156 M S9fllpr Bl84 104 lOOM 9249prijz 7 46 21M totatil 5fi 40 prijzen 6000 M 3000 M 2000 Ml 1000 M 400 Mi 300 M 1 prijs 3 prijzen 1 prgs 1 prigs 1 prijs 1 prijs 3 prijzon 1 prijs Premie van 300 000 M 1 prys a 200 000 M 100 000 M 75 00tM 70 000 M 66 000 M 60 000 M 65 000 M 50 000 M 40 000 M 8 prgzen a 20 000 M 21pryr iR 10 000 M ea worden deze in cenige maanden in 7 Iciassen uitgeloot De Hoofdprijs ui de Ie klasse bedrasKt Mark 50 000 stijgt in de 3e ki tot 56 000 M in de 3e tot 60 000 M m de 4e tot 66 000 M in do Be tot 70 000 M in de Ce tot 75 000 M in de 7e toi 200 000 M en met da premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts finld 3 50 een h If origineel lot slechts Guld 1 75 eeo kwart origineel lut slecht Guld O 90 ledprd deelnemer in de loterij ontvanftt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking da officieele trekkinealijst Trekkingsplnn voorzien van hot Wapen vno den Staat die de prijs van de loten eii de verdeeling vni de pryzeii over do 7 Vlassen BBugeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling eu verzonding van de pryzon geschiedt door mij direct on prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding m ledore bestelling kan raon eenvoudig V r por postwissel opgevon Men wende zich dus met de aanvraag om toezending lan loton voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot 30 MPntij e ft met vertrouwen lot Smnuel llecksclier senr PAXtx ra Bankier eu VVijsolkouloor ie HAMBURG üaitsctilnnd aKAltoa JfAOA IWS BV TEFAJUJB Zenden gratis infranco denieuwstemod6iTOOtli tIom rMi en tegen gefrankeerde awirrage gericht aan M JULES JtLUZBT C PABI8 D lUlen der nieawit ra 4 voorraad bU ia PrtnUmp kosteloos toegezonden doch IJJ duideHjk de Terlangde MorUli op te geven Bn ongeveer de prijzen te bepalen V r ndi j n r U LMiden derWereld De caUlogu bevat de Voorwaarden der venendlngen voor FraBoo Vracht en Reeb Copreapondwrtielnalletalen Sr Ijijilers aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Schubbendauwworm en hel met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastige jeulcen der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bj hen die door niemand genezen konden worden door Itr Helira B VleeMentod OnnehadeHak Qebruik Uitwendig Prijs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrij van port en inkoinende rechten Verkrijgbaarbij de St Harten Drogerie o i Doitsch land Zuid Hollandsche Hypotheekbank gevestigd te EOTTEEDAllDe iMreclie bericht dat de uitffifte der JiVa pCl pahdbrieven voor zoolan v de voorraad strekt blijft opengfesteld ten kantore der Bank en bij de Ag enten Gouda Utrecht Stooanca ToootdieanLSt i ESTA FETTEk Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten steven en des namiddags ongeveer ten viev uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedhoope relsgelegenheidi voor Passagier naar UTRECHT en tusscheugelegeu plaatsen Kantoor IS ieuwe Veerstal De Agent II 1 iHOEKBIilEK AMERSPOOHT AMEE3POOBTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen Meelfabriek Fijn gebuild Melis Tarwebrood wordt van de fijnHte soorten tnrwo gemaakt Hlleen mot zuivere onafgoroomde molk vermongil blijft hier door rainatenei vier dagen verscii en lieerlijk vun smaak en is Toriirijgbaar in pan geknipt pan I vloer bard geltnipt plaat Bngelsch Duitsoh en gallenvorm Biul i van e ot 9 ot 12 ot In vloervorm ooli van 18 ot 24 ot m Extra fljn geknipten vorm in bihIib van 7 ot lO a ct 14 ct on mot toevoeging van prima nutuurbotor sis Melkkadetjes Van 2 Ct l Ct Gewoon Krentenbrood wordt als Fgn gebudd Mollc Tarwebrood maar mot 1 toevoeging van prima krenton en andore prinja znidvrneiiton gefabriceerd blijft hierdoor I velo dngen verscU en heerlijk van amrak en is Verkrijgbaar in bUSVOrm en EngelROheu vorm in stuks van 8 ct 18 ct is ct 24 ot sa ot en als Krentenbolletjes van 2 et 1 et Munitiebrood bruinbroodj wordt van speciaal or voor ftesohikte beste tarwesoorten 1 gefabriceerd smaakt idor door overheerlijk en is gezond on verkrijgbaar in ronI den vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 ot 75 Dg 7V ct 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 Ct deze gewioliten beI halve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogeo niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zün uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépót 1 houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MELTRSING Eenige dèpóthouder te Gouda J L LEEFLANQ Door gehool Nederland dépóthouders gevraagd tegen flinke provisie en franco vrachten dor volle en lodige kisten GebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao Bffilmat door de niouwste uitvindingen op machinaal gebied rerböterde ftkbricatie en uitsluitend gebruik vao fijne en fijn te grondatoffon gnrafideerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevalciigwaardig ftibrikaat nauwwung titantwocrdof de aan den inhoud der resp Etiketten De Firma benaalde 87 Breyets als lloflf verauclcr 44 Eere Olploma s gouden ene Medailles een bewijs van uitmuntend fiju fabrikn t Keeds 1871 scbreuf de Aecademie national de Paris Koua Tous déMMions uno HwIdiU d or prisiniJre c3a cMe on consideration ae votre ezo lleiite fabrication do Chocolat bonbons varies eto eto StOllwarck t liibrikaat is verkrijgbaar bij K H Coiifibours Bankotbukkers enz enz leixerMlvertegenwoordiger voor Nederlaiid Julias MatteDulodt Üm l Patent H Stollen Hl ilulii Fnl Kr ilillt hUtttm ftv Brfola mf eatmI H SloUtn tfmnjK htt tumu M v r tMtémn wsrUtlonH yaduriutumf Hu kauft Muf imBre gtelit itehfvrf n H fitollen mir tui uiK i lriBt odtr In iOlelMi ütmkui lur en In iêiMi i rf a mliiMltlmil tmtiliutt Ut S = rrttdtUtm umi Xeuiiniue irêtliMl nmo Warnung Amsterdam Kalverslraat 103 Ken ware Schat voor de ongolakkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s KLF K VAIll HoUandscbe uitgave Oiet 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de veraehrikkel ke gevolgeu van deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by heiVerlags Mf azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het hedi ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in floUand FEANSCHE STOOMVERVEEIJ BN Gbeniische WasscheriJ VAI II OPPE HFJiUEIt 19 Erulsltade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen e verven van allo Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kittdergoederen Speciale inrichting voor het stoom n va pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar do nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverid worden onsehadelyk voor de gezondheid sa volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgu de pryzeu 257o gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week EOKKEN in Kslorn Zytle Mo PARASOLS COBSBTS Sp o Ut il itf Witte ROBE ArS A Handsclioeiieo DAMES in K toeL Zijdey Of § FronU en HenuUn r Uci y S Ai BOORDEN ƒ O y MANCHETTEN S Ruchen Plootsels S ê KANTENKRAGEN S zijden stoffen Gltgarnl tureu enz isbmn Liffmann MARKT 136 Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet da grijze baren binnen enkel dagen verdwynen maakt het baar glanzend en zacht belet he uitvallen en neemt do pelletjes van het hoot d weg Qa Jiclit kortom Wol 9 iawiüvtng tago flhtuuilitk LndniiiHUii ayj AnhrPiia Expriler Ylt iMtkotMlMMaa tonii4 ita rtfciker Pilifxieler SiffgAufcer PiiitxpBter Prfii 68 oant rt omt en f Libit VoorÏMid n ta de e l Apelkeke en bij F Ad HiohtOT Ce te ettgaam London BINNENLAND GOUDA 17 April 1896 By de gistaron gehouden heratammiDg voor hoofdiugeland van het hoogheoiuraadschap Tiin Eynlaod in het 11e district hoofdplaats Reiow yk il gekozen de heer P Keröbergen Lz met 231 stemmen De hoer V ran der Gieeea verkreeg 132 atemmen Tot chef Taa de gemeente gaefabriek te ScboouhoTQD ia met ingang vaD 1 Juni beooemd de heer A Tarlouw than baai Btoker aan de gemeente gaifabriek alhier De BorKemeeiter van Hoerelaken waaraohawt Toor Valentyu Rombach 66 jareo roudreilende tamelyk lang haar ea kuavel gr s Hy biedt by de iegeieteDcn loten te koop aun tegeo dadelyke betaling op te verloten sehilderyeo ena Geneeiüde Valeatyn Eombach steeds Toorzien van een paar scbilderyeo hoeft ts HoerelakeQ eu omliggeDde gaineenten rele loten geplaatst doch zuoder de Tflrtotiiig te honden Uit een ffla Atjeh ontrasgen parUcnlieren brief is de N Bred Ct c gemachtigd bet toI fssdla over te aemeOf betreffeode d vyandeIgkbeden der Atjebers te Aoak Galoeog tegenover eene patrouille Na eeae mededeeliog van de bekende feiten leest meB D eommaudant kwam hei laatst met 6 man in bet fort terug Hy werd met laide boera a ontvangen wegens zyn buiteDgewooii krsDig eu kalm gedrag De officier van gezondheid Van der Meer zelf gewond bleef doorgaan met het verbinden der gekwetsten £ en hunner de sergeant Hoogebooni lag mei eso verbryseld been te vuren Hy wilde aiel uaar achteren gebracht worden Een tweede tbbot treft hem in den Uokerarm tocb vuurt hy door ëq eerst toen eea derde kogel hem in den recblerschonder was gedroogeo was by genoodzaakt zich te doen wegdragen De rechtbank te Heerenveen heeft beve gegeven lot gevangeuhoudiug vau den gemeente ontvanger van Ooatstellingwerf D ze heelt bekend verralsebing in de boeken en verduistering van gelden te hebben gepleegd Op het Woensdagmorgen gebonden appel te Nienwehorne is door enkele veeobazen aan den eisch der arbeiders 10 cent meer per roede FEVILLETOI 100 Da vreamdeling glimlachte terwyl bij op de achooQO roodgekleurde wangen op de ernstige oogon die van tusichen da nog vochtige wimperi fonkelden nederzag en hij dacht bij zioli xelven dat hij nooit een gelaat had gesieo dat hij half zoo schoon voed Letter Ja dat is de naam dien ik gehoordheb Juffrouw Bordillion viel hem in de rede zij was zoo ingenomen met den vreemdeling als zij ooit op hot eerste gosicht met iemand geweest wss om niet te spreken van hat dankbare gevoel dat zij hem buiteadien toedroeg omdat h Maria het laven had gered Ik ben juffroow Bordillion en na hun vader de uaoite bloedverwant van Wilfred Laster en deie jonge dame seide sjj mag ik uw aaam weten Ik heet William Lydney Na verloop van weinige minuten voelden zij sich zoo op hun schik alsof sy elkander sedert jaren gekend hadden Ër kunnen by zekere kennismakiugen omstandigheden plaats hebban waardoor men eerder op een gemeenzimeQ voet geraakt dan anders oa verloop van tyd Kort daarop vervoegde zich Wilfred Lester zelf bjj ket gezelschap Da beide jongelieden drukten toegegeven De andere verveners wilden 5 cent per roede meer geven Heden wordt opnieow appel gehouden Opmerkelyk is het dat nu de fcenderij te Nieuweborue is uitgebreid ook dadelyk een botlejagenc volgt de eerste qa een reeks van jaren D zer dagcQ is aan een student der Poly technische school de rang van vaandrig hy het Reserve kader verleend Dit is de eerste vaandrig dien het kader afleverde Daardoor w hem tbanu dagelegeuheid openg esleld gedurende zekeren tyd bij het leger t dienen op een tractement vao f 900 Hy kan onderwylzyne stadiën voltooien aan de Poljteohnische school en wanneer hy diploma C heeft behaald kan by terwyl by by het leger dient het oogenblik afwachten om een loopbaan te aanvaarden overeenkomstig zyn bestemming B y de te Amsterdam gehoudeu herstemming ter verkiezing van twee leden der Provinciale Staten zya uitgebracht voor de tene plaats 3173 geldige stemoaen waarvap 1693 op den heer Ter Heulen Jr eu de overige op den heer t Ogtrop kath eu voor de andere plaats 3169 geidtgq stemmen waarvan 1657 op mr Cosmau en 1512 op den heer v Ogtrop zoodat de beide liberale candidnten gekomen lyu De vrouw dte onder verdenking staat eeo aantal kltfina kiaderen die zy aangenomen had vermoord en daarna in de Theems geworpen te hebben heeft io de gevangenis met een schoenveter getrucbt zich te verworgeu De bewakers kwamen nog by tijda tusscheubeide Eigenaardig dat do lykschouwing van een paar slachtoffers uitgewezen bad dat de strop waarmede de kinderen geworgd waren onder het linker oor samengeknoopt was en eveuzoo de veter waarmede da vrouw zelfmoord beproefde H t meoBch schyut dua methodisch te werk te zijn gegaan De politie te Meester Cornelia he ffc het geluk gehad in een huis op de passer aldaar een in volle werking zjjnde va tsche muntery te overvallen Do drie Chin ezen die zich met dit bedryf ophielden werden alleu gearresteerd Een hunner was onmiddeliyk in volle aonfessie Eeu belangrijke hi eveelheid vry goed nagemaakte guldens en ha ve guldeus was reeds gereed en zou vermoedelyk spoedig ia circulatie gebracht worden Te Barmen deed zich een nigeEaardig geval van bloedvergiftiging voor Eepe vrouw hiid elkander bartalijlt do haad en William Lydnay fluiatsrde Lester met innige hartelijktieitt toe lic dunk u behalve mijn eigen leven ook dut van den aiidü ren pniaagier die gered ia en die nu io Zeomanarust is Hier brak juffrouw Bordillion het t e8prek af zij vertelde aan Wilfred welk govaar aria geloopen had en dat de haer Lydaey haar gered had Wilfred lachte De eene dienst ia de andere waard en wy zyn elkaar dus niets schuldig gobleve i zeide hij tot zyn nieuwen kennis lic heb u h t leven gered on gij hebt dat van myne zuster gered Maar de heer Lydney wilde hier niets van hooreo en zeide dnt da dienst die zij elkander bewezen hadden volstrekt niet gelyk itond en dit het dwaasheid was ze op eon dag te noemen Hy kon dat hier en op dit oogenblik niet bewijzon maar hoopte het latur te doen De wind loheen op te steken en ju rouw Bordillion en Maria verlangden van de hoogte af ta komen Margaretha gaf haar adres aan den heer Lydney enverzocht hem zoo hartolyk mogelijk hbar te komen bezoeken Hy drukte hare hand also hg dankbaar was voor de üitnoodiging en zeide dat hij er gebruik van hoopte te miken Toen juffrouw Bordillion en Maria dpor Danosheld gingen werden zy telkens staande gehouden door dezen en genen die hen over het voorrsl van den verloopen nacht aansjprak De kleine mijnheer Minn de nieuwe kleermaker die aan zija deur stond iprak hen onder anderen aan Hy was een klein praatziek ventje met een mageron hals en akelig dunne armen Hy was vol vau het ongeval en bij nieuwe oorringen gekocht Van welke stof deze gefabriceerd waren is niet met zekerheid bekend wel dat het noch gouden noch zilveren waren Een dag nadat zg ze in de ooreu haJ gestoken zwollen ooren en aangezicht in enkele ureu op en weinig tyd daarna was zy een lyk Een Araerikaanseh telegraHst Vaaghan meent eeu telefoon toestel te hebben samengesteld door middel waarvan men tuseahen Europa en Amerika zal kunnen spreken In den nacht van 14 op 16Mnartjl werden eeu p iar heeran die rustig in de 3e Wagenstraat te s Qravenhaga stoaden te praten door een viertal jonge mannen bemoeielykt Het gevolg daarvan was een vechtparty waarby de meeste klappen aan de zyde van de aanvallers vielen Na afloop van de klopparty zocht een der beeren naar het hoofddeksel dat ryn vriend verloren had en kreeg zoo verradertyk mogelyk onvprwacbta een snede met een soueermes over het gelaat van een man die op den grond lag Een sigarenmaker uit Delft verdaebt die wonde ti hebbeu toegebracht bad zich gisteren voor de rechtbank t fl Gravenbage te verantwoorden Hy bekende met een scheermes dat hy tüevalligc by zich bad in het wilde geslagen te hebben maar kon niet zeggen of hy iemand gerankt bad De beide beeren konden beklaagde niet herkennen als d n persoon die de snede had toegebracht Door twee mannen acbtorvolgd had bekl later io ds Kraneatraat getracht eeu dier personen onder bedreiging met hetzelfde mes te verwonden maar de lag werd uiet eene parapluie afgeweiid Hij beweerde volstrekt niet de bedoeling te hebben gehad een dier mannen te verwonden Hy dacht dat ook zy by de heereu behoorden en wilde slschts bangmaken Zeer edelmoedig werd door dan beer die gesneden wa de clementie van de rechtbank ingeroepen daar de wonde zper spoedig was genezen en de aanvallers reeds een flink pak lag ontvangen hadden De president deed opmerken dat dergelyka daden niet ongestraft kunnen blijven en het O M zich hierby aansluitende vorderde voor den beklaagde die reeds ettehjke maanden gevangenisstraf beeft ondergaan wegens mishandeling o a van een 2 jarig kind zes jaren gevacgenisstraf daarbij hulde brengende aan de getuigen Van leperen en Van Zorgen die da snede badden zien toebrengen en aan wier flink optreden de arrestatie vanden bekl te danken was De toegevoegde verdediger mr Teiieira de scheen zioh zelf persoonlijk in de zaak betrokken to gevoülen sedert een van de geredde passagiers kloedoren bij hom besteld had hij rertolde dit feit met den meest mogelykon trots nan elk die or naar luisteren wilde Hij ziet uiet op don prys juil rouw zeide hytot juffrouw Bordillion Do klaederrn moeten van de allerbeste stof syn en ik behoef slochts te zorgen dat de snit goed is zegt hy Ik weet niet dat ik ooit oen vriendelijker aangenamer man de man genomen bob en zijn gelaat hoaft niotteniin eene zeer troiBcho aitdrukking Het ia roy niot opgevallen dat zijn gelaat eene trotachs uitdrukking heeft mynheer MUm zeide juffrouw Bordillion Hy heeft een zeer Toornaaio voorkomen en zijn gelaat zoowel als zijne houding getuigen dat hy ▼ an hoogo geboorte is Ik drukte mij eigonlgk verkeerd uit toen ik zeide dat xijn galaat eene trotsoheuitdrukking beoft juffrouw want ik kan mij geen vriendelijker weienstrekken voorstellen maar dergelyke voorname gedichten hebban altij t iots hoogs over zioh Daar hebt gij lord Dnac by voorbeeld Hij eischt bijna het onmogelijks en heeft altijd zulk een haast mal zijne bestelliagon dat ik er met stoom aohtor moet zitten Dit is de naam van dan vreemdeling dames De heer Minn trippelde naar zijne toonbank haalde eeu open aanteekeoingboek te voorschijn on wees op een naam dien bij daar zelf had nedergekrabbeld De dames sloegen er een blik open lazen WiUians Lydnoy Eaquiro Zeemansrust Toen zy het gezellige praateiekekleermakertje een goeden morgen hadden gewenscht ontmoetten s Matt Jr meende dat zyn cliëot in opwinding Qoa e ng hnd toegebracht betwistte dat ran voorbedachten rade of poging tot moord sprake kao zyn en concludeerde tot het opleggen vao een lichtere straf Uitspraak Donderdag a s Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagteekening van gisterao De uiterste versterkte poaten behalve TjotGoë zullen te beginnen met morgen geabandonneeid worden N R Ct By bat departement van koloniën is bet navolgende van gisteren gedagteekende telegram van den gouverneur generaal van NederlandsohIndië ontvangen Eergisteren gemeenschap met Tjot Btiig hersteld Toekoe Hoesin Longbattab a versterkte vestigiog Lamgoet genomen eu getuchtigd Vyand vry talryk Een officier en drie mindere militairen gesneuveld 47 mindere militairen gewond c De commissaris van politie in de 4 sectie te Amsterdam verzoekt opsporing van P J Kloppers bygenaamd Pepermau ruim 50 jaar boekhouder te Amsterdam Hy wordt verdaebt van verduistering van gelden Men meldt uit Hxarlem Zooals reeds vroeger gemeld is was op 30 Maart jl de Kruisstraat alhier in rep eu roer doordat de gezusters Hermans door de Amsterdamacbe politie ats oplichtstera gedignaleerd getracht hadden io verschillende hotels een onderkomen te vinden Beiden werden toen ia arrest genomeu en stonden gisteren te Haarlam terecht wegens landlooperij Het maakte een zeur treurigen indruk deze vrouwen reap 55 en 4G jaar oud dochters van pen oudrector van het gymnaainm te s Hertogenbosch in de bank der beklaagden te zien plaats nemen Misbruik van sterken drank beeft haar zoover gebracht Beiden waren totaal gebroken de jongstemiste zeUs de kracht om te blyven staan Daofficier van justitie wist mede te deelen dat eender familieleden zich barer weusohte aan tetrekken als zy zich in een gesticht wildenlaten opnemen ea requireerde daaroip geenopzending naar eeo rykawerkinrichting dochallaen 8 dagen hechtenisatraf i De oudste moest gisteren nog te Amsterdam wegens diefstal terecht staan Eeo paar ontslagenen nit Veenhuizen tracht ten by eenige ingezetenen te Ommen een valseh bankbiljet van f 100 aan deu man te brengen Squire Letter Hij nnm ter loops zyn hoed voor juffrouw Bordillion af hij was sedert het huwoiyk van zijn zoon op teer rorwyderden voet met haar geweest maar Margaretha sprak hem aan en vertelde hem wat Maria overkomen was en hoe een der BchipbreukeUngen de jonge man haar het levao gered had De heor Lester lachte om hot avontuur maar beknorde zyne dochter over hare onvoorciohtighuid Torwyl ig nog stonden te pralen kwam lord Daae daar aan on boorde het nieuws Ik wenscbte to vot n wie dat jonge mensch is zeide do haer Lester My dunkt dal ik hem wel met eeu paar woorden myn dank mag betuigen maar dat maakt Maria s onvoorzichtigheid nog niet goed Hy is een jong Amerikaan zeide lord Dane die juist van Zeomansrust kwam waar hj het voormelde gesprek met juffrouw Ravensbird had gehad De oude heer dien wij gisteren avond uit de reddingboot zagen dragen was ook een passagier en een Amerikaan Zyn bet bloedvorn anten O noen enkel medereizigers Ik geloof dat do mseite menschon aan boord Yankees waren vervolgde zyn lordsohap Maar het verheugt my dathij straks dicht bij u was freule Leatar Ats dat het geval niet geweest was zou i OU niet meer hier met ons zyn merkte Margaretha Bordillion op dankbar n toon aan Hoe hert bij F vroeg de heer Lester Liodon of iets dergelyka zeide lord Dane Hij heet Lydney verbeterde juffrouw Bordillion Wordt temifé